prognos arbetsmarknad jönköpings län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "prognos arbetsmarknad jönköpings län"

Transkript

1 prognos arbetsmarknad jönköpings län 2010

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Omvärldsbild...4 Utvecklingen på arbetsmarknaden...4 Nya platser...4 Varselutvecklingen...6 Sysselsättningsutvecklingen...6 Näringsgrenar och yrken...7 Industrin...7 Privata tjänstesektorn...9 Bygg och anläggningssektorn...11 Offentlig verksamhet...11 Utbudet av arbetskraft...13 Befolkningsutvecklingen...13 Arbetskraften...13 Arbetslöshet och programinsatser...14 Regional utveckling...15 UNDERLAGET FÖR BEDÖMNINGARNA Prognosen bygger på kontakter med företag, kommuner, landstinget och branschföreträdare med flera. Tack för er medverkan! Tack även till Arbetsförmedlingens personal som inhämtat uppgifter och synpunkter från de knappt 600 företag och arbetsgivare som ingår i undersökningen!

3 Sammanfattning Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 3 Vårens prognos skrivs i en tid då arbetsmarknaden är mer turbulent än på över femton år. Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län bygger vanligtvis på uppgifter från ca 550 privata och offentliga arbetsgivare i länet. Enkäten har besvarats under mars och april månad år Vi har försökt justera uppgifterna efter varsel och övriga fakta som presenterats. Nedan följer en enkel sammanfattning av prognosen. Företag inom industriföretagen är mest pessimistiska inför framtiden men även uppdragsverksamheten i länet ser mörkare på framtiden. Privat tjänstesektor är mest optimistiska inför kommande år. Den kraftiga högkonjunkturen kulminerade under våren 2008 för att under sommaren 2008 avmattas. Konjunkturen vände sedan definitivt under hösten och arbetslösheten började stiga strax efter att sysselsättningen minskat. Under fjärde kvartalet 2008 sysselsattes personer färre än under motsvarande period 2007 i Jönköpings län. Nytillskottet till arbetskraften består främst i inflyttningsöverskott och i demografiska förändringar i form av fler yngre som går in på arbetsmarknaden än äldre som lämnar den. Innehållet i prognosen kan kort sammanfattas i följande punkter: Enligt arbetsförmedlingens undersökning bedömer större delen av de tillfrågade företagen att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att minska eller vara oförändrad om ett år. Mellan september månad 2008 och april i år har personer varslats om uppsägning främst inom tillverkningsindustrin. Under samma period året innan varslades personer. Bedömningen är att totala antalet varsel under nästa år kommer att fortsätta ligga på en hög nivå. Efterfrågan på arbetskraft i Jönköpings län har minskat mycket kraftigt jämfört med efterfrågan föregående år. Platsantalet i april har halverats jämfört med för ett år sedan. Prognosen för år 2009 är att de nyanmälda lediga platserna i Jönköpings län minskar med cirka 25 procent till år 2003 års nivå på ca jobb. Tio procent av företagen i undersökningen och en tredjedel av de offentliga arbetsgivarna har upplevt att det varit brist på lämplig arbetskraft vid rekrytering det senaste halvåret. Sysselsättningen beräknas minska med drygt personer till och med slutet av Den genomsnittliga arbetslösheten för fjärde kvartalet 2010 bedöms öka kraftigt till personer eller 5,3 procent av befolkningen år. Andelen i program bedöms bli 2,7 procent d.v.s personer. Länet har länge haft ett positivt flyttnetto. De skäl som verkar ha störst betydelse för inflyttarna är den gynnsamma arbetsmarknaden. Därför är det troligt att inte lika många flyttar till länet med en sämre arbetsmarknad. Det råder fortfarande viss brist på sökande i länet till många offentliga yrken med högskoleutbildning. För läkare och tandläkare är situationen fortfarande så allvarlig att yrkena räknas som flaskhalsyrken, det vill säga bristen på arbetskraft skapar svårigheter och stopp i tjänsteproduktionen och förhindrar en ökad sysselsättning vid arbetsstället. Däremot har IT-yrken på högskolenivå övergått i balans i tillgången på sökande, från att ha varit bristyrken.

4 4 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län Omvärldsbild Den globala konjunkturen har dämpats kraftigt och en stor del av världens länder har gått in i en recession. Det globala BNP faller med cirka 1,5 procent 2009 vilket inte har hänt sedan 1930-talet. Under 2010 sker dock en återhämtning då världsekonomin åter växer. Alla indikatorer i flertalet länder visar att konjunkturnedgången bromsar in tydligt och det betyder att konjunkturraset är nära sin bottenpunkt. Detsamma gäller för Sverige vars BNP beräknas minska med 5 procent 2009 vilket kan jämföras med en försvagning på 0,2 procent En svag återhämtning bedöms inledas hösten 2009 och det fortsätter under 2010, varvid BNP beräknas växa med 0,5 procent. Förbättringen i tillväxten är dock inte tillräcklig för att motverka försämringen på arbetsmarknaden utan den fortsätter att försvagas men nedgången bromsar in tydligt under prognoshorisonten. Utvecklingen på arbetsmarknaden Fortfarande är det lika många (en fjärdedel) av de tillfrågade arbetsgivarna som tror på en ökad respektive minskad efterfrågan under år 2009 på sina varor och tjänster. Nya platser Efterfrågan på arbetskraft i Jönköpings län har minskat jämfört med föregående år. Platsantalet är färre än jämfört med för ett år sedan. Antal nyanmälda platser (6.300), årets första fyra månaderna, ligger över år 2005 siffror (6.000), som historiskt ser var ett bra år. Detta innebär dock en minskning med fler än platser jämfört med samma period 2008 och motsvarar en minskning med en tredjedel. Det är ungefär samma tapp av lediga platser som riket, för motsvarande period. Prognosen för år 2009 och 2010 är att de nyanmälda lediga platserna i Jönköpings län fortsätter att minska med cirka 15 procent till strax under år 2006 års nivåer(13.000). Vår bedömning är att minskningen av antalet lediga platser kommer att dämpas betydligt under perioden, samt att en uppgång kan komma först mot slutet av år 2010, detta oavsett om den ekonomiska utvecklingen vänder till det bättre tidigare än så. Arbetsmarknaden karaktäriseras av en betydande eftersläpning jämfört med den ekonomiska utvecklingen eftersom arbetsgivare i allmänhet vill känna att en förbättrad ekonomisk utveckling blir långsiktigt hållbar innan man åter vill åta sig ett arbetsgivaransvar och anställa fler. Antalet lediga platser varierar regelbundet under årets månader. Oavsett konjunkturläge anmäls varje år flest platser under månaderna februari och/eller mars då arbetsgivarna i allmänhet har fattat beslut om i vilken omfattning semestervikarier och feriearbetare skall anställas.

5 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 5 Nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen i Jönköpings län apr- 09 Prognosföretagen aviserar fortfarande visst behov av ersättningsrekryte-ringar för pensionsavgångar, men också en fortsatt vikande efterfrågan och minskning av antalet anställda. Tabell 3. Ledig personalkapacitet vid arbetsställena, våren 2009 Källa: Arbetsförmedlingen Bransch 0 procent 1-10 procent procent procent Över 30 procent Byggnadsverksamhet 39% 34% 10% 6% 12% Industri 10% 37% 23% 13% 13% Finans/uppdragsverks 11% 40% 23% 13% 13% Transport / restaurang m.m. 9% 47% 16% 18% 9% Handel 13% 32% 23% 13% 17% Totalt 14% 37% 22% 13% 14% Störst kapacitetsöverskott finns inom handeln där 30 procent av handelsföretagen uppger sig ha mer än 20 procent i outnyttjad produktionskapacitet. Mot bakgrund av den fortsatt dämpade efterfrågan i denna sektor är därmed risken för fortsatta sysselsättningsminskningar under 2009 och 2010 hög.

6 6 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län Jönköpings län Under perioden inkomna varsel Antal berörda t.o.m. april Varselutvecklingen Antalet varslade i riket och länet ökade mycket kraftigt under 2008 och från september månad explosionsartat. Inte sedan lågkonjunkturen i början av 90-talet har varslen legat på dessa nivåer. Till och med april månad under 2009 hade 186 varsel inkommit för personer i länet. Under samma period 2008 var antalet 22 varsel med 522 anställda varslade. Detta är mer än sex gånger så många varslade jämfört med samma tid förra året, men våren 2008 hade historiskt låga varseltal. Varslen som i största utsträckning drabbat verkstadsindustrin och trävaruoch möbeltillverkningen i länet utlöstes i huvudsak under våren Sysselsättningsutvecklingen Jönköpings län ligger fortfarande bland de län med högst sysselsättningsnivå men arbetslösheten är nu högre än i landet som helhet, och antalet sysselsatta har planat ut. De omfattande varslen om uppsägning plus uppgifterna från prognosenkäterna pekar på en minskad sysselsättning hos länets arbetsgivare med personer eller nära 5 procent kommande två år.

7 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 7 Antalet sysselsatta i Jönköpings län sedan 1997 och prognos till Prognos Tabell 2. Bedömning om sysselsättningsutvecklingen i olika näringsgrenar. Förändringstal mellan fjärde kvartalet 2008 och Näringsgren Antal sysselsatta 4 kvartalet 2008 Förändringstal jämfört med 4 kvartalet 2010 Tillverkningsindustri därav verkstadsindustri ( ) Byggnadsverksamhet Handel Kommunikation Finans och företagstjänster Restaurang och privata tjänster Offentlig verksamhet Totalt Näringsgrenar och yrken Industrin I Jönköpings län arbetar i genomsnitt personer inom näringsgrenen. Näringsgrenens andel av samtliga sysselsatta i länet har sjunkit med tre procentenheter mellan år 2001 till år Med tanke på bemanningsföretagens inhyrning till industrin är fortfarande totalantalet sysselsatta inom näringsgrenen relativt oförändrad. Verkstadsindustrins andel av näringsgrenen är personer (hälften av hela tillverkningssektorn). Den tidigare tendensen till långsiktigt minskad sysselsättning inom industrin bröts under God tillväxt, investeringar, ökad export och hög orderbeläggning resulterade i fler anställningar trots rationaliseringar. Sedan 2008 är tendensen åter minskande. Utifrån enkätmaterialet fortsätter minskningen inom övrig tillverkningsindustri i länet med ytterligare ca personer kommande året medan verkstadsindustrin minskar antalet sysselsatta med Sammantaget

8 8 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län bedömer vi alltså att antalet sysselsatta inom sektorn under prognosperioden minskar med cirka personer. Prognossvaren tyder på en kraftigt minskad utveckling av förväntad efter-frågan inom verkstadsindustrin de kommande åren jämfört med motsvarande svar i prognosenkäten våren För övrig tillverkningsindustri pekar prognossvaren på motsvarande kraftiga minskning i förväntad efterfrågan. Bristen på kompetent Efterfrågeutvecklingen för tillverkningsindustrin i Jönköpings län arbetskraft är nu inte 50% 45% 40% 35% Minskande Oförändrat Ökande lika stor. De genomförda strukturförändringarna i företagen innebär att många 30% företag fortsatt befinner 25% sig på en nivå där en 20% 15% ytterligare produktionsökning kräver rekry- 10% 5% 0% tering. 47 procent av de svarande industriföretagen Våren 2009 Hösten 2008 Våren 2008 anger att de måste rekrytera om produktionen ökar med 0-10 procent. Motsvarande siffra var dock våren procent. Vi bedömer att intensiteten i rationaliseringar och intresset att flytta ut enklare produktion till andra regioner eller länder har mattats av. Närhet till underleverantörer spelar en allt större roll för att snabbt och flexibelt kunna leverera produkter med kvalitet. Den ekonomiska konjunkturen inom industrin har fortsatt kraftigt försämrats under våren. Bedömningarna om hur länge den nu pågående lågkonjunkturen kommer att bestå är svårförutsägbar. I enkätmaterialet finns en ytterligare svacka i förväntad efterfrågan under hösten 2009 med en viss återhämtning i slutet av prognosperioden. Vi bedömer därför att industrikonjunkturen i vårt län sjunker ytterligare något under hösten för att därefter jämnas ut under tredje kvartalet Totalt kommer de intervjuade industriföretagen att ersättningsrekrytera för ungefär en tredjedel av kända avgångar kommande tolvmånadersperiod. Inhyrning av arbetskraft genom bemanningsföretag, företagspooler och andra former av samarbete är idag en etablerad väg att nyrekrytera eller lösa kortsiktiga bemanningsbehov. Så mycket som 39 procent av 231 industriföretag svarar att de upplever brist på yrkeskompetent kvalificerad arbetskraft idag. Det är något lägre nivå jämfört med de senaste två prognoserna, men förvånande högt med tanke på de kraftiga personalnedskärningar som gjorts det senaste året. Yrkeskategorier där industriföretagen upplever brist är bl.a. verktygsmaskinoperatörer, maskiningenjörer och -tekniker, maskinmekaniker och -reparatörer, elmontörer och -reparatörer samt företagssäljare. I en allt mer automatiserad och krävande produktion efterfrågas fler kvalificerade medarbetare. Metallvaruindustrin: Enkätsvaren ger en bild av ytterligare kraftigt minskad efterfrågan första halvåret av prognosperioden med en utplaning på sex till tolv månaders sikt. Den sjunkande efterfrågan på världsmarknaden framförallt för fordons- och exportindustrin har fått ett kraftigt genomslag för länets stora andel av underleverantörer. Generellt räknar prognosföretagen med neddragning av anställda även kommande år. Trähustillverkare/sågverk: Branschen som redan tidigare under 2008 på grund av ökade räntekostnader känt av en avmattning drabbas hårt av

9 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 9 försämrad efterfrågan med anledning av den hastiga konjunkturförsämringen senaste året. Den låga efterfrågan beräknas vända till en svag ökning som underlättas något genom låga räntor. Större delen av produktionen är avsedd för inhemska marknaden men prognosföretagen räknar ändå med en minskad sysselsättning och neddragningar inom produktion och konstruktion. Möbeltillverkare: Tillverkare av olika typer av möbler och annan heminredning räknar med en vikande efterfrågan kommande prognosperiod så länge lågkonjunkturen består och byggsektorn och småhustillverkningen drar ner sina verksamheter. Tillverkare av övrig inredning mot offentliga miljöer förväntar sig också en sjunkande efterfrågan. Prognosföretagen räknar med en minskning av antalet anställda. Gummi- och plastindustrin: Branschen har rationaliserat i produktionen under senaste året och branschen har minskat personalen med nästan tjugo procent. Förväntad efterfrågan varierar bland prognosföretagen beroende på produktsegment. Underleverantörer till fordonsindustrin förväntar sig störst minskning. Plastföretagen är något mer positiva när det gäller efterfrågan sex till tolv månader framåt. Huvuddelen av prognosföretagen uppger dock att de har minskande eller oförändrad efterfrågan kommande år. Plast- och gummiföretagen räknar med att minska antalet anställda, om än inte i samma utsträckning som tidigare. Tryckeri- och pappersvaruindustrin: Efterfrågan inom pappersindustrin är svag. Det finns många signaler på minskad efterfrågan även kommande år. De flesta prognosföretag uppger ändå en oförändrad efterfrågan. Eftersom merparten av företagen uppger övertalighet och några oförändrat antal anställda, kommer det totala antalet anställda inom branschen att minska under prognosperioden. Privata tjänstesektorn, handel och kommunikation. Den privata tjänstesektorn har växt under många år i länet. Tillverkningsindustrin lägger ut produktionsnära arbetsuppgifter till tjänste- och bemanningsföretag. Handel och därtill hörande transport- och lagerverksamhet har dock ökat tydligast. Sammantaget tror vi dock i rådande konjunktursituation på en minskad sysselsättning för privat tjänstesektor och handel samt kommunikation. Parti- och detaljhandel har haft en positiv utveckling under det senaste året, men räntehöjningar, börsens tillbakagång och den snabba konjunkturförsämringen har medfört Efterfrågeutvecklingen för Handeln i Jönköpings län en minskande 70% efterfrågan i den privata konsumtionen och för- 60% Minskande Oförändrad Ökande 50% sämrad marknadsutveckling främst 40% för företagen inom 30% sällanköpshandeln. 20% 10% Nyetableringen inom handeln i 0% Våren 2009 Hösten 2008 Våren 2008 flera kommuner i länet fortsätter även under kommande prognosperiod och ökar konkurrensen med fler aktörer på marknaden. Inom dagligvaruhandeln bedömer vi att konsumtionsmönstret

10 10 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län förändras mot enklare och billigare produkter med minskad efterfrågan som följd. Sällanköpshandeln (elektronik, fordon, byggvaror, viss heminredning och kläder) förväntar sig en minskad efterfrågan. Många av anställningarna i denna bransch är av tillfällig karaktär eller deltidsarbete och effekterna för sysselsättningen är vikande. De företag som ingår i prognosunderlaget pekar mot ett minskat antal medarbetare under det kommande året. Företagen anger en viss brist på företagssäljare. Hotell- och restaurangbranschen präglas av en livaktig marknad, ett stort utbud och ett tufft konkurrensläge. Länets roll som mötesplats för mässor och konferenser är stark. Sysselsättningen har minskat med tio procent senaste året. De flesta företag som medverkar i prognosen gör bedömningen om en oförändrad efterfrågan men något färre anställda även kommande år. Branschen signalerar viss brist på kockar med speciella inriktningar. Bemanningsföretagen finns inte med i det aktuella urvalet av enkätföretag i länet, men kommentarerna från industri-, logistik- och även tjänsteföretag visar att inhyrning eller bemanningssamarbete med andra företag har varit vanligt förekommande. Att först prova en person innan anställning är ett alternativ i rekryteringsprocessen. Arbetsförmedlingens kontaktpersoner mot branschen bekräftar också att efterfrågan på utbildad, erfaren och yrkeskompetent arbetskraft fortfarande finns men att efterfrågan sjunkit som en sten. Företagen har mer än halverat antalet anställda, lite beroende på vilken bransch man jobbar mot. Branschen kommer att minska antalet anställda ytterligare. Minskad aktivitet inom övriga näringslivet gör att även transport- och logistikföretagen får mindre att göra. Allt fler lager- och distributionscentraler etablerar sig i länet och Jönköping/Nässjöområdet har blivit ett nav för varudistribution över hela Norden. De intervjuade prognosföretagen räknar med ytterligare minskning av efterfrågan kommande sex månader med en liten återhämtning på om ett år. Även de lokala åkerierna räknar med minskad efterfrågan och minskat antal anställda. Företag som sysslar med persontrafik uppger i det stora hela oförändrad efterfrågan. Prognosföretagen anger brist på bussförare, lastbils- och långtradarförare. Sysselsättningen minskar svagt. Bilhandeln med fordonsverkstäderna har god beläggning och enligt enkäterna råder det brist på erfarna fordonsmekaniker och reparatörer. Nybilsförsäljningen har minskat drastiskt och väntas inte öka det närmaste året. Därmed minskar även sysselsättningen under prognosperioden. Bygg- och anläggningssektorn De bygg- och anläggningsföretag som ingår i intervjuunderlaget sysselsätter personer i länet. Byggbranschen befinner sig i en osäker utveckling, framför allt i Jönköpingsområdet. Den höga investeringsnivån omprövas i en försämrad konjunktur och avmattningen i efterfrågan förväntas vara omfattande. Prognosföretagen förväntar sig en, om än osäker, marginellt minskad syssel- kallade ROT avdraget och den låga räntan gör att sysselsättningen ändå inte sättning i branschen kommande år. Vår bedömning är att bygg- och anläggningsverksamheten i länet kommande år inledningsvis minskar från en hög nivå, men att konjunkturen planar ut. Det så kommer att minska med mer än 250 arbetstillfällen. Flerfamiljsbostäder som byggs är framförallt koncentrerade till Jönköpingsområdet. Byggandet i stort har spridit sig till fler kommuner och mindre orter, men

11 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 11 med slopandet av räntesubvention för byggande av hyreslägenheter har denna typ av byggnation avstannat och huvuddelen av det som planeras och byggs är bostadsrätter. Med en vikande konjunktur minskar efterfrågan på objekt som kräver stor skuldsättning Efterfrågeutvecklingen för Byggbranschen i Jönköpings och företagens län 70% investeringsvilja viker därför. På 60% Minskande Oförändrat Ökande samma sätt 50% minskade också 40% efterfrågan på småhus, vilket 30% kraftigt påverkade 20% produktion av 10% villabyggnader under året. Nu 0% Våren 2009 Hösten 2008 Våren 2008 indikerar en del av husproducenterna i länet en ökad efterfrågan. Orsaken är sannolikt den låga räntan i kombination av ökad tillgång till entreprenörer och hantverkare. I enkäterna finns dessutom bristsignaler inom byggyrkena, särskilt gäller det driftschefer inom bygg, civilingenjörer inom bygg och anläggning, byggingenjörer och byggtekniker, byggnadsplåtslagare samt anläggningsmaskinförare. Branschen tar väl vara på eleverna från gymnasieskolans byggprogram, men har svårare att praktikplacera de större kullar som nu utbildas och är klara för arbete. Offentlig verksamhet I genomsnitt sysselsatte den offentliga verksamheten personer i länet under kvartal *. Efterfrågan på Offentliga tjänster i Jönköpings län Prognosintervjuerna, som 70% svarar mot 70 procent av de 60% Minskande Oförändrat Ökande anställda hos länets offentliga arbetsgivare, visar 50% att dessa tillsammans 40% kommer att minska antalet 30% sysselsatta med på två 20% års sikt. Enkäterna indikerar 10% en total övertalighet på 800 0% personer till fjärde kvartalet Våren 2009 Hösten 2008 Våren procent av de intervjuade arbetsgivarna upplever brist på arbetskraft. Det är likvärdigt med vårprognosen Enligt prognosunderlaget, som svarar mot 75 procent av de anställda hos länets tretton primärkommuner har personalstyrkan under det senaste året minskat med cirka 190 personer. Skolan har minskat med 165 och övrig kommunal verksamhet 130. Vård och omsorg har samtidigt ökat med cirka 80 och barnomsorgen med 25 personer. Under det kommande året planerar kommunerna att minska personalstyrkan med 700 personer. Inbördes blir det minskningar inom alla områden. Det finns en osäkerhet kring utvecklingen av kompletterande utbildningsaktörer. Andelen elever

12 12 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län som väljer friskolor istället för kommunala skolor ökar och påverkar antalet anställda framförallt inom grund- och gymnasieskolan. Elevkullarna som genomgår gymnasieutbildning är som störst nu och något år till. Fler födda och en stor inflyttning kräver fortsatt utbyggnad av barnomsorgen. Kommunernas rekryteringsbehov det kommande året ligger på cirka personer. Det är drygt hälften så många som under den senaste tolvmånadersperioden. De största yrkesgrupperna som behöver rekryteras är undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter skötare och vårdare och förskollärare och fritidspedagoger. Även kommunerna har svårigheter att rekrytera arbetskraft. Sett över samtliga verksamhetsområden i alla kommuner upplever 30 procent brist på utbildad och yrkeserfaren arbetskraft. Det är samma andel som för ett år sedan. Jönköpings läns landsting hade ca anställda fjärde kvartalet Antalet tillsvidare- råder ingen övertalighet mot budget inom något av landstingets verksamhets- anställda har ökat marginellt. Enligt prognosen, som svarar mot hälften av de anställda har personalstyrkan ökat med 80 personer senaste året och kommer att vara oförändrad på ett års sikt. Det områden, när prognosen skrivs. Rekryteringarna under kommande tolv månader, som till 60 procent är ersättningsrekryteringar, beräknas bli 150, ungefär hälften så många som under den senaste tolvmånadersperioden. De största yrkesgrupperna som ska rekryteras är undersköterskor/skötare/vårdare, läkare, akutsköterskor, tandläkare och tandsköterskor. Jönköping är det län i landet som vidareutbildar flest sjuksköterskor. Detta bidrar i hög grad till att mildra bristerna inom yrket. De nio statliga arbetsgivare som intervjuats sysselsätter ungefär hälften av de statligt anställda i länet. Under de kommande sex månaderna tror bara en arbetsgivare på ökad verksamhet och en anger minskad efterfrågan inom verksamheten. Kommande sex till tolv månader tror tre arbetsgivare på minskad, en på ökad och övriga fem på oförändrad efterfrågan. Antalet anställda har ökat med 110 personer hos de intervjuade arbetsgivarna under de senaste tolv månaderna. Enligt enkäterna bedöms personalstyrkan vara oförändrad kommande tolv månader. Vår bedömning är att sysselsättningen ligger kvar på samma nivå kommande år. Under kommande tolv månader uppger de intervjuade arbetsgivarna att ca 110 personer kommer att rekryteras, huvudsakligen ersättningsrekryteringar. Flest rekryteringar avser poliser och lagerpersonal. Störst brist anges för bygg- och anläggningsingenjör och förskollärare/fritidspedagoger. * Samtliga sysselsättningstal är hämtade ur SCB:s Kortperiodiska sysselsättningsstatistik (KS). OBS! att 2008 års siffror inte är direkt jämförbar med övriga siffror, då ny beräkningsmetod används för sysselsättning i kommunal sektor.

13 Utbudet av arbetskraft Befolkningsutvecklingen Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 13 Länet har under 2008, enligt SCB ökat med personer, till i folkmängd (alla åldrar), det är något mindre ökning än under Prognosen är att Jönköpings län fortsättningsvis ändå är ett av de län som ökar folkmängden. Befolkningen år är och har ökat med mellan år 2007 och Prognosen är, liksom folkmängden att ökningen fortsätter om än inte i samma höga takt. Arbetskraften Till arbetskraften räknas alla som är sysselsatta eller arbetslösa. Personer som är i utbildning eller i arbetsmarknadspolitiska program räknas numera in i arbetskraften. I avsnittet som följer redovisar vi arbetskraftsutvecklingen i länet, antal arbetslösa och i program samt utbildningsnivån bland länets befolkning. Liksom sysselsättningen har arbetskraften ökat markant sedan mitten på 90-talet. Arbetskraftens storlek påverkas framför allt av hur många som är i förvärvsarbetande ålder och av hur många som befinner sig i utbildning och arbetsmarknadspolitiska program. En förklaring till varför arbetskraften ökade markant under 90-talet kan vara att fler i åldersgrupperna kom i arbetsför ålder, samt att nettoflytten varit positiv. Arbetskraftens förändring: Arbetsförmedlingens bedömning är att ökningen av arbetskraften kommer att avta framöver. Detta trots att bland annat andelen personer i åldrarna ökar och den åldersgruppen deltar i arbetskraften i högre grad när nu de heltidsstuderande som också söker jobb räknas in i arbetskraften. Framöver minskar ungdomskullarna framöver inte bara i Jönköpings län utan i hela landet. Tabell 4. Antaganden om sysselsättningen fjärde kvartalet 2008 Period Arbetskraften, förändring Sysselsatta, förändring Arbetslösa, förändring jämförelse ett år tillbaka jämförelse ett år tillbaka jämförelse ett år tillbaka 2008kv kv kv Rörlighet: Med en sämre arbetsmarknad minskar alltid flyttandet till arbete. Länets mycket gynnsamma arbetsmarknad har tidigare genererat en kraftig ökning av arbetskraften. Konjunkturnergången vänder ökningen till en minskning under år 2009 med personer. Arbetslöshet och programinsatser I slutet av april månad 2009 var personer eller 3,8 procent av befolkningen år arbetslösa. Under våren 2009 kommer en stor del av de lagda varslen om uppsägning falla ut och efterfrågan på arbetskraft minskar enligt prognosundersökningen. Arbetslösheten beräknas fram till sista kvartalet 2009, på ett år ha ökat med personer eller 86 procent till genomsnittligt personer eller 4,6 procent av befolkningen år. Antalet personer som då deltar i Arbetsförmedlingens programverksamhet beräknas samtidigt uppgå till personer eller 1,8 procent av befolkningen år.

14 14 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län Antalet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd samt i arbete med stöd och prognos för 2009 och Arbetslösa Program med aktivitetsstöd Arbete med stöd Arbetslösa, i program med aktivitesstöd och i arbete med stöd Skattning av antalet arbetslösa, antalet i program med aktivitetsstöd och antalet i arbete med stöd som kvartalsgenomsnitt samt procentuell förändring ett år bakåt. A r b e t s l ö s a Program med aktivitetsstöd I arbete med stöd Period Antal Diff. % Antal Diff. % Antal Diff. % 2007kv kv kv kv kv % % % 2008kv % % % 2008kv % % % 2008kv % % % 2009kv % % % Prognos 2009kv % % % 2009kv % % % 2009kv % % % 2010kv % % % 2010kv % % % 2010kv % % % 2010kv % % %

15 Regional utveckling Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län 15 Länets tre arbetsmarknadsområden visar upp skillnader i marknadsläge och bedömningar om framtiden. Vi jämför enkätsvaren om efterfrågeutveckling samt kapacitetsutnyttjande. Antal anställda första kvartalet i respektive år och Arbetsmarknadsområde i Jönköpings län Nässjö Värnamo Jönköping Länet Diagrammet visar antalet anställda i enkätföretagen (exklusive offentlig verksamhet) för ett år sedan (blå stapel), vid enkättillfället (röd stapel), och om ett år (grön stapel) fördelat på de olika arbetsmarknadsområdena. De svarande företagen representerar cirka 30 procent av länets arbetskraft. Urvalet av svarande företag skiljer mellan åren. Företagen i Jönköping tror på störst minskning, medan Nässjö redovisar en mycket osäker minskning av antalet sysselsatta kommande år. I arbetsmarknadsområde Jönköping (Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö kommuner) uppger de svarande företagen att efterfrågeutvecklingen de senaste sex månaderna i huvudsak varit minskande. Undantaget är handeln där 30 procent haft ökad efterfrågan, samtidigt som 37 procent haft minskad efterfrågan. I hela arbetsmarknadsområdet tror hälften av företagen på kraftig minskning av efterfrågan under kommande sexmånadersperiod. Informations- och kommunikationstjänster är mest optimistiska, 45 procent tror på en ökad efterfrågan och resterande på oförändrad. I industrisektorn tror 25 procent av företagen på en minskning jämfört med tidigare period. På sex månaders sikt tror företagen i samtliga sektorer i huvudsak på minskad eller oförändrad efterfrågan. Samtliga sektorer utom tillverkningsindustrin tror samtidigt på en mindre återhämtning. Inom tillverkningsindustrin och transportbranschen uppger 67 procent respektive 58 procent oförändrad efterfrågan. Inom handel- och privat tjänstesektor samt byggbranschen tror mellan 25 respektive 30 procent på ökad

16 16 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län efterfrågan. Inom hotell & restaurang är det lika stor andel som tror på en ökad respektive minskad efterfrågan, 36 procent vardera. Företagen i arbetsmarknadsområde Jönköping redovisar inom byggsektorn och tillverkningsindustrin något lägre kapacitetsreserver i form av personal, när det gäller att möta produktionsökningar, än länet i övrigt. Generellt är skilnaden mellan företagen större i vårens prognos. Fler har överkapacitet och fler har svårt att öka produktionen utan att rekrytera. Orsaken är att finanskrisen slår väldigt ojämt jämför med tidigare konjukturnedgångar. I arbetsmarknadsområde Nässjö (Tranås, Aneby, Eksjö, Ydre, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner) har enkätföretagens efterfrågeutveckling under senaste sexmånadersperioden varit jämförbar med länet, förutom inom handels- och transportsektorn där efterfrågan rapporteras mer negativ av företagen. Områdets utveckling för kommande sexmånadersperiod pekar mot en mindre negativ framtid för alla sektorer utom byggnadssektorn och finans/uppdragssektorn som är klart mer positiv jämfört med länet. Endast jord och skogsbruk samt transportnäringen har en klart lägre efterfrågan än länet i övrigt. Andel av företagen som uppger att man inte kan öka produktionen alls, utan att anställa är i byggsektorn 58 procent och betydligt höger än länets andel. Inom övriga branscher är skillnaden marginell jämfört med länet som helhet. I arbetsmarknadsområde Värnamo (Gislaved, Gnosjö, och Värnamo kommuner) redovisar enkätföretagen för senaste sex månader genomgående minskande och lägre efterfrågan än länet, med undantag av byggbranschen som har haft mindre negativ utveckling än länet i övrigt. På sex månaders sikt anger alla branscher, förutom finans/uppdragssektorn, genomgående en minskande efterfrågan. Betydligt mer negativ är handelsoch transportföretagen jämfört med länet som helhet. Hälften av alla byggföretag måste rekrytera för att kunna öka produktionen och ingen har mer än 30 procents överkapacitet. Motsvarande siffror för länet är 39 och 12 procent. I övrigt överensstämmer arbetsmarknadsområdet med länets kapacitetsutnyttjande. Den mycket höga sysselsättningsgraden hos länets arbetskraftsresurs har tidigare utgjort en svårighet för länets företag att rekrytera ny personal och svårigheterna att fylla på med kvalificerad och erfaren yrkesarbetskraft samt arbetskraft med hög social kompetens. Denna svårighet beräknas minska och underlättas av det förändrade arbetsmarknadsläget. Tillgången på familjebostäder och bra pendlingsmöjligheter i delar av länet innebär dock fortsatta svårigheter att täcka bristerna.

17

18 Fakta om prognosen Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett slumpmässigt urval från SCB:s företagsregister och avser arbetsställen med minst en anställd. Urvalet är stratifierat utifrån bransch, arbetsställenas storlek samt län. Resultatet av den genomförda intervjuundersökningen utgör basen för prognosbedömningarna. En sannolikhetsbedömning och analys av svaren görs på grundval av annan statistik och kriterier som påverkar arbetsmarknaden De prognossiffror som presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser angående den förväntade utvecklingen på arbetsmarknaden. Juni 2009 Text: Peter Nofors Grafisk form: ETC Ansvarig utgivare: Clas Olsson Kontakt: Håkan Gustafsson, Arbetsförmedlingen, Jönköping Eftertryck tillåten med angivande av källa

prognos arbetsmarknad

prognos arbetsmarknad prognos arbetsmarknad JÖNKÖPINGS LÄN 2009 2 Arbetsmarknadsutsikter för Jönköpings län Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling...5 Lediga platser...5

Läs mer

Innehållsförteckning. Författare: Peter Nofors Ansvarig utgivare: Clas Olsson

Innehållsförteckning. Författare: Peter Nofors Ansvarig utgivare: Clas Olsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Ekonomisk översikt...3 Omvärldsbild...3 Arbetskraften minskar...3 Arbetslösheten ökar under 2009-2010...3 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling...4

Läs mer

prognos arbetsmarknad Halland 2008 2009

prognos arbetsmarknad Halland 2008 2009 prognos arbetsmarknad Halland 2008 2009 2 Arbetsmarknadsutsikter förhallands län Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling... 4 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

PROGNOS ARBETSMARKNAD JÖNKÖPING 2008 2009

PROGNOS ARBETSMARKNAD JÖNKÖPING 2008 2009 PROGNOS ARBETSMARKNAD JÖNKÖPING 2008 2009 Arbetsmarknads- och sysselsättningsprognos våren 2008 för Jönköpings län Innehåll Sammanfattning sidan 3 Sysselsättning och arbetskraft 4 Efterfrågan på varor

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Blekinge län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Blekinge län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Blekinge län 2011-2012 Stark ökning av efterfrågan inom tjänstesektorn KONJUNKTUREN PEKAR UPPÅT Efter förra årets kraftiga återhämtning fortsätter Blekinges arbetsmarknad

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011

Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011 Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011 Prognos ARBETSMARKNAD HALLANDS LÄN ÅR 2010 OCH 2011 ÖKAD SYSSELSÄTTNING MEN FORTSATT HÖG ARBETSLÖSHET Länets gynnsamma läge mellan Göteborg och Skåne och med

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 Konjunkturförbättringen starkare än väntat Resultatet av Arbetsförmedlingens samlade intervjuer med 12 500 arbetsgivare

Läs mer

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. På vår webbplats

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Kalmar län 1 PROGNOSEN Konjunkturen i länet förbättras under 2014 och 2015 Den globala tillväxten 2014-2015 får kraft från USA, Japan och Storbritannien. USA leder återhämtningen.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län 1 PROGNOSEN Ökad framtidstro bland gotländska företagare Efterfrågan på arbetskraft har ökat under senare delen av 2013 och bedöms fortsätta öka under både

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Starkare arbetsmarknad Dalarna, liksom en stor del av resten av världen, dras med efterverkningarna av en seg lågkonjunktur. Ekonomin i USA och

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Arbetsmarknad Dalarnas län

Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 Dalarnas län.indd 1 2014-01-08 17:16:07 prognosen Svag tillväxt, men stor efterfrågan på arbetskraft Arbetsmarknaden i Dalarna kännetecknas av en svag tillväxt,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT Prognos 2012 Hallands län: Dämpad framtidsoptimism bland de halländska företagen I Hallands län har företag inom alla branscher upplevt två mycket goda år av återhämtning efter finanskrisen. Det har lett

Läs mer

Prognos 2012 Uppsala län: Återhämtningen på arbetsmarknaden upphör

Prognos 2012 Uppsala län: Återhämtningen på arbetsmarknaden upphör Prognos 2012 Uppsala län: Återhämtningen på arbetsmarknaden upphör Omsvängningen i ekonomin har gått snabbt. Under våren 2011 var tillväxten i Sverige stark och företagens framtidsförväntningar mycket

Läs mer

Dämpad arbetsmarknad - minskande sysselsättning

Dämpad arbetsmarknad - minskande sysselsättning PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Blekinge Län Dämpad arbetsmarknad - minskande sysselsättning ÅTERHÄMTNINGEN PÅ LÄNETS ARBETSMARKNAD HAR STANNAT AV 2010 års sysselsättningstillväxt har fortsatt under 2011 men

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något fler nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

prognos arbetsmarknad

prognos arbetsmarknad prognos arbetsmarknad gotland 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar...2 Fakta om prognosen...3 Definitioner...3 Sysselsättning och efterfrågan på arbetskraft...4

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Hallands län 1 prognosen Svag utveckling på den halländska arbetsmarknaden 2013 Den svenska ekonomin har under en lång period varit starkare än de flesta andra europeiska länders

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 Arbetslösheten fortsätter att minska Arbetsmarknadsläget i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 1

Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 1 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 1 Fakta om prognosen Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett slumpmässigt urval från SCB:s företagsregister och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Gotlands län

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Gotlands län Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Gotlands län 2011-2012 Det här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Gotlands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under september påbörjade 700 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2012 11 540 (6,8%) 6 060 män (6,8%) 5 480 kvinnor (6,8%) 3 010

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 SVAGARE ARBETSMARKNAD MED STIGANDE ARBETSLÖSHET...3 MINSKAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER...3 Arbetslösheten ökar...3

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT Prognos 2012 Gävleborgs län: Länets arbetsmarknad försvagas Våren 2011 trodde företagen att deras varor och tjänster skulle efterfrågas väsentligt mer än tidigare. Hösten 2011 ser de att efterfrågan i

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska prognoser. Kan Arbetsförmedlingen göra prognoser?

Arbetsmarknadspolitiska prognoser. Kan Arbetsförmedlingen göra prognoser? Arbetsmarknadspolitiska prognoser Kan Arbetsförmedlingen göra prognoser? Nej! Det är väl det enklaste svaret för både er och mig Men självklart kan vi det Fyra frågor kan vara värda att besvaras Vad gör

Läs mer

Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad ARBETSLÖSHETEN

Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad ARBETSLÖSHETEN Prognos 2012 Jämtlands län: Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad Utvecklingen i världsekonomin har sedan sommaren dominerats av händelser i euroområdet samt i USA. Som det ser ut under hösten 2011

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 SYSSELSÄTTNING OCH EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT 4 Sysselsättningen bedöms minska 4 Antalet personer som varslats om uppsägning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Många lediga jobb och lägre arbetslöshet Trots en mycket svag eller till och med negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren har efterfrågan

Läs mer

prognos Arbetsmarknad Värmlands län

prognos Arbetsmarknad Värmlands län prognos Arbetsmarknad Värmlands län 2010 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...1 Antalet sysselsatta minskar under 2010...1 Arbetskraften minskar...1 Arbetslösheten ökar under 2010...1 Utmaningar på länets

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län 1 PROGNOSEN Stark konjunktur i Hallands län Den globala ekonomin fortsätter att förstärkas under 2014 och 2015, vilket medför att världshandeln ökar. Utvecklingen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 2015-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året Prognoserna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Östergötlands län

PROGNOS Arbetsmarknad Östergötlands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Östergötlands län 1 PROGNOSEN Utvecklingen på arbetsmarknaden Östergötlands arbetsmarknad påverkas av hur ekonomierna i vår omvärld utvecklas. Problemen inom Euro-zonen ser ut

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Josef Lannemyr Analysavdelningen Fått arbete Under februari påbörjade 705 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2016 Prognosmaterial finns på webben: www.arbetsformedlingen.se/prognoser Samtliga län och riket Peter Nofors Analysavdelningen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, Analysavdelningen 010-486 73

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Kronobergs län 2 (21) Innehållsförteckning

Arbetsmarknadsutsikter för Kronobergs län 2 (21) Innehållsförteckning Arbetsmarknadsutsikter för Kronobergs län 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I LÄNET... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING... 5 PRIVATA FÖRETAG...

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Uppsala län Innehållsförteckning Sid ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER... 3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012

Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012 Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012 Oron i omvärlden ger effekt i Östergötland. Fram till och med 2011 har utvecklingen varit bra i Östergötland men inför 2012 är oron

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2012 12 320 (7,3%) 5 890 kvinnor (7,3 %) 6 430 män (7,2 %) 3 610 unga 18-24 år

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Västernorrlands län Text Anna-Lena Arvidsson, ansvarig utredare i Västernorrlands län. Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Västernorrlands

Läs mer