Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur"

Transkript

1 Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur Forskningsrapport 2 av 3 inom projektet Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning ur ett operatörsperspektiv

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Bakgrund, syfte och metod 5 2. Att leda tjänsteverksamheter Vad är god service? Ledningsuppgiften från planering till beredskap för det oväntade Ledningsstrategi från regler till kultur Ledaren kontrollant eller coach? Serviceledning i praktiken Vad är god service inom Veolia Transport? Ledning genom regler eller ledning genom kultur Avslutande diskussion Referenslitteratur 20 VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB 2

3 Sammanfattning Veolia Transport driver forskningsprojektet Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning ur ett operatörsperspektiv. Projektets mål är att ta fram kunskap om hur kollektivtrafiken i ännu högre grad än idag kan fungera som en serviceorienterad, kund- och kunskapsdriven bransch. I denna rapport riktas intresset mot ledning och styrning. I fokus står den praktiska problematiken som chefer möter i brytningen mellan effektiv produktion och kundorienterad service, en problematik som känns igen från många andra tjänstebranscher men som får sin speciella karaktär i en verksamhet som kollektivtrafiken. Med utgångspunkt i forskningen kring hur tjänster fungerar och bör organiseras utvecklas i rapporten en enkel modell för olika strategier för ledningsarbete. Modellen används sedan för att diskutera förutsättningarna och formerna för ledningsarbetet i Veolia Transport. Ett antal frågor har varit vägledande för analysen: Hur hanterar ledningen spänningen mellan behovet av instruktioner och behovet av att med arbetare själva får fatta beslut i en serviceorienterad organisation? Vilken roll spelar det faktum att verksamheten är geografiskt utspridd för ledningens möjlighet att stödja medarbetarnas lärande? Hur hanterar ledningen problematiken med att service är svårt att definiera? Hur påverkas ledningsarbetet av att det sker inom ramen för en beställarutförarrelation? Intervjuer av berörda personer i företaget och analyser av dokument har kartlagt ledningsarbetets förutsättningar och arbetssätt. Undersökningen har omfattat ett brett spektrum av personalgrupper; plats- och enhetschefer, spärrexpeditörer, personalledare, stationsvärdar och medarbetare från Veolia Transports utbildningsavdelning. Under intervjuerna användes halvstrukturerade intervjuguider som anpassades beroende på intervjupersonernas arbetsuppgifter i företaget. Intervjuerna har kompletterats med enkät- och dagboksunder sökningar inom division Stockholm spår och inom division Buss i Östergötland och både omfattat kunder och medarbetare. Studien visar att ledningsarbete i kollektivtrafiken har behov av att upprätthålla standardisering genom till exempel detaljerade instruktioner och policies för hur verksamheten ska bedrivas. Samtidigt finns det en vilja att i ökad utsträckning bli mer flexibla genom att förlita sig på medarbetarnas förmåga att själva fatta beslut och ta ansvar. Inom forskningen ställs de båda ledningsstrategierna mot varandra och det argumenteras ofta för fördelarna med den senare formen av ledning. Vi kan se tecken på en motsvarande prioritering inom Veolia Transport. Samtidigt är det uppenbart att regler, rutiner och inte minst mätningar spelar en avgörande roll i det praktiska ledningsarbetet. Standardiseringen av rutiner fyller ett viktigt funktionellt behov genom att det gör det möjligt att koordinera arbetet i företaget trots att det är geografiskt utspritt. Även om en stark gemensam kultur har kapacitet att samordna aktiviteter i en stor organisation, så blir tolkningsutrymmet i en stor organisation också omfattande. För att tjänsten ska kunna levereras handlar det inte bara om att leva upp till kundens förväntningar utan också att organisationen fungerar som helhet. I kollektivtrafiken går det inte att välja mellan antingen standardisering eller en mer flexibel styrning. Istället blir frågan vad som behöver standardiseras och var flexibilitet bör uppmuntras. VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB 3

4 Av studien kan man dra slutsatsen att detta val hänger samman med kollektiv trafikens tekniska respektive funktionella kvalitet, där standardisering är mer viktigt för den tekniska kvaliteten. Samtidigt ser vi hur de båda dimensionerna sammanfaller. Rekommendationen för val av ledningsstrategi är därför svår att göra mer precis än att rekommendera standardisering där det behövs och frihet under ansvar där det är möjligt. Ett tydligt kännetecken för kollektivtrafikoperatörer är att verksamheten är geografiskt utspridd, något som försvårar arbetet med att stödja medarbetares lärande och kompetensutveckling. Studien visar att det finns behov av en ökad systematik för att utveckla nya rutiner och arbetssätt. Med en sådan integrerad systematik för lärande och ledning kan det betungande brandkårsarbetet undvikas och mer tid skapas för ett långsiktigt ledarskap. I studien har vi kunnat konstatera att mätningar och andra former av uppföljning kan ha olika funktioner. Det finns inget som säger att ett system för att ta tillvara på kundsynpunkter per automatik är ett sätt för ledningen och trafikhuvudmannen att kontrollera att allt går rätt till. Mätningarna kan också fungera som ett hjälpmedel för medarbetarna att göra ett bättre jobb. En förutsättning för en sådan användning är att medarbetarna involveras i utformandet av mätningarna och att mätningarna upplevs som relevanta när det kommer till upplägg och inriktning. Sådana operativt förankrade mätningar kan tydliggöra kraven på god intern service till de kundnära medarbetarna från andra delar av organisationen. Studien visar tydligt hur Veolia Transports och trafikhuvudmannens ledningsarbete påverkar varandra. Många svårigheter som har framkommit i studien har sin grund i detta dubbla ledarskap. Vad som behövs är en gemen sam ansträngning från såväl operatörer som trafikhuvudmän att hitta nya arbetssätt som fokuserar på hur man tillsammans kan utveckla det gemensamma åtagandet, bortom relationen beställareutförare. VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB 4

5 1. Bakgrund, syfte och metod Många operatörer, trafikhuvudmän och myndigheter brottas med FoU-liknande frågor eftersom de har det gemensamma intresset att utveckla svensk kollektivtrafik. Veolia Transport driver forskningsprojektet Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning ur ett operatörsperspektiv. Projektets ambition är att, med utgångspunkt i vår roll som operatör, ta fram kunskap om hur kollektivtrafiken kan bli en mer serviceorienterad kund- och kunskapsdriven bransch. Veolia Transport vill utveckla konkreta förslag på hur detta kan åstadkommas, både vad vi som operatörer själva kan göra men också vad vi kan göra tillsammans med andra aktörer. Inom ramen för detta forskningsprojekt genomförs olika studier som avrapporteras i sex olika rapporter. Den första, mer praktiskt inriktade utvärderingsdelen av projektet avrapporteras genom tre kortare caserapporter. Caserapporterna syftar till att beskriva och i någon mån utvärdera det utvecklingsarbete som pågår inom företaget. En andra, mer forskningsinriktad del av projektet avrapporteras i form av tre forskningsrapporter. Dessa tar sin utgångspunkt i mer grundläggande forskningsfrågor och försöker ge svar baserade på litteraturstudier, analys och reflektion. Detta är forskningsrapport nummer två. I rapporten riktas intresset mot ledningen och styrningen av den verksamhet som kollektivtrafikoperatören bedriver. I fokus är den praktiska problematiken som chefer möter i brytningen mellan effektiv produktion och kundorienterad service. Denna problematik känns igen från många andra tjänstebranscher, men är av speciell karaktär i kollektivtrafiken. Med utgångspunkt i forskningen kring hur tjänster bör organiseras utvecklas i rapporten en enkel modell för olika strategier för ledningsarbete. Modellen används sedan för att diskutera förutsättningarna och formerna för ledningsarbetet i Veolia Transport. Ett antal frågor har varit vägledande för analysen: Hur hanterar ledningen spänningen mellan behovet av instruktioner och behovet av att med arbetare själva får fatta beslut. Vilken roll spelar det faktum att verksamheten är geografiskt utspridd för ledningens ansvar att stödja medarbetarnas lärande? Hur påverkas ledningsarbetet av att det sker inom ramen för en beställar-utförar relation? Forskningsrapporten bygger på flera datakällor, både undersökningar genomförda internt, intervjudata från forskningsprojektet SAMOT vid Karlstads universitet och intervjudata som två magisterstudenter vid Karlstads universitet har samla in (Eriksson & Mollander, 2008). Intervjuer av personer i företaget och analyser av dokument har tittat på ledningsarbetets förutsättningar. Med denna genomlysning har vi även fått möjlighet att fördjupa vår egen kunskap. Mot bakgrund av det komplexa studiefenomenet har det funnits skäl att använda sig av flera olika undersökningsmetoder. Intervjuerna, sammantaget ett 30-tal, genomfördes i tunnelbanan för division Stockholm spår under första halvåret Under sökningen ett brett spektrum av personalgrupper: plats- och enhetschefer, spärrexpeditörer, personalledare, stationsvärdar och medarbetare från Veolia Transports utbildningsavdelning. Intervjuerna har kompletterats med enkäter och dagboksundersökningar inom division Stockholm spår och inom division Buss i Östergötland. Data från dessa undersökningar kommenteras mer utförligt i caserapport nummer ett, Kundservicemätningar och andra värdemätare, och forskningsrapport ett, Intern hanering av kundsynpunkter. VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB 5

6 Mot bakgrund av forskning och erfarenheter från andra servicebranscher tecknas en bild av hur det är att leda en verksamhet som tillhandahåller kollektivtrafiktjänster. Med hjälp av en modell gör vi en analys av ledningsarbetet. Rapporten avslutas med en diskussion där vi lyfter centrala frågor med relevans för flera företag inom kollektivtrafiken och pekar på några implikationer för det praktiska ledningsarbetet. 2. Att leda tjänsteverksamheter En tjänst kan sägas bestå av en serie aktiviteter som genomförs för att lösa ett problem eller för att tillfredsställa behov som kunden har, till exempel att kunna förflytta sig från sin bostad till sitt arbete (Grönroos, 2002, Zeithaml, et al 2006). Aktiviteternas natur gör att tjänster och tjänsteverksamheter skiljer sig från varor och varuproducerande verksamheter på flera avgörande sätt. I tidigare forskning har man lyft fram tre drag som kännetecknar företeelsen tjänst (Echeverri & Edvardsson, 2002): Tjänster är immateriella och har förgängliga egenskaper. En specifik resa med kollektiv trafiken upphör att existera när den har genomförts. Detta betyder inte att tjänstens förutsättningar inte kan vara materiell och bestående. Det är till exempel kollektivtrafikens infrastruktur (till exempel spår, tåg och bussar). Tjänster produceras och konsumeras i huvudsak samtidigt, och det sker en samproduktion där kunden agerar medproducent, det vill säga själv bidrar med aktiviteter i tjänsteprocessen. Till skillnad från när en vara köps är kunden på plats i tjänstefabriken och deltar i tillverkningen. Detta gör att det är mycket svårt att säkerställa att ett visst tjänstetillfälle blir identiskt med ett annat, till och med i en så standardiserad verksamhet som kollektivtrafiken. Ur ett ledningsperspektiv får de egenskaper som tjänster har långtgående konsekvenser. Zeithaml et al. (2006) pekar på vikten av att chefer i tjänsteorganisationer har en vision där tjänstekvalitet är en framgångsfaktor. Grönroos (2002) lyfter fram hur viktigt det är att verksamhetens affärslogik bygger på den totala effektiviteten, det vill säga hur väl man lyckas göra rätt saker på ett bra sätt. Blumberg (1991) menar att nyckeln till framgång ligger i att kunna hantera den kritiska balansen mellan intern och extern effektivitet, och att förmågan att kunna fokusera på både kunder och medarbetarna därför är av stor vikt för chefskapet. Johansson och Magnusson (1988) poängterar att det är förmågan att omsätta visioner i konkreta åtgärder där alla medarbetare är delaktiga som är kritisk. Samtidigt är det inte säkert att hög service alltid är eftersträvansvärt. Storbacka (1993) ställer sig frågande till hur lönsam en renodlad servicestrategi är och menar att produktiviteten kan bli lidande med en sådan strategi. Normann (1992) påstår inte att service är olönsamt, men menar att god service ofta inte uppmärksammas av kunderna, till skillnad från dålig service. Om man väljer att satsa på en servicestrategi så är det av stor vikt att det råder en medvetenhet om vilka faktorer som är viktiga så att man satsar på rätt saker. Att leda en verksamhet mot god service förutsätter alltså att innebörden av god service är tydlig för företagets chefer och medarbetare. VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB 6

7 2.1 Vad är god service? Enligt Grönroos (2002) upplevs en tjänst efter två huvuddimensioner; en teknisk eller resultatinriktad dimension och en funktionell eller processinriktad dimension. Den tekniska dimensionen beskrivs som vad kunderna får ut av tjänsten, eller vad kunden har när tjänsten är avklarad. Den här typen av kvalitet kan relativt lätt specificeras och mätas, till exempel som ett visst trafikutbud, en viss punktlighetsgrad eller att information finns tillgänglig på rätt plats vid rätt tidpunkt. Ofta är det den här typen av kvalitet som det har fokuserats på i traditionellt kvalitetsarbete, liksom när tjänster har definierats i samband med till exempel garantier, kontrakt och andra kvalitetscertifieringar (se Björlin-Lidén 2004, Camén 2009, Rönnbäck 2008). Den funktionella dimensionen tar fasta på att kunden i samband med tjänster även påverkas av hur den tekniska kvaliteten levereras. Denna dimension är nära förknippad med kundens möte med företagets personal och fysiska resurser. Det kan till exempel handla om faktorer som bemötande, trängsel och renhållning. Det är inte lika lätt att bedöma den funktionella kvalitetsdimensionen som den tekniska, eftersom den i hög utsträckning handlar om subjektiva upplevelser. Man skulle kanske kunna tro att kunder inte har lika höga förväntningar på den funktionella kvaliteten när de brukar en teknikbaserad tjänst som kollektiv trafiken jämfört med en tjänst som är mindre påtaglig (jfr Bebko 2000). Grönroos (2002) menar dock att högteknologiska tjänster ofta är mer beroende av en hög funktionell kvalitet eftersom personligt samspel inträffar mer sällan och i mer kritiska situationer när kunden är personligt involverad och riskerar att bli missnöjd. Kravet på hög personlig service skulle alltså vara lägre då tjänsten fungerar friktionsfritt och högre då det uppstår problem. Detta stöds av forskningen om så kallade kritiska händelser (Echeverri & Edvardsson 2002, Friman 2000) som visar på vikten av att problem och svårigheter hanteras på ett bra sätt. Ledarskapet är en nyckelfaktor för båda typerna av kvalitet. Lin (2007) menar att cheferna har stora möjligheter att påverka den tekniska kvaliteten genom att styra om resurser och processer i organisationen. Den funktionella kvaliteten skapas direkt i kundmötet och är svårare att säkerställa. Detta betyder inte att cheferna inte kan påverka den funktionella kvaliteten. Genom sitt ledarskap påverkar cheferna medarbetarnas inställning till arbetet, och det sätt på vilket verksamheten är organiserad styr många gånger vad som är möjligt att göra för medarbetarna i det enskilda kundmötet. Dessutom utgör de tekniska kvaliteter som cheferna styr förutsättningarna för den funktionella kvaliteten. Den funktionella kvaliteten spelar en avgörande roll för att tjänsten ska få en riktigt hög kundupplevd kvalitetsnivå i situationer där den tekniska kvaliteten redan håller hög nivå. VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB 7

8 2.2 Ledningsuppgiften från planering till beredskap för det oväntade Vad är det då som ledningen bör rikta in sig på för att säkerställa en hög teknisk och funktionell servicenivå? Att som chef övervaka arbetet är sällan ett realistiskt alternativ. Betydligt vanligare är det att man utformar regler och rutiner för arbetet och att resultatet följs upp utifrån viktiga faktorer för verksamheten. Med en serviceorienterad strategi innebär detta också att chefen ska ta reda på vad kunderna tycker är viktigt och sedan se till att denna kunskap styr hur arbetet utformas och bedrivs, det vill säga man planerar verksamheten först och ser till att planen genomförs därefter. Ett sätt att planera verksamheter är att kontinuerligt mäta hur kunderna upplever kvaliteten, och om nödvändigt vidta åtgärder. Idealt fungerar organisationen då som en termostat på ett värmeelement om temperaturen är för låg reagerar termostaten och slår på elementet som värmer upp rummet tills rätt temperatur uppnåtts. På motsvarande sätt kan signaler om sjunkande punktlighet eller problem med köer vid spärrexpeditioner få en transportoperatör att vidta vissa på förhand definierade åtgärder, såsom att öka underhållet eller stationsbemanningen. Genom att standardisera vad som ska göras och säkerställa att det blir gjort förhöjs också kvaliteten. Inom forskningen om kvalitetsutveckling läggs ofta stor vikt vid att verksamheten mäts (se till exempel Bergman & Klefsjö 2001) och mätningar spelar en central roll i kvalitetsledningssystem som till exempel ISO 9001 och SIQ-s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Bland annat Levitt (1972) har betonat vikten av att standardisera tjänster. Ett problem som många tjänsteproducerande företag ställs inför är att det är svårt att hitta operationella mått på de funktionella sidorna av tjänsten som både fångar kundens perspektiv och samtidigt går att koppla till medarbetarnas arbete i företaget. I forskningen har man identifierat fem huvudkriterier för hur en tjänst bedöms och som det är viktigt att säkerställa (Parasuraman et al 1985, 1988, 1994, Edvardsson 1996): Påtaglighet att tjänstens materiella sidor (verktyg, maskiner, uniformer och lokaler) håller hög klass Pålitlighet att det som utlovas levereras Beredskap att vara tillgänglig och leverera tjänsten när kunden behöver den Säkerhet att tjänsten utförs säkert och att utförandet upplevs som säkert Empati att kunden känner att företaget bryr sig om honom eller henne Dessa kriterier har en tydlig inriktning mot den funktionella kvaliteten även om tekniska aspekter också berörs. Detta gör att medarbetarnas agerande hamnar i fokus, och därmed också ledningsfunktionen i företaget. Samtidigt är de fem dimensionerna allmänt formulerade. När kundens intryck och upplevelse ska översättas till mätbara aspekter av tjänsten är risken att man förenklar för mycket och väljer mått som är lätta att mäta och påverka, till exempel ett visst beteende hos med arbetarna. Detta kan man också uttrycka som att den funktionella kvaliteten görs mer teknisk. Konsekvensen kan då bli att företaget blir mer fokuserat på de egen definierade måtten, det vill säga den interna effektiviteten, än på det som man avsåg att mäta från början hur väl man lyckas uppfylla kundernas önskemål. VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB 8

9 Grönroos (2002) menar att även om behovet av styrning, kontroll och feedback innebär att mätningar måste göras, så måste mätningarna få ett vidgat fokus så att de i högre grad innefattar den funktionella kvaliteten. Mätningarna måste ta sin utgångspunkt i kundens syn på tjänsten, snarare än företagets, eftersom det är i kundens upplevelse som tjänstens värde ligger (jfr Vargo & Lusch 2004). Oavsett hur väl man planerar och hur noggrant man mäter och följer upp så kommer det alltid att inträffa händelser som på något sätt måste hanteras av organisationen. Många gånger innebär detta att chefen tvingas gripa in och lösa akuta problem genom tillfälliga lösningar. Detta är sällan en bra lösning i längden, det tar mycket tid och riskerar att splittra upp chefens arbete. Dagarna fylls av brandkårsutryckningar och det mer långsiktiga ledningsarbetet får stå tillbaka. Det kan också vara så att chefen inte är fullt insatt i alla detaljer i den aktuella situationer och därför inte löser problemet på ett så bra sätt som möjligt. Om medarbetarna kunde lösa problemen själva skulle mycket vara vunnet. Det finns många författare inom tjänsteområdet som betonat vikten av att anställda måste ges befogenheter att på egen hand lösa uppkomna problem. Grönroos (2002) menar dessutom att medarbetare som inte har befogenheter att fatta beslut lätt tappar motivationen. Medarbetarna motiveras genom att de utbildas till att hantera situationer utöver standard rutinerna. I litteraturen brukar delegering av befogenheter och ansvar till medarbetarna kallas för empowerment. Empowerment skapar förståelse, delaktighet och handlande i enlighet med ledningens uppfattningar och direktiv. Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är det viktigt att medarbetarna kan agera efter eget omdöme och inte har för små befogenheter, så att de har möjlighet att lösa dessa typer av situationer. Schneider & White (2004) beskriver empowerment som en grundläggande förutsättning för att ge god service. Echeverri och Edvardsson (2002) diskuterar detta i termer av flexibilitet och menar att medarbetarnas förmåga att anpassa sig till kundens preferenser är det mest centrala för att få nöjda kunder. Ledningsuppgiften måste därför inkludera hantering av oplanerade incidenter där medarbetare själva agerar problemlösare. Undersökningar som genomförts bland medarbetare inom division Stockholm och buss i Linköping visar att medarbetare i kundnära roller hos Veolia Transport är självständiga och ofta löser problem och hanterar synpunkter på egen hand. Givetvis görs detta inom instruktionernas ramar och därmed är handlingsutrymmet ändå begränsat. 2.3 Ledningsstrategi från regler till kultur Svårigheterna med att definiera och mäta alla delar av en tjänst som har betydelse för kunderna gör att ledarskap i tjänsteverksamheter minst lika mycket handlar om att säkerställa rätt inställning hos medarbetarna som om att styra och följa upp arbetet i detalj. Service är inget som kan beordras fram. Istället handlar det om att skapa en kultur som präglas av serviceinriktade värderingar. I en servicekultur är viljan att ge god service en inneboende drivkraft hos alla i organisationen, snarare än något som beordras, mäts och följs upp (Edvardsson & Enquist 2002, Schneider & Bowen 1995, Schneider & White 2004). VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB 9

10 Att etablera en sådan kultur är enligt vissa författare den enda möjligheten att få en organisation genuint kund orienterad. To become customer focused, the firm must really change the way it thinks and behaves, such that the customer is always in the center of the value creation and delivery. The firm must have in place the appropriate people with the appropriate attitude. When the goals, structures, processes, and rewards are also in place, the culture and climate should follow for the firm to become customer focused Value creating and delivering processes may be designed so that firms can become customer focused. But if the culture does not provide the climate, the firm cannot become customer focused. (John 2003:201) Det är svårt att definiera vad en god servicekultur i grunden är. På ett övergripande plan handlar det om att skapa en anda där god service ses som en naturlig del av arbetet (jfr Grönroos 2002). Om alla i organisationen delar denna övertygelse så minskar behovet av styrning och de anställda kan ges frihet att agera självständigt. Problemet med att kunder har varierande behov och förutsättningar och att tjänster har en tendens att bli heterogena kan då undvikas. Det gemensamma målet att ge kunden god service fungerar som en ledningsmekanism som håller ihop organisationens olika delar. Visst kommer det fortfarande att finnas olika intressen och perspektiv i organisationen, men service kulturen skapar en win-win situation där olika mål, såsom karriär, personlig utveckling, effektivitet och teknisk excellens kan uppnås samtidigt som det övergripande målet nås. En god servicekultur kommer till uttryck på olika sätt och kan inte begränsas till att bara handla om attityder och värderingar. Rutiner, arbetssätt, produktions- och stödsystem och fysiska förhållanden måste vara utformat på ett sätt som ger servicevilja i det enskilda fallet och på ett övergripande, strategiskt plan. Ytterst handlar det om att slå fast att varje del av organisationen existerar för kundens skull. To manage service quality a customer consciousness has to permeate all business functions. An interest in customers must be extended to everyone and every system and physical resources as well who has a direct or indirect impact on the customer s perception of quality. (Grönroos 2006:322) Det är alltså inte bara de kundnära medarbetarna som måste vara kundorienterade. Även resten av organisationen behöver ha kundens bästa för ögonen. Det är lätt hänt att stöd- och ledningsfunktioner som inte har direktkontakt med kunderna utvecklar en egen, mer internt orienterad företagskultur. Detta kan få förödande konsekvenser. Dels riskerar det praktiska servicearbetet försvåras eller rent av omöjliggörs eftersom de kundnära medarbetarna inte får det stöd de behöver. Dels kan ledningens tal om vikten av god service att uppfattas som hyckleri om chefer och personer i andra delar av organisationen gör andra prioriteringar. Ett sätt att motverka dessa problem är att definiera stöd- och ledningsfunktioner som interna tjänster som levereras till medarbetarna, som får rollen som interna kunder. Syftet med det är att underlätta arbetet med att skapa värde för de externa kunderna. VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB 10

11 Kraften i kundorienteringen används då för att styra och leda organisationen internt och tvingar fram ett mer kundfokuserat arbetssätt även i delar av organisationen som saknar direkt kundkontakt (Gummesson 1991, Gremler et al. 1994, Grönroos 2002). Ett sådant arbete har också fördelar ur ett informations- och lärandeperspektiv. Traditionellt sett går ledningens beslut vertikalt genom organisationen genom regelstyrda processer. Det kan stoppa upp horisontella informationsflöden. Genom att utnyttja kundnära medarbetares erfarenheter och låta medarbetarna fånga upp och tolka problem i verksamheten så blir organisationens inlärningskapacitet bättre. Om det finns fungerande interna system för att förmedla inkomna synpunkter (jfr Caserapport 1) så borde också processen från att information om ett kundproblem når företaget tills att åtgärder vidtas kunna kortas. Alternativet är att ledningen eller en marknadsstab först identifierar problemen och sedan omsätter dem i förändrade instruktioner för medarbetarna. Problem upptäcks snabbare och arbetet med att förankra och motivera förändringarna hos medarbetarna underlättas genom att de får en roll som beställare snarare än utförare. Servicekulturen är därför inte bara ett medel för att samordna arbetet i organisationen i enlighet med uppställda mål om hög kundservice. Fullt utvecklat fungerar servicekulturen också som ett förhållningssätt som hela tiden förändras och anpassas i enlighet med kundernas behov. Medarbetarna känner att de har ett ansvar för att lösa kundernas problem och ser organisationen som ett medel för att göra detta. På förhand bestämda policies och rutiner kan därför automatiskt frångås om de uppfattas som kontraproduktiva för kunden. Man kan också tänka sig ett mer proaktivt förhållningssätt där medarbetarna själva tar initiativ till hur servicen kan förbättras. De anställda blir då entreprenörer som ständigt letar efter nya sätt att skapa kundvärde. Detta ställer stora krav på de anställda som utan stöd av regler eller tydliga kulturella mönster måste kunna förstå kunden och den egna organisationens kapacitet och förmåga, och dessutom kunna omvandla denna förståelse till en lönsam affärsverksamhet (jfr forskningsrapport tre där frågor om kompetens och kompetensutveckling i servicesammanhang diskuteras). Fördelen är att organisationen blir mycket flexibel och kapabel att hantera oväntade händelser. Vilket ledarskap behövs då för att en sådan flexibilitet ska kunna uppnås? Grönroos (2002) menar att service management kräver att man fokuserar på att stödja medarbetarna och att den coachande delen av ledarskapet betonas framför det kontrollerande ledarskapet. Det coachande ledarskapet betonas även av Zeithaml et al. (2006) som pekar på vikten av att chefer i tjänsteorganisationer är synliga för personalen, efter som den personliga kommunikationen skapar en trovärdighet för företagets vision. Ledarna ska arbeta för att skapa en teamkänsla i organisationen som upphäver traditionella gränser mellan kundnära stöd och ledningsfunktioner. Det är en stor förändring jämfört med hur serviceorganisationer traditionellt sett leds. 2.4 Ledaren kontrollant eller coach? I rapporten har två ledningsuppgifter lyfts fram. Den ena är inriktad mot att planera vad som ska göras i organisationen samt att se till att det blir gjort. Det handlar om att förverkliga en på förhand formulerad idé om hur tjänsten ska fungera utifrån en analys av vad som är god service. Alla händelser kan dock inte förutses. Därför innefattar ledningsarbete också att hantera oförutsedda händelser. VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB 11

12 Två huvudstrategier för servicearbete har lyfts fram. Dels vikten av att precisera, mäta och följa upp viktiga dimensioner i verksamheten, men också möjligheten att leda verksamheten framåt genom att etablera värderingar, attityder och beteenden. Ledningsuppgifterna och ledningsstrategierna kan förenas i nedanstående matris och ger då upphov till fyra olika roller. Ledningsuppgifter Ledningsstrategi Planerade Oplanerade Fokus på regler och uppföljning Fokus på kultur, normer och attityder Kontrollant Kulturbyggare Problemlösare Coach Som kontrollant utövar chefen sitt ledarskap genom att stämma av hur väl verksamheten uppfyller uppställda mål och krav. Vid avvikelser vidtas lämpliga åtgärder. Problem lösarchefen träder in när något oförutsett inträffat, när de vanliga åtgärderna inte klarar av att återställa verksamheten efter en konstaterad avvikelse eller när en situation uppstår som över huvud taget inte förutsetts i det administrativa systemet. Kulturbyggaren arbetar med en annan logik. Här försöker ledaren säkerställa att rätt saker blir gjorda på rätt sätt genom att etablera en kultur präglad av service- och kundorienterade värderingar. För att göra detta måste ledaren i sitt arbete visa på vikten av god service samt inspirera och engagera medarbetarna. Coachen tar det kulturbaserade ledarskapet ett steg längre genom att hjälpa medarbetarna att själva hantera sitt arbete. Detta gör det möjligt för organisationen att hantera oväntade situationer som inte förutsetts i regelverk utan att behöva förlita sig på en problemlösande chef. Här har chefen en vägledande roll snarare än en styrande roll. Av litteraturen framgår det att det finns goda argument för alla fyra former av ledarskap i en tjänsteorganisation. De fyra rollerna kan tjäna som ett hjälpmedel för att analysera och förstå hur ledarskap fungerar i praktiken. 3. Serviceledning i praktiken I detta avsnitt analyseras ledningsarbetet i Veolia Transport. Först diskuteras verksamhetens övergripande mål och syften och därefter diskuteras formerna och förutsättningarna för de olika typerna av serviceledarskap som behandlats tidigare i rapporten. 3.1 Vad är god service inom Veolia Transport? För att förstå ledarskapets betydelse i Veolia Transports verksamhet måste man ta utgångspunkt i vad organisationen ska åstadkomma. I vårt fall är målet en kollektivtrafik som håller klass och gör resenärerna och uppdragsgivarna nöjda. Vår studie har visat att tjänstekvalitet i kollektivtrafiken inte är helt enkelt att definiera. VEOLIA TRANSPORT SVERIGE AB 12

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

C-UPPSATS. Intern marknadsföring i ett tjänsteproducerande fackförbund

C-UPPSATS. Intern marknadsföring i ett tjänsteproducerande fackförbund C-UPPSATS 2005:094 Intern marknadsföring i ett tjänsteproducerande fackförbund Björn Heijer Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Förändrad organisation förändrat arbetssätt

Förändrad organisation förändrat arbetssätt Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete Lisbeth Bekkengen Förändrad organisation förändrat arbetssätt Processutvärdering av ett förändringsarbete inom

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Från centralisering till decentralisering?

Från centralisering till decentralisering? UPPSALA UNIVERSITET 2SC021 Sociologiska institutionen HT 2011 Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Från centralisering till decentralisering? En fallstudie av en organisation

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

KONTRAKTSTYRNING AV KVALITET: DRÖM ELLER VERKLIGHET

KONTRAKTSTYRNING AV KVALITET: DRÖM ELLER VERKLIGHET KONTRAKTSTYRNING AV KVALITET: DRÖM ELLER VERKLIGHET En studie om Stockholms tunnelbana Carolina Ye Laura Shen Civilekonomuppsats 30 hp Höstterminen 2010 Handledare: Roland Almqvist, Olle Högberg och Niklas

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Ingen skitstövel Tankar kring effektivt ledarskap på VIDA Vislanda Henny Bodén och Johan Eklund

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer