prognos arbetsmarknad jönköpings län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "prognos arbetsmarknad jönköpings län"

Transkript

1 prognos arbetsmarknad jönköpings län 2010

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Omvärldsbild...4 Utvecklingen på arbetsmarknaden...4 Nya platser...4 Varselutvecklingen...6 Sysselsättningsutvecklingen...6 Näringsgrenar och yrken...7 Industrin...7 Privata tjänstesektorn...9 Bygg och anläggningssektorn...11 Offentlig verksamhet...11 Utbudet av arbetskraft...13 Befolkningsutvecklingen...13 Arbetskraften...13 Arbetslöshet och programinsatser...14 Regional utveckling...15 UNDERLAGET FÖR BEDÖMNINGARNA Prognosen bygger på kontakter med företag, kommuner, landstinget och branschföreträdare med flera. Tack för er medverkan! Tack även till Arbetsförmedlingens personal som inhämtat uppgifter och synpunkter från de knappt 600 företag och arbetsgivare som ingår i undersökningen!

3 Sammanfattning Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 3 Vårens prognos skrivs i en tid då arbetsmarknaden är mer turbulent än på över femton år. Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län bygger vanligtvis på uppgifter från ca 550 privata och offentliga arbetsgivare i länet. Enkäten har besvarats under mars och april månad år Vi har försökt justera uppgifterna efter varsel och övriga fakta som presenterats. Nedan följer en enkel sammanfattning av prognosen. Företag inom industriföretagen är mest pessimistiska inför framtiden men även uppdragsverksamheten i länet ser mörkare på framtiden. Privat tjänstesektor är mest optimistiska inför kommande år. Den kraftiga högkonjunkturen kulminerade under våren 2008 för att under sommaren 2008 avmattas. Konjunkturen vände sedan definitivt under hösten och arbetslösheten började stiga strax efter att sysselsättningen minskat. Under fjärde kvartalet 2008 sysselsattes personer färre än under motsvarande period 2007 i Jönköpings län. Nytillskottet till arbetskraften består främst i inflyttningsöverskott och i demografiska förändringar i form av fler yngre som går in på arbetsmarknaden än äldre som lämnar den. Innehållet i prognosen kan kort sammanfattas i följande punkter: Enligt arbetsförmedlingens undersökning bedömer större delen av de tillfrågade företagen att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att minska eller vara oförändrad om ett år. Mellan september månad 2008 och april i år har personer varslats om uppsägning främst inom tillverkningsindustrin. Under samma period året innan varslades personer. Bedömningen är att totala antalet varsel under nästa år kommer att fortsätta ligga på en hög nivå. Efterfrågan på arbetskraft i Jönköpings län har minskat mycket kraftigt jämfört med efterfrågan föregående år. Platsantalet i april har halverats jämfört med för ett år sedan. Prognosen för år 2009 är att de nyanmälda lediga platserna i Jönköpings län minskar med cirka 25 procent till år 2003 års nivå på ca jobb. Tio procent av företagen i undersökningen och en tredjedel av de offentliga arbetsgivarna har upplevt att det varit brist på lämplig arbetskraft vid rekrytering det senaste halvåret. Sysselsättningen beräknas minska med drygt personer till och med slutet av Den genomsnittliga arbetslösheten för fjärde kvartalet 2010 bedöms öka kraftigt till personer eller 5,3 procent av befolkningen år. Andelen i program bedöms bli 2,7 procent d.v.s personer. Länet har länge haft ett positivt flyttnetto. De skäl som verkar ha störst betydelse för inflyttarna är den gynnsamma arbetsmarknaden. Därför är det troligt att inte lika många flyttar till länet med en sämre arbetsmarknad. Det råder fortfarande viss brist på sökande i länet till många offentliga yrken med högskoleutbildning. För läkare och tandläkare är situationen fortfarande så allvarlig att yrkena räknas som flaskhalsyrken, det vill säga bristen på arbetskraft skapar svårigheter och stopp i tjänsteproduktionen och förhindrar en ökad sysselsättning vid arbetsstället. Däremot har IT-yrken på högskolenivå övergått i balans i tillgången på sökande, från att ha varit bristyrken.

4 4 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län Omvärldsbild Den globala konjunkturen har dämpats kraftigt och en stor del av världens länder har gått in i en recession. Det globala BNP faller med cirka 1,5 procent 2009 vilket inte har hänt sedan 1930-talet. Under 2010 sker dock en återhämtning då världsekonomin åter växer. Alla indikatorer i flertalet länder visar att konjunkturnedgången bromsar in tydligt och det betyder att konjunkturraset är nära sin bottenpunkt. Detsamma gäller för Sverige vars BNP beräknas minska med 5 procent 2009 vilket kan jämföras med en försvagning på 0,2 procent En svag återhämtning bedöms inledas hösten 2009 och det fortsätter under 2010, varvid BNP beräknas växa med 0,5 procent. Förbättringen i tillväxten är dock inte tillräcklig för att motverka försämringen på arbetsmarknaden utan den fortsätter att försvagas men nedgången bromsar in tydligt under prognoshorisonten. Utvecklingen på arbetsmarknaden Fortfarande är det lika många (en fjärdedel) av de tillfrågade arbetsgivarna som tror på en ökad respektive minskad efterfrågan under år 2009 på sina varor och tjänster. Nya platser Efterfrågan på arbetskraft i Jönköpings län har minskat jämfört med föregående år. Platsantalet är färre än jämfört med för ett år sedan. Antal nyanmälda platser (6.300), årets första fyra månaderna, ligger över år 2005 siffror (6.000), som historiskt ser var ett bra år. Detta innebär dock en minskning med fler än platser jämfört med samma period 2008 och motsvarar en minskning med en tredjedel. Det är ungefär samma tapp av lediga platser som riket, för motsvarande period. Prognosen för år 2009 och 2010 är att de nyanmälda lediga platserna i Jönköpings län fortsätter att minska med cirka 15 procent till strax under år 2006 års nivåer(13.000). Vår bedömning är att minskningen av antalet lediga platser kommer att dämpas betydligt under perioden, samt att en uppgång kan komma först mot slutet av år 2010, detta oavsett om den ekonomiska utvecklingen vänder till det bättre tidigare än så. Arbetsmarknaden karaktäriseras av en betydande eftersläpning jämfört med den ekonomiska utvecklingen eftersom arbetsgivare i allmänhet vill känna att en förbättrad ekonomisk utveckling blir långsiktigt hållbar innan man åter vill åta sig ett arbetsgivaransvar och anställa fler. Antalet lediga platser varierar regelbundet under årets månader. Oavsett konjunkturläge anmäls varje år flest platser under månaderna februari och/eller mars då arbetsgivarna i allmänhet har fattat beslut om i vilken omfattning semestervikarier och feriearbetare skall anställas.

5 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 5 Nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen i Jönköpings län apr- 09 Prognosföretagen aviserar fortfarande visst behov av ersättningsrekryte-ringar för pensionsavgångar, men också en fortsatt vikande efterfrågan och minskning av antalet anställda. Tabell 3. Ledig personalkapacitet vid arbetsställena, våren 2009 Källa: Arbetsförmedlingen Bransch 0 procent 1-10 procent procent procent Över 30 procent Byggnadsverksamhet 39% 34% 10% 6% 12% Industri 10% 37% 23% 13% 13% Finans/uppdragsverks 11% 40% 23% 13% 13% Transport / restaurang m.m. 9% 47% 16% 18% 9% Handel 13% 32% 23% 13% 17% Totalt 14% 37% 22% 13% 14% Störst kapacitetsöverskott finns inom handeln där 30 procent av handelsföretagen uppger sig ha mer än 20 procent i outnyttjad produktionskapacitet. Mot bakgrund av den fortsatt dämpade efterfrågan i denna sektor är därmed risken för fortsatta sysselsättningsminskningar under 2009 och 2010 hög.

6 6 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län Jönköpings län Under perioden inkomna varsel Antal berörda t.o.m. april Varselutvecklingen Antalet varslade i riket och länet ökade mycket kraftigt under 2008 och från september månad explosionsartat. Inte sedan lågkonjunkturen i början av 90-talet har varslen legat på dessa nivåer. Till och med april månad under 2009 hade 186 varsel inkommit för personer i länet. Under samma period 2008 var antalet 22 varsel med 522 anställda varslade. Detta är mer än sex gånger så många varslade jämfört med samma tid förra året, men våren 2008 hade historiskt låga varseltal. Varslen som i största utsträckning drabbat verkstadsindustrin och trävaruoch möbeltillverkningen i länet utlöstes i huvudsak under våren Sysselsättningsutvecklingen Jönköpings län ligger fortfarande bland de län med högst sysselsättningsnivå men arbetslösheten är nu högre än i landet som helhet, och antalet sysselsatta har planat ut. De omfattande varslen om uppsägning plus uppgifterna från prognosenkäterna pekar på en minskad sysselsättning hos länets arbetsgivare med personer eller nära 5 procent kommande två år.

7 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 7 Antalet sysselsatta i Jönköpings län sedan 1997 och prognos till Prognos Tabell 2. Bedömning om sysselsättningsutvecklingen i olika näringsgrenar. Förändringstal mellan fjärde kvartalet 2008 och Näringsgren Antal sysselsatta 4 kvartalet 2008 Förändringstal jämfört med 4 kvartalet 2010 Tillverkningsindustri därav verkstadsindustri ( ) Byggnadsverksamhet Handel Kommunikation Finans och företagstjänster Restaurang och privata tjänster Offentlig verksamhet Totalt Näringsgrenar och yrken Industrin I Jönköpings län arbetar i genomsnitt personer inom näringsgrenen. Näringsgrenens andel av samtliga sysselsatta i länet har sjunkit med tre procentenheter mellan år 2001 till år Med tanke på bemanningsföretagens inhyrning till industrin är fortfarande totalantalet sysselsatta inom näringsgrenen relativt oförändrad. Verkstadsindustrins andel av näringsgrenen är personer (hälften av hela tillverkningssektorn). Den tidigare tendensen till långsiktigt minskad sysselsättning inom industrin bröts under God tillväxt, investeringar, ökad export och hög orderbeläggning resulterade i fler anställningar trots rationaliseringar. Sedan 2008 är tendensen åter minskande. Utifrån enkätmaterialet fortsätter minskningen inom övrig tillverkningsindustri i länet med ytterligare ca personer kommande året medan verkstadsindustrin minskar antalet sysselsatta med Sammantaget

8 8 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län bedömer vi alltså att antalet sysselsatta inom sektorn under prognosperioden minskar med cirka personer. Prognossvaren tyder på en kraftigt minskad utveckling av förväntad efter-frågan inom verkstadsindustrin de kommande åren jämfört med motsvarande svar i prognosenkäten våren För övrig tillverkningsindustri pekar prognossvaren på motsvarande kraftiga minskning i förväntad efterfrågan. Bristen på kompetent Efterfrågeutvecklingen för tillverkningsindustrin i Jönköpings län arbetskraft är nu inte 50% 45% 40% 35% Minskande Oförändrat Ökande lika stor. De genomförda strukturförändringarna i företagen innebär att många 30% företag fortsatt befinner 25% sig på en nivå där en 20% 15% ytterligare produktionsökning kräver rekry- 10% 5% 0% tering. 47 procent av de svarande industriföretagen Våren 2009 Hösten 2008 Våren 2008 anger att de måste rekrytera om produktionen ökar med 0-10 procent. Motsvarande siffra var dock våren procent. Vi bedömer att intensiteten i rationaliseringar och intresset att flytta ut enklare produktion till andra regioner eller länder har mattats av. Närhet till underleverantörer spelar en allt större roll för att snabbt och flexibelt kunna leverera produkter med kvalitet. Den ekonomiska konjunkturen inom industrin har fortsatt kraftigt försämrats under våren. Bedömningarna om hur länge den nu pågående lågkonjunkturen kommer att bestå är svårförutsägbar. I enkätmaterialet finns en ytterligare svacka i förväntad efterfrågan under hösten 2009 med en viss återhämtning i slutet av prognosperioden. Vi bedömer därför att industrikonjunkturen i vårt län sjunker ytterligare något under hösten för att därefter jämnas ut under tredje kvartalet Totalt kommer de intervjuade industriföretagen att ersättningsrekrytera för ungefär en tredjedel av kända avgångar kommande tolvmånadersperiod. Inhyrning av arbetskraft genom bemanningsföretag, företagspooler och andra former av samarbete är idag en etablerad väg att nyrekrytera eller lösa kortsiktiga bemanningsbehov. Så mycket som 39 procent av 231 industriföretag svarar att de upplever brist på yrkeskompetent kvalificerad arbetskraft idag. Det är något lägre nivå jämfört med de senaste två prognoserna, men förvånande högt med tanke på de kraftiga personalnedskärningar som gjorts det senaste året. Yrkeskategorier där industriföretagen upplever brist är bl.a. verktygsmaskinoperatörer, maskiningenjörer och -tekniker, maskinmekaniker och -reparatörer, elmontörer och -reparatörer samt företagssäljare. I en allt mer automatiserad och krävande produktion efterfrågas fler kvalificerade medarbetare. Metallvaruindustrin: Enkätsvaren ger en bild av ytterligare kraftigt minskad efterfrågan första halvåret av prognosperioden med en utplaning på sex till tolv månaders sikt. Den sjunkande efterfrågan på världsmarknaden framförallt för fordons- och exportindustrin har fått ett kraftigt genomslag för länets stora andel av underleverantörer. Generellt räknar prognosföretagen med neddragning av anställda även kommande år. Trähustillverkare/sågverk: Branschen som redan tidigare under 2008 på grund av ökade räntekostnader känt av en avmattning drabbas hårt av

9 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 9 försämrad efterfrågan med anledning av den hastiga konjunkturförsämringen senaste året. Den låga efterfrågan beräknas vända till en svag ökning som underlättas något genom låga räntor. Större delen av produktionen är avsedd för inhemska marknaden men prognosföretagen räknar ändå med en minskad sysselsättning och neddragningar inom produktion och konstruktion. Möbeltillverkare: Tillverkare av olika typer av möbler och annan heminredning räknar med en vikande efterfrågan kommande prognosperiod så länge lågkonjunkturen består och byggsektorn och småhustillverkningen drar ner sina verksamheter. Tillverkare av övrig inredning mot offentliga miljöer förväntar sig också en sjunkande efterfrågan. Prognosföretagen räknar med en minskning av antalet anställda. Gummi- och plastindustrin: Branschen har rationaliserat i produktionen under senaste året och branschen har minskat personalen med nästan tjugo procent. Förväntad efterfrågan varierar bland prognosföretagen beroende på produktsegment. Underleverantörer till fordonsindustrin förväntar sig störst minskning. Plastföretagen är något mer positiva när det gäller efterfrågan sex till tolv månader framåt. Huvuddelen av prognosföretagen uppger dock att de har minskande eller oförändrad efterfrågan kommande år. Plast- och gummiföretagen räknar med att minska antalet anställda, om än inte i samma utsträckning som tidigare. Tryckeri- och pappersvaruindustrin: Efterfrågan inom pappersindustrin är svag. Det finns många signaler på minskad efterfrågan även kommande år. De flesta prognosföretag uppger ändå en oförändrad efterfrågan. Eftersom merparten av företagen uppger övertalighet och några oförändrat antal anställda, kommer det totala antalet anställda inom branschen att minska under prognosperioden. Privata tjänstesektorn, handel och kommunikation. Den privata tjänstesektorn har växt under många år i länet. Tillverkningsindustrin lägger ut produktionsnära arbetsuppgifter till tjänste- och bemanningsföretag. Handel och därtill hörande transport- och lagerverksamhet har dock ökat tydligast. Sammantaget tror vi dock i rådande konjunktursituation på en minskad sysselsättning för privat tjänstesektor och handel samt kommunikation. Parti- och detaljhandel har haft en positiv utveckling under det senaste året, men räntehöjningar, börsens tillbakagång och den snabba konjunkturförsämringen har medfört Efterfrågeutvecklingen för Handeln i Jönköpings län en minskande 70% efterfrågan i den privata konsumtionen och för- 60% Minskande Oförändrad Ökande 50% sämrad marknadsutveckling främst 40% för företagen inom 30% sällanköpshandeln. 20% 10% Nyetableringen inom handeln i 0% Våren 2009 Hösten 2008 Våren 2008 flera kommuner i länet fortsätter även under kommande prognosperiod och ökar konkurrensen med fler aktörer på marknaden. Inom dagligvaruhandeln bedömer vi att konsumtionsmönstret

10 10 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län förändras mot enklare och billigare produkter med minskad efterfrågan som följd. Sällanköpshandeln (elektronik, fordon, byggvaror, viss heminredning och kläder) förväntar sig en minskad efterfrågan. Många av anställningarna i denna bransch är av tillfällig karaktär eller deltidsarbete och effekterna för sysselsättningen är vikande. De företag som ingår i prognosunderlaget pekar mot ett minskat antal medarbetare under det kommande året. Företagen anger en viss brist på företagssäljare. Hotell- och restaurangbranschen präglas av en livaktig marknad, ett stort utbud och ett tufft konkurrensläge. Länets roll som mötesplats för mässor och konferenser är stark. Sysselsättningen har minskat med tio procent senaste året. De flesta företag som medverkar i prognosen gör bedömningen om en oförändrad efterfrågan men något färre anställda även kommande år. Branschen signalerar viss brist på kockar med speciella inriktningar. Bemanningsföretagen finns inte med i det aktuella urvalet av enkätföretag i länet, men kommentarerna från industri-, logistik- och även tjänsteföretag visar att inhyrning eller bemanningssamarbete med andra företag har varit vanligt förekommande. Att först prova en person innan anställning är ett alternativ i rekryteringsprocessen. Arbetsförmedlingens kontaktpersoner mot branschen bekräftar också att efterfrågan på utbildad, erfaren och yrkeskompetent arbetskraft fortfarande finns men att efterfrågan sjunkit som en sten. Företagen har mer än halverat antalet anställda, lite beroende på vilken bransch man jobbar mot. Branschen kommer att minska antalet anställda ytterligare. Minskad aktivitet inom övriga näringslivet gör att även transport- och logistikföretagen får mindre att göra. Allt fler lager- och distributionscentraler etablerar sig i länet och Jönköping/Nässjöområdet har blivit ett nav för varudistribution över hela Norden. De intervjuade prognosföretagen räknar med ytterligare minskning av efterfrågan kommande sex månader med en liten återhämtning på om ett år. Även de lokala åkerierna räknar med minskad efterfrågan och minskat antal anställda. Företag som sysslar med persontrafik uppger i det stora hela oförändrad efterfrågan. Prognosföretagen anger brist på bussförare, lastbils- och långtradarförare. Sysselsättningen minskar svagt. Bilhandeln med fordonsverkstäderna har god beläggning och enligt enkäterna råder det brist på erfarna fordonsmekaniker och reparatörer. Nybilsförsäljningen har minskat drastiskt och väntas inte öka det närmaste året. Därmed minskar även sysselsättningen under prognosperioden. Bygg- och anläggningssektorn De bygg- och anläggningsföretag som ingår i intervjuunderlaget sysselsätter personer i länet. Byggbranschen befinner sig i en osäker utveckling, framför allt i Jönköpingsområdet. Den höga investeringsnivån omprövas i en försämrad konjunktur och avmattningen i efterfrågan förväntas vara omfattande. Prognosföretagen förväntar sig en, om än osäker, marginellt minskad syssel- kallade ROT avdraget och den låga räntan gör att sysselsättningen ändå inte sättning i branschen kommande år. Vår bedömning är att bygg- och anläggningsverksamheten i länet kommande år inledningsvis minskar från en hög nivå, men att konjunkturen planar ut. Det så kommer att minska med mer än 250 arbetstillfällen. Flerfamiljsbostäder som byggs är framförallt koncentrerade till Jönköpingsområdet. Byggandet i stort har spridit sig till fler kommuner och mindre orter, men

11 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 11 med slopandet av räntesubvention för byggande av hyreslägenheter har denna typ av byggnation avstannat och huvuddelen av det som planeras och byggs är bostadsrätter. Med en vikande konjunktur minskar efterfrågan på objekt som kräver stor skuldsättning Efterfrågeutvecklingen för Byggbranschen i Jönköpings och företagens län 70% investeringsvilja viker därför. På 60% Minskande Oförändrat Ökande samma sätt 50% minskade också 40% efterfrågan på småhus, vilket 30% kraftigt påverkade 20% produktion av 10% villabyggnader under året. Nu 0% Våren 2009 Hösten 2008 Våren 2008 indikerar en del av husproducenterna i länet en ökad efterfrågan. Orsaken är sannolikt den låga räntan i kombination av ökad tillgång till entreprenörer och hantverkare. I enkäterna finns dessutom bristsignaler inom byggyrkena, särskilt gäller det driftschefer inom bygg, civilingenjörer inom bygg och anläggning, byggingenjörer och byggtekniker, byggnadsplåtslagare samt anläggningsmaskinförare. Branschen tar väl vara på eleverna från gymnasieskolans byggprogram, men har svårare att praktikplacera de större kullar som nu utbildas och är klara för arbete. Offentlig verksamhet I genomsnitt sysselsatte den offentliga verksamheten personer i länet under kvartal *. Efterfrågan på Offentliga tjänster i Jönköpings län Prognosintervjuerna, som 70% svarar mot 70 procent av de 60% Minskande Oförändrat Ökande anställda hos länets offentliga arbetsgivare, visar 50% att dessa tillsammans 40% kommer att minska antalet 30% sysselsatta med på två 20% års sikt. Enkäterna indikerar 10% en total övertalighet på 800 0% personer till fjärde kvartalet Våren 2009 Hösten 2008 Våren procent av de intervjuade arbetsgivarna upplever brist på arbetskraft. Det är likvärdigt med vårprognosen Enligt prognosunderlaget, som svarar mot 75 procent av de anställda hos länets tretton primärkommuner har personalstyrkan under det senaste året minskat med cirka 190 personer. Skolan har minskat med 165 och övrig kommunal verksamhet 130. Vård och omsorg har samtidigt ökat med cirka 80 och barnomsorgen med 25 personer. Under det kommande året planerar kommunerna att minska personalstyrkan med 700 personer. Inbördes blir det minskningar inom alla områden. Det finns en osäkerhet kring utvecklingen av kompletterande utbildningsaktörer. Andelen elever

12 12 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län som väljer friskolor istället för kommunala skolor ökar och påverkar antalet anställda framförallt inom grund- och gymnasieskolan. Elevkullarna som genomgår gymnasieutbildning är som störst nu och något år till. Fler födda och en stor inflyttning kräver fortsatt utbyggnad av barnomsorgen. Kommunernas rekryteringsbehov det kommande året ligger på cirka personer. Det är drygt hälften så många som under den senaste tolvmånadersperioden. De största yrkesgrupperna som behöver rekryteras är undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter skötare och vårdare och förskollärare och fritidspedagoger. Även kommunerna har svårigheter att rekrytera arbetskraft. Sett över samtliga verksamhetsområden i alla kommuner upplever 30 procent brist på utbildad och yrkeserfaren arbetskraft. Det är samma andel som för ett år sedan. Jönköpings läns landsting hade ca anställda fjärde kvartalet Antalet tillsvidare- råder ingen övertalighet mot budget inom något av landstingets verksamhets- anställda har ökat marginellt. Enligt prognosen, som svarar mot hälften av de anställda har personalstyrkan ökat med 80 personer senaste året och kommer att vara oförändrad på ett års sikt. Det områden, när prognosen skrivs. Rekryteringarna under kommande tolv månader, som till 60 procent är ersättningsrekryteringar, beräknas bli 150, ungefär hälften så många som under den senaste tolvmånadersperioden. De största yrkesgrupperna som ska rekryteras är undersköterskor/skötare/vårdare, läkare, akutsköterskor, tandläkare och tandsköterskor. Jönköping är det län i landet som vidareutbildar flest sjuksköterskor. Detta bidrar i hög grad till att mildra bristerna inom yrket. De nio statliga arbetsgivare som intervjuats sysselsätter ungefär hälften av de statligt anställda i länet. Under de kommande sex månaderna tror bara en arbetsgivare på ökad verksamhet och en anger minskad efterfrågan inom verksamheten. Kommande sex till tolv månader tror tre arbetsgivare på minskad, en på ökad och övriga fem på oförändrad efterfrågan. Antalet anställda har ökat med 110 personer hos de intervjuade arbetsgivarna under de senaste tolv månaderna. Enligt enkäterna bedöms personalstyrkan vara oförändrad kommande tolv månader. Vår bedömning är att sysselsättningen ligger kvar på samma nivå kommande år. Under kommande tolv månader uppger de intervjuade arbetsgivarna att ca 110 personer kommer att rekryteras, huvudsakligen ersättningsrekryteringar. Flest rekryteringar avser poliser och lagerpersonal. Störst brist anges för bygg- och anläggningsingenjör och förskollärare/fritidspedagoger. * Samtliga sysselsättningstal är hämtade ur SCB:s Kortperiodiska sysselsättningsstatistik (KS). OBS! att 2008 års siffror inte är direkt jämförbar med övriga siffror, då ny beräkningsmetod används för sysselsättning i kommunal sektor.

13 Utbudet av arbetskraft Befolkningsutvecklingen Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 13 Länet har under 2008, enligt SCB ökat med personer, till i folkmängd (alla åldrar), det är något mindre ökning än under Prognosen är att Jönköpings län fortsättningsvis ändå är ett av de län som ökar folkmängden. Befolkningen år är och har ökat med mellan år 2007 och Prognosen är, liksom folkmängden att ökningen fortsätter om än inte i samma höga takt. Arbetskraften Till arbetskraften räknas alla som är sysselsatta eller arbetslösa. Personer som är i utbildning eller i arbetsmarknadspolitiska program räknas numera in i arbetskraften. I avsnittet som följer redovisar vi arbetskraftsutvecklingen i länet, antal arbetslösa och i program samt utbildningsnivån bland länets befolkning. Liksom sysselsättningen har arbetskraften ökat markant sedan mitten på 90-talet. Arbetskraftens storlek påverkas framför allt av hur många som är i förvärvsarbetande ålder och av hur många som befinner sig i utbildning och arbetsmarknadspolitiska program. En förklaring till varför arbetskraften ökade markant under 90-talet kan vara att fler i åldersgrupperna kom i arbetsför ålder, samt att nettoflytten varit positiv. Arbetskraftens förändring: Arbetsförmedlingens bedömning är att ökningen av arbetskraften kommer att avta framöver. Detta trots att bland annat andelen personer i åldrarna ökar och den åldersgruppen deltar i arbetskraften i högre grad när nu de heltidsstuderande som också söker jobb räknas in i arbetskraften. Framöver minskar ungdomskullarna framöver inte bara i Jönköpings län utan i hela landet. Tabell 4. Antaganden om sysselsättningen fjärde kvartalet 2008 Period Arbetskraften, förändring Sysselsatta, förändring Arbetslösa, förändring jämförelse ett år tillbaka jämförelse ett år tillbaka jämförelse ett år tillbaka 2008kv kv kv Rörlighet: Med en sämre arbetsmarknad minskar alltid flyttandet till arbete. Länets mycket gynnsamma arbetsmarknad har tidigare genererat en kraftig ökning av arbetskraften. Konjunkturnergången vänder ökningen till en minskning under år 2009 med personer. Arbetslöshet och programinsatser I slutet av april månad 2009 var personer eller 3,8 procent av befolkningen år arbetslösa. Under våren 2009 kommer en stor del av de lagda varslen om uppsägning falla ut och efterfrågan på arbetskraft minskar enligt prognosundersökningen. Arbetslösheten beräknas fram till sista kvartalet 2009, på ett år ha ökat med personer eller 86 procent till genomsnittligt personer eller 4,6 procent av befolkningen år. Antalet personer som då deltar i Arbetsförmedlingens programverksamhet beräknas samtidigt uppgå till personer eller 1,8 procent av befolkningen år.

14 14 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län Antalet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd samt i arbete med stöd och prognos för 2009 och Arbetslösa Program med aktivitetsstöd Arbete med stöd Arbetslösa, i program med aktivitesstöd och i arbete med stöd Skattning av antalet arbetslösa, antalet i program med aktivitetsstöd och antalet i arbete med stöd som kvartalsgenomsnitt samt procentuell förändring ett år bakåt. A r b e t s l ö s a Program med aktivitetsstöd I arbete med stöd Period Antal Diff. % Antal Diff. % Antal Diff. % 2007kv kv kv kv kv % % % 2008kv % % % 2008kv % % % 2008kv % % % 2009kv % % % Prognos 2009kv % % % 2009kv % % % 2009kv % % % 2010kv % % % 2010kv % % % 2010kv % % % 2010kv % % %

15 Regional utveckling Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 15 Länets tre arbetsmarknadsområden visar upp skillnader i marknadsläge och bedömningar om framtiden. Vi jämför enkätsvaren om efterfrågeutveckling samt kapacitetsutnyttjande. Antal anställda första kvartalet i respektive år och Arbetsmarknadsområde i Jönköpings län Nässjö Värnamo Jönköping Länet Diagrammet visar antalet anställda i enkätföretagen (exklusive offentlig verksamhet) för ett år sedan (blå stapel), vid enkättillfället (röd stapel), och om ett år (grön stapel) fördelat på de olika arbetsmarknadsområdena. De svarande företagen representerar cirka 30 procent av länets arbetskraft. Urvalet av svarande företag skiljer mellan åren. Företagen i Jönköping tror på störst minskning, medan Nässjö redovisar en mycket osäker minskning av antalet sysselsatta kommande år. I arbetsmarknadsområde Jönköping (Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö kommuner) uppger de svarande företagen att efterfrågeutvecklingen de senaste sex månaderna i huvudsak varit minskande. Undantaget är handeln där 30 procent haft ökad efterfrågan, samtidigt som 37 procent haft minskad efterfrågan. I hela arbetsmarknadsområdet tror hälften av företagen på kraftig minskning av efterfrågan under kommande sexmånadersperiod. Informations- och kommunikationstjänster är mest optimistiska, 45 procent tror på en ökad efterfrågan och resterande på oförändrad. I industrisektorn tror 25 procent av företagen på en minskning jämfört med tidigare period. På sex månaders sikt tror företagen i samtliga sektorer i huvudsak på minskad eller oförändrad efterfrågan. Samtliga sektorer utom tillverkningsindustrin tror samtidigt på en mindre återhämtning. Inom tillverkningsindustrin och transportbranschen uppger 67 procent respektive 58 procent oförändrad efterfrågan. Inom handel- och privat tjänstesektor samt byggbranschen tror mellan 25 respektive 30 procent på ökad

16 16 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län efterfrågan. Inom hotell & restaurang är det lika stor andel som tror på en ökad respektive minskad efterfrågan, 36 procent vardera. Företagen i arbetsmarknadsområde Jönköping redovisar inom byggsektorn och tillverkningsindustrin något lägre kapacitetsreserver i form av personal, när det gäller att möta produktionsökningar, än länet i övrigt. Generellt är skilnaden mellan företagen större i vårens prognos. Fler har överkapacitet och fler har svårt att öka produktionen utan att rekrytera. Orsaken är att finanskrisen slår väldigt ojämt jämför med tidigare konjukturnedgångar. I arbetsmarknadsområde Nässjö (Tranås, Aneby, Eksjö, Ydre, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner) har enkätföretagens efterfrågeutveckling under senaste sexmånadersperioden varit jämförbar med länet, förutom inom handels- och transportsektorn där efterfrågan rapporteras mer negativ av företagen. Områdets utveckling för kommande sexmånadersperiod pekar mot en mindre negativ framtid för alla sektorer utom byggnadssektorn och finans/uppdragssektorn som är klart mer positiv jämfört med länet. Endast jord och skogsbruk samt transportnäringen har en klart lägre efterfrågan än länet i övrigt. Andel av företagen som uppger att man inte kan öka produktionen alls, utan att anställa är i byggsektorn 58 procent och betydligt höger än länets andel. Inom övriga branscher är skillnaden marginell jämfört med länet som helhet. I arbetsmarknadsområde Värnamo (Gislaved, Gnosjö, och Värnamo kommuner) redovisar enkätföretagen för senaste sex månader genomgående minskande och lägre efterfrågan än länet, med undantag av byggbranschen som har haft mindre negativ utveckling än länet i övrigt. På sex månaders sikt anger alla branscher, förutom finans/uppdragssektorn, genomgående en minskande efterfrågan. Betydligt mer negativ är handelsoch transportföretagen jämfört med länet som helhet. Hälften av alla byggföretag måste rekrytera för att kunna öka produktionen och ingen har mer än 30 procents överkapacitet. Motsvarande siffror för länet är 39 och 12 procent. I övrigt överensstämmer arbetsmarknadsområdet med länets kapacitetsutnyttjande. Den mycket höga sysselsättningsgraden hos länets arbetskraftsresurs har tidigare utgjort en svårighet för länets företag att rekrytera ny personal och svårigheterna att fylla på med kvalificerad och erfaren yrkesarbetskraft samt arbetskraft med hög social kompetens. Denna svårighet beräknas minska och underlättas av det förändrade arbetsmarknadsläget. Tillgången på familjebostäder och bra pendlingsmöjligheter i delar av länet innebär dock fortsatta svårigheter att täcka bristerna.

17

18 Fakta om prognosen Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett slumpmässigt urval från SCB:s företagsregister och avser arbetsställen med minst en anställd. Urvalet är stratifierat utifrån bransch, arbetsställenas storlek samt län. Resultatet av den genomförda intervjuundersökningen utgör basen för prognosbedömningarna. En sannolikhetsbedömning och analys av svaren görs på grundval av annan statistik och kriterier som påverkar arbetsmarknaden De prognossiffror som presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser angående den förväntade utvecklingen på arbetsmarknaden. Juni 2009 Text: Peter Nofors Grafisk form: ETC Ansvarig utgivare: Clas Olsson Kontakt: Håkan Gustafsson, Arbetsförmedlingen, Jönköping Eftertryck tillåten med angivande av källa

prognos arbetsmarknad Halland 2008 2009

prognos arbetsmarknad Halland 2008 2009 prognos arbetsmarknad Halland 2008 2009 2 Arbetsmarknadsutsikter förhallands län Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling... 4 Ekonomisk översikt...

Läs mer

PROGNOS ARBETSMARKNAD JÖNKÖPING 2008 2009

PROGNOS ARBETSMARKNAD JÖNKÖPING 2008 2009 PROGNOS ARBETSMARKNAD JÖNKÖPING 2008 2009 Arbetsmarknads- och sysselsättningsprognos våren 2008 för Jönköpings län Innehåll Sammanfattning sidan 3 Sysselsättning och arbetskraft 4 Efterfrågan på varor

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT Prognos 2012 Hallands län: Dämpad framtidsoptimism bland de halländska företagen I Hallands län har företag inom alla branscher upplevt två mycket goda år av återhämtning efter finanskrisen. Det har lett

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län 1 PROGNOSEN Stark konjunktur i Hallands län Den globala ekonomin fortsätter att förstärkas under 2014 och 2015, vilket medför att världshandeln ökar. Utvecklingen

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad ARBETSLÖSHETEN

Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad ARBETSLÖSHETEN Prognos 2012 Jämtlands län: Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad Utvecklingen i världsekonomin har sedan sommaren dominerats av händelser i euroområdet samt i USA. Som det ser ut under hösten 2011

Läs mer

prognos arbetsmarknad

prognos arbetsmarknad prognos arbetsmarknad gotland 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar...2 Fakta om prognosen...3 Definitioner...3 Sysselsättning och efterfrågan på arbetskraft...4

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

prognos Arbetsmarknad Värmlands län

prognos Arbetsmarknad Värmlands län prognos Arbetsmarknad Värmlands län 2010 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...1 Antalet sysselsatta minskar under 2010...1 Arbetskraften minskar...1 Arbetslösheten ökar under 2010...1 Utmaningar på länets

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2010:

PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2010: PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2010: MINSKAD SYSSELSÄTTNING, BYGGNADS TYNGER OCH FORTSATT TURBULENT INOM INDUSTRIN ARBETSMARKNADEN I EN ÅTERHÄMTNINGSFAS Utvecklingen har varit dyster på länets arbetsmarknad

Läs mer

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 SYSSELSÄTTNING OCH EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT 4 Sysselsättningen bedöms minska 4 Antalet personer som varslats om uppsägning

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västerbottens län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västerbottens län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Västerbottens län 1 PROGNOSEN Ökad optimism för arbetsmarknaden 2014 och 2015 Vid slutet av 2013 hade arbetsgivarnas optimism dämpats jämfört med året innan, de tror ändå

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

prognos arbetsmarknad Stockholms län 2009/2010

prognos arbetsmarknad Stockholms län 2009/2010 prognos arbetsmarknad Stockholms län 2009/2010 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 Tuff arbetsmarknad men företagen andas optimism 2 Antalet sysselsatta minskar under 2009 och 2010 2 Arbetslösheten ökar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text Ann Mannerstedt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Långsiktig prognos arbetsmarknadsutveckling, arbetskraftsutveckling Dalarna & Värmland

Långsiktig prognos arbetsmarknadsutveckling, arbetskraftsutveckling Dalarna & Värmland Långsiktig prognos arbetsmarknadsutveckling, arbetskraftsutveckling Dalarna & Värmland Ekonomin i stort Index 50 Sentix index USA j anuari 2003 - oktober 2010 25 0-25 -50 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

PROGNOS. Arbetsmarknad Västerbottens län

PROGNOS. Arbetsmarknad Västerbottens län PROGNOS Arbetsmarknad Västerbottens län 2010 Innehållsförteckning Innehållförteckning... 1 Sammanfattning 2 Fakta om prognosen... 4 Marknadsutveckling... 6 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 ÖREBRO LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Fredrik Mörtberg, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser... 1 Definitioner... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Innehållsförteckning...1. Utveckling inom näringsgrenar och yrken... 10

Innehållsförteckning...1. Utveckling inom näringsgrenar och yrken... 10 Innehållsförteckning...1 Sammanfattning...2 Svag efterfrågan under 2010...2 Arbetslösheten sjunker i slutet av 2010...2 Privata arbetsgivare positiva om utvecklingen...3 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar...3

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Hallands län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text Sara Andersson och Andreas Mångs, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

PROGNOS VÅREN 2011. Arbetsmarknadsutsikter. Örebro län

PROGNOS VÅREN 2011. Arbetsmarknadsutsikter. Örebro län PROGNOS VÅREN 2011 Arbetsmarknadsutsikter Örebro län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Örebro län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Örebro län Text Utredare Agneta Tjernström-Krooks Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...1 Sammanfattning...2

Läs mer

1 Arbetsmarknadsutsikter 2010-2011 för Södermanlands län. PROGNOS hösten 2010. Arbetsmarknadsutsikter. Södermanlands län

1 Arbetsmarknadsutsikter 2010-2011 för Södermanlands län. PROGNOS hösten 2010. Arbetsmarknadsutsikter. Södermanlands län 1 Arbetsmarknadsutsikter -2011 för Södermanlands län PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Södermanlands län 2011 2 Arbetsmarknadsutsikter -2011 för Södermanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 VÄSTMANLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Marcus Löwing, Analysavdelningen Sida: 3 av 44 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Gruvnäringen Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Fler svenska gruvor och fler jobb SVENSK GRUVNÄRING Sverige har en mer än

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Kronobergs län. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Kronobergs län. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Vera Opacic Curuvija, Hanna Glössner Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Författare: Monica Klawitter Ansvarig utgivare: Clas Olsson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Författare: Monica Klawitter Ansvarig utgivare: Clas Olsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsorientering 2 Länets tillverkningsindustri leder nedgången 2 Sammanfattning 2 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutvecklingen 3 Utmaningar i länet 3 Lediga platser

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Agneta Tjernström, Analysavdelningen Sida: 2 av 47 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser... 3 Definitioner...

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTSIKTER Hela 2013 våren 2014. Arbetsmarknadsområde Örnsköldsvik. Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik

ARBETSMARKNADSUTSIKTER Hela 2013 våren 2014. Arbetsmarknadsområde Örnsköldsvik. Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik ARBETSMARKNADSUTSIKTER Hela 2013 våren 2014 Arbetsmarknadsområde Örnsköldsvik Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Fakta om undersökningen... 4 Efterfrågan på arbetskraft

Läs mer

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT Utredare Karin Berntsson Telefon 036-10 57 40 E-post karin.berntsson@jonkoping.se Webbsida www.jonkoping.se/statistik Sysselsättnings- och pendlingsutveckling 2000 2012 Rapporten redovisar förändringar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Kalmar län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 OM ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Arbetskraftsreserven. På toppen av en högkonjunktur?

Arbetskraftsreserven. På toppen av en högkonjunktur? Arbetskraftsreserven På toppen av en högkonjunktur? Sysselsättningsökningen under de senaste tre åren har varit mycket stark ungefär 220 000 jobb har tillkommit netto 1. Trots detta har bara 40 procent

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 norrbottens län. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 norrbottens län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 JÖNKÖPINGS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 JÖNKÖPINGS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Andreas Mångs Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Kalmar län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Kalmar län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Kalmar län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text: Maria Lycke Analysavdelningen Telefon: 010-486 54 18 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015 06 10 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer