Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen den 31 dec. st. x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen den 31 dec. st. x"

Transkript

1 Administrativa och tekniska basdata Bd100 Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen den 31 dec. För att kunna beräkna anslutningsgrad och sortera statistik i kommunernas storleksordning. Administrativa och tekniska basdata Bd101 Antal anslutna personer ll va enledningsnätet i kommunen Antal mantalsskrivna personer i kommunen som är anslutna till allmän va enledning den 31 dec Administrativa och tekniska basdata Bd102 Antal säsongsboende utöver mantalsskrivna sommar/vinter anslutna till vattenledningsnätet Uppskattat antal personer som inte är mantalsskrivna i kommunen men som vistas i kommun under högsäsong och är anslutna till allmänt vattenledningsnät. I nyckeltalet Nt101 räknas säsongsboende som 1/3 fastboende. För att veta den totala belastningen på kommunens system, kommuner med stor skillnad mellan fasta och säsongsboende. Administrativa och tekniska basdata Bd103 Antal anslutna personer till det spillvattenförande ledningsnätet i kommunen Antal mantalsskrivna personer i kommunen som är anslutna till allmän spillvattenförande ledning den 31 dec. Administrativa och tekniska basdata Bd104 Antal säsongsboende utöver mantalsskrivna sommar/vinter anslutna till spillvattenförande ledningsnät Uppskattat antal personer som inte är mantalsskrivna i kommunen men som vistas i kommun under högsäsong och är anslutna till allmänt spillvattenförande ledningsnät. I nyckeltalet Nt102 räknas säsongsboende som 1/3 fastboende. För att veta den totala belastningen på kommunens system, kommuner med stor skillnad mellan fasta och säsongsboende. Administrativa och tekniska basdata Bd108 Antal vattenmätare Antal installerade vattenmätare hos va verkets kunder vilka kommuner har inte vattenmätare. Administrativa och tekniska basdata Bd200 Totalt antal ytvattenverk Totalt antal allmänna ytvattenverk Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd201 Antal grundvattenverk utan konstgjord infiltration Totalt antal grundvattenverk utan konstgjord infiltration. Här avses en anläggning där grundvatten eller återinfiltrerat grundvatten tas in för behandling eller för kontroll innan distribution till vattenledningsnätet Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd202 Antal grundvattenverk med konstgjord infiltration Totalt antal grundvattenverk med konstgjord infiltration. Här avses en anläggning där ytvatten infiltreras för behandling och kontroll innan distribu on ll va enledningsnätet Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd203a Antal allmänna avloppsreningsverk < 200 pe Totalt antal allmänna avloppsanläggningar dimensionerade för < 200 pe Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd203b Antal allmänna avloppsreningsverk pe Totalt antal allmänna avloppsanläggningar dimensionerade för pe Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd204a Antal allmänna avloppsreningsverk pe Totalt antal allmänna avloppsreningsanläggningar dimensionerade för pe. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd205a Antal allmänna avloppsreningsverk > pe Totalt antal allmänna avloppsreningsanläggningar dimensionerade för > pe. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd206 Antal vattenverk < personer Totalt antal allmänna vattenverksanläggningar dimensionerade för < personer Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd207 Antal vattenverk personer Totalt antal allmänna vattenverksanläggningar dimensionerade för personer Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd208 Antal vattenverk > personer Totalt antal allmänna vattenverksanläggningar dimensionerade för > personer Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd300 Ledningslängd för vattenledning Det allmänna vattenledningsnätet ekl. serviser i km km

2 Administrativa och tekniska basdata Bd305 Administrativa och tekniska basdata Bd306 Administrativa och tekniska basdata Bd307 Administrativa och tekniska basdata Bd310 Antal serviser vattenledningsnätet Antal tryckstegringsstationer Antal reservoarer på vattenledningsnätet Antal avstängningsven ler på va enledningsnätet Antal servisanslutningar på allmänna vattenledningsnätet. Om flera fastigheter är anslutna till samma allmänna servis räknas det som en servis om förgreningen är efter förbindelsepunkten och som flera serviser om förgreningen är före förbindelsepunkterna. Antal allmänna tryckstegringsstationer på vattenledningsnätet för dricksvatten Antal låg och högreservoarer på det allmänna vattenledningsnätet för dricksvatten. Lågreservoarer vid vattenverk ska inte medräknas. Antalet avstängningsventiler på det allmänna vattenledningsnätet ekl. servisventiler Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Behövs för nyckeltalsberäkning, bl.a för HBI. Administrativa och tekniska basdata Bd311 Antal brandposter Antalet brandposter på det allmänna vattenledningsnätet Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd312 Antal spolposter Antalet spolposter på det allmänna vattenledningsnätet. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd313 Ledningslängd för spillvattenförande ledning (inkl kombinerad ledning) Det allmänna spillvattenförande ledningsnätet med självfallsledningar inkl kombinerade ledningar men ekl. serviser i km km Administrativa och tekniska basdata Bd314 Administrativa och tekniska basdata Bd315 Administrativa och tekniska basdata Bd316 Ledningslängd för kombinerad ledning (Del av Bd313) Ledningslängd för "konventionell" tryckavloppsledning Ledningslängd för LTA ledningar Det allmänna kombinerade ledningsnätet med självfallsledningar ekl. serviser i km (Del av Bd313) Allmänna tryckavloppsledningar för spillvatten i km. LTA ledningar ska inte medräknas. Dessa särredovisas under Bd 316. Allmänna LTA tryckavloppsledningar för spillvatten i km som kommunen sköter. km km Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. km Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd317 Ledningslängd för vacuumledningar Allmänna vacuumledningar för spillvatten i km km Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd318 Antal spillvattenförande serviser spillvattenförande ledningsnätet Antal servisanslutningar för avlopp till allmänt spillvattenförande ledningsnät. Om flera fastigheter är anslutna till samma allmänna servis räknas det som en servis om förgreningen är efter förbindelsepunkten och som flera serviser om förgreningen är före förbindelsepunkterna. Administrativa och tekniska basdata Bd319 Administrativa och tekniska basdata Bd320 Antal spillvattenpumpstationer Antal LTA eller likvärdiga spillvattenpumpstationer Antal allmänna pumpstationer på spillvattenförande ledningsnät ekl. LTApumpstationer Antal allmänna LTA pumpstationer eller likvärdiga pumpstationer på spillvattenledningsnätet som kommunen sköter Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd323 Ledningslängd för dagvattenavledning Det allmänna dagvattenledningsnätet ekl. serviser och öppna diken i km km Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd324 Antal serviser dagvattenledningsnätet Antal servisanslutningar för dagvatten på allmänna dagvattenledningsnätet. Om flera fastigheter är anslutna till samma allmänna servis räknas det som en servis om förgreningen är efter förbindelsepunkten och som flera serviser om förgreningen är före förbindelsepunkterna. Administrativa och tekniska basdata Bd325 Antal dagvattenpumpstationer Antalet allmänna pumpstationer på dagvattenledningsnätet Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd326 Antal nedstigningsbrunnar på spillvattenförande ledningsnät Antal nedstigningsbrunnar på allmänt spillvattenförande ledningsnät Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd327 Antal nedstigningsbrunnar på dagvattenledningsnätet Antal nedstigningsbrunnar på allmänna dagvattenledningsnätet Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd400 Nyanläggning av vattenledningar Antal km nylagda vattenledningar km Administrativa och tekniska basdata Bd401 Nyanläggning av spillvattenförande ledningar Antal km nylagda spillvattenledningar km

3 Administrativa och tekniska basdata Bd402 Nyanläggning av dagvattenledningar Antal km nylagda dagvattenledningar km Administrativa och tekniska basdata Bd403 Förbättring inkl. förnyelse av vattenledningar Antal km vattenledningar som förbättrats, inkl. förnyelse. Här ska nyanlagda ledningar inte tas med. km Administrativa och tekniska basdata Bd404 Förbättring inkl. förnyelse av spillvattenförande ledningar Antal km spillvattenförande ledningar som förbättrats, inkl. förnyelse. Här ska nyanlagda ledningar inte tas med. km Administrativa och tekniska basdata Bd405 Förbättring inkl. förnyelse av dagvattenledningar Antal km dagvattenledningar som förbättrats, inkl. förnyelse. Här ska nyanlagda ledningar inte tas med. km Administrativa och tekniska basdata Bd406 Administrativa och tekniska basdata Bd407 Administrativa och tekniska basdata Bd408 Förbättring inkl. förnyelse av vattenserviser Förbättring inkl. förnyelse av spillvattenförande serviser Förbättring inkl. förnyelse av dagvattenserviser Antal serviser som förbä rats eller förnyats. Antal serviser som förbä rats eller förnyats. Antal serviser som förbä rats eller förnyats. Kvalitet, service, tillgänglighet Di100a Spolade och rensade vattenledningar, oavsett metod. Under året antal km vattenledningar ekl. serviser som spolats eller rensats under året enligt plan, oavsett metod. km Underlag för bedömning om underhållsoch förnyelseinsatser på ledningsnät. Kvalitet, service, tillgänglighet Di102 Spolade spillvattenförande ledningar Under året antal km spillvattenförande ledningar, inkl kombinerade ledningar, som varit föremål för högtrycksspolning enligt plan. Spolning vid besiktning ska ej räknas med. km Underlag för bedömning om underhållsoch förnyelseinsatser på ledningsnät. Kvalitet, service, tillgänglighet Di103 Spolade dagvattenledningar Under året antal km dagvattenledningar som varit föremål för högtrycksspolning enligt plan. Spolning vid besiktning ska ej räknas med. km Underlag för bedömning om underhållsoch förnyelseinsatser på ledningsnät. Kvalitet, service, tillgänglighet Di104 TV inspekterade spillvattenförande ledningar Antal km spillvattenförande ledningar som TV inspekterats under året. TVinspek on i samband med åtgärdande av stopp ska inte medräknas. km Underlag för bedömning om underhållsoch förnyelseinsatser på ledningsnät. Kvalitet, service, tillgänglighet Di105 TV inspekterade dagvattenledningar Antal km dagvattenledningar som TV inspekterats under året. TV inspektion i samband med åtgärdande av stopp ska inte medräknas. km Underlag för bedömning om underhållsoch förnyelseinsatser på ledningsnät. Ek500 Elkostnad för vatten och avloppsförsörjningen Kostnad för elförbrukning för hela vatten o avloppsförsörjningen, VA verk, pumpsta oner, reservoarer, tryckstegringar etc. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek501 Drift och underhållskostnad för vattenverk som drivs inom den egna organisa onen (kommunen) Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av vattenverk och råvattentäkt. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i dri och underhållskostnaden Kostnader för inköp av va en ska inte ingå. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek510 Drift och underhållskostnad för avloppsreningsverk som drivs inom den egna organisa onen (kommunen) Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av avloppsreningsanläggning. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden. Kostnader för behandling av avlopp i annan kommun/organisa on ska inte ingå. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten

4 Ek600 Drift och underhållskostnader för vattenledningsnätet samt tryckstegringsstationer och reservoarer Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av allmänna vattenledningsnätet samt tryckstegringsstationer och vattenreservoarer på vattenledningsnätet. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden. Kostnader för inköp av vatten ska inte ingå. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek610 Drift och underhållskostnader för spillvattenförande ledningsnät och pumpstationer Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av allmänna spillvatten och kombinerade ledningsnät inkl. spillvattenpumpstationer. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden. Kostnader för behandling av avlopp i annan kommun/organisa on ska inte ingå. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek620 Drift och underhållskostnad för dagvattenledningsnätet och pumpstationer Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av allmänna dagvattenledningsnätet samt dagvattenpumpstationer I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte inräknas i drift och underhållskostnaden. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek630 Drift och underhållskostnad för avloppspumpstationer. Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av spillvatten och dagvattenpumpstationer, ekl LTA stationer. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek631 Drift och underhållskostnad för tryckstegringsstationer Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av tryckstegringsstationer. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek632 Drift och underhållskostnad för reservoarer på ledningsnätet. Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av reservoarer på ledningsnätet. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl förnyelse (renovering/omläggning) som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte inräknas i drift och underhållskostnaden Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek633 Drift och underhållskostnad för LTA pumpstationer Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av LTApumpstationer. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek800 Ek801 Ek803 Nyanläggning samt till och ombyggnad av vatten och avloppsreningsverk finansierad via investeringsbudgeten Förbättring och förnyelse av vatten och avloppsreningsverk finansierad via investeringsbudgeten Nyanläggning av vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar inkl pumpstationer och reservoarer Utgift för nyanläggning samt till och ombyggnad av vatten och avloppsverk Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av vatten och avloppsverk som bokförts som investering Utgift för nyanläggning av vatten och avloppsledningar. Summan anges i Ek803, delsummor anges i Ek803a c

5 Ek803a Nyanläggning av vattenledningar inkl tryckstegringsstationer och reservoarer Utgift för nyanläggning av vattenledningar Ek803b Nyanläggning av spillvattenledningar inkl pumpstationer Utgift för nyanläggning av spillvattenledningar Ek803c Nyanläggning av dagvattenledningar inkl pumpstationer Utgift för nyanläggning av dagvattenledningar Ek804 Förbättring och förnyelse av vattenledningar, spillvattenförande ledningar och dagvattenledningar inkl tryckstegringsstationer, pumpstationer och reservoarer finansierad via driftbudgeten Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av vatten, spilvattenförande och dagvattenledningar inkl pumpstationer och reservoarer som bokförts som driftkostnad. Summan anges i Ek804, delsummor anges i Ek804a c. Ek804a Ek804b Förbättring och förnyelse av vattenledningar inkl tryckstegringsstationer och reservoarer finansierad via driftbudgeten Förbättring och förnyelse av spillvattenförande ledningar inkl pumpstationer finansierad via driftbudgeten Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av vattenledningar inkl tryckstegringsstationer och reservoarer som bokförts som driftkostnad Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av spillvattenförande ledningar inkl pumpstationer som bokförts som driftkostnad Ek804c Förbättring och förnyelse av dagvattenledningar inkl pumpstationer finansierad via driftbudgeten Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av dagvattenledningar inkl pumpstationer som bokförts som driftkostnad Ek805 Förbättring och förnyelse av vattenledningar, spillvattenförande ledningar och dagvattenledningar inkl tryckstegringsstationer, pumpstationer och reservoarer finansierad via investeringsbudgeten Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av vatten, spillvattenförande och dagvattenledningar inkl tryckstegringsstationer, pumpstationer och reservoarer som bokförts som investering. Summan anges i Ek805, delsummor anges i Ek805a c. Ek805a Ek805b Förbättring och förnyelse av vattenledningar inkl tryckstegringsstationer och reservoarer finansierad via investeringsbudgeten Förbättring och förnyelse av spillvattenförande ledningar inkl pumpstationer finansierad via investeringsbudgeten Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av vattenledningar inkl tryckstegringsstationer och reservoarer som bokförts som investering Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av spillvattenförande ledningar inkl pumpstationer som bokförts som investering Ek805c Förbättring och förnyelse av dagvattenledningar inkl pumpstationer finansierad via investeringsbudgeten Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse avdagvattenledningar inkl pumpstationer som bokförts som investering Kvalitet, service, tillgänglighet Ks100 Antal klagomål på dricksvattenkvalitén Antal rapporterade klagomål på lukt, smak och missfärgat va en Varje anmälan/kontakt räknas som e klagomål! Kvalitet, service, tillgänglighet Ks101 Antal klagomål på bemötandet Kvalitet, service, tillgänglighet Ks102 Antal klagomål på vattentrycket Antal registrerade klagomål på bemötandet, där kunden varit missnöjd med hur kommunens personal bemött vederbörande i telefon eller vid personlig kontakt. Antal rapporterade klagomål på högt eller lågt vattentryck som inte har samband med va enläcka. Varje kontakt räknas som ett klagomål! Kvalitet, service, tillgänglighet Ks200 Antal kemiska undersökningar på dricksvatten Totalt antal kemiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet enligt egenkontrollprogram. Uppföljningsanalyser vid otjänligt eller tjänligt med anm. ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks201 Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänligt med anm. Antal kemiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och ledningsnät som bedömts tjänligt med anmärkning, minst en parameter Uppföljningsanalyser vid tjänligt med anm. ska inte räknas med

6 Kvalitet, service, tillgänglighet Ks202 Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts otjänligt Kvalitet, service, tillgänglighet Ks203 Antal undersökningar på lukt och smak som bedömts som tjänligt med anm. Antal kemiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnät som bedömts som otjänligt. Uppföljningsanalyser vid otjänligt ska inte räknas med. Antal undersökningar av lukt och smak på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnät som bedömts tjänligt med anmärkning. Uppföljningsanalyser vid otjänligt ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks204 Totalt antal utförda prov på lukt och smak Totalt antal prov på lukt och smak på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet enligt egenkontrollprogram. Uppföljningsanalyser vid otjänligt eller tjänligt med anm. ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks206 Totalt antal utförda mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten Totalt antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet enligt egenkontrollprogram. Uppföljningsanalyser vid otjänligt eller tjänligt med anm ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks207 Antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänliga med anm. Antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet som bedömts tjänliga med anmärkning, minst en parameter. Uppföljningsanalyser vid tjänligt med anm. ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks208 Antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedömts otjänliga Antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet som bedömts otjänliga. Uppföljningsanalyser vid otjänligt ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks300 Totalt antal rörbrott/vattenläckor på vattenledningsnätet Totalt antal reparerade rörbrott/vattenläckor på det allmänna vattenledningsnätet under året ekl serviser. Även läckor på ventiler och brandposter ingår, liksom läckor som hittats vid aktiv läcksökning. Underlag för nyckeltalsberäkning, bl.a. HBI, fråga Kvalitet, service, tillgänglighet Ks301 Totalt antal rörbrott/vattenläckor på serviser Kvalitet, service, tillgänglighet Ks302 Antal stopp på spillvattenförande ledningar Kvalitet, service, tillgänglighet Ks303 Antal stopp i spillvattenförande serviser Kvalitet, service, tillgänglighet Ks304 Antal stopp på dagvattenledningar Kvalitet, service, tillgänglighet Ks305 Antal stopp i dagvattenserviser Kvalitet, service, tillgänglighet Ks306 Totalt antal källaröversvämningar Kvalitet, service, tillgänglighet Ks307 Antal källaröversvämningar vid nederbörd Kvalitet, service, tillgänglighet Ks308 Antal rörbro på tryckavloppsledningar och LTA ledningar Totalt antal reparerade rörbrott/vattenläckor under året på den allmänna delen av servisen. Även läckor på ventiler ingår, liksom läckor som hittats vid aktiv läcksökning. Under året antal åtgärdade stopp på det allmänna spillvattenledningsnätet och det kombinerade ledningsnätet, eklusive tryckavloppsledningar och serviser Under året antal åtgärdade stopp på den kommunal delen av den spillvattenförande servisen Under året antal åtgärdade stopp i det allmänna dagvattennätet ekl. serviser Under året antal åtgärdade stopp på den kommunala delen av dagvattenservisen. Totalt antal rapporterade källaröversvämningar via ledningsnätet under året. Källaröversvämningar till följd av problem på serviser som tillhör fastighetsägaren ska inte medräknas Antal rapporterade källaröversvämningar via ledningsnätet som orsakats av nederbörd. Översvämning orsakad av ytledes avrunnet vatten ska inte räknas med. Antal reparerade rörbrott/läckor på allmänt tryckavloppssystem och LTAsystem under året st Underlag för nyckeltalsberäkning, bl.a. HBI, fråga Miljödata Mi100 Elförbrukning för vattenverk, tryckstegringar och reservoarer Elförbrukning för uppfodring av råvatten, behandling i vattenverk, utpumpning på vattenledningsnätet samt förbrukningen för tryckstegringar och reservoarer. kwh Underlag som Energimyndigheten kan vilja samla in

7 Miljödata Mi101 Elförbrukning för avloppsreningsverk Elförbrukning brutto för rening av avloppsvatten och slambehandling för anläggningsdelar belägna inom avloppsreningsverkets tomt/fastighet kwh Underlag som Energimyndigheten kan vilja samla in. Miljödata Mi102 Elförbrukning för avloppsledningsnät Elförbrukning för allmänna avloppspumpstationer på spillvattenförande Underlag som Energimyndigheten kan kwh ledningsnät och dagvattenledningsnät vilja samla in. Total bräddad volym från avloppsreningsverk och allmänt spillvattenförande Miljödata Mi200 Bräddning från avloppssystem ledningsnät, inkl kombinerat ledningsnät. Summan anges i Mi200, Fråga delsummor anges i Mi200a b. Miljödata Mi200a Bräddning från avloppssystem verk Total bräddad volym från avloppsreningsverk Fråga Miljödata Mi200b Bräddning från avloppssystem ledningsnät Total bräddad volym från det allämnna spillvattenförande ledningsnätet inkl kombinerat system Fråga Miljödata Mi202a Ink föroreningsmängd P allmänna avloppsreningsverk pe Inkommande föroreningsmängd i ton per år från allmänna Fråga För avloppsreningsverkverk dimensionerade för pe, mätt som ton P/år större verk finns officiell statistik. totalfosfor Miljödata Mi205a Utgående föroreningsmängd P Utgående föroreningsmängd i ton per år från allmänna avloppsreningsverk pe, mätt som totalfosfor ton P/år Fråga För större verk finns officiell statistik. Utgående föroreningsmängd i ton per år från allmänna avloppsreningsverk Miljödata Mi205b Utgående föroreningsmängd P ton P/år Fråga < 200 pe, mätt som totalfosfor Miljödata Mi300 Slamproduktion Slamproduktion vid samtliga allmänna avloppsverk ton TS Återanvändning av slam som jordförbättringsmedel till åkermark Miljödata Mi301 Mängd slam som återanvänds på åkermark ton TS (inklusive energiskog) Miljödata Mi303 Återanvändning av slam som gödselmedel på skogmark. Mängd slam som återanvänds som gödselmedel på skogmark ton TS Miljödata Mi304 Återanvändning av slam som anläggningsjord Mängd slam som återanvänds på produktiv mark (Parkmark, vägslänter, golfbanor, fotbollsplaner) ton TS Miljödata Mi304a Återanvändning av slam som anläggningsjord med ma 0,08% fosforinnehåll Mängd slam som återanvänds som anläggningsjord som har maimalt 0,08% innehåll av fosfor. Ma 0,08% fosfor är miljömålets definition på "slam som används på produktiv mark", vilket innebär en inblandning av en volym på endast 12 % slam i anläggningsjorden. ton TS Miljödata Mi305 Återanvändning av slam till sluttäckning av deponier och liknande ändamål Mängd slam som återanvänds till sluttäckning av deponier och liknande ändamål Miljödata Mi306 Deponering av slam Mängd slam som deponeras. Dispens krävs från 1 jan ton TS Miljödata Mi307 Förbränning av slam utan fosforutvinning Mängd slam som förbränns utan fosforutvinning ton TS Miljödata Mi307a Förbränning av slam med fosforutvinning Mängd slam som förbränns och som har fosforutvinning ton TS Miljödata Mi308 Annan användning av slam Mängd slam som använts på annat sätt ton TS Vattenbalans Vb105 Levererad vattenmängd till den egna kommunen samt vatten från annan kommun Vattenbalans Vb106 Levererad/försåld vattenmängd till annan kommun/regionalt bolag Summa levererad vattenmängd till vattenledningsnätet från samtliga allmänna vattenverk i kommunen samt levererad vattenmängd från andra kommuner eller bolag. Summa levererad/försåld vattenmängd till annan kommuns eller bolags vattenledningsnät Vattenbalans Vb107 Vattenleverans till den egna kommunens vattenledningsnät Vattenleverans till den egna kommunens kunder. (Vb107=Vb105 Vb106) ton TS

8 Vattenbalans Vb108 Debiterad vattenmängd inom den egna kommunen Under året mätt och uppskattad debiterad vattenmängd inom område där allmän vattenförsörjning är ordnad. Summan anges i här, om möjligt redovisas delsummor i Vb109, 110 och 111. Vattenbalans Vb109 Debiterad vattenmängd till hushåll inom den egna kommunen Under året debiterad (mätt och uppskattad) vattenmängd till småhus (villor, radhus, kedjehus), fritidshus och flerbostadshus inom kommunen Vattenbalans Vb110 Debiterad vattenmängd för industriförbrukning mm inom den egna kommunen Under året debiterad (mätt och uppskattad) vattenmängd till industriell verksamhet, småföretag, handel etc Vattenbalans Vb111 Debiterad allmän vattenförbrukning inom den egna kommunen Under året debiterad (mätt och uppskattad) vattenmängd till allmän service (skolor, vård, förvaltning, off.förvaltning etc..) inom kommunen Vattenbalans Vb112 Debiterad vattenmängd till annan kommun Under året debiterad (mätt och uppskattad) vattenmängd till annan kommun eller bolag för levererad vattenmängd Vattenbalans Vb113 Ej debiterad förbrukning Mätt och uppskattad vattenförbrukning för drift av ledningsnät. Om underlag saknas för att bedöma förbrukningen, sätt förbrukningen till 2 3% av Vb105 för spolning av ledningsnätet. Uppskatta förbrukningen för byggvatten, bevattning, brandvatten. Om underlag saknas för att bedöma förbrukningen sätt förbrukningen till 2 3% av Vb105. Om spolning vid avloppsreningsverk inte mäts ska den förbrukningen in här. Vattenbalans Vb200 Behandlad mängd avloppsvatten Summa inkommande mängd avloppsvatten i samtliga allmänna avloppsverk i kommunen, inkl mottagen avloppsmängd från andra kommuner. Vattenbalans Vb201 Mottagen mängd avloppsvatten från annan kommun eller bolag Summa mottagen avloppsmängd från andra kommuner eller bolag Vattenbalans Vb202 Avledd mängd avloppsvatten till annan kommun eller bolag Summa avledd avloppsmängd till annan kommun eller bolag Vattenbalans Vb203 Avledd avloppsmängd i den egna kommunen Summa avledd avloppsmängd från samtliga kunder anslutna till allmänna spillvattenförande ledningsnätet i kommunen.(vb203=vb200 Vb201+Vb202) Vattenbalans Vb204 Debiterad avloppsmängd inom den egna kommunen Under året mätt och uppskattad debiterad avloppsmängd inom område där allmän avloppsförsörjning är ordnad. Vattenbalans Vb300 Nederbörd Nederbörd i mm/år i kommunen mm Underlag för bedömning av statistik Summa frågor: Totalt:

9 Nyckeltal Drift 2014 Kategori Kod Beskrivning Enhet Formel Administrativa nyckeltal Na101 Anslutningsgrad vattenledningsnätet % Bd101/Bd100*100 Administrativa nyckeltal Na102 Anslutningsgrad spillavloppsledningsnätet % Bd103/Bd100*100 Ekonomiska nyckeltal Ne401 Drift och underhållskostnad för distribution av dricksvatten kr/levererad Ek600*1000/Vb105 Ekonomiska nyckeltal Ne403 Drift och underhållskostnad för distribution av dricksvatten kr/m vattenledning Ek600*1000/(Bd300*1000) Ekonomiska nyckeltal Ne501 Drift och underhållskostnad för avledning av spillavloppsvatten kr / avledd Ek610*1000/Vb203 Ekonomiska nyckeltal Ne503 Drift och underhållskostnad för avledning av spillavloppsvatten kr/m ledning Ek610*1000/(Bd313*1000) Kvalitets och störningsnyckeltal Ns101 Läckor på huvudvattenledning st/km ledning Ks300/Bd300 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns102 Läckor på vattenserviser st/1000 serviser (Ks301/Bd305)*1000 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns110 Läckor på tryckavloppsledningar och LTA ledningar st/km Ks308/(Bd315+Bd316) Kvalitets och störningsnyckeltal Ns111 Stopp på spillvattenförande huvudledning st/km ledning Ks302/Bd313 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns112 Stopp på spillvattenförande serviser st/1000 serviser (Ks303/Bd318)*1000 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns113 Stopp på dagvattenledning st/km ledning Ks304/Bd323 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns114 Stopp på dagvattenserviser st/1000 serviser (Ks305/Bd324)*1000 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns115 Källaröversvämningar totalt st/1000 serviser (Ks306/Bd318)*1000 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns116 Källaröversvämningar i samband med nederbörd st/1000 serviser (Ks307/Bd318)*1000 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns201 Andel mikrobiologiska undersökningar som bedömts som 'Tjänligt med anmärkning' % Ks207/Ks206*100 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns202 Antal klagomål på dricksvattenkvalitet lukt, smak, missfärgat st/1000 anslutna (Ks100/Bd101)*1000 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns203 Andel kemiska undersökningar som bedömts som 'Tjänligt med anmärkning' % Ks201/Ks200*100 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns301 Leveransavbrott på huvudledning för vatten min/brukare och år Ks300*5*60/(Bd310/2) Kvalitets och störningsnyckeltal Ns302 Leveransavbrott på servisledning för vatten min/brukare och år Ks301*5*60/(Bd310/2) Miljötekniska nyckeltal Nm201 Utspädningsgrad avloppsreningsverk (behandlat/försålt) % (Vb203/Vb204)*100 Miljötekniska nyckeltal Nm202 Tillskottsvatten /km och dygn ((Vb203 Vb204))/(365)/Bd313 Miljötekniska nyckeltal Nm203 Tillskottsvatten l/pd ((Vb203 Vb204)*1000/365)/Bd103 Tekniska nyckeltal Nt101 Specifik debiterad dricksvattenförbrukning l/pd (Vb108*1000/365)/(Bd101+(Bd102/3)) Tekniska nyckeltal Nt102 Specifik debiterad avloppsförbrukning l/pd (Vb204*1000/365)/(Bd103+(Bd104/3)) Tekniska nyckeltal Nt103 Sålt vatten/levererat vatten % Vb108/Vb107*100 Tekniska nyckeltal Nt104 Sålt avlopp/behandlat avlopp % Vb204/Vb203*

10 Nyckeltal Drift 2014 Kategori Kod Beskrivning Enhet Formel Tekniska nyckeltal Nt105 Kapacitetsutnyttjande Försåld /m Vb108/(Bd300*1000) Tekniska nyckeltal Nt107 Vattenförluster, (l/servis o dygn) l/dygn och servis ((Vb105 Vb108 Vb112 Vb113)*1000/(365))/Bd305 Tekniska nyckeltal Nt108 Vattenförluster /km och dygn ((Vb105 Vb108 Vb112 Vb113)/365)/Bd300 Tekniska nyckeltal Nt112 Vattenförluster % (Vb105 Vb108 Vb112 Vb113)/ Vb105*100 Tekniska nyckeltal Nt205 Vattenledningslängd per ansluten person m/ansluten Bd300*1000/Bd101 Tekniska nyckeltal Nt206 Servistäthet vattenledningsnätet Antal per km Bd305/Bd300 Tekniska nyckeltal Nt207 Ventiltäthet vattenledningsnätet Antal per km Bd310/Bd300 Tekniska nyckeltal Nt208 Brandposttäthet Antal per km Bd311/Bd300 Tekniska nyckeltal Nt210 Spillvattenförande ledningslängd per ansluten person m/ansluten Bd313*1000/Bd103 Tekniska nyckeltal Nt211 Dagvattenledningslängd per ansluten person m/ansluten Bd323*1000/Bd103 Tekniska nyckeltal Nt212 Antal tryckstegringsstationer per km ledning st/km Bd306/Bd300 Tekniska nyckeltal Nt213 Antal spillavloppspumpstationer per km ledning st/km Bd319/Bd313 Tekniska nyckeltal Nt214 Antal dagvattenpumpstationer per km ledning st/km Bd325/Bd323 Tekniska nyckeltal Nt301 Spolad spillvattenförande ledningslängd % Di102/Bd313*100 Tekniska nyckeltal Nt302 TV inspekterad spillvattenförande ledningslängd % Di104/Bd313*100 Tekniska nyckeltal Nt303 Spolad dagvattenledningslängd per dagvattenledningslängd % Di103/Bd323*100 Tekniska nyckeltal Nt304 TV inspekterad dagvattenledningslängd % Di105/Bd323*100 Tekniska nyckeltal Nt401 Förnyelsetakt vattenledningar % (Bd403)/(Bd300)*100 Tekniska nyckeltal Nt402 Förnyelsetakt spillvattenförande ledningar, inkl kombinerade ledningar % (Bd404)/(Bd313)*100 Tekniska nyckeltal Nt403 Förnyelsetakt dagvattenledningar % (Bd405)/(Bd323)*100 Antal nycketal:

000-20000 pe. personer

000-20000 pe. personer Frågor Driftstatistik, ambitionsnivå 2 Kategori Kod Beskrivning Definition Enhet Prioriterad Administrativa- och tekniska basdata Bd100 Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen.

Läs mer

Benchmarking med VASS Handbok. Gilbert Svensson Gunnar Mellström Hans Bäckman

Benchmarking med VASS Handbok. Gilbert Svensson Gunnar Mellström Hans Bäckman Benchmarking med VASS Handbok Gilbert Svensson Gunnar Mellström Hans Bäckman Förord Ett omfattande arbete bedrivs idag inom VA-verksamheten för att utveckla denna och för att öka effektiviteten. För

Läs mer

RESULTATRAPPORT FÖR VASS DRIFT 2015 April Resultatrapport för VASS Drift 2015

RESULTATRAPPORT FÖR VASS DRIFT 2015 April Resultatrapport för VASS Drift 2015 RESULTATRAPPORT FÖR VASS DRIFT 2015 April 2017 Resultatrapport för VASS Drift 2015 Resultatrapport för VASS Drift 2015 Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel eller

Läs mer

RESULTATRAPPORT FÖR VASS DRIFT 2016 Mars Resultatrapport för VASS Drift 2016

RESULTATRAPPORT FÖR VASS DRIFT 2016 Mars Resultatrapport för VASS Drift 2016 RESULTATRAPPORT FÖR VASS DRIFT 2016 Mars 2018 Resultatrapport för VASS Drift 2016 Resultatrapport för VASS Drift 2016 Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel eller

Läs mer

DRIFTSTATISTIK. Driftstatistik Statistik över kommunala vatten och avloppsanläggningar. escli - Fotolia stock.adobe.com

DRIFTSTATISTIK. Driftstatistik Statistik över kommunala vatten och avloppsanläggningar. escli - Fotolia stock.adobe.com DRIFTSTATISTIK Driftstatistik 2016 Statistik över kommunala vatten och avloppsanläggningar escli - Fotolia stock.adobe.com Innehållsförteckning Förord... 3 Alfabetiskt och länsvis redovisning av Sveriges

Läs mer

Gunnar Mellström Gilbert Svensson Kjell Kihlberg

Gunnar Mellström Gilbert Svensson Kjell Kihlberg VÄRDERINGSMODELL FÖR VA-LEDNINGSNÄTET SVU projekt 11-115 Kostnad Långsiktighet Kvalitet, service och miljö Gunnar Mellström Gilbert Svensson Kjell Kihlberg Syfte med modellen Övergripande modell för värdering

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Effektiv VA-verksamhet för kunder och miljö - med stöd av hållbarhetsindex och prioriterade nyckeltal

Effektiv VA-verksamhet för kunder och miljö - med stöd av hållbarhetsindex och prioriterade nyckeltal Effektiv VA-verksamhet för kunder och miljö - med stöd av hållbarhetsindex och prioriterade nyckeltal Karin Ols Svenskt Vatten Annika Malm, RISE Eva-Lena Beiron, Karlstads kommun Mats Rostö, Nacka vatten

Läs mer

Nu öppnar årets driftundersökning och som vanligt avser alla frågorna år För att underlätta ifyllnaden kan ni ha hjälp av denna lathund.

Nu öppnar årets driftundersökning och som vanligt avser alla frågorna år För att underlätta ifyllnaden kan ni ha hjälp av denna lathund. Driftstatistik 2015 Nu öppnar årets driftundersökning och som vanligt avser alla frågorna år 2015. För att underlätta ifyllnaden kan ni ha hjälp av denna lathund. Några allmänna rekommendationer I många

Läs mer

I den hållbara staden förnyas ledningar schaktfritt 2014-09-11 NCC AB 1

I den hållbara staden förnyas ledningar schaktfritt 2014-09-11 NCC AB 1 I den hållbara staden förnyas ledningar schaktfritt 2014-09-11 NCC AB 1 Byggsektorn den 40-procentiga sektorn 2014-09-11 NCC AB 2 Förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna 2014-09-11

Läs mer

VA-taxa utanför verksamhetsområde Populärversion

VA-taxa utanför verksamhetsområde Populärversion VA-taxa utanför verksamhetsområde 2019 Populärversion Vilkor och avgifter utanför verksamhetsområde Kommunen ska enligt vattentjänstlagen förse de invånare som bor inom det så kallade verksamhetsområdet

Läs mer

VA-taxa Populärversion

VA-taxa Populärversion VA-taxa 2019 Populärversion Ordlista VA-taxa är hur man tar betalt för VA-tjänsterna, alltså taxekonstruktionen. Fastighet är ett mark- eller vattenområde som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör

Läs mer

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Vi tittar på Kan vi leverera hälsomässigt säkert vatten idag och i framtiden? Status,

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986.

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Förnyelse och mål för VA-ledningsnät erfarenheter från 6-stads nyckeltalsgrupp

Förnyelse och mål för VA-ledningsnät erfarenheter från 6-stads nyckeltalsgrupp Förnyelse och mål för VA-ledningsnät erfarenheter från 6-stads nyckeltalsgrupp Annika Malm, ind.doktorand, specialist rörnät Vatten 6-stads nyckeltalsgrupp Benchmarking i 16 år Fokus på ledningsnät (mest

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Värdering av kvalitet, service, relativ kostnadseffektivitet och långsiktighet för vatten- och avloppsledningsnät

Värdering av kvalitet, service, relativ kostnadseffektivitet och långsiktighet för vatten- och avloppsledningsnät Värdering av kvalitet, service, relativ kostnadseffektivitet och långsiktighet för vatten- och avloppsledningsnät Värdering av en verksamhet sker genom benchmarking Benchmarking är ett hjälpmedel för att

Läs mer

PM Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet Tekniska nämnden. Ängelholms kommun. November Mattias Haraldsson, revisionskonsult

PM Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet Tekniska nämnden. Ängelholms kommun. November Mattias Haraldsson, revisionskonsult PM Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet Tekniska nämnden Ängelholms kommun November 2010 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 3 2. Inledning... 4 Bakgrund

Läs mer

Vad är avloppsvatten

Vad är avloppsvatten Vad är avloppsvatten Avloppsvatten delas in i: Spillvatten: förorenat vatten från t ex bad, dusch och WC. Renas i reningsverk. Dagvatten: regn- och smältvatten från t ex tak och hårdgjorda ytor. Leds ut

Läs mer

Tillståndet i VA-Sverige. Är bra vatten och avlopp enbart för stora och rika kommuner?

Tillståndet i VA-Sverige. Är bra vatten och avlopp enbart för stora och rika kommuner? Tillståndet i VA-Sverige Är bra vatten och avlopp enbart för stora och rika kommuner? Vi kommer att ta upp VASS vad är nyttan, vilka undersökningar finns? En jämförelse mellan små och stora kommuners verklighet

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

FELKOPPLINGSSÖKNINGAR SPILL- TILL DAGVATTEN SAMT DAG- TILL SPILLVATTEN. Anna Sundén Järfälla kommun

FELKOPPLINGSSÖKNINGAR SPILL- TILL DAGVATTEN SAMT DAG- TILL SPILLVATTEN. Anna Sundén Järfälla kommun FELKOPPLINGSSÖKNINGAR SPILL- TILL DAGVATTEN SAMT DAG- TILL SPILLVATTEN Anna Sundén Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 75 000 invånare Köper dricksvatten och rening av spillvatten - 250 km vattenledningar

Läs mer

Ordlista för vatten och avlopp

Ordlista för vatten och avlopp Österåker 2018-09-24 Ordlista för vatten och avlopp ABVA Allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen samt information till fastighetsägare. Allmän vatten- och

Läs mer

Nyckeltal 2014. Vatten och avlopp (VA) SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11

Nyckeltal 2014. Vatten och avlopp (VA) SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Nyckeltal Vatten och avlopp (VA) SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1. Bakgrund 3 1.1 Arbetsgrupp 3 1.2 Valda nyckeltal 3 1.3 Kommunfakta 4 2 Resultat 14 2.1

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Benchmarking VA-verksamhet 2007

Benchmarking VA-verksamhet 2007 Benchmarking VA-verksamhet 7 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 8-- Inledning Riksdagen har antagit en ny lag om allmänna vattentjänster som gäller från januari 7. Lagstiftningen ställer bland annat

Läs mer

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för

Läs mer

Bilaga 3 - Justering av VA-taxan, brukningsavgift år 2017 och 2018 Ockelbo Vatten AB

Bilaga 3 - Justering av VA-taxan, brukningsavgift år 2017 och 2018 Ockelbo Vatten AB Sida 1 (7) Bilaga 3 - Justering av VA-taxan, brukningsavgift år 2017 och 2018 Ockelbo Vatten AB Förutsättningar inför 2017 Årsprognosen för år 2016 visar på ett underskott för VA-verksamheten om 2,7 mnkr,

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

Vattenförsörjning. Jordens vatten. Sötvatten. Grundvatten. Vattnets kretslopp. Totalt vatten på jorden 1454 milj km 3. 97% saltvatten 3% sötvatten

Vattenförsörjning. Jordens vatten. Sötvatten. Grundvatten. Vattnets kretslopp. Totalt vatten på jorden 1454 milj km 3. 97% saltvatten 3% sötvatten Jordens vatten Vattenförsörjning Totalt vatten på jorden 1454 milj km 3 97% saltvatten 3% sötvatten 2012-06-04 2 Sötvatten Ytvatten och atmosfäriska vatten 71% grundvatten 28,5% polarisar, glaciärer 0,5

Läs mer

KROKOMS KOMMUN. angående ÖVERSYN AV VA-TAXA. Rev

KROKOMS KOMMUN. angående ÖVERSYN AV VA-TAXA. Rev KROKOMS KOMMUN PM angående ÖVERSYN AV VA-TAXA Rev. 2008-12-05 1 Innehåll 1. Bakgrund och beslut 2. Allmänt om ny va-taxa 3. Anläggningstaxan ny konstruktion 4. Brukningstaxan ny konstruktion 5. Förslag

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

RÖK 2017 Hur mycket bräddar det i Sverige? Cecilia Wennberg, DHI

RÖK 2017 Hur mycket bräddar det i Sverige? Cecilia Wennberg, DHI RÖK 2017 Hur mycket bräddar det i Sverige? Cecilia Wennberg, DHI Bakgrund Efterfrågas vägledning om åtgärder och krav som rör bräddningar. Svenskt Vatten förordar föreskrifter om en systematisk, riskbaserad

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2010 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare Hantering av dag- och dräneringsvatten Allmänt I den här skriften vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 Innehållsförteckning Inledning 2 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS ENVA Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS Augusti 2012 1. Inledning Den här instruktionen har tagits fram av Hållbar utveckling Väst inom projektet ENVA energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem.

Läs mer

Anslutning till det kommunala VA-nätet

Anslutning till det kommunala VA-nätet Informationsblad Samhällsbyggnad, Vatten och avfall Skellefteå 2018-10-12 Anslutning till det kommunala VA-nätet Denna information riktar sig till dig i Klutmark vars fastighet under våren, sommaren och

Läs mer

Kristianstads kommun

Kristianstads kommun PM Uppföljning: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Kristianstads kommun Mattias Haraldsson December2012 Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har genomfört

Läs mer

Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB

Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Älvsbyns Energi AB Information om den allmänna Vatten- och avloppsanläggningen inom Älvsbyns kommun Del 2. Begäran om anslutning till den allmänna VA-anläggningen Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER för Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXEFÖRESKRIFTER för Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXEFÖRESKRIFTER för Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09. Reviderad 2010-12-14, beslutad att gälla från 2011-01-01. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbyggnad av allmänt VA i Kornhall och Gunnesby by

Utbyggnad av allmänt VA i Kornhall och Gunnesby by Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-04-13 Diarienummer 0433/13 Utveckling och projektavdelningen Christian Gustavsson Telefon 031-368 27 04 E-post: christian.gustavsson@kretsloppochvatten.goteborg.se Utbyggnad

Läs mer

Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.01.31 63 att gälla fr.o.m. 2011.02.01. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser.

Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.01.31 63 att gälla fr.o.m. 2011.02.01. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser. abva Sundsvall Allmänna bestämmelser för användande av Sundsvall Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.01.31 63

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 24 januari Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad. Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker

INFORMATIONSMÖTE 24 januari Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad. Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker INFORMATIONSMÖTE 24 januari 2019 Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad samt Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker VA-taxa för Ljungby kommun 2019 Avgifter tas ut för: V : Vattenförsörjning (dricksvatten)

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Nummer: 13:1 Blad: (1) Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar För definitioner se Information till fastighetsägare A Inledning 1 För fastighetsägares

Läs mer

VA-UTREDNING VÄSTRA SUND

VA-UTREDNING VÄSTRA SUND PM VA-UTREDNING VÄSTRA SUND Karlstad 2008-05-15 Uppdragsnummer 133056 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 3 Avgränsning... 3 Nuvarande förhållanden... 4 Områdesbeskrivning... 4 Anslutningsmöjligheter...

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse

Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB Vatten & Miljö i Väst AB Augusti 2010 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2 februari 2009 att gälla

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Innehållsförteckning ABVA... 3 Inledning... 3 Inkoppling

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Hur man kan reducera mängden odebiterat dricksvatten ner till 8 % Tekniska verken i Linköping AB (publ) Anna Lövsén

Hur man kan reducera mängden odebiterat dricksvatten ner till 8 % Tekniska verken i Linköping AB (publ) Anna Lövsén Hur man kan reducera mängden odebiterat dricksvatten ner till 8 % Tekniska verken i Linköping AB (publ) Anna Lövsén 1 Innehåll Kort om Tekniska verken och affärsområde Vatten och avlopp Siffermaterial

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Information till fastighetsägare om Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALL- MÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN (ABVA)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALL- MÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN (ABVA) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALL- MÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN (ABVA) Inledande bestämmelser 1. Staden är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (allmänna va- anläggningen).

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 1 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad

Läs mer

Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun. Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr

Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun. Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr Hållbarhetsindex Anknytning till strategiska dokument VA-planen: De senaste åren har förnyelsetakten

Läs mer

Arbete med bräddar i Trollhättan. Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB

Arbete med bräddar i Trollhättan. Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB Arbete med bräddar i Trollhättan Drazen Kendes och Katarina Örning Trollhättan Energi AB Spill- och dagvattentunnlar i Trollhättan Ledningsnät inklusive pumpstationer Fällningskemikalier Arvidstorps avloppsreningsverk

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagna av kommunfullmäktige i Borås Stad 2014-12- Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användandet av Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för användandet av Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2017-10-01 Allmänna bestämmelser för användandet av Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar TN 2017-389 Antagen av kommunfullmäktige 2017-09-11. Gäller från och med 2017-10-01.

Läs mer

Information till fastighetsägare angående dagvattenanslutningar

Information till fastighetsägare angående dagvattenanslutningar Information till fastighetsägare angående dagvattenanslutningar Råd och vägledning för att koppla sitt dagvatten på bästa sätt. HelsingeVatten AB ger råd till fastighetsägare som är ansluten till det kommunala

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sollentuna - ABVA Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-17, 120 att gälla fr.o.m. 1 januari 2009. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

ABVA 2006. Inledande bestämmelser

ABVA 2006. Inledande bestämmelser ABVA 2006 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Bromölla-, Hässleholms-, Hörby-, Osby-, Perstorps- Kristianstads- och Östra Göinge kommun. Gäller fr.o.m.

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202.

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202. 1 (5) Beslutade av kommunfullmäktige 2007-09-10 135 med ändring av punkten 2202. Punkten 22 i bestämmelserna har sedan september 2008 följande lydelse: Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten

Läs mer

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Borgholm Energi VA- och renhållningschef Bo Persson Tel: 0485-880 55 Mail: bo.persson@borgholm.se

Läs mer

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Innehåll Inledning...5 Inkoppling till den allmänna anläggningen...5 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen...7 Användning

Läs mer

VA-taxa för Göteborgs Stad 2019

VA-taxa för Göteborgs Stad 2019 VA-taxa för Göteborgs Stad 2019 BRUKNINGSAVGIFTER Avgifterna gäller från och med 2019-01-01. Fast avgift för dricksvatten och spillvatten För småhusfastighet erläggs fast avgift enligt Småhus i tabell

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

Nyckeltal

Nyckeltal Nyckeltal 22-211 1 BASFAKTA VA-VERKSAMHETEN Enhet 26 27 28 29 21 211 DRICKSVATTEN Dricksvattennätets totala längd km 2 182 2 2 2248 2271 2 23 2241 Antal vattenabonnemang st 63 411 64 219 64165 64237 64

Läs mer

MATERIALVALSPOLICY VATTENLEDNINGAR NYANLÄGGNING OCH FÖRNYELSE

MATERIALVALSPOLICY VATTENLEDNINGAR NYANLÄGGNING OCH FÖRNYELSE MATERIALVALSPOLICY VATTENLEDNINGAR NYANLÄGGNING OCH FÖRNYELSE Utfärdare: Peter Håkansson Datum: 2013-01-22 (rev) Ledningsmaterialet skall vara certifierat enligt det gemensamma nordiska certifieringssystemet

Läs mer

Utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Västanvik

Utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Västanvik Utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Västanvik Informationsmöte 2019-04-22 Vad är projektet? Varför kommunalt VA? Vad är ett Verksamhetsområde? Vad är projektets status? Vad ska du

Läs mer

16-710 00 Sammanställning vatten År 2014 Bilaga 1a Alberga reningsverk Parameter Resultat enhet Dimensionerat för Antal anslutna Antal pe ekv.(bod7) Producerad volym renvatten Debiterad volym vatten

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Samtidigt upphör de av kommunfullmäktige

Läs mer

VA-utbyggnad Hägnen

VA-utbyggnad Hägnen VA-utbyggnad Hägnen 2018-10-25 Medverkande Skanska Anton Lundström, produktionschef Johannes Gustafsson, projektchef Marks kommun Karin Ahlgren, projektledare Per Mårtensson, byggledare Agenda Inledning

Läs mer

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun Uddevalla den 7 juni 01 Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1: Tjörns kommun Vatten- och avloppsanläggningar Utredning Gamla skolan Åstol 1 Allmänt Den gamla skolan på Åstol skall byggas om

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

LJ äger fastigheten Landvetter Östergård 6:290, som är belägen inom verksamhetsområdet för Härryda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

LJ äger fastigheten Landvetter Östergård 6:290, som är belägen inom verksamhetsområdet för Härryda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 31 Den omständigheten att endast en del av takvattnet och dränvatten direkt avleddes till kommunens dagvattennät har inte påverkat vaavgiftens storlek. LJ äger fastigheten Landvetter Östergård 6:290, som

Läs mer

Riktlinjer för sprinkleranläggningar

Riktlinjer för sprinkleranläggningar Riktlinjer för sprinkleranläggningar Innehåll 1 Vattentjänstlagen 2 Två huvudtyper av sprinklersystem 2.1 Konventionell sprinkler... 2.2 Boendesprinkler... 3 Återströmningsskydd 4 Riktlinjer 4.1 Konventionell

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200 SKISTAR AB VA utredning Handelscenter Lindvallen UPPDRAGSNUMMER 3314571200 2015-02-19 Sweco Environment AB Falun Boel Nyberg repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Orientering

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow TFN/2017:37. Särredovisning Vatten och avlopp

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow TFN/2017:37. Särredovisning Vatten och avlopp HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow 08-731 32 61 2017-03-27 TFN/2017:37 Särredovisning 2016 Vatten och avlopp 1 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten- och avloppsverksamhetens uppgift är att tillgodose

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

VA Aröd E1. Informationsmöte

VA Aröd E1. Informationsmöte VA Aröd E1 Informationsmöte 2017-09-27 DAGORDNING 1. PRESENTATION AV PROJEKTORGANISATIONEN 2. ETAPP 1 3. VARFÖR VA-UTBYGGNAD? 4. VAD INNEFATTAS I PROJEKTERINGEN? 5. LEDNINGSRÄTT 6. LEDNINGSSTRÅK & FÖRBINDELSEPUNKT

Läs mer