Regeringens budgetproposition 2014 ur ett studentperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringens budgetproposition 2014 ur ett studentperspektiv"

Transkript

1 Regeringens budgetproposition 2014 ur ett studentperspektiv

2 Innehåll 1. Högskoleutbildning... 2 Separat antagning för studieavgiftsskyldiga studenter... 2 Stipendier till avgiftsskyldiga studenter... 3 Lämplighetsbedömning vid antagning till lärarutbildningen... 3 Nya utbildningsplatser... 4 Stöd till frivilliga lärosätessammanslagningar Forskning... 5 Inrättande av ett skolforskningsinstitut... 5 Lägre arbetsgivaravgift för personer som arbetar med FoU... 7 Anslag till forskning och forskarutbildning Komvux, yrkeshögskola och folkhögskola... 8 Nya utbildningsplatser Bostäder och bostadsbidrag... 9 Stöd till innovativt byggande av bostäder för unga och studenter... 9 Regelförenklingar för ökat byggande för unga och studenter... 9 Höjt bostadsbidrag för hemmavarande barn Studiemedel Höjt fribelopp Höjd åldersgräns för rätten till studiemedel En höjning av tilläggslånet för personer som arbetat innan studierna Högre bidragsnivå för ungdomar som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. 11 1

3 1. Högskoleutbildning Separat antagning för studieavgiftsskyldiga studenter Högskolan ska ha möjlighet att separat anta studieavgiftsskyldiga studenter. Förslaget var ute på remiss under sommaren och presenteras nu i budgetpropositionen. Motivet för separat antagning är att lärosätena klagat till regeringen över att antagning av tredjelandsstudenter inte kan genomföras vid den tidpunkt när söktrycket från tredjelandsstudenter är som störst. Vidare uppges reglerna om takbelopp innebära att ett lärosäte kan komma att behöva begränsa antalet anslagsfinansierade studenter. Regeringen påpekar att ett system med separata antagningar för studieavgiftsskyldiga studenter ställer höga krav på noggrannhet och likabehandling i antagningsprocessen, detta eftersom meriterna kan komma att skilja sig åt mellan avgiftsskyldiga och icke avgiftsskyldiga 1. SFS har i sitt remissvar avstyrkt förslaget eftersom det innebär ett avsteg från principen om att anta de mest lämpade studenterna baserat på meriter. Med regeringens förslag kommer antagningen av avgiftsskyldiga studenter att ske separat vilket innebär att de inte längre konkurrerar med övriga sökande. Ett system där studenter som betalar avgifter kan antas på sämre meriter än de studenter som inte är avgiftsskyldiga är inte acceptabelt. SFS menar att högskolorna redan kan bestämma tidpunkten för antagning och att det finns andra sätt att lösa de svårigheter som uppkommit på grund av införandet av avgifter. SFS var emot införandet av avgifter för tredjelandsstudenter i högskolan. Framförallt på grund av övertygelsen om att utbildning är en rättighet som ska vara avgiftsfri men också för att det vore olyckligt om studenter på samma utbildning skulle komma att antas och delta i utbildningen på olika premisser. Det riskerar att bli ett led i att etablera synen på högre utbildning som en handelsvara i Sverige. Enligt SFS är utbildning en demokratisk rättighet och en samhällsnyttig investering, både när svenska och utländska studenter studerar i Sverige. Regeringen motiverade införandet av avgifter med att svensk utbildning ska konkurrera med kvalitet och inte med att vara avgiftsfri. Avgifter skulle enligt regeringen leda till att de bästa studenterna kommer till Sverige istället för de som söker en avgiftsfri utbildning. För att vi ska vara säkra på att de bästa studenterna kommer till Sverige för att studera är det just deras meriter som är det centrala att beakta. Möjligheten att betala för sin utbildning får aldrig äventyra principen om att de är de mest meriterade studenterna, svenska eller utländska, som antas. 1 Utgiftsområden 16 s.81 f. 2

4 Stipendier till avgiftsskyldiga studenter Antalet stipendier till avgiftsskyldiga studenter ska öka 2014 genom att 50 miljoner kronor fördelas till stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter inom utgiftsområde 7. Det är studenter från de fattigaste länderna som Sverige i enlighet med de svenska biståndspolitiska målen bedriver utvecklingssamarbete med. Regeringen beräknar att ytterligare 50 miljoner kronor bör avsättas för ändamålet under Det är viktigt att locka fler tredjelandsstudenter att studera i Sverige. De bidrar med nya perspektiv och internationalisering i utbildningen. Hösten 2010, ett år innan införandet av studieavgifter, var det så kallade free-movers från tredjeland som började studera i Sverige. När avgifterna infördes ett år senare sjönk antalet studenter drastiskt med till 1 600, en minskning på 79 procent. Hösten 2012 ökade antalet betalande studenter med 19 procent mot föregående hösttermin, men antalsmässigt handlade det enbart om 235 studenter. Minskningen av antalet studenter från innan införandet av studieavgifter uppgår fortfarande till cirka 78 %. SFS är emot avgifter i högskolan och det är beklagligt att Sverige har förlorat så många studenter från tredje land. Så länge studieavgifterna finns kvar är det positivt att stipendierna ökar. Bland annat för att de motverkar den sociala snedrekrytering som avgifter medför. Samtidigt är SFS skeptiska till att pengarna tas från biståndsbudgeten. Internationella studenter bidrar till internationaliseringen av svensk högre utbildning, vilket är kvalitetshöjande. Stipendier är en viktig investering inom området högre utbildning och ska inte belasta biståndsbudgeten. Lämplighetsbedömning vid antagning till lärarutbildningen Försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till förskolläraroch lärarutbildning ska påbörjas vid några lärosäten. För ändamålet tillförs 5 miljoner för 2014, samt lika mycket för 2015 och Det är enligt regeringen viktigt att sökande som antas till lärar- och förskollärarutbildning bedöms vara lämpliga i en kommande yrkesutövning och har reflekterat över sitt utbildningsoch yrkesval. Det kan komma att innebära att sökande som kan anses uppenbart olämpliga för en kommande yrkesutövning inte kommer i fråga för tillträde till lärar- och förskollärarutbildning. Regeringen menar att det är olyckligt att det i dagsläget kan det dröja till slutet av en utbildning innan en student som inte passar som lärare eller förskollärare får besked om detta. 3 2 Utgiftsområden 16, s.85 3 Utgiftsområden 16, s.55 f. 3

5 SFS är kritiska till lämplighetsbedömningar. Det är inte relevant att pröva kompetenser som exempelvis pedagogiskt ledarskap och social lyhördhet innan utbildningen har påbörjats. Tvärtom är det kompetenser som studenter ska få möjlighet att tillgodogöra sig under själva utbildningen. Studenternas lämplighet för yrket ska istället säkras genom examination utifrån lärandemål, gärna kopplat till verksamhetsförlagd utbildning. Om studenten inte är lämplig måste de examinerande momenten under utbildningens gång kunna fånga upp det. Vidare signalerar lämplighetsbedömningar att läraryrket är något en person föds till. SFS tycker att det ska finnas utrymme för studenter att växa in i rollen som lärare under utbildningens gång. Lärarutbildningen ska inte skilja sig från andra utbildningar i det avseendet. Om förslaget genomförs är det avgörande att bedömningen sker på ett rättssäkert sätt. Lämplighetsbedömning ger onekligen ett större utrymme för subjektiva bedömningar jämfört med antagning genom formella meriter som exempelvis betyg eller högskoleprov. Hur en eventuell lämplighetsbedömning ska gå till måste därför analyseras noga. Slutligen menar SFS att det alltid finns risker för felval inom alla utbildningsområden. Det handlar ofta om att studenten själv upptäcker att denna inte är lockad av ett visst yrke eller område. Därför är det viktigt att det finns breda utbildningsvägar som möjliggör för flera olika sysselsättningar efter en examen. Nya utbildningsplatser Nya platser inom framförallt medicin- och vårdutbildningar skapas. Riksdagen har redan beslutat om nya platser till läkar- och tandläkarutbildningen enligt förslaget i förra årets budgetproposition. Nu vill regeringen göra en särskild satsning på hälso- och sjukvårdsutbildningar i Stockholm. Totalt tillförs Röda korsets högskola, Sophiahemmet högskola och Ersta Sköndal högskola 30 nya platser för För 2015 tillförs nämnda högskolor ytterligare 40 platser och Karolinska institutet 250 platser. 4 Även speciallärarutbildningen tillförs 100 utbildningsplatser från och med Regeringen hänvisar i övrigt till 2013 års budgetproposition och de tillfälliga platser som tillförts högskolorna på grund av lågkonjunkturen. För 2014 och 2015 avsätts 300 miljoner kronor per år för tillfälliga platser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. 6 Riksdagen beslutade också i våras att ytterligare 28 miljoner kronor skulle tillföras under 2014 för att möta den fortsatt höga efterfrågan på 4 Utgiftsområde 16 s.79 5 Utgiftsområde 16 s.59 6 Utgiftsområde 16 s.79 4

6 högskoleutbildning. Medlen fördelas till lärosäten som finansierar utbyggnaden av läkar-, tandläkar-, och civilingenjörsutbildningarna. Hösten 2013 antogs 4000 personer färre än året innan vid svenska högskolor. Det är en trend som av allt att döma kommer att hålla i sig. Att regeringen skapar ett par hundra nya sjuksköterske- och barnmorskeutbildningsplatser i budgetpropositionen ändrar inte den nedåtgående trenden. Totalt sett visar antagningssiffrorna för hösten 2013 att över behöriga sökande inte fick plats i högskolan. Det är personer som inte får chansen att uppfylla sina drömmar och kanske förändra sina liv. SFS tycker att regeringens satsningar inte är värda namnet och att de neddragningar som regeringen i själva verket genomför är högst beklagliga. Regeringen har uttryckt att de är nöjda med sin ambition vad gäller andelen personer med högre utbildning i befolkningen. Det är underligt med tanke på hur många människor som vill studera som inte får plats i högskolan. Dessutom kan Sverige förvänta sig att flera andra länder kommer att ha en betydligt mer välutbildad befolkning i framtiden. På så sätt riskerar neddragningarna att drabba Sveriges konkurrenskraft. Stöd till frivilliga lärosätessammanslagningar 55 miljoner avsätts för att stödja frivilliga samgåenden mellan lärosäten under 2014 och samma belopp beräknas för kommande år. 7 SFS tar inte ställning för eller emot samgåenden mellan lärosäten så länge de sker frivilligt och på lärosätenas egna initiativ. Samtidigt är det viktigt att den geografiska spridningen av lärosäten i Sverige inte hotas. Det gäller inte minst eftersom de regionala högskolorna har stor betydelse för den breddade rekryteringen till högskolan. Det är också viktigt att konsekvenserna av sammanslagningar följs upp utifrån hur de påverkar studenter och studentinflytandet på berörda lärosäten. 2. Forskning Inrättande av ett skolforskningsinstitut Ett skolforskningsinstitut inrättas. Institutet ska bland annat väga samman och sprida forskningsresultat som bidrar till ökad kunskap om effektiva metoder 7 Utgiftsområde 16, s. 87 5

7 och arbetssätt i skola och förskola till dem som är verksamma där. Regeringen kommer att tillsätta en särskild utredare för att förbereda och genomföra bildandet av en sådan myndighet. Regeringens avsikt är att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september SFS tycker att ett skolforskningsinstitut är ett intressant initiativ för att underlätta för lärare och förskolelärare att ta del av och omsätta kunskap från forskning i praktiken. Institutet får samtidigt inte ses som ett substitut för en god forskningsanknytning inom lärar- och förskolelärarutbildningarna. Studenterna är den i särklass viktigaste länken mellan forskning och praktisk verksamhet. Studenterna har möjlighet att ta med sig kunskap om de nyaste rönen från forskning in i skolans verksamhet samtidigt som de också kan ta med sig relevanta erfarenheter och kunskap från verksamheten tillbaka till högskolan. Forskning och utbildning måste rent generellt knytas närmare varandra, det gäller inte bara inom lärarutbildningarna. SFS efterfrågar ett politiskt helhetsgrepp om akademin som innebär aktiva åtgärder för att stärka forskningsanknytningen i utbildningen. Idag finns inte ens en vedertagen definition av vad forskningsanknytning är för något, än mindre någon politisk ambition att stödja en tydligare koppling mellan akademins olika delar. SFS ser samtidigt hur enskilda initiativ dyker upp med helt nya metoder att länka samman samverkan, forskning och utbildning. I Kristianstad får exempelvis sjuksköterskestudenter delta i forskningsprojekt under sin verksamhetsförlagda utbildning. 9 Studenterna fungerar på ett väldigt konkret sätt som förmedlare av kunskap och information mellan å ena sidan verksamheten där de gör sin VFU och å andra sidan den pågående forskningen. Den typen av projekt borde främjas på betydligt fler områden och skulle även kunna stärka forskningsanknytningen inom lärarutbildningen. SFS ser allvarligt på regeringens stora avsaknad av intresse för det högskolepedagogiska området. En stor del av den undervisning som bedrivs på svenska lärosäten speglar inte den aktuella forskningen om lärande och undervisning på högskolenivå. En liknande myndighet, som den som nu införs för förskolans, grundskolans och gymnasieskolans område, har efterfrågats för högskolan av både studenter och lärare lade den sittande regeringen ned Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. I och med det avskaffades de främjandefunktioner som fanns för högskolan. Forskning och praktiskt utförande inom det pedagogiska området prioriteras i grund- och gymnasieskolan, men i högskolan förväntas studenter och lärare bära allt ansvar själva. Det är ett synsätt som är oacceptabelt och vittnar om en osammanhängande utbildningspolitik. Den svenska regeringens 8 Utgiftsområde 16 s.59 9 För mer information besök Högskolan i Kristianstads hemsida: 6

8 ointresse för högskolepedagogik har uppmärksammats och kritiserats också av den europeiska studentrörelsen. 10 Lägre arbetsgivaravgift för personer som arbetar med forskning och utveckling Företag ska tillåtas göra avdrag på 10 procent av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU. 11 Det behövs satsningar på forskning och utveckling även i näringslivet. Om en lägre arbetsgivaravgift för personer som arbetar med FoU kan få företagen att investera i vetenskaplig kompetens så är det naturligtvis bra. Det är samtidigt svårt att bedöma om åtgärden är den mest verkningsfulla. Exempelvis visar fackförbundet Unionens undersökning att FoU-chefer framförallt är intresserade av att hitta rätt kompetens. Det anses viktigare än att få en rabatt på arbetsgivaravgiften. Mot bakgrund av det vore exempelvis en satsning på ökad samverkan mellan forskarutbildning och näringsliv väl motiverad. Anslag till forskning och forskarutbildning De statliga anslagen för forskning och forskarutbildning ökas med 600 miljoner kronor procent av de direkta anslagen ska fördelas enligt kvalitetsindikatorer. Förslagen är i enlighet med vad som presenterats i senaste forskningspropositionen. 12 En förstärkning av de direkta anslagen till universitet och högskolor ger lärosätena möjlighet att själva ta beslut om långsiktiga satsningar inom forskningen, vilket är positivt. Att medlen i högre grad ska fördelas utifrån kvalitet kan få negativa effekter eftersom det är svårt att mäta kvalitet inom forskning. Risken med dagens system är att medlen koncentreras till vissa individer och miljöer på ett sätt som drabbar bredden inom svensk forskning. Att värna bredden i forskningen är inte minst viktigt för att säkerställa en god forskningsanknytning inom hela utbildningen. Att fördela medel utifrån en bedömning av kvalitet är överhuvudtaget problematiskt eftersom de områden som verkligen behöver ekonomisk förstärkning många gånger blir utan pengar med ett sådant system. Vidare är det anmärkningsvärt att forskning och utbildning behandlas som två separata områden och att betydelsen av en god 10 esu-online.org/news/article/6066/bm64-pedagogy-in-higher-education-from-astudents-perspective/ 11 Utgiftsområde 24 s Utgiftsområde 16 s.88 7

9 forskningsanknytning inte tas på större allvar. Akademin måste styras som en gemensam enhet med en medvetenhet om hur beslut inom forskningsområdet påverkar utbildningen och vice versa. Det är bra att regeringen satsar på forskning men samtidigt väldigt allvarligt att motsvarande satsning på utbildning uteblir och att resursurholkningen inom flera områden får fortgå. Vetenskapsrådet tittar just nu på hur ett system som innefattar kollegial bedömning skulle kunna utformas för resursfördelning av forskningsanslag. Uppdraget ska redovisas i slutet av SFS tycker att det är ett intressant initiativ, men inväntar Vetenskapsrådets förslag innan vi tar ställning i frågan. SFS utgångspunkt är att resurstilldelningssystemet för forskning i framtiden måste ta hänsyn till utbildningen och studentperspektivet på ett mycket tydligare sätt än vad det gör idag. 3. Komvux, yrkeshögskola och folkhögskola Nya utbildningsplatser Folkhögskolans allmänna kurs utökas med 1000 platser för Regeringen föreslår även att 200 nya platser införs för utbildning som inte får statsbidrag, men som ger de studerande rätt till studiestöd, för att utöka utbudet av platser inom yrkeshögskolan. 13 Ytterligare 350 miljoner kronor avsätts för 7000 platser inom yrkesvux Det är viktigt att det finns möjlighet att läsa in behörighet till högskola eller yrkeshögskola även efter gymnasiet. Att regeringen satsar på 1000 nya platser till folkhögskolornas allmänna kurser, med precis den funktionen, är därför mycket positivt. För SFS är det självklart att alla som vill ska kunna läsa in högskolebehörighet. Yrkesinriktad vuxenutbildning och yrkeshögskola är viktiga komplement till universitet och högskoleutbildningar. Ett varierat utbud av utbildningsmöjligheter efter grund- och gymnasieskolan ger fler personer möjlighet att skaffa sig den kompetens som efterfrågas i arbetslivet och att hitta en meningsfull sysselsättning. Ett brett utbud av utbildningsformer gynnar också det livslånga lärandet och gör det möjligt för personer att omskola sig. SFS välkomnar därför fler platser inom yrkesvux och möjligheten till fler platser inom yrkeshögskolan. Satsningar på vuxenutbildning och yrkeshögskola kan samtidigt inte kompensera för de neddragningar som regeringen gör av platser inom universitet och högskola. 13 Utgiftsområde 16 s Utgiftsområde 16 s.72 8

10 4. Bostäder och bostadsbidrag Stöd till innovativt byggande av bostäder för unga och studenter Stödet för innovativt byggande av bostäder för unga och studenter ska fortsätta som planerat. 40 miljoner kronor av stödet återstår att fördela under 2014 och Alla initiativ för att öka byggandet för unga och studenter är viktiga. Stödet till innovativt byggande är dock en liten satsning vars effekter är svåra att förutspå. Innovationer tar ofta tid att utveckla och vägen från idé till färdig lösning är många gånger lång. Bostadsbristen för studenter är ett problem som måste lösas omgående. Studentbostadsbristen är en konsekvens av omoderna regelsystem och det faktum att studenters svaga ekonomi inte tillåter dem att efterfråga de bostäder som är mest vinstgivande att bygga. I samtliga nordiska grannländer har beslutsfattare insett behovet av ekonomiska stimulanser för byggandet av studentbostäder. Politikerna har förstått att det är i samhällets intresse att studenter har någonstans att bo. Det är uppseendeväckande att den svenska regeringen tycker det är viktigare att vara principfasta i sitt ställningstagande mot subventioner än att skapa bostäder för personer som vill bidra till svensk välfärd och utveckling genom att skaffa sig en högre utbildning. Regeringens argument mot ekonomiska stimulanser framstår inte heller som trovärdigt eftersom de i propositionen lyfter fram hur framgångsrik satsningen på investeringsstöd för trygghetsboenden för äldre varit. Regelförenklingar för ökat byggande för unga och studenter Regelförenklingar för att öka bostadsbyggande för unga och studenter införs. Inga konkreta förslag presenteras inom ramen för budgetpropositionen, utan regeringen avser återkomma i frågan under mandatperioden. 16 Regelförenklingar är en viktig åtgärd för att öka byggandet av studentbostäder så länge det inte sker på bekostnad av boendekvaliteten. SFS har tagit del Boverkets förslag som lämnats till regeringen och anser att de tagit hänsyn till studenternas hälsa och välmående i sin övervägande. SFS är positiva till att Boverket inte föreslagit regelförenklingar som innebär minskad tillgänglighet och uppmanar regeringen att följa Boverkets rekommendation på det området. Högre utbildning ska vara tillgänglig för alla, oavsett 15 Utgiftsområde 18 s Utgiftsområde 18 s.30 9

11 funktionalitet. Det gäller även studentbostäder. Utbudet av otillgängliga studentbostäder är stort redan idag eftersom äldre bostäder inte behöver vara tillgängliga. Studenter som inte är i behov av de tillgängliga bostäderna själva kan ha både vänner, familjmedlemmar och klasskamrater som är det. Därför är det inte rimligt att tänka sig att bara vissa bostäder ska vara tillgängliga. Sverige behöver fler tillgängliga bostäder, inte färre. Höjt bostadsbidrag för hemmavarande barn Bostadsbidraget höjs för personer med barn som bor hemma. Bidraget höjs med 200 kronor för ett barn, 250 kronor för två barn och 300 kronor för tre barn. 17 En femtedel av Sveriges studenter har barn. Deras ekonomiska situation är ofta ansträngd och leder inte sällan till en osund stress. Bostadsbidraget är ett viktigt ekonomiskt stöd och det är därför välkommet att det nu höjs för personer med barn. SFS efterfrågar samtidigt en ändring i reglerna för bostadsbidrag. Studenter utan barn som fyllt 29 år har i dag inte rätt till bidraget. Det är en regel som vilar på en ålderdomlig syn på studentgruppens åldersammansättning. Det är inte heller rimligt att personer som är inneboende, vilket många studenter är, inte har rätt till något bostadsbidrag. 5. Studiemedel Höjt fribelopp Fribeloppet höjs med ca kronor från dagens kronor till ca kronor per kalenderår. 18 Heltidsstudier ska vara en heltidssysselsättning. Arbete vid sidan av studierna ska vara en möjlighet för den som vill, men inte ett krav för att klara sitt uppehälle. Idag är studiemedlet så lågt att studenter generellt saknar nästan 800 kronor i månaden för att få ekonomin att gå ihop. Det betyder att många studenter tvingas att arbeta extra. Regeringens bedömning att det saknas incitament för att arbeta vid sidan av studierna är därmed felaktig och beslutet att höja fribeloppet är en felprioritering. Höjningen kostar omkring 50 miljoner, men kommer endast en liten grupp av studenter till godo, en grupp som redan har relativt god ekonomi på grund av stora extrainkomster. Samtidigt finns det många andra grupper som har stora svårigheter att få ekonomin att gå ihop. Därför vore både en generell höjning av studiemedlet och en 17 Utgiftsområde 12 s Utgiftsområde 15 s

12 ytterligare höjning av tillägget för studenter med barn betydligt bättre prioriteringar. Höjd åldersgräns för rätten till studiemedel Åldersgränsen för studiemedel höjs från 54 till 56 år. 19 Den höjda åldergränsen är ett bra och viktigt initiativ för att främja livslångt lärande. Allt tyder på att människor kommer att behöva arbeta längre och röra sig mer mellan olika sektorer och arbeten på arbetsmarknaden i framtiden. Möjligheten till omskolning är därför helt central. En höjning av tilläggslånet för personer som arbetat innan studierna Tilläggslånet för personer som har fyllt 25 år och som haft en viss nivå av inkomst året innan studierna höjs med 1900 kronor per studiemånad. Tilläggslånet ska även kunna lämnas för deltidsstudier. 20 En höjning av tilläggslånet är ytterligare ett bra initiativ för att främja livslångt lärande och studier under flera delar av livet. För personer som har anpassat sina utgifter efter en högre inkomst kan steget till utbildning vara stort. Därför är tilläggslånet viktigt. SFS tycker inte att en åldersgräns är motiverad utan att höjningen borde vara kopplad enbart till inkomsten året före studierna. Tillägget borde inte utgöras enbart av lån utan bestå till viss del av bidrag. Högre bidragsnivå för ungdomar som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning Den tillfälliga satsningen på arbetslösa ungdomar i åldern år som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning ska förlängas. Satsningen innebär att personer mellan 20 och 24 år kan ansöka om den högre bidragsnivån inom studiemedlet om de läser in grundskole- eller gymnasiebehörighet på exempelvis komvux eller folkhögskola. Bidragsdelen uppgår då till kronor för fyra veckor istället för de kronor som normalt ges för samma period. Studierna ska påbörjas under 2014 och den sökande måste vara en del av jobbgarantin för unga eller jobb- och utvecklingsgarantin. 19 Utgiftsområde 15 s Utgiftsområde 15 s.48 11

13 Det är viktigt att så många personer som möjligt fullgör en utbildning på åtminstone grund- och gymnasienivå. Att erbjuda en högre bidragsnivå som incitament för personer som saknar utbildning att läsa in relevanta kurser är ett bra sätt att öka studiemotivationen hos arbetslösa ungdomar. Det är dessutom en åtgärd som sannolikt gynnar den breddade rekryteringen till högskolan. 12

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget.

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Regeringens budgetproposition 2015 ur ett studentperspektiv Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Innehåll 1. Högskoleutbildning... 2 14 300 nya utbildningsplatser till 2018... 2

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad Studentekonomi på Högskolan Kristianstad - En rapport från Kristianstad Studentkår Amanda Lindborg Sofie Forss 1 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Underlag... 3 Resultat och Analys... 4 Huvudsaklig

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola 2014-03-13 Mer kunskap med sommarskola Mer kunskap med sommarskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2012 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 20-22 april 2012, Stockholm. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Utbildning och kunskap för tillväxt -högre utbildning och forskning INLEDNING KAPSSÖKANDE UPPMUNTRA INDIVIDENS DRIVKRAFT TILL KUNSKAPSSÖKANDE

Utbildning och kunskap för tillväxt -högre utbildning och forskning INLEDNING KAPSSÖKANDE UPPMUNTRA INDIVIDENS DRIVKRAFT TILL KUNSKAPSSÖKANDE S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 6 Område: Utbildning och kunskap för tillväxt -högre utbildning och forskning Sidantal: 10 INLEDNING Kunskap, kreativitet, människors

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Remissvar: en ny ungdomspolitik

Remissvar: en ny ungdomspolitik Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-10-18 Dnr: PA2-1/1314 Remissvar: en ny ungdomspolitik SFS har fått möjlighet att lämna sina kommentarer till remisspromemorian En ny ungdomspolitik (U2013/4442/UC)

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv

Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv Sida 1 av 10 Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv Bakgrund På hösten varje år presenterar regeringen en budgetproposition som föreslår vad staten ska ta ut för skatter och

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Ett modernt studiestöd

Ett modernt studiestöd Ett modernt studiestöd - Förslag till förändringar i studiestödssystemet oktober 2008 Centerpartiets framtidsdialog för frihet, medmänsklighet och framtidstro Förord Många människor har fått det bättre

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11 PÅVERKANSDOKUMENT för Samverkande Studenter 10/11 Framtaget på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Halmstad 8-10/12-2006 Reviderat på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Ronneby 7-9/12-2007 Reviderat

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

REMISSVAR (U2009/2195/SV)

REMISSVAR (U2009/2195/SV) 2009-08-14 Rnr 34.09 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (U2009/2195/SV) Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt Betänkande av studiesociala kommittén (SOU 2009:28) Sacos synpunkter

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet

Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2009-01-12 Dnr: PU2-9/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Expertgruppen för studieadministrativa

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-08-17 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Saco studentråd har getts möjlighet att yttra sig över remissen Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2015:509 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 2015-06-18 ALL 2015/600 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 Regeringen tillsatte under 2011 en utredning att

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

SAMHÄLLET Utbildning för vuxna

SAMHÄLLET Utbildning för vuxna SAMHÄLLET Utbildning för vuxna Non scholae, sed vitae discimus. (Vi lär oss inte för skolan utan för livet.) Inledning en högre utbildningen är av avgörande vikt för ett lands utveckling och ekonomiska

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Maxtak mindre barngrupper i förskolan 2014-06-29 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål 2 Inledning 2.1 Omfattning/ändamål Utgiftsområdet omfattar kostnader för olika former av ekonomiskt stöd till enskilda under studier. Kostnader för förvaltningen av studiestöden, som sköts av Centrala

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Sammanfattning. Studiens analysram kartlägger nytto- och kostnadsposter

Sammanfattning. Studiens analysram kartlägger nytto- och kostnadsposter Sammanfattning De direkta offentliga utgifterna för svensk högskola, inklusive studiestödet, är i storleksordningen 40 miljarder kronor per år. De samhällsekonomiska kostnaderna för högskoleutbildningen

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering varje elev självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

SVERIGEPAKET 4 26.3.2014. Att söka till högskolor och universitet i Sverige

SVERIGEPAKET 4 26.3.2014. Att söka till högskolor och universitet i Sverige SVERIGEPAKET 4 26.3.2014 Att söka till högskolor och universitet i Sverige TVÅ INFORMATIONSKÄLLOR www.studera.nu www.antagning.se Hur gör jag? STEG 1: Skapa konto Skapa ett konto på www.antagning.se OBS:

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer