Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen den 31 dec. st. x

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen den 31 dec. st. x"

Transkript

1 Administrativa och tekniska basdata Bd100 Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen den 31 dec. För att kunna beräkna anslutningsgrad och sortera statistik i kommunernas storleksordning. Administrativa och tekniska basdata Bd101 Antal anslutna personer ll va enledningsnätet i kommunen Antal mantalsskrivna personer i kommunen som är anslutna till allmän va enledning den 31 dec Administrativa och tekniska basdata Bd102 Antal säsongsboende utöver mantalsskrivna sommar/vinter anslutna till vattenledningsnätet Uppskattat antal personer som inte är mantalsskrivna i kommunen men som vistas i kommun under högsäsong och är anslutna till allmänt vattenledningsnät. I nyckeltalet Nt101 räknas säsongsboende som 1/3 fastboende. För att veta den totala belastningen på kommunens system, kommuner med stor skillnad mellan fasta och säsongsboende. Administrativa och tekniska basdata Bd103 Antal anslutna personer till det spillvattenförande ledningsnätet i kommunen Antal mantalsskrivna personer i kommunen som är anslutna till allmän spillvattenförande ledning den 31 dec. Administrativa och tekniska basdata Bd104 Antal säsongsboende utöver mantalsskrivna sommar/vinter anslutna till spillvattenförande ledningsnät Uppskattat antal personer som inte är mantalsskrivna i kommunen men som vistas i kommun under högsäsong och är anslutna till allmänt spillvattenförande ledningsnät. I nyckeltalet Nt102 räknas säsongsboende som 1/3 fastboende. För att veta den totala belastningen på kommunens system, kommuner med stor skillnad mellan fasta och säsongsboende. Administrativa och tekniska basdata Bd108 Antal vattenmätare Antal installerade vattenmätare hos va verkets kunder vilka kommuner har inte vattenmätare. Administrativa och tekniska basdata Bd200 Totalt antal ytvattenverk Totalt antal allmänna ytvattenverk Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd201 Antal grundvattenverk utan konstgjord infiltration Totalt antal grundvattenverk utan konstgjord infiltration. Här avses en anläggning där grundvatten eller återinfiltrerat grundvatten tas in för behandling eller för kontroll innan distribution till vattenledningsnätet Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd202 Antal grundvattenverk med konstgjord infiltration Totalt antal grundvattenverk med konstgjord infiltration. Här avses en anläggning där ytvatten infiltreras för behandling och kontroll innan distribu on ll va enledningsnätet Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd203a Antal allmänna avloppsreningsverk < 200 pe Totalt antal allmänna avloppsanläggningar dimensionerade för < 200 pe Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd203b Antal allmänna avloppsreningsverk pe Totalt antal allmänna avloppsanläggningar dimensionerade för pe Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd204a Antal allmänna avloppsreningsverk pe Totalt antal allmänna avloppsreningsanläggningar dimensionerade för pe. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd205a Antal allmänna avloppsreningsverk > pe Totalt antal allmänna avloppsreningsanläggningar dimensionerade för > pe. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd206 Antal vattenverk < personer Totalt antal allmänna vattenverksanläggningar dimensionerade för < personer Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd207 Antal vattenverk personer Totalt antal allmänna vattenverksanläggningar dimensionerade för personer Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd208 Antal vattenverk > personer Totalt antal allmänna vattenverksanläggningar dimensionerade för > personer Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd300 Ledningslängd för vattenledning Det allmänna vattenledningsnätet ekl. serviser i km km

2 Administrativa och tekniska basdata Bd305 Administrativa och tekniska basdata Bd306 Administrativa och tekniska basdata Bd307 Administrativa och tekniska basdata Bd310 Antal serviser vattenledningsnätet Antal tryckstegringsstationer Antal reservoarer på vattenledningsnätet Antal avstängningsven ler på va enledningsnätet Antal servisanslutningar på allmänna vattenledningsnätet. Om flera fastigheter är anslutna till samma allmänna servis räknas det som en servis om förgreningen är efter förbindelsepunkten och som flera serviser om förgreningen är före förbindelsepunkterna. Antal allmänna tryckstegringsstationer på vattenledningsnätet för dricksvatten Antal låg och högreservoarer på det allmänna vattenledningsnätet för dricksvatten. Lågreservoarer vid vattenverk ska inte medräknas. Antalet avstängningsventiler på det allmänna vattenledningsnätet ekl. servisventiler Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Behövs för nyckeltalsberäkning, bl.a för HBI. Administrativa och tekniska basdata Bd311 Antal brandposter Antalet brandposter på det allmänna vattenledningsnätet Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd312 Antal spolposter Antalet spolposter på det allmänna vattenledningsnätet. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd313 Ledningslängd för spillvattenförande ledning (inkl kombinerad ledning) Det allmänna spillvattenförande ledningsnätet med självfallsledningar inkl kombinerade ledningar men ekl. serviser i km km Administrativa och tekniska basdata Bd314 Administrativa och tekniska basdata Bd315 Administrativa och tekniska basdata Bd316 Ledningslängd för kombinerad ledning (Del av Bd313) Ledningslängd för "konventionell" tryckavloppsledning Ledningslängd för LTA ledningar Det allmänna kombinerade ledningsnätet med självfallsledningar ekl. serviser i km (Del av Bd313) Allmänna tryckavloppsledningar för spillvatten i km. LTA ledningar ska inte medräknas. Dessa särredovisas under Bd 316. Allmänna LTA tryckavloppsledningar för spillvatten i km som kommunen sköter. km km Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. km Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd317 Ledningslängd för vacuumledningar Allmänna vacuumledningar för spillvatten i km km Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd318 Antal spillvattenförande serviser spillvattenförande ledningsnätet Antal servisanslutningar för avlopp till allmänt spillvattenförande ledningsnät. Om flera fastigheter är anslutna till samma allmänna servis räknas det som en servis om förgreningen är efter förbindelsepunkten och som flera serviser om förgreningen är före förbindelsepunkterna. Administrativa och tekniska basdata Bd319 Administrativa och tekniska basdata Bd320 Antal spillvattenpumpstationer Antal LTA eller likvärdiga spillvattenpumpstationer Antal allmänna pumpstationer på spillvattenförande ledningsnät ekl. LTApumpstationer Antal allmänna LTA pumpstationer eller likvärdiga pumpstationer på spillvattenledningsnätet som kommunen sköter Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd323 Ledningslängd för dagvattenavledning Det allmänna dagvattenledningsnätet ekl. serviser och öppna diken i km km Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd324 Antal serviser dagvattenledningsnätet Antal servisanslutningar för dagvatten på allmänna dagvattenledningsnätet. Om flera fastigheter är anslutna till samma allmänna servis räknas det som en servis om förgreningen är efter förbindelsepunkten och som flera serviser om förgreningen är före förbindelsepunkterna. Administrativa och tekniska basdata Bd325 Antal dagvattenpumpstationer Antalet allmänna pumpstationer på dagvattenledningsnätet Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd326 Antal nedstigningsbrunnar på spillvattenförande ledningsnät Antal nedstigningsbrunnar på allmänt spillvattenförande ledningsnät Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd327 Antal nedstigningsbrunnar på dagvattenledningsnätet Antal nedstigningsbrunnar på allmänna dagvattenledningsnätet Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Administrativa och tekniska basdata Bd400 Nyanläggning av vattenledningar Antal km nylagda vattenledningar km Administrativa och tekniska basdata Bd401 Nyanläggning av spillvattenförande ledningar Antal km nylagda spillvattenledningar km

3 Administrativa och tekniska basdata Bd402 Nyanläggning av dagvattenledningar Antal km nylagda dagvattenledningar km Administrativa och tekniska basdata Bd403 Förbättring inkl. förnyelse av vattenledningar Antal km vattenledningar som förbättrats, inkl. förnyelse. Här ska nyanlagda ledningar inte tas med. km Administrativa och tekniska basdata Bd404 Förbättring inkl. förnyelse av spillvattenförande ledningar Antal km spillvattenförande ledningar som förbättrats, inkl. förnyelse. Här ska nyanlagda ledningar inte tas med. km Administrativa och tekniska basdata Bd405 Förbättring inkl. förnyelse av dagvattenledningar Antal km dagvattenledningar som förbättrats, inkl. förnyelse. Här ska nyanlagda ledningar inte tas med. km Administrativa och tekniska basdata Bd406 Administrativa och tekniska basdata Bd407 Administrativa och tekniska basdata Bd408 Förbättring inkl. förnyelse av vattenserviser Förbättring inkl. förnyelse av spillvattenförande serviser Förbättring inkl. förnyelse av dagvattenserviser Antal serviser som förbä rats eller förnyats. Antal serviser som förbä rats eller förnyats. Antal serviser som förbä rats eller förnyats. Kvalitet, service, tillgänglighet Di100a Spolade och rensade vattenledningar, oavsett metod. Under året antal km vattenledningar ekl. serviser som spolats eller rensats under året enligt plan, oavsett metod. km Underlag för bedömning om underhållsoch förnyelseinsatser på ledningsnät. Kvalitet, service, tillgänglighet Di102 Spolade spillvattenförande ledningar Under året antal km spillvattenförande ledningar, inkl kombinerade ledningar, som varit föremål för högtrycksspolning enligt plan. Spolning vid besiktning ska ej räknas med. km Underlag för bedömning om underhållsoch förnyelseinsatser på ledningsnät. Kvalitet, service, tillgänglighet Di103 Spolade dagvattenledningar Under året antal km dagvattenledningar som varit föremål för högtrycksspolning enligt plan. Spolning vid besiktning ska ej räknas med. km Underlag för bedömning om underhållsoch förnyelseinsatser på ledningsnät. Kvalitet, service, tillgänglighet Di104 TV inspekterade spillvattenförande ledningar Antal km spillvattenförande ledningar som TV inspekterats under året. TVinspek on i samband med åtgärdande av stopp ska inte medräknas. km Underlag för bedömning om underhållsoch förnyelseinsatser på ledningsnät. Kvalitet, service, tillgänglighet Di105 TV inspekterade dagvattenledningar Antal km dagvattenledningar som TV inspekterats under året. TV inspektion i samband med åtgärdande av stopp ska inte medräknas. km Underlag för bedömning om underhållsoch förnyelseinsatser på ledningsnät. Ek500 Elkostnad för vatten och avloppsförsörjningen Kostnad för elförbrukning för hela vatten o avloppsförsörjningen, VA verk, pumpsta oner, reservoarer, tryckstegringar etc. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek501 Drift och underhållskostnad för vattenverk som drivs inom den egna organisa onen (kommunen) Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av vattenverk och råvattentäkt. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i dri och underhållskostnaden Kostnader för inköp av va en ska inte ingå. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek510 Drift och underhållskostnad för avloppsreningsverk som drivs inom den egna organisa onen (kommunen) Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av avloppsreningsanläggning. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden. Kostnader för behandling av avlopp i annan kommun/organisa on ska inte ingå. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten

4 Ek600 Drift och underhållskostnader för vattenledningsnätet samt tryckstegringsstationer och reservoarer Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av allmänna vattenledningsnätet samt tryckstegringsstationer och vattenreservoarer på vattenledningsnätet. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden. Kostnader för inköp av vatten ska inte ingå. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek610 Drift och underhållskostnader för spillvattenförande ledningsnät och pumpstationer Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av allmänna spillvatten och kombinerade ledningsnät inkl. spillvattenpumpstationer. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden. Kostnader för behandling av avlopp i annan kommun/organisa on ska inte ingå. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek620 Drift och underhållskostnad för dagvattenledningsnätet och pumpstationer Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av allmänna dagvattenledningsnätet samt dagvattenpumpstationer I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte inräknas i drift och underhållskostnaden. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek630 Drift och underhållskostnad för avloppspumpstationer. Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av spillvatten och dagvattenpumpstationer, ekl LTA stationer. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl. förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden. Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek631 Drift och underhållskostnad för tryckstegringsstationer Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av tryckstegringsstationer. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek632 Drift och underhållskostnad för reservoarer på ledningsnätet. Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av reservoarer på ledningsnätet. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl förnyelse (renovering/omläggning) som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte inräknas i drift och underhållskostnaden Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek633 Drift och underhållskostnad för LTA pumpstationer Total kostnad för drift, akut och förebyggande underhåll av LTApumpstationer. I underhållskostnaden inräknas även kostnaden för förbättring inkl förnyelse som bokförts som driftkostnad. Kapitalkostnader ska inte ingå i drift och underhållskostnaden Allmänna basfakta för Svenskt Vatten. Ek800 Ek801 Ek803 Nyanläggning samt till och ombyggnad av vatten och avloppsreningsverk finansierad via investeringsbudgeten Förbättring och förnyelse av vatten och avloppsreningsverk finansierad via investeringsbudgeten Nyanläggning av vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar inkl pumpstationer och reservoarer Utgift för nyanläggning samt till och ombyggnad av vatten och avloppsverk Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av vatten och avloppsverk som bokförts som investering Utgift för nyanläggning av vatten och avloppsledningar. Summan anges i Ek803, delsummor anges i Ek803a c

5 Ek803a Nyanläggning av vattenledningar inkl tryckstegringsstationer och reservoarer Utgift för nyanläggning av vattenledningar Ek803b Nyanläggning av spillvattenledningar inkl pumpstationer Utgift för nyanläggning av spillvattenledningar Ek803c Nyanläggning av dagvattenledningar inkl pumpstationer Utgift för nyanläggning av dagvattenledningar Ek804 Förbättring och förnyelse av vattenledningar, spillvattenförande ledningar och dagvattenledningar inkl tryckstegringsstationer, pumpstationer och reservoarer finansierad via driftbudgeten Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av vatten, spilvattenförande och dagvattenledningar inkl pumpstationer och reservoarer som bokförts som driftkostnad. Summan anges i Ek804, delsummor anges i Ek804a c. Ek804a Ek804b Förbättring och förnyelse av vattenledningar inkl tryckstegringsstationer och reservoarer finansierad via driftbudgeten Förbättring och förnyelse av spillvattenförande ledningar inkl pumpstationer finansierad via driftbudgeten Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av vattenledningar inkl tryckstegringsstationer och reservoarer som bokförts som driftkostnad Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av spillvattenförande ledningar inkl pumpstationer som bokförts som driftkostnad Ek804c Förbättring och förnyelse av dagvattenledningar inkl pumpstationer finansierad via driftbudgeten Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av dagvattenledningar inkl pumpstationer som bokförts som driftkostnad Ek805 Förbättring och förnyelse av vattenledningar, spillvattenförande ledningar och dagvattenledningar inkl tryckstegringsstationer, pumpstationer och reservoarer finansierad via investeringsbudgeten Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av vatten, spillvattenförande och dagvattenledningar inkl tryckstegringsstationer, pumpstationer och reservoarer som bokförts som investering. Summan anges i Ek805, delsummor anges i Ek805a c. Ek805a Ek805b Förbättring och förnyelse av vattenledningar inkl tryckstegringsstationer och reservoarer finansierad via investeringsbudgeten Förbättring och förnyelse av spillvattenförande ledningar inkl pumpstationer finansierad via investeringsbudgeten Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av vattenledningar inkl tryckstegringsstationer och reservoarer som bokförts som investering Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse av spillvattenförande ledningar inkl pumpstationer som bokförts som investering Ek805c Förbättring och förnyelse av dagvattenledningar inkl pumpstationer finansierad via investeringsbudgeten Utgift för (periodiskt underhåll), förbättring inkl förnyelse avdagvattenledningar inkl pumpstationer som bokförts som investering Kvalitet, service, tillgänglighet Ks100 Antal klagomål på dricksvattenkvalitén Antal rapporterade klagomål på lukt, smak och missfärgat va en Varje anmälan/kontakt räknas som e klagomål! Kvalitet, service, tillgänglighet Ks101 Antal klagomål på bemötandet Kvalitet, service, tillgänglighet Ks102 Antal klagomål på vattentrycket Antal registrerade klagomål på bemötandet, där kunden varit missnöjd med hur kommunens personal bemött vederbörande i telefon eller vid personlig kontakt. Antal rapporterade klagomål på högt eller lågt vattentryck som inte har samband med va enläcka. Varje kontakt räknas som ett klagomål! Kvalitet, service, tillgänglighet Ks200 Antal kemiska undersökningar på dricksvatten Totalt antal kemiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet enligt egenkontrollprogram. Uppföljningsanalyser vid otjänligt eller tjänligt med anm. ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks201 Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänligt med anm. Antal kemiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och ledningsnät som bedömts tjänligt med anmärkning, minst en parameter Uppföljningsanalyser vid tjänligt med anm. ska inte räknas med

6 Kvalitet, service, tillgänglighet Ks202 Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts otjänligt Kvalitet, service, tillgänglighet Ks203 Antal undersökningar på lukt och smak som bedömts som tjänligt med anm. Antal kemiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnät som bedömts som otjänligt. Uppföljningsanalyser vid otjänligt ska inte räknas med. Antal undersökningar av lukt och smak på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnät som bedömts tjänligt med anmärkning. Uppföljningsanalyser vid otjänligt ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks204 Totalt antal utförda prov på lukt och smak Totalt antal prov på lukt och smak på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet enligt egenkontrollprogram. Uppföljningsanalyser vid otjänligt eller tjänligt med anm. ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks206 Totalt antal utförda mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten Totalt antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet enligt egenkontrollprogram. Uppföljningsanalyser vid otjänligt eller tjänligt med anm ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks207 Antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänliga med anm. Antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet som bedömts tjänliga med anmärkning, minst en parameter. Uppföljningsanalyser vid tjänligt med anm. ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks208 Antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedömts otjänliga Antal mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten vid vattenverk och på ledningsnätet som bedömts otjänliga. Uppföljningsanalyser vid otjänligt ska inte räknas med. Kvalitet, service, tillgänglighet Ks300 Totalt antal rörbrott/vattenläckor på vattenledningsnätet Totalt antal reparerade rörbrott/vattenläckor på det allmänna vattenledningsnätet under året ekl serviser. Även läckor på ventiler och brandposter ingår, liksom läckor som hittats vid aktiv läcksökning. Underlag för nyckeltalsberäkning, bl.a. HBI, fråga Kvalitet, service, tillgänglighet Ks301 Totalt antal rörbrott/vattenläckor på serviser Kvalitet, service, tillgänglighet Ks302 Antal stopp på spillvattenförande ledningar Kvalitet, service, tillgänglighet Ks303 Antal stopp i spillvattenförande serviser Kvalitet, service, tillgänglighet Ks304 Antal stopp på dagvattenledningar Kvalitet, service, tillgänglighet Ks305 Antal stopp i dagvattenserviser Kvalitet, service, tillgänglighet Ks306 Totalt antal källaröversvämningar Kvalitet, service, tillgänglighet Ks307 Antal källaröversvämningar vid nederbörd Kvalitet, service, tillgänglighet Ks308 Antal rörbro på tryckavloppsledningar och LTA ledningar Totalt antal reparerade rörbrott/vattenläckor under året på den allmänna delen av servisen. Även läckor på ventiler ingår, liksom läckor som hittats vid aktiv läcksökning. Under året antal åtgärdade stopp på det allmänna spillvattenledningsnätet och det kombinerade ledningsnätet, eklusive tryckavloppsledningar och serviser Under året antal åtgärdade stopp på den kommunal delen av den spillvattenförande servisen Under året antal åtgärdade stopp i det allmänna dagvattennätet ekl. serviser Under året antal åtgärdade stopp på den kommunala delen av dagvattenservisen. Totalt antal rapporterade källaröversvämningar via ledningsnätet under året. Källaröversvämningar till följd av problem på serviser som tillhör fastighetsägaren ska inte medräknas Antal rapporterade källaröversvämningar via ledningsnätet som orsakats av nederbörd. Översvämning orsakad av ytledes avrunnet vatten ska inte räknas med. Antal reparerade rörbrott/läckor på allmänt tryckavloppssystem och LTAsystem under året st Underlag för nyckeltalsberäkning, bl.a. HBI, fråga Miljödata Mi100 Elförbrukning för vattenverk, tryckstegringar och reservoarer Elförbrukning för uppfodring av råvatten, behandling i vattenverk, utpumpning på vattenledningsnätet samt förbrukningen för tryckstegringar och reservoarer. kwh Underlag som Energimyndigheten kan vilja samla in

7 Miljödata Mi101 Elförbrukning för avloppsreningsverk Elförbrukning brutto för rening av avloppsvatten och slambehandling för anläggningsdelar belägna inom avloppsreningsverkets tomt/fastighet kwh Underlag som Energimyndigheten kan vilja samla in. Miljödata Mi102 Elförbrukning för avloppsledningsnät Elförbrukning för allmänna avloppspumpstationer på spillvattenförande Underlag som Energimyndigheten kan kwh ledningsnät och dagvattenledningsnät vilja samla in. Total bräddad volym från avloppsreningsverk och allmänt spillvattenförande Miljödata Mi200 Bräddning från avloppssystem ledningsnät, inkl kombinerat ledningsnät. Summan anges i Mi200, Fråga delsummor anges i Mi200a b. Miljödata Mi200a Bräddning från avloppssystem verk Total bräddad volym från avloppsreningsverk Fråga Miljödata Mi200b Bräddning från avloppssystem ledningsnät Total bräddad volym från det allämnna spillvattenförande ledningsnätet inkl kombinerat system Fråga Miljödata Mi202a Ink föroreningsmängd P allmänna avloppsreningsverk pe Inkommande föroreningsmängd i ton per år från allmänna Fråga För avloppsreningsverkverk dimensionerade för pe, mätt som ton P/år större verk finns officiell statistik. totalfosfor Miljödata Mi205a Utgående föroreningsmängd P Utgående föroreningsmängd i ton per år från allmänna avloppsreningsverk pe, mätt som totalfosfor ton P/år Fråga För större verk finns officiell statistik. Utgående föroreningsmängd i ton per år från allmänna avloppsreningsverk Miljödata Mi205b Utgående föroreningsmängd P ton P/år Fråga < 200 pe, mätt som totalfosfor Miljödata Mi300 Slamproduktion Slamproduktion vid samtliga allmänna avloppsverk ton TS Återanvändning av slam som jordförbättringsmedel till åkermark Miljödata Mi301 Mängd slam som återanvänds på åkermark ton TS (inklusive energiskog) Miljödata Mi303 Återanvändning av slam som gödselmedel på skogmark. Mängd slam som återanvänds som gödselmedel på skogmark ton TS Miljödata Mi304 Återanvändning av slam som anläggningsjord Mängd slam som återanvänds på produktiv mark (Parkmark, vägslänter, golfbanor, fotbollsplaner) ton TS Miljödata Mi304a Återanvändning av slam som anläggningsjord med ma 0,08% fosforinnehåll Mängd slam som återanvänds som anläggningsjord som har maimalt 0,08% innehåll av fosfor. Ma 0,08% fosfor är miljömålets definition på "slam som används på produktiv mark", vilket innebär en inblandning av en volym på endast 12 % slam i anläggningsjorden. ton TS Miljödata Mi305 Återanvändning av slam till sluttäckning av deponier och liknande ändamål Mängd slam som återanvänds till sluttäckning av deponier och liknande ändamål Miljödata Mi306 Deponering av slam Mängd slam som deponeras. Dispens krävs från 1 jan ton TS Miljödata Mi307 Förbränning av slam utan fosforutvinning Mängd slam som förbränns utan fosforutvinning ton TS Miljödata Mi307a Förbränning av slam med fosforutvinning Mängd slam som förbränns och som har fosforutvinning ton TS Miljödata Mi308 Annan användning av slam Mängd slam som använts på annat sätt ton TS Vattenbalans Vb105 Levererad vattenmängd till den egna kommunen samt vatten från annan kommun Vattenbalans Vb106 Levererad/försåld vattenmängd till annan kommun/regionalt bolag Summa levererad vattenmängd till vattenledningsnätet från samtliga allmänna vattenverk i kommunen samt levererad vattenmängd från andra kommuner eller bolag. Summa levererad/försåld vattenmängd till annan kommuns eller bolags vattenledningsnät Vattenbalans Vb107 Vattenleverans till den egna kommunens vattenledningsnät Vattenleverans till den egna kommunens kunder. (Vb107=Vb105 Vb106) ton TS

8 Vattenbalans Vb108 Debiterad vattenmängd inom den egna kommunen Under året mätt och uppskattad debiterad vattenmängd inom område där allmän vattenförsörjning är ordnad. Summan anges i här, om möjligt redovisas delsummor i Vb109, 110 och 111. Vattenbalans Vb109 Debiterad vattenmängd till hushåll inom den egna kommunen Under året debiterad (mätt och uppskattad) vattenmängd till småhus (villor, radhus, kedjehus), fritidshus och flerbostadshus inom kommunen Vattenbalans Vb110 Debiterad vattenmängd för industriförbrukning mm inom den egna kommunen Under året debiterad (mätt och uppskattad) vattenmängd till industriell verksamhet, småföretag, handel etc Vattenbalans Vb111 Debiterad allmän vattenförbrukning inom den egna kommunen Under året debiterad (mätt och uppskattad) vattenmängd till allmän service (skolor, vård, förvaltning, off.förvaltning etc..) inom kommunen Vattenbalans Vb112 Debiterad vattenmängd till annan kommun Under året debiterad (mätt och uppskattad) vattenmängd till annan kommun eller bolag för levererad vattenmängd Vattenbalans Vb113 Ej debiterad förbrukning Mätt och uppskattad vattenförbrukning för drift av ledningsnät. Om underlag saknas för att bedöma förbrukningen, sätt förbrukningen till 2 3% av Vb105 för spolning av ledningsnätet. Uppskatta förbrukningen för byggvatten, bevattning, brandvatten. Om underlag saknas för att bedöma förbrukningen sätt förbrukningen till 2 3% av Vb105. Om spolning vid avloppsreningsverk inte mäts ska den förbrukningen in här. Vattenbalans Vb200 Behandlad mängd avloppsvatten Summa inkommande mängd avloppsvatten i samtliga allmänna avloppsverk i kommunen, inkl mottagen avloppsmängd från andra kommuner. Vattenbalans Vb201 Mottagen mängd avloppsvatten från annan kommun eller bolag Summa mottagen avloppsmängd från andra kommuner eller bolag Vattenbalans Vb202 Avledd mängd avloppsvatten till annan kommun eller bolag Summa avledd avloppsmängd till annan kommun eller bolag Vattenbalans Vb203 Avledd avloppsmängd i den egna kommunen Summa avledd avloppsmängd från samtliga kunder anslutna till allmänna spillvattenförande ledningsnätet i kommunen.(vb203=vb200 Vb201+Vb202) Vattenbalans Vb204 Debiterad avloppsmängd inom den egna kommunen Under året mätt och uppskattad debiterad avloppsmängd inom område där allmän avloppsförsörjning är ordnad. Vattenbalans Vb300 Nederbörd Nederbörd i mm/år i kommunen mm Underlag för bedömning av statistik Summa frågor: Totalt:

9 Nyckeltal Drift 2014 Kategori Kod Beskrivning Enhet Formel Administrativa nyckeltal Na101 Anslutningsgrad vattenledningsnätet % Bd101/Bd100*100 Administrativa nyckeltal Na102 Anslutningsgrad spillavloppsledningsnätet % Bd103/Bd100*100 Ekonomiska nyckeltal Ne401 Drift och underhållskostnad för distribution av dricksvatten kr/levererad Ek600*1000/Vb105 Ekonomiska nyckeltal Ne403 Drift och underhållskostnad för distribution av dricksvatten kr/m vattenledning Ek600*1000/(Bd300*1000) Ekonomiska nyckeltal Ne501 Drift och underhållskostnad för avledning av spillavloppsvatten kr / avledd Ek610*1000/Vb203 Ekonomiska nyckeltal Ne503 Drift och underhållskostnad för avledning av spillavloppsvatten kr/m ledning Ek610*1000/(Bd313*1000) Kvalitets och störningsnyckeltal Ns101 Läckor på huvudvattenledning st/km ledning Ks300/Bd300 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns102 Läckor på vattenserviser st/1000 serviser (Ks301/Bd305)*1000 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns110 Läckor på tryckavloppsledningar och LTA ledningar st/km Ks308/(Bd315+Bd316) Kvalitets och störningsnyckeltal Ns111 Stopp på spillvattenförande huvudledning st/km ledning Ks302/Bd313 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns112 Stopp på spillvattenförande serviser st/1000 serviser (Ks303/Bd318)*1000 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns113 Stopp på dagvattenledning st/km ledning Ks304/Bd323 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns114 Stopp på dagvattenserviser st/1000 serviser (Ks305/Bd324)*1000 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns115 Källaröversvämningar totalt st/1000 serviser (Ks306/Bd318)*1000 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns116 Källaröversvämningar i samband med nederbörd st/1000 serviser (Ks307/Bd318)*1000 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns201 Andel mikrobiologiska undersökningar som bedömts som 'Tjänligt med anmärkning' % Ks207/Ks206*100 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns202 Antal klagomål på dricksvattenkvalitet lukt, smak, missfärgat st/1000 anslutna (Ks100/Bd101)*1000 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns203 Andel kemiska undersökningar som bedömts som 'Tjänligt med anmärkning' % Ks201/Ks200*100 Kvalitets och störningsnyckeltal Ns301 Leveransavbrott på huvudledning för vatten min/brukare och år Ks300*5*60/(Bd310/2) Kvalitets och störningsnyckeltal Ns302 Leveransavbrott på servisledning för vatten min/brukare och år Ks301*5*60/(Bd310/2) Miljötekniska nyckeltal Nm201 Utspädningsgrad avloppsreningsverk (behandlat/försålt) % (Vb203/Vb204)*100 Miljötekniska nyckeltal Nm202 Tillskottsvatten /km och dygn ((Vb203 Vb204))/(365)/Bd313 Miljötekniska nyckeltal Nm203 Tillskottsvatten l/pd ((Vb203 Vb204)*1000/365)/Bd103 Tekniska nyckeltal Nt101 Specifik debiterad dricksvattenförbrukning l/pd (Vb108*1000/365)/(Bd101+(Bd102/3)) Tekniska nyckeltal Nt102 Specifik debiterad avloppsförbrukning l/pd (Vb204*1000/365)/(Bd103+(Bd104/3)) Tekniska nyckeltal Nt103 Sålt vatten/levererat vatten % Vb108/Vb107*100 Tekniska nyckeltal Nt104 Sålt avlopp/behandlat avlopp % Vb204/Vb203*

10 Nyckeltal Drift 2014 Kategori Kod Beskrivning Enhet Formel Tekniska nyckeltal Nt105 Kapacitetsutnyttjande Försåld /m Vb108/(Bd300*1000) Tekniska nyckeltal Nt107 Vattenförluster, (l/servis o dygn) l/dygn och servis ((Vb105 Vb108 Vb112 Vb113)*1000/(365))/Bd305 Tekniska nyckeltal Nt108 Vattenförluster /km och dygn ((Vb105 Vb108 Vb112 Vb113)/365)/Bd300 Tekniska nyckeltal Nt112 Vattenförluster % (Vb105 Vb108 Vb112 Vb113)/ Vb105*100 Tekniska nyckeltal Nt205 Vattenledningslängd per ansluten person m/ansluten Bd300*1000/Bd101 Tekniska nyckeltal Nt206 Servistäthet vattenledningsnätet Antal per km Bd305/Bd300 Tekniska nyckeltal Nt207 Ventiltäthet vattenledningsnätet Antal per km Bd310/Bd300 Tekniska nyckeltal Nt208 Brandposttäthet Antal per km Bd311/Bd300 Tekniska nyckeltal Nt210 Spillvattenförande ledningslängd per ansluten person m/ansluten Bd313*1000/Bd103 Tekniska nyckeltal Nt211 Dagvattenledningslängd per ansluten person m/ansluten Bd323*1000/Bd103 Tekniska nyckeltal Nt212 Antal tryckstegringsstationer per km ledning st/km Bd306/Bd300 Tekniska nyckeltal Nt213 Antal spillavloppspumpstationer per km ledning st/km Bd319/Bd313 Tekniska nyckeltal Nt214 Antal dagvattenpumpstationer per km ledning st/km Bd325/Bd323 Tekniska nyckeltal Nt301 Spolad spillvattenförande ledningslängd % Di102/Bd313*100 Tekniska nyckeltal Nt302 TV inspekterad spillvattenförande ledningslängd % Di104/Bd313*100 Tekniska nyckeltal Nt303 Spolad dagvattenledningslängd per dagvattenledningslängd % Di103/Bd323*100 Tekniska nyckeltal Nt304 TV inspekterad dagvattenledningslängd % Di105/Bd323*100 Tekniska nyckeltal Nt401 Förnyelsetakt vattenledningar % (Bd403)/(Bd300)*100 Tekniska nyckeltal Nt402 Förnyelsetakt spillvattenförande ledningar, inkl kombinerade ledningar % (Bd404)/(Bd313)*100 Tekniska nyckeltal Nt403 Förnyelsetakt dagvattenledningar % (Bd405)/(Bd323)*100 Antal nycketal:

000-20000 pe. personer

000-20000 pe. personer Frågor Driftstatistik, ambitionsnivå 2 Kategori Kod Beskrivning Definition Enhet Prioriterad Administrativa- och tekniska basdata Bd100 Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen.

Läs mer

Benchmarking med VASS Handbok. Gilbert Svensson Gunnar Mellström Hans Bäckman

Benchmarking med VASS Handbok. Gilbert Svensson Gunnar Mellström Hans Bäckman Benchmarking med VASS Handbok Gilbert Svensson Gunnar Mellström Hans Bäckman Förord Ett omfattande arbete bedrivs idag inom VA-verksamheten för att utveckla denna och för att öka effektiviteten. För

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare

abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare abva Timrå Allmänna bestämmelser för användande av Timrå Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.02.28 9 att gälla

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 56 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser.

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser. abva Nordanstig Allmänna bestämmelser för användande av Nordanstig Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 2 Dnr KL 2008/330.348 Antaget av KF 2008-12-18, 115 Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla, Hässleholms Hörby, Kristianstads Osby, Perstorps

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2 februari 2009 att gälla

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare.

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16, att gälla fr.o.m.

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK 2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT 2014 HÄSTVEDA AVLOPPSRENINGSVERK Senast ändrad 2015-03-17 /PÅN Orginaldokument:K:\HLM-VA\VA-verk\LAB\Rapporter\Miljörapporter\MR2014\Indd-orginal2014\MR-HÄS2014\MR-HÄS2014.indd

Läs mer

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Steg 1.1 Huvudstråk dagvattenavledning

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

RÅD och ANVISNINGAR. Till Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners ABVA. ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av kommunens allmänna

RÅD och ANVISNINGAR. Till Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners ABVA. ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av kommunens allmänna RÅD och ANVISNINGAR Till Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners ABVA ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av kommunens allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar 1 Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009

RÅD ANVISNINGAR. till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009 RÅD ANVISNINGAR till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Vänersborg kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med Information till fastighetsägare ABVA antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 2 ABVA Allmänna

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22 att gälla från och med 2009-01-01 INLEDNING... 2 1. ALLMÄNT... 3 1.1 HUVUDMAN

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. samt. Ersätter ABVA 1972-06-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. samt. Ersätter ABVA 1972-06-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Skara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Ersätter ABVA 1972-06-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inkoppling

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer