Regeringens budgetproposition 2014 ur ett studentperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringens budgetproposition 2014 ur ett studentperspektiv"

Transkript

1 Regeringens budgetproposition 2014 ur ett studentperspektiv

2 Innehåll 1. Högskoleutbildning... 2 Separat antagning för studieavgiftsskyldiga studenter... 2 Stipendier till avgiftsskyldiga studenter... 3 Lämplighetsbedömning vid antagning till lärarutbildningen... 3 Nya utbildningsplatser... 4 Stöd till frivilliga lärosätessammanslagningar Forskning... 5 Inrättande av ett skolforskningsinstitut... 5 Lägre arbetsgivaravgift för personer som arbetar med FoU... 7 Anslag till forskning och forskarutbildning Komvux, yrkeshögskola och folkhögskola... 8 Nya utbildningsplatser Bostäder och bostadsbidrag... 9 Stöd till innovativt byggande av bostäder för unga och studenter... 9 Regelförenklingar för ökat byggande för unga och studenter... 9 Höjt bostadsbidrag för hemmavarande barn Studiemedel Höjt fribelopp Höjd åldersgräns för rätten till studiemedel En höjning av tilläggslånet för personer som arbetat innan studierna Högre bidragsnivå för ungdomar som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. 11 1

3 1. Högskoleutbildning Separat antagning för studieavgiftsskyldiga studenter Högskolan ska ha möjlighet att separat anta studieavgiftsskyldiga studenter. Förslaget var ute på remiss under sommaren och presenteras nu i budgetpropositionen. Motivet för separat antagning är att lärosätena klagat till regeringen över att antagning av tredjelandsstudenter inte kan genomföras vid den tidpunkt när söktrycket från tredjelandsstudenter är som störst. Vidare uppges reglerna om takbelopp innebära att ett lärosäte kan komma att behöva begränsa antalet anslagsfinansierade studenter. Regeringen påpekar att ett system med separata antagningar för studieavgiftsskyldiga studenter ställer höga krav på noggrannhet och likabehandling i antagningsprocessen, detta eftersom meriterna kan komma att skilja sig åt mellan avgiftsskyldiga och icke avgiftsskyldiga 1. SFS har i sitt remissvar avstyrkt förslaget eftersom det innebär ett avsteg från principen om att anta de mest lämpade studenterna baserat på meriter. Med regeringens förslag kommer antagningen av avgiftsskyldiga studenter att ske separat vilket innebär att de inte längre konkurrerar med övriga sökande. Ett system där studenter som betalar avgifter kan antas på sämre meriter än de studenter som inte är avgiftsskyldiga är inte acceptabelt. SFS menar att högskolorna redan kan bestämma tidpunkten för antagning och att det finns andra sätt att lösa de svårigheter som uppkommit på grund av införandet av avgifter. SFS var emot införandet av avgifter för tredjelandsstudenter i högskolan. Framförallt på grund av övertygelsen om att utbildning är en rättighet som ska vara avgiftsfri men också för att det vore olyckligt om studenter på samma utbildning skulle komma att antas och delta i utbildningen på olika premisser. Det riskerar att bli ett led i att etablera synen på högre utbildning som en handelsvara i Sverige. Enligt SFS är utbildning en demokratisk rättighet och en samhällsnyttig investering, både när svenska och utländska studenter studerar i Sverige. Regeringen motiverade införandet av avgifter med att svensk utbildning ska konkurrera med kvalitet och inte med att vara avgiftsfri. Avgifter skulle enligt regeringen leda till att de bästa studenterna kommer till Sverige istället för de som söker en avgiftsfri utbildning. För att vi ska vara säkra på att de bästa studenterna kommer till Sverige för att studera är det just deras meriter som är det centrala att beakta. Möjligheten att betala för sin utbildning får aldrig äventyra principen om att de är de mest meriterade studenterna, svenska eller utländska, som antas. 1 Utgiftsområden 16 s.81 f. 2

4 Stipendier till avgiftsskyldiga studenter Antalet stipendier till avgiftsskyldiga studenter ska öka 2014 genom att 50 miljoner kronor fördelas till stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter inom utgiftsområde 7. Det är studenter från de fattigaste länderna som Sverige i enlighet med de svenska biståndspolitiska målen bedriver utvecklingssamarbete med. Regeringen beräknar att ytterligare 50 miljoner kronor bör avsättas för ändamålet under Det är viktigt att locka fler tredjelandsstudenter att studera i Sverige. De bidrar med nya perspektiv och internationalisering i utbildningen. Hösten 2010, ett år innan införandet av studieavgifter, var det så kallade free-movers från tredjeland som började studera i Sverige. När avgifterna infördes ett år senare sjönk antalet studenter drastiskt med till 1 600, en minskning på 79 procent. Hösten 2012 ökade antalet betalande studenter med 19 procent mot föregående hösttermin, men antalsmässigt handlade det enbart om 235 studenter. Minskningen av antalet studenter från innan införandet av studieavgifter uppgår fortfarande till cirka 78 %. SFS är emot avgifter i högskolan och det är beklagligt att Sverige har förlorat så många studenter från tredje land. Så länge studieavgifterna finns kvar är det positivt att stipendierna ökar. Bland annat för att de motverkar den sociala snedrekrytering som avgifter medför. Samtidigt är SFS skeptiska till att pengarna tas från biståndsbudgeten. Internationella studenter bidrar till internationaliseringen av svensk högre utbildning, vilket är kvalitetshöjande. Stipendier är en viktig investering inom området högre utbildning och ska inte belasta biståndsbudgeten. Lämplighetsbedömning vid antagning till lärarutbildningen Försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till förskolläraroch lärarutbildning ska påbörjas vid några lärosäten. För ändamålet tillförs 5 miljoner för 2014, samt lika mycket för 2015 och Det är enligt regeringen viktigt att sökande som antas till lärar- och förskollärarutbildning bedöms vara lämpliga i en kommande yrkesutövning och har reflekterat över sitt utbildningsoch yrkesval. Det kan komma att innebära att sökande som kan anses uppenbart olämpliga för en kommande yrkesutövning inte kommer i fråga för tillträde till lärar- och förskollärarutbildning. Regeringen menar att det är olyckligt att det i dagsläget kan det dröja till slutet av en utbildning innan en student som inte passar som lärare eller förskollärare får besked om detta. 3 2 Utgiftsområden 16, s.85 3 Utgiftsområden 16, s.55 f. 3

5 SFS är kritiska till lämplighetsbedömningar. Det är inte relevant att pröva kompetenser som exempelvis pedagogiskt ledarskap och social lyhördhet innan utbildningen har påbörjats. Tvärtom är det kompetenser som studenter ska få möjlighet att tillgodogöra sig under själva utbildningen. Studenternas lämplighet för yrket ska istället säkras genom examination utifrån lärandemål, gärna kopplat till verksamhetsförlagd utbildning. Om studenten inte är lämplig måste de examinerande momenten under utbildningens gång kunna fånga upp det. Vidare signalerar lämplighetsbedömningar att läraryrket är något en person föds till. SFS tycker att det ska finnas utrymme för studenter att växa in i rollen som lärare under utbildningens gång. Lärarutbildningen ska inte skilja sig från andra utbildningar i det avseendet. Om förslaget genomförs är det avgörande att bedömningen sker på ett rättssäkert sätt. Lämplighetsbedömning ger onekligen ett större utrymme för subjektiva bedömningar jämfört med antagning genom formella meriter som exempelvis betyg eller högskoleprov. Hur en eventuell lämplighetsbedömning ska gå till måste därför analyseras noga. Slutligen menar SFS att det alltid finns risker för felval inom alla utbildningsområden. Det handlar ofta om att studenten själv upptäcker att denna inte är lockad av ett visst yrke eller område. Därför är det viktigt att det finns breda utbildningsvägar som möjliggör för flera olika sysselsättningar efter en examen. Nya utbildningsplatser Nya platser inom framförallt medicin- och vårdutbildningar skapas. Riksdagen har redan beslutat om nya platser till läkar- och tandläkarutbildningen enligt förslaget i förra årets budgetproposition. Nu vill regeringen göra en särskild satsning på hälso- och sjukvårdsutbildningar i Stockholm. Totalt tillförs Röda korsets högskola, Sophiahemmet högskola och Ersta Sköndal högskola 30 nya platser för För 2015 tillförs nämnda högskolor ytterligare 40 platser och Karolinska institutet 250 platser. 4 Även speciallärarutbildningen tillförs 100 utbildningsplatser från och med Regeringen hänvisar i övrigt till 2013 års budgetproposition och de tillfälliga platser som tillförts högskolorna på grund av lågkonjunkturen. För 2014 och 2015 avsätts 300 miljoner kronor per år för tillfälliga platser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. 6 Riksdagen beslutade också i våras att ytterligare 28 miljoner kronor skulle tillföras under 2014 för att möta den fortsatt höga efterfrågan på 4 Utgiftsområde 16 s.79 5 Utgiftsområde 16 s.59 6 Utgiftsområde 16 s.79 4

6 högskoleutbildning. Medlen fördelas till lärosäten som finansierar utbyggnaden av läkar-, tandläkar-, och civilingenjörsutbildningarna. Hösten 2013 antogs 4000 personer färre än året innan vid svenska högskolor. Det är en trend som av allt att döma kommer att hålla i sig. Att regeringen skapar ett par hundra nya sjuksköterske- och barnmorskeutbildningsplatser i budgetpropositionen ändrar inte den nedåtgående trenden. Totalt sett visar antagningssiffrorna för hösten 2013 att över behöriga sökande inte fick plats i högskolan. Det är personer som inte får chansen att uppfylla sina drömmar och kanske förändra sina liv. SFS tycker att regeringens satsningar inte är värda namnet och att de neddragningar som regeringen i själva verket genomför är högst beklagliga. Regeringen har uttryckt att de är nöjda med sin ambition vad gäller andelen personer med högre utbildning i befolkningen. Det är underligt med tanke på hur många människor som vill studera som inte får plats i högskolan. Dessutom kan Sverige förvänta sig att flera andra länder kommer att ha en betydligt mer välutbildad befolkning i framtiden. På så sätt riskerar neddragningarna att drabba Sveriges konkurrenskraft. Stöd till frivilliga lärosätessammanslagningar 55 miljoner avsätts för att stödja frivilliga samgåenden mellan lärosäten under 2014 och samma belopp beräknas för kommande år. 7 SFS tar inte ställning för eller emot samgåenden mellan lärosäten så länge de sker frivilligt och på lärosätenas egna initiativ. Samtidigt är det viktigt att den geografiska spridningen av lärosäten i Sverige inte hotas. Det gäller inte minst eftersom de regionala högskolorna har stor betydelse för den breddade rekryteringen till högskolan. Det är också viktigt att konsekvenserna av sammanslagningar följs upp utifrån hur de påverkar studenter och studentinflytandet på berörda lärosäten. 2. Forskning Inrättande av ett skolforskningsinstitut Ett skolforskningsinstitut inrättas. Institutet ska bland annat väga samman och sprida forskningsresultat som bidrar till ökad kunskap om effektiva metoder 7 Utgiftsområde 16, s. 87 5

7 och arbetssätt i skola och förskola till dem som är verksamma där. Regeringen kommer att tillsätta en särskild utredare för att förbereda och genomföra bildandet av en sådan myndighet. Regeringens avsikt är att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september SFS tycker att ett skolforskningsinstitut är ett intressant initiativ för att underlätta för lärare och förskolelärare att ta del av och omsätta kunskap från forskning i praktiken. Institutet får samtidigt inte ses som ett substitut för en god forskningsanknytning inom lärar- och förskolelärarutbildningarna. Studenterna är den i särklass viktigaste länken mellan forskning och praktisk verksamhet. Studenterna har möjlighet att ta med sig kunskap om de nyaste rönen från forskning in i skolans verksamhet samtidigt som de också kan ta med sig relevanta erfarenheter och kunskap från verksamheten tillbaka till högskolan. Forskning och utbildning måste rent generellt knytas närmare varandra, det gäller inte bara inom lärarutbildningarna. SFS efterfrågar ett politiskt helhetsgrepp om akademin som innebär aktiva åtgärder för att stärka forskningsanknytningen i utbildningen. Idag finns inte ens en vedertagen definition av vad forskningsanknytning är för något, än mindre någon politisk ambition att stödja en tydligare koppling mellan akademins olika delar. SFS ser samtidigt hur enskilda initiativ dyker upp med helt nya metoder att länka samman samverkan, forskning och utbildning. I Kristianstad får exempelvis sjuksköterskestudenter delta i forskningsprojekt under sin verksamhetsförlagda utbildning. 9 Studenterna fungerar på ett väldigt konkret sätt som förmedlare av kunskap och information mellan å ena sidan verksamheten där de gör sin VFU och å andra sidan den pågående forskningen. Den typen av projekt borde främjas på betydligt fler områden och skulle även kunna stärka forskningsanknytningen inom lärarutbildningen. SFS ser allvarligt på regeringens stora avsaknad av intresse för det högskolepedagogiska området. En stor del av den undervisning som bedrivs på svenska lärosäten speglar inte den aktuella forskningen om lärande och undervisning på högskolenivå. En liknande myndighet, som den som nu införs för förskolans, grundskolans och gymnasieskolans område, har efterfrågats för högskolan av både studenter och lärare lade den sittande regeringen ned Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. I och med det avskaffades de främjandefunktioner som fanns för högskolan. Forskning och praktiskt utförande inom det pedagogiska området prioriteras i grund- och gymnasieskolan, men i högskolan förväntas studenter och lärare bära allt ansvar själva. Det är ett synsätt som är oacceptabelt och vittnar om en osammanhängande utbildningspolitik. Den svenska regeringens 8 Utgiftsområde 16 s.59 9 För mer information besök Högskolan i Kristianstads hemsida: 6

8 ointresse för högskolepedagogik har uppmärksammats och kritiserats också av den europeiska studentrörelsen. 10 Lägre arbetsgivaravgift för personer som arbetar med forskning och utveckling Företag ska tillåtas göra avdrag på 10 procent av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU. 11 Det behövs satsningar på forskning och utveckling även i näringslivet. Om en lägre arbetsgivaravgift för personer som arbetar med FoU kan få företagen att investera i vetenskaplig kompetens så är det naturligtvis bra. Det är samtidigt svårt att bedöma om åtgärden är den mest verkningsfulla. Exempelvis visar fackförbundet Unionens undersökning att FoU-chefer framförallt är intresserade av att hitta rätt kompetens. Det anses viktigare än att få en rabatt på arbetsgivaravgiften. Mot bakgrund av det vore exempelvis en satsning på ökad samverkan mellan forskarutbildning och näringsliv väl motiverad. Anslag till forskning och forskarutbildning De statliga anslagen för forskning och forskarutbildning ökas med 600 miljoner kronor procent av de direkta anslagen ska fördelas enligt kvalitetsindikatorer. Förslagen är i enlighet med vad som presenterats i senaste forskningspropositionen. 12 En förstärkning av de direkta anslagen till universitet och högskolor ger lärosätena möjlighet att själva ta beslut om långsiktiga satsningar inom forskningen, vilket är positivt. Att medlen i högre grad ska fördelas utifrån kvalitet kan få negativa effekter eftersom det är svårt att mäta kvalitet inom forskning. Risken med dagens system är att medlen koncentreras till vissa individer och miljöer på ett sätt som drabbar bredden inom svensk forskning. Att värna bredden i forskningen är inte minst viktigt för att säkerställa en god forskningsanknytning inom hela utbildningen. Att fördela medel utifrån en bedömning av kvalitet är överhuvudtaget problematiskt eftersom de områden som verkligen behöver ekonomisk förstärkning många gånger blir utan pengar med ett sådant system. Vidare är det anmärkningsvärt att forskning och utbildning behandlas som två separata områden och att betydelsen av en god 10 esu-online.org/news/article/6066/bm64-pedagogy-in-higher-education-from-astudents-perspective/ 11 Utgiftsområde 24 s Utgiftsområde 16 s.88 7

9 forskningsanknytning inte tas på större allvar. Akademin måste styras som en gemensam enhet med en medvetenhet om hur beslut inom forskningsområdet påverkar utbildningen och vice versa. Det är bra att regeringen satsar på forskning men samtidigt väldigt allvarligt att motsvarande satsning på utbildning uteblir och att resursurholkningen inom flera områden får fortgå. Vetenskapsrådet tittar just nu på hur ett system som innefattar kollegial bedömning skulle kunna utformas för resursfördelning av forskningsanslag. Uppdraget ska redovisas i slutet av SFS tycker att det är ett intressant initiativ, men inväntar Vetenskapsrådets förslag innan vi tar ställning i frågan. SFS utgångspunkt är att resurstilldelningssystemet för forskning i framtiden måste ta hänsyn till utbildningen och studentperspektivet på ett mycket tydligare sätt än vad det gör idag. 3. Komvux, yrkeshögskola och folkhögskola Nya utbildningsplatser Folkhögskolans allmänna kurs utökas med 1000 platser för Regeringen föreslår även att 200 nya platser införs för utbildning som inte får statsbidrag, men som ger de studerande rätt till studiestöd, för att utöka utbudet av platser inom yrkeshögskolan. 13 Ytterligare 350 miljoner kronor avsätts för 7000 platser inom yrkesvux Det är viktigt att det finns möjlighet att läsa in behörighet till högskola eller yrkeshögskola även efter gymnasiet. Att regeringen satsar på 1000 nya platser till folkhögskolornas allmänna kurser, med precis den funktionen, är därför mycket positivt. För SFS är det självklart att alla som vill ska kunna läsa in högskolebehörighet. Yrkesinriktad vuxenutbildning och yrkeshögskola är viktiga komplement till universitet och högskoleutbildningar. Ett varierat utbud av utbildningsmöjligheter efter grund- och gymnasieskolan ger fler personer möjlighet att skaffa sig den kompetens som efterfrågas i arbetslivet och att hitta en meningsfull sysselsättning. Ett brett utbud av utbildningsformer gynnar också det livslånga lärandet och gör det möjligt för personer att omskola sig. SFS välkomnar därför fler platser inom yrkesvux och möjligheten till fler platser inom yrkeshögskolan. Satsningar på vuxenutbildning och yrkeshögskola kan samtidigt inte kompensera för de neddragningar som regeringen gör av platser inom universitet och högskola. 13 Utgiftsområde 16 s Utgiftsområde 16 s.72 8

10 4. Bostäder och bostadsbidrag Stöd till innovativt byggande av bostäder för unga och studenter Stödet för innovativt byggande av bostäder för unga och studenter ska fortsätta som planerat. 40 miljoner kronor av stödet återstår att fördela under 2014 och Alla initiativ för att öka byggandet för unga och studenter är viktiga. Stödet till innovativt byggande är dock en liten satsning vars effekter är svåra att förutspå. Innovationer tar ofta tid att utveckla och vägen från idé till färdig lösning är många gånger lång. Bostadsbristen för studenter är ett problem som måste lösas omgående. Studentbostadsbristen är en konsekvens av omoderna regelsystem och det faktum att studenters svaga ekonomi inte tillåter dem att efterfråga de bostäder som är mest vinstgivande att bygga. I samtliga nordiska grannländer har beslutsfattare insett behovet av ekonomiska stimulanser för byggandet av studentbostäder. Politikerna har förstått att det är i samhällets intresse att studenter har någonstans att bo. Det är uppseendeväckande att den svenska regeringen tycker det är viktigare att vara principfasta i sitt ställningstagande mot subventioner än att skapa bostäder för personer som vill bidra till svensk välfärd och utveckling genom att skaffa sig en högre utbildning. Regeringens argument mot ekonomiska stimulanser framstår inte heller som trovärdigt eftersom de i propositionen lyfter fram hur framgångsrik satsningen på investeringsstöd för trygghetsboenden för äldre varit. Regelförenklingar för ökat byggande för unga och studenter Regelförenklingar för att öka bostadsbyggande för unga och studenter införs. Inga konkreta förslag presenteras inom ramen för budgetpropositionen, utan regeringen avser återkomma i frågan under mandatperioden. 16 Regelförenklingar är en viktig åtgärd för att öka byggandet av studentbostäder så länge det inte sker på bekostnad av boendekvaliteten. SFS har tagit del Boverkets förslag som lämnats till regeringen och anser att de tagit hänsyn till studenternas hälsa och välmående i sin övervägande. SFS är positiva till att Boverket inte föreslagit regelförenklingar som innebär minskad tillgänglighet och uppmanar regeringen att följa Boverkets rekommendation på det området. Högre utbildning ska vara tillgänglig för alla, oavsett 15 Utgiftsområde 18 s Utgiftsområde 18 s.30 9

11 funktionalitet. Det gäller även studentbostäder. Utbudet av otillgängliga studentbostäder är stort redan idag eftersom äldre bostäder inte behöver vara tillgängliga. Studenter som inte är i behov av de tillgängliga bostäderna själva kan ha både vänner, familjmedlemmar och klasskamrater som är det. Därför är det inte rimligt att tänka sig att bara vissa bostäder ska vara tillgängliga. Sverige behöver fler tillgängliga bostäder, inte färre. Höjt bostadsbidrag för hemmavarande barn Bostadsbidraget höjs för personer med barn som bor hemma. Bidraget höjs med 200 kronor för ett barn, 250 kronor för två barn och 300 kronor för tre barn. 17 En femtedel av Sveriges studenter har barn. Deras ekonomiska situation är ofta ansträngd och leder inte sällan till en osund stress. Bostadsbidraget är ett viktigt ekonomiskt stöd och det är därför välkommet att det nu höjs för personer med barn. SFS efterfrågar samtidigt en ändring i reglerna för bostadsbidrag. Studenter utan barn som fyllt 29 år har i dag inte rätt till bidraget. Det är en regel som vilar på en ålderdomlig syn på studentgruppens åldersammansättning. Det är inte heller rimligt att personer som är inneboende, vilket många studenter är, inte har rätt till något bostadsbidrag. 5. Studiemedel Höjt fribelopp Fribeloppet höjs med ca kronor från dagens kronor till ca kronor per kalenderår. 18 Heltidsstudier ska vara en heltidssysselsättning. Arbete vid sidan av studierna ska vara en möjlighet för den som vill, men inte ett krav för att klara sitt uppehälle. Idag är studiemedlet så lågt att studenter generellt saknar nästan 800 kronor i månaden för att få ekonomin att gå ihop. Det betyder att många studenter tvingas att arbeta extra. Regeringens bedömning att det saknas incitament för att arbeta vid sidan av studierna är därmed felaktig och beslutet att höja fribeloppet är en felprioritering. Höjningen kostar omkring 50 miljoner, men kommer endast en liten grupp av studenter till godo, en grupp som redan har relativt god ekonomi på grund av stora extrainkomster. Samtidigt finns det många andra grupper som har stora svårigheter att få ekonomin att gå ihop. Därför vore både en generell höjning av studiemedlet och en 17 Utgiftsområde 12 s Utgiftsområde 15 s

12 ytterligare höjning av tillägget för studenter med barn betydligt bättre prioriteringar. Höjd åldersgräns för rätten till studiemedel Åldersgränsen för studiemedel höjs från 54 till 56 år. 19 Den höjda åldergränsen är ett bra och viktigt initiativ för att främja livslångt lärande. Allt tyder på att människor kommer att behöva arbeta längre och röra sig mer mellan olika sektorer och arbeten på arbetsmarknaden i framtiden. Möjligheten till omskolning är därför helt central. En höjning av tilläggslånet för personer som arbetat innan studierna Tilläggslånet för personer som har fyllt 25 år och som haft en viss nivå av inkomst året innan studierna höjs med 1900 kronor per studiemånad. Tilläggslånet ska även kunna lämnas för deltidsstudier. 20 En höjning av tilläggslånet är ytterligare ett bra initiativ för att främja livslångt lärande och studier under flera delar av livet. För personer som har anpassat sina utgifter efter en högre inkomst kan steget till utbildning vara stort. Därför är tilläggslånet viktigt. SFS tycker inte att en åldersgräns är motiverad utan att höjningen borde vara kopplad enbart till inkomsten året före studierna. Tillägget borde inte utgöras enbart av lån utan bestå till viss del av bidrag. Högre bidragsnivå för ungdomar som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning Den tillfälliga satsningen på arbetslösa ungdomar i åldern år som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning ska förlängas. Satsningen innebär att personer mellan 20 och 24 år kan ansöka om den högre bidragsnivån inom studiemedlet om de läser in grundskole- eller gymnasiebehörighet på exempelvis komvux eller folkhögskola. Bidragsdelen uppgår då till kronor för fyra veckor istället för de kronor som normalt ges för samma period. Studierna ska påbörjas under 2014 och den sökande måste vara en del av jobbgarantin för unga eller jobb- och utvecklingsgarantin. 19 Utgiftsområde 15 s Utgiftsområde 15 s.48 11

13 Det är viktigt att så många personer som möjligt fullgör en utbildning på åtminstone grund- och gymnasienivå. Att erbjuda en högre bidragsnivå som incitament för personer som saknar utbildning att läsa in relevanta kurser är ett bra sätt att öka studiemotivationen hos arbetslösa ungdomar. Det är dessutom en åtgärd som sannolikt gynnar den breddade rekryteringen till högskolan. 12

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget.

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Regeringens budgetproposition 2015 ur ett studentperspektiv Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Innehåll 1. Högskoleutbildning... 2 14 300 nya utbildningsplatser till 2018... 2

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Regeringens budgetproposition 2016 ur ett studentperspektiv

Regeringens budgetproposition 2016 ur ett studentperspektiv Regeringens budgetproposition 2016 ur ett studentperspektiv Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Sveriges förenade studentkårer Innehåll 1. Högskoleutbildning och forskning... 2

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter Promemoria 2013-07-01 U2013/4281/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter Inledning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under Promemoria 2016-09-12 U2016/03765/KOM Utbildningsdepartementet Nyheter för fler lärare: Fler vägar till och tillbaka till läraryrket Nyckeln till att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan är

Läs mer

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan.

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Återkommande utveckling Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Behovet av ett omställningsuppdrag Utbildning skapar tillväxt genom högre produktivitet, bättre förmåga att

Läs mer

Resurser till högre utbildning

Resurser till högre utbildning Resurser till högre utbildning Det satsas idag mindre än hälften så mycket resurser på de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna som det görs på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (5) 2017-06-18 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Tillträde för nybörjare ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20) (Dnr U2017/01213/UH)

Läs mer

Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning SOU 2017:20 Uppdraget Att göra en översyn av hela systemet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå

Läs mer

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utgiftsområde 15 Studiestöd Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 15 Studiestöd

Läs mer

Rekrytering till högre utbildning under 50 år Christina Cliffordson

Rekrytering till högre utbildning under 50 år Christina Cliffordson Rekrytering till högre utbildning under 50 år Christina Cliffordson Högskolans expansion de senaste 50 åren Den högre utbildningens omfattning har ökat: från ca 40 000 studenter, fördelade på fyra universitet

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Investeringar för Sverige Utbildningsdepartementet Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige håller ihop Investeringar för bättre mottagande & snabbare etablering

Läs mer

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad Studentekonomi på Högskolan Kristianstad - En rapport från Kristianstad Studentkår Amanda Lindborg Sofie Forss 1 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Underlag... 3 Resultat och Analys... 4 Huvudsaklig

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Investeringar för Sverige Utbildningsdepartementet SUHF 9 oktober 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige håller ihop Investeringar för bättre mottagande

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Yttrande över remiss om betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-05-04 Handläggare Robert Jägare Telefon: 08-508 47 998 Till Arbetsmarknadsnämnden den 16 maj 2017 Ärende 4

Läs mer

Yttrande övre remissen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande övre remissen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) Remiss från kommunstyrelsen Arbetsmarknadsförvaltningen Staben för utveckling och utredning Tjänsteutlåtande AMN 2015 0229.01.06 Sida 1 (7) 2015-09-10 Handläggare Petra Wårstam Larnhed Telefon: 08-508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola 2014-03-13 Mer kunskap med sommarskola Mer kunskap med sommarskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Remissvar Långtidsutredningen 2015

Remissvar Långtidsutredningen 2015 Handläggare: Tove Ahlsten Datum: 2016-04-27 Dnr: PA2-3/1516 Remissvar Långtidsutredningen 2015 Sveriges förenade studentkårer, SFS, har fått möjlighet att framföra synpunkter på Långtidsutredningen 2015,

Läs mer

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 STOR BRIST PÅ HÖGSKOLEUTBILDADE YRKESGRUPPER ANTAL LEDIGA JOBB I EKONOMIN 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete Verksamhetsplan Sveriges förenade studentkårer 2015 / 2016 1. Inledning SFS verksamhetsplan är det dokument som slår fast vilket arbete som SFS ska bedriva under verksamhetsåret med politisk påverkan och

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Sverige ska vara ett land som håller ihop

Sverige ska vara ett land som håller ihop Sverige ska vara ett land som håller ihop Foto: Folio Bildbyrå Återhämtning i svensk ekonomi BNP-tillväxt 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Källa: Egna beräkningar Arbetslösheten sjunker från en hög nivå

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Myter och sanningar om studieavgifter

Myter och sanningar om studieavgifter Myter och sanningar om studieavgifter Men alla andra tar ju ut avgifter! Nä, alla andra tar inte ut avgifter även om majoriteten gör det. Att många andra gör det är heller inget argument för att införa

Läs mer

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning P Handläggare: Styrelsen Datum: 01-0-0 Dnr: O1-/11 Följebrev till Proposition : SFS syn på tillträde till högre utbildning Inledning Under året har frågor om tillträde till högskolan diskuterats flitigt.

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Budgetpropositionen 2017/18:1

Budgetpropositionen 2017/18:1 PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2009

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2009 Sid 1 (6) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2009 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Vårändringsbudget för 2016

Vårändringsbudget för 2016 Utbildningsutskottets yttrande 2015/16:UbU8y Vårändringsbudget för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:99

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH REMISSVAR Rnr 26.04 2004-06-14 Gerd Larsson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH SACO Studentråd

Läs mer

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken Demografiska utmaningar för högskolepolitiken (Lars Brandell 2005-11-19) Under de närmaste fem tio åren kommer förutsättningarna för den svenska högskolepolitiken att förändras. Inte minst gäller det de

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi 2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi Så bygger vi en utbildningskedja i världsklass Nationell kunskapsstrategi Så

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? R1 Handläggare: Styrelsen Datum: 2017-04-12 Dnr: O410-2/1617 Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? Bakgrund Som en del av arbetet under verksamhetsåret 2015/2016

Läs mer

Inga fler sovmorgnar

Inga fler sovmorgnar Socialdemokraterna 2010-09-06 Inga fler sovmorgnar Ungas framtid går före stora skattesänkningar 2 (10) Innehållsförteckning 1. Nu ger även moderata väljare tummen ner för regeringens passiva politik...

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2006

Tilläggsbudget för år 2006 Utbildningsutskottets yttrande 2005/06:UbU3y Tilläggsbudget för år 2006 Till finansutskottet Finansutskottet har den 25 april 2006 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2006 års

Läs mer

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Många har svårt att få jobb Uppsala är på många sätt en bra kommun att leva i. Men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-11-16 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Sammanfattning Synpunkter

Läs mer

Högre utbildning till jobb

Högre utbildning till jobb Kommittémotion C20 Motion till riksdagen 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) Högre utbildning till jobb Sammanfattning Utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till högre utbildning

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Högre utbildning till jobb

Högre utbildning till jobb Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) Högre utbildning till jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Kunskapslyft ett första steg

Kunskapslyft ett första steg 2014-04-23 Kunskapslyft ett första steg Sammanfattning - Socialdemokraterna föreslår idag ett första steg i ett kunskapslyft - Inom ramen för det första steget föreslås 30 000 platser inom komvux, yrkesvux

Läs mer

Totalt innebär satsningen 9,2 miljarder kronor till kommunsektorn, välfärden, skolan och utbildningssystemet 2010-2014.

Totalt innebär satsningen 9,2 miljarder kronor till kommunsektorn, välfärden, skolan och utbildningssystemet 2010-2014. 2010-07-08 9,2 miljarder till jobben, välfärden och en framtidsinvestering i det unga Sverige Alliansregeringen har under mandatperioden prioriterat välfärdens kärna. Reformer har genomförts för höjd kvalitet

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Budgetpropositionen för 2008

Budgetpropositionen för 2008 Fyra prioriterade områden Självständigare lärosäten Förbättrad kvalitet i högre utbildning Utökade forskningsresurser Universitet och högskolor som attraktiva arbetsplatser Nils-Fredrik Ankarcrona 26 september

Läs mer

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Investera i Sveriges framtid Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Socialdemokraterna presenterar idag sin vårbudgetmotion för 2008. Motionen har fokus på nödvändiga investeringar i Sveriges

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige Version: Beslutad version Med kunskaper växer Sverige 5 Människan är en skapande varelse som bygger värde och mening i gemenskap med andra. Alla

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

SOU 2017:20 (U2017/01213/UH)

SOU 2017:20 (U2017/01213/UH) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Christoffer Svensson 08-563 085 06 christoffer.svensson@uka.se 2017-06-13 131-144-17 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Om 50 procentmålet. Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell , rättad )

Om 50 procentmålet. Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell , rättad ) 1 Om 50 procentmålet Inledning Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell 2005-12-18, rättad 2006-01-04) Denna rapport handlar om målet att på sikt skall 50 procent av varje årsklass ha

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens

Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens Stefan Löfven 31 mars 2014 AGENDA Gymnasiekompetens krävs på arbetsmarknaden Stora problem i gymnasieskolan Nytt Kunskapslyft Obligatorisk gymnasieskola Utbildningskontrakt

Läs mer

Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från Utbildningsdepartementet

Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2016:47 RIII (Dnr 110-2087/2015) Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier BESLUT 1(4) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 Anna.Sandstrom@uka.se Umeå universitet Rektor Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Förslag till yttrande över SOU 2017:20 Tillträde för nybörjare ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Förslag till yttrande över SOU 2017:20 Tillträde för nybörjare ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning 2017-05-04 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2017/78 Utbildningsnämnden Förslag till yttrande över SOU 2017:20 Tillträde för nybörjare ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning Förslag

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer