Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 1"

Transkript

1

2 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 1 Fakta om prognosen Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett slumpmässigt urval från SCB:s företagsregister och avser arbetsställen med minst en anställd. Urvalet är stratifierat utifrån bransch, arbetsställenas storlek samt län. Resultatet av den genomförda intervjuundersökningen utgör basen för prognosbedömningarna. En sannolikhetsbedömning och analys av svaren görs dock på grundval av annan statistik och kriterier som påverkar arbetsmarknaden. De prognossiffror som presenteras är således Arbetsförmedlingens egna slutsatser angående den förväntade utvecklingen på arbetsmarknaden. Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras. Ansvarig utredare: Agneta Tjernström-Krooks, Emma Thornström

3 2 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 ANTALET SYSSELSATTA MINSKAR UNDER ARBETSKRAFTEN ÖKAR...3 ARBETSLÖSHETEN ÖKAR YTTERLIGARE NÅGOT UNDER UTMANINGAR PÅ LÄNETS ARBETSMARKNAD...4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...5 MARKNADSUTVECKLING...5 LEDIGA PLATSER...6 KAPACITETSUTNYTTJANDE...7 REKRYTERINGSPROBLEM...8 VARSEL...9 SYSSELSÄTTNINGEN I LÄNET NÄRINGSGRENAR OCH YRKEN JORD- OCH SKOGSBRUK INDUSTRI BYGGNADSVERKSAMHET PRIVAT TJÄNSTEPRODUKTION OFFENTLIG VERKSAMHET UTBILDNING OCH FORSKNING VÅRD OCH OMSORG OFFENTLIG FÖRVALTNING UTBUDET AV ARBETSKRAFT BEFOLKNINGSUTVECKLING UTBILDNING OCH ARBETSMARKNADSPOLITISKA PROGRAM FÄRRE FÅR ERSÄTTNING FRÅN SJUK-/ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGAR ÖKNINGEN AV ARBETSKRAFTEN PLANAR UT UNDER ARBETSLÖSHET OCH PROGRAMINSATSER ARBETSLÖSHETENS STRUKTUR FAKTA OM PROGNOSEN SYFTE URVAL METOD DEFINITIONER YRKESBAROMETERN... 22

4 SAMMANFATTNING Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 3 Arbetsmarknaden i Blekinge har genomgått en kraftig avmattning under 2008 och Antalet sysselsatta förväntas minska med cirka personer i år. Utvecklingen stabiliseras under 2010, då minskningen beräknas uppgå till sammanlagt ca 550 personer. Sysselsättningsminskningarna väntas till största delen inom offentlig sektor med till viss del även inom privata näringslivet. Antalet sysselsatta minskar under 2010 Den kraftiga högkonjunkturen kulminerade under Sysselsättningen började falla under första halvåret 2008 och arbetslösheten började återigen stiga. Både efterfrågan och kapacitetsutnyttjandet inom det privata näringslivet har varit på en hög nivå sedan sommaren I förra höstens undersökning uppgav 62 procent av länets företag att de inte kunde öka produktionen med mer än 10 procent innan rekryteringar behövs, en siffra som under vårens undersökning fallit till 45 procent. Den ihållande låga efterfrågan har inneburit produktionsinskränkningar i form av såväl varsel som avslutade visstidsanställningar. Andelen företag som i höstens undersökning hade 10 procent eller mindre i outnyttjat produktionsutrymme uppgår nu till 55 procent. Detta beror främst på en minskning av antalet anställda. Trots driftsinskränkningarna hade 26 procent av de tillfrågade företagen i höstens undersökning ett outnyttjat produktionsutrymme som översteg 20 procent. När vart fjärde företag har ett ledigt produktionsutrymme som överstiger 20 procent krävs det en kraftig efterfrågeökning för att sysselsättningen i länet ska komma att öka under De kraftiga sysselsättningsminskningarna förväntas dock avta och stannar istället på en minskning med cirka 550 personer under Arbetskraften ökar Länets befolkning i åldrarna mellan 16 och 64 år ökade något under 2008 men bedöms minska i år och nästa år. Arbetskraftsutbudet påverkas i positiv riktning av att antalet personer som får sjuk- och aktivitetsersättning på heltid fortsätter att minska. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program har ökat kraftigt sedan hösten 2008 och volymen fortsätter att öka under 2009 och Arbetskraftsutbudet i Blekinge bedöms öka med cirka personer under 2009, för att därefter endast öka marginellt under Arbetslösheten ökar ytterligare något under 2010 Antalet arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd ökar med cirka personer i Blekinge län under 2009 som ett resultat av den vikande konjunkturen. Ökningstakten väntas avta kraftigt och resulterar i en marginell ökning under 2010 som omfattar cirka 700 personer. Antalet bristyrken på arbetsmarknaden har minskat kraftigt det senaste året, inte minst inom bygg- och tillverkningsindustrin. Det är en naturlig följd av den minskade efterfrågan. Inom traditionellt manligt dominerade sektorer som tillverkningsindustrin minskar sysselsättningen. Men även inom den traditionellt kvinnligt dominerade offentliga tjänstesektorn minskar sysselsättningen under perioden. Detta leder till en ökad arbetslöshet såväl bland kvinnor som bland män. En fortsatt hög

5 4 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län arbetslöshet kvarstår för funktionshindrade, ungdomar och utrikes födda. De stora ungdomskullar som avslutar sin gymnasieutbildning under våren 2009 och 2010 bedömer Arbetsförmedlingen får stora problem att komma ut på arbetsmarknaden under rådande konjunkturläge. Det innebär en stor risk för en fortsatt hög ungdomsarbetslöshet. Tabell 1 Uppskattad förändring inom arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa samt program med aktivitetsstöd. Fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal ett år tillbaka. Arbetskraften, sysselsatta samt arbetslösa och i program med aktivitetsstöd Arbetskraft Sysselsatta Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd Förändring Förändring Förändring Period jämförelse ett år tillbaka jämförelse ett år tillbaka jämförelse ett år tillbaka 2009 kv kv Källa: Arbetsförmedlingen Försvagningen i den globala ekonomin har varit den största sedan andra världskriget, men både framåtriktade indikatorer som faktiska siffror indikerar att botten har passerats och att en återhämtning har inletts. Detta har gynnat den svenska ekonomin och även den har gått in i en återhämtningsprocess. BNP föll fritt under fjärde kvartalet 2008 och nedgången fortsatte första kvartalet Därefter dvs. under andra och tredje kvartalet, har BNP ökat svagt och alla framåtriktade indikatorer signalerar att BNP-tillväxten förstärks under fjärde kvartalet. Trots detta faller BNP med 4,5 procent mellan 2008 och Nästa år pekar bland annat Arbetsförmedlingens intervjuundersökning på att BNP-tillväxten fortsätter uppåt och ökningen bedöms till 2,3 procent. Utmaningar på länets arbetsmarknad Avmattning på arbetsmarknaden leder till fler arbetslösa och längre tider i arbetslöshet Trots lägre efterfrågan är tillgången på arbetskraft fortsatt begränsad i vissa delar av länet och inom vissa yrken. Näringslivet är industridominerat i väster och därför sårbart när konkurrensen från utlandet ökar och företagen rationaliserar På många håll i länet är infrastruktur och kommunikationer bristfälliga. Det leder till att företagens transporter blir ineffektiva och kostsamma, samtidigt som arbetskraftens rörlighet begränsas På grund av omstrukturering och konkurrens från omvärlden försvinner vissa arbetstillfällen där det räcker med en kortare grundutbildning. Många av de nya arbetstillfällena kräver god och teoretisk tillämpad utbildning. Länets arbetssökande har en lägre utbildningsnivå än riket som helhet. Det är därför viktigt att grundkompetensen hos de arbetssökande höjs Befolkningen blir allt äldre, svårigheter att få unga att stanna kvar i länet

6 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 5 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling Marknadsutveckling Hos intervjuade företag inom det privata näringslivet ser marknadsutvecklingen ut att bottna det kommande året. Optimismen har stärkts jämfört med samma undersökning i våras. För en del har efterfrågan på varor och tjänster under det senaste halvåret börjat öka något, om än från en låg nivå. I den undersökning som gjordes under våren gav företagen en dyster bild av marknadsutvecklingen. Andelen företag som hade upplevt en minskande marknad de senaste sex månaderna var då betydligt större än andelen som haft en fortsatt god utveckling. Nettotalet, andelen företag som tror på en ökande marknadsutveckling minus de som tror på en minskande, var kraftigt negativt med minus 37 procent. I höstens undersökning har andelen företag som upplevt en minskande marknad sjunkit från 51 procent i våras till 29 procent och andelen som sett en ökad efterfrågan har samtidigt ökat något från 15 till 24 procent. Nettotalet blir dock fortfarande svagt negativt med 5 procent (se tabell 2). Utvecklingen har gått något långsammare än vad företagen förväntade sig under våren. Företagen tror inte på någon snabb förbättring i efterfrågan på sina varor och tjänster. Av genomförda intervjuer uppger 35 procent att de väntar sig en positiv marknadsutveckling på sex månaders sikt. Bedömningarna för tidsperspektivet sex till 12 månader framåt är mer osäkra då företagens planeringshorisont kortats, men de är tydligt optimistiska. De visar på en tro hos företagen att marknaden ska fortsätta förbättras. Andelen som förväntar sig en ökande efterfrågan stiger under denna tidshorisont till 50 procent. Det gör att nettotalet på ett års sikt är uppe på liknande nivåer som innan konjunkturen vände med 42 procent. Inom den offentliga sektorn talar man vanligtvis inte om efterfrågan på samma sätt som i det privata näringslivet. När det inom det privata näringslivet handlar om hur efterfrågan på företagens varor och tjänster utvecklas, så berör efterfrågeutvecklingen i offentlig sektor mer behovet av vissa samhällsfunktioner, såsom exempelvis skola/barnomsorg och äldreomsorg. I höstens undersökning uppger 35 procent av arbetsgivarna inom offentlig sektor att tjänsteproduktionen har minskat de senaste sex månaderna. Det är en ökning jämfört med vårens resultat då andelen var 24 procent. Minskningen har framförallt skett inom utbildning, grundskola och gymnasieskola, men även inom landstingets och kommunernas verksamhet som inte är direkt kopplad till vård eller utbildning. Bedömningarna för de kommande sex månaderna och nästkommande halvår tyder på fortsatt minskning. Minskningen kommer främst inom barnomsorg, grundskola och gymnasieskola. Även tjänsteproduktion inom landstingets vård och omsorg minskar något.

7 6 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län Tabell 2 Visar hur företagen inom det privata näringslivet bedömer efterfrågan på deras varor och tjänster Bedömning av marknadsutveckling inom privata näringslivet - Nettotal Senaste 6 månader Kommande 6 månader 6 till 12 månader framöver Näringsgren Höst-08 Vår-09 Höst-09 Höst-08 Vår-09 Höst-09 Höst-08 Vår-09 Höst-09 Byggverksamhet Finansiell verksamhet, företagstjänster Handel o kommunikationer Verkstadsindustri övrig industri, utv av mineral o energiprod Jordbr, skogsbr o fiske Personl och kulturella tjänster, renhållning Utbildning, forskning Vård och omsorg Totalt Nettotalet är saldot mellan andelen företag som uppgett en ökning respektive en minskning för en viss fråga. Exempel: 40 % av företagen uppger att produktionsvolymen har ökat och 10 % att den har minskat (50 % uppger att den är oförändrad). Nettotalet blir i det här fallet 30 (40-10=30). Av nettotalen bildas sedan tidsserier och dessa presenteras bl.a. i diagram. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning med arbetsställen med +2 anställda Lediga platser Den nedgång som sker i den svenska ekonomin ger tydliga avtryck i efterfrågan på arbetskraft. Under året har detta bland annat kunnat ses som ett genomslag i antalet lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen. Minskningen av anmälda lediga platser har fortsatt även under innevarande år. Under perioden januari oktober 2009 har platser anmälts till Arbetsförmedlingen i Blekinge län. Det innebär en minskning med platser, motsvarande 25 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Arbetsförmedlingen bedömer att tillströmningen av lediga jobb kommer att fortsätta att vara lägre än tidigare under det kommande året. Detta på grund av ett minskat behov av arbetskraft tillsammans med att det blir lättare för dem som anställer att hitta kompetent arbetskraft utan att annonsera. En uppdelning av platsutvecklingen i näringsgrenar visar att nedgången berör flera branscher i länet. De kraftigaste minskningarna av lediga jobb återfinns inom verkstadsindustri, tillverkningsindustri, finans och uppdragsverksamhet samt inom vården. Även handel visar ett minskat antal lediga platser. Inom byggverksamheten har däremot inflödet av lediga platser till Arbetsförmedlingarna i länet ökat under denna period jämfört med ett år tidigare.

8 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 7 Diagram 1: Till Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser med varaktighet längre än tio dagar under perioden januari 1992 till oktober 2009, Blekinge län. Säsongs- och trendrensade värden. Nyanmälda lediga platser i Blekinge län januari oktober Med mer än 10 dagars varaktighet. Säsongrensad och trendad serie. Källa:Arbetsförmedlingen Källa: Arbetsförmedlingen Kapacitetsutnyttjande En viktig indikator när det gäller företagens kommande efterfrågan på arbetskraft är nivån på den produktionsökning som bedöms kunna ske innan rekrytering av ytterligare personal blir nödvändig. I höstens undersökning uppgav 55 procent av företagen att de inte kunde öka produktionen med mer än 10 procent innan rekryteringar behövs, vilket kan jämföras med 45 procent i vårens undersökning. Andelen företag med mycket små marginaler har alltså ökat, vilket till betydligt större del beror på driftsinskränkningar i form av varsel och avslutade visstidsanställningar, än på efterfrågeökningar. Andelen företag som har ett ledigt produktionsutrymme på 20 procent eller mer ligger dock i stort sett oförändrat på 28 procent i höstens undersökning jämfört med 27 procent i våras. Trots minskningen av antalet anställda uppger sig fortfarande mer än en fjärdedel av företagen ha över 20 procent outnyttjad produktionskapacitet. En fjärdedel av företagen i höstens undersökning uppger sig alltså kunna klara en 20-procentig efterfrågeökning utan att behöva nyrekrytera. För att sysselsättningsökningar ska bli möjliga under 2010 krävs därför en snabb och kraftig efterfrågeökning, en utveckling som Arbetsförmedlingen inte bedömer som sannolik. De efterfrågeökningar som blir aktuella under 2010 kan innebära ett ökat kapacitetsutnyttjande. Arbetsgivarna uppger dock att man till stor del kommer att kunna klara detta med hjälp av tillgänglig personal.

9 8 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län Tabell 3 Kapacitetsutnyttjande i den privata sektorn. Kapacitetsutnyttjandet anger hur mycket företagen kan öka sin produktion utan att behöva anställa mer personal. Näringsgren 0 procent 1-5 procent 6-10 procent procent procent Över 30 procent Byggverksamhet 40% 30% 10% 5% 10% 5% Finansiell verksamhet, företagstjänster 15% 11% 19% 37% 11% 7% Handel o kommunikationer 19% 4% 19% 19% 23% 17% Industri 25% 11% 31% 8% 11% 14% Jordbr, skogsbr o fiske 33% 33% 0% 33% 0% 0% Personl och kulturella tjänster, renhållning 33% 11% 0% 22% 11% 22% Utbildning, forskning 0% 0% 100% 0% 0% 0% Vård och omsorg 0% 50% 0% 50% 0% 0% Totalt 23% 12% 19% 19% 15% 13% Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning, hösten 2009 I höstens undersökning finns det högsta kapacitetsutnyttjandet i byggbranschen. Där kunde 80 procent av företagen inte öka produktionen med mer än 10 procent innan nyrekryteringar blev aktuella. I höstens undersökning hade 28 procent av de tillfrågade företagen ett outnyttjat produktionsutrymme som överstiger 20 procent av den totala produktionskapaciteten. Störst kapacitetsöverskott fanns hos privata tjänster. Främst inom handel och transport där 40 procent av handelsföretagen och 43 procent av transportföretagen uppgav sig ha mer än 20 procent i outnyttjad produktionskapacitet. Mot bakgrund av den kraftigt dämpade efterfrågan i denna sektor är risken för fortsatta sysselsättningsminskningar under 2010 relativt hög. Rekryteringsproblem I takt med att arbetsgivarnas rekryteringsbehov minskat har även bristen på personal fortsatt att minska. I vårens undersökning uppgav 16 procent av arbetsgivarna att de har upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering de senaste sex månaderna. Det är en minskning med 12 procentenheter i jämförelse med hösten I den undersökning som gjorts under hösten har denna andel minskat ytterligare och är nu nere på 10 procent. Även den dolda bristen på arbetskraft har minskat ytterligare i höstens undersökning och är nu nere på sex procent. Minskningar av bristsituationen har skett inom branscherna finansiell verksamhet och företagstjänster, verkstadsindustri och övrig tillverkningsindustri. Inom jordbruk och skogsbruk och personliga tjänster har däremot bristerna på arbetskraft ökat något jämfört med vårens resultat. I och med den fortsatt svaga konjunkturen väntas bristerna fortsätta ligga på relativt låga nivåer under en tid framöver. Men oro finns inom flera branscher att bristsituationerna kan öka snabbt när konjunkturen vänder. I dagsläget är dock bristerna begränsade till vissa specialistyrken. Bland de yrken där arbetsgivare uppgett att det varit fortsatt svårt att hitta rätt kompetens finns systemerare och programmerare, montörer inom el- och teleutrustning, målare och erfarna installationselektriker Inom offentligt finansierad verksamhet uppger 27 procent att det råder brist på arbetskraft, att jämföra med 36 procent vid den undersökning som gjordes ett halvår tidigare. Läkare och specialistsjuksköterskor är yrken där arbetsgivare uppgett att det varit svårt att rekrytera.

10 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 9 Tabell 4: Andel privata arbetsgivare som angett att man upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret, per bransch och prognostillfälle. Hösten Våren 2009 Hösten Näringsgren (Sni 2002) Byggverksamhet 45% 30% 14% Finansiell verksamhet, företagstjänster 36% 19% 19% Handel och kommunikationer 23% 7% 2% Verkstadsindustri 31% 22% 9% Övrig industri och energiproduktion 18% 17% 7% Jordbruk, skogsbruk och fiske 0% 33% 50% Personliga och kulturella tjänster, renhållning 21% 10% 22% Utbildning, forskning 100% 0% 0% Vård och omsorg 0% 0% 0% Totalt 28% 16% 10% Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning, hösten 2009 Tabell 5: Andel offentliga arbetsgivare som angett att man upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret, per verksamhet och prognostillfälle. Verksamhetsområde 2009 Hösten 2008 Våren 2009 Hösten 2009 Offentlig administration 63% 38% 13% Utbildning och forskning 50% 33% 23% Vård och omsorg 57% 43% 50% Summa 54% 36% 26% Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning, hösten 2009 Varsel Under 2007 steg sysselsättningen i Blekinge kraftigt vilket till stor del beror på länets tillverkningsindustri, vilken var den bransch som ledde sysselsättningsökningarna. Den kraftiga efterfrågeminskning som inträffat i den svenska ekonomin sedan sommaren 2008 drabbade därför Blekinge särskilt hårt. Varselutvecklingen under hösten 2008 och innevarande år ger en tydlig bild av detta. Under 2007 varslades sammanlagt 498 personer om uppsägning i länet. Under 2008 berördes länsbor av varsel, vilket nästan innebär en femdubbling av varseltalen på bara ett år. Under 2009 fram till oktober har drygt 2000 personer varslats i länet. Takten på varselutvecklingen har minskat jämfört med föregående höst men ligger fortsatt på högre nivåer än tidigare. Under perioden september 2008 till april 2009 varslades personer i Blekinge. Av dessa blev 62 procent uppsagda enligt de uppgifter som inkommit till Arbetsförmedlingen sex månader senare. Andelen uppsagda motsvarar 2,6 procent av de sysselsatta i länet. 28 procent av de som berördes av varsel var arbetslösa sex månader efter att varslet lagts.

11 10 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län Figur 1 Antal personer berörda av varsel i Blekinge län från 1992 och framåt Totalt antal personer berörda av varsel om uppsägning i Blekinge län januari oktober Källa: Arbetsförmedlingen. Sysselsättningen i länet Sysselsättningen i länet har under perioden 1993 och 2007 ökat från till personer, enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Eftersom den registerbaserade sysselsättningsstatistiken på länsnivå släpar efter, finns inga exakta uppgifter efter 2007, men data från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) för 2008 och 2009 indikerar att sysselsättningen fortsatt att öka under 2007, men att ökningen avstannade under första delen av 2008 och därefter har minskat. Under andra halvåret 2008 och början av 2009 har denna minskning varit kraftig. Sysselsättningen kommer att fortsätta minska under 2009 som ett resultat av finanskrisen och en sammanfallande lågkonjunktur. Minskningen uppskattas till omkring personer till fjärde kvartalet 2009 jämfört med samma period ett år tidigare. Under 2010 förväntas en fortsatt svag minskning med omkring 550 personer. Bakgrunden är en långsamt vändande marknad med kvarvarande relativt stora marginaler gällande kapacitetsutnyttjandet hos företagen i privata näringslivet. Tillsammans med ett förväntat fortsatt ansträngt ekonomiskt läge inom länets offentliga sektor bidrar det till en minskande sysselsättning. Näringsgrenar och yrken Andelen sysselsatta i de olika näringsgrenarna har förändrats. Trots den starka marknadsutvecklingen i industri- och byggsektorn så har andelen sysselsatta i dessa branscher ändå minskat under de senaste åren i förhållande till tjänstesektorn. Sysselsättningsutvecklingen under högkonjunkturen har alltså varit ännu starkare i privata tjänstesektorn än i byggbranschen och industrin. Tjänstesektorn sysselsätter fler, men är ändå starkt beroende av industrisektorn, som är ekonomiskt dominerande bland annat på grund av sin omfattande export.

12 Jord- och skogsbruk Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 11 Inom sektorerna jordbruk, skogsbruk och fiske återfinns företag som bedriver verksamhet inom växtodling, djuruppfödning, timmeravverkning med mera. Enligt arbetsgivarna i undersökningen har sysselsättningen varit oförändrad under det senaste året. Inför det kommande året väntas sysselsättningen ligga kvar på dagens nivåer eller öka marginellt. Av de företag som ingått i undersökningen inom jord- och skogsbranschen tror tre fjärdedelar på en oförändrad efterfrågan närmaste sex månaderna, 25 procent tror att efterfrågan kommer att öka. Bilden idag är något mer optimistisk än under våren. Antalet yrkesfiskare har de senaste åren minskat stadigt både i Blekinge och övriga landet. En av orsakerna till minskningen tros vara en hög medelålder och svårigheter med nyrekryteringar. Fortfarande finns det en ovisshet om den framtida utvecklingen inom fisket och fiskeripolitiken. Näringen fortsätter att vara beroende av politiska beslut. Till branschen jord, skog och fiske hör även pälsnäringen. Blekinge är det län som har flest antal företagare inom denna näring. Branschen har, efter många år av debatt om förbud, kunnat återhämta sig och ser nu positivt på framtiden. Medelåldern är dock hög och det finns svårigheter att ersättningsrekrytera till branschen. Prognos: Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk beräknas bli oförändrat till utgången av Industri Industrin utgör en stor del av Blekinge läns arbetsmarknad. Inom tillverkningsindustrin brukar verkstadsindustrin särredovisas. Inom den ligger bland annat fordonsindustrin som har drabbats mycket kraftigt under lågkonjunkturen. Konjunkturnedgången sedan hösten 2008 har haft en kraftig påverkan på branschen. Känslighet för den globala konjunkturen, exportberoende och finansiell oro har lett till att efterfrågan har minskat kraftigt. Resultatet har varit en stadig utveckling där inhyrd personal minskat, tidsbegränsade anställningar inte blivit förlängda samt varsel hos flera arbetsgivare. Branschen har under året fram till och med oktober varslat 868 personer om uppsägning, vilket motsvarar 43 procent av samtliga berörda av de varsel som anmälts till Arbetsförmedlingen under perioden. Av dessa varsel står verkstadsindustrin med transportmedelstillverkningen i sin tur för drygt 80 procent. Antalet sysselsatta i branschen har minskat mycket kraftigt, minskningarna har skett både inom tillverknings- och verkstadsindustrin. Under de senaste sex månaderna har 39 procent av tillfrågade företag upplevt att efterfrågan har fortsatt att minska och för 17 procent har marknaden utvecklats positivt med en ökande efterfrågan. Under det närmaste halvåret väntar sig endast elva procent att marknaden ska fortsätta försämras. Hälften av tillfrågade företag tror att marknaden förblir oförändrad och andelen som tror på en positiv utveckling ökar till 34 procent. Förändringarna i förväntningar sker från en mycket låg nivå, men tyder ändå på förhoppningar och tro på att branschen ska bottna. Nyanställningar förväntas dock dröja. Bristsituationerna är mindre allvarliga än tidigare, och inom många av de yrken som varit svåra att rekrytera till tidigare finns nu god tillgång på arbetskraft. Verkstadsindustrin är den bransch som tydligast sett konsekvenser av konjunkturnedgången sedan hösten Under de senaste sex

13 12 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län månaderna uppger så många som 41 procent av tillfrågade företag att efterfrågan på varor och tjänster har minskat. Det är emellertid en betydligt lägre andel än 78 procent som uppmättes under våren. Företagens bedömning av utvecklingen de kommande sex månaderna är också mer optimistiska i höstens intervjuer. I de intervjuer som gjordes i våras uppgav endast elva procent att de tror på en ökande efterfrågan, vilket var historiskt låga nivåer i undersökningen. En tredjedel trodde att efterfrågan skulle fortsätta minska. Bedömningarna för det kommande halvåret i höstens intervjuer visar att andelen som tror att efterfrågan ska öka har stigit till 32 procent samt att andelen som tror på en minskad efterfrågan sjunkit till tio procent. Resultaten kan tolkas som att branschen är på väg att bottna under det kommande året. Marknaden idag ligger dock på en betydligt lägre nivå där fortsatta minskningar i många fall skulle innebära en omöjlighet för företagen att fortsätta bedriva sin verksamhet. Rekryteringsproblemen i branschen är mycket små, nio procent av tillfrågade företag har upplevt brist vid rekryteringar. Prognos: På ett års sikt väntas utvecklingen i branschen bli mer stabil. En svag fortsatt minskning av antalet anställda väntas under året då det kommer ta tid innan konjunkturen vänder och det finns ett fortsatt kapacitetsöverskott i branschen. Byggnadsverksamhet Byggbranschen har haft en mycket stark efterfrågan de senaste åren men under förra hösten vände trenden. Finanskrisen drabbade byggbranschen hårt och bostadsbyggandet minskade kraftigt när bankernas stramare kreditgivning innebar ökade svårigheter för kunderna att få lån. Det permanentade ROT-avdraget under 2009 har dock inneburit en ökad efterfrågan på reparationsarbeten. Det gynnar främst de mindre byggföretagen. De större företagen i branschen får dock en fortsatt låg efterfrågan beroende på det minskade husbyggandet. Bland företagen i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning finns dock en ökad optimism i branschen. 18 procent av byggföretagen i länet uppger att efterfrågan på deras varor och tjänster har minskat under de senaste 6 månaderna, medan 27 procent har upplevt ökad efterfrågan. Detta kan jämföras med vårens undersökning, då 33 procent av företagen hade haft en minskad efterfrågan och 19 procent upplevt ökad efterfrågan. Fortfarande finns pågående byggprojekt på flera håll i länet, men det finns en fortsatt försiktighet när det gäller nyanställningar. Problemet med lärlingsplatser har tilltagit, främst bland elektriker och många ungdomar har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Byggföretagens bedömning om den framtida efterfrågeutvecklingen är också mer optimistisk än i våras. I vårens undersökning trodde 38 procent av byggföretagen att efterfrågan skulle öka på ett års sikt, medan motsvarande andel i höstens undersökning uppgick till 48 procent. Den låga efterfrågan har också till följd att arbetskraftsbristen minskat betydligt i branschen. I vårens undersökning uppgav 33 procent av företagen att de upplevt arbetskraftsbrist, medan endast 14 procent upplevde någon arbetskraftsbrist i höstens undersökning. Problemet med lärlingsplatser har tilltagit, främst bland elektriker och många ungdomar har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Prognos: Antalet sysselsatta har minskat avsevärt under det senaste året och nedgången fortsätter i år men en viss sysselsättningsuppgång kan komma redan i slutet av 2010.

14 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 13 Privat tjänsteproduktion Sysselsättningen inom branschen har påverkats i stor utsträckning av de senaste årens högkonjunktur, inte minst för att utvecklingen inom branschen är starkt kopplad till efterfrågan inom industrin och bygg. När marknadsutvecklingen är stark inom bygg- och industrisektorn koncentrerar man sina resurser till själva produktionen/kärnverksamheten och köper externa tjänster. På samma sätt påverkas nu branschen av den kraftigt dämpade efterfrågan inom tillverkningsindustrin och sysselsättningen fortsätter att minska under prognosperioden, om än marginellt. Nedgången i konjunkturen har påverkat handeln i hela länet i takt med hushållens minskade konsumtion, men en efterfrågeökning noterades i somras. Handeln gynnades då av den svaga valutan och sommarhalvåret innebar en ökad efterfrågan, när utländska turister kom till länet samtidigt som fler svenskar semestrade och handlade hemma. Denna säsongseffekt har avtagit och handeln upplever sammantaget en fortsatt låg efterfrågan. I vårens undersökning uppgav 85 procent av företagen att efterfrågan varit oförändrat låg eller minskande under de senaste 6 månaderna, medan motsvarande uppgift från höstens undersökning är 70 procent. 30 procent av företagen i branschen hade alltså upplevt en efterfrågeökning under de senaste 6 månaderna. Hur stor del av denna som beror på valutaeffekten är svårt att avgöra. Livsmedelshandeln tror på en god tillväxt medan sällanköpsvaru- och partihandel ser en oförändrat låg efterfrågan. För partihandeln och handeln med motorfordon och drivmedel har efterfrågan ökat något men från en låg nivå. Detta bedöms huvudsakligen bero på den rekordlåga räntan. Vid en sysselsättningsminskning är det de timanställda som drabbas först. Ett stort antal tillsvidareanställda personer har även varslats om uppsägning den senaste tiden och allt tyder på att fler varsel kommer att läggas. Prognos: Sysselsättningen inom handeln har minskat och bedöms vara oförändrad under Kopplingar till industri och handel gör att en klar majoritet av de tillfrågade transportföretagen har upplevt en minskad efterfrågan under det senaste halvåret. I dagsläget har många företag inom branschen en fortsatt svår situation. För det kommande halvåret och även på ett års sikt ser tron på framtiden ljusare ut även om bedömningarna är fortsatt försiktiga. Antalet anställda har minskat under året som varit och branschen har under året stått för tolv procent av de varsel som anmälts till Arbetsförmedlingen. Under det kommande året väntas antalet anställda att stabiliseras och mot slutet av året vara oförändrat. Arbetsgivarna inom branschen har relativt små problem att rekrytera. Inför framtiden finns dock en fortsatt oro inför den kommande generationsväxlingen som kan bli ett problem inom transportnäringen i något högre grad än i andra branscher. Prognos: Sysselsättningen inom transport- och kommunikationsbranschen förväntas vara oförändrad under prognosperioden. Inom finans- och uppdragsverksamheten har sysselsättningen ökat kraftigt de senaste fem åren. IT-konsultbranschen och bemanningsföretagen är de verksamheter som främst gynnats av att industrin köper externa tjänster, vilket också innebär att dessa

15 14 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län verksamheter är särskilt känsliga för efterfrågeminskningar i industrin. När många företag i tillverkningsindustrin upplevt en kraftigt dämpad efterfrågan under det senaste året innebär detta också att uppdragsverksamheternas tjänster efterfrågas i betydligt mindre utsträckning än under högkonjunkturen Efter flera år av tillväxt kan en klar avmattning i efterfrågan på tjänster från uppdragsverksamheten noteras, mycket beroende av den svaga efterfrågan i industrin och byggsektorn. Samtidigt som arbetskraftsbehovet minskar ökar kompetenskraven successivt framför allt i IT-branschen. Ofta efterfrågar arbetsgivaren multikompetenser. Utvecklingen i uppdragsverksamheterna beror dock i stor utsträckning på vilka kunder företagen har. Tjänsteföretag som uteslutande haft uppdrag i verkstadsindustrin kommer att drabbas av efterfrågeminskning i betydligt större utsträckning än de vars kunder finns i mindre konjunkturkänslig verksamhet. Flera IT-företag uppger sig fortfarande ha en god eller mycket god efterfrågan och här råder fortfarande brist på enskilda nyckelkompetenser. Satsningar genomförs för att behålla den kompetens inom bland annat IT-företagen behöver i länet. Callcenterverksamheten är en bransch med hög personalomsättning och låg medelålder, vilket gör att branschen har en ständig efterfrågan, men heller inga egentliga rekryteringsproblem. Prognos: Sysselsättningen inom branschen förväntas förbli oförändrad till slutet av Besöksnäringen är väletablerad i länet, såväl ekonomiskt som sysselsättningsmässigt. En viktig verksamhet inom området är hotell- och restaurangbranschen. Högkonjunkturen ledde till en ökning av efterfrågan på dessa typer av tjänster, framförallt inom konferensverksamheten. Den delen av branschen är extra konjunkturkänslig och har påverkats kraftigt av nedgången. Besöksnäringen har under sommaren gynnats av den svaga svenska valutan. När svenska varor och tjänster blir billigare lockas utländska turister hit samtidigt som den relativt sett dyra Euron innebär att svenskar turistar hemma i större utsträckning. Under vinterhalvåret drabbas dock branschen återigen av minskad efterfrågan på affärsresande och konferensverksamhet. På orter som varit mycket beroende av transportmedelsindustrin, har industrins nedgång haft betydande negativ effekt på restaurangnäringen. Sysselsättningen är säsongsbetonad och deltidsintensiv vilket bidrar till rekryteringsproblem. Prognos: Sysselsättningen förväntas förbli oförändrat låg under prognosperioden i och med att hushållens disponibla inkomst minskar samt på grund av företagens ökande besparingskrav. Offentlig verksamhet De kommunala budgetarna minskar genom att skatteinkomsterna stadigt minskar. Antalet arbetade timmar sjunker kraftigt under de närmaste åren och kostnaderna ökar påtagligt på grund av ökad arbetslöshet. Det sker genom stigande kostnader för försörjningsstöd och ökade kostnader för olika kommunala aktiviteter för de som blir utan arbete. I Blekinge län har utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökat med 29 procent under de tre första kvartalen i år. Det är en större ökning i länet än i riket där den var 23 procent. Kommunerna aviserar övertalighet av personal i förhållande till budget. Den största övertaligheten noteras inom grundskolan, gymnasieskolan och inom vård- och omsorgsverksamhet. Under det

16 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 15 kommande året kommer antalet personalavgångar inom den offentligt finansierade verksamheten att överstiga antalet rekryteringar. Utbildning och forskning Till denna sektor hör förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, högskolor och universitet. Arbetstillfällena finns till stor del inom den offentliga sektorn men friskolorna fortsätter att öka. Enligt arbetsgivarna i undersökningen har antalet sysselsatta minskat i länet under det senaste året. Även inför nästkommande år väntas en minskning av antalet sysselsatta i länet. Inom förskolorna skiljer sig utvecklingen mellan kommunerna i länet. Många har ett ökande elevunderlag. Fler kommuner planerar att minska antalet anställda något medan andra planerar en svag ökning. Totalt på ett års sikt förväntas antalet anställda öka något. Inom grundskolan minskar däremot antalet elever och antalet anställda minskar under det kommande året. Även inom gymnasieskolan är minskningar av personal att vänta de kommande åren. Det kommande året planerar arbetsgivarna främst för rekryteringar av förskollärare och grundskollärare. Prognos: Sysselsättningen förväntas minska under prognosperioden. Vård och omsorg Arbetsgivarna inom vård och omsorg är till största delen offentliga såsom kommuner och landsting. Men antalet privata vårdgivare ökar. Sektorn sysselsätter bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, tandläkare, socialsekreterare med flera. Det senaste året har antalet sysselsatta minskat i länet. Minskningar av personal har skett både inom kommunal vård och omsorg samt inom landstingets verksamhet. Denna utveckling förväntas fortsätta under Minskade skatteintäkter gör att de ekonomiska ramarna är fortsatt begränsade. En viss lättnad väntas det kommande året tack vare det ekonomiska bidraget från staten till kommuner och landsting. Under 2011 och 2012 väntas dock läget bli fortsatt tufft vilket gör att verksamheten måste fortsätta spara och bli mer effektiv. Många kommuner har stora pensionsavgångar framöver och kommer därför att ha stora rekryteringsbehov på ett par års sikt. Liksom i våras finns emellertid en övertalighet i flera kommuner i länet och antalet anställda väntas minska. Under det kommande året planeras rekryteringar främst av läkare, undersköterskor. Läkare samt till viss del även tandläkare upplever arbetsgivaren är svårrekryterade till länet. Prognos: Sysselsättningen förväntas minska under prognosperioden. Offentlig förvaltning Inom den offentliga förvaltningen finner vi främst olika statliga myndigheter, som exempelvis Polisen, Försvarsmakten och Försäkringskassan, men även kommunal verksamhet och viss verksamhet inom landstinget. Det senaste året har antalet sysselsatta minskat inom den offentliga förvaltningen. Svaga minskningar har skett inom den kommunala verksamheten och även inom flera andra myndigheter. Inför nästkommande år väntas sysselsättningen fortsätta minska något hos många arbetsgivare. Inom Försvarsmakten förväntas en viss minskning av

17 16 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län antalet anställda. Inom Polisen väntas däremot en ökning av antalet anställda. Prognos: Sysselsättningen förväntas minska marginellt under prognosperioden. Tabell 6 Sysselsättningsutvecklingen under prognosperioden Bransch/näring Industri, jord och skog Bygg- och anläggningsverksamhet Handel Transport Hotell och restaurang, personliga tjänster Förväntad utveckling till årsskiftet 2010/2011 Finans- och uppdragsverksamhet Utbildning Vård och omsorg Offentlig förvaltning Summa Utbudet av arbetskraft Arbetskraften definieras som summan av antalet sysselsatta och antalet arbetslösa samt deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Personer i arbete med stöd som anställningsstöd, lönebidrag, nystarts- och instegsjobb räknas däremot som sysselsatta. Arbetskraftsutbudet påverkas av befolknings- och sysselsättningsutveckling, utbildning, pensionsavgångar och ohälsotal. Hur arbetskraften kommer att utvecklas de kommande två åren är ovanligt svårbedömt eftersom konjunktur och strukturella förändringar verkar i olika riktning. Sysselsättningen åren 2009 och 2010 bedöms minska mer än arbetskraftsutbudet, vilket medför att arbetslösheten ökar. Fjärde kvartalet 2008 var i genomsnitt personer arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd. Motsvarande kvartal 2009 väntas drygt personer i Blekinge län vara arbetslösa eller delta i program. Detta innebär en ökning med 72 procent. Under fjärde kvartalet 2010 bedöms antalet arbetslösa och i program öka med ytterligare 700 personer och uppgå till ca Arbetslösheten som andel av befolkningen i åldrarna år förväntas uppgå till 6,1 procent och medräknat arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgår andelen till 10,4 procent. Befolkningsutveckling Ramarna för arbetskraftens utveckling är utvecklingen av befolkningen i arbetsaktiv ålder. Under år 2008 ökade befolkningen i Blekinge län med knappt 360 personer till personer vid årsskiftet 2008/2009. Den arbetsaktiva befolkningen i åldrarna år minskade dock med 80 personer under samma period och är nu drygt personer. Karlskrona är den enda kommun i länet som haft en ökning av befolkningen i intervallet år med knappt 200 personer. I Sölvesborgs och

18 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 17 Olofströms kommun är antalet oförändrat, och i Ronneby och Karlshamns kommun har den arbetsaktiva befolkningen minskat med omkring 130 personer. Under det kommande året har länet en allt större andel i befolkningen som går i pension, samtidigt som tillskottet från de ungdomar som träder in på arbetsmarknaden inte är lika stort. Nytillträdande på arbetsmarknaden består till stor del av personer i grupperna ungdomar och invandrare, hos vilka deltagandet i arbetskraften är mindre än hos genomsnittliga befolkningen. Under 2009 och 2010 bedöms befolkningens effekt på de arbetsaktiva åldrarna år bli negativ vilket bidrar till en minskning av arbetskraften. Utbildning och arbetsmarknadspolitiska program Antalet nybörjare vid universitet och högskolor ökade höstterminen 2008 jämfört med förra året, och bedöms ha öka ytterligare höstterminen I Blekinge län var antalet nyfödda högst år 1990 vilket innebär att antalet sökande till högre utbildning bör fortsätta att öka ännu några år. Denna effekt förstärks för närvarande av att personer som förlorar sin anställning ofta ser studier som ett bra alternativ till arbetslöshet. Antalet studerande vid den kommunala vuxenutbildningen har minskat under senare år och utbildningarna har ändrat inriktning. Fler yrkesinriktade utbildningar startas och samarbete mellan kommuner sker i större omfattning. Vår bedömning är att antalet kommer att öka under både 2009 och 2010 jämfört med tidigare antaganden till följd av den försämrade situationen på arbetsmarknaden. Detta innebär att antalet personer i arbetskraften minskar men att arbetslösheten samtidigt hålls nere. Vi utgår också ifrån att antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program kommer att öka under 2009 och 2010 jämfört med åren innan. Mest efterfrågade program bland arbetssökande är arbetsmarknadsutbildning som innebär en kompetenshöjning och praktikplatser som ger den arbetssökande chansen att visa sina färdigheter på en arbetsplats. Färre får ersättning från sjuk- /arbetsskadeförsäkringar Ohälsotalet 1 i Blekinge ligger på en högre nivå än riket men har minskat stadigt under de senaste åren. I juli 2008 var ohälsotalet 39,9 och i samma månad 2009 hade det minskat till 37,4. Antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning på heltid i Blekinge län minskade under förra året. I december 2008 uppgick antalet till Det var omkring 180 personer färre än året innan, vilket har gett ett tillskott till arbetskraften i länet. Fram till oktober 2009 hade antalet personer minskat ytterligare med knappt 400 personer och var då personer. Under 2010 väntas även förändrade regelverk hos Försäkringskassan ge ett ytterligare tillskott till arbetskraften då fler personer inte får sjukersättning och därmed kommer att räknas till arbetskraften. Ökningen av arbetskraften planar ut under 2010 Med det underlag som för närvarande finns att tillgå enligt ovan är vår bedömning att antalet personer i arbetskraften endast ökar marginellt under Ohälsotalet mäts som antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldrarna

19 18 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län Arbetslöshet och programinsatser Arbetslösheten låg på en relativt låg nivå under hela 2007 och en bit in i Vid fjärde kvartalet 2008 började den att öka och har sedan ökat i allt snabbare takt. Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten kommer att fortsätta öka under sista kvartalet 2009 och även under 2010 men i en betydligt lugnare takt. Antalet personer i aktivitetsstöd har ökat kraftigt i länet fram till tredje kvartalet 2009 och bedöms öka ytterligare under både 2009 och Däremot förväntas utvecklingen av antalet personer i arbete med stöd vara relativt oförändrad. Möjligen sker en viss minskning under prognosperioden kopplad till en fortsatt låg efterfrågan på arbetskraft under det kommande året. Tabell 7 Arbetslösa, i program med aktivitetsstöd och i arbete med stöd. Utfall 2007 och 2008, prognos för 2009 och 2010 Arbetslösa, i program med aktivitesstöd och i arbete med stöd Skattning av antalet arbetslösa, antalet i program med aktivitetsstöd och i arbete med stöd som kvartalsgenomsnitt samt procentuell förändring ett år bakåt. Arbetslösa Program med aktivitetsstöd I arbete med stöd Period Antal Diff. % Antal Diff. % Antal Diff. % 2007 kv kv kv kv kv % % % 2008 kv % % % 2008 kv % % % 2008 kv % % % 2009 kv % % % 2009 kv % % % 2009 kv % % % Prognos 2009 kv % % % 2010 kv % % % 2010 kv % % % 2010 kv % % % 2010 kv % % %

20 Arbetslöshetens struktur Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Blekinge län 19 Tabell 8 Visar andelen personer som är arbetslösa och i program med aktivitetsstöd fördelat på olika sökandegrupper tredje kvartalet 2009 jämfört med tredje kvartalet 2008 Arbetslöshetens struktur Andelen arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd fördelat på olika sökandegrupper, tredje kvartalet 2009, i procent av samtliga arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i resp län eller resp. grupp. Andel resp grupp av samtliga arbetslösa+program med aktivitetsstöd i resp län' Länet i fjol Länet i år Riket i år Kvinnor 46,9 41,7 43,9 Män 53,1 58,3 56,1 Ungdomar - 24 år 27,5 27,7 24,2 Äldre år 17,1 14,3 13,9 Funktionshindrade 14,2 10,6 13,8 Utlandsfödda 22,0 21,5 28,7 Andel resp grupp av utlandsfödda totalt arbetslösa+program med aktivitetsstöd' Utlandsfödda, grundskola 35,4 33,5 34,6 Utlandsfödda, gymnasium 37,7 38,3 37,9 Utlandsfödda, högskola 26,9 28,2 27,5 Andel resp grupp av svenskfödda totalt arbetslösa+program med aktivitetsstöd' Svenskfödda, grundskola 27,2 23,3 21,3 Svenskfödda, gymnasium 54,5 57,4 56,4 Svenskfödda, högskola 18,3 19,4 22,3 Andel resp grupp av totalt arbetslösa för resp grupp' Långtidsarbetslösa -24 år (100 dagar), andel av totalt arbetslösa -24 år. 5,3 5,8 11,9 Långtidsarbetslösa män, andel av totalt arbetslösa män. 21,5 28,0 28,2 Långtidsarbetslösa kvinnor, andel av totalt arbetslösa kvinnor. 21,9 25,9 24,6 Långtidsarbetslösa utlandsfödda, andel av totalt arbetslösa utlandsfödda. 29,3 34,5 33,4 Långtidsarbetslösa funktionshinder, andel av totalt arbetslösa funktionshinder. 35,5 45,7 40,2 Långtidsarbetslösa år, andel av totala arbetslösheten. 21,7 27,1 26,6 I tabell 8 redovisas arbetslösa samt deltagare i program med aktivitetsstöd som ett tal. Eftersom antalet arbetslösa påverkas av tillgången till programmedel ger en sammanslagning av antalet arbetslösa och antalet deltagare i program med aktivitetsstöd en bättre bild av läget på arbetsmarknaden. Totalt har andelen arbetslösa och sökande som har aktivitetsstöd ökat från 4,6 procent av befolkningen år till 8,3 procent vid jämförelse mellan tredje kvartalet 2008 och motsvarande period Den försämring som skett på länets arbetsmarknad har hittills till stora delar berört områden där arbetskraften domineras av män. Det avspeglas i att männens arbetslöshet har ökat kraftigare än kvinnornas. Under tredje kvartalet i år stod männen för 58 procent av samtliga personer som var arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Andelen män var något högre än andelen kvinnor även för ett år sedan. Under det senaste året har skillnaderna växt ytterligare. Under de kommande åren väntas kvinnorna stå för en allt större andel av ökningen då konjunkturnedgången även påverkar anställda inom offentlig sektor samt den privata tjänstenäringen i ökad utsträckning. Inom dessa branscher är en stor del av de sysselsatta kvinnor. Ungdomarna i länet är en grupp som drabbas hårt av den försämrade arbetsmarknaden med en kraftig ökning av antalet i arbetslöshet eller program som följd. Gruppen är av tradition konjunkturkänslig, med en svagare anknytning till arbetsmarknaden och drabbas ofta hårdare än andra grupper i lågkonjunktur. De är på väg in på arbetsmarknaden för första gången och saknar i många fall arbetslivserfarenhet och kontakter vilket gör det svårare för dem att konkurrera om jobben. Yngre får dessutom ofta sluta före äldre vid uppsägningar. Många har tidsbegränsade eller andra mer osäkra anställningar vilka brukar försvinna tidigt i en konjunkturnedgång. Andelen ungdomar i arbetslöshet eller program är

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län 1 PROGNOSEN Ökad framtidstro bland gotländska företagare Efterfrågan på arbetskraft har ökat under senare delen av 2013 och bedöms fortsätta öka under både

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något fler nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011

Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011 Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011 Prognos ARBETSMARKNAD HALLANDS LÄN ÅR 2010 OCH 2011 ÖKAD SYSSELSÄTTNING MEN FORTSATT HÖG ARBETSLÖSHET Länets gynnsamma läge mellan Göteborg och Skåne och med

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Blekinge län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Blekinge län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Blekinge län 2011-2012 Stark ökning av efterfrågan inom tjänstesektorn KONJUNKTUREN PEKAR UPPÅT Efter förra årets kraftiga återhämtning fortsätter Blekinges arbetsmarknad

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Gotlands län

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Gotlands län Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Gotlands län 2011-2012 Det här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Gotlands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 Konjunkturförbättringen starkare än väntat Resultatet av Arbetsförmedlingens samlade intervjuer med 12 500 arbetsgivare

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Starkare arbetsmarknad Dalarna, liksom en stor del av resten av världen, dras med efterverkningarna av en seg lågkonjunktur. Ekonomin i USA och

Läs mer

prognos arbetsmarknad

prognos arbetsmarknad prognos arbetsmarknad gotland 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar...2 Fakta om prognosen...3 Definitioner...3 Sysselsättning och efterfrågan på arbetskraft...4

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013 Fler fick jobb. Av samtliga som var inskrivna vid länets Arbetsförmedlingar påbörjade under maj 1 063 personer någon form av arbete,

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under september påbörjade 700 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

PROGNOS ARBETSMARKNAD KRONOBERG 2008 2009

PROGNOS ARBETSMARKNAD KRONOBERG 2008 2009 PROGNOS ARBETSMARKNAD KRONOBERG 2008 2009 Innehåll Sammanfattning... Sysselsättningsökningen minskar Ökningen av arbetskraften bromsar in Oförändrad arbetslöshet Utmaningar och möjligheter i länet Fakta

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Kraftig ökning av antalet som fått arbete Under februari påbörjade 800 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Kalmar län 1 PROGNOSEN Konjunkturen i länet förbättras under 2014 och 2015 Den globala tillväxten 2014-2015 får kraft från USA, Japan och Storbritannien. USA leder återhämtningen.

Läs mer

prognos Arbetsmarknad Värmlands län

prognos Arbetsmarknad Värmlands län prognos Arbetsmarknad Värmlands län 2010 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...1 Antalet sysselsatta minskar under 2010...1 Arbetskraften minskar...1 Arbetslösheten ökar under 2010...1 Utmaningar på länets

Läs mer

Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012

Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012 Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012 Oron i omvärlden ger effekt i Östergötland. Fram till och med 2011 har utvecklingen varit bra i Östergötland men inför 2012 är oron

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013 Arbetsmarknad Hallands län 1 prognosen Svag utveckling på den halländska arbetsmarknaden 2013 Den svenska ekonomin har under en lång period varit starkare än de flesta andra europeiska länders

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Gotland

PROGNOS Arbetsmarknad Gotland PROGNOS Arbetsmarknad Gotland 2010 Arbetsmarknadsutsikter 2010 för Gotlands län 1 Fakta om prognosen Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett slumpmässigt

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Uppsala län Innehållsförteckning Sid ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER... 3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Gävleborgs län Innehållsförteckning Sid DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Josef Lannemyr Analysavdelningen Fått arbete Under februari påbörjade 705 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 SVAGARE ARBETSMARKNAD MED STIGANDE ARBETSLÖSHET...3 MINSKAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER...3 Arbetslösheten ökar...3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 Färre har fått ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Innehållsförteckning. Författare: Peter Nofors Ansvarig utgivare: Clas Olsson

Innehållsförteckning. Författare: Peter Nofors Ansvarig utgivare: Clas Olsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Ekonomisk översikt...3 Omvärldsbild...3 Arbetskraften minskar...3 Arbetslösheten ökar under 2009-2010...3 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling...4

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Stark ökning av antalet inskrivna som fått arbete Under september påbörjade 790 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Under månaden anmäldes 770 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 494. Antalet platser har således nästan halverats. Av samtliga platser anmäldes drygt

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 september 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, augusti 2013 9 995 (6,66 %) 4 749 kvinnor

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012 Text Bitte Lyrén Text- och bildredigering Urban Isberg Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...3 Sammanfattning...4

Läs mer

PROGNOS ARBETSMARKNAD DALARNA

PROGNOS ARBETSMARKNAD DALARNA PROGNOS ARBETSMARKNAD DALARNA 2008 2009 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Fakta om prognosen... 2 3. Efterfrågan på arbetskraft, sysselsättning... 2 4. Utbudet av arbetskraft... 6 5. Arbetslöshet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 Fått arbete Antalet personer som fick arbete var under augusti 1 229 i

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Kronobergs län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Kronobergs län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Kronobergs län 2012 Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...1 Sammanfattning...2 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling...3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 SYSSELSÄTTNING OCH EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT 4 Sysselsättningen bedöms minska 4 Antalet personer som varslats om uppsägning

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 11 oktober 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 Lediga platser Under september anmäldes 1 064 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Det är

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. På vår webbplats

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT Prognos 2012 Gävleborgs län: Länets arbetsmarknad försvagas Våren 2011 trodde företagen att deras varor och tjänster skulle efterfrågas väsentligt mer än tidigare. Hösten 2011 ser de att efterfrågan i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Kronobergs län 2 (21) Innehållsförteckning

Arbetsmarknadsutsikter för Kronobergs län 2 (21) Innehållsförteckning Arbetsmarknadsutsikter för Kronobergs län 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I LÄNET... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING... 5 PRIVATA FÖRETAG...

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 mars 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2016 Skåne län Nationalräkenskaperna, som nyligen publicerades av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 Antalet personer som går till arbete fortsätter att minska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till Arbetsmarknadsprognos för Västerbottens län hösten 29 årsskiftet 21/211. PROGNOS Västerbottens län Umeå Mycket välkomna till Presentation 9 december 29 i lokal Klubban på Arbetsförmedlingen, Nygatan 25,

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2016 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar en fortsatt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 11 oktober 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, september 2013 12 607 (7,3 %) 5 928 kvinnor

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer