Vägledning för dig som ska anordna EVENEMANG I KRAMFORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för dig som ska anordna EVENEMANG I KRAMFORS"

Transkript

1 Vägledning för dig som ska anordna EVENEMANG I KRAMFORS

2 Den här skriften är till dig som funderar på att genomföra ett evenemang inom Kramfors kommun. Den skall på ett enkelt och informativt sätt hjälpa till att ge svar och att hänvisa till rätt instans eller myndighet. På så sätt hoppas vi att informationen skall spara tid, underlätta och hjälpa till att undvika fallgropar för dig som arrangör. Publikationen ges ut av Kramfors kommun näringslivsenheten. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller förändringar som ligger utanför vårt ansvarsområde. Med vänlig hälsning Janne Mellander Näringslivsutvecklare Kramfors kommun

3 1 EVENEMANG Det finns många typer av evenemang: musik, konserter, mässor, idrottstävlingar, teaterföreställningar, festivaler, dans, fester och utställningar är några exempel på evenemang. Det finns tre skäl till varför man gör ett evenemang. Ideella Kommersiella En kombination av de båda 1.1 Förberedelser Oavsett vilken typ av evenemang som du tänker genomföra så måste det finnas en ekonomisk bärkraft, det vill säga att någon vill betala för upplevelsen, tjänsten eller produkten. Det kan vara av vikt att testa dina idéer på fler olika grupperingar får att på så sätt säkra idén. Det behöver nödvändigtvis inte vara en vetenskaplig marknadsundersökning, men risken minimeras för felbedömning om man gör en grundlig inventering och tar reda på vilka målgrupperna är. FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ! Vilka samarbetspartners kan ansluta sig? Vilka målgrupper riktar sig evenemanget till? Är innehållet tilltalande för målgruppen? Är tidpunkten den rätta? Är val av plats/lokal lämplig? Är biljettpriset/anmälningsavgiften rimlig? Antagande om antalet betalande besökare. Finns det konkurrerande evenemang? Har evenemanget möjlighet att växa i framtiden? Hur ser logistiken ut för evenemanget? Vilka fördelar har mitt evenemang? Vilka sponsorer kan vara intresserade av evenemanget? 1.2 Konkurrentanalys Vilket datum skall ditt evenemang genomföras? Konkurrerar det med andra närliggande evenemang? Kan man samarbeta med andra evenemangsarrangörer, utbyta erfarenheter och arbetskraft, finns andra samordningsvinster? Kontakta gärna Kramfors kommuns turistbyrå på tel samt Höga Kusten Turism, tel: , för att få vetskap om kommande aktiviteter. 1.3 Val av plats för evenemanget Om du redan bestämt var ditt evenemang skall äga rum, kontakta Kramfors kommuns tillväxtavdelning som hjälper dig med de kommunala kontakterna. Lyckade evenemang behöver inte alltid behöver vara på förväntande arenor. Skulefestivalen vid Skulebergets fot, Kramfors stadsfest och Tradjazzfestivalen på Mannaminne är exempel på lyckade satsningar.

4 2 MARKNADSFÖRING Hur skall man marknadsföra evenemanget och sig själv som arrangör? Det finns inget enkelt svar på den frågan, utan det beror på typ av rrangemang, målgrupp, vad man själv vill med evenemanget (affärsidén) samt vilka resurser man fogar över. All marknadsföring börjar internt. Börja därför med den egna arrangörsstaben. Skapa en tydlig profil och tydliga mål som är väl förankrade innan en extern lansering sker. Underskatta inte betydelsen av marknadsföring och val av marknadskommunikation. Det är viktigt att synas i dagens mediabrus, det kan faktiskt vara avgörande om evenemanget ska lyckas eller ej. 2.1 Mål Sätt upp tydliga mål att sträva mot. Målen bör vara... Tydliga Konkreta Tidsbestämda Uppnåeliga Mätbara Tidplan med aktiviteter och ansvarig 2.2 Marknadsplan Olika typer av målgrupper och evenemang kräver olika marknadsföringsinsatser. Vad skall vi sälja? Arrangemanget Arrangören Trygghet Till vilka skall vi sälja? Vilka eller vilken är målgruppen? Beslutsfattare. Det är viktigt att dessa hålls informerade om vad som händer med evenemanget. Hur skall vi sälja? Annonsering, papperstidning, banners, TV-reklam, radioreklam, direktreklam, affischering, egen webb, sociala medier Facebook och så vidare. Media. Genom att hålla goda relationer till media med bra nyheter under resans gång skapas uppmärksamhet och intresse för evenemanget. Biljettförsäljning. Valet av biljett distribution styrs av arrangemangets art. För att öka tillgängligheten och en ökad försäljning, kan en internetlösning vara att föredra. När skall vi sälja? Hur lång tid innan evenemanget? Skall det finnas förköp, försäljning vid entré?

5 3 EKONOMI En väl fungerade styrning av evenemangsbudget är en förutsättning för ett lyckat utfall. Budgeten är inte helig, men den som är budgetansvarig skall vara ifrågasättande när någon i arrangörsstaben kan tänka sig att öka kostnaderna och inte intäkterna. Räkna gärna på olika utfall, till exempel vilket besöksantal fordras för att nå ett nollresultat. 3.1 Likviditetsbudget Det är inte ovanligt att man som evenemangsarrangör kommer i likviditetsproblem eftersom kostnaderna kommer före intäkterna. Att ansöka om checkkredit, fakturera kunder i förväg eller att avtala med leverantörer om anstånd med betalningar kan vara en framkomlig väg. Vid oväntat höga startkostnader, säkerställ en finansiering som klarar även ökade eller oförutsedda kostnader. 3.2 Budgetuppföljning Budgetuppföljningen bör ske löpande med fasta avstämningsdatum. Budgetuppföljning efter avslutat evenemang är nödvändigt för att lära sig av vad som var bra eller mindre bra. 3.4 Ekonomiarbetet Det kan vara en god idé att ta hjälp av ekonomiutbildad personal eller en redovisningsbyrå som är van att utföra ekonomiska rapporter. Ibland kan olika intressenter såsom banker, leverantörer, offentliga aktörer kräva att få se den ekonomiska redovisningen.

6 4 SPONSRING OCH BIDRAG Sponsring är ett ömsesidig, juridisk och affärsmässigt avtal mellan två parter. Sponsring kan vara pengar, varor, tjänster eller en kombination av dessa. Viktigast är att det uppstår ett utbyte där sponsorn får en förhandlad motprestation tillbaka. Det kan till exempel vara en logotype i programbladet, på hemsidan, biljetter eller andra överenskommelser. Sponsring är många gånger en förutsättning för att genomföra ett evenemang. Det är därför nödvändigt att vara ute i god tid. Undersök vilka intressenter som kan ha ett intresse av att visa upp sina varor eller tjänster i samband med evenemanget. 4.1 Stöd från näringslivet Tänk noga igenom vad du har att erbjuda en tänkbar företagssponsor innan kontakt sker. Vad kan företaget tjäna på att hjälpa er? Förbered en tydlig presentation av evenemanget och vilka som står bakom. Se till att du kontaktar rätt personer som har beslutsrätt i frågan. 4.2 Kommunalt stöd Kramfors kommun ger stöd till föreningars verksamheter enligt följande regelverk: Kulturenheten Ansökan om bidrag till offentliga kulturella icke kommersiella evenemang kan av registrerade ideell organisation sökas hos Kulturenheten på Kramfors kommun. Ansökan skall ske minst två veckor innan evenemanget. Maxbeloppet är 5000 kronor. Fritidsenheten Bidraget avser i första hand att stödja föreningar som anordnar offentliga, drogfria arrangemang utöver den ordinarie öppna ungdomsverksamheten. Bidraget är riktat till kommunens ungdomar i åldern 7-20 år. Totalt finns kr per år att söka. Tillväxtavdelningen/näringslivsenheten För att en förening, organisation eller företag ska kunna få bidrag av tillfällig karaktär måste det tydligt framgå att det blir ett mervärde för kommunen och att evenemanget kan bidra till Kramfors kommuns utveckling. Kramfors kommuns tillväxtavdelning/näringslivsenheten är kommunens företrädare gentemot externa arrangörer och sköter kontakterna med dessa. Vid beslut om bidrag ska arrangörens motprestation framgå i en skriftlig överenskommelse. Egen insats krävs för att erhålla bidrag. BRA ATT VETA! Stöd ges till evenemang som sker inom kommunens geografiska område. I ansökan ska ni lämna en beskrivning av evenemanget, dess innehåll, genomförande, tidpunkt och målgrupp. Budget och finansiärer ska också anges och vilken förening eller företag som är ansvarig för evenemanget med kontaktperson. Ansökan sker på en särskild blankett vilket ni finner på Kramfors kommuns hemsida Redovisning. För att erhålla evenemangsbidrag skall en skriftlig rapport göras senast två månader efter slutfört evenemang.

7 4 SPONSRING OCH BIDRAG 4.3 Länsstyrelsens företagsstöd Företagsstöd kan sökas av små och medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Bidrag får dock inte lämnas till verksamheter som bedrivs på en lokal eller regional marknad där flera företag konkurrerar med liknande verksamheter. Stöd kan sökas i samband med nyetablering eller en tillväxtsatsning till sådant som maskiner/inventarier, byggnader, produktutveckling, marknadsföring. De vanligaste stödformerna är Företagsutvecklingsbidrag och Mikrobidrag men även andra möjligheter kan finnas. Läs mer på under Näringsliv & föreningar. Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet Genom Landsbygdsprogrammet kan du exempelvis söka stöd för att utveckla och stärka ditt företag inom turism och besöksnäring. Läs mer på under Lantbruk & landsbygd. 4.4 Övriga stöd Samarbetspartners och olika intresseorganisationer kan innebära olika stödmöjligheter, till exempel Leader. Det kan därför vara av vikt att hålla sig uppdaterad om stödformer. 4.5 Västernorrlands idrottsförbund Sisu idrottsutbildning Stöd till föreningar när det gäller organisationsutvecklingsfrågor sker lämpligt via Kontaktperson: Janne Hellström

8 5 BESTÄMMELSER KRING EVENEMANG Att svara på vilka tillstånd som krävs för olika evenemang är inte enkelt. Bäst är att kontakta polismyndighetens växel, telefon och förklara ditt ärende. Begär därefter att få prata med den person på polisen som kan svara på dina frågor. Polisen kan ge svar på vilka tillstånd som krävs och hur man söker dessa. Du hittar mer information på polisens hemsida 5.1 Allmänna sammankomster och offentlig tillställning Allmänna tillställningar och sammankomster på offentlig plats (torg, parker, allmänna vägar) kräver tillstånd. På övriga platser är det endast offentliga tillställningar som kräver tillstånd. Undantaget är tävling/uppvisning i sport och idrott samt fackeltåg. Till offentlig tillställning räknas festtåg, tivolinöjen, marknader, danstillställningar, mässor och tävling/uppvisning i motorsport. Tillstånd söks hos Polismyndigheten. Polisen kontaktar de myndigheter och kommunala instanser de anser behöver yttra sig i varje enskilt fall. Allmänna sammankomster på annan plats kräver endast anmälan. Till allmän sammankomst räknas: teater, bio, konserter och andra sammankomster för att föra fram konstnärliga verk, exempelvis gatumusik. Demonstrationer, opinionsyttring och religionsutövning hör också till allmänna sammankomster. 5.2 Livsmedel och mat Vid försäljning eller servering av livsmedel krävs i många fall registrering. Tänk på att hantering skall ske på ett sätt som gör maten säker. För föreningar finns en handbok som visar hur man uppfyller grundläggande hygieniska krav. Anmälan om registrering sker hos Kramfors kommun, miljö och byggförvaltningen. Har du frågor, ring kommunens kundtjänst Kom in, tel och begär att få tala med en livsmedelshandläggare. Säker mat i idrottsrörelsen: Länk livsmedelskontroll: Länk blanketter - (anmälan för registrering av livsmedelsanläggning). 5.3 Alkoholservering För att få servera eller sälja alkohol krävs tillstånd enligt alkohollagen. Handläggningstiden kan vara upp till tre månader varför det är viktigt att vara ute i god tid innan evenemanget. Polistillstånd krävs om alkoholförsäljning sker på allmän plats. För vidare information och ansökan, kontakta Kramfors kommun miljö och byggförvaltningen, tel Trafikavstängning Tillstånd krävs när en allmän gata, parkering eller dylikt måste stängas av tillfälligt. Det är kommunens tekniska kontor som ger sitt medgivande, tel Tillstånd ansöks hos Polisen. 5.5 Räddningstjänsten Om evenemanget sker utomhus på offentlig plast så kommer polisen att begära ett yttrande från Räddningstjänsten. Om evenemanget sker inomhus i en lokal som inte tidigare har brandbesiktats så måste du kontakta räddningstjänsten. De gör en bedömning av hur många människor som får vistas i lokalen, ser över brandsäkerheten med mera. Kontakta Räddningstjänsten Höga Kusten, 5.6 Brandfarlig vara Vid hantering av brandfarlig vara krävs anmälan/tillstånd, kontakta Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen. För fyrverkerier kräver tillstånd, vilket söks hos Polismyndigheten Motorarrangemang på allmän väg Motorarrangemang (bil, motorcykel, skoter etc) på allmän väg kräver tillstånd från Länsstyrelsen i Västernorrland, Tel: Vakter och polis Polisen kan ålägga dig att ha vakter med förordnande (av polisen utbildade vakter). Om polisen anser att de måste sätta in extra resurser på ditt evenemang kan de kräva att du måste betala för dessa extra poliskostnader. Det gäller inte evenemang som inte anses genomförs i vinstintresse, till exempel där där arrangören är en ideell förening. Se mer på

9 6 SKATTER, AVGIFTER OCH LAGAR 6.1 Moms Vi betalar moms (mervärdesskatt) när vi köper varor och tjänster. Momsen är ofta inbakad i priset. Det finns tre olika momssatser: 25, 12 och 6 procent. 6 procent moms gäller för entrébiljetter för kultur- och idrottsevenemang. Undantag är danstillställningar där momsen är 25 procent. 6 procent moms gäller för resor. 12 procent moms gäller för restaurang- och cateringtjänster. rumsuthyrning i hotell-, pensionats- och vandrarhemsverksamhet eller liknande. Även festvåningspaket som omfattar mat, lokal, städning och liknande tjänster, frukost i samband med logi, dukning, servering, diskning och liknande tjänster som ingår i en cateringtjänst samt transport som ingår i en cateringtjänst beskattas med 12 % moms. 25 procent moms gäller för övriga varor och tjänster För mer information, kontakta Skatteverket, 6.2 Beskattning Huvudregeln är att företag och föreningar är skattepliktiga. Bruttointäkterna minus avdragsgilla kostnader beskattas. Föreningar som har ett allmännyttigt ändamål och som uppfyller vissa krav blir bara skatteskyldiga för vissa inkomster. Det kalllas inskränkt skattskyldighet. Detta innebär att inkomster som medlemsavgifter, bidrag och gåvor inte är skattepliktiga. Om en ideell förening skall bedriva ett evenemang ses det förmodligen som en skattepliktig verksamhet. Om inkomsterna ska beskattas blir föreningen även skyldig att betala moms. För mer information ta kontakt med Skatteverket 6.3 Stim och Sami Om musik framförs live eller på ett diskotek så måste en avgift betalas till STIM. För att arrangera konserter måste ett avtal göras med STIM. På STIMS hemsida finner du vilka avgifter som gäller för olika evenemang. SAMI-avgift måste även betalas om det förekommer förinspelad musik vid t ex olika evenemang. Det gäller även om det bara handlar om bakgrundsmusik 6.4 Reklamskatt Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen) Med annonser menas utrymme som upplåtes i trycksak för annan än utgivaren. Skattepliktig reklam kan också förmedlas via affischer, skyltar, idrottskläder med mera. Reklaminslag i TV och radio är undantagna från reklamskatt. För mer information kontakta Skatteverket 6.5 Arbetstidslagen Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. För mer information kontakta Arbetsmiljöverket, 6.6 Avtal Att skriva tydliga avtal skyddar båda parter. På så sätt kan du slippa missförstånd och oklarheter, som längre fram kan leda till tvister om betalning. Avtalet bör innehålla punkter såsom datum och mellan vilka parter avtalet har upprättats, vad avtalet avser, den ekonomiska överenskommelsen, med mera. Det finns avtalsmallar att köpa och att hämta från internet.

10 7 ERSÄTTNINGSFORMER Det finns två sätt att betala ut pengar för utfört arbete lön och mot faktura. 7.1 Lön Om du betalar ut pengar till en privatperson utan firma är det lön. Då är du arbetsgivare och skyldig att betala sociala avgifter. Du måste även dra skatt och betala in den. 7.1 Arvode Om personen eller företaget innehar F-skattsedel så kan de skicka en faktura till dig för utfört arbete. Moms läggs på summan. Om du anlitar ideella föreningar och de skickar en faktura till dig så ska du normalt göra avdrag för preliminär skatt och lämna kontrolluppgift. Har föreningen F-skattsedel ska inte något skatteavdrag göras. Föreningen kan skaffa intyg från Skatteverket att ingen skatt ska dras. Intyget om skatteavdraget gäller då under innevarande inkomstår. En ny ansökan krävs därför varje år. Mer information om vad som gäller vid lön och arvode hittar du på

11 8-9 GENOMFÖRANDE & UTVÄRDERING En viktig faktor är hur besökarna upplever evenemanget därför är det viktigt att se evenemanget utifrån besökarperspektivet. Ett lyckat evenemang är där besökaren upplever att de får mer än de har förväntat sig. BRA ATT TÄNKA PÅ NÄR DU PLANERAR! Kommer alla att se och höra? Till vilken målgrupp riktar sig evenemanget? Är dessa behov tillfredsställda? Finns det tillräckligt med toaletter? Hur och på viket sätt får besökarna information? Hur är tillgängligheten för handikappade? Garderobsmöjligheter? Insläppen, hur många insläpp, kan det bli köbildning? Belysning, ljudnivåer? Var placeras serviceställen? Parkeringsmöjligheter, taxi och lokaltrafik Boendemöjligheter Matställen Alternativa lösningar vid eventuella problem 8.1 Publiksäkerhet En arrangör har det yttersta ansvaret för evenemanget. Ansvaret omfattar att se till att det inte medför någon fara för besökarna att besöka evenemanget. Om en olycka inträffar kan arrangören ställas till svars. Säkerhetsfrågan måste vara en del av arbetet oberoende av evenemangets storlek. Räddningsverket har arbetat fram en säkerhetsguide se 8.2 Rån/stöld Arrangemang där pengar, utrustning och värdesaker samlas är alltid intressant för kriminella. På vilket sätt kan man minimera riskerna. Kan det finnas behov av väktare och poliser? 8.3 Årstider, väder och vind Gäller framförallt utomhusevenemang. Årstiderna varierar med kyla, värme, nederbörd och vind. Finns det tillräcklig beredskap om vädret blir extremt. Är platsen den rätta? Finns det tillräckligt med utrustning? Kan någonting skadas, förstöras eller påverka säkerheten för besökare och arrangörsstab? 8.4 Entréer/utgångar Hur många entréer behövs? Vilken kapacitet finns det vid in och utgångar? Kan det skapas köer som påverkar annan verksamhet? 8.5 Betalning Vilka betalningsmöjligheter finns det vid kassan? Hur hanterar man kontantbetalning och kortbetalningar? Hur förvaras pengarna säkert? Om det inte finns kortbetalningsmöjligheter, bör man informera om att kontanter behövs i förväg? 8.6 Biljetter Hur skall biljetterna säljas, på plats eller via ombud, webben? Ska evenemanget ha numrerade eller onumrerade biljetter? Kramfors turistbyrå tillhandahåller tjänsten med biljettförsäljning via Actor biljettsystem. För vidare information kontakta Kramfors turistbyrå/kom in, tel: eller 8.7 Droger och fylleri Det finns alltid risk för att drogpåverkade människor stör ordningen, Finns det beredskap för det?

12 8-9 GENOMFÖRANDE & UTVÄRDERING 8.8 Nödutgångar /Nödsituation Vet all personal vad som förväntas av dem vid en nödsituation och var nödutgångarna är placerade? Finns det tydliga skyltar, finns det hinder vid nödutgångarna om fara uppstår? Hur ska ni agera vid en nödsituation? 8.9 Publik- och trafikavspärrningar Vilken form av avspärrningar behövs? Avspärrningsband, enklare staket eller kraftiga avspärrningsstaket? Behövs skyddsstaket för att hantera publiktrycket vid konserter med stående publik? Behövs personal som hjälper besökare till rätta? 8.10 Ljudnivåer Arrangören är ansvarig för att höga ljudnivåer inte kan tänkas ge hörselskador. Hörselproppar kan vara en bra service att tillhandahålla. För mer info, se Socialstyrelsens allmänna råd om ljudnivåer Brandfarligt material För pyroteknik eller eldshow ska tillstånd sökas hos polisen. Levande ljus, marschaller kan vara en riskfaktor. Kontrollera att brandutrustning finns och att den är fungerar. För att söka tillstånd, se Sjukvård Hur löser man sjukvård om behov uppstår? Finns det ett behov av läkare, första hjälpen-grupper på plats? 8.13 Intilliggande boenden Innan evenemanget genomförs, skapa en bra dialog och informera de som bor intill evenamangsområdet. Det kan handla om ljudnivåer, avspärrningar som kan leda till att det blir längre till bostaden och transporter Hemtjänstpersonal Om området är avspärrat så måste hemtjänstpersonalen kunna besöka sina brukare. Detta kan lösas med till exempel ett passerkort Frivilliga organisationer Inventera och kontakta frivilliga organisationer som på olika sätt kan vara till er hjälp Rider Vid arrangemang framförallt inom musikvärlden så förekommer begreppet rider. Det är önskemål från artisthåll vad som bör finnas på plats. En rider kan bestå av teknik, ström, mat och dryck, bärhjälp etc. Det finns en uppfattning om att arrangören måste uppfylla innehållet i ridern till fullo. Om du tycker att ridern inte är rimlig ska du säga ifrån Försäkring Se över ditt försäkringsskydd. Finns det försäkring mot olycksfall för publik eller personal. Stöldförsäkring? Finns det en ansvarsförsäkring? All personal inklusive ideella ska vara försäkrade för olycksfall via en kollektiv olycksfallsförsäkring Press och media Tänk på att bjuda in och ackreditera press och media till evenemanget. 9 UTVÄRDERING I alla lärande sammanhang är utvärderingen en viktig faktor och värdefull för det fortsatta arbetet. Arbetet bör ske i den egna organisationen men kan också med fördel ta hjälp av professionella utvärderingsföretag. Ett annat sätt är att via samarbete med forskare och studenter utarbeta uppföljningar och utvärderingar.

Innehållsförteckningen kan med fördel användas som en checklista när du planerar, genomför och följer upp ditt evenemang.

Innehållsförteckningen kan med fördel användas som en checklista när du planerar, genomför och följer upp ditt evenemang. Evenemangshandboken Innehåll Innehållsförteckningen kan med fördel användas som en checklista när du planerar, genomför och följer upp ditt evenemang. 1 Varför gör man ett evenemang? 4 1.1 Förberedande

Läs mer

Guiden för dig... som vill anordna evenemang m.m. i Eksjö kommun

Guiden för dig... som vill anordna evenemang m.m. i Eksjö kommun Guiden för dig... som vill anordna evenemang m.m. i Eksjö kommun I Eksjö kommun vill vi ge invånare och besökare förutsättningar att få en positiv och trygg upplevelse vid besök på arrangemang och aktiviteter

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Livsmedelsverksamhet. Bygglov. Vilket tillstånd Tillstånd för att bedriva livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverksamhet. Bygglov. Vilket tillstånd Tillstånd för att bedriva livsmedelsverksamhet Tillstånd och myndighetskrav Som arrangör är det viktigt att veta att man ibland måste söka tillstånd eller åtminstone informera olika myndigheter inför evenemanget. De olika tillstånden har olika lång

Läs mer

EVENEMANGSHANDBOK. tillstånd, ansvar och kontakter. Tips och råd när jag vill arrangera ett evenemang i Oskarshamns kommun!

EVENEMANGSHANDBOK. tillstånd, ansvar och kontakter. Tips och råd när jag vill arrangera ett evenemang i Oskarshamns kommun! EVENEMANGSHANDBOK tillstånd, ansvar och kontakter Tips och råd när jag vill arrangera ett evenemang i Oskarshamns kommun! Alla förutsättningar för ett lyckat evenemang! Idag finns ett flertal skickliga

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA GRUNDFÖR- UTSÄTTNINGAR FÖR ETT LYCKAT EVENEMANG VAR HITTA UTRYMME FÖR EVENEMANGET? TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR Foto: Pyry Keto VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR

Läs mer

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete:

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete: Evenemangssamarbete: Kulturföreningen Gotland On Tour med firma Gotland On Tour AB Vad kan ett samarbete med oss bestå av och vad kan det ge för fördelar till ditt evenemang??? JULSHOW - 2014 - Special

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Handbok för arrangörer

Handbok för arrangörer Handbok för arrangörer Arrangörshandbok - omslag.indd 1 2014-09-17 15:56:31 Handbok för arrangörer hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vare sig du är en erfaren arrangör eller

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. * Sökande förening enligt registreringsbevis * Organisationsnummer

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Sponsringspolicy för Värnamo kommun

Sponsringspolicy för Värnamo kommun Kommunledningskontoret Sponsringspolicy för Värnamo kommun antagen av kommunfullmäktige 2012-03-29 Sponsringspolicy för Värnamo kommun Allmänt Sponsring är en affärsöverenskommelse mellan två parter som

Läs mer

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Fastighetsavdelningen SÄKERHETS RIKTLINJE Leif Bouvin 08-05-23 dnr A 13 35 / 07 031-786 58 98 = Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-XX-XX Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-245 Policy Program

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Riktlinjer sponsring

Riktlinjer sponsring 1 Riktlinjer sponsring Lokala samarbeten och samhällsnytta med barn & ungdom i centrum. Där har du nyckelorden i PiteEnergis sponsringsarbete. Vi vill stimulera och främja positiva aktiviteter, gärna för

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

offentliga tillställningar tillfälliga arrangemang

offentliga tillställningar tillfälliga arrangemang Att tänka på vid offentliga tillställningar och tillfälliga arrangemang Kalmar kommun och Polismyndigheten informerar Förord Det är populärt att anordna musik-, teater-, idrottsevenemang och andra publika

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

offentliga tillställningar tillfälliga arrangemang

offentliga tillställningar tillfälliga arrangemang Att tänka på vid offentliga tillställningar och tillfälliga arrangemang Kalmar kommun och Polismyndigheten informerar Förord Det är populärt att anordna musik-, teater-, idrottsevenemang och andra publika

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

Riktlinje för sponsring

Riktlinje för sponsring RIKTLINJE Gäller från och med 2015-10-09 Diarienummer: V-2015-0712 Riktlinje för sponsring Bakgrund Tidigare har sponsring beskrivits som företeelsen att företag lämnar ekonomiskt stöd till idrottslig

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

Anvisningar för uteserveringar, musikljud, konserter och evenemang utomhus

Anvisningar för uteserveringar, musikljud, konserter och evenemang utomhus Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2010-03-09 20 Mhn 27 Dnr: 2010 360 Anvisningar för uteserveringar, musikljud, konserter och evenemang utomhus Beslut 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta Anvisningar

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2016 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 OKTOBER 2015 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. *Sökande förening enligt registreringsbevis *Organisationsnummer

Läs mer

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS Agenturer, managers, skivbolag, förlag Arrförbund - MAIS Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Media Artisten Arrangören Publiken Skattemyndigheter Kompositörer, textförfattare, förlag Stim

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07

Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07 Fastighetsavdelningen SÄKERHETSREGLER Leif Bouvin 11-10-16 dnr V 2011 / 482 031-786 58 98 Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum December

Läs mer

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02 Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN Tryckt 2007-04-02 1 [14] BIDRAGSREGLER FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ATT EN FÖRENING SKA KUNNA SÖKA FÖRENINGSBIDRAG

Läs mer

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07 Fastighetsavdelningen SÄKERHETS RIKTLINJE Leif Bouvin 11-10-16 dnr V 2011/482 031-786 58 98 Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum

Läs mer

Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-11 Sidan 2 av 5 Sponsringspolicy för Lidköpings kommun 1. Vem vänder sig policyn till? Denna policy vänder sig till

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG (DANSOMRÅDET) För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Innehåll 1.1 Taxa för upplåtelser av offentlig plats.... 4 1.2 Försäljning.... 4 1.3 Byggetablering av olika slag.... 5 1.4 Evenemang el liknande....

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. * Sökande förening enligt registreringsbevis * Organisationsnummer

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03

Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03 Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Syfte 3 3. Olika typer av sponsring och avgränsning 3 3.1 Evenemangssponsring 3 3.2 Idrottsponsring 3.3 Övrig

Läs mer

Budget (mall) - Tre varianter: en superbra, en lagom, en dålig

Budget (mall) - Tre varianter: en superbra, en lagom, en dålig Lathund för arrangörer (konsert) Övergripande anteckningar från grupparbeten Innan arrangemang Det börjar med en idé arrangemanget. Vad ska vi börja med? Konkretisera arrangemanget, vad är det ni vill

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka uppdaterad version december 2016 Nannette Büsgen Koordinator Riktlinjerna är till hjälp för organisationer som tar emot volontärer och ger stöd och vägledning

Läs mer

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 bilaga KS 2015/9/1 SALA ~OMMUN Ink. 2015-01- l 4 l 1 (1) 2015-01-13 NtKlAS HELLSTRAND Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 Bakgrund Sala Festivalen Ekonomisk Förening

Läs mer

Processen i ett EU-projekt

Processen i ett EU-projekt Processen i ett EU-projekt Joel Hedlund, European Minds Upphandlat konsultstöd för Region Västerbotten 1 Upplägg Från ax till limpa Förberedelser Projektbudgetering Medfinansiering Vid ett nybeviljat projekt

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Riktlinjer för sponsring m m

Riktlinjer för sponsring m m Riktlinjer 1 (7) Riktlinjer för sponsring m m Inledning Skurups kommun är en politiskt styrd organisation, vilket ställer särskilda krav på styrning och ledning. För att underlätta styrningen och ledningen

Läs mer

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson Information från Skatteverket Oslo 2017-10-25 Simone Johansson Tänk på, det är 4 olika regelverk Folkbokföring Inkomstskatt Sociala avgifter Moms Den anställde Svensk eller norsk arbetsgivare? Företaget/

Läs mer

Remissvar angående Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Remissvar angående Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Hägersten 2010-03-30 Finsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Sammanfattning Svenskt Friluftslivs uppfattning är att utredningens

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM TONSÄTTARBIDRAG 2010 REGIONALA OCH LOKALA TDM- INSTITUTIONER, FRIA TEATER-, DANS- OCH MUSIKGRUPPER M.FL. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 FEBRUARI 2010 Observera Denna onlineansökan

Läs mer

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Tillståndsguide för evenemang

Tillståndsguide för evenemang Tillståndsguide för evenemang Uppdaterad 2015-03-31 Planerar du ett evenemang i Halmstad och behöver ansöka om tillfälliga tillstånd? Det första du som arrangör bör göra är att kontakta Halmstad Convention

Läs mer

Arrangemang Vad kan det vara? Öppet hus Uppvisningar Triangelloppet Blodomloppet Tjejrundan Korpen National Cup Halvvättern Eskilstunaloppet Haningedagen Jägarmilen Växjö Convent Konstgräscup Sweden Floorball

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Endast arbetsmaterial. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG från Statens Kulturråd via Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD

Endast arbetsmaterial. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG från Statens Kulturråd via Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG från Statens Kulturråd via Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. * Sökande förening enligt registreringsbevis * Organisationsnummer

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats!

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Socialförvaltningen 1 (5) januari 2015 Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Nu finns det några viktiga saker du ska göra innan du börjar din praktik, punkt 1-3, och

Läs mer

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Sponsringspolicy Stockholms läns landsting Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Antagen av Landstingsfullmäktige 1994 1(4) Bakgrund I samband med landstingsfullmäktiges

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

A527_216 ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 217 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 3 SEPTEMBER 216 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. * Sökande förening enligt registreringsbevis

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

1. Så sponsrar PiteEnergi

1. Så sponsrar PiteEnergi Sida 1 (7) 1. Så sponsrar PiteEnergi 1.1. Syfte Vi skall genom en god sponsringsverksamhet, skapa goda relationer med alla våra intressenter så att det på lång sikt stödjer vårt varumärke och våra affärer.

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för information i Västra Götalandsregionens väntrum och andra lokaler För många är väntrummen i hälso- och sjukvården eller tandvården den första kontakten

Läs mer