Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?"

Transkript

1 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

2 Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken i Sverige beslutas på nationell nivå men tillämpas på kommunal nivå. Företagen behöver information om regelverken och hur de tillämpas av kommunerna. Det kan till exempel handla om ansökan om tillstånd för en verksamhet som kommunen beslutar om. Delar av informationen som företagen behöver är generell och gemensam för alla kommuner och andra delar av informationen är mer kommunspecifik och skiljer sig åt mellan kommunerna. Genom att företagen kan hitta bra information på kommunernas webbplatser inför sin ansökan kan processen förhoppningsvis bli snabbare och smidigare för företagen. I ett pilotprojekt om serveringstillstånd har Tillväxtverket tittat närmare på detta och här kan du ta del av delar av resultatet. I arbetet har även Folkhälsoinstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting, Visita, Näringslivets Regelnämnd, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Tanums kommun och Ale kommun bidragit med kunskap och erfarenheter.

3 Exemplet serveringstillstånd 3 För att företag ska få en bra bild av vad som krävs och hur det går till när det gäller ansökan om serveringstillstånd behöver de grundläggande information som svarar på ett antal frågor. Att få svar på de frågorna kan vara relevant även när det gäller andra tillstånd. I det här materialet hittar du Exempel på allmän information som beskriver det vi identifierat som grundläggande generell information om serveringstillstånd och som är gemensam för alla kommuner Punkter som vi bedömer att varje enskild kommun behöver bygga på med för att informationen ska bli tydlig och konkret för företagaren som besöker kommunens webbplats Länkar till några exempel på hur enskilda kommuner har valt att informera på sina webbplatser (september 2013) Vi hoppas att materialet kan tjäna som inspiration när ni arbetar med information om serverings tillstånd på er webbplats, men kanske även med information om andra tillstånd.

4 Vad behöver företagen veta? 4 frågorna för frågorna för Varför finns det krav på serveringstillstånd? När behövs det serveringstillstånd? Vad krävs för att beviljas serveringstillstånd? Hur ansöker man om serveringstillstånd? Var ansöker man om serveringstillstånd? Vem prövar ansökan om serveringstillstånd? Hur går handläggningen till? Hur lång tid tar det? Hur mycket kostar det? Kan beslutet överklagas och hur går det till? Var kan man få mer information? Är det något annat man måste tänka på?

5 5 1 Varför finns det krav på serveringstillstånd? Exempel på allmän information Reglerna om serveringstillstånd finns bland annat i alkohollagen. Reglerna finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Alkohollagen innehåller även regler kring hur verksamheten ska skötas. Varje kommun ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagstiftningen, samt vilka riktlinjer som gäller för serveringstillstånd i kommunen. Riktlinjerna ska bland annat redogöra för vilka lokala förhållanden som kommunen tar hänsyn till vid tillståndsprövningen.

6 6 2 När behövs det serveringstillstånd? Exempel på allmän information Du som ska servera alkohol behöver nästan alltid ansöka om serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen. Tillståndet kan vara tillfälligt eller gälla återkommande under en viss tidsperiod eller gälla året runt (stadigvarande). Exempel när serveringstillstånd behövs Restaurangverksamhet med alkoholservering. Servering av alkohol till slutna sällskap som föreningar eller företag i festvåningar eller klubblokaler. Tillfälligt serveringstillstånd behövs bland annat vid anordnande av festivaler, personalfester och bröllop. När krävs inte serveringstillstånd? Serveringstillstånd krävs inte om serveringen av alkohol avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd. Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättningen att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Ansökan om serveringstillstånd kan också handla om att ett redan beviljat tillstånd behöver utökas, till exempel för uteservering eller förlängda öppettider.

7 7 3 Vad krävs för att beviljas serveringstillstånd? Exempel på allmän information Krav på dig som ansöker om serveringstillstånd Du som ansöker måste ha fyllt 20 år. Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren. Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet. Till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid. Du ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten. Du ska göra ett kunskapsprov för att visa att du har nödvändiga kunskaper om alkohollagstiftningen. Kunskapsprovet gör du hos kommunen. Folkhälsoinstitutet har tagit fram en kunskapsplan för provet. Om du redan har gjort provet eller kan visa på erfarenhet av alkoholservering, kan det vara så att du inte behöver göra provet. Krav på serveringsstället Det ska finnas ett eget kök. Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering. Den ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, t ex kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna. Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända geografiska problemområden. Här kan enskilda kommuner göra olika bedömningar. Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel; ägare, finansiär eller restaurangchef.

8 Bygg gärna på den allmänna informationen kopplat till frågorna 1 3 Exempel på kommunspecifik information Ha innehållet i de kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd tillgängliga i sin helhet på webbplatsen. Lyft gärna fram det som är kommunspecifikt i riktlinjerna direkt på webbsidan så att företagen får tydlig information om den lokala anpassningen till alkohollagen. Ett alternativ kan vara att riktlinjerna är så tydligt utformade att det direkt i riktlinjerna framgår vad som är kommunspecifikt. Var tydlig med vad företagaren måste göra och vad som snarare är önskemål från kommunens sida. Specificera och beskriv tydligt vilka handlingar och intyg som ska bifogas ansökan. Informera närmare om kunskapsprovet som företagaren normalt behöver göra och om de möjligheter som kommunen erbjuder att genomföra kunskapsprovet.

9 Några exempel från andra kommuner Se hur Örebro kommun redovisar sina riktlinjer på webbplatsen Se hur Haninge kommun beskriver vad som ska bifogas ansökan i anvisningar som kan laddas ner på webbplatsen pdf Se hur Halmstad kommun beskriver vad som ska bifogas ansökan i anvisningar som kan laddas ner på webbplatsen pdf

10 Hur och var ansöker man om serveringstillstånd och vem prövar ansökan? Exempel på allmän information Du ansöker om serveringstillstånd hos den kommun där serveringsstället ska finnas. Förutom den information som lämnas i ansökningsformuläret behöver du skicka med ett antal olika intyg och bilagor för att kommunen ska kunna bedöma om kraven är uppfyllda, till exempel registreringbevis för företaget, hyresavtal, planritning.

11 Bygg gärna på den allmänna informationen kopplat till frågorna 4 6 Exempel på kommunspecifik information Se till att ansökningsblankett eller e-tjänst för ansökan är lätt att hitta i anslutning till informationen om serveringstillstånd. Se till att anvisningar/checklistor till ansökan är lätta att hitta i direkt anslutning till blanketten. Var tydlig med vilken information kommunen kommer att hämta in själv från andra myndigheter/aktörer.

12 Några exempel från andra kommuner Se hur Nacka kommun tillhandahåller ansökningsformulär Se hur Katrineholms kommun tillhandahåller ansökningsformulär

13 13 7 Hur går handläggningen till? Exempel på allmän information Så här brukar kommunens hantering av ett ansökningsärende se ut Ansökan kommer in till kommunen och registreras. Ansökan granskas av en handläggare, om din ansökan behöver kompletteras med fler uppgifter blir du kontaktad. När du har betalat ansökningsavgiften och ansökan är komplett skickas ansökan ut på remiss till berörda förvaltningar och andra myndigheter. Under remisstiden görs en utredning hos kommunen. Ibland görs besök på serveringsstället. Utredningen skickas till dig och du har möjlighet att kommentera. Utredningen lämnas till den kommunala nämnd som ska fatta beslutet. Beslut fattas.

14 14 7. Bygg gärna på den allmänna informationen kopplat till fråga 7 Exempel på kommunspecifik information Ange vilken förvaltning som handlägger ansökan om serveringstillstånd och var ansökan ska skickas in. Ange vilken nämnd som fattar beslut om serveringstillstånd och om beslutanderätten delegerats till tjänstemannanivå. Beskriv i ord eller med en schematisk bild hur handläggningen går till från det att ansökan kommer in till kommunen till dess att beslut fattas.

15 15 7. Några exempel från andra kommuner Se hur Stockholms stad beskriver vem som fattar beslut om serveringstillstånd Se hur Umeå kommun beskriver processen från ansökan till beslut i ett dokument som kan laddas ner på webbplatsen pdf Se hur Haninge kommun beskriver ärendegången i en publikation som kan laddas ner på webbplatsen pdf

16 16 8 Hur lång tid tar det? Exempel på allmän information Kommunen ska normalt fatta beslut inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in.

17 17 8. Bygg gärna på den allmänna informationen kopplat till fråga 8 Exempel på kommunspecifik information Ange vilken som är den aktuella handläggningstiden just nu. Ange om det finns mål för handläggningstiden. Ange om den angivna handläggningstiden räknas från det att ansökan kommer in eller från det att ansökan är komplett.

18 18 8. Några exempel från andra kommuner Se hur Nacka kommun informerar om handläggningstiden Se hur Stockholms stad informerar om handläggningstiden

19 19 9 Hur mycket kostar det? Exempel på allmän information Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan. Varje kommun beslutar själv avgiftens storlek. Att ansöka om serveringstillstånd kostar därför olika mycket i olika kommuner. Om serveringstillståndet beviljas får kommunen även ta ut en årlig tillsynsavgift. I tillsynsavgiften kan till exempel den kontroll som görs av kommunens personal direkt ute på serveringsstället ingå. Även andra arbetsuppgifter som kommunen har med anledning av tillsynen kan ingå i avgiften, till exempel utbildning och administration.

20 20 9. Bygg gärna på den allmänna informationen kopplat till fråga 9 Exempel på kommunspecifik information Ange aktuella ansökningsavgifter och tillsynsavgifter. Ange hur avgifterna beräknas och vad som ingår i avgifterna, illustrera gärna med konkreta beräkningsexempel. Ange när betalning ska ske. Ange hur betalningen ska ske. Ange om avgiften betalas tillbaka vid avslag eller återtagande av ansökan eller inte.

21 21 9. Några exempel från andra kommuner Se hur Stockholms stad informerar om avgiften Se hur Borlänge kommun informerar om avgiften i ett dokument som kan laddas ner på webbplatsen pdf

22 22 10 Kan beslutet överklagas och hur går det till? Exempel på allmän information Om du inte är nöjd med kommunens beslut har du rätt att överklaga. 10. Bygg gärna på den allmänna informationen kopplat till fråga 10 Exempel på kommunspecifik information Beskriv hur beslutet kan överklagas.

23 Några exempel från andra kommuner knappen för Se hur Örebro kommun beskriver hur man överklagar beslut

24 11 Var kan man få mer information? 24 Ange kontaktuppgifter till ansvarig alkoholhandläggare hos kommunen. Lyft fram möjligheten till personlig dialog med kommunen inför en ansökan. Lyft fram informationsträffar, utbildningstillfällen och liknande arrangemang som kommunen anordnar. Lyft fram om det finns annan, t ex skriftlig, information. Länka gärna även till: alkohollagen, alkoholförordningen, Folkhälsoinstitutets föreskrifter och allmänna råd samt Folkhälsoinstitutets kunskapsplan.

25 Några exempel från andra kommuner Se hur Örebro kommun informerar om serveringstillstånd i en publikation som kan laddas ner på webbplatsen pdf Se hur Haninge kommun informerar om serveringstillstånd i en publikation som kan laddas ner på webbplatsen pdf Se hur Karlskrona kommun informerar om utbildning

26 26 12 Är det något annat man måste tänka på? Exempel på allmän information Tänk på att din verksamhet även kan behöva andra tillstånd, registreringar eller liknande hos kommunen eller andra myndigheter. Det finns samlad information och tjänster från myndigheter på företagarsajten verksamt.se, bland annat tjänsten Hitta tillstånd och en branschguide för att starta företag inom branschen mat, dryck och logi.

27 Bygg gärna på den allmänna informationen kopplat till fråga 12 Exempel på kommunspecifik information Redovisa om kommunen har en servicedeklaration, kvalitetsgaranti eller liknande på området. Uppmärksamma företagaren på vilka andra tillstånd, registreringar och liknande som kan behövas hos kommunen för den aktuella verksamheten och var man då kan vända sig för närmare information.

28 Några exempel från andra kommuner Se hur Halmstads kommun informerar om sin tillståndslots Se hur Stockholms stad informerar om sin tillståndsguide Se hur Örebro kommun informerar om att starta och driva restaurang eller café Se hur Haninge kommun informerar om att serveringstillstånd är en kvalitetsdeklarerad tjänst pdf

29 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel tillvaxtverket.se Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket för företag och regioner Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt. Vi gör det möjligt för fler att förverkliga affärsidéer. Vi bidrar till att regioner kan skapa miljöer som är attraktiva för näringslivet, bland annat genom att förvalta nio regionala strukturfondsprogram. Tillväxtverket är en nationell myndighet med kontor på nio orter. Våra viktigaste redskap är kunskap, samverkan och pengar..tillvaxtverket.se Kom Produktion: Ordförrådet. Oktober 2013.

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer