FIXARNA GUBBRÖRA I BJÖRNA KOMTEK NUMMER FYRA Trivsamma och förkovrande möten, sid 10. Teknik som lockar, sid 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIXARNA GUBBRÖRA I BJÖRNA KOMTEK NUMMER FYRA 2013. Trivsamma och förkovrande möten, sid 10. Teknik som lockar, sid 13"

Transkript

1 NOLASKOGS GUBBRÖRA I BJÖRNA EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NUMMER FYRA 2013 d ul! GoJ Trivsamma och förkovrande möten, sid 10 KOMTEK Teknik som lockar, sid 13 FIXARNA hjälper äldre med riskfyllda uppdrag, sid 4

2 INLEDAREN En av de viktigaste delarna i socialtjänstens arbete är att ha den enskilda människans behov i fokus. Vi ska erbjuda god vård, god omsorg och stöd till de människor som är i behov av det. INDIVID OCH KVALITET I FOKUS om brister i omsorgen om våra gamla. Varje gång detta händer, är en gång för mycket! Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten. En viktig del i detta arbete är att kompetenshöja och entusiasmera vår personal som har en viktig roll i den dagliga omvårdnaden i vår äldreomsorg. Just nu går flera verksamhetchefer en högskolesutbildning inriktad på ledarskap i äldreomsorgen. Och våra entusiastiska vårdambassadörer både värnar kvalitén i omsorgen om våra gamla och delar med sig av yrkesstolthet till nya med arbetare som vi så väl behöver för framtiden. IBLAND LÄSER VI VERKSAM HETEN SKA UTGÅ FRÅN MÄNNISKORS BEHOV OCH STÖDJA DERAS EGNA RESURSER. NOLASKOGS Nolaskogs är en informationstidning från Örnsköldsviks kommun. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i kommunen fyra gånger per år. Nolaskogs finns även som taltidning och på kommunens webbplats: 2 NOLASKOGS vi att lägga stort fokus på att förbättra kvalitén i våra verksamheter. Detta kommer främst att ske utifrån ett individperspektiv, där människan är i fokus och vi gemensamt sätter upp mål och planer för framtiden. I detta arbete är det en självklar het att individens egna resurser blir en tillgång i vårt gemen samma arbete. Som en del i att förenkla UNDER 2014 KOMMER ANSVARIG UTGIVARE: Helén Sahlin REDAKTION: Elisabet Bårman, Maria Isaks son, Sven Alveryd och AnnSofie Mathiasson vården och omsorgen för våra innevånare, kommer hemsjukvården att flyttas över från landstinget till kommunen i början av En av målsättningarna med förändringen är att förenkla vårdkontakterna för den enskilde. olika former är en annan viktig del i välfärdsförvaltningens arbete. Här handlar det om att skapa förutsättningar och stötta lagom så att ungdomar och vuxna kan få hjälp till självhjälp. En viktig förutsättning i detta arbete är att vi når dem som behöver vårt stöd. SOCIALT STÖD I VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN HAR OCKSÅ en ambi tion att tekniken ska kunna underlätta vardagen för våra medborgare, främst genom att snabbt sprida information, men i en nära framtid också vara ett verktyg som underlättar kontakt och dialog. Tekniska lösningar kan också skapa möj ligheter att längre i livet kunna behålla sin självständighet. Inom detta område är det nog bara fantasin som sätter gränser! Maria Nilsson (välfärdsförvaltningen), Arne Persson (samhällsbyggnads förvaltningen) KATARINA JENSSTAD, FÖRVALTNINGSCHEF, VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN LAYOUT: The Factory of Design TRYCK: Sörmlands grafiska PAPPER: REDAKTIONSKOMMITTÉ: ADRESS: Nolaskogs, Örnsköldsviks Irene Sellin Näsholm (samhällsbyggnadsförvaltningen), Gunnar Holmberg (samhällsbyggnadsförvaltningen), Gabriella Röschman (kommun ledningsförvaltningen), kommun, Örnsköldsvik E-POST: ornskoldsvik.se Telefon: OMSLAGSBILD: Ann-Marie Krantz, Fixare OMSLAGSFOTO: P-O Sedin Arctic Silk 100 g Nästa nummer av Nolaskogs kommer i Mars 2014

3 KULTURPROJEKT går som en dans Dansaren Hanna Olsson höll i en workshop med eleverna på Bredbynskolan som valt att jobba med dans i sitt Fair City Ö-projekt. Fair City Ö är ett projekt som går ut på att elever gestaltar sin framtids vision av Örnsköldsvik med hjälp av estetiska uttrycksformer. I Bredbyn gör man det med hjälp av dans. Alla mellan- och högstadieskolor som vill, har fått ansöka om pengar från Kulturrådet för att få in mer kultur och skapande i skolan. Flera skolor i kommunen har beviljats pengar med målet att genomföra ett Fair City Ö-projekt. Det innebär att på sitt eget sätt genom till exempel musik, bild, teater eller poesi gestalta sin vision av ett rättvist samhälle sen att hoppa på tåget. Där har man redan involverat skolans kulturråd, med represen tanter från alla klasser, och bestämt sig för att jobba med dans. Tack vare projektet, kunde en hel busslast elever från Bredbynskolan se en professionell dansföreställning i Härnösand som handlade just om en framtidsvision av Härnösand. Det var en intressant föreställning som alla kunde göra sin egen tolkning av. Sedan fick vi ställa frågor till dansarna, berättar en av eleverna som ingår i skolans kulturråd. BREDBYNSKOLAN VAR INTE Skolan har även haft besök av både dansare och dans pedagog och pratat om hur man kan röra sig på scenen och provat på olika dansrörelser, allt medan trummornas rytmer hördes lång väg från en högtalare i gympasalen. Ingen elev blir tvingad att dansa om man inte vill, då kan man ge koreografi eller delta på något annat sätt. Nu är vi mitt i processen och hösten 2014 ska vi redovisa vad vi gjort, säger Carina Nordin som är lärare på Bredbyn skolan och engagerad i projektet. Projektet hör också ihop med att Umeå är Europas Kulturhuvudstad 2014 då extra många kulturaktiviteter kommer att pågå i hela regionen. SA M M A N FATTN IN G Elever på flera skolor i kommunen jobbar nu extra mycket med på Bredbynskolan en ytterst gråmulen och blöt novemberdag, är det desto mer värme, liv och rörelse innanför skolans väggar. Två kulturråds representanter håller precis i en övning i en sjundeklass. Klassen delas snabbt in mindre grupper som börjar skissa på var sin tankekarta. Ni ska tänka på hur Bredbyn ser ut För att man ska vilja vara här och bo här, hur ska det vara? Vilka ak tiviteter finns det? Det kan vara nå n rymdgrej eller nå t. Använd er fantasi! säger eleven och kulturrådsrepresentan ten Jessika Lindqvist och lägger sedan till: Tänk stort! Tankekartorna börjar ta form och blir bakgrundsmaterial till hur eleverna sedan ska gestalta sin framtidsvision av Bredbyn med hjälp av modern dans. Spännande, eller hur? NÄR NOLASKOGS HÄLSAR TEXT: MARIA ISAKSSON FOTO: P-O SEDIN att skapa. Skolorna har nämligen fått extra pengar för att skapa sin bild av Örnsköldsvik år Eleverna kan då använda musik, bild, teater, poesi eller någon annat. Bredbynskolan arbetar med dans. Projektet heter Fair City Ö. Namnet syftar på ett rättvist samhälle. 3 NOLASKOGS

4 Fixarna gör hemmet lite mindre riskfyllt Den som är över 67 år, kan kontakta kommunens fixare för praktisk hjälp i bostaden med sådant som kan vara lite risk fyllt att utföra i sitt hem. Det handlar exempelvis om att sätta upp och ta ner gardiner, byta glödlampor, ta ner saker från vinden och sätta upp brandvarnare. TEXT: SVEN ALVERYD FOTO: P-O SEDIN Vi har nog förhindrat en hel del fallolyckor genom att hjälpa våra äldre med enklare göromål som är riskfyllda. Vi är noga med att inte konkurrera med den öppna marknaden och utföra rena hushållstjänster, som exempel fönsterputsning och städning. Vi utför inte heller tjänster som snöskottning, gräsklipp ning eller övrigt trädgårdsarbete, säger Lars Gunnar Wikman, resurssamordnaren vid Örnsköldsviks kommun. I dagsläget är det tre personer som arbetar som fixare. Lars Gunnar vägleder de två fixarna som är ute på fältet. De täcker upp hela kommunen, så det blir en hel del resande för dem. samordna de olika uppdra gen så gott det går. Vi har ju även hand om att koppla på och från de trygghetslarm som finns i vissa hushåll. Men ibland är det mer akuta situationer, t.ex. om lampor på toalet ten går sönder. Många äldre människor har nedsatt syn och är beroende av att det finns bra belysning. De har inte alltid anhöriga att VI FÖRSÖKER Ann-Marie Krantz är en av de två fixarna i Örnsköldsvik. ringa till eller dem som kan ställa upp på kort varsel. Särskilt under höst- och vintertider när mörkret infinner sig blir det naturligt extra mycket att göra, säger Lars-Gunnar. Är du över 67 år och bosatt i Örnsköldsvik så kan du ringa Fixarna. Tjänsterna är kost nadsfria, men du betalar själv det material som behövs. Fixarna har tystnadsplikt och bär legitimation. Vill du komma i kontakt med Fixarna? Ring eller LEDARSKAP på schemat Ett tiotal chefer inom kom munens äldreomsorg går för närvarande en högskoleutbild ning inriktad på ledarskap. UTBILDNINGEN, SOM MOTSVARAR 30 högskolepoäng, är fördelad på fyra terminer och fokuserar på lika många delområden: Värdegrund, Lagstiftning, Ledarskap, med arbetarskap och organisation, Upphandling, uppföljning, förbättring och evidensbaserad praktik. Deltagarna, som just nu fördjupar sig i lag och rätt, är hittills mycket nöjda med utbildningen: Utbildningen stärker oss i vardags verksamheten. Vi utvecklas personligen i 4 NOLASKOGS vår ledarroll. Vi får också nya och djupare kunskaper om sådant som är aktuellt och även beredskap att möta nya frågor och uppgifter som äldreomsorgen ställs inför. Genom att det är deltagare från hela Norrland kan vi dela er farenheter med andra samtidigt som vi bildar ett nätverk på hemmaplan. Bakre raden: Processledare Åsa Yttergren med enhetscheferna, Ingela Sedin, Agneta Johansson, Eva-Karin Vikman och Marie Jonsson. Främre raden: Margona Berggren, Annette Nilsson, Cristina Eriksson, Annika Forsman och Annica Jonsson. Utbildningen Ledarskap för chefer i äldreomsorgen är upphandlad av Socialsty relsen på uppdrag av regeringen med syfte att på nationell nivå höja kompetens och status bland chefer inom äldreomsorgen. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN

5 MEDLING betydelsefullt för att gå vidare En brottslig handling kan inte göras ogjord. Målet med medling är att minska konse kvenserna av brott för såväl brottsoffer som gärnings person. Medling är en frivillig möjlighet som erbjuds unga gärningspersoner upp till 21 år och personer som blivit utsatta för brott. Vid stöld i butik, skadegörelse eller liknande kan en företrädare för verksamheten medverka i medlingen. För att en medling ska kunna genomföras ska brottet vara polisanmält och gärningspersonen måste ha erkänt brottet. Om gärningspersonen är positiv till medling går frågan vidare till brottsoffret. Vill också den personen delta går processen vidare. Men ingen ska känna sig låst utan har möjlighet att avbryta före medlingstillfället, berättar Josefin Nordlund som är kommunens medlingssamordnare. INGEMAR PALBOM: FÖR DEN UTSATTE KAN DET HA EN LÄKANDE FUNKTION ATT FÅ SÄTTA ORD PÅ SINA UPP LEVELSER. MEDLINGEN SKER PÅ en neutral plats. En opartisk medlare fungerar som stöd och har inför mötet träffat båda parter var för sig. Medlingsmötet är väl förberett för att stäm ningen inte ska bli obehaglig. Om man vill får man ha med sig en förälder eller annan trygg person. Medlingen fokuserar på brottet och dess konsekvenser. Den utsatte får berätta hur han eller hon upplevt brottet och vilka följder det fått, till exempel sömnsvårigheter eller att man inte vågar gå ut. Sedan får gärnings personen beskriva vad som ledde till brottet. För den utsatte kan det ha en läkande funktion att få sätta ord på sina upplevelser. Han eller hon kan känna sig obekväm inför att möta förövaren men efter medlingen brukar rädslan ha dämpats. I många fall inser brottsoffret att det inte var ett överlagt och personligt riktat brott, utan en slump att man blev utsatt, säger Ingemar Palbom som är lekmannamedlare i Örnsköldsvik. ÄVEN GÄRNINGSPERSONERNA BRUKAR känna sig lättade efter en medling. Ungdomarna känner sig ofta stärkta av att de vågat möta sitt offer. De får en möjlighet att visa ånger och be om ursäkt. Medlingen blir ett sätt att göra avslut och gå vidare, säger Ingemar. Gärningspersonen kan också, helt självpå taget, komma överens med den utsatte om en gottgörande handling, till exempel att återställa efter skadegörelse eller att arbeta några timmar där man snattat. Medling har ett brottsförebyggande syfte. En studie vid polisen i Örnsköldsvik pekar på att medling minskar återfallsbenägenheten med ungefär 50 procent. Vanligt är att medling används i samband med snatteri, stöld, miss handel och skadegörelse. Gärningspersonerna är oftast år gamla. Kommunerna är, enligt lag, skyldiga att erbju da medling. Kommunens medlingssamordnare kan ge mer information, tfn JOSEFIN NORDLUND: TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN INGEN SKA KÄNNA SIG LÅST UTAN HAR MÖJLIGHET ATT AV BRYTA FÖRE MEDLINGS TILLFÄLLET. SA MMA N FATTN I N G En ung person som har erkänt blivit rädd för att gå ut. Då kan ett brott mot någon annan kan få den som gjorde brottet förstå hur träffa den personen och be om den andra känner och låter bli att ursäkt. Medling kallas det. För att göra flera brott. det ska bli medling måste också Vid medlingsmötet finns en den som har blivit utsatt för brot- medlare med. Medlaren är en tet vilja ställa upp på ett möte. person som varken står på brotts- Vid medlingen berättar lingens eller på brottsoffrets sida. brottsoffret vilka följder brottet Medlaren hjälper båda att föra ett fick. Till exempel att hon eller han bra samtal. 5 NOLASKOGS

6 Om inte kristallklart, så blir det som upplevs som svårt mycket mer begripligt och hanterbart för ungdomarna som får hjälp på Kristallens utslussning. Kristallen stöd på vägen mot självständighet Det är bra med en plats där man kan träna på läxor och få hjälp med annat viktigt, till exempel när man ska söka jobb, säger Hassan Muse Hassan från Somalia. Kristallen är kommunens nya utslussnings verksamhet för ensamkommande unga flyktingar. Här kan de som fått beslut om uppe hållstillstånd och är mogna att flytta vidare från kommunens boende för ensam kommande till egna utslussningslägenheter få stöd och hjälp. Precis som alla andra behöver de här ungdomarna en hel del vuxenstöd när de ska ta steget ut i självständigt boende. Det kan handla om allt från praktiska saker som mat lagning och tvätt till att få grepp om hushålls ekonomi och att förstå myndighetsbrev, säger enhetschef Marja-Leena Haltia Andersson. De nya lokalerna möjliggör varierande aktiviteter, här finns till exempel datarum och läxrum. Vi har också fått kontakt med några pensionerade lärare som ideellt ställer upp som läxhjälp några tillfällen per vecka. En fan tastisk resurs, säger Eva-Lena Norgren, en av de stödpersoner som arbetar på Kristallen. PÅ KRISTALLEN KAN ungdomarna titta in och få hjälp med enklare saker men de kan också boka tid för mer personligt stöd. Stödet är individanpassat och utgår från den genomförandeplan som alla som är inskrivna i utslussningsverksamheten har. Alla insatser sker inte här. Vi löser svårigheterna där de uppstår i bostaden, under inköps rundan eller kanske genom samtal på neutral plats, säger Helena Lindström. Kristallen är också en plats där ungdomarna kan ordna gemensamma aktiviteter, som till exempel filmkvällar eller laga mat tillsam mans. Och inte minst möta andra som har liknande erfarenheter. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN STUDENT ARRANGERAR ÄLDREGALA Alla seniorer bör redan nu markera vecka 19 i kalendern. Då är det dags för seniorvecka i Örnsköldsvik. Seniorveckan ska bli ett återkommande inslag som efter följare till Äldreåret. Planeringen för olika aktiviteter är i full gång under medverkan av pensionärsorganisationer. Men för den pampiga finalen svarar en 18-årig student från Nolaskolan! Robin Hörnkvist har på eget initiativ presenterat en beundransvärd idé. Robin vill, inom ramen för Ungt Före tagande, arrangera en äldregala i Örnsköldsvik. Det var 6 NOLASKOGS lite bättre förr, ska galan heta. Robin är hittills rätt förtegen om innehållet men är helt klar över att det ska vara levande musik. Någon falsk playback duger inte. Det här ska vara något stort med kvalitet, röda mattan och smyckad lokal, högklassig underhållning med musik och teater. När publiken lämnar galan vill jag att de ska ha fått med sig positiv energi. Om de känner vad härligt, nu tar vi ett år till, då är jag mer än nöjd, säger Robin. Den 10 maj hoppas Robin fylla Pingstkyrkan till sista plats, alltså 800 gäster. En stor del av intäkterna planerar Robin att skänka till Alzheimerfonden. Robin Hörnkvist ligger bakom en äldregala i Örnsköldsvik.

7 Annelie Nordell Umegård och Kristina Nordlund är två av skolornas 22 förstelärare. Förstelärare ska lyfta skolan Större möjlighet till karriär och höjd kvalitet i skolan. Det är målet med de nya förstelärarna. I Örnsköldsvik har nu 22 förstelärare utsetts. Staten har infört de nya karriärstegen förstelärare och lektor. Detta för att uppmuntra högkvalificerade lärare till att se en karriär inom sina yrken och för att höja skolun dervisningens kvalitet. Försteläraren ska vara en resurs, drivkraft och förmedlare av aktuell forskning i det kol legiala lärandet. De som blir förstelärare får ett lönelyft på kr/månad som bekostas av staten. Reformen gäller grundskolan, gymnasiet och motsvarande skolformer. I Örnsköldsvik har 22 lärare utsetts till förstelärare. De finns vid grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och grund- och gymnasiesärskolan. Spridningen är såväl geografisk som inom olika ämnen/ämneskombinationer med tonvikt på Örnsköldsviks kommuns och den enskilda skolans utvecklingsbehov. - ÄMNESOMRÅDEN SOM vi har prioriterat lite extra inom grundskolan är matematik/naturorientering samt svenska/ samhällsorientering/engelska. De andra ämnena är musik, värdegrund, språkutveckling och lärmiljö. Även grund särskolan är prioriterad, säger Anders Fager, en av två grundskolchefer i kommunen. Det var många lärare som sökte till förstelärare i Örn sköldsvik. Vid grundskolan valdes 13 förstelärare ut bland inte mindre än 108 sökande. I många fall har det varit svårt att välja eftersom det varit så många högkvalificerade kandidater. Reaktionerna från andra lärare har överlag varit positiva. Under en rektorsträff nyligen, fick vi höra att många av de nyblivna förstelärarna fått uppmuntrande kommentarer som du är verkligen värd det och Du passar verkligen för det, säger Anders. och Kristina Renlund är förstelärare vid Örnsköldsviks gymnasium och har ämnes områdena svenska respektive engelska. Ensam är ju inte stark, ska vi utvecklas så måste vi hjälpas åt. Därför blir en viktig del i vårt uppdrag, ANNELIE NORDELL UMEGÅRD SKA VI UT VECKLAS SÅ MÅSTE VI HJÄLPAS ÅT. förutom att hålla oss á jour med den senaste pedago giska forskningen, att skapa olika lärarforum där vi kan förmedla kunskap till varandra, samt sätta igång olika utvecklingsprojekt, säger Kristina. Mätningar visar att läsintresset och läsfärdigheten hos gymnasieelever sjunker i såväl Örnsköldsvik som i övriga landet. Därför blir vårt första projekt i svenska att försöka vända den negativa trenden. Det gör vi genom att inspirera våra elever till läsning genom undervisningen, men även genom att arrangera bokbytardagar, ge lästips och bjuda in författare, fortsätter Annelie. Dessutom har vi en "läspod" på gång, fyller Kristina i och fortsätter. När det gäller engelskan kommer vi att arbeta än mer intensivt och utveckla metoder för att nå målsättningen att alla elever ska ha uppnått den grund läggande gymnasienivån i ämnet. Fram till den sista december 2014 kommer provperio den med förstelärare att rulla på. Efter det kommer en utvärdering göras och beslut tas om en eventuell fortsätt ning med förstelärare. TEXT OCH FOTO: SVEN ALVERYD SA MMA N FATTN I N G Skolorna i Sverige har på prov infört förstelärare inom skolan. Förstelärarna löneökning på 5000 kronor per månad. Örnsköldsviks kommun har utsett är skickliga lärare som ska driva på 22 förstelärare Förstelärarna finns i arbetet för en hög kvalitet i undervis- grundskolan, gymnasiet, vuxenutbild- ningen. De ska också sprida kunskap ningen och inom grund- och gymna- om ny forskning till sina arbetskamra- siesärskolan. De finns på skolor över ter. För det ansvaret får förstelärarna en hela kommunen. 7 NOLASKOGS

8 FOTO: LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Hemsjukvården blir kommunal Den 3 februari 2014 tar Örnsköldsviks kommun, precis som övriga kommuner i länet, över ansvaret för hemsjukvård från landstinget. Det innebär att kom munen får ansvaret för den hälso- och sjukvård som distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnas ter utför i patientens/vårdtagarens hem. Kommunens ansvar gäller alla oavsett ålder, sjukdom eller diagnos. Ansvaret gäller hela dygnet, alla veckans dagar. Den kommunala hemsjukvården omfattar: hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet för patienter inskrivna i hemsjukvården både planerade och mer tillfälliga hembesök ordination och utprovning av vissa hjälpmedel intyg om bostadsanpassning för läkarinsatser och annan specialiserad vård som ges i hemmet. Den som inte på egen hand, eller med hjälp, kan ta sig till hälsocentralen kan få hälso- och sjukvård i hemmet så länge han eller hon har behov av det. Precis som tidigare, kontaktar man den hälsocentral dit man är knuten och vid behov förmedlar de kontakt med hemsjukvården. Patienter som redan är inskrivna i hemsjukvården be höver inte göra något i samband med övergången. De förs över till den kommunala hemsjukvården med automatik. LANDSTINGET BEHÅLLER ANSVARET Anhörigportal Nu finns en samlad ingång på kommunens webbplats där du som är anhörig till en person som du vårdar, eller på annat sätt ger ditt stöd, kan hitta värdefull information. Där finns både information som riktar sig direkt till dig som anhörig och uppgifter om vilket stöd din närstående kan få. Självklart hittar du också kontaktuppgifter till kommunens anhörig- och äldrekonsulenter. Anhörigportalen är skapad i samarbete mellan kommunen och lokala intresseorganisationer. Vill du surfa direkt till anhörigportalen är adressen: 8 NOLASKOGS ATT KOMMUNEN TAR över ansvaret för hemsjukvården innebär att ett antal distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som tidigare arbetat inom landsting el ler hos privat vårdgivare nu har kommunen som arbetsgi vare. Hemsjukvårdsteamet kommer att bilda ett team som täcker hela kommunen. Hemsjukvården blir ett bra komplement för våra vårdtagare men också för vår egen organisation. Tillsam mans med hemtjänst och befintligt rehabteam bidrar hemsjukvårdsteamet med sin kompetens till en samman hållen och patientfokuserad omvårdnad. Det blir också tydligare för vårdtagaren när all ordinär vård i hemmet får samma huvudman, säger Lena Hurtigh, avdelningschef för ordinärt boende.

9 En kick för KULTUREN Vinterfest och grön stadsodling, kulturbuss och körsång toppat med samisk matkultur allt smakfullt presenterat av kulturradion. Det är några ingredienser när Örnsköldsvik uppmärksammar Kulturhuvudstadsåret. Umeå och Riga är Europas kulturhuvudstäder Under Umeås värdskap kommer de fyra nordligaste länen att på olika sätt bidra till att ge en bild av det nordliga rummet. Umeås kulturhuvudstadsår är indelat enligt de åtta samiska årstiderna. Varje årstids växling kommer att uppmärksammas med evenemang. Första årstidsväxlingen blir den stora huvudinvigningen i Umeå, 31 januari 2 februari. Även övriga årstidsinvigningar genomförs i Umeå men fyra av dem arrangeras i samverkan med de nordliga länen. Väster norrland har ansvaret för att uppmärksamma vårens, gijrra ankomst 30 april. Vi har många idéer på vad vi kan göra under årstiden men programmet för själva årstidsväxlingen ska pusslas ihop med övriga kommuner. Planerna är att fokusera lite extra på det som händer i Örnsköldsvik under års tiden gijrra. Bland annat kommer museets nya basutställning att ha premiär. Vi får också ta del av Norrländsk passion en poetisk och visuell föreställning lite utöver det vanliga, säger Hanna Wallin i Örnsköldsviks projekt grupp för Kulturhuvudstadsåret. ÖRNSKÖLDSVIK DEKLARERADE TIDIGT att kommunen ville bidra till kulturhuvudstads året och skapa mervärde för boende och besö kare. Ett sätt att engagera föreningar och fria aktörer var att instifta bidraget Kulturkicken. De som hade idéer om aktiviteter de ville genomföra kunde söka bidrag från kommunen för att utveckla och förhoppningsvis förverk B I L D G ÅTA N liga sin idé. Ungefär hälften av de som sökt fick sina idéer antagna som kulturkickar. Exakt vilka kickar som kommer att bli verk lighet och när de kan genomföras går ännu inte att utlova. Vad som är helt klart, är att vi har mycket spännande att vänta oss och att spännvidden är stor. TEXT: ELISABET BÅRMAN ILLUSTRATION: UMEÅ KOMMUN.ANTAGNA KULTURKICKAR Julkörverksamhet i Mellansel: Mellansels Öppen scen: ABF, Gnistan Projektkör Stadsodling: Örnsköldsviks kommun Körsamverkan över gränserna i fredens Levande historia i Brynge: Brynge Kultur- tecken: Nota Bene förening Ballongfestival: Ulvö Kapellag Ulvö Winther Classic: Ulvö Hockey Artedis livsväg i ord, musik och konst: Vinterfestivalen: FV alpina och FV backe Anundsjö Hembygdsförening Samisk matkultur: Kerstins Udde Kulturbussen: BLT-bygden Folksamling vid Kerstins Udde: Kerstins Kulturradion: Radio Nolaskogs Udde Kulturkarta Ulvön: OK Nolaskogsarna I samiska spår: Orrestaare Saemien Sibrie Marklund med våra ögon: Örnsköldsviks Åkerbärsdiskursen: Maria Lagerborg konstnärsklubb Aktuellt på Örnsköldsviks museum och konsthall Resa i Norrland Mickael Gudrunsson. Foto- Vad är detta? Ringa in rätt svar! grafier från en resa i fotspåren efter Carl von 1. En ny typ av återvinningsstation med möjlig- Linné. Utställningen pågår till 11 januari het att stå och sortera sina sopor under tak. Gösta Hägglund en industrimans bilder. 2. Nya offentliga toaletter för manliga flanörer. Gösta Hägglunds ( ) egna foto 3. Cykelskåp med möjlighet att låsa in sin cykel. grafier från 1930-talet. Utställningen pågår 4. Ny typ av elcentral som vi kommer att få se till 5 april fler av runt om i kommunen. Rätt svar på sidan 12. Ung i Örnsköldsvik förr och nu. Ungdomars fritid under senare delen av 1900-talet. Utställningen pågår till 5 april NOLASKOGS

10 Gubbröran på biblioteket i Björna syftar till att studera och ha roligt. GUBBRÖRA I BJÖRNA De har en hel del att prata om, gubbarna i Björna. Gubb röra är en grupp män som träffas varje onsdag på Björnas bibliotek för att diskutera, förkovra sig och lära sig mer. Det hela började när Anders åkte på en pensionärsresa till Cypern. Resan var så billig och arrangören hade inte ordnat några akti viteter. Det avhjälptes snabbt med att rese närerna tog saken i egna händer och ordnade BIBLIOTEK I KOMMUNEN Förutom i Björna finns bibliotek i Bjästa, Många ämnen har avhandlats under de 22 år som gruppen funnits. Just nu är det rennä ringen som är på tapeten. Dialekter till exempel, det är vi experter på, säger Anders som är en av gruppmed lemmarna. Vi har även läst på om Syrien, ortsnamn, vår hembygd, svenska landskap. Bland annat. 10 NOLASKOGS Bredbyn, Husum, Skorped och Trehörningsjö. I centrala Örnsköldsvik finns Arkenbiblioteket, universitetsbiblioteket, och biblioteken på Nola- och Parkskolan. Information om aktiviteter på biblioteken och kontaktuppgifter finns på: diverse aktiviteter. Och varför inte fortsätta på samma sätt hemma i Björna, tänkte han och startade gubbröraträffarna. perfekt ställe att hålla till på tycker de med tanke på tillgången till studiematerial och kaffe. Björna bibliotek har nämligen ett café. På biblioteket har gubbarna en egen vrå, men de uppskattar att det är liv och rörelse i bakgrunden i och med att biblio teket ofta är fullt av barn som kommit för att lyssna på sagor. Träffarna drivs som en studiecirkel och med den kunskap som gruppen numer besit ter är det inte helt utan rätt som den säger sig vara Björnas elit. BIBLIOTEKET ÄR ETT TEXT OCH FOTO: MARIA ISAKSSON

11 Kronan förbereds för att bli stadshus I slutet av 2014 planeras inflytt i Kronan, som då kom mer att bli Örnsköldsviks nya politiska centrum. I september fattade kommunfullmäktige beslut om att köpa fastigheten Kronan i Inre Hamnen och att sälja fastigheten på Nygatan där bland annat välfärdsförvaltningen har kontor. Syftet med försäljningen är att skapa attraktiva och, inte minst för äldre, tillgängliga lägenheter i centrum. Syftet med Kronan är att skapa ännu mer ändamålsenliga kontorslokaler för kommunen med fokus på service. Konsult- och serviceförvaltningen inom kommunen har nyligen undersökt hur dagens lokaler i stadshusen används för att kunna dra slutsatser om vilka verksamheter som ska finnas i Kronan respektive i det befintliga stadshuset på Nygatan 16. Klart är att Kronan kommer att förberedas som ett flexibelt kon tor och mötesplats som är välkomnande och som möjliggör samarbete i högre grad. Klart är också att politisk ledning och förvaltnings cheferna kommer att ha sin arbetsplats där. Kommunledningen flyttar till Kronan. Just nu förs en dialog med chefer för berör da verksamheter och fackliga organisationer för att senare kunna besluta vilka verksamhe ter i övrigt som kommer att placeras i Kronan respektive på Nygatan 16. Tillgängligheten för besökare är en viktig aspekt i det beslutet. Inflyttning i Kronan ska ske i slutet av TEXT: MARIA ISAKSSON FOTO: P-O SEDIN Incheckade idéer blir verkliget Ännu en incheckningsperiod har genomförts inom Världsklass 2015 då personer eller organisationer kan delta i Örnsköldsviks gemensamma utvecklingsarbete genom att checka in ett projekt eller en aktivitet. Denna gång kom 15 projektidéer in och av dem kommer följande idéer att medfinansieras genom Världsklass 2015 det kommande året: VÄRLDENS STÖRSTA LÅTSKRIVARCAMP Arrangera världens största låtskrivarindustriträdgård I KÖPMANHOLMEN camp och bjuda in internationella och Förstudie som undersöker möjligheter att nationella låtskrivare. Tre hela arbets- realisera idén om en besöksträdgård dagar ska musik skrivas i Örnsköldsvik SING ALONG MED UMEÅ i Köpman holmens gamla industri- Musiksamlingar med allsång område. och, om möjligt, noteras i Guiness rekordbok. Umeå och Örnsköldsvik deltar. INNOVATIONSARENA 2014 Kommer att genomföras som En satsning för att stärka kontakter en del av kulturhuvud- mellan aktörer kring innovations stadsåret i Örn- främjande åtgärder i Örnsköldsvik och sköldsvik. Umeå. Förbättra kännedom om respektive orts innovationsresurser samt utveckla samarbetet mellan aktörerna. FÖRSTUDIE TOLFHAMN KULTURRESIDENS NÄSKE Förstudien undersöker möjlig- är att bygga världens första heten att skapa ett kultur- upplevelseramp utefter och residence för ungdomar och i Nätraån, särskilt anpassad vandrarhem i Malte Nyberg för personer med funktions- XII fastighet i Tolfhamn. Samt nedsättning. Studien ska ligga INTERNATIONELLA UNGDOMS att skapa ett centrum för till grund för en an sökan till TÄVLINGAR I BACKHOPPNING utbildning och utveckling av allmänna arvsfonden. Förstudie bland föreningar i Norden och nya konstformer. Ambitionen Europa för att undersöka intresse från klubbar att förlägga internationella läger för ungdomar i Örnsköldsvik. TEXT: FRIDA BYLIN där alla är välkomna. Körer från

12 GATOR OCH VÄGAR Snart börjar snön falla längs stugknutarna. Efterlängtad hos många, men ett gissel för andra som fastighetsägare, väghållare och trafi kanter. Samhällsbygg nadsförvaltningen vill därför göra oss uppmärksamma på några viktiga punkter. Bra att veta: SNÖRÖJNING OCH SANDNING Ta det försiktigt vid snöhögar och snövallar Plogning och hyvling skapar smalare gator Snöhögar skymmer både sikten och kräver Vid plogning öppnas inga infarter upp. Trak- utrymme. Det innebär i sin tur en ökad torer plogar bort vallar vid övergångsstäl- olycksrisk eftersom fotgängare tvingas ut i len, busshållplatser, samt vägkorsningar. Vid Under vinterhalvåret kan allmänheten hämta gatan och att bilister många gånger måste hyvling (isrivning) skottas alla infarter upp av sandningssand för eget bruk på följande ge sig över i mötande körfält. Dessutom efterföljande traktor. Eftersom bortforslingen platser: kan viktiga trafikmärken skymmas av stora av snö i bostadsområden görs mycket Trehörningsjö: vid järnvägsstationen snöhögar. sparsamt, så blir ofta resultatet en minskad Gideå: vid brandstationen gatubredd. Långviksmon: hos Svevia Hjälp till att hålla sikten fri Sandningssand för eget bruk Björna: vid fd tekniska kontoret Skador på grund av snöröjningen Bredbyn: vid fd tekniska kontoret se till att du avlägsnar Tyvärr händer det att kommunens snöröj- Skorped: Sundbergs åkeri, plan i Skorped grenar, träd och buskar ningsfordon orsakar skador på brevlådor, Själevad: Kärringberget, platsparkeringen som skymmer sikten staket m.m. Om det inträffar, bör du som Domsjö: Spillvärmeplanen och som försvårar för fastighetsägare snarast meddela samhälls- Husum: vid f.d. tekniska kontoret snöröjnings fordon att byggnadsförvaltningens gatuenhet vad som Örnsköldsvik: Skyttis ta undan snön och hålla inträffat. Observera att på samtliga platser gäller max sikten fri i korsningar. Ring kommunens växel två hinkar per tillfälle, Om du är fastighetsägare Mellansel: vid badhuset Köpmanholmen: vid reningsverket Bjästa: intill återvinningsstationen TEXT: SVEN ALVERYD Svar på bildgåtan: Örnsköldsviks första cykelskåp RÄTT SVAR PÅ frågan på sidan 9 ska vara 3. Cykel skåp med möjlighet att låsa in sin cykel. Skjulet finns utanför resecentrum för att du som arbetspendlar ska kunna förvara din cykel säkert och kunna fortsätta resan med cykel till din arbetsplats. Skjulet, som har plats för åtta cyklar, är till för alla, men i första hand för dig som arbetspendlar. 12 NOLASKOGS Just nu pågår en testperiod då du kan testa skå pet gratis under sex månader mot att berätta hur du tycker att det fungerar efter testperioden. Efter testperioden blir kostnaden 50 kr/månad eller 300 kr/halvår. Anmäl ditt intresse till:

13 Vi vill locka fram entreprenörstänkandet hos barnen och få dem att använda kreativa problemlösningar. Det gör vi inte genom att styra barnens tankar utan snarare låta dem ta sig an frågeställningen Hur tänker du? och att lära sig använda ett systematiskt tanke sätt. Något som vi till allas glädje lyckats med. Jag får ofta höra från lärare att det syns vilka barn som går på KomTek, eftersom de är vana vid att ta sig an uppgifter genom att arbeta steg för steg, säger Westman. Nyligen fyllde KomTek 10 år. Något som firades med pompa och ståt och lockade hundratalet besökare. Men det har hänt en hel del sedan verksamheten startade. Länge hölls det enbart kvällskurser, men med tiden har KomTeks verksamhet breddats och även blivit ett viktigt resurscentra och stöd i grundskolornas teknikundervisning. Numera åker vi även runt bland skolorna för att ta del av deras teknikundervisning. Utifrån detta ger vi sedan tips och idéer hur undervisningen kan förbättras. Vi tar även emot skolklasser som får prova på teknik under skoltid. Och sedan flera år tillbaka har vi arrangerat de så kallade NoT-dagarna (Na turvetenskap och Teknik), som vuxit och har fler deltagare än någonsin, säger Westman. 10-årsjubileum mycket har hänt sedan KomTek öppnade. KomTek väcker teknikintresset KomTek arbetar för att väcka barn och ungdomars teknik intresse. Cirka 200 elever går på KomTeks kurser. Med tiden har verksamheten breddats till att bli en viktig resurs även för grundskolans undervisning. KomTek bistår sko lorna med är NTA. Det vill säga temalådor för att bedriva ett undersökande arbetssätt. Dessutom lånar de ut undervisningsmaterial, däribland tekniklego. Men mer är på gång. Nyligen blev deras incheckning i Världsklass, Komtek, godkänd. Det är ett projekt som bygger på att anlända och nyanlända flyktingar i Mellansel och Björna inbjuds att delta i speciellt utformade KomTek-aktiviteter. KomTek har även sett till att det populärara undervisningsskeppet Brig gen kommer på besök även nästa sommar. ANNAN HJÄLP SOM TEXT OCH FOTO: SVEN ALVERYD SA MMA N FATTN IN G Nyligen firade kommunens teknikskola Kom- KomTeks pedagogik bygger på att det ska finnas en stor glädje i att skapa med hjälp av teknik. En uttalad förhoppning är att få fler flickor och pojkar att intressera sig för teknik och se sig själva som framtidens ingenjörer och uppfinnare. Även om man kan se det hela ur ett yr kesperspektiv, så handlar det lika mycket om att bygga upp ett tekniksjälvförtroende som att fostra blivande ingenjörer. Att få barn och ungdomar att våga och att känna sig trygga med att handskas med teknik är något de kommer att ha nytta av i resten av sitt liv. Nu mera är ett visst tekniskt kunnande ett måste på såväl arbetsplatser som i det egna hemmet, säger Jan Westman, verksamhetsansvarig vid KomTek. Tek 10-årsjubileum. KomTek arbetar för att väcka barns och ungdomars teknikintresse. Komtek vill få fler flickor och pojkar att se sig själva som framtidens ingenjörer och uppfinnare. Cirka 200 elever går på KomTeks kurser. Med tiden har verksamheten blivit större och finns på fler platser. Sedan flera år barn och ungdomar konstru era något utifrån sina egna idéer. Om idéerna skulle tryta så finns en engagerad personal till hands. PÅ KOMTEK FÅR tillbaka arrangerar KomTek speciella dagar där skolor visar sina arbeten på temat naturvetenskap och teknik. 13 NOLASKOGS

14 ENERGI GODA RÅD i mörker och kyla FROSTA AV HÅLL TÄTT Frysen är en stor energi- Varje springa i huset är en förbrukare. En avfrostad förlustkälla. Kolla vindsdörren, frys drar mindre energi. luckan till yttertaket, portarna i Passa på att frosta av när varmgaraget, luftintagen i käl- det är kallt ute. Nya frysar laren, balkongdörren. Otätheter är ofta självavfrostande. går att upptäcka genom att göra Om du funderar på att en rundvandring en kall vinter- köpa nytt, titta på energi- dag och känna med handen efter märkningen. drag och kyla. Men täta inte igen tilluftsventilerna. SLÄCK Att släcka belysningen när den inte TA TEMPEN behöver vara på är ett enkelt tips. Ti grader brukar räknas som mer, skymnings- eller rörelsesensor är normal inomhustemperatur. För bra för att undvika att ha belysning på varje grad ökar eller minskar en- i onödan. Nu är det också hög tid för ergiförbrukningen för uppvärm- julbelysning som är en ökande energi- ning med cirka 5 procent. förbrukare. Låt dem inte vara på hela tiden. ska du köpa nytt välj belysning med LED-lampor. ENERGIRÅDGIVNING OM STRÖMMEN FÖRSVINNER Kommunens energi- och klimat- Tänk igenom hur du klarar ett längre ström rådgivare svarar kostnadsfritt på avbrott. Hur klarar du uppvärmning, matlagning, frågor om uppvärmning, ventila- Tidsstyr motorvärmaren med hjälp matförvaring, personlig hygien och vattenförsörj- tion, bränsle, energikostnader, av timer och se till att inte ha ning? Bra saker att alltid ha hemma är ficklampa, statliga bidrag inom energi och batterier, stearinljus, värmeljus, tändstickor/tän- mycket annat. dare, extra säkringar, sovsäck, liggunderlag, filtar, Kontakta Eric Forsberg isoleringsmaterial, sprit- eller gasolkök, dunkar, hinkar, våtservetter, batteriradio. MOTORVÄRME den på i onödan. TEXT: MARIA ISAKSSON Varför valde ni yrken inom vård och omsorg? TEXT OCH FOTO: SVEN ALVERYD Susanne och Morgan har valt att bli varje individ. Dessutom såg jag en möjlig Ett beslut jag inte ångrar. Redan när ambassa dörer för sina yrken inom vård och het att genom utbildningen få ett fast jobb. jag gick utbildningen kände jag att personlig omsorg och Örnsköldsviks kommun. De Efterfrågan på vårdpersonal är ju både stor assistent skulle passa mig. I och med flyt- brinner båda för sitt yrke och vill få fler att lokalt och i övriga landet. ten till Örnsköldsvik 2002 fick jag en tjänst, se möjligheterna och tillfredställelsen att få jobba med och för människor. Susanne: Susanne Gartner har arbetat som vårdare med yngre människor som behövt personlig och stormtrivs verkligen med sitt jobb och assistans. Ett flexibelt och roligt jobb där min sina arbetskamrater. arbetsdag formas av min brukares dag. Jag är ju deras stöd i alla möjliga situationer, som Att jag utbildade mig till undersköterska föll sig helt naturligt, eftersom jag alltid har velat arbeta med människor och få göra den där lilla skillnaden som blir så stor i slutänden för 14 NOLASKOGS sedan dess har jag haft förmånen att arbeta inom Örnsköldsviks kommun i drygt två år Morgan: när de ska handla mat, besöka platser, utföra Det började med att jag aktiviteter etc. Jag har verkligen fått resa fick en rekommendation mycket genom åren och provat på en massa av Arbetsförmedlingen av olika aktiviteter. Ett kalasjobb helt enkelt. att läsa omvårdnadsprogrammet redan Morgan Johansson arbetar som personlig assistent i Örnsköldsviks kommun. Vårdambassadörerna Susanne Gartner och Morgan Johansson.

15 Vindarnas hus fick sitt namn när förre ägaren Roger Pontare bodde där. Daniel Näslund driver vandrarhemmet Vindarnas hus. Sommaren har varit gynnsam för kommunens vandrarhem. För de helårsöppna gäller det att fortsätta fylla bäddarna. Följ med till Vindarnas hus. Vandrarhem i medvind Schön hier, ytterst trivsamt som ett vind drag från en annan skönare tid. Gästboken på Vindarnas hus vittnar om belåtna vandra hemsgäster i en 100-årig byggnad som både fungerat som ålderdomshem och varit bostad åt en färg- och röststark sångare. Daniel Näslund driver sedan 2008 vandrar hemmet Vindarnas hus som en del i familje företaget Markusson Invest AB. Vandrar hemmet, som är helårsöppet, har 40 bäddar fördelade på olika rumsstorlekar. De senaste tre somrarna har beläggningen legat på en god och likartad nivå. Under juni och augusti september kommer de euro peiska turisterna. I juli är det mest svenska turister. Många kommer för att besöka staden och bada i Paradiset, vandringsturismen är också stor. Men naturen i sig räcker inte, vi är beroende av att affärsturismen hålls vid liv och att det händer saker, säger Daniel. hem får Vindarnas hus förlita sig på en annan betydel sefull kategori av gäster. Då kommer byggarbe tare, projektanställda och inhyrd arbetskraft för att bo centralt till ett rimligt pris. Vi märker direkt av projekt som Botniaba nan, Ting1 och hotellbygget. Inför evenemang som till exempel Gyllene Tiders och Jerry Williams konserter är det också fullbokat. Även idrottscuper märks. Daniel ser en stor potential i Vindarnas hus NÄR SOMMARTURISTERNA REST inför framtiden, även om huset är gammalt och dyrt i drift. Han är också väl medveten om vilka insatser som krävs. Som entreprenör handlar det om sju dagars arbete i veckan från morgon till kväll. Men att få vara sin egen, driva ett projekt och att få göra det tillsammans med sin familj, det är något jag värdesätter högt. Det här är vår grej. Vi arbetar, löser uppgifter och utvecklar något tillsammans. För framtiden önskar Daniel att kommunen fortsätter att utvecklas och att det händer saker då kommer gästerna! TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN Ökat antal gästnätter Sommaren har varit gynnsam för ter jämfört med Hotellen står turismen. Det visar inkvarteringssta- för den procentuellt största ökningen tistik från Visit Västernorrland. Antalet men även vandrahemmen har gått bra. kommersiella övernattningar under Campingplatserna redovisar däremot juni augusti 2013 ökade i länet med 3,4 en minskning. Antalet gästnätter, oav- procent eller drygt gästnätter sett boendeform, var närmare jämfört med samma period föregående under juni augusti Trots en utbyggd kapacitet med fler år. Elite hotel, nytillskott i en bransch som har gått bra i sommar. I Örnsköldsviks kommun ökade bäddar och rum var beläggnings graden övernattningarna på hotell, stugbyar i Örnsköldsvik i princip oförändrad jäm- och vandrarhem med gästnät- fört med förra sommaren. 15 NOLASKOGS

16 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN Goda omdömen för Nolaskogs 0 miljö, energi utbildning säkerhet, trygghet sociala frågor näringsliv, arbete samhällsplanering gator, trafik Vilka kommunala verksamheter intresserar dig mest? fritid 25 nya beslut 50 äldre, funktionsnedsättning 75 De områden som väcker störst intresse är nya beslut, regler och taxor samt äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsätt ning. Vi ser nu över hur vi kan använda läsarnas synpunkter för att utveckla tidningen. Att här redovisa alla förslag skulle ta för stor plats men vi passar på att svara på en fråga om tidningens kostnad. För kronor per år, eller drygt 4 kronor per tidning, når vi samtliga hushåll i kommunen fyra gånger per år. De som har behov av inläst information har dessut om möjlighet att få Nolaskogs som taltidning. Ett varmt tack till er som svarade på vår enkät. Som utlovat, lottade vi ut ett antal vinster bland er som svarade. Vinnarna har fått sina vinster hemskickade. Hela resultatet av läsarundersökningen finns på kommunens webbplats. SIDENSJÖ SERVICEPUNKT INVIGD tre år utan livsmedelsbutik i byn nu glädjas åt att be söka sin egen handelsbod. En driftig person, Jan Berggren, bestämde sig för att inte vänta längre utan tog tag i saken. Jan har nu med gott stöd, och även delägande, från ortsbor öppnat Sidensjö Handelsbod. Handelsboden fungerar också som service punkt. Det innebär att butiken ordnar hemsändning av varor och erbjuder café med internetuppkoppling samt turist information. Servicepunkten är den nionde som kommit till genom projektet Bygd och stad i balans. SIDENSJÖBORNA KAN EFTER TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN Den 30 november invigdes Sidensjö handelsbod och service punkt samt även en pendlarparkering vid Fyrklöverns servicehus kommunal ekonomi av de som svarat på enkäten läser Nolaskogs i någon utsträckning. Av dem läser två tredjedelar minst hälften av innehållet. Ungefär hälften av läsarna anser att tidningen i hög grad ökar kunskapen om kommunens verksamheter och att de har nytta av den information som ges. En klar majoritet är nöjda med blandningen av text och bild, grafisk läsbarhet och språk. DRYGT 90 PROCENT tillväxt, uveckling antal 100 Nolaskogs läsarenkät är nu sammanställd. Svarsfrek vensen blev för låg för att dra statistiskt säkra slut satser men ger ändå en bild av hur Nolaskogs tas emot.

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet?

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet? Demokratisamordnare Sundsvalls kommun Årlig demokratidag med LUPP-fokus LUPP Utbildning, BK, Demokrati. Ungt inflytande Ungdomsprojekt (jobba med delaktighet utifrån sitt intresse) Demokratiprojekt för

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Katarina Lindström 0240-66 03 76 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Eva Olausson 0240-66 03 87 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas Ljus

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE Studerar till personalvetare på Karlstads Universitet. Omvårdnadsprogrammet gav mig ett stort intresse för människor, deras beteende och relationer. Att lära sig hur man bemöter

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg.

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-10-26 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Thomas Krantz, SRF Göteborg Berit Jildenhed, FSDB Väst Ronny Blidberg

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Lilian Poijo, Reumatikerföreningen Gun-Britt Brännmark, FUB-Älvsbyn

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Lilian Poijo, Reumatikerföreningen Gun-Britt Brännmark, FUB-Älvsbyn 1 (7) Tid: Kl 10.00 11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Bill Nilsson, KS ordförande Gösta Andersson. PRO Jan-Ove Olsson, HRF Karl-Erik Sjöberg, SPF Lilian Poijo, Reumatikerföreningen

Läs mer

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in Vård och omsorgsboende Information till dig som snart ska flytta in 1 Ett meningsfullt liv i Luleå Av olika skäl är det nu dags för dig att förändra din tillvaro och flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer