Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ)"

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ) Finansiell rådgivare till Castellum MORGAN STANLEY DEAN WITTER Finansiell rådgivare till Diligentia Inlämningsställen Prospektet avseende erbjudandet från Castellum AB (publ) till aktieägarna i Diligentia AB (publ) består av fyra delar: detta dokument, Castellums årsredovisning för 1999, Diligentias bokslutskommuniké för 1999 samt Diligentias årsredovisning för Prospektet finns att tillgå på och samt kan erhållas genom att ringa

2 Innehåll Erbjudande till aktieägarna i Diligentia 1 Rekommendation från Diligentias styrelse 2 Erbjudande, villkor och anvisningar 3 Skattefrågor i Sverige 5 Uttalande från Aktiemarknadsnämnden 7 Bakgrund och motiv till erbjudandet 8 Den nya koncernen 9 Castellum AB 29 Castellums revisorers granskningsberättelse 32 Styrelsens redogörelse enligt 4 kap 6 aktiebolagslagen 33 Revisorernas yttrande 33 Diligentia AB 34 Redogörelse från Diligentias styrelse 41 Diligentias revisorers granskningsberättelse 42 Adresser 43 Med Castellum eller bolaget avses i detta prospekt moderbolaget Castellum AB (publ) eller Castellumkoncernen beroende på sammanhang. Med Diligentia eller bolaget avses i detta prospekt moderbolaget Diligentia AB (publ) eller Diligentiakoncernen beroende på sammanhang. Detta prospekt och därtill hörande anmälningssedel utgör ej ett erbjudande inom sådan jurisdiktion där det är olagligt att lämna sådana erbjudanden. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Prospektet eller den därtill hörande anmälningssedeln får inte distribueras i länder där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådana länder. Skulle sådan distribution ändå ske, får anmälningssedlar som skickas från sådana länder åsidosättas. Genom detta prospekt med tillhörande anmälningssedel lämnas inget direkt eller indirekt erbjudande till Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien eller Japan. Dessa handlingar får ej distribueras, vidarebefordras eller överföras till Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien eller Japan. De aktier som kommer att emitteras av Castellum AB i samband med erbjudandet har inte registrerats, och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ( Securities Act ), ej heller i enlighet med någon värdepapperslagstiftning i någon delstat i Amerikas Förenta Stater. Följaktligen får dessa aktier inte, direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till Amerikas Förenta Stater, om inte något undantag från Securities Act gällande registreringskrav är tillämpligt. Erbjudandet enligt denna handling är upprättat i enlighet med svensk lag. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga.

3 Erbjudande till aktieägarna i Diligentia I syfte att genomföra ett samgående mellan Castellum och Diligentia beslutade Castellums styrelse den 18 januari 2000 att lämna ett offentligt erbjudande till samtliga aktieägare i Diligentia. Erbjudandet från Castellum innebär följande: Aktieägarna i Diligentia erbjuds en nyemitterad aktie i Castellum för varje aktie i Diligentia. Aktieägare i Diligentia med mindre än 100 aktier erbjuds såsom alternativ härtill kontant betalning för hela innehavet om 79 kronor per aktie. Samtliga transaktioner i enlighet med erbjudandet sker utan courtage. Styrelsen för Castellum kommer att föreslå en kontantutdelning om 4,50 kronor per aktie för räkenskapsåret Utdelning på de aktier i Castellum som nyemitteras i utbyte mot aktier i Diligentia kommer att utgå från och med för räkenskapsåret Den nya koncernen har för avsikt att efter samgåendet återköpa och/eller inlösa aktier till ett sammanlagt värde av ca 2,5 miljarder kronor. Förslag om återköp och/eller inlösen av aktier kommer att framläggas vid ordinarie bolagsstämma, som beräknas hållas i slutet av maj 2000, för att verkställas senast till ordinarie bolagsstämma Styrelsen för Diligentia har enhälligt beslutat rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet. Investor AB och andra ägare, som tillsammans representerar 12,1 % av aktierna i Diligentia, har förklarat att de ställer sig positiva till erbjudandet. Sjätte AP-fonden och Fjärde AP-fonden, som kontrollerar 24,2 % av aktierna i Castellum, har förklarat att de ställer sig bakom det föreslagna samgåendet och anser att det lämnade erbjudandet är skäligt. Extra bolagsstämma i Castellum, där beslut om föreliggande nyemission skall fattas, kommer att hållas den 22 mars Erbjudandet innebär en budpremie om ca 18 % jämfört med genomsnittet av de sista betalkurserna för aktierna mellan den 13 och 17 januari 2000 (de fem sista handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet) och en premie om ca 21 % jämfört med genomsnittet av de sista betalkurserna för aktierna under de senaste tre månaderna före offentliggörandet av erbjudandet. Erbjudandets värde uppgår till ca 5 miljarder kronor. Kontantbudet är baserat på Castellums sista betalkurs dagen före offentliggörandet av erbjudandet, vilken uppgick till 79 kronor. Anmälningsperioden löper från och med den 6 mars till och med den 27 mars 2000 och redovisning av vederlag beräknas ske omkring den 7 april Castellum förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden samt att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. För erbjudandets genomförande gäller de villkor, förbehåll och anvisningar som anges på sidorna 3 4. I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt. Prospektet består av detta dokument, Castellums årsredovisning för 1999, Diligentias bokslutskommuniké för 1999 samt Diligentias årsredovisning för Prospektet har upprättats av styrelsen för Castellum med undantag för Diligentias bokslutskommuniké för 1999 och årsredovisning för 1998 samt beskrivningen av Diligentia på sidorna 2, i detta dokument, som har upprättats av styrelsen för Diligentia. Styrelsen för Castellum är med ovan angivna undantag ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen för Castellum känner till, de uppgifter som lämnas i prospektet för vilka styrelsen är ansvarig överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse utelämnats, som skulle kunna påverka den bild av Castellum som skapas av prospektet. Göteborg den 28 februari 2000 Castellum AB (publ) Styrelsen 1

4 Rekommendation från Diligentias styrelse Den 18 januari 2000 lämnade Castellums styrelse ett offentligt erbjudande till Diligentias aktieägare om att överlåta sina aktier i Diligentia mot nyemitterade aktier i Castellum. Diligentias styrelse har till uppgift att tillvarata Diligentias aktieägares intressen samt verka för Diligentias möjligheter att skapa värde för aktieägarna. I sin bedömning av erbjudandet från Castellums styrelse fäste Diligentias styrelse stort avseende vid såväl de industriella som finansiella konsekvenserna av ett samgående. Eftersom marknadsvärdet på de två bolagen innebär en rabatt i förhållande till substansvärdet hade Castellums styrelses förslag till en utdelning på 4,50 kronor per aktie samt dess avsikt att genomföra återköp/inlösen om Mkr stor betydelse för Diligentias styrelses ställningstagande. I tillägg till ett utbytesförhållande om en aktie i Castellum för en aktie i Diligentia, kan Castellums avsikt att lämna utdelning om 4,50 kronor per aktie samt genomföra återköp/inlösen beräknas till att motsvara en kontant utbetalning om sammanlagt ca 27 kronor per aktie i Diligentia. Till detta kommer att Castellums nuvarande styrelse uttalat sin klara intention att på olika sätt agera så att aktieägarvärde skapas även fortsättningsvis. Mot denna bakgrund beslutade styrelsen i Diligentia enhälligt att rekommendera aktieägarna att acceptera Castellums erbjudande. Stockholm den 18 februari 2000 Diligentia AB (publ) Styrelsen 2

5 Erbjudande, villkor och anvisningar Vederlag För aktieägare i Diligentia som accepterar erbjudandet gäller följande: För varje aktie i Diligentia erhålls en nyemitterad aktie i Castellum. Aktieägare i Diligentia med mindre än 100 aktier kan såsom alternativ till ovanstående för varje aktie i Diligentia erhålla 79 kronor kontant. Utdelning Styrelsen i Castellum kommer att föreslå en utdelning om 4,50 kronor per aktie för räkenskapsåret Utdelning på de aktier i Castellum som nyemitteras i utbyte mot aktier i Diligentia kommer att utgå från och med för räkenskapsåret Ordinarie bolagsstämma i Castellum beräknas hållas i slutet av maj 2000 och avstämningsdag för utdelning beräknas vara tre dagar efter bolagsstämman. Förbehåll för erbjudandets genomförande Erbjudandet gäller med förbehåll för: att aktieägarna vid extra bolagsstämma i Castellum fattar för erbjudandet erforderliga beslut om nyemission, att erbjudandet accepteras i sådan omfattning att Castellum blir ägare till mer än 90 % av antalet aktier och röster i Diligentia. Castellum förbehåller sig dock rätten att efter samråd med Diligentia fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning, att under tiden fram till anmälningsperiodens utgång eller förlängning därav, ingen åtgärd vidtagits, beslut fattats eller föreskrift eller lagstiftning tillkommit i Sverige eller i utlandet eller annan omständighet utanför Castellums kontroll inträffat, som enligt Castellums bedömning skulle kunna medföra att samgåendet omintetgörs, omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller medföra en väsentlig negativ påverkan på Diligentias verksamhet eller värde, att ingen utdelning sker i Diligentia före redovisning av vederlag i erbjudandet. Överlåtelsekostnader Samtliga transaktioner i enlighet med erbjudandet sker utan courtage. Anmälan Aktieägare i Diligentia vars aktier är direktregistrerade hos VPC AB ("VPC") och som önskar acceptera erbjudandet skall under anmälningsperioden, som löper från och med den 6 mars till och med den 27 mars 2000, sända en korrekt ifylld anmälningssedel till: Nordbanken SEB Emissioner eller Emissioner, RA Östersund Stockholm Anmälningssedeln, som måste vara någon av dessa banker tillhanda senast den 27 mars 2000 kan också lämnas till något av dessa bankers kontor eller till annan bank eller värdepappersbolag för vidarebefordran till Nordbanken eller SEB. I det fall aktieägare önskar använda en annan bank eller värdepappersbolag bör aktieägaren lämna eller skicka in sådan anmälningssedel i så god tid före sista anmälningsdagen att den är Nordbanken eller SEB tillhanda senast den 27 mars Anmälningssedeln är förtryckt med uppgift om aktieägarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer samt VP-kontonummer där innehavet i Diligentia är registrerat. Antal aktier i Diligentia per den 29 februari 2000 är angivet i rutan för överlåtna aktier. Aktieägare bör kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta. Aktieägare skall själv ange telefonnummer dagtid samt underteckna anmälningssedeln. Aktieägare med innehav understigande 100 aktier som ej angivit på anmälningssedeln vilket alternativ som önskas, tilldelas kontanter. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade kommer inte att erhålla prospekt eller anmälningssedel. Förvaltarregistrerade aktieägare som vill delta i erbjudandet, måste istället följa förvaltarens instruktioner. Pantsatta aktier I de fall aktier i Diligentia är pantsatta skall även panthavaren underteckna den anmälningssedel som lämnas in. 3

6 Erbjudande, villkor och anvisningar Bekräftelse av anmälan Efter det att Nordbanken eller SEB mottagit och registrerat anmälningssedeln kommer VPC att skicka ut dels en VP-avi som visar det antal aktier i Diligentia som bokats bort från aktieägarens VP-konto, dels en VP-avi som visar att dessa aktier reserverats och överförts till ett nyöppnat spärrat VP-konto (apportkonto) i aktieägarens namn. Redovisning av vederlag Sedan Castellum offentliggjort att villkoren för erbjudandets genomförande uppfyllts eller Castellum eljest beslutat fullfölja erbjudandet, kommer redovisning av vederlag att ske i form av nyemitterade aktier i Castellum eller kontanter. Redovisning av aktier beräknas ske omkring den 7 april 2000 genom att VPC skickar ut en VP-avi, som visar att aktier i Castellum bokats in på det på anmälningssedeln angivna VP-kontot. Redovisning av kontant likvid sker genom utsändande av avräkningsnota omkring den 7 april Försäljningslikviden utbetalas genom insättning på det avkastningskonto som är anslutet till det VP-konto där aktierna i Diligentia fanns registrerade. Aktieägare som saknar avkastningskonto eller vars avkastningskonto är ett postgirokonto kommer att få likviden utbetald enligt instruktion på avräkningsnotan. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisning till förvaltaren. Om innehavet är pantsatt, sker redovisningen till panthavaren. Rätt till förlängning av erbjudandet Castellum förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden och i samband härmed senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Rätt till återkallelse av gjord accept Diligentias aktieägare har rätt att återkalla gjord accept. Återkallelse skall, för att kunna göras gällande, skriftligen ha kommit Nordbanken eller SEB tillhanda innan offentliggörande skett av att ovan angivna villkor för erbjudandets genomförande uppfyllts eller om sådant offentliggörande inte skett under anmälningstiden, senast kl den sista dag då anmälan kan ske. Äger nämnda villkor fortsatt giltighet under en förlängning av erbjudandet, skall rätten att återkalla gjord accept gälla på motsvarande sätt även under den tid erbjudandet förlängts. Notering av aktier Castellum kommer att ansöka om notering av de nyemitterade aktierna på OM Stockholmsbörsens O-lista. Under förutsättning att erbjudandet ej förlängs beräknas handel med de nya aktierna kunna ske från och med den 10 april En börspost i Castellum omfattar 100 aktier. 4

7 Skattefrågor i Sverige Nedan följer en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av detta erbjudande. Om inget annat anges avser informationen endast fysiska och juridiska personer skattemässigt bosatta eller hemmahörande i Sverige. Sammanfattningen är baserad på nu gällande svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Särskilda skattekonsekvenser vilka inte finns beskrivna nedan kan aktualiseras för vissa kategorier av skattskyldiga. Redogörelsen omfattar exempelvis inte de fall där aktierna utgör omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag, förvaltningsbolag, investmentbolag eller värdepappersfond. Beskrivningen avser inte situationer där aktieägare, på grund av reglerna om väsentlig anknytning, anses skatterättsligt bosatta i Sverige. Inte heller behandlas de särskilda lättnadsregler som i vissa fall är tillämpliga på realisationsvinst respektive utdelning avseende aktier i bolag som har varit onoterade.varje aktieägare bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet kan medföra i det enskilda fallet. Realisationsvinstbeskattning vid avyttring av aktier i Diligentia För aktieägare i Diligentia som accepterar erbjudandet och därmed avyttrar sina aktier i Diligentia mot ersättning i form av nya aktier i Castellum eller mot ersättning i kontanter, uppkommer en skattepliktig realisationsvinst alternativt en avdragsgill realisationsförlust. Realisationsvinsten respektive realisationsförlusten beräknas som skillnaden mellan marknadsvärdet för de mottagna aktierna i Castellum 1) eller den kontanta ersättningen, efter avdrag för eventuella försäljningsomkostnader, och det skattemässiga anskaffningsvärdet för de avyttrade aktierna. Avyttringstidpunkten infaller när ett för bägge parter bindande avtal föreligger. Det skattemässiga anskaffningsvärdet beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Detta innebär att anskaffningsvärdet per aktie skall bestämmas till det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma aktieslag och aktiesort, beräknat på grundval av faktiska anskaffningskostnader och med hänsyn tagen till inträffade förändringar beträffande innehavet. 2) Eftersom aktierna i Diligentia är marknadsnoterade får anskaffningsvärdet alternativt beräknas till 20 % av nettoförsäljningsintäkten, enligt den så kallade schablonregeln. Privatpersoner Fysiska personer och dödsbon beskattas för hela realisationsvinsten. Realisationsvinsten beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % skatt, se dock nedan angående uppskov med beskattning av realisationsvinst vid avyttring av aktier. Realisationsförluster är fullt ut avdragsgilla mot realisationsvinster avseende marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier. Överskjutande realisationsförlust är avdragsgill till 70 %. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatt på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 % av det totala underskottet i inkomstslaget kapital som inte överstiger kronor och med 21 % på överskjutande del. Underskottet kan inte sparas till senare år. Aktiebolag Hos aktiebolag beskattas all inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 % skatt, se dock nedan angående uppskov med beskattning av realisationsvinst vid avyttring av aktier. För realisationsförlust på kapitalplaceringsaktier medges avdrag endast mot realisationsvinst på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. Realisationsförlust som inte kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot vinst på aktiebeskattade värdepapper under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. 1) Castellum avser att hos Riksskatteverket anhålla om rekommendationer varigenom detta värde fastställs. Information om rekommendationerna kommer att tillhandahållas genom annons i dagspress. 2) För aktieägare som erhållit aktierna i Diligentia till följd av den utdelning vilken Skandinaviska Enskilda Banken AB företog år 1996, kan noteras att Riksskatteverket i rekommendation RSV S 1996:22, har fastställt dessa aktiers anskaffningsvärde till 10 % av det anskaffningsvärde som då gällde för aktierna i Skandinaviska Enskilda Banken AB. Även den utdelning som år 1998 gjordes av Diligentia avseende aktierna i Asticus AB måste beaktas av de aktieägare som genom utdelningen tillskiftades aktier i Asticus AB. Av Riksskatteverkets rekommendation RSV S 1998:19, framgår att anskaffningsvärdet hänförligt till aktierna i Diligentia till följd av utdelningen skall reduceras med 36 %, vilket motsvarar den andel av anskaffningsvärdet som vid denna tidpunkt hänfördes till aktierna i Asticus AB. 5

8 Skattefrågor i Sverige Uppskov med beskattning av realisationsvinst vid avyttring av aktier i Diligentia mot ersättning i form av aktier i Castellum En i Sverige bosatt eller hemmahörande aktieägare i Diligentia, som accepterar det erbjudande vilket innebär att ersättningen utgår i form av aktier i Castellum, kan enligt reglerna i den så kallade andelsbyteslagen yrka på uppskov med beskattningen av en realisationsvinst. Uppskov med beskattningen kan inte erhållas av de aktieägare i Diligentia vilka innehar mindre än 100 aktier och som väljer att anta erbjudandet om kontant betalning. För att uppskov med beskattningen skall medges krävs att Castellum vid utgången av det kalenderår som avyttringen sker innehar aktier som representerar mer än hälften av rösterna i Diligentia. Castellum har åtagit sig att inneha aktierna i Diligentia på ett sådant sätt att sistnämnda villkor uppfylls. Aktieägare som önskar erhålla uppskov med beskattning av en realisationsvinst som uppkommer till följd av detta erbjudande, måste i deklarationen för det år som avyttringen sker, redovisa realisationsvinsten och framställa ett yrkande om uppskov med den skatt som annars skulle ha påförts. Medges uppskov skall ett så kallat uppskovsbelopp fastställas. Uppskovsbeloppet fördelas på de mottagna aktierna i Castellum. Återföring av uppskovsbelopp Uppskovsbeloppet skall tas upp till beskattning senast det år som äganderätten till de mottagna aktierna i Castellum övergår till annan, alternativt det år som aktierna upphör att existera. Detta gäller dock inte om äganderätten övergår genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Vad avser uppskovsbeloppet, inträder förvärvaren i dessa fall i överlåtarens skattemässiga situation. För det fall att vissa förutsättningar i andelsbyteslagen är uppfyllda, behöver uppskovsbeloppet inte heller tas upp till beskattning vid ett efterföljande andelsbyte. Uppskovsbeloppet skall tas upp till beskattning om en fysisk person inte längre har sitt egentliga bo och hemvist i Sverige eller stadigvarande vistas här. Den skattskyldige har möjlighet att själv begära att uppskovsbeloppet skall tas upp till beskattning. Framtida avyttring av erhållna aktier i Castellum Vid en framtida avyttring av de aktier i Castellum vilka erhållits till följd av detta erbjudande anses aktierna vid realisationsvinstberäkningen vara förvärvade för det marknadsvärde som gällde vid förvärvstidpunkten. 3) Detta gäller oberoende av om uppskov med realisationsvinstbeskattningen erhållits enligt andelsbyteslagen eller inte. Har ett uppskovsbelopp fastställts skall detta tas upp till beskattning då aktien avyttras, jämför dock vad som ovan sagts vad gäller avyttring genom efterföljande andelsbyte. I den mån aktieägaren vid tidpunkten för den framtida avyttringen även innehar andra aktier i Castellum av samma aktieslag och aktiesort, anses aktierna avyttrade i följande ordning: 1. Aktier förvärvade före andelsbytet. 2. Aktier förvärvade genom andelsbytet. 3. Aktier förvärvade efter andelsbytet. Utdelning Utdelning på mottagna aktier i Castellum är skattepliktig för fysiska personer och aktiebolag som innehar aktierna såsom kapitalplacering. För fysiska personer och dödsbon beskattas utdelningen i inkomstslaget kapital med 30 %. För aktiebolag sker beskattningen i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 %. Vad gäller fysiska personer bosatta i Sverige och svenska dödsbon, innehålls preliminär skatt avseende utdelningen med 30 % på utdelat belopp. Preliminär skatt på utdelningen innehålls normalt av VPC. I de fall aktierna är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för avdraget avseende preliminär skatt. Förmögenhetsskatt Aktier vilka, liksom Castellums, är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista, är inte förmögenhetsskattepliktiga. Arvs- och gåvoskatt Vid arvs- och gåvobeskattning tas aktier i Castellum, liksom övriga aktier vilka är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista, upp till 30 % av noterat värde. 3) Som framgår ovan avser Castellum att hos Riksskatteverket anhålla om rekommendationer varigenom detta värde fastställs. Information om rekommendationerna kommer att tillhandahållas genom annons i dagspress. 6

9 Skattefrågor i Sverige Särskilda skattefrågor för aktieägare bosatta eller hemmahörande utomlands För aktieägare som är bosatta eller hemmahörande i utlandet och som erhåller utdelning på aktier i svenskt aktiebolag uttas svensk kupongskatt. 4) Skattesatsen för kupongskatt uppgår till 30 %. Kupongskatt uttas dock i allmänhet med en lägre procentsats till följd av bestämmelser i avtal om undvikande av dubbelbeskattning. I Sverige verkställer normalt VPC avdrag för kupongskatt. För förvaltarregistrerade aktier verkställs avdraget istället av förvaltaren. För aktieägare, som inte är bosatta eller hemmahörande i Sverige, utlöser en avyttring av aktier i allmänhet inte någon realisationsvinstbeskattning i Sverige. Avyttringen kan dock medföra att aktieägaren blir föremål för beskattning i sin hemviststat. Om en aktieägare som är en fysisk person vid något tillfälle under de tio kalenderår som närmast föregått avyttringsåret haft sitt egentliga bo och hemvist i Sverige eller stadigvarande vistats här, är aktieägaren, enligt intern svensk rätt, skattskyldig för avyttringen i Sverige. Sveriges rätt att beskatta realisationsvinsten kan dock ha begränsats till följd av avtal om undvikande av dubbelbeskattning som ingåtts mellan Sverige och det land där aktieägaren numera har sin hemvist. Omsättningsskatt på aktier respektive stämpelskatt vid nyemission och kapitaltillskott I Sverige utgår ingen skatt vid omsättning av värdepapper. I Sverige utgår inte heller någon stämpelskatt vid nyemission och andra kapitaltillskott. Avyttringen av aktierna i Diligentia kommer därmed inte att medföra någon omsättningsbeskattning i Sverige. Inte heller kommer erbjudandet att ge upphov till några kostnader för stämpelskatt i Castellum. Uttalande från Aktiemarknadsnämnden Castellum har, under hänvisning till punkt II. 5 i Näringslivets Börskommittés Rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv ( Rekommendationen ), i framställning till Aktiemarknadsnämnden den 14 januari 2000 upplyst, att Castellum övervägde att utforma erbjudandet till Diligentias aktieägare så att innehavare av aktieposter om 100 aktier eller färre i Diligentia skulle erbjudas ett kontantbelopp per aktie istället för aktier i Castellum, samt ställt frågan om det planerade förfarandet är förenligt med reglerna i Rekommendationen. I beslut (2000:1) samma dag har Aktiemarknadsnämnden uttalat att nämnden utgår från att prissättningen av kontanterbjudandet är korrekt i förhållande till värdet av aktieerbjudandet samt att nämnden finner, att den föreslagna gränsen om 100 aktier under vilken kontantersättning skulle lämnas är förenlig med rekommendationen och att det planerade förfarandet även i övrigt står i överensstämmelse med god sed på aktiemarknaden. 4) Från och med den 1 januari år 2000 har kupongskatten i flertalet fall avskaffats vad gäller utdelning som lämnas till ett utländskt bolag, vilket innehar minst 25 % av andelskapitalet i det utdelande svenska aktiebolaget. 7

10 Bakgrund och motiv till erbjudandet Castellum har under en längre tid analyserat möjligheterna att skapa ett ledande och kraftfullt svenskt fastighetsbolag. Enligt Castellums bedömning är Diligentia det bolag som passar bäst ihop med Castellum. Fastighetsbestånden kompletterar varandra väl och det finns stor samstämmighet i synen på fastighetsförvaltning. Genom ett samgående mellan Castellum och Diligentia skapas en ny koncern med en betydligt starkare marknadsposition på de utvalda delmarknaderna och ökade möjligheter till framtida tillväxt. Diskussioner om ett samgående har förts under en längre tid och den 18 januari 2000 beslutade styrelsen i Castellum att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Diligentia om att förvärva samtliga utestående aktier i bolaget. Marknadsledande fastighetsbolag Genom samgåendet mellan Castellum och Diligentia skapas ett marknadsledande fastighetsbolag med fastighetsvärden överstigande 21 miljarder kronor, vilket gör den nya koncernen till ett av de största fastighetsbolagen i Norden. Det sammanslagna bolagets årliga hyresintäkter beräknas till ca Mkr. Ökade tillväxtmöjligheter Castellums utvalda delmarknader kommer även fortsättningsvis att utgöra prioriterade marknader för koncernen och verksamheten är i huvudsak koncentrerad till orter där tillväxten förväntas vara god under kommande år. Genom samgåendet ökar fastighetsbestånden i storstadsregionerna och det nya bolaget blir därmed en ännu starkare aktör med betydande andelar på de utvalda delmarknaderna och ökade möjligheter till framtida tillväxt. Väl avvägt fastighetsbestånd Kombinationen av välbelägna kontorsfastigheter, högavkastande industri-/lagerfastigheter samt bostadsfastigheter i attraktiva lägen medför att bolaget är väl positionerat för såväl god avkastning som framtida värdetillväxt. Den nya fastighetskoncernen har en väl avvägd sammansättning av förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt samt får ökade möjligheter till fastighetsförsäljningar. Andelen bostäder i fastighetsportföljen kommer successivt att minska både genom försäljningar av bostadsfastigheter och förvärv av kommersiella fastigheter. Synergier Castellum och Diligentia har gemensamt gjort bedömningen att synergieffekterna före skatt initialt kommer att uppgå till ca 80 Mkr per år för att inom en treårsperiod öka till ca 100 Mkr per år. Merparten av de initiala kostnadsbesparingarna kommer att ske inom den centrala administrationen, men synergieffekter kommer även att uppnås inom fastighetskostnader, uthyrning och fastighetsadministration samt genom ökade hyresintäkter. Samgåendet beräknas medföra omstrukturerings- och transaktionskostnader motsvarande ca 175 Mkr. Anpassad kapitalstruktur Tidigare aktiva åtgärder avseende fastighetsbestånden i de bägge bolagen samt den kombinerade fastighetsportföljens sammansättning och geografiska spridning möjliggör en högre skuldsättningsgrad och en lägre total kapitalkostnad. Därmed uppstår en möjlighet för återköp och/eller inlösen av aktier i den nya koncernen. Efter återköpet/inlösen av aktier på ca 2,5 miljarder kronor skulle den nya koncernen ha en soliditet på ca 29 % proforma per den 31 december När utrymme ges inom ramen för den nya koncernens strategier och finansiella mål skall återköp av aktier eller dylika åtgärder tillämpas för att säkra en aktieägarvänlig kapitalstruktur. Högre börsvärde Genom samgåendet skapas ett bolag med ett avsevärt högre börsvärde. Ett högre börsvärde skapar bättre förutsättningar för ökad likviditet i aktien vilket bedöms ha en positiv effekt på marknadsvärderingen av bolaget. Både Castellums och Diligentias styrelser bedömer att ett samgående mellan de båda bolagen är riktigt såväl ur verksamhetsmässig synvinkel som ur ett aktieägarperspektiv. 8

11 Den nya koncernen Koncernöversikt Affärsidé, mål och strategi Den nya koncernen blir ett av de största renodlade, börsnoterade fastighetsbolagen i Norden. Affärsidén är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda delmarknader erbjuda lokaler och bostäder anpassade till hyresgästernas behov. Det övergripande målet är att långsiktigt öka värdet på bolaget och skapa konkurrenskraftig avkastning för aktieägarna. Koncernens strategi för värdetillväxt bygger på förvärv och förädling av fastigheter med utvecklingsmöjligheter, förbättrat driftsöverskott, ökade hyresintäkter och kostnadseffektiv förvaltning samt försäljning av fastigheter som inte kan tillföras ytterligare mervärden i förvaltningen. Finansiellt Den nya koncernens proforma balansomslutning uppgick per den 31 december 1999 till Mkr och hyresintäkterna under räkenskapsåret 1999 var proforma Mkr. Resultatet skall bestå både av överskott i den löpande verksamheten och av vinster från fastighetsförsäljningar, genom vilka skapade mervärden synliggörs. Målsättningen är att årligen redovisa vinster från fastighetsförsäljningar om Mkr. För att säkra en finansiell bas som ger stabilitet och investeringsutrymme skall den synliga soliditeten, mot bakgrund av den nya fastighetsportföljens sammansättning och geografiska spridning, ligga i intervallet %. Efter det planerade återköpet/inlösen av aktier på ca 2,5 miljarder kronor skulle den nya koncernen ha en soliditet på ca 29 % proforma per den 31 december När utrymme ges inom ramen för den nya koncernens strategier och finansiella mål, skall återköp eller dylika åtgärder tillämpas även i fortsättningen för att säkra en aktieägarvänlig kapitalstruktur. Den nya koncernen skall ha en stabil utdelningspolitik med en hög utdelningsandel. Målet är att långsiktigt dela ut minst 50 % av räkenskapsårets resultat efter betald skatt. Fastighetsbestånd Det sammanslagna bolagets fastighetsbestånd kommer att ha ett bokfört värde överstigande 21 miljarder kronor. Efter samgåendet kommer drygt 85 % av fastigheternas värden att vara belägna i Storstockholm, Storgöteborg och Öresundsregionen. Ca 80 % av beståndet är kommersiella fastigheter eller projektfastigheter. Organisation I syfte att uppnå närhet till och kunskap om de lokala fastighets- och hyresmarknaderna skall verksamheten vara småskaligt organiserad. Förvaltningen av fastigheterna skall därför skötas av dotterbolag med egna identiteter och lokal förankring på respektive marknader. Marknadsutsikter Utvecklingen på den nya koncernens fastighets- och hyresmarknader är fortsatt positiv i alla de utvalda delmarknaderna. Efterfrågan på lokaler bedöms fortsätta att öka inom alla de utvalda delmarknaderna där bolaget har verksamhet. Därmed förväntas en fortsatt ökning av såväl uthyrningsgrader och hyresnivåer medan fastighetskostnaderna bedöms ligga på en långsiktigt motiverad nivå. Möjligheterna till fortsatta rationaliseringar i den löpande verksamheten kommer dock givetvis att tillvaratas. De stora investeringar i fastighetsbeståndet, som har genomförts eller som planeras, kommer också att framgent ge goda resultattillskott. Bedömningen är att alla dessa faktorer sammantaget kommer att medverka till en fortsatt positiv utveckling av koncernens samlade resultat under de närmaste åren. 9

12 Den nya koncernen Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Den nya koncernens affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda delmarknader erbjuda lokaler och bostäder väl anpassade till hyresgästernas behov. Mål Det övergripande målet är att långsiktigt öka värdet på bolaget och skapa konkurrenskraftig avkastning för aktieägarna. Fokusering på tillväxt i kassaflöden och resultat ger förutsättningar för en långsiktigt god värdetillväxt i bolaget, samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en utdelning som är konkurrenskraftig i förhållande till jämförbara placeringsalternativ. Strategi Den nya koncernens övergripande strategi för värdetillväxt bygger på: Förvärv och ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter med utvecklingsmöjligheter. Förbättrat driftsöverskott genom förädling av fastigheter, ökade hyresintäkter och kostnadseffektiv förvaltning. Försäljning av fastigheter som inte kan tillföras ytterligare mervärden i förvaltningen. Bolagets resultat skall därför bestå både av överskott i den löpande verksamheten och av vinster från fastighetsförsäljningar genom vilka skapade mervärden synliggörs. Strategin är att vara verksam på orter och marknader med bedömd god utvecklingspotential. Det samlade beståndet inom varje förvaltningsområde skall ha tillräcklig storlek för att möjliggöra kostnadseffektiv förvaltning samt ha förutsättningar för en betydande marknadsposition. Den nya koncernens nuvarande fastighetsbestånd uppfyller detta krav och någon förändring av de utvalda delmarknaderna är därför inte aktuell. Mot bakgrund av en fortlöpande avstämning av de framtida utvecklingsmöjligheterna för koncernens verksamhetsorter bör dock en viss fortsatt koncentration av fastighetsbeståndet inom varje region eftersträvas. Fastighetsbeståndet skall till större delen bestå av kommersiella fastigheter med lokaler för kontor, butiker, lager och industri, koncentrerade till utvalda orter och lägen. Bostadsfastigheter skall ägas i centrala och attraktiva lägen. Andelen bostäder i fastighetsportföljen kommer dock att minska, både genom försäljningar av bostadsfastigheter och förvärv av kommersiella fastigheter. Kontraktsportföljen skall kännetecknas av god riskspridning med ett stort antal hyresgäster inom många branscher. Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att tillvarata värdepotentialen. Investeringar skall genomföras där åtgärderna möjliggör förbättrad uthyrningsgrad, ökade hyror och förbättrade kassaflöden. Ny utvecklingspotential skall tillföras genom förvärv av utvalda fastigheter. Castellum och Diligentia har på var sitt håll bevisat sin förmåga att skapa värdetillväxt genom förvärv och ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter med utvecklingsmöjligheter. Den nya koncernen får ökade möjligheter att genom denna strategi skapa tillväxt. Vidare skall den nya koncernen fortlöpande och inom ramen för den normala verksamheten analysera affärsmöjligheter på marknaden, vilka skulle kunna öka bolagets värde. Sammanfattningsvis innebär detta att Castellums nuvarande strategi i allt väsentligt ligger fast och förstärks av de möjligheter som samgåendet med Diligentia medför. 10

13 Den nya koncernen Finansiella mål och utdelningspolitik Soliditet Den nya koncernen skall fokusera på att skapa värde för aktieägarna. För att säkra en finansiell bas som ger stabilitet och investeringsutrymme är målet att den synliga soliditeten, mot bakgrund av den nya fastighetsportföljens sammansättning och geografiska spridning, skall ligga i intervallet %. I enlighet med detta mål har bolaget för avsikt att efter samgåendet återköpa och/eller inlösa aktier till ett sammanlagt värde av ca 2,5 miljarder kronor. Beloppet för återköp/inlösen kommer att minskas med det belopp som utgår som kontant betalning till aktieägare med mindre än 100 aktier. Genom detta planerade återköp/inlösen skulle den nya koncernen ha en soliditet på ca 29 % proforma per den 31 december Förslag om återköp och/eller inlösen kommer att framläggas vid ordinarie bolagstämma, som beräknas hållas i slutet av maj 2000, för att verkställas senast till ordinarie bolagsstämma Den nya koncernen ämnar strukturera återköpet och/eller inlösenförfarandet på ett aktieägarvänligt sätt med beaktande av de nya regler som träder i kraft den 10 mars När utrymme ges inom ramen för den nya koncernens strategier och finansiella mål, skall återköp av aktier eller dylika åtgärder tillämpas även i fortsättningen för att säkra en aktieägarvänlig kapitalstruktur. Fastighetsförsäljningar Resultatet i den nya koncernen skall bestå både av överskott i den löpande verksamheten och av vinster från fastighetsförsäljningar genom vilka skapade mervärden synliggörs. Målsättningen är att årligen redovisa vinster från fastighetsförsäljningar om Mkr. Detta skall ske genom försäljning av fastigheter som ej kan tillföras ytterligare mervärde genom förvaltningen. Bland annat kommer andelen bostäder i fastighetsportföljen att minskas genom försäljningar. Målsättningen är att merparten av Diligentias utlandsbestånd i princip skall vara avvecklat före utgången av år Utdelningspolitik Den nya koncernen skall ha en stabil utdelningspolitik med en hög utdelningsandel. Målet är att långsiktigt dela ut minst 50 % av räkenskapsårets resultat efter betald skatt. Dock skall hänsyn tas till bolagets investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 11

14 Den nya koncernen Synergier Då fastighetsportföljerna kompletterar varandra väl både geografiskt och kategorimässigt, bedömer Castellum och Diligentia att det finns goda förutsättningar för positiva synergieffekter i den nya koncernen. Bolagen gör bedömningen att synergieffekterna före skatt initialt kommer att uppgå till ca 80 Mkr per år för att inom en treårsperiod öka till ca 100 Mkr per år. Central administration Merparten, ca 45 Mkr, av de initiala kostnadsbesparingarna kommer att ske inom den centrala administrationen. Efter samgåendet kommer enbart ett huvudkontor att behövas. Vidare kommer kostnader för företagsledning och styrelse att minska liksom kostnader för årsredovisningar och dylikt. Samordningsvinster kommer även att kunna uppnås avseende finansavdelning och IT/IS (Informationsteknologi/Informationssystem). Uthyrning och fastighetsadministration Genom den stora överlappning som finns i företagens portföljer i Storstockholm, Storgöteborg och Öresundsregionen beräknas kostnaderna för uthyrning och fastighetsadministration kunna reduceras med ca 15 Mkr årligen. Driftskostnader Vidare bedöms att de samordningsfördelar som uppstår genom ett ökat antal förvaltningsobjekt på respektive delmarknad ger möjligheter att minska de totala driftskostnaderna med ca 10 Mkr årligen genom bland annat rationellare fastighetsskötsel och renhållning. Hyresintäkter Genom ett större urval av lokaler på delmarknaderna förbättras bolagets förhandlingsposition gentemot hyresgästerna, bland annat genom en större flexibilitet när det gäller att möta kundernas behov av andra lokaler när deras verksamhet förändras. Cirka 17 % av hyreskontrakten i den nya koncernen förfaller under år 2000 och ca 24 % under år Synergieffekterna på hyresintäkterna uppskattas vara 10 Mkr under det första året efter samgåendet. Underskottsavdrag Castellums underskottsavdrag beräknas per den 31 december 1999 uppgå till sammanlagt ca Mkr. Diligentia har under 1999 utnyttjat sina underskottsavdrag. Om erbjudandet fullföljs leder detta till en ägarförändring, vilken kommer att medföra begränsningar för bolagen inom Diligentiakoncernen vad gäller möjligheterna att genom koncernbidrag utnyttja de underskottsavdrag som finns i Castellumkoncernen. Omstruktureringskostnader Samgåendet beräknas medföra omstrukturerings- och transaktionskostnader motsvarande ca 175 Mkr. Exempel på omstruktureringskostnader är ersättningar till viss personal och flyttkostnader samt IT-integration av rutiner och lokala nät. Transaktionskostnader är bland annat kostnader för rådgivare, prospekt m m. Finansiell översikt Proforma räkenskaper Allmänt om proformaräkenskaperna Proformaräkenskaperna har upprättats för verksamhetsåret 1999 för att illustrera effekterna av samgåendet mellan Castellum och Diligentia. Proformaräkenskaperna avser ej att visa den nya koncernens finansiella ställning eller resultat vid någon framtida tidpunkt. Antaganden och principer för upprättande av proformaredovisning Proformaredovisningen baseras på Castellums och Diligentias koncernräkenskaper för räkenskapsåret För kommentarer och specifikationer hänvisas till tidigare publicerat material för respektive bolag. Om erbjudandet fullföljs kommer bolagens redovisningsprinciper att samordnas från och med år För att illustrera effekterna av samgåendet har de ändrade principerna även tillämpats i proformaräkenskaperna för Därför avviker såväl Castellums som Diligentias siffror från de rapporterade. Avskrivningarna i Castellum kommer att ändras till den princip som används av Diligentia och flertalet andra bolag i branschen, vilket innebär 1 % avskriv- 12

15 Den nya koncernen ning på byggnader. Castellum har hittills använt differentierade avskrivningsnivåer för olika fastighetskategorier där kontor/butiker skrivits av med 1,5 %, lager/ industri med 2,0 % och bostäder med 1,0 %. Resultateffekten av de förändrade avskrivningsprinciperna skulle för 1999 ha uppgått till +46 Mkr. Denna effekt har påverkat proformaresultaträkningen. Vidare kommer den nya koncernen att från och med år 2000 tillämpa Redovisningsrådets rekommendation avseende inkomstskatt. Denna innebär i korthet att såväl latenta skatteskulder som skattefordringar skall tas in i redovisningen och att förändringar av dessa under året skall påverka resultaträkningen. Härvid har balansräkningen i såväl Castellum som Diligentia justerats med en latent skattefordran/skatteskuld motsvarande 28 % av underskottsavdrag och skillnaden mellan fastigheternas bokförda värde och deras skattemässiga restvärde. Resultaträkningen har schablonmässigt justerats så att summa betald och latent skatt uppgår till 28 % av resultatet före skatt. Proformaredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation. Erbjudandet innebär att Castellum förvärvar aktierna i Diligentia genom betalning i nyemitterade aktier i Castellum eller i vissa fall genom kontant betalning till aktieägare med mindre än 100 aktier. Vid upprättandet av proformaräkenskaperna och underliggande preliminär förvärvsanalys har antagits att samtliga aktieägare i Diligentia accepterar erbjudandet och väljer aktiealternativet. Apportvärdet (emissionskursen) för aktierna i Diligentia har beräknats till 77,70 kronor per aktie, vilket baseras på den genomsnittliga sista betalkursen för Castellums aktie under de tio börsdagarna omedelbart före dagen då erbjudandet offentliggjordes, den 18 januari Vid upprättandet av förvärvsanalysen har hänsyn tagits till omstrukturerings- och transaktionskostnader, varför dessa inte belastar resultatet. Vid beräkningen av latent skatt har en diskonterad skattesats använts. Tidigare nämnda synergieffekter om Mkr har ej beaktats i proformaredovisningen. Synergieffekterna motsvarar 0,99 1,23 kronor per aktie efter samgåendet och återköp/inlösen. Resultaträkningen samt kassaflödesanalysen i sammandrag proforma har upprättats som om samgåendet ägt rum vid ingången av Balansräkningen proforma har upprättats som om samgåendet ägt rum per den 31 december Justering för återköp/inlösen Förutsatt att samgåendet fullföljs kommer styrelsen för Castellum att vid ordinarie bolagsstämman år 2000 framlägga förslag om återköp och/eller inlösen av aktier i Castellum upp till ett sammanlagt belopp om ca 2,5 miljarder kronor att verkställas senast till ordinarie bolagsstämma Beloppet för återköp/inlösen kommer att minskas med det belopp som i vissa fall utgår som kontant betalning till aktieägare i Diligentia med mindre än 100 aktier. Då återköpet/inlösen förändrar den nya koncernens kapitalstruktur väsentligt och hör ihop med samgåendet visas i proformaräkenskaperna även effekten av detta återköp/inlösen, varvid finansieringskostnaderna har antagits till 6 %, motsvarande 150 Mkr per år. Eftersom alla aktieägare har antagits välja aktiealternativet är beloppet för återköp/ inlösen i proformaräkenskaperna 2,5 miljarder kronor. Vid beräknandet av antal aktier samt data per aktie efter samgåendet och återköp/inlösen har ett pris om 79 kronor per aktie använts, vilket motsvarar kontantalternativet i erbjudandet. Det framtida priset per aktie vid återköp/inlösen kommer dock att bero på bland annat marknadspriset vid tidpunkten för återköp/inlösen, förfaringssätt vid återköp/inlösen samt eventuellt premium till marknadspriset. 13

16 Den nya koncernen Resultaträkningar 1999 Proforma efter Justering Proforma efter Mkr Castellum Diligentia Förvärv samgående 1) återköp/inlösen återköp/inlösen 1) Hyresintäkter Drifts- och förvaltningskostnader Underhåll och hyresgästanpassningar Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Summa fastighetskostnader Driftsöverskott Avskrivningar enligt redovisning justerad redovisningsprincip Centrala administrationskostnader Finansnetto Räntebidrag Minoritetsandel Förvaltningsresultat Fastighetsförsäljning Resultat före skatt Skatt av vilken betald latent, enligt redovisning latent, justerad redovisningsprincip Årets resultat ) Inga synergieffekter har beaktats i proformaräkenskaperna. 14

17 Den nya koncernen Balansräkningar 31 december 1999 Proforma efter Justering Proforma efter Mkr Castellum Diligentia Förvärv samgående återköp/inlösen återköp/inlösen Tillgångar Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Latent skatt enligt redovisning justerad redovisningsprincip Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital enligt redovisning justerad redovisningsprincip Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital och skulder

18 Den nya koncernen Kassaflödesanalyser 1999 Proforma efter Justering Proforma efter Mkr Castellum Diligentia Förvärv samgående 1) återköp/inlösen återköp/inlösen 1) Rörelseresultat exkl. avskrivningar och fastighetsförsäljning Betalt finansnetto Betald skatt (exkl. fast.försäljn.) Kassaflöde före förändring rörelseskapital och investeringar Förändring rörelsekapital Kassaflöde före investeringar Investeringar, fastigheter Försäljningar, fastigheter efter betald skatt Investeringar, övrigt netto Kassaflöde efter investeringar Förändring långfristiga skulder Förändring långfristiga fordringar Förändring fordran/skuld vid sälj/köp av fastighet Valutakursjustering och minoritet Utdelning, m m Förändring likvida medel Likvida medel ingående balans Likvida medel utgående balans ) Inga synergieffekter har beaktats i proformaräkenskaperna. 16

19 Den nya koncernen Nyckeltal 1999 (För definition av nyckeltal se Castellums årsredovisning) Proforma efter Justering Proforma efter Mkr Castellum Diligentia Förvärv samgående 1) återköp/inlösen återköp/inlösen 1) Fastighetsrelaterade nyckeltal (exkl. projekt, mark och utland) Hyresvärde, kr/kvm Ekonomisk uthyrningsgrad, % Fastighetskostnader, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Direktavkastning, % 8,4 7,5 8,0 8,0 Bokfört värde, kr/kvm Antal fastigheter (inkl. projekt, mark och utland) Uthyrningsbar yta, tkvm (inkl. projekt, mark och utland) Finansiella nyckeltal Kassaflöde inkl. vinst fast.försäljn, Mkr Kassaflöde exkl. vinst fast.försäljn, Mkr Investeringar i fastigheter, Mkr Räntetäckningsgrad, % Belåningsgrad, % Soliditet, % Avkastning eget kapital, % 10,5 6,6 8,5 9,5 Avkastning totalt kapital, % 7,1 5,2 6,0 6,0 Data per aktie Antal aktier, tusental Resultat efter skatt, kr 6,56 4,61 5,47 6,28 Förvaltningsresultat, kr 6,92 4,31 5,47 5,75 Kassaflöde inkl. vinst fast.försäljning, kr 11,10 6,92 8,77 10,35 Kassaflöde exkl. vinst fast.försäljning, kr 8,92 5,96 7,28 8,27 Eget kapital, kr 87,40 79,13 82,00 83,17 Fastigheternas bokförda värde, kr 204,84 186,08 193,85 269,53 1) Inga synergieffekter har beaktats i proformaräkenskaperna. 17

20 Den nya koncernen Skattesituation Underskottsavdrag Castellums underskottsavdrag beräknas per den 31 december 1999 uppgå till sammanlagt ca Mkr. Diligentia har under 1999 utnyttjat sina underskottsavdrag. Fullföljs erbjudandet innebär det en sådan ägarförändring som medför att den s k koncernbidragsspärren träder i kraft vilket innebär att möjligheterna begränsas för bolag inom Diligentiakoncernen att genom koncernbidrag utnyttja de underskottsavdrag som finns i Castellumkoncernen. Finanspolicy och finansiering För information om respektive bolags finans- och valutapolicies hänvisas till Castellums och Diligentias respektive årsredovisningar. Den nya koncernens finanspolicy kommer att samordnas efter samgåendet, men basera sig på företagens nuvarande principer. Castellums räntebärande poster per den 31 december 1999 var Mkr. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen uppgick till 5,8 % och den genomsnittliga räntebindningstiden till 2,3 år. För Diligentias del var motsvarande tal Mkr, 5,5 % och 1,9 år (räntebindningstid enbart avseende lån i SEK). Ränteförfallostruktur och låneförfall Mkr Lånebelopp Varav utl. Medelränta % Låneförfall , ) , , , , Totalt , ) År 2001 förlängs ränteförfallomässigt lån om 500 Mkr till år 2005 med en ränta om 5,8 %. Castellum har två huvudsakliga kreditavtal, båda avtalen med sju års löptid. Diligentia har också två större kreditavtal, vilka förfaller 2002 respektive Efter samgåendet kommer den nya koncernens finansiering att samordnas. Känslighetsanalys Tabellen nedan visar effekten på resultatet före skatt vid förändring av en parameter givet allt annat lika. Förändringen av en enskild parameter medför dock oftast att andra faktorer också förändras, varför känslighetsanalysen bör tolkas med viss försiktighet. En direktverkande förändring av upplåningsräntan med +/ 1 procentenhet för hela låneportföljen om Mkr skulle medföra att finansnettot förändras med /+ 149 Mkr. En förändring av marknadsräntan med +/ 1 procentenhet avseende lån med ränteförfall under år 2000 ger en beräknad resultateffekt om /+ 62 Mkr. Därvid har antagits att dessa lån förfaller i inledningen av år 2000 samt att av nyupplåningen om Mkr till följd av återköp/inlösen av aktier upptas Mkr med kort räntebindningstid. Känslighetsanalys Resultateffekt 1999 proforma efter samgående och åter- Förändring köp/inlösen, Mkr Hyresintäkter Bostäder +/ 1 % +/ 6 Kommersiella lokaler +/ 1 % +/ 20 Ekonomisk uthyrningsgrad +/ 1 procentenhet +/ 26 Fastighetskostnader +/ 1 % /+ 10 Finansnetto Marknadsränta +/ 1 procentenhet /+ 62 Upplåningskostnad +/ 1 procentenhet /

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern PRESSMEDDELANDE Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller offentliggöras i USA, Kanada, Japan eller Australien. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Resultatet efter skatt uppgår till 263 (255) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,2 (13,7) kr. Driftsöverskottet i fastighetsförvaltningen

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion FASTIGHETS AB TORNET (publ) Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca, miljoner kvm och ett bokfört värde på drygt 1 miljarder

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer