Vägledning för dig som ska anordna EVENEMANG I KRAMFORS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för dig som ska anordna EVENEMANG I KRAMFORS"

Transkript

1 Vägledning för dig som ska anordna EVENEMANG I KRAMFORS

2 Den här skriften är till dig som funderar på att genomföra ett evenemang inom Kramfors kommun. Den skall på ett enkelt och informativt sätt hjälpa till att ge svar och att hänvisa till rätt instans eller myndighet. På så sätt hoppas vi att informationen skall spara tid, underlätta och hjälpa till att undvika fallgropar för dig som arrangör. Publikationen ges ut av Kramfors kommun näringslivsenheten. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller förändringar som ligger utanför vårt ansvarsområde. Med vänlig hälsning Janne Mellander Näringslivsutvecklare Kramfors kommun

3 1 EVENEMANG Det finns många typer av evenemang: musik, konserter, mässor, idrottstävlingar, teaterföreställningar, festivaler, dans, fester och utställningar är några exempel på evenemang. Det finns tre skäl till varför man gör ett evenemang. Ideella Kommersiella En kombination av de båda 1.1 Förberedelser Oavsett vilken typ av evenemang som du tänker genomföra så måste det finnas en ekonomisk bärkraft, det vill säga att någon vill betala för upplevelsen, tjänsten eller produkten. Det kan vara av vikt att testa dina idéer på fler olika grupperingar får att på så sätt säkra idén. Det behöver nödvändigtvis inte vara en vetenskaplig marknadsundersökning, men risken minimeras för felbedömning om man gör en grundlig inventering och tar reda på vilka målgrupperna är. FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ! Vilka samarbetspartners kan ansluta sig? Vilka målgrupper riktar sig evenemanget till? Är innehållet tilltalande för målgruppen? Är tidpunkten den rätta? Är val av plats/lokal lämplig? Är biljettpriset/anmälningsavgiften rimlig? Antagande om antalet betalande besökare. Finns det konkurrerande evenemang? Har evenemanget möjlighet att växa i framtiden? Hur ser logistiken ut för evenemanget? Vilka fördelar har mitt evenemang? Vilka sponsorer kan vara intresserade av evenemanget? 1.2 Konkurrentanalys Vilket datum skall ditt evenemang genomföras? Konkurrerar det med andra närliggande evenemang? Kan man samarbeta med andra evenemangsarrangörer, utbyta erfarenheter och arbetskraft, finns andra samordningsvinster? Kontakta gärna Kramfors kommuns turistbyrå på tel samt Höga Kusten Turism, tel: , för att få vetskap om kommande aktiviteter. 1.3 Val av plats för evenemanget Om du redan bestämt var ditt evenemang skall äga rum, kontakta Kramfors kommuns tillväxtavdelning som hjälper dig med de kommunala kontakterna. Lyckade evenemang behöver inte alltid behöver vara på förväntande arenor. Skulefestivalen vid Skulebergets fot, Kramfors stadsfest och Tradjazzfestivalen på Mannaminne är exempel på lyckade satsningar.

4 2 MARKNADSFÖRING Hur skall man marknadsföra evenemanget och sig själv som arrangör? Det finns inget enkelt svar på den frågan, utan det beror på typ av rrangemang, målgrupp, vad man själv vill med evenemanget (affärsidén) samt vilka resurser man fogar över. All marknadsföring börjar internt. Börja därför med den egna arrangörsstaben. Skapa en tydlig profil och tydliga mål som är väl förankrade innan en extern lansering sker. Underskatta inte betydelsen av marknadsföring och val av marknadskommunikation. Det är viktigt att synas i dagens mediabrus, det kan faktiskt vara avgörande om evenemanget ska lyckas eller ej. 2.1 Mål Sätt upp tydliga mål att sträva mot. Målen bör vara... Tydliga Konkreta Tidsbestämda Uppnåeliga Mätbara Tidplan med aktiviteter och ansvarig 2.2 Marknadsplan Olika typer av målgrupper och evenemang kräver olika marknadsföringsinsatser. Vad skall vi sälja? Arrangemanget Arrangören Trygghet Till vilka skall vi sälja? Vilka eller vilken är målgruppen? Beslutsfattare. Det är viktigt att dessa hålls informerade om vad som händer med evenemanget. Hur skall vi sälja? Annonsering, papperstidning, banners, TV-reklam, radioreklam, direktreklam, affischering, egen webb, sociala medier Facebook och så vidare. Media. Genom att hålla goda relationer till media med bra nyheter under resans gång skapas uppmärksamhet och intresse för evenemanget. Biljettförsäljning. Valet av biljett distribution styrs av arrangemangets art. För att öka tillgängligheten och en ökad försäljning, kan en internetlösning vara att föredra. När skall vi sälja? Hur lång tid innan evenemanget? Skall det finnas förköp, försäljning vid entré?

5 3 EKONOMI En väl fungerade styrning av evenemangsbudget är en förutsättning för ett lyckat utfall. Budgeten är inte helig, men den som är budgetansvarig skall vara ifrågasättande när någon i arrangörsstaben kan tänka sig att öka kostnaderna och inte intäkterna. Räkna gärna på olika utfall, till exempel vilket besöksantal fordras för att nå ett nollresultat. 3.1 Likviditetsbudget Det är inte ovanligt att man som evenemangsarrangör kommer i likviditetsproblem eftersom kostnaderna kommer före intäkterna. Att ansöka om checkkredit, fakturera kunder i förväg eller att avtala med leverantörer om anstånd med betalningar kan vara en framkomlig väg. Vid oväntat höga startkostnader, säkerställ en finansiering som klarar även ökade eller oförutsedda kostnader. 3.2 Budgetuppföljning Budgetuppföljningen bör ske löpande med fasta avstämningsdatum. Budgetuppföljning efter avslutat evenemang är nödvändigt för att lära sig av vad som var bra eller mindre bra. 3.4 Ekonomiarbetet Det kan vara en god idé att ta hjälp av ekonomiutbildad personal eller en redovisningsbyrå som är van att utföra ekonomiska rapporter. Ibland kan olika intressenter såsom banker, leverantörer, offentliga aktörer kräva att få se den ekonomiska redovisningen.

6 4 SPONSRING OCH BIDRAG Sponsring är ett ömsesidig, juridisk och affärsmässigt avtal mellan två parter. Sponsring kan vara pengar, varor, tjänster eller en kombination av dessa. Viktigast är att det uppstår ett utbyte där sponsorn får en förhandlad motprestation tillbaka. Det kan till exempel vara en logotype i programbladet, på hemsidan, biljetter eller andra överenskommelser. Sponsring är många gånger en förutsättning för att genomföra ett evenemang. Det är därför nödvändigt att vara ute i god tid. Undersök vilka intressenter som kan ha ett intresse av att visa upp sina varor eller tjänster i samband med evenemanget. 4.1 Stöd från näringslivet Tänk noga igenom vad du har att erbjuda en tänkbar företagssponsor innan kontakt sker. Vad kan företaget tjäna på att hjälpa er? Förbered en tydlig presentation av evenemanget och vilka som står bakom. Se till att du kontaktar rätt personer som har beslutsrätt i frågan. 4.2 Kommunalt stöd Kramfors kommun ger stöd till föreningars verksamheter enligt följande regelverk: Kulturenheten Ansökan om bidrag till offentliga kulturella icke kommersiella evenemang kan av registrerade ideell organisation sökas hos Kulturenheten på Kramfors kommun. Ansökan skall ske minst två veckor innan evenemanget. Maxbeloppet är 5000 kronor. Fritidsenheten Bidraget avser i första hand att stödja föreningar som anordnar offentliga, drogfria arrangemang utöver den ordinarie öppna ungdomsverksamheten. Bidraget är riktat till kommunens ungdomar i åldern 7-20 år. Totalt finns kr per år att söka. Tillväxtavdelningen/näringslivsenheten För att en förening, organisation eller företag ska kunna få bidrag av tillfällig karaktär måste det tydligt framgå att det blir ett mervärde för kommunen och att evenemanget kan bidra till Kramfors kommuns utveckling. Kramfors kommuns tillväxtavdelning/näringslivsenheten är kommunens företrädare gentemot externa arrangörer och sköter kontakterna med dessa. Vid beslut om bidrag ska arrangörens motprestation framgå i en skriftlig överenskommelse. Egen insats krävs för att erhålla bidrag. BRA ATT VETA! Stöd ges till evenemang som sker inom kommunens geografiska område. I ansökan ska ni lämna en beskrivning av evenemanget, dess innehåll, genomförande, tidpunkt och målgrupp. Budget och finansiärer ska också anges och vilken förening eller företag som är ansvarig för evenemanget med kontaktperson. Ansökan sker på en särskild blankett vilket ni finner på Kramfors kommuns hemsida Redovisning. För att erhålla evenemangsbidrag skall en skriftlig rapport göras senast två månader efter slutfört evenemang.

7 4 SPONSRING OCH BIDRAG 4.3 Länsstyrelsens företagsstöd Företagsstöd kan sökas av små och medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Bidrag får dock inte lämnas till verksamheter som bedrivs på en lokal eller regional marknad där flera företag konkurrerar med liknande verksamheter. Stöd kan sökas i samband med nyetablering eller en tillväxtsatsning till sådant som maskiner/inventarier, byggnader, produktutveckling, marknadsföring. De vanligaste stödformerna är Företagsutvecklingsbidrag och Mikrobidrag men även andra möjligheter kan finnas. Läs mer på under Näringsliv & föreningar. Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet Genom Landsbygdsprogrammet kan du exempelvis söka stöd för att utveckla och stärka ditt företag inom turism och besöksnäring. Läs mer på under Lantbruk & landsbygd. 4.4 Övriga stöd Samarbetspartners och olika intresseorganisationer kan innebära olika stödmöjligheter, till exempel Leader. Det kan därför vara av vikt att hålla sig uppdaterad om stödformer. 4.5 Västernorrlands idrottsförbund Sisu idrottsutbildning Stöd till föreningar när det gäller organisationsutvecklingsfrågor sker lämpligt via Kontaktperson: Janne Hellström

8 5 BESTÄMMELSER KRING EVENEMANG Att svara på vilka tillstånd som krävs för olika evenemang är inte enkelt. Bäst är att kontakta polismyndighetens växel, telefon och förklara ditt ärende. Begär därefter att få prata med den person på polisen som kan svara på dina frågor. Polisen kan ge svar på vilka tillstånd som krävs och hur man söker dessa. Du hittar mer information på polisens hemsida 5.1 Allmänna sammankomster och offentlig tillställning Allmänna tillställningar och sammankomster på offentlig plats (torg, parker, allmänna vägar) kräver tillstånd. På övriga platser är det endast offentliga tillställningar som kräver tillstånd. Undantaget är tävling/uppvisning i sport och idrott samt fackeltåg. Till offentlig tillställning räknas festtåg, tivolinöjen, marknader, danstillställningar, mässor och tävling/uppvisning i motorsport. Tillstånd söks hos Polismyndigheten. Polisen kontaktar de myndigheter och kommunala instanser de anser behöver yttra sig i varje enskilt fall. Allmänna sammankomster på annan plats kräver endast anmälan. Till allmän sammankomst räknas: teater, bio, konserter och andra sammankomster för att föra fram konstnärliga verk, exempelvis gatumusik. Demonstrationer, opinionsyttring och religionsutövning hör också till allmänna sammankomster. 5.2 Livsmedel och mat Vid försäljning eller servering av livsmedel krävs i många fall registrering. Tänk på att hantering skall ske på ett sätt som gör maten säker. För föreningar finns en handbok som visar hur man uppfyller grundläggande hygieniska krav. Anmälan om registrering sker hos Kramfors kommun, miljö och byggförvaltningen. Har du frågor, ring kommunens kundtjänst Kom in, tel och begär att få tala med en livsmedelshandläggare. Säker mat i idrottsrörelsen: Länk livsmedelskontroll: Länk blanketter - (anmälan för registrering av livsmedelsanläggning). 5.3 Alkoholservering För att få servera eller sälja alkohol krävs tillstånd enligt alkohollagen. Handläggningstiden kan vara upp till tre månader varför det är viktigt att vara ute i god tid innan evenemanget. Polistillstånd krävs om alkoholförsäljning sker på allmän plats. För vidare information och ansökan, kontakta Kramfors kommun miljö och byggförvaltningen, tel Trafikavstängning Tillstånd krävs när en allmän gata, parkering eller dylikt måste stängas av tillfälligt. Det är kommunens tekniska kontor som ger sitt medgivande, tel Tillstånd ansöks hos Polisen. 5.5 Räddningstjänsten Om evenemanget sker utomhus på offentlig plast så kommer polisen att begära ett yttrande från Räddningstjänsten. Om evenemanget sker inomhus i en lokal som inte tidigare har brandbesiktats så måste du kontakta räddningstjänsten. De gör en bedömning av hur många människor som får vistas i lokalen, ser över brandsäkerheten med mera. Kontakta Räddningstjänsten Höga Kusten, 5.6 Brandfarlig vara Vid hantering av brandfarlig vara krävs anmälan/tillstånd, kontakta Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen. För fyrverkerier kräver tillstånd, vilket söks hos Polismyndigheten Motorarrangemang på allmän väg Motorarrangemang (bil, motorcykel, skoter etc) på allmän väg kräver tillstånd från Länsstyrelsen i Västernorrland, Tel: Vakter och polis Polisen kan ålägga dig att ha vakter med förordnande (av polisen utbildade vakter). Om polisen anser att de måste sätta in extra resurser på ditt evenemang kan de kräva att du måste betala för dessa extra poliskostnader. Det gäller inte evenemang som inte anses genomförs i vinstintresse, till exempel där där arrangören är en ideell förening. Se mer på

9 6 SKATTER, AVGIFTER OCH LAGAR 6.1 Moms Vi betalar moms (mervärdesskatt) när vi köper varor och tjänster. Momsen är ofta inbakad i priset. Det finns tre olika momssatser: 25, 12 och 6 procent. 6 procent moms gäller för entrébiljetter för kultur- och idrottsevenemang. Undantag är danstillställningar där momsen är 25 procent. 6 procent moms gäller för resor. 12 procent moms gäller för restaurang- och cateringtjänster. rumsuthyrning i hotell-, pensionats- och vandrarhemsverksamhet eller liknande. Även festvåningspaket som omfattar mat, lokal, städning och liknande tjänster, frukost i samband med logi, dukning, servering, diskning och liknande tjänster som ingår i en cateringtjänst samt transport som ingår i en cateringtjänst beskattas med 12 % moms. 25 procent moms gäller för övriga varor och tjänster För mer information, kontakta Skatteverket, 6.2 Beskattning Huvudregeln är att företag och föreningar är skattepliktiga. Bruttointäkterna minus avdragsgilla kostnader beskattas. Föreningar som har ett allmännyttigt ändamål och som uppfyller vissa krav blir bara skatteskyldiga för vissa inkomster. Det kalllas inskränkt skattskyldighet. Detta innebär att inkomster som medlemsavgifter, bidrag och gåvor inte är skattepliktiga. Om en ideell förening skall bedriva ett evenemang ses det förmodligen som en skattepliktig verksamhet. Om inkomsterna ska beskattas blir föreningen även skyldig att betala moms. För mer information ta kontakt med Skatteverket 6.3 Stim och Sami Om musik framförs live eller på ett diskotek så måste en avgift betalas till STIM. För att arrangera konserter måste ett avtal göras med STIM. På STIMS hemsida finner du vilka avgifter som gäller för olika evenemang. SAMI-avgift måste även betalas om det förekommer förinspelad musik vid t ex olika evenemang. Det gäller även om det bara handlar om bakgrundsmusik 6.4 Reklamskatt Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen) Med annonser menas utrymme som upplåtes i trycksak för annan än utgivaren. Skattepliktig reklam kan också förmedlas via affischer, skyltar, idrottskläder med mera. Reklaminslag i TV och radio är undantagna från reklamskatt. För mer information kontakta Skatteverket 6.5 Arbetstidslagen Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. För mer information kontakta Arbetsmiljöverket, 6.6 Avtal Att skriva tydliga avtal skyddar båda parter. På så sätt kan du slippa missförstånd och oklarheter, som längre fram kan leda till tvister om betalning. Avtalet bör innehålla punkter såsom datum och mellan vilka parter avtalet har upprättats, vad avtalet avser, den ekonomiska överenskommelsen, med mera. Det finns avtalsmallar att köpa och att hämta från internet.

10 7 ERSÄTTNINGSFORMER Det finns två sätt att betala ut pengar för utfört arbete lön och mot faktura. 7.1 Lön Om du betalar ut pengar till en privatperson utan firma är det lön. Då är du arbetsgivare och skyldig att betala sociala avgifter. Du måste även dra skatt och betala in den. 7.1 Arvode Om personen eller företaget innehar F-skattsedel så kan de skicka en faktura till dig för utfört arbete. Moms läggs på summan. Om du anlitar ideella föreningar och de skickar en faktura till dig så ska du normalt göra avdrag för preliminär skatt och lämna kontrolluppgift. Har föreningen F-skattsedel ska inte något skatteavdrag göras. Föreningen kan skaffa intyg från Skatteverket att ingen skatt ska dras. Intyget om skatteavdraget gäller då under innevarande inkomstår. En ny ansökan krävs därför varje år. Mer information om vad som gäller vid lön och arvode hittar du på

11 8-9 GENOMFÖRANDE & UTVÄRDERING En viktig faktor är hur besökarna upplever evenemanget därför är det viktigt att se evenemanget utifrån besökarperspektivet. Ett lyckat evenemang är där besökaren upplever att de får mer än de har förväntat sig. BRA ATT TÄNKA PÅ NÄR DU PLANERAR! Kommer alla att se och höra? Till vilken målgrupp riktar sig evenemanget? Är dessa behov tillfredsställda? Finns det tillräckligt med toaletter? Hur och på viket sätt får besökarna information? Hur är tillgängligheten för handikappade? Garderobsmöjligheter? Insläppen, hur många insläpp, kan det bli köbildning? Belysning, ljudnivåer? Var placeras serviceställen? Parkeringsmöjligheter, taxi och lokaltrafik Boendemöjligheter Matställen Alternativa lösningar vid eventuella problem 8.1 Publiksäkerhet En arrangör har det yttersta ansvaret för evenemanget. Ansvaret omfattar att se till att det inte medför någon fara för besökarna att besöka evenemanget. Om en olycka inträffar kan arrangören ställas till svars. Säkerhetsfrågan måste vara en del av arbetet oberoende av evenemangets storlek. Räddningsverket har arbetat fram en säkerhetsguide se 8.2 Rån/stöld Arrangemang där pengar, utrustning och värdesaker samlas är alltid intressant för kriminella. På vilket sätt kan man minimera riskerna. Kan det finnas behov av väktare och poliser? 8.3 Årstider, väder och vind Gäller framförallt utomhusevenemang. Årstiderna varierar med kyla, värme, nederbörd och vind. Finns det tillräcklig beredskap om vädret blir extremt. Är platsen den rätta? Finns det tillräckligt med utrustning? Kan någonting skadas, förstöras eller påverka säkerheten för besökare och arrangörsstab? 8.4 Entréer/utgångar Hur många entréer behövs? Vilken kapacitet finns det vid in och utgångar? Kan det skapas köer som påverkar annan verksamhet? 8.5 Betalning Vilka betalningsmöjligheter finns det vid kassan? Hur hanterar man kontantbetalning och kortbetalningar? Hur förvaras pengarna säkert? Om det inte finns kortbetalningsmöjligheter, bör man informera om att kontanter behövs i förväg? 8.6 Biljetter Hur skall biljetterna säljas, på plats eller via ombud, webben? Ska evenemanget ha numrerade eller onumrerade biljetter? Kramfors turistbyrå tillhandahåller tjänsten med biljettförsäljning via Actor biljettsystem. För vidare information kontakta Kramfors turistbyrå/kom in, tel: eller 8.7 Droger och fylleri Det finns alltid risk för att drogpåverkade människor stör ordningen, Finns det beredskap för det?

12 8-9 GENOMFÖRANDE & UTVÄRDERING 8.8 Nödutgångar /Nödsituation Vet all personal vad som förväntas av dem vid en nödsituation och var nödutgångarna är placerade? Finns det tydliga skyltar, finns det hinder vid nödutgångarna om fara uppstår? Hur ska ni agera vid en nödsituation? 8.9 Publik- och trafikavspärrningar Vilken form av avspärrningar behövs? Avspärrningsband, enklare staket eller kraftiga avspärrningsstaket? Behövs skyddsstaket för att hantera publiktrycket vid konserter med stående publik? Behövs personal som hjälper besökare till rätta? 8.10 Ljudnivåer Arrangören är ansvarig för att höga ljudnivåer inte kan tänkas ge hörselskador. Hörselproppar kan vara en bra service att tillhandahålla. För mer info, se Socialstyrelsens allmänna råd om ljudnivåer Brandfarligt material För pyroteknik eller eldshow ska tillstånd sökas hos polisen. Levande ljus, marschaller kan vara en riskfaktor. Kontrollera att brandutrustning finns och att den är fungerar. För att söka tillstånd, se Sjukvård Hur löser man sjukvård om behov uppstår? Finns det ett behov av läkare, första hjälpen-grupper på plats? 8.13 Intilliggande boenden Innan evenemanget genomförs, skapa en bra dialog och informera de som bor intill evenamangsområdet. Det kan handla om ljudnivåer, avspärrningar som kan leda till att det blir längre till bostaden och transporter Hemtjänstpersonal Om området är avspärrat så måste hemtjänstpersonalen kunna besöka sina brukare. Detta kan lösas med till exempel ett passerkort Frivilliga organisationer Inventera och kontakta frivilliga organisationer som på olika sätt kan vara till er hjälp Rider Vid arrangemang framförallt inom musikvärlden så förekommer begreppet rider. Det är önskemål från artisthåll vad som bör finnas på plats. En rider kan bestå av teknik, ström, mat och dryck, bärhjälp etc. Det finns en uppfattning om att arrangören måste uppfylla innehållet i ridern till fullo. Om du tycker att ridern inte är rimlig ska du säga ifrån Försäkring Se över ditt försäkringsskydd. Finns det försäkring mot olycksfall för publik eller personal. Stöldförsäkring? Finns det en ansvarsförsäkring? All personal inklusive ideella ska vara försäkrade för olycksfall via en kollektiv olycksfallsförsäkring Press och media Tänk på att bjuda in och ackreditera press och media till evenemanget. 9 UTVÄRDERING I alla lärande sammanhang är utvärderingen en viktig faktor och värdefull för det fortsatta arbetet. Arbetet bör ske i den egna organisationen men kan också med fördel ta hjälp av professionella utvärderingsföretag. Ett annat sätt är att via samarbete med forskare och studenter utarbeta uppföljningar och utvärderingar.

Innehållsförteckningen kan med fördel användas som en checklista när du planerar, genomför och följer upp ditt evenemang.

Innehållsförteckningen kan med fördel användas som en checklista när du planerar, genomför och följer upp ditt evenemang. Evenemangshandboken Innehåll Innehållsförteckningen kan med fördel användas som en checklista när du planerar, genomför och följer upp ditt evenemang. 1 Varför gör man ett evenemang? 4 1.1 Förberedande

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

offentliga tillställningar tillfälliga arrangemang

offentliga tillställningar tillfälliga arrangemang Att tänka på vid offentliga tillställningar och tillfälliga arrangemang Kalmar kommun och Polismyndigheten informerar Förord Det är populärt att anordna musik-, teater-, idrottsevenemang och andra publika

Läs mer

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete:

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete: Evenemangssamarbete: Kulturföreningen Gotland On Tour med firma Gotland On Tour AB Vad kan ett samarbete med oss bestå av och vad kan det ge för fördelar till ditt evenemang??? JULSHOW - 2014 - Special

Läs mer

offentliga tillställningar tillfälliga arrangemang

offentliga tillställningar tillfälliga arrangemang Att tänka på vid offentliga tillställningar och tillfälliga arrangemang Kalmar kommun och Polismyndigheten informerar Förord Det är populärt att anordna musik-, teater-, idrottsevenemang och andra publika

Läs mer

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07

Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07 Fastighetsavdelningen SÄKERHETS RIKTLINJE Leif Bouvin 11-10-16 dnr V 2011/482 031-786 58 98 Riktlinjer avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07

Beslutsdatum 2008-06-09 reviderade 2011-12-07 Fastighetsavdelningen SÄKERHETSREGLER Leif Bouvin 11-10-16 dnr V 2011 / 482 031-786 58 98 Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum December

Läs mer

Riktlinjer sponsring

Riktlinjer sponsring 1 Riktlinjer sponsring Lokala samarbeten och samhällsnytta med barn & ungdom i centrum. Där har du nyckelorden i PiteEnergis sponsringsarbete. Vi vill stimulera och främja positiva aktiviteter, gärna för

Läs mer

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-XX-XX Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-245 Policy Program

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Budget (mall) - Tre varianter: en superbra, en lagom, en dålig

Budget (mall) - Tre varianter: en superbra, en lagom, en dålig Lathund för arrangörer (konsert) Övergripande anteckningar från grupparbeten Innan arrangemang Det börjar med en idé arrangemanget. Vad ska vi börja med? Konkretisera arrangemanget, vad är det ni vill

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS

Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS Agenturer, managers, skivbolag, förlag Arrförbund - MAIS Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Media Artisten Arrangören Publiken Skattemyndigheter Kompositörer, textförfattare, förlag Stim

Läs mer

Barncancertrampet - Guideline för arrangörer

Barncancertrampet - Guideline för arrangörer Barncancertrampet - Guideline för arrangörer Kontaktperson Barncancerfonden Alexander Amprazis alexander.amprazis@barncancerfonden.se 08-584 209 55 Barncancerfonden Box 5408 114 84 Stockholm Barncancertrampet

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Tillståndsguide för evenemang

Tillståndsguide för evenemang Tillståndsguide för evenemang Uppdaterad 2015-03-31 Planerar du ett evenemang i Halmstad och behöver ansöka om tillfälliga tillstånd? Det första du som arrangör bör göra är att kontakta Halmstad Convention

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

1. Så sponsrar PiteEnergi

1. Så sponsrar PiteEnergi Sida 1 (7) 1. Så sponsrar PiteEnergi 1.1. Syfte Vi skall genom en god sponsringsverksamhet, skapa goda relationer med alla våra intressenter så att det på lång sikt stödjer vårt varumärke och våra affärer.

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013

Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2012-01-01 Priser för att hyra Blå Hallen och Gyllene Salen 2013 (Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2013 beslutas under året.) Hyra På hyra utgår för närvarande

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS

Yrke: professionell kulturskapare. Att ta betalt KLYS Yrke: professionell kulturskapare Att ta betalt Avtals- och arvodesrekommendationer från KLYS KLYS 3 frågor till 4! Tänk vilket privilegium att få jobba med sin hobby 1. Vad är konstnärlig kvalitet för

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Hej! I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arrangemang Vad kan det vara? Öppet hus Uppvisningar Triangelloppet Blodomloppet Tjejrundan Korpen National Cup Halvvättern Eskilstunaloppet Haningedagen Jägarmilen Växjö Convent Konstgräscup Sweden Floorball

Läs mer

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer

Läs mer

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Skillnaden mellan lotteri och tävling Skillnaden mellan lotteri och tävling Innehåll Skillnaden mellan lotteri och tävling... 3 Lotterier... 3 Vad säger lagen?... 3 Men vad är då ett lotteri?... 3 Exempel på några olika typer av lotterier...

Läs mer

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Skillnaden mellan lotteri och tävling Skillnaden mellan lotteri och tävling Innehåll Skillnaden mellan lotteri och tävling... 3 Lotterier... 3 Vad säger lagen?... 3 Men vad är då ett lotteri?... 3 Exempel på några olika typer av lotterier...

Läs mer

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning.

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning. 2013 01 30 BOKNINGSVILLKOR 1. Offert och betalningsvillkor 1.1. Förskott Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Sponsringspolicy Stockholms läns landsting Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Antagen av Landstingsfullmäktige 1994 1(4) Bakgrund I samband med landstingsfullmäktiges

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i Teleborgshallen Växjö Teleborgshallen i Växjö Teleborgshallen passar utmärkt för alla inomhusidrotter och som publikarena för såväl matcher, konserter och andra arrangemang.

Läs mer

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 bilaga KS 2015/9/1 SALA ~OMMUN Ink. 2015-01- l 4 l 1 (1) 2015-01-13 NtKlAS HELLSTRAND Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 Bakgrund Sala Festivalen Ekonomisk Förening

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING och riktlinjer för reklam, sponsring, försäljning och gåvor 1 Denna marknadsföringspolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Innehåll 1.1 Taxa för upplåtelser av offentlig plats.... 4 1.2 Försäljning.... 4 1.3 Byggetablering av olika slag.... 5 1.4 Evenemang el liknande....

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Hur får du dina pengar?

Hur får du dina pengar? Projektredovisning Hur får du dina pengar? Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens ekonomi En

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Evenemang: Plats: Datum:

Evenemang: Plats: Datum: Checklista Den här checklistan kan du använda som underlag för arrangerande av ett evenemang. Du kan även gå in på webben och ladda ner checklistan som PDF-fil: www.utsiktevent.se/checklista Evenemang:

Läs mer

HFD 2013 ref. 13 Ordningslagen

HFD 2013 ref. 13 Ordningslagen HFD 2013 ref. 13 Ordningslagen Kulturkalaset i Göteborg har ansetts anordnat i sådant vinstsyfte som enligt ordningslagen är en förutsättning för att skyldighet att ersätta polisen för kostnader för ordningshållning

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-09-24 110 Dokumentansvarig

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Foto: Magnus Rietz HANDBOK FÖR ARRANGERANDE AV EVENEMANG. Handbok för arrangerande av evenemang.

Foto: Magnus Rietz HANDBOK FÖR ARRANGERANDE AV EVENEMANG. Handbok för arrangerande av evenemang. Foto: Magnus Rietz HANDBOK FÖR ARRANGERANDE AV EVENEMANG 2 Innehållsförteckning Handbok för arrangerande av evenemang Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte och målgrupp 3 Fokus för ett framgångsrikt evenemang 4

Läs mer

Uteserveringar i Ljungby kommun

Uteserveringar i Ljungby kommun www.ljungby.se Uteserveringar i Ljungby kommun Kaffehuset Gäller från: 2013-01-01 Gäller för: Uteserveringar i Ljungby kommun Fastställd av: Teknisk chef Utarbetad av: Planeringsavdelningen Revideras senast:

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer