pe. personer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "000-20000 pe. personer"

Transkript

1 Frågor Driftstatistik, ambitionsnivå 2 Kategori Kod Beskrivning Definition Enhet Prioriterad Administrativa- och tekniska basdata Bd100 Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen. Administrativa- och tekniska basdata Bd101 Antal anslutna personer ll va enledningsnätet i kommunen Antal mantalsskrivna personer i kommunen som är anslutna till allmän va enledning den 31 dec Administrativa- och tekniska basdata Bd102 Antal säsongsboende utöver mantalsskrivna sommar/vinter anslutna till vattenledningsnätet Antal uppskattade personer som inte är mantalsskrivna i kommunen men vistas i kommun under högsäsong och är anslutna till vattenledningsnätet Administrativa- och tekniska basdata Bd409 Antal anslutna personer ll egna va enverk inom kommunen Antal personer som är anslutna till eget/egna vattenverk. Den del av kommunens invånare som är anslutna till verket/verken inkl. anslutna i annan kommun (För regionala bolag avses antal försörjda personer). Köper man inte vatten från, eller levererar vatten till, annan kommun blir svarsuppgi en lika med Bd101 Administrativa- och tekniska basdata Bd103 Antal anslutna personer till det spillvattenförande ledningsnätet i Antal mantalsskrivna personer i kommunen som är anslutna till allmän kommunen spillva enförande avloppsledning den 31 dec Administrativa- och tekniska basdata Bd104 Antal säsongsboende utöver mantalsskrivna sommar/vinter anslutna till spillvattenförande ledningsnät Antal uppskattade personer som inte är mantalsskrivna i kommunen men vistas i kommun under högsäsong och är anslutna till spillvattenförande ledningsnät Administrativa- och tekniska basdata Bd410 Antal anslutna personer ll egna avloppsverk inom kommunen Antal personer som är anslutna till eget/egna avloppsverk. Den del av st kommunens invånare som anslutna till verket/verken inkl. anslutna i annan kommun (För regionala bolag avses antal försörjda personer). Tar man inte emot avloppsvatten från annan kommun eller levererar avloppsvatten till annan kommun blir svarsuppgi en lika med Bd101 Administrativa- och tekniska basdata Bd106 Antal anslutna kunder ll va enledningsnätet Antalet leveransavtal (abonnemang) med VA-verket, (normalt lika med antalet förbindelsepunkter) Administrativa- och tekniska basdata Bd107 Antal anslutna kunder ll spillavloppsnätet Antalet leveransavtal (abonnemang) med VA-verket, (normalt lika med antalet förbindelsepunkter) Administrativa- och tekniska basdata Bd108 Antal vattenmätare Antal installerade vattenmätare hos va-verkets kunder Administrativa- och tekniska basdata Bd109 Verksamhetsområde för vatten Arealen för det område där allmän vattenförsörjning är ordnad km2 Administrativa- och tekniska basdata Bd110 Verksamhetsområde för spillavlopp Arealen för det område där allmän spillavloppsförsörjning är ordnad km2 Administrativa- och tekniska basdata Bd200 Totalt antal ytvattenverk Totalt antal allmänna ytvattenverk Administrativa- och tekniska basdata Bd201 Antal grundvattenverk utan konstgjord infiltration Totalt antal grundvattenverk utan konstgjord infiltration. Här avses en anläggning där grundvatten eller återinfiltrerat grundvatten tas in för behandling eller för kontroll innan distribution till vattenledningsnätet Administrativa- och tekniska basdata Bd202 Antal grundvattenverk med konstgjord infiltration Totalt antal grundvattenverk med konstgjord infiltration. Här avses en anläggning där ytvatten infiltreras för behandling och kontroll innan distribu on ll va enledningsnätet Administrativa- och tekniska basdata Bd203 Antal avloppsreningsverk < 2000 pe Totalt antal allmänna avloppsanläggningar dimensionerade för < 2000 pe st Administrativa- och tekniska basdata Bd204 Antal avloppsreningsverk pe Totalt antal allmänna avloppsreningsanläggningar dimensionerade för pe. Administrativa- och tekniska basdata Bd205 Antal avloppsreningsverk > pe Totalt antal allmänna avloppsreningsanläggningar dimensionerade för > pe. Administrativa- och tekniska basdata Bd206 Antal vattenverk < 2000 personer Totalt antal allmänna vattenverksanläggningar dimensionerade för < 2000 personer Administrativa- och tekniska basdata Bd207 Antal vattenverk personer Totalt antal allmänna vattenverksanläggningar dimensionerade för personer Administrativa- och tekniska basdata Bd208 Antal vattenverk > personer Totalt antal allmänna vattenverksanläggningar dimensionerade för > personer Administrativa- och tekniska basdata Bd300 Ledningslängd för vattenledning Det allmänna vattenledningsnätet exkl. serviser i km km Administrativa- och tekniska basdata Bd301 Andel av vattenledningsnätet lagt före 1950 Andel av det allmänna vattenledningsnätet som lagts före 1950 % Administrativa- och tekniska basdata Bd302 Andel av vattenledningsnätet lagt Andel av det allmänna vattenledningsnätet som lagts mellan 1950 och 1980 % 1

2 Administrativa- och tekniska basdata Bd303 Andel av vattenledningsnätet lagt efter 1980 Andel av det allmänna vattenledningsnätet som lagts efter 1980 % Administrativa- och tekniska basdata Bd304 Ledningslängd för råvattenledning Råvattenledningar i km km Administrativa- och tekniska basdata Bd305 Antal serviser vattenledningsnätet Antal servisanslutningar på allmänna vattenledningsnätet Administrativa- och tekniska basdata Bd306 Antal tryckstegringsstationer Antal allmänna tryckstegringsstationer på vattenledningsnätet för dricksvatten Administrativa- och tekniska basdata Bd307 Antal reservoarer på vattenledningsnätet Antal låg- och högreservoarer på vattenledningsnätet för dricksvatten. Lågreservoarer vid vattenverk ska inte medräknas Administrativa- och tekniska basdata Bd308 Reservoarvolym i vattenverk Reservoarvolym för dricksvatten i vattenverk Administrativa- och tekniska basdata Bd309 Reservoarvolym på vattenledningsnätet Reservoarvolym för dricksvatten i hög- eller lågreservoarer på distributionsnätet Administrativa- och tekniska basdata Bd310 Antal avstängningsven ler på va enledningsnätet Antalet avstängningsventiler på vattenledningsnätet exkl. servisventiler Administrativa- och tekniska basdata Bd311 Antal brandposter Antalet brandposter på vattenledningsnätet Administrativa- och tekniska basdata Bd312 Antal spolposter Antalet spolposter på vattenledningsnätet Administrativa- och tekniska basdata Bd313 Ledningslängd för spillvattenförande ledning (inkl kombinerad ledning) Det allmänna spillvattenförande ledningsnätet med självfallsledningar inkl kombinerade ledningar men exkl. serviser i km km Administrativa- och tekniska basdata Bd314 Ledningslängd för kombinerad avloppsavledning Det allmänna kombinerade ledningsnätet med självfallsledningar exkl. km serviser i km (Del av Bd313) Administrativa- och tekniska basdata Bd315 Ledningslängd för "konventionell" tryckavloppsledning Allmänna tryckavloppsledningar för spillvattenavlopp i km. LTA-ledningar km ska inte medräknas. Dessa särredovisas under Bd 316 Administrativa- och tekniska basdata Bd316 Ledningslängd för LTA-ledningar Allmänna LTA-tryckavloppsledningar för spillvattenavlopp i km som km kommunen sköter Administrativa- och tekniska basdata Bd317 Ledningslängd för vacuumledningar Allmänna vacumledningar för spillvattenavlopp i km km Administrativa- och tekniska basdata Bd318 Antal spillvattenförande serviser avloppsledningsnätet Antal servisanslutningar för avlopp till allmänt spillvatten- eller kombinerat ledningsnät Administrativa- och tekniska basdata Bd319 Antal spillavloppspumpstationer Antal allmänna pumpstationer på spillvattenförande ledningsnätet och kombinerat ledningssystem exkl. LTA-pumpstationer Administrativa- och tekniska basdata Bd320 Antal LTA eller likvärdiga avloppspumpstationer Antal allmänna LTA-pumpstationer eller likvärdiga pumpstationer på spillvattenavloppsledningsnätet som kommunen sköter Administrativa- och tekniska basdata Bd321 Antal utjämningsmagasin på spillavloppsledningsnätet Antal utjämningsmagasin på spillavloppsledningsnätet inkl kombinerade system Administrativa- och tekniska basdata Bd322 Volym på utjämningsmagasin Total volym på utjämningsmagasinen för spillva enavlopp Administrativa- och tekniska basdata Bd323 Ledningslängd för dagvattenavledning Det allmänna dagvattenledningsnätet exkl. serviser och öppna diken i km km Administrativa- och tekniska basdata Bd324 Antal serviser dagvattenledningsnätet Antal servisanslutningar för dagvatten på allmänna dagvattenledningsnätet Administrativa- och tekniska basdata Bd325 Antal dagvattenpumpstationer Antalet allmänna pumpstationer på dagvatten avloppsnätet Administrativa- och tekniska basdata Bd326 Antal nedstigningsbrunnar på spillavloppsledningsnätet Antal nedstigningsbrunnar på allmänt spillvattenförande ledningsnät Administrativa- och tekniska basdata Bd327 Antal nedstigningsbrunnar på dagvattenledningsnätet Antal nedstigningsbrunnar på allmänna dagvattenledningsnätet Administrativa- och tekniska basdata Bd400 Nyanläggning av vattenledningar Antal km nylagda vattenledningar km Administrativa- och tekniska basdata Bd401 Nyanläggning av spillvattenförande avloppsledningar Antal km nylagda spillvattenavloppsledningar km Administrativa- och tekniska basdata Bd402 Nyanläggning av dagvattenledningar Antal km nylagda dagvattenledningar km Administrativa- och tekniska basdata Bd403 Förbättring inkl. förnyelse av vattenledningar Antal km vattenledningar som förbättrats, inkl. förnyelse. Här ska km nyanlagda ledningar inte tas med. Administrativa- och tekniska basdata Bd404 Förbättring inkl. förnyelse av spillvattenförande avloppsledningar Antal km spillvattenavloppsledningar som förbättrats, inkl. förnyelse. Här km ska nyanlagda ledningar inte tas med. Administrativa- och tekniska basdata Bd405 Förbättring inkl. förnyelse av dagvattenledningar Antal km dagvattenledningar som förbättrats, inkl. förnyelse. Här ska km nyanlagda ledningar inte tas med. Administrativa- och tekniska basdata Bd406 Förbättring inkl. förnyelse av vattenserviser Antal serviser som förbä rats eller förnyats. Administrativa- och tekniska basdata Bd407 Förbättring inkl. förnyelse av spillvattenförande serviser Antal serviser som förbä rats eller förnyats. Administrativa- och tekniska basdata Bd408 Förbättring inkl. förnyelse av dagvattenserviser Antal serviser som förbä rats eller förnyats. 2

3 Miljödata Mi100 Elförbrukning för vattenverk, tryckstegringar och reservoarer Elförbrukning för uppfodring av råvatten, behandling i vattenverk, kwh utpumpning på vattenledningsnätet samt förbrukningen för tryckstegringar och reservoarer Miljödata Mi101 Elförbrukning för avloppsreningsverk Elförbrukning brutto för rening av avloppsvatten och slambehandling för anläggningsdelar belägna inom avloppsreningsverkets tomt/fastighet kwh Miljödata Mi102 Elförbrukning för avloppsledningsnät Elförbrukning för allmänna avloppspumpstationer på avlopps- och kwh dagvattenledningsnäten Miljödata Mi103 Energiutvinning ur avloppssystemet Nettoenergiutvinning ur avloppssystemet genom värmepumpar, kwh gasgenerator etc. Miljödata Mi110 Kemikalieförbrukning av fällningskemikalier i va enverk Antal förbrukade ton fällningskemikalier (exv. aluminium och järn)för ton dricksva enbehandling. Miljödata Mi111 Kemikalieförbrukning för Ph-justering i va enverk Antal förbrukade ton kemikalier för Ph-justering (kalk, soda,lut)för ton dricksva enbehandling. Miljödata Mi112 Kemikalieförbrukning övriga kemikalier i va enverk Antal förbrukade ton övriga kemikalier för dricksvattenbehandling som ton inte ingår i Mi110 och Mi111. T.ex. filtermassor, ak vt kol. Miljödata Mi113 Kemikalieförbrukning för u ällning av fosfor i avloppsreningsverk Antal totalt förbrukade ton fällningskemikalier ( t.ex. PA, kalk, AVR). ton Miljödata Mi114 Kemikalieförbrukning för slambehandling i avloppsreningsverk Antal totalt förbrukade ton kemikalier för förtjockning och avvattning av ton slam, t.ex. polymer, kalk. Miljödata Mi115 Kemikalieförbrukning av övriga kemikalier i avloppsreningsverk Antal förbrukade ton övriga kemikalier för avloppsbehandling som inte ton ingår i Mi113 och Mi114. Miljödata Mi200 Bräddning från avloppssystem Total bräddad volym från avloppsreningsverk och spillavloppsledningsnätet inkl kombinerat system Miljödata Mi201 Ink föroreningsmängd BOD7 avloppsreningsverk Inkommande föroreningsmängd i ton per år från samtliga allmänna ton BOD7/år avloppsreningsverk mätt som BOD7 Miljödata Mi202 Ink föroreningsmängd P avloppsreningsverk Inkommande föroreningsmängd i ton per år från samtliga allmänna ton P/år avloppsreningsverkverk mätt som totalfosfor Miljödata Mi203 Ink föroreningsmängd N avloppsreningsverk Inkommande föroreningsmängd i ton per år från samtliga allmänna ton N/år avloppsreningsverk i totalkväve Miljödata Mi204 Utgående föroreningsmängd BOD7 Utgående föroreningsmängd i ton per år från samtliga avloppsreningsverk ton BOD7/år mätt som BOD7 Miljödata Mi205 Utgående föroreningsmängd P Utgående föroreningsmängd i ton per år från samtliga avloppsreningsverk ton P/år mätt som totalfosfor Miljödata Mi206 Utgående föroreningsmängd N Utgående föroreningsmängd i ton per år från samtliga avloppsreningsverk ton N/år mätt som totalkväve Miljödata Mi300 Slamproduktion Slamproduktion vid samtliga allmänna avloppsverk ton TS Miljödata Mi301 Återanvändning av slam som jordförbättringsmedel till åkermark Mängd slam som återanvänds på åkermark ton TS Miljödata Mi302 Återanvändning av slam som jordförbättringsmedel till energiskog. Mängd slam som återanvänds på energiskog ton TS Miljödata Mi303 Återanvändning av slam som gödselmedel på skogmark. Mängd slam som återanvänds som gödselmedel på skogmark, exkl ton TS energiskog. Miljödata Mi304 Återanvändning av slam som anläggningsjord på produktiv mark Mängd slam som återanvänds på produktiv mark (Parkmark, vägslänter, ton TS golfbanor, fotbollsplaner) Miljödata Mi305 Återanvändning av slam till sluttäckning av deponier och liknande Mängd slam som återanvänds till sluttäckning av deponier och liknande ton TS ändamål ändamål Miljödata Mi306 Deponering av slam Mängd slam som deponeras. Dispens krävs från 1 jan ton TS Miljödata Mi307 Förbränning av slam Mängd slam som förbränns, torkas etc.. ton TS Miljödata Mi308 Annan användning av slam Mängd slam som använts på annat sätt ton TS Miljödata Mi310 Metallinnehåll i slam för bly Årsmedelvärdet för Pb. Om avvattning av slam utförs vid flera avloppsverk mg/kg TS redovisas metallinnehållet endast från kommunens största avloppsverk Miljödata Mi311 Metallinnehåll i slam för kadmium Årsmedelvärdet för Cd. Se kommentar bly mg/kg TS 3

4 Miljödata Mi312 Metallinnehåll i slam för kvicksilver Årsmedelvärdet för Hg. Se kommentar bly mg/kg TS Miljödata Mi313 Metallinnehåll i slam för krom Årsmedelvärdet för Cr. Se kommentar bly mg/kg TS Miljödata Mi314 Metallinnehåll i slam för nickel Årsmedelvärdet för Ni. Se kommentar bly mg/kg TS Miljödata Mi315 Metallinnehåll i slam för koppar Årsmedelvärdet för Cu. Se kommentar bly mg/kg TS Miljödata Mi316 Metallinnehåll i slam för zink Årsmedelvärdet för Zn. Se kommentar bly mg/kg TS Miljödata Mi317 Fosforinnehåll i slam Årsmedelvärdet för fosfor. Se kommentar bly g/kg TS Miljödata Mi318 Kväveinnehåll i slam Årsmedelvärdet för kväve. Se kommentar bly g/kg TS Vb100 Levererad vattenmängd från egna allmänna ytvattenverk Summa levererad vattenmängd till vattenledningsnätet från samtliga egna allmänna ytvattenverk Vb101 Levererad vattenmängd från egna allmänna grundvattenverk utan konstgjord infiltration Vb102 Levererad vattenmängd från egna allmänna grundvattenverk med konstgjord infiltration Summa levererad vattenmängd till vattenledningsnätet från samtliga egna allmänna grundvattenverk utan konstgjord infiltration. Här avses en anläggning där grundvatten eller återinfiltrerat grundvatten tas in för behandling eller för kontroll innan distribution till vattenledningsnätet Summa levererad vattenmängd till vattenledningsnätet från samtliga egna allmänna grundvattenverk med konstgjord infiltration. Här avses en anläggning där ytvatten infiltreras för behandling och för kontroll innan distribution till vattenledningsnätet Vb103 Levererad vattenmängd från egna allmänna vattenverk Summa levererad vattenmängd till vattenledningsnätet från samtliga allmänna vattenverk i kommunen (ut från vattenverk) (Vb103=Vb100+Vb101+Vb102) Vb104 Levererad vattenmängd från annan kommun/regionalt bolag Summa levererad vattenmängd till kommunens allmänna vattenledningsnätet från annan kommun eller bolag Vb105 Levererad vattenmängd till den egna kommunen samt vatten från annan kommun Summa levererad vattenmängd till vattenledningsnätet från samtliga allmänna vattenverk i kommunen samt levererad vattenmängd från andra kommuner eller bolag (Vb105=Vb103+Vb104) Vb106 Levererad/försåld vattenmängd till annan kommun/regionalt bolag Summa levererad/försåld vattenmängd till annan kommuns eller bolags vattenledningsnätet Vb107 Vattenleverans till den egna kommunens vattenledningsnät Vattenleverans till den egna kommunens kunder. (Vb107=Vb105-Vb106) Vb108 Debiterad vattenmängd inom den egna kommunen Under året mätt och uppskattad debiterad vattenmängd inom område där allmän vattenförsörjning är ordnad. (Vb108=Vb109+Vb110+Vb111) Vb109 Debiterad vattenmängd till hushåll inom den egna kommunen Under året debiterad (mätt och uppskattad) vattenmängd till småhus (villor, radhus, kedjehus), fritidshus och flerbostadshus inom kommunen Vb110 Debiterad vattenmängd för industriförbrukning mm inom den egna Under året debiterad (mätt och uppskattad) vattenmängd till industriell kommunen verksamhet, småföretag, handel etc Vb111 Debiterad allmän vattenförbrukning inom den egna kommunen Under året debiterad (mätt och uppskattad) vattenmängd till allmän service (skolor, vård, förvaltning, off.förvaltning etc..) inom kommunen Vb112 Debiterad vattenmängd till annan kommun Under året debiterad (mätt och uppskattad) vattenmängd till annan kommun eller bolag för levererad vattenmängd Vb113 Ej debiterad förbrukning Mätt och uppskattad vattenförbrukning för drift av ledningsnät. Om underlag saknas för att bedöma förbrukningen, sätt förbrukningen till 2-3% av Vb105 för spolning av ledningsnätet. Uppskatta förbrukningen för byggvatten, bevattning, brandvatten. Om underlag saknas för att bedöma förbrukningen sätt förbrukningen till 2-3% av Vb105. Om backspolning av filter via ledningsnätet förekommer uppskatta denna förbrukning. Sätt förbrukningen för backspolning (vid större vattenverk > pe) till sammanlagt 6 %. Vb200 Behandlad mängd avloppsvatten Summa inkommande mängd avloppsvatten i samtliga allmänna avloppsverk i kommunen inkl mottagen avloppsmängd från andra kommuner. Vb201 Mottagen mängd avloppsvatten från annan kommun eller bolag Summa mottagen avloppsmängd från andra kommuner eller bolag 4

5 Vb202 Avledd mängd avloppsvatten till annan kommun eller bolag Summa avledd avloppsmängd till annan kommun eller bolag Vb203 Avledd avloppsmängd i den egna kommunen Summa avledd avloppsmängd från samtliga kunder anslutna till allmänna avloppsledningsnätet i kommunen.(vb203=vb200-vb201+vb202) Vb204 Debiterad avloppsmängd inom den egna kommunen Under året mätt och uppskattad debiterad avloppsmängd inom område där allmän avloppsförsörjning är ordnad.(vb204=vb205+vb206+vb207) Vb205 Debiterad spillavloppsmängd från hushåll inom den egna Under året debiterad (mätt och/eller uppskattad) avloppsmängd från kommunen småhus (villor, radhus, kedjehus), fritidshus och flerbostadshus Vb206 Debiterad spillavloppsmängd från industrier inom den egna Under året debiterad (mätt och/eller uppskattad) avloppsmängd från kommunen industriell verksamhet, småföretag, handel etc. Vb207 Debiterad spillavloppsmängd från allmän service inom den egna Under året debiterad (mätt och/eller uppskattad) avloppsmängd från kommunen allmän service (skolor, vård, förvaltning, offentlig förvaltning etc.) Vb209 Debiterad spillavloppsmängd från annan kommun Under året debiterad (mätt och/eller uppskattad) avloppsmängd från annan kommun eller bolag för mottagen avloppsmängd Vb300 Nederbörd Nederbörd i mm/år i kommunen mm Personal och organisation Pe100 Totalt antal anställda Totalt anställda drifttekniker, kommunalarbetare, ingenjörer, utredare, projektörer,adm.personal, ekonomer, personalare, löneassistenter, chefer,arbetsledare m.fl. inkl vikarier omräknat till helårsarbetare som är sysselsatta inom va-verksamheten och är anställda av kommunal förvaltning eller kommunalt bolag. Långtidssjuka och långtidstjänstlediga (>90 dagar)medräknas inte. Personal och organisation Pe101 Sjukfrånvaro va-verksamheten Sjukfrånvaro i tim för samtliga anställda som arbetar inom vaverksamheten. tim Långtidssjukskrivna > 90 d medräknas inte Kvalitet, service, tillgänglighet Ks100 Antal klagomål på dricksvattenkvalitén Antal rapporterade klagomål på lukt, smak och missfärgat va en Varje anmälan/kontakt räknas som e klagomål! Kvalitet, service, tillgänglighet Ks101 Antal klagomål på bemötandet Antal registrerade klagomål på bemötandet, där kunden varit missnöjd med hur kommunens personal bemött vederbörande i telefon eller vid personlig kontakt. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks102 Antal klagomål på vattentrycket Antal rapporterade klagomål på högt eller lågt vattentryck som inte har samband med va enläcka. Varje kontakt räknas som ett klagomål! Kvalitet, service, tillgänglighet Ks200 Antal kemiska undersökningar på dricksvatten Totalt antal kemiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet enligt egenkontrollprogram. Uppföljningsanalyser vid otjänligt eller tjänligt med anm. ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks201 Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänligt med anm.. Antal kemiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och ledningsnät som bedömts tjänligt med anmärkning, minst en parameter Uppföljningsanalyser vid tjänligt med anm. ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Kvalitet, service, tillgänglighet Ks202 Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts otjänligt Ks203 Antal undersökningar på lukt och smak som bedömts som tjänligt med anm. Antal kemiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnät som bedömts som otjänligt. Uppföljningsanalyser vid otjänligt ska inte räknas med. Antal undersökningar av lukt och smak på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnät som bedömts tjänligt med anmärkning. Uppföljningsanalyser vid otjänligt ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks204 Totalt antal utförda prov på lukt och smak Totalt antal prov på lukt och smak på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet enligt egenkontrollprogram. Uppföljningsanalyser vid otjänligt eller tjänligt med anm. ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks206 Totalt antal utförda mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten Totalt antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet enligt egenkontrollprogram. Uppföljningsanalyser vid otjänligt eller tjänligt med anm ska inte räknas med. 5

6 Kvalitet, service, tillgänglighet Ks207 Antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedömts Antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och tjänliga med anm. på ledningsnätet som bedömts tjänliga med anmärkning, minst en parameter. Uppföljningsanalyser vid tjänligt med anm. ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks208 Antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedömts otjänliga Antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet som bedömts otjänliga. Uppföljningsanalyser vid otjänligt ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks300 Antal rörbrott/vattenläckor på ledningsnätet Antal reparerade rörbrott/vattenläckor på vattenledningssystemet under året exkl serviser Kvalitet, service, tillgänglighet Ks301 Antal rörbrott/vattenläckor på serviser Antal reparerade rörbrott/vattenläckor under året på den kommunala delen av servisen Kvalitet, service, tillgänglighet Ks302 Antal stopp på spillvattenförande ledningar Under året antal åtgärdade stopp på det allmänna spillvattenledningsnätet och det kombinerade ledningsnätet, exklusive tryckavloppsledningar och serviser Kvalitet, service, tillgänglighet Ks303 Antal stopp i spillvattenförande serviser Under året antal åtgärdade stopp på den kommunal delen av den spillvattenförande servisen Kvalitet, service, tillgänglighet Ks308 Antal rörbro på tryckavloppsledningar och LTA-ledningar Antal reparerade rörbrott/läckor på tryckavloppssystem och LTA-system st under året Kvalitet, service, tillgänglighet Ks304 Antal stopp på dagvattenledningar Under året antal åtgärdade stopp i dagvattennätet exkl.. serviser Kvalitet, service, tillgänglighet Ks305 Antal stopp i dagvattenserviser Under året antal åtgärdade stopp i dagvattenserviser på den kommunala delen. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks306 Totalt antal källaröversvämningar Totalt antal rapporterade källaröversvämningar under året. Källaröversvämningar till följd av problem på serviser som tillhör fastighetsägaren ska inte medräknas Kvalitet, service, tillgänglighet Ks307 Antal källaröversvämningar vid nederbörd Antal rapporterade källaröversvämningar som orsakats av nederbörd Kvalitet, service, tillgänglighet Di100 Luft-vattenspolade vattenledningar Under året antal km vattenledningar (ledningssträckor)exkl.. serviser som km luft-vattenspolats under året enligt plan Kvalitet, service, tillgänglighet Di101 Mekaniskt rensade vattenledningar Under året antal km vattenledningar exkl.. serviser som rensats mekaniskt km Kvalitet, service, tillgänglighet Di102 Spolade spillvattenförande ledningar Under året antal km spillvattenförande avloppsledningar (ledningssträckor) inkl kombinerade ledningar som varit föremål för högtrycksspolning enligt plan exkl. spolning vid besiktning Kvalitet, service, tillgänglighet Di103 Spolade dagvattenledningar Under året antal km dagvattenledningar (ledningssträckor)som varit föremål för högtrycksspolning enligt plan exkl. spolning vid besiktning Kvalitet, service, tillgänglighet Di104 TV-inspekterade spillavloppsledningar Antal km spillvattenledningar som TV-inspekterats under året. TVinspek on i samband med åtgärdande av stopp ska inte medräknas. Kvalitet, service, tillgänglighet Di105 TV-inspekterade dagvattenledningar Antal km dagvattenledningar som TV-inspekterats under året. TVinspek on i samband med åtgärdande av stopp ska inte medräknas. Ek500 Elkostnad för vatten och avloppsförsörjningen Kostnad för elförbrukning för hela vatten o avloppsförsörjningen, VA-verk avloppspumpsta oner, reservoarer, tryckstegringar etc. Ek501 Drift och underhållskostnad för vattenverk som drivs inom den egna Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av vattenverk och organisa onen (kommunen) råvattentäkt. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden Kostnader för inköp av vatten ska inte ingå. Ek502 Kostnad för Drift, Tillsyn och Skötsel av vattenverk som drivs inom den egna organisationen Till drift, tillsyn och skötsel räknas tillsynsarbeten, ronderingar, gräsklippning, processtyrning, provtagningar, analysering, el, kemikalierborttransport av slam, behandlingsavgifter mm. Kostnaderna för drift, tillsyn och skötsel innefattar personalkostnad, materialkostnad samt kostnader för externa/interna tjänster. (Avser bokförda kostnader i driftbudget). km km km km 6

7 Ek503 Underhållskostnad för vattenverk som drivs inom den egna I underhållskostnaden ingår alla kostnader för akut, förebyggande och organisationen periodiskt underhåll samt förbättring inkl förnyelse för att bibehålla standarden på befintliga anläggningar (Avser bokförda kostnader i driftbudget) Ek504 Akut underhållskostnad för vattenverk som drivs inom den egna Andel av den totala värdeåterskapande underhållskostnaden Ek 503 som organisationen utgörs av akut underhåll Ek505 Elenergikostnad för vattenverken som drivs inom den egna Kostnad för elenergiförbrukning för dricksvattenberedningen inkl organisationen råvattentäkter. Ek506 Kemikaliekostnad för vattenverken som drivs inom den egna organisationen Kostnad för användning av kemikalier i dricksvattenberedningen. Ek510 Drift och underhållskostnad för avloppsreningsverk som drivs inom den egna organisa onen (kommunen) Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av avloppsreningsanläggning. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden. Kostnader för behandling av avlopp i annan kommun/organisa on ska inte ingå. Ek511 Kostnad för Drift, Tillsyn och Skötsel av avloppsreningsverk som drivs inom den egna organisationen Ek512 Underhållskostnad för avloppsreningsverk som drivs inom den egna organisationen Ek513 Akut underhållskostnad för avloppsreningsverk som drivs inom den egna organisationen Ek514 Elenergikostnad för avloppsreningsverken som drivs inom den egna organisationen Ek515 Kemikaliekostnad för avloppsreningsverken som drivs inom den egna organisationen Ek600 Drift- och underhållskostnader för vattenledningsnätet samt tryckstegringsstationer och reservoarer Ek601 Kostnad för Drift, Tillsyn och Skötsel av vattenledningsnätet inkl tryckstegringsstationer och reservoarer Ek602 Underhållskostnad för vattenledningsnätet inkl tryckstegringar och reservoarer Ek603 Akut underhållskostnad för vattenledningsnät inkl tryckstegringar och reservoarer Till drift, tillsyn och skötsel räknas tillsynsarbeten, ronderingar, gräsklippning, processtyrning, provtagningar, analysering, el, kemikalierborttransport av slam, behandlingsavgifter mm. Kostnaderna för drift, tillsyn och skötsel innefattar personalkostnad, materialkostnad samt kostnader för externa/interna tjänster. I underhållskostnaden ingår alla kostnader för akut, förebyggande och periodiskt underhåll samt förbättring inkl förnyelse (renovering/ombyggnad) för att bibehålla standarden på befintliga anläggningar (Avser bokförda kostnader i driftbudget) Andel av den totala värdeåterskapande underhållskostnaden Ek 512 som utgörs av akut underhåll Kostnad för elenergiförbrukning för avloppsreningsverken. Kostnad för användning av kemikalier i avloppsrening / behandling. Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av allmänna vattenledningsnätet samt tryckstegringsstationer och vattenreservoarer på vattenledningsnätet. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden. Kostnader för inköp av vatten ska inte ingå. Till drift, tillsyn och skötsel räknas tillsynsarbeten, funktionskontroll, tryckmätningar, ronderingar, processtyrning, provtagningar, analysering, el, läckageundersökningar, rensning av betäckningar, justering av distansskyltar mm. Kostnaderna för drift, tillsyn och skötsel innefattar personalkostnad, materialkostnad samt kostnader för externa/interna tjänster. I underhållskostnaden ingår alla kostnader för akut, förebyggande och periodiskt underhåll samt förbättring inkl förnyelse för att bibehålla standarden på befintliga anläggningar (Avser bokförda kostnader i driftbudget) Andel av den totala värdeåterskapande underhållskostnaden Ek 602som utgörs av akut underhåll 7

8 Ek610 Drift- och underhållskostnader för spillvattenförande ledningsnät och pumpstationer Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av allmänna spillvatten- och kombinerade ledningsnät inkl. spillvattenpumpstationer. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden. Kostnader för behandling av avlopp i annan kommun/organisa on ska inte ingå. Ek611 Kostnad för Drift, Tillsyn och Skötsel av spillvattenförande ledningsnät inkl avloppsstationer Ek612 Underhållskostnad för spillvattenförande ledningsnät inkl avloppspumpsstationer Ek613 Akut underhållskostnad för spillvattenförande ledningsnät inkl avloppspumpsstationer Ek620 Drift- och underhållskostnad för dagvattenledningsnätet och pumpstationer Ek621 Kostnad för Drift, Tillsyn och Skötsel av dagvattenledningsnät inkl dagvattenpumpstationer Ek622 Underhållskostnad för dagvattenledningsnät inkl dagvattenpumpsstationer Till drift, tillsyn och skötsel räknas tillsynsarbeten, funktionskontroll, tryckmätningar, ronderingar, processtyrning, provtagningar, analysering, el, läckageundersökningar, rensning av betäckningar, justering av distansskyltar mm. Kostnaderna för drift, tillsyn och skötsel innefattar personalkostnad, materialkostnad samt kostnader för externa/interna tjänster. I underhållskostnaden ingår alla kostnader för akut, förebyggande och periodiskt underhåll samt förbättring inkl förnyelse för att bibehålla standarden på befintliga anläggningar (Avser bokförda kostnader i driftbudget) Andel av den totala värdebevarande underhållskostnaden Ek 613 som utgörs av akut underhåll Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av allmänna dagvattenledningsnätet samt dagvattenpumpstationer I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte inräknas i drift och underhållskostnaden (Ek620=Ek621+Ek622) Till drift, tillsyn och skötsel räknas tillsynsarbeten, funktionskontroll, tryckmätningar, ronderingar, processtyrning, provtagningar, analysering, el, läckageundersökningar, rensning av betäckningar, justering av distansskyltar mm. Kostnaderna för drift, tillsyn och skötsel innefattar personalkostnad, materialkostnad samt kostnader för externa/interna tjänster. I underhållskostnaden ingår alla kostnader för akut, förebyggande och periodiskt underhåll samt förbättring inkl förnyelse för att bibehålla standarden på befintliga anläggningar (Avser bokförda kostnader i driftbudget) Andel av den totala värdeåterskapande underhållskostnaden Ek 622 som utgörs av akut underhåll Ek623 Akut underhållskostnad för dagvattenledningsnät inkl dagvattenpumpsstationer Ek630 Drift- och underhållskostnad för avloppspumpstationer. Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av spillvatten- och dagvattenpumpstationer. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden. Ek631 Drift - och underhållskostnad för tryckstegringsstationer Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av tryckstegringsstationer. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden Ek632 Drift- och underhållskostnad för reservoarer på ledningsnätet. Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av reservoarer på ledningsnätet. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl förnyelse (renovering/omläggning) som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte inräknas i drift och underhållskostnaden Ek700 Kostnad för administration Total kostnad för ekonomiska och administrativa tjänster. (Ek 700 = Summa (Ek )). 8

9 Ek701 Fördelade kostnader för kommungemensam administration Kostnader för kommungemensam administration som exv. ekonomikontor, personalkontor, kommunledning. Ek702 Fördelade kostnader för förvaltningsadministration. Kostnader för förvaltningsgemensam administration som exv. förvaltningschef, lokaler, adm., faktura- och lönehantering, Ek703 Kostnader för va-verkets gemensamma administration. Kostnader för va-verkets administration som exv. Va-chef, lokaler, hantering av leverantörsfakturor och lönehantering mm Ek704 Kostnader för kundservice, debitering och va enmätare Kostnad för fakturering av VA-avgifter, kravverksamhet, vattenmätarservice, byte och renovering av mätare, handläggning av VAanslutningar. Ek705 Kostnader för utredning, projektering och ledningsdatabas Kostnader för övergripande utredningsuppdrag som inte är direkt kopplat till ett anläggningsobjekt exv. kvalitets- och miljöarbete, översiktsplanering, strategisk planering, ledningskartverk, förnyelseplanering. Ek706 Övriga administrativa kostnader Övriga administra va kostnader som inte ingår i Ek701-Ek705 Ek800 Nyanläggning samt till- och ombyggnad av vatten och Utgift för nyanläggning samt till- och ombyggnad av vatten och avloppsverk avloppsreningsverk finansierad via investeringsbudgeten Ek801 Förbättring och förnyelse av vatten- och avloppsreningsverk Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av vatten och finansierad via investeringsbudgeten avloppsverk som bokförts som investering Ek802 Förbättring och förnyelse av vatten- och avloppsreningsverk Kostnad för (periodiskt underhåll), förbättring inkl. förnyelse av vatten och finansierad via driftbudgeten avloppsverk som bokförts som dri kostnad. Ek803 Nyanläggning av vattenledningar, avloppsledningar och Utgift för nyanläggning av vatten och avloppsledningar dagvattenledningar inkl pumpstationer och reservoarer Ek804 Förbättring och förnyelse av vattenledningar, avloppsledningar och Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av vatten-, dagvattenledningar inkl pumpstationer och reservoarer finansierad avlopps- och dagvattenledningar inkl pumpstationer och reservoarer som via driftbudgeten bokförts som driftkostand Ek805 Förbättring och förnyelse av vattenledningar, avloppsledningar och dagvattenledningar inkl pumpstationer och reservoarer finansierad via investeringsbudgeten Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar inkl pumpstationer och reservoarer som bokförts som investering Ek806 Kostnad för förnyelseplanering i dri budgeten Kostnad för förnyelseplanering t.ex. databeräkningar, TV-inspektioner för förnyelseplanering, framtagning av förnyelseplan med egen personal eller konsulter. Ek1024Vattenledningar. Akut underhåll. Reparation av vattenläcka på huvud/distribu onsledningar Lokalisering, avstängning, tillfällig vattenförsörjning, reparation, inkoppling, asfaltering. Ek1029Va enledningar. Akut underhåll. Repara on av va enläcka på servis Lokalisering, avstängning, tillfällig vattenförsörjning, reparation, inkoppling, asfaltering. Ek1044Vattenledningar. Förebyggande underhåll. Spolning/rensning Luft-vattenspolning, mekanisk rensning och spolning ur brandposter enligt dricksva enledningar plan/schema. Ek1219Spillva enledningar. Akut underhåll ledningar. Spolning vid stopp Spolning vid klagomål/stopp. Ek1224Spillva enledningar. Akut underhåll serviser. Spolning vid stopp Spolning vid klagomål/stopp i servis Ek1238Spillavloppsledningar. Förebyggande underhåll. Spolning/rensning av ledningar exkl. servis Spolning eller rensning av spillavloppsledning enligt plan/schema (spolbil/spolkärra) Servisledning ska inte ingå. Ek1239Spillavloppsledningar. Förebyggande underhåll. Rotskärning av Rotskärning av ledning enligt plan/schema. ledningar exkl. serviser Balansräkning Br100 Finansiella och immateriella anläggnings llgångar Goodwill etc. kan förekomma i bolag, exv. egenutvecklade datorprogram. Finansiella tillgångar kan exv. vara värdepapper, andelar i moderbolag, do erbolag, ak er m.m. Balansräkning Br101 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Bokfört utgående restvärde efter avskrivning. Anskaffningsvärde för byggnader avseende vatten och avloppsverk, reservoarer, pumpstationer, samt anskaffningsvärde för va-ledningar etc. minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan samt ev. nedskrivningar 9

10 Balansräkning Br105 Maskiner och inventarier Bokfört utgående restvärde efter avskrivning. (Avser anläggningar som inte ingår i tekniska anläggningar). Anskaffningsvärde för maskinell utrustning, elanläggningar, styr- och reglerutrustning, bilar etc. minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan samt ev. nedskrivningar Balansräkning Br107 Övriga materiella anläggningstillgångar Bokfört restvärde för anläggningstillgångar som inte ingår i Br 101 och Br 105. Är det inte möjligt att särredovisa anläggningstillgångarna enligt ovan anges totala värdet under övriga materiella anläggningstillgångar och värdet noll anges under Br Br 105 Balansräkning Br108 Pågående investeringsprojekt Värdet av investeringsprojekt som inte aktiverats som anläggningstillgång Balansräkning Br109 Summa anläggningstillgångar Summa anläggnings llgångar (Automa sk summeringspost Br100 -Br108) Balansräkning Br111 Förråd mm Förråd, råvaror och förnödenheter. Lagervärde för rördelsförråd enligt lagerinventering Balansräkning Br112 Kundfordringar Ej betalda VA-avgifter samt ersättningar för övriga VA-tjänster (arbeten till interna och externa kunder). Bolag eller kommunalförbund som inte har särredovisning på respektive kommun får göra en bedömning hur mycket som hänförs till respektive kommun. Alternativt fördela efter verksamhetens intäkter eller e er antal anslutna. Balansräkning Br113 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda avgifter etc. Exv. försäkringsavgifter, programkostnader, större driftutgifter som löper över två kalenderår eller mer Balansräkning Br117 Övriga omsä nings llgångar, övriga kor ris ga fordringar Exv. skattefordran, moms. Är det inte möjligt att särredovisa omsättningstillgångarna enligt ovan anges totala värdet under övriga omsä nings llgångar och värdet noll anges under Br111 - Br113. Balansräkning Br118 Kassa och bank Förekommer sällan i förvaltningsform ev. sk handkassa Balansräkning Br119 Summa omsättningstillgångar Summa omsä nings llgångar (Automa sk summeringspost Br111 - Br118) Balansräkning Br199 Summa tillgångar Summa tillgångar (anläggningstillgångar och omsättningstillgångar) (Automa sk beräkningspost Br109 + Br119) Balansräkning Br201 Eget kapital Balanserade undersko från digare år. Balansräkning Br208 Årets resultat Årets underskott i verksamheten. Ett överskott skuldbokförs, se Br235. Organisation som inte bokför överuttag som skuld bokför såväl överskott som undersko här. Balansräkning Br209 Summa eget kapital Summa eget kapital (Automa sk summeringspost Br201- Br208) Balansräkning Br211 Avsättning för pensioner Avsättning för pensioner Balansräkning Br218 Övriga avsättningar Övriga avsättningar Balansräkning Br219 Summa avsättningar Summa avsä ningar (Automa sk summeringaspost Br211 - Br218) Balansräkning Br221 Lån av kommunen, bank Utgående låneskuld till kommun eller bank, kreditinstitut Balansräkning Br222 Investeringsfond Avsättningar till investeringsfond för kommande nyinvesteringar Balansräkning Br223 Förutbetalda anläggningsavgifter Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter. Balansräkning Br229 Summa långfristiga skulder Summa långfris ga skulder (Automa sk summeringspost Br221 - Br223) Balansräkning Br231 Leverantörsskulder Skulder till leverantörer etc. för varor och tjänster. Bolag eller kommunalförbund som inte har särredovisning på respektive kommun får göra en bedömning hur mycket som hänförs till respektive kommun. Alternativt fördela efter verksamhetens kostnader exkl. avskrivning och personal eller e er antal anslutna. Balansräkning Br232 Personalens skatter, avgifter, Okompenserad övertid och upplupen semesterersättning Balansräkning Br233 Skuld mervärdesskatt Skuld till skatteverket Balansräkning Br234 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna skadestånd Balansräkning Br235 Överu ag E posi vt resultatöversko ska redovisas som skuld ll VA-kollek vet. 10

11 Balansräkning Br238 Övriga skulder, avräkning kommunens finansförvaltning Checkräkningskonto/Likvidkonto i kommunen. Är det inte möjligt att särredovisa korta skulderna enligt Br231 - Br234 anges totala värdet under övriga skulder, Br238, och värdet noll anges under Br231 - Br234 (Även utjämningspost för att s:a tillgångar, Br199, och s:a skulder och eget kapital, Br299, ska bli lika stora). Balansräkning Br239 Summa kortfristiga skulder Summa kor ris ga skulder (Automa sk summeringspost Br231 - Br238) Balansräkning Br249 Summa skulder Summa skulder (Automa sk beräkningspost Br219+Br229+Br239). Balansräkning Br299 Summa skulder och eget kapital Summa skulder och eget kapital (Automa sk beräkningspost Br209+Br249). Balansräkning Br300 Totala investeringsutgifter Totala investeringsutgifter i va-verksamheten. Ska även inkludera kostnaden för förbättring inkl förnyelse som bokförts som investeringsutgift Balansräkning Br301 Investeringsutgifter i vatten- och avloppsverk Utgifter för investeringar i vatten- och avloppsreningsverk. Balansräkning Br302 Investeringsutgifter i ledningsnät Utgifter för investeringar i ledningar, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringar på ledningsnätet. Balansräkning Br303 Övriga investeringsutgifter Utgifter för investeringar i inventarier, administrativa system etc. som inte hänförs ll Br301 och Br302. Resultaträkning Rr100 Verksamhetens intäkter Automa sk beräkningspost Rr110+Rr129 Resultaträkning Rr110 Verksamhetens driftintäkter, brukningsavgifter, periodiserade Automa sk summeringspost Rr111+Rr116 anläggningsavgi er, investeringsfond. Resultaträkning Rr111 Brukningsavgifter (totalt) Intäkter från interna och externa kunder. Avser fasta och rörliga brukningsavgifter, behandlingsavgift för brunnsslam, industriavlopp enl. avtal, lakva en etc. Resultaträkning Rr112 Anläggningsavgift som driftkostnadsförs Anläggningsavgift som driftkostnadsförs och som inte periodiseras under året eller kommande år. Resultaträkning Rr114 Årlig periodisering av tidigare års anläggningsavgifter samt innevarande års periodisering. Anläggningsavgifterna periodiseras som motsvarar tiden för avskrivning av ledningsnätet. Här redovisas den årliga periodisering av anläggningsavgi er som successivt intäk örs. Se även Rr720-Rr721. Resultaträkning Rr115 Årets avsättning till investeringsfond Avsättning till investeringsfond för specifikt projekt Resultaträkning Rr116 Upplösning av investeringsfond U ag/periodiserat u ag ur investeringsfond för specifikt projekt. Resultaträkning Rr129 Övriga intäkter Hyra för exv. master på vattentorn, kravavgifter, uppdrag åt privatpersoner etc. Resultaträkning Rr200 Verksamhetens kostnader Automa sk summeringspost Rr201-Rr211 Resultaträkning Rr201 Personalkostnader Personalkostnader för egen anställd personal inkl soc-avg, utbildning, friskvård etc. Kontoklass 5 enl. SKL:s kontoplan Resultaträkning Rr205 Verksamhetens övriga kostnader exkl. personal och avskrivningar Kostnader för material, tjänster, konsulter, lastbilar, maskiner, el, kemikalier, försäkringar, analyser, inköp av vatten, behandling av avlopp i annan organisation/kommun (exkl. personalkostnader och avskrivningar, Rr201 och Rr211). Om det inte är möjligt att särredovisa personalkostnaderna under Rr201 anges 0 i Rr201 och personalkostnaderna får ingå i Rr205. Resultaträkning Rr211 Avskrivningar Årets samtliga avskrivningskostnader för byggnader, ledningar, maskinell utrustning, fordon etc. Resultaträkning Rr300 Verksamhetens nettokostnad Automa sk beräkningspost Rr100 - Rr200 Resultaträkning Rr401 Finansiella intäkter Ränteintäkter på likvida medel, banktillgodhavande, ränta på inbetalningar till bank- och postgiro (likvidkonto), kravränta Resultaträkning Rr411 Finansiella kostnader Räntekostnader för externa lån och interna kommunlån, likvidkonto i kommunen, kravräntor. Resultaträkning Rr500 Resultat före extraordinära intäkter Automa sk beräkningspost Rr300 + Rr401 - Rr411 Resultaträkning Rr601 Extraordinära intäkter (skattebidrag) Om verksamheten erhåller skattebidrag/tillskott anges det som extraordinär intäkt Resultaträkning Rr611 Extraordinära kostnader Exv. Nedskrivning av onyttig anläggningstillgång, större avskrivning av kundfordran 11

12 Resultaträkning Rr900 Årets resultat Årets resultat. Verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader, finansne o och extraordinära intäkter/kostnader (Rr500 + Rr601-Rr611). Resultaträkning Rr701 Interna intäkter inom kommunkoncernen Driftintäkter (VA-avgifter) från kommunala förvaltningar, kommunal avfallsverksamhet, kommunägda bolag etc. (motpartskontering) Resultaträkning Rr702 Interna kostnader inom kommunkoncernen inkl. avskrivningar och Interna kostnader (motpartskontering) som påförts /debiterats VAverksamheten räntekostnad från kommunala förvaltningar som exv ekonomikontor, kommunstyrelse, miljökontor, kommunal avfallsverksamhet samt kommunägda bolag. Fördelning av overheadkostnader, avskrivning och ränta, fördelning från kostnadsställen etc. Fördelning från VA-verksamhetens egna kostnadsställen för exv rörnätspersonal ska inte ingå. Däremot ska kostnader som fördelas från gatusidan, transportcentral ingå. Resultaträkning Rr703 Avskrivningstid för byggnader etc. Vattenverk, avloppsverk, reservoarer. Ange den avskrivningstid som år llämpas för huvuddelen av anläggningarna. Resultaträkning Rr704 Avskrivningstid för ledningsnät Vatten och avloppsledningar. Ange den avskrivningstid som tillämpas för år huvuddelen av anläggningarna. Resultaträkning Rr705 Avskrivningstid för maskiner Maskininstallationer. Ange den avskrivningstid som tillämpas för år huvuddelen av anläggningarna. Resultaträkning Rr706 Avskrivningstid för inventarier Inventarier. Ange den avskrivningstid som tillämpas för huvuddelen av år anläggningarna. Resultaträkning Rr707 Räntesats på lån, etc. Genomsnittlig räntesats för långfristiga lån eller intern räntesats % Resultaträkning Rr708 Avskrivningskostnad för vatten- och avloppsverk Total kostnad för avskrivning av anläggningstillgångar och inventarier samt ev. nedskrivningar Resultaträkning Rr709 Avskrivningskostnad för ledningsnät inkl pumpstationer Total kostnad för avskrivning av anläggningstillgångar och inventarier samt ev. nedskrivningar Resultaträkning Rr710 Avgifter till annan kommun Avgifter till annan kommun eller bolag för inköp av dricksvatten eller behandling av avloppsvatten Resultaträkning Rr720 Anläggningsavgi Totalt debiterade anläggningsavgi er. Resultaträkning Rr721 Periodisering av årets anläggningsavgi er Årets del av totalt deb. anläggningsavgi er som skuldbokförts i BR. Resultaträkning Rr750 Verksamheten bedrivs i bolagsform Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej Ange om verksamheten bedrivs som kommunalt VA-bolag eller som kommunalt VA- och avfallsbolag. Resultaträkning Rr751 Verksamheten bedrivs i regionalt VA-bolag Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej Ange om verksamheten bedrivs i regionalt VA-bolag där även ev. avfall kan ingå. Resultaträkning Rr752 Verksamheten ingår i el eller värmebolag Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej Ange om verksamheten ingår i e el eller värmebolag. Resultaträkning Rr753 Verksamheten bedrivs i kommunalförbund Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej Ange om verksamheten bedrivs i e kommunalförbund. Resultaträkning Rr754 Verksamheten bedrivs i förvaltningsform Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej Ange om verksamheten bedrivs i kommunal förvaltning, gatukontor, tekniskt kontor, miljöförvaltning, egen förvaltning etc. Resultaträkning Rr755 Verksamheten bedrivs i annan form Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej Ange om verksamheten bedrivs i annan form som inte passar in under Rr750- Rr754, exv. både som förvaltning och bolag. 12

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

Varför är Tibro så billig och Tanum så dyr?

Varför är Tibro så billig och Tanum så dyr? VA - F O R S K R A P P O R T N r 22 mars 2003 Varför är Tibro så billig och Tanum så dyr? Anders Lingsten VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Gästrike Vattens vision

Gästrike Vattens vision Årsredovisning 2014 Gästrike Vattens vision Gästrike Vatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

Information till fastighetsägare om Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster LAGEN (2006:412) OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER KAN FÅS HOS TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 1 Innehållsförteckning Information

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013 Västervik Miljö & Energi Västervik Miljö & Energi AB Årsredovisning 2013 VD Per Allerth har ordet Ett av bolagets mest händelserika år Innehållsförteckning vd har ordet 2013 får vi räkna in som ett av

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2 februari 2009 att gälla

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.02.28 9 att gälla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VD-ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning, tillgångar 11 Balansräkning, Eget kapital & skulder

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser.

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser. abva Nordanstig Allmänna bestämmelser för användande av Nordanstig Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 56 att gälla fr.o.m.

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer