FIXARNA GUBBRÖRA I BJÖRNA KOMTEK NUMMER FYRA Trivsamma och förkovrande möten, sid 10. Teknik som lockar, sid 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIXARNA GUBBRÖRA I BJÖRNA KOMTEK NUMMER FYRA 2013. Trivsamma och förkovrande möten, sid 10. Teknik som lockar, sid 13"

Transkript

1 NOLASKOGS GUBBRÖRA I BJÖRNA EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NUMMER FYRA 2013 d ul! GoJ Trivsamma och förkovrande möten, sid 10 KOMTEK Teknik som lockar, sid 13 FIXARNA hjälper äldre med riskfyllda uppdrag, sid 4

2 INLEDAREN En av de viktigaste delarna i socialtjänstens arbete är att ha den enskilda människans behov i fokus. Vi ska erbjuda god vård, god omsorg och stöd till de människor som är i behov av det. INDIVID OCH KVALITET I FOKUS om brister i omsorgen om våra gamla. Varje gång detta händer, är en gång för mycket! Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten. En viktig del i detta arbete är att kompetenshöja och entusiasmera vår personal som har en viktig roll i den dagliga omvårdnaden i vår äldreomsorg. Just nu går flera verksamhetchefer en högskolesutbildning inriktad på ledarskap i äldreomsorgen. Och våra entusiastiska vårdambassadörer både värnar kvalitén i omsorgen om våra gamla och delar med sig av yrkesstolthet till nya med arbetare som vi så väl behöver för framtiden. IBLAND LÄSER VI VERKSAM HETEN SKA UTGÅ FRÅN MÄNNISKORS BEHOV OCH STÖDJA DERAS EGNA RESURSER. NOLASKOGS Nolaskogs är en informationstidning från Örnsköldsviks kommun. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i kommunen fyra gånger per år. Nolaskogs finns även som taltidning och på kommunens webbplats: 2 NOLASKOGS vi att lägga stort fokus på att förbättra kvalitén i våra verksamheter. Detta kommer främst att ske utifrån ett individperspektiv, där människan är i fokus och vi gemensamt sätter upp mål och planer för framtiden. I detta arbete är det en självklar het att individens egna resurser blir en tillgång i vårt gemen samma arbete. Som en del i att förenkla UNDER 2014 KOMMER ANSVARIG UTGIVARE: Helén Sahlin REDAKTION: Elisabet Bårman, Maria Isaks son, Sven Alveryd och AnnSofie Mathiasson vården och omsorgen för våra innevånare, kommer hemsjukvården att flyttas över från landstinget till kommunen i början av En av målsättningarna med förändringen är att förenkla vårdkontakterna för den enskilde. olika former är en annan viktig del i välfärdsförvaltningens arbete. Här handlar det om att skapa förutsättningar och stötta lagom så att ungdomar och vuxna kan få hjälp till självhjälp. En viktig förutsättning i detta arbete är att vi når dem som behöver vårt stöd. SOCIALT STÖD I VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN HAR OCKSÅ en ambi tion att tekniken ska kunna underlätta vardagen för våra medborgare, främst genom att snabbt sprida information, men i en nära framtid också vara ett verktyg som underlättar kontakt och dialog. Tekniska lösningar kan också skapa möj ligheter att längre i livet kunna behålla sin självständighet. Inom detta område är det nog bara fantasin som sätter gränser! Maria Nilsson (välfärdsförvaltningen), Arne Persson (samhällsbyggnads förvaltningen) KATARINA JENSSTAD, FÖRVALTNINGSCHEF, VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN LAYOUT: The Factory of Design TRYCK: Sörmlands grafiska PAPPER: REDAKTIONSKOMMITTÉ: ADRESS: Nolaskogs, Örnsköldsviks Irene Sellin Näsholm (samhällsbyggnadsförvaltningen), Gunnar Holmberg (samhällsbyggnadsförvaltningen), Gabriella Röschman (kommun ledningsförvaltningen), kommun, Örnsköldsvik E-POST: ornskoldsvik.se Telefon: OMSLAGSBILD: Ann-Marie Krantz, Fixare OMSLAGSFOTO: P-O Sedin Arctic Silk 100 g Nästa nummer av Nolaskogs kommer i Mars 2014

3 KULTURPROJEKT går som en dans Dansaren Hanna Olsson höll i en workshop med eleverna på Bredbynskolan som valt att jobba med dans i sitt Fair City Ö-projekt. Fair City Ö är ett projekt som går ut på att elever gestaltar sin framtids vision av Örnsköldsvik med hjälp av estetiska uttrycksformer. I Bredbyn gör man det med hjälp av dans. Alla mellan- och högstadieskolor som vill, har fått ansöka om pengar från Kulturrådet för att få in mer kultur och skapande i skolan. Flera skolor i kommunen har beviljats pengar med målet att genomföra ett Fair City Ö-projekt. Det innebär att på sitt eget sätt genom till exempel musik, bild, teater eller poesi gestalta sin vision av ett rättvist samhälle sen att hoppa på tåget. Där har man redan involverat skolans kulturråd, med represen tanter från alla klasser, och bestämt sig för att jobba med dans. Tack vare projektet, kunde en hel busslast elever från Bredbynskolan se en professionell dansföreställning i Härnösand som handlade just om en framtidsvision av Härnösand. Det var en intressant föreställning som alla kunde göra sin egen tolkning av. Sedan fick vi ställa frågor till dansarna, berättar en av eleverna som ingår i skolans kulturråd. BREDBYNSKOLAN VAR INTE Skolan har även haft besök av både dansare och dans pedagog och pratat om hur man kan röra sig på scenen och provat på olika dansrörelser, allt medan trummornas rytmer hördes lång väg från en högtalare i gympasalen. Ingen elev blir tvingad att dansa om man inte vill, då kan man ge koreografi eller delta på något annat sätt. Nu är vi mitt i processen och hösten 2014 ska vi redovisa vad vi gjort, säger Carina Nordin som är lärare på Bredbyn skolan och engagerad i projektet. Projektet hör också ihop med att Umeå är Europas Kulturhuvudstad 2014 då extra många kulturaktiviteter kommer att pågå i hela regionen. SA M M A N FATTN IN G Elever på flera skolor i kommunen jobbar nu extra mycket med på Bredbynskolan en ytterst gråmulen och blöt novemberdag, är det desto mer värme, liv och rörelse innanför skolans väggar. Två kulturråds representanter håller precis i en övning i en sjundeklass. Klassen delas snabbt in mindre grupper som börjar skissa på var sin tankekarta. Ni ska tänka på hur Bredbyn ser ut För att man ska vilja vara här och bo här, hur ska det vara? Vilka ak tiviteter finns det? Det kan vara nå n rymdgrej eller nå t. Använd er fantasi! säger eleven och kulturrådsrepresentan ten Jessika Lindqvist och lägger sedan till: Tänk stort! Tankekartorna börjar ta form och blir bakgrundsmaterial till hur eleverna sedan ska gestalta sin framtidsvision av Bredbyn med hjälp av modern dans. Spännande, eller hur? NÄR NOLASKOGS HÄLSAR TEXT: MARIA ISAKSSON FOTO: P-O SEDIN att skapa. Skolorna har nämligen fått extra pengar för att skapa sin bild av Örnsköldsvik år Eleverna kan då använda musik, bild, teater, poesi eller någon annat. Bredbynskolan arbetar med dans. Projektet heter Fair City Ö. Namnet syftar på ett rättvist samhälle. 3 NOLASKOGS

4 Fixarna gör hemmet lite mindre riskfyllt Den som är över 67 år, kan kontakta kommunens fixare för praktisk hjälp i bostaden med sådant som kan vara lite risk fyllt att utföra i sitt hem. Det handlar exempelvis om att sätta upp och ta ner gardiner, byta glödlampor, ta ner saker från vinden och sätta upp brandvarnare. TEXT: SVEN ALVERYD FOTO: P-O SEDIN Vi har nog förhindrat en hel del fallolyckor genom att hjälpa våra äldre med enklare göromål som är riskfyllda. Vi är noga med att inte konkurrera med den öppna marknaden och utföra rena hushållstjänster, som exempel fönsterputsning och städning. Vi utför inte heller tjänster som snöskottning, gräsklipp ning eller övrigt trädgårdsarbete, säger Lars Gunnar Wikman, resurssamordnaren vid Örnsköldsviks kommun. I dagsläget är det tre personer som arbetar som fixare. Lars Gunnar vägleder de två fixarna som är ute på fältet. De täcker upp hela kommunen, så det blir en hel del resande för dem. samordna de olika uppdra gen så gott det går. Vi har ju även hand om att koppla på och från de trygghetslarm som finns i vissa hushåll. Men ibland är det mer akuta situationer, t.ex. om lampor på toalet ten går sönder. Många äldre människor har nedsatt syn och är beroende av att det finns bra belysning. De har inte alltid anhöriga att VI FÖRSÖKER Ann-Marie Krantz är en av de två fixarna i Örnsköldsvik. ringa till eller dem som kan ställa upp på kort varsel. Särskilt under höst- och vintertider när mörkret infinner sig blir det naturligt extra mycket att göra, säger Lars-Gunnar. Är du över 67 år och bosatt i Örnsköldsvik så kan du ringa Fixarna. Tjänsterna är kost nadsfria, men du betalar själv det material som behövs. Fixarna har tystnadsplikt och bär legitimation. Vill du komma i kontakt med Fixarna? Ring eller LEDARSKAP på schemat Ett tiotal chefer inom kom munens äldreomsorg går för närvarande en högskoleutbild ning inriktad på ledarskap. UTBILDNINGEN, SOM MOTSVARAR 30 högskolepoäng, är fördelad på fyra terminer och fokuserar på lika många delområden: Värdegrund, Lagstiftning, Ledarskap, med arbetarskap och organisation, Upphandling, uppföljning, förbättring och evidensbaserad praktik. Deltagarna, som just nu fördjupar sig i lag och rätt, är hittills mycket nöjda med utbildningen: Utbildningen stärker oss i vardags verksamheten. Vi utvecklas personligen i 4 NOLASKOGS vår ledarroll. Vi får också nya och djupare kunskaper om sådant som är aktuellt och även beredskap att möta nya frågor och uppgifter som äldreomsorgen ställs inför. Genom att det är deltagare från hela Norrland kan vi dela er farenheter med andra samtidigt som vi bildar ett nätverk på hemmaplan. Bakre raden: Processledare Åsa Yttergren med enhetscheferna, Ingela Sedin, Agneta Johansson, Eva-Karin Vikman och Marie Jonsson. Främre raden: Margona Berggren, Annette Nilsson, Cristina Eriksson, Annika Forsman och Annica Jonsson. Utbildningen Ledarskap för chefer i äldreomsorgen är upphandlad av Socialsty relsen på uppdrag av regeringen med syfte att på nationell nivå höja kompetens och status bland chefer inom äldreomsorgen. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN

5 MEDLING betydelsefullt för att gå vidare En brottslig handling kan inte göras ogjord. Målet med medling är att minska konse kvenserna av brott för såväl brottsoffer som gärnings person. Medling är en frivillig möjlighet som erbjuds unga gärningspersoner upp till 21 år och personer som blivit utsatta för brott. Vid stöld i butik, skadegörelse eller liknande kan en företrädare för verksamheten medverka i medlingen. För att en medling ska kunna genomföras ska brottet vara polisanmält och gärningspersonen måste ha erkänt brottet. Om gärningspersonen är positiv till medling går frågan vidare till brottsoffret. Vill också den personen delta går processen vidare. Men ingen ska känna sig låst utan har möjlighet att avbryta före medlingstillfället, berättar Josefin Nordlund som är kommunens medlingssamordnare. INGEMAR PALBOM: FÖR DEN UTSATTE KAN DET HA EN LÄKANDE FUNKTION ATT FÅ SÄTTA ORD PÅ SINA UPP LEVELSER. MEDLINGEN SKER PÅ en neutral plats. En opartisk medlare fungerar som stöd och har inför mötet träffat båda parter var för sig. Medlingsmötet är väl förberett för att stäm ningen inte ska bli obehaglig. Om man vill får man ha med sig en förälder eller annan trygg person. Medlingen fokuserar på brottet och dess konsekvenser. Den utsatte får berätta hur han eller hon upplevt brottet och vilka följder det fått, till exempel sömnsvårigheter eller att man inte vågar gå ut. Sedan får gärnings personen beskriva vad som ledde till brottet. För den utsatte kan det ha en läkande funktion att få sätta ord på sina upplevelser. Han eller hon kan känna sig obekväm inför att möta förövaren men efter medlingen brukar rädslan ha dämpats. I många fall inser brottsoffret att det inte var ett överlagt och personligt riktat brott, utan en slump att man blev utsatt, säger Ingemar Palbom som är lekmannamedlare i Örnsköldsvik. ÄVEN GÄRNINGSPERSONERNA BRUKAR känna sig lättade efter en medling. Ungdomarna känner sig ofta stärkta av att de vågat möta sitt offer. De får en möjlighet att visa ånger och be om ursäkt. Medlingen blir ett sätt att göra avslut och gå vidare, säger Ingemar. Gärningspersonen kan också, helt självpå taget, komma överens med den utsatte om en gottgörande handling, till exempel att återställa efter skadegörelse eller att arbeta några timmar där man snattat. Medling har ett brottsförebyggande syfte. En studie vid polisen i Örnsköldsvik pekar på att medling minskar återfallsbenägenheten med ungefär 50 procent. Vanligt är att medling används i samband med snatteri, stöld, miss handel och skadegörelse. Gärningspersonerna är oftast år gamla. Kommunerna är, enligt lag, skyldiga att erbju da medling. Kommunens medlingssamordnare kan ge mer information, tfn JOSEFIN NORDLUND: TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN INGEN SKA KÄNNA SIG LÅST UTAN HAR MÖJLIGHET ATT AV BRYTA FÖRE MEDLINGS TILLFÄLLET. SA MMA N FATTN I N G En ung person som har erkänt blivit rädd för att gå ut. Då kan ett brott mot någon annan kan få den som gjorde brottet förstå hur träffa den personen och be om den andra känner och låter bli att ursäkt. Medling kallas det. För att göra flera brott. det ska bli medling måste också Vid medlingsmötet finns en den som har blivit utsatt för brot- medlare med. Medlaren är en tet vilja ställa upp på ett möte. person som varken står på brotts- Vid medlingen berättar lingens eller på brottsoffrets sida. brottsoffret vilka följder brottet Medlaren hjälper båda att föra ett fick. Till exempel att hon eller han bra samtal. 5 NOLASKOGS

6 Om inte kristallklart, så blir det som upplevs som svårt mycket mer begripligt och hanterbart för ungdomarna som får hjälp på Kristallens utslussning. Kristallen stöd på vägen mot självständighet Det är bra med en plats där man kan träna på läxor och få hjälp med annat viktigt, till exempel när man ska söka jobb, säger Hassan Muse Hassan från Somalia. Kristallen är kommunens nya utslussnings verksamhet för ensamkommande unga flyktingar. Här kan de som fått beslut om uppe hållstillstånd och är mogna att flytta vidare från kommunens boende för ensam kommande till egna utslussningslägenheter få stöd och hjälp. Precis som alla andra behöver de här ungdomarna en hel del vuxenstöd när de ska ta steget ut i självständigt boende. Det kan handla om allt från praktiska saker som mat lagning och tvätt till att få grepp om hushålls ekonomi och att förstå myndighetsbrev, säger enhetschef Marja-Leena Haltia Andersson. De nya lokalerna möjliggör varierande aktiviteter, här finns till exempel datarum och läxrum. Vi har också fått kontakt med några pensionerade lärare som ideellt ställer upp som läxhjälp några tillfällen per vecka. En fan tastisk resurs, säger Eva-Lena Norgren, en av de stödpersoner som arbetar på Kristallen. PÅ KRISTALLEN KAN ungdomarna titta in och få hjälp med enklare saker men de kan också boka tid för mer personligt stöd. Stödet är individanpassat och utgår från den genomförandeplan som alla som är inskrivna i utslussningsverksamheten har. Alla insatser sker inte här. Vi löser svårigheterna där de uppstår i bostaden, under inköps rundan eller kanske genom samtal på neutral plats, säger Helena Lindström. Kristallen är också en plats där ungdomarna kan ordna gemensamma aktiviteter, som till exempel filmkvällar eller laga mat tillsam mans. Och inte minst möta andra som har liknande erfarenheter. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN STUDENT ARRANGERAR ÄLDREGALA Alla seniorer bör redan nu markera vecka 19 i kalendern. Då är det dags för seniorvecka i Örnsköldsvik. Seniorveckan ska bli ett återkommande inslag som efter följare till Äldreåret. Planeringen för olika aktiviteter är i full gång under medverkan av pensionärsorganisationer. Men för den pampiga finalen svarar en 18-årig student från Nolaskolan! Robin Hörnkvist har på eget initiativ presenterat en beundransvärd idé. Robin vill, inom ramen för Ungt Före tagande, arrangera en äldregala i Örnsköldsvik. Det var 6 NOLASKOGS lite bättre förr, ska galan heta. Robin är hittills rätt förtegen om innehållet men är helt klar över att det ska vara levande musik. Någon falsk playback duger inte. Det här ska vara något stort med kvalitet, röda mattan och smyckad lokal, högklassig underhållning med musik och teater. När publiken lämnar galan vill jag att de ska ha fått med sig positiv energi. Om de känner vad härligt, nu tar vi ett år till, då är jag mer än nöjd, säger Robin. Den 10 maj hoppas Robin fylla Pingstkyrkan till sista plats, alltså 800 gäster. En stor del av intäkterna planerar Robin att skänka till Alzheimerfonden. Robin Hörnkvist ligger bakom en äldregala i Örnsköldsvik.

7 Annelie Nordell Umegård och Kristina Nordlund är två av skolornas 22 förstelärare. Förstelärare ska lyfta skolan Större möjlighet till karriär och höjd kvalitet i skolan. Det är målet med de nya förstelärarna. I Örnsköldsvik har nu 22 förstelärare utsetts. Staten har infört de nya karriärstegen förstelärare och lektor. Detta för att uppmuntra högkvalificerade lärare till att se en karriär inom sina yrken och för att höja skolun dervisningens kvalitet. Försteläraren ska vara en resurs, drivkraft och förmedlare av aktuell forskning i det kol legiala lärandet. De som blir förstelärare får ett lönelyft på kr/månad som bekostas av staten. Reformen gäller grundskolan, gymnasiet och motsvarande skolformer. I Örnsköldsvik har 22 lärare utsetts till förstelärare. De finns vid grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och grund- och gymnasiesärskolan. Spridningen är såväl geografisk som inom olika ämnen/ämneskombinationer med tonvikt på Örnsköldsviks kommuns och den enskilda skolans utvecklingsbehov. - ÄMNESOMRÅDEN SOM vi har prioriterat lite extra inom grundskolan är matematik/naturorientering samt svenska/ samhällsorientering/engelska. De andra ämnena är musik, värdegrund, språkutveckling och lärmiljö. Även grund särskolan är prioriterad, säger Anders Fager, en av två grundskolchefer i kommunen. Det var många lärare som sökte till förstelärare i Örn sköldsvik. Vid grundskolan valdes 13 förstelärare ut bland inte mindre än 108 sökande. I många fall har det varit svårt att välja eftersom det varit så många högkvalificerade kandidater. Reaktionerna från andra lärare har överlag varit positiva. Under en rektorsträff nyligen, fick vi höra att många av de nyblivna förstelärarna fått uppmuntrande kommentarer som du är verkligen värd det och Du passar verkligen för det, säger Anders. och Kristina Renlund är förstelärare vid Örnsköldsviks gymnasium och har ämnes områdena svenska respektive engelska. Ensam är ju inte stark, ska vi utvecklas så måste vi hjälpas åt. Därför blir en viktig del i vårt uppdrag, ANNELIE NORDELL UMEGÅRD SKA VI UT VECKLAS SÅ MÅSTE VI HJÄLPAS ÅT. förutom att hålla oss á jour med den senaste pedago giska forskningen, att skapa olika lärarforum där vi kan förmedla kunskap till varandra, samt sätta igång olika utvecklingsprojekt, säger Kristina. Mätningar visar att läsintresset och läsfärdigheten hos gymnasieelever sjunker i såväl Örnsköldsvik som i övriga landet. Därför blir vårt första projekt i svenska att försöka vända den negativa trenden. Det gör vi genom att inspirera våra elever till läsning genom undervisningen, men även genom att arrangera bokbytardagar, ge lästips och bjuda in författare, fortsätter Annelie. Dessutom har vi en "läspod" på gång, fyller Kristina i och fortsätter. När det gäller engelskan kommer vi att arbeta än mer intensivt och utveckla metoder för att nå målsättningen att alla elever ska ha uppnått den grund läggande gymnasienivån i ämnet. Fram till den sista december 2014 kommer provperio den med förstelärare att rulla på. Efter det kommer en utvärdering göras och beslut tas om en eventuell fortsätt ning med förstelärare. TEXT OCH FOTO: SVEN ALVERYD SA MMA N FATTN I N G Skolorna i Sverige har på prov infört förstelärare inom skolan. Förstelärarna löneökning på 5000 kronor per månad. Örnsköldsviks kommun har utsett är skickliga lärare som ska driva på 22 förstelärare Förstelärarna finns i arbetet för en hög kvalitet i undervis- grundskolan, gymnasiet, vuxenutbild- ningen. De ska också sprida kunskap ningen och inom grund- och gymna- om ny forskning till sina arbetskamra- siesärskolan. De finns på skolor över ter. För det ansvaret får förstelärarna en hela kommunen. 7 NOLASKOGS

8 FOTO: LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Hemsjukvården blir kommunal Den 3 februari 2014 tar Örnsköldsviks kommun, precis som övriga kommuner i länet, över ansvaret för hemsjukvård från landstinget. Det innebär att kom munen får ansvaret för den hälso- och sjukvård som distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnas ter utför i patientens/vårdtagarens hem. Kommunens ansvar gäller alla oavsett ålder, sjukdom eller diagnos. Ansvaret gäller hela dygnet, alla veckans dagar. Den kommunala hemsjukvården omfattar: hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet för patienter inskrivna i hemsjukvården både planerade och mer tillfälliga hembesök ordination och utprovning av vissa hjälpmedel intyg om bostadsanpassning för läkarinsatser och annan specialiserad vård som ges i hemmet. Den som inte på egen hand, eller med hjälp, kan ta sig till hälsocentralen kan få hälso- och sjukvård i hemmet så länge han eller hon har behov av det. Precis som tidigare, kontaktar man den hälsocentral dit man är knuten och vid behov förmedlar de kontakt med hemsjukvården. Patienter som redan är inskrivna i hemsjukvården be höver inte göra något i samband med övergången. De förs över till den kommunala hemsjukvården med automatik. LANDSTINGET BEHÅLLER ANSVARET Anhörigportal Nu finns en samlad ingång på kommunens webbplats där du som är anhörig till en person som du vårdar, eller på annat sätt ger ditt stöd, kan hitta värdefull information. Där finns både information som riktar sig direkt till dig som anhörig och uppgifter om vilket stöd din närstående kan få. Självklart hittar du också kontaktuppgifter till kommunens anhörig- och äldrekonsulenter. Anhörigportalen är skapad i samarbete mellan kommunen och lokala intresseorganisationer. Vill du surfa direkt till anhörigportalen är adressen: 8 NOLASKOGS ATT KOMMUNEN TAR över ansvaret för hemsjukvården innebär att ett antal distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som tidigare arbetat inom landsting el ler hos privat vårdgivare nu har kommunen som arbetsgi vare. Hemsjukvårdsteamet kommer att bilda ett team som täcker hela kommunen. Hemsjukvården blir ett bra komplement för våra vårdtagare men också för vår egen organisation. Tillsam mans med hemtjänst och befintligt rehabteam bidrar hemsjukvårdsteamet med sin kompetens till en samman hållen och patientfokuserad omvårdnad. Det blir också tydligare för vårdtagaren när all ordinär vård i hemmet får samma huvudman, säger Lena Hurtigh, avdelningschef för ordinärt boende.

9 En kick för KULTUREN Vinterfest och grön stadsodling, kulturbuss och körsång toppat med samisk matkultur allt smakfullt presenterat av kulturradion. Det är några ingredienser när Örnsköldsvik uppmärksammar Kulturhuvudstadsåret. Umeå och Riga är Europas kulturhuvudstäder Under Umeås värdskap kommer de fyra nordligaste länen att på olika sätt bidra till att ge en bild av det nordliga rummet. Umeås kulturhuvudstadsår är indelat enligt de åtta samiska årstiderna. Varje årstids växling kommer att uppmärksammas med evenemang. Första årstidsväxlingen blir den stora huvudinvigningen i Umeå, 31 januari 2 februari. Även övriga årstidsinvigningar genomförs i Umeå men fyra av dem arrangeras i samverkan med de nordliga länen. Väster norrland har ansvaret för att uppmärksamma vårens, gijrra ankomst 30 april. Vi har många idéer på vad vi kan göra under årstiden men programmet för själva årstidsväxlingen ska pusslas ihop med övriga kommuner. Planerna är att fokusera lite extra på det som händer i Örnsköldsvik under års tiden gijrra. Bland annat kommer museets nya basutställning att ha premiär. Vi får också ta del av Norrländsk passion en poetisk och visuell föreställning lite utöver det vanliga, säger Hanna Wallin i Örnsköldsviks projekt grupp för Kulturhuvudstadsåret. ÖRNSKÖLDSVIK DEKLARERADE TIDIGT att kommunen ville bidra till kulturhuvudstads året och skapa mervärde för boende och besö kare. Ett sätt att engagera föreningar och fria aktörer var att instifta bidraget Kulturkicken. De som hade idéer om aktiviteter de ville genomföra kunde söka bidrag från kommunen för att utveckla och förhoppningsvis förverk B I L D G ÅTA N liga sin idé. Ungefär hälften av de som sökt fick sina idéer antagna som kulturkickar. Exakt vilka kickar som kommer att bli verk lighet och när de kan genomföras går ännu inte att utlova. Vad som är helt klart, är att vi har mycket spännande att vänta oss och att spännvidden är stor. TEXT: ELISABET BÅRMAN ILLUSTRATION: UMEÅ KOMMUN.ANTAGNA KULTURKICKAR Julkörverksamhet i Mellansel: Mellansels Öppen scen: ABF, Gnistan Projektkör Stadsodling: Örnsköldsviks kommun Körsamverkan över gränserna i fredens Levande historia i Brynge: Brynge Kultur- tecken: Nota Bene förening Ballongfestival: Ulvö Kapellag Ulvö Winther Classic: Ulvö Hockey Artedis livsväg i ord, musik och konst: Vinterfestivalen: FV alpina och FV backe Anundsjö Hembygdsförening Samisk matkultur: Kerstins Udde Kulturbussen: BLT-bygden Folksamling vid Kerstins Udde: Kerstins Kulturradion: Radio Nolaskogs Udde Kulturkarta Ulvön: OK Nolaskogsarna I samiska spår: Orrestaare Saemien Sibrie Marklund med våra ögon: Örnsköldsviks Åkerbärsdiskursen: Maria Lagerborg konstnärsklubb Aktuellt på Örnsköldsviks museum och konsthall Resa i Norrland Mickael Gudrunsson. Foto- Vad är detta? Ringa in rätt svar! grafier från en resa i fotspåren efter Carl von 1. En ny typ av återvinningsstation med möjlig- Linné. Utställningen pågår till 11 januari het att stå och sortera sina sopor under tak. Gösta Hägglund en industrimans bilder. 2. Nya offentliga toaletter för manliga flanörer. Gösta Hägglunds ( ) egna foto 3. Cykelskåp med möjlighet att låsa in sin cykel. grafier från 1930-talet. Utställningen pågår 4. Ny typ av elcentral som vi kommer att få se till 5 april fler av runt om i kommunen. Rätt svar på sidan 12. Ung i Örnsköldsvik förr och nu. Ungdomars fritid under senare delen av 1900-talet. Utställningen pågår till 5 april NOLASKOGS

10 Gubbröran på biblioteket i Björna syftar till att studera och ha roligt. GUBBRÖRA I BJÖRNA De har en hel del att prata om, gubbarna i Björna. Gubb röra är en grupp män som träffas varje onsdag på Björnas bibliotek för att diskutera, förkovra sig och lära sig mer. Det hela började när Anders åkte på en pensionärsresa till Cypern. Resan var så billig och arrangören hade inte ordnat några akti viteter. Det avhjälptes snabbt med att rese närerna tog saken i egna händer och ordnade BIBLIOTEK I KOMMUNEN Förutom i Björna finns bibliotek i Bjästa, Många ämnen har avhandlats under de 22 år som gruppen funnits. Just nu är det rennä ringen som är på tapeten. Dialekter till exempel, det är vi experter på, säger Anders som är en av gruppmed lemmarna. Vi har även läst på om Syrien, ortsnamn, vår hembygd, svenska landskap. Bland annat. 10 NOLASKOGS Bredbyn, Husum, Skorped och Trehörningsjö. I centrala Örnsköldsvik finns Arkenbiblioteket, universitetsbiblioteket, och biblioteken på Nola- och Parkskolan. Information om aktiviteter på biblioteken och kontaktuppgifter finns på: diverse aktiviteter. Och varför inte fortsätta på samma sätt hemma i Björna, tänkte han och startade gubbröraträffarna. perfekt ställe att hålla till på tycker de med tanke på tillgången till studiematerial och kaffe. Björna bibliotek har nämligen ett café. På biblioteket har gubbarna en egen vrå, men de uppskattar att det är liv och rörelse i bakgrunden i och med att biblio teket ofta är fullt av barn som kommit för att lyssna på sagor. Träffarna drivs som en studiecirkel och med den kunskap som gruppen numer besit ter är det inte helt utan rätt som den säger sig vara Björnas elit. BIBLIOTEKET ÄR ETT TEXT OCH FOTO: MARIA ISAKSSON

11 Kronan förbereds för att bli stadshus I slutet av 2014 planeras inflytt i Kronan, som då kom mer att bli Örnsköldsviks nya politiska centrum. I september fattade kommunfullmäktige beslut om att köpa fastigheten Kronan i Inre Hamnen och att sälja fastigheten på Nygatan där bland annat välfärdsförvaltningen har kontor. Syftet med försäljningen är att skapa attraktiva och, inte minst för äldre, tillgängliga lägenheter i centrum. Syftet med Kronan är att skapa ännu mer ändamålsenliga kontorslokaler för kommunen med fokus på service. Konsult- och serviceförvaltningen inom kommunen har nyligen undersökt hur dagens lokaler i stadshusen används för att kunna dra slutsatser om vilka verksamheter som ska finnas i Kronan respektive i det befintliga stadshuset på Nygatan 16. Klart är att Kronan kommer att förberedas som ett flexibelt kon tor och mötesplats som är välkomnande och som möjliggör samarbete i högre grad. Klart är också att politisk ledning och förvaltnings cheferna kommer att ha sin arbetsplats där. Kommunledningen flyttar till Kronan. Just nu förs en dialog med chefer för berör da verksamheter och fackliga organisationer för att senare kunna besluta vilka verksamhe ter i övrigt som kommer att placeras i Kronan respektive på Nygatan 16. Tillgängligheten för besökare är en viktig aspekt i det beslutet. Inflyttning i Kronan ska ske i slutet av TEXT: MARIA ISAKSSON FOTO: P-O SEDIN Incheckade idéer blir verkliget Ännu en incheckningsperiod har genomförts inom Världsklass 2015 då personer eller organisationer kan delta i Örnsköldsviks gemensamma utvecklingsarbete genom att checka in ett projekt eller en aktivitet. Denna gång kom 15 projektidéer in och av dem kommer följande idéer att medfinansieras genom Världsklass 2015 det kommande året: VÄRLDENS STÖRSTA LÅTSKRIVARCAMP Arrangera världens största låtskrivarindustriträdgård I KÖPMANHOLMEN camp och bjuda in internationella och Förstudie som undersöker möjligheter att nationella låtskrivare. Tre hela arbets- realisera idén om en besöksträdgård dagar ska musik skrivas i Örnsköldsvik SING ALONG MED UMEÅ i Köpman holmens gamla industri- Musiksamlingar med allsång område. och, om möjligt, noteras i Guiness rekordbok. Umeå och Örnsköldsvik deltar. INNOVATIONSARENA 2014 Kommer att genomföras som En satsning för att stärka kontakter en del av kulturhuvud- mellan aktörer kring innovations stadsåret i Örn- främjande åtgärder i Örnsköldsvik och sköldsvik. Umeå. Förbättra kännedom om respektive orts innovationsresurser samt utveckla samarbetet mellan aktörerna. FÖRSTUDIE TOLFHAMN KULTURRESIDENS NÄSKE Förstudien undersöker möjlig- är att bygga världens första heten att skapa ett kultur- upplevelseramp utefter och residence för ungdomar och i Nätraån, särskilt anpassad vandrarhem i Malte Nyberg för personer med funktions- XII fastighet i Tolfhamn. Samt nedsättning. Studien ska ligga INTERNATIONELLA UNGDOMS att skapa ett centrum för till grund för en an sökan till TÄVLINGAR I BACKHOPPNING utbildning och utveckling av allmänna arvsfonden. Förstudie bland föreningar i Norden och nya konstformer. Ambitionen Europa för att undersöka intresse från klubbar att förlägga internationella läger för ungdomar i Örnsköldsvik. TEXT: FRIDA BYLIN där alla är välkomna. Körer från

12 GATOR OCH VÄGAR Snart börjar snön falla längs stugknutarna. Efterlängtad hos många, men ett gissel för andra som fastighetsägare, väghållare och trafi kanter. Samhällsbygg nadsförvaltningen vill därför göra oss uppmärksamma på några viktiga punkter. Bra att veta: SNÖRÖJNING OCH SANDNING Ta det försiktigt vid snöhögar och snövallar Plogning och hyvling skapar smalare gator Snöhögar skymmer både sikten och kräver Vid plogning öppnas inga infarter upp. Trak- utrymme. Det innebär i sin tur en ökad torer plogar bort vallar vid övergångsstäl- olycksrisk eftersom fotgängare tvingas ut i len, busshållplatser, samt vägkorsningar. Vid Under vinterhalvåret kan allmänheten hämta gatan och att bilister många gånger måste hyvling (isrivning) skottas alla infarter upp av sandningssand för eget bruk på följande ge sig över i mötande körfält. Dessutom efterföljande traktor. Eftersom bortforslingen platser: kan viktiga trafikmärken skymmas av stora av snö i bostadsområden görs mycket Trehörningsjö: vid järnvägsstationen snöhögar. sparsamt, så blir ofta resultatet en minskad Gideå: vid brandstationen gatubredd. Långviksmon: hos Svevia Hjälp till att hålla sikten fri Sandningssand för eget bruk Björna: vid fd tekniska kontoret Skador på grund av snöröjningen Bredbyn: vid fd tekniska kontoret se till att du avlägsnar Tyvärr händer det att kommunens snöröj- Skorped: Sundbergs åkeri, plan i Skorped grenar, träd och buskar ningsfordon orsakar skador på brevlådor, Själevad: Kärringberget, platsparkeringen som skymmer sikten staket m.m. Om det inträffar, bör du som Domsjö: Spillvärmeplanen och som försvårar för fastighetsägare snarast meddela samhälls- Husum: vid f.d. tekniska kontoret snöröjnings fordon att byggnadsförvaltningens gatuenhet vad som Örnsköldsvik: Skyttis ta undan snön och hålla inträffat. Observera att på samtliga platser gäller max sikten fri i korsningar. Ring kommunens växel två hinkar per tillfälle, Om du är fastighetsägare Mellansel: vid badhuset Köpmanholmen: vid reningsverket Bjästa: intill återvinningsstationen TEXT: SVEN ALVERYD Svar på bildgåtan: Örnsköldsviks första cykelskåp RÄTT SVAR PÅ frågan på sidan 9 ska vara 3. Cykel skåp med möjlighet att låsa in sin cykel. Skjulet finns utanför resecentrum för att du som arbetspendlar ska kunna förvara din cykel säkert och kunna fortsätta resan med cykel till din arbetsplats. Skjulet, som har plats för åtta cyklar, är till för alla, men i första hand för dig som arbetspendlar. 12 NOLASKOGS Just nu pågår en testperiod då du kan testa skå pet gratis under sex månader mot att berätta hur du tycker att det fungerar efter testperioden. Efter testperioden blir kostnaden 50 kr/månad eller 300 kr/halvår. Anmäl ditt intresse till:

13 Vi vill locka fram entreprenörstänkandet hos barnen och få dem att använda kreativa problemlösningar. Det gör vi inte genom att styra barnens tankar utan snarare låta dem ta sig an frågeställningen Hur tänker du? och att lära sig använda ett systematiskt tanke sätt. Något som vi till allas glädje lyckats med. Jag får ofta höra från lärare att det syns vilka barn som går på KomTek, eftersom de är vana vid att ta sig an uppgifter genom att arbeta steg för steg, säger Westman. Nyligen fyllde KomTek 10 år. Något som firades med pompa och ståt och lockade hundratalet besökare. Men det har hänt en hel del sedan verksamheten startade. Länge hölls det enbart kvällskurser, men med tiden har KomTeks verksamhet breddats och även blivit ett viktigt resurscentra och stöd i grundskolornas teknikundervisning. Numera åker vi även runt bland skolorna för att ta del av deras teknikundervisning. Utifrån detta ger vi sedan tips och idéer hur undervisningen kan förbättras. Vi tar även emot skolklasser som får prova på teknik under skoltid. Och sedan flera år tillbaka har vi arrangerat de så kallade NoT-dagarna (Na turvetenskap och Teknik), som vuxit och har fler deltagare än någonsin, säger Westman. 10-årsjubileum mycket har hänt sedan KomTek öppnade. KomTek väcker teknikintresset KomTek arbetar för att väcka barn och ungdomars teknik intresse. Cirka 200 elever går på KomTeks kurser. Med tiden har verksamheten breddats till att bli en viktig resurs även för grundskolans undervisning. KomTek bistår sko lorna med är NTA. Det vill säga temalådor för att bedriva ett undersökande arbetssätt. Dessutom lånar de ut undervisningsmaterial, däribland tekniklego. Men mer är på gång. Nyligen blev deras incheckning i Världsklass, Komtek, godkänd. Det är ett projekt som bygger på att anlända och nyanlända flyktingar i Mellansel och Björna inbjuds att delta i speciellt utformade KomTek-aktiviteter. KomTek har även sett till att det populärara undervisningsskeppet Brig gen kommer på besök även nästa sommar. ANNAN HJÄLP SOM TEXT OCH FOTO: SVEN ALVERYD SA MMA N FATTN IN G Nyligen firade kommunens teknikskola Kom- KomTeks pedagogik bygger på att det ska finnas en stor glädje i att skapa med hjälp av teknik. En uttalad förhoppning är att få fler flickor och pojkar att intressera sig för teknik och se sig själva som framtidens ingenjörer och uppfinnare. Även om man kan se det hela ur ett yr kesperspektiv, så handlar det lika mycket om att bygga upp ett tekniksjälvförtroende som att fostra blivande ingenjörer. Att få barn och ungdomar att våga och att känna sig trygga med att handskas med teknik är något de kommer att ha nytta av i resten av sitt liv. Nu mera är ett visst tekniskt kunnande ett måste på såväl arbetsplatser som i det egna hemmet, säger Jan Westman, verksamhetsansvarig vid KomTek. Tek 10-årsjubileum. KomTek arbetar för att väcka barns och ungdomars teknikintresse. Komtek vill få fler flickor och pojkar att se sig själva som framtidens ingenjörer och uppfinnare. Cirka 200 elever går på KomTeks kurser. Med tiden har verksamheten blivit större och finns på fler platser. Sedan flera år barn och ungdomar konstru era något utifrån sina egna idéer. Om idéerna skulle tryta så finns en engagerad personal till hands. PÅ KOMTEK FÅR tillbaka arrangerar KomTek speciella dagar där skolor visar sina arbeten på temat naturvetenskap och teknik. 13 NOLASKOGS

14 ENERGI GODA RÅD i mörker och kyla FROSTA AV HÅLL TÄTT Frysen är en stor energi- Varje springa i huset är en förbrukare. En avfrostad förlustkälla. Kolla vindsdörren, frys drar mindre energi. luckan till yttertaket, portarna i Passa på att frosta av när varmgaraget, luftintagen i käl- det är kallt ute. Nya frysar laren, balkongdörren. Otätheter är ofta självavfrostande. går att upptäcka genom att göra Om du funderar på att en rundvandring en kall vinter- köpa nytt, titta på energi- dag och känna med handen efter märkningen. drag och kyla. Men täta inte igen tilluftsventilerna. SLÄCK Att släcka belysningen när den inte TA TEMPEN behöver vara på är ett enkelt tips. Ti grader brukar räknas som mer, skymnings- eller rörelsesensor är normal inomhustemperatur. För bra för att undvika att ha belysning på varje grad ökar eller minskar en- i onödan. Nu är det också hög tid för ergiförbrukningen för uppvärm- julbelysning som är en ökande energi- ning med cirka 5 procent. förbrukare. Låt dem inte vara på hela tiden. ska du köpa nytt välj belysning med LED-lampor. ENERGIRÅDGIVNING OM STRÖMMEN FÖRSVINNER Kommunens energi- och klimat- Tänk igenom hur du klarar ett längre ström rådgivare svarar kostnadsfritt på avbrott. Hur klarar du uppvärmning, matlagning, frågor om uppvärmning, ventila- Tidsstyr motorvärmaren med hjälp matförvaring, personlig hygien och vattenförsörj- tion, bränsle, energikostnader, av timer och se till att inte ha ning? Bra saker att alltid ha hemma är ficklampa, statliga bidrag inom energi och batterier, stearinljus, värmeljus, tändstickor/tän- mycket annat. dare, extra säkringar, sovsäck, liggunderlag, filtar, Kontakta Eric Forsberg isoleringsmaterial, sprit- eller gasolkök, dunkar, hinkar, våtservetter, batteriradio. MOTORVÄRME den på i onödan. TEXT: MARIA ISAKSSON Varför valde ni yrken inom vård och omsorg? TEXT OCH FOTO: SVEN ALVERYD Susanne och Morgan har valt att bli varje individ. Dessutom såg jag en möjlig Ett beslut jag inte ångrar. Redan när ambassa dörer för sina yrken inom vård och het att genom utbildningen få ett fast jobb. jag gick utbildningen kände jag att personlig omsorg och Örnsköldsviks kommun. De Efterfrågan på vårdpersonal är ju både stor assistent skulle passa mig. I och med flyt- brinner båda för sitt yrke och vill få fler att lokalt och i övriga landet. ten till Örnsköldsvik 2002 fick jag en tjänst, se möjligheterna och tillfredställelsen att få jobba med och för människor. Susanne: Susanne Gartner har arbetat som vårdare med yngre människor som behövt personlig och stormtrivs verkligen med sitt jobb och assistans. Ett flexibelt och roligt jobb där min sina arbetskamrater. arbetsdag formas av min brukares dag. Jag är ju deras stöd i alla möjliga situationer, som Att jag utbildade mig till undersköterska föll sig helt naturligt, eftersom jag alltid har velat arbeta med människor och få göra den där lilla skillnaden som blir så stor i slutänden för 14 NOLASKOGS sedan dess har jag haft förmånen att arbeta inom Örnsköldsviks kommun i drygt två år Morgan: när de ska handla mat, besöka platser, utföra Det började med att jag aktiviteter etc. Jag har verkligen fått resa fick en rekommendation mycket genom åren och provat på en massa av Arbetsförmedlingen av olika aktiviteter. Ett kalasjobb helt enkelt. att läsa omvårdnadsprogrammet redan Morgan Johansson arbetar som personlig assistent i Örnsköldsviks kommun. Vårdambassadörerna Susanne Gartner och Morgan Johansson.

15 Vindarnas hus fick sitt namn när förre ägaren Roger Pontare bodde där. Daniel Näslund driver vandrarhemmet Vindarnas hus. Sommaren har varit gynnsam för kommunens vandrarhem. För de helårsöppna gäller det att fortsätta fylla bäddarna. Följ med till Vindarnas hus. Vandrarhem i medvind Schön hier, ytterst trivsamt som ett vind drag från en annan skönare tid. Gästboken på Vindarnas hus vittnar om belåtna vandra hemsgäster i en 100-årig byggnad som både fungerat som ålderdomshem och varit bostad åt en färg- och röststark sångare. Daniel Näslund driver sedan 2008 vandrar hemmet Vindarnas hus som en del i familje företaget Markusson Invest AB. Vandrar hemmet, som är helårsöppet, har 40 bäddar fördelade på olika rumsstorlekar. De senaste tre somrarna har beläggningen legat på en god och likartad nivå. Under juni och augusti september kommer de euro peiska turisterna. I juli är det mest svenska turister. Många kommer för att besöka staden och bada i Paradiset, vandringsturismen är också stor. Men naturen i sig räcker inte, vi är beroende av att affärsturismen hålls vid liv och att det händer saker, säger Daniel. hem får Vindarnas hus förlita sig på en annan betydel sefull kategori av gäster. Då kommer byggarbe tare, projektanställda och inhyrd arbetskraft för att bo centralt till ett rimligt pris. Vi märker direkt av projekt som Botniaba nan, Ting1 och hotellbygget. Inför evenemang som till exempel Gyllene Tiders och Jerry Williams konserter är det också fullbokat. Även idrottscuper märks. Daniel ser en stor potential i Vindarnas hus NÄR SOMMARTURISTERNA REST inför framtiden, även om huset är gammalt och dyrt i drift. Han är också väl medveten om vilka insatser som krävs. Som entreprenör handlar det om sju dagars arbete i veckan från morgon till kväll. Men att få vara sin egen, driva ett projekt och att få göra det tillsammans med sin familj, det är något jag värdesätter högt. Det här är vår grej. Vi arbetar, löser uppgifter och utvecklar något tillsammans. För framtiden önskar Daniel att kommunen fortsätter att utvecklas och att det händer saker då kommer gästerna! TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN Ökat antal gästnätter Sommaren har varit gynnsam för ter jämfört med Hotellen står turismen. Det visar inkvarteringssta- för den procentuellt största ökningen tistik från Visit Västernorrland. Antalet men även vandrahemmen har gått bra. kommersiella övernattningar under Campingplatserna redovisar däremot juni augusti 2013 ökade i länet med 3,4 en minskning. Antalet gästnätter, oav- procent eller drygt gästnätter sett boendeform, var närmare jämfört med samma period föregående under juni augusti Trots en utbyggd kapacitet med fler år. Elite hotel, nytillskott i en bransch som har gått bra i sommar. I Örnsköldsviks kommun ökade bäddar och rum var beläggnings graden övernattningarna på hotell, stugbyar i Örnsköldsvik i princip oförändrad jäm- och vandrarhem med gästnät- fört med förra sommaren. 15 NOLASKOGS

16 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN Goda omdömen för Nolaskogs 0 miljö, energi utbildning säkerhet, trygghet sociala frågor näringsliv, arbete samhällsplanering gator, trafik Vilka kommunala verksamheter intresserar dig mest? fritid 25 nya beslut 50 äldre, funktionsnedsättning 75 De områden som väcker störst intresse är nya beslut, regler och taxor samt äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsätt ning. Vi ser nu över hur vi kan använda läsarnas synpunkter för att utveckla tidningen. Att här redovisa alla förslag skulle ta för stor plats men vi passar på att svara på en fråga om tidningens kostnad. För kronor per år, eller drygt 4 kronor per tidning, når vi samtliga hushåll i kommunen fyra gånger per år. De som har behov av inläst information har dessut om möjlighet att få Nolaskogs som taltidning. Ett varmt tack till er som svarade på vår enkät. Som utlovat, lottade vi ut ett antal vinster bland er som svarade. Vinnarna har fått sina vinster hemskickade. Hela resultatet av läsarundersökningen finns på kommunens webbplats. SIDENSJÖ SERVICEPUNKT INVIGD tre år utan livsmedelsbutik i byn nu glädjas åt att be söka sin egen handelsbod. En driftig person, Jan Berggren, bestämde sig för att inte vänta längre utan tog tag i saken. Jan har nu med gott stöd, och även delägande, från ortsbor öppnat Sidensjö Handelsbod. Handelsboden fungerar också som service punkt. Det innebär att butiken ordnar hemsändning av varor och erbjuder café med internetuppkoppling samt turist information. Servicepunkten är den nionde som kommit till genom projektet Bygd och stad i balans. SIDENSJÖBORNA KAN EFTER TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN Den 30 november invigdes Sidensjö handelsbod och service punkt samt även en pendlarparkering vid Fyrklöverns servicehus kommunal ekonomi av de som svarat på enkäten läser Nolaskogs i någon utsträckning. Av dem läser två tredjedelar minst hälften av innehållet. Ungefär hälften av läsarna anser att tidningen i hög grad ökar kunskapen om kommunens verksamheter och att de har nytta av den information som ges. En klar majoritet är nöjda med blandningen av text och bild, grafisk läsbarhet och språk. DRYGT 90 PROCENT tillväxt, uveckling antal 100 Nolaskogs läsarenkät är nu sammanställd. Svarsfrek vensen blev för låg för att dra statistiskt säkra slut satser men ger ändå en bild av hur Nolaskogs tas emot.

SPORTLOVSTIPS KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE KONTAKTFAMILJ NUMMER ETT 2014. Uppdrag samhällsorientering, sid 15

SPORTLOVSTIPS KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE KONTAKTFAMILJ NUMMER ETT 2014. Uppdrag samhällsorientering, sid 15 NOLASKOGS EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NUMMER ETT 2014 KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE Uppdrag samhällsorientering, sid 15 KONTAKTFAMILJ Ett helt vanligt hem, sid 10 SPORTLOVSTIPS Läs mer om

Läs mer

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik.

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 16 GRÄNSLÖST Möjligheten till pendling gynnar hela regionen enligt Johan Tjällman som bor i Umeå och jobbar som ST-läkare i Örnsköldsvik. 20 MELODIFESTIVALEN Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 19 MILJÖSAMARBETE

Läs mer

SPORTLOVSTIPS HUNDAR I VÅRDEN. Kvällsöppen förskola Välkomnas av skiftarbetare, sid 3. Dämpar oro och sprider glädje, sid 10

SPORTLOVSTIPS HUNDAR I VÅRDEN. Kvällsöppen förskola Välkomnas av skiftarbetare, sid 3. Dämpar oro och sprider glädje, sid 10 NOLASKOGS NUMMER EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ETT 2013 Kvällsöppen förskola Välkomnas av skiftarbetare, sid 3 HUNDAR I VÅRDEN Dämpar oro och sprider glädje, sid 10 SPORTLOVSTIPS Aktiviteter för

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 1 OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 Ett gott bemötande innebär att vara så trygg i sin professionalitet att man vågar vara personlig EMELIE HJELM BONIN, EN AV FRÖSUNDAS 206 VERKSAMHETSCHEFER

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 Chefer med bakgrund SID 6-7 LSS har egen spelhåla/sid 3 Ta vara på guldstunder i äldreomsorgen/sid 8-9 NYTT! Två sidor om forskning- och utveckling/sid 16-17 Imponerande

Läs mer

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS falun.se/ VÅRT FALUN EN TIDNING FÖR DIG SOM BOR I FALU KOMMUN NR 2-2015 Ett nytt Falun växer fram Alla får del av kulturen På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS /I detta nummer Foto: L-G Svärd Det här

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SOMMAREVENEMANG TÄTORTSNÄRA FRILUFTSLIV LIFI NR 2 JUNI 2015. Tips på aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9

SOMMAREVENEMANG TÄTORTSNÄRA FRILUFTSLIV LIFI NR 2 JUNI 2015. Tips på aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9 NOLASKOGS EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NR 2 JUNI 2015 SOMMAREVENEMANG Tips på aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9 TÄTORTSNÄRA FRILUFTSLIV Framgångsfaktor i Sveriges friluftskommun, sid 4-5 LIFI

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År Fixar-Bror ger snabb hjälp Nystartad forskarförening Teckningstävling avgjord Älvsbyföretag med anor NR 4 / 2006 INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN God Jul & Gott Nytt År KRÖNIKAN Så gick det till när farfar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 INOM VÅRD & OMSORG Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 okt 2012 brukarnas inflytande allt mer i fokus s8 9 drottning silvias systrar tar plats i malmö s7 lärlingsplats med studier ny väg till arbete s14

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

#4/2011 katarina falk Man kan säga att jag är besatt av utveckling. Och jag vill se Mina elever utvecklas.

#4/2011 katarina falk Man kan säga att jag är besatt av utveckling. Och jag vill se Mina elever utvecklas. #/0 Utbildningsförvaltningens personaltidning katarina falk Man kan säga att jag är besatt av utveckling. Och jag vill se mina elever utvecklas. LEDAREN > vi har blivit bättre! Tips och idéer på vetenskapsmässa

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer