Status Handlingsplanen - åtgärder. ITS Rådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Status Handlingsplanen - åtgärder. ITS Rådet 2011-02-16"

Transkript

1 Status Handlingsplanen - åtgärder ITS Rådet

2 Uppdraget Påskynda införandet Koppling till EU Rådets uppgifter Undanröja hinder Skapa förutsättningar Känna till vad som pågår ITS Rådet

3 Fokusområden 1. Planering av och Innovationer i transportsystemet 2. Data och information 3. Fordon/farkoster, kommunikation och fysisk infrastruktur 4. Godstransporter 5. Persontransporter 6. Storstadsregioner ITS Rådet

4 Särskilt angelägna åtgärder Kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande data Ett svenskt forum för ITS gods Förhandlingsman för ett gemensamt betalsystem. Pilot attraktiva resetjänster i storstadsregionerna Etablering av ett nationellt vägavgiftssystem. Utveckling av den svenska modellen baserat på partnerskap och samverkan ITS Rådet

5 1. PLANERING AV OCH INNOVATIONER I TRANSPORTSYSTEMET Ref. nr Åtgärd 1.1 Ökad användning av ITS i transportsystemet Se till att effektsamband för ITS- och mobility management lösningar görs tillgängliga och används vid all infrastrukturplanering Genomför systematiska, enhetliga utvärderingar och ta fram effektsamband vid införande av nya ITS lösningar Kompetensutveckla beslutsfattare och planerare m.fl. i hur ITS kan användas i transportsystemet 1.2 Långsiktig kunskapsuppbyggnad Utveckling av internationellt konkurrenskraftig forskning och innovation inom ITS - området Utvärdering och översyn av ITS Forskarskola Arbete på EUnivå liksom i Sverige pågår, grund för fortsatt arbete TrV har startat och kommit en bit på väg Färgkod. Arbete i relation till ITS Handlingsplan ITS direktiv eller viktig åtgärd Pågående Status 16 feb ITS Rådet

6 2. DATA OCH INFORMATION Ref. nr Åtgärd 2.1 Statiska data Tillgängliggör kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande statiska, temporära och planbaserade data om transportnät inklusive gång och cykelnät, bytespunkter/ terminaler m.m. (ITS - direktivet) Tillgängliggör trafikregler och trafikföreskrifter (ITS - direktivet) 2.2 Realtidsdata Tillgängliggör kvalitetssäkrad, trafikslagsövergripande trafikinformation i realtid (ITS - direktivet) Tillgängliggör trafiksäkerhetsrelaterade information utan avgift för slutanvändare (ITS - direktivet). 2.3 Etablera en marknadsplats för data och information till ITS tjänster Ta fram förutsättningar och genomför ett pilotprojekt för att etablera en marknadsplats för data och information för att utveckla och införa nya ITS - tjänster TrV arbetar operativt, men Olika definitioner Specifikationer är startat inom EU! Arbete startat inom TrV och EU Arbete pågår, erfarenheter finns ITS Rådet

7 3. FORDON/FARKOSTER, KOMMUNIKATION OCH FYSISK INFRASTRUKTUR Alkolås finns för alla trafikslag. Teknikutveckling pågår. Ref. nr Åtgärd 3.1 Införande av system och tjänster Att införa alkolås inom samtliga trafikslag Fortsatt arbete med att stimulera införandet av ISA Förbereda för ett införande av ecall (europeisk nödsamtal från fordon), (ITS - direktivet) Införandet av det europeiska trafikstyrningssystemet ERTMS enavigation för sjöfarten 3.2 Pilotprojekt och fältförsök Fokusera på och koordinera fullskaleförsök med utvalda ITS tjänster Genomför pilotprojekt med konceptet smarta försäkringar/smart driving. Förhandlingsman tillsätts för att få förutsättningar för ett införande. Planeras ingå i EuroNCAP. Arbete pågår, förstudie för pilot, EU projektet Inkörningsproblematiken löst på Botniabanan Förstudie inledd, leder till kommersiella piloter. Folksam testar ITS Rådet

8 3. FORDON/FARKOSTER, KOMMUNIKATION OCH FYSISK INFRASTRUKTUR, FORTS 2 Ref. nr Åtgärd 3.3 Samverkande system Definiera en fordonsplattform med öppen arkitektur och standardgränssnitt för tillhandahållandet av ITS - tjänster (ITS Action Plan) Ta fram en plan för införande av trafikslagsövergripande samverkande tjänster (fordon-infrastruktur och fordon-fordon) utifrån användarnytta och säkerhet (ITS Action Plan) Definiera en enhetlig standard på olika element i den fysiska infrastrukturen (vägmarkeringar, trafikskyltar etc) Fortsatt utveckling och försök med att använda vägen som sensor. Förstudie inledd, leder till kommersiella piloter. Arbete har initierats Arbete pågår ITS Rådet

9 3. FORDON/FARKOSTER, KOMMUNIKATION OCH FYSISK INFRASTRUKTUR, FORTS 3 Ref. nr Åtgärd 3.4 Kommunikation Fastställa specifikationer för kommunikation infrastruktur till infrastruktur (I2I), fordon till infrastruktur (V2I) och fordon till fordon (V2V) i samverkande system (ITS Action Plan) Test av bl.a. olika trafiksäkerhetsrelaterade tjänster baserade på både korthållskommunikation och mobilnätskommunikation på utpekade vägavsnitt 3.5 Vägavgifter Etablera ett nationellt vägavgiftssystem i Sverige Genomförande av EETS - direktivet (2004/52/EG) och kommissionens beslut om elektroniska vägtullar (2009/750/EG) Ett nationellt kontrollsystem för vägavgifter. Internationellt arbete pågår. Ingår i arbetet med fordon kommersiella piloter. Upphandling Arbete pågår pågår av transpondersystem. lagstiftning, teknisk Km-avgift spec. för utländska alla betalar fordon. Arbete pågår, Införandet harmonisering enligt med plan. i Sverige löper Norden, EU Arbete pågår med flera parter ITS Rådet

10 4. ITS GODS Ref. nr Åtgärd 4.1 Svenskt forum för ITS gods Etablera ett forum för att samordna det svenska arbetet inom ITS gods i Europa. 4.2 Pilotprojekt Initiera ett pilotprojekt för att ta fram ett enhetligt digitalt transportdokument/fraktsedel för gränslösa transporter i samverkan med internationella initiativ (t.ex. e-freight) Integrera demonstrationer för ITS för gods (digital godsinformation, tulldeklarationer, e-freight m.m.) med andra demonstrationsprojekt 4.3 Terminaler och säkra parkeringsplatser Arbeta för standardisering av gemensam beskrivning av terminaler med andra aktörer i Europa Informera om och reservera en säker och trygg parkeringsplats för lastbilar Arbete har startats Förarbete har initierats. EU- med koppling svenskt till engagemang svenskt engagemang Svenskt engagemang Svenskt engagemang medverkar i EU-projektet EU-projekt EastWest ITS Rådet

11 5. PERSONTRAFIK Ref. nr Åtgärd 5.1 Trafikantinformation Göra kvalitetssäkrade multimodala resedata tillgängliga (ITS - direktivet) Tillsätt en förhandlingsman för att möjliggöra att resenärer får en relevant information om och på terminaler/bytesplatser oavsett trafik- och terminaloperatör 5.2 Gemensamma system för bokning, biljetter och betalning Tillsätt en statlig förhandlingsman med uppdrag att träffa överenskommelser om hur system för betalning av kollektivtrafikresor bör utformas för att långsiktigt tillgodose resenärernas behov av enkelhet, tydlighet och smidighet Tillsätt en statlig förhandlingsman för att åstadkomma ett informationssystem, där resenärerna har möjligheter att boka och köpa biljett för hela resan oavsett vilket/vilka bolag som svarar för resan. Advisory board inrättat! Svensk kollektivtrafik driver detta arbete aktivt ITS Rådet

12 5. PERSONTRAFIK, forts Ref. nr Åtgärd 5.3 Trygghetsprojekt Skapa en samlad plan/förstudie för trygghetsåtgärder för individens resor Arbete har startats ITS Rådet

13 6. STORSTAD Ref. nr Åtgärd 6.1 Planering och samarbete Etablera en samarbetsorganisation mellan storstadsregionerna Ett nationellt Storstadsforum (ITS Action Plan) Trafikslagsövergripande ITS-planer inkl strategier för trafikslagsövergripande trafikstyrning för storstadsregionerna ska tas fram. 6.2 Pilotprojekt Demonstrera attraktiva resetjänster med utgångspunkt från The dailycommuter (Demoteater under ITS Världskongress 2009) Identifiera pilotprojekt för hur styrmedel och ITS-lösningar kan användas för att stimulera intelligent och miljövänlig citylogistik och godshantering Arbete pågår. Storstadsforum Arbete har är initierats etablerat. Arbete pågår i Gbg och Kista ITS Rådet

14 6. STORSTAD, forts Ref. nr Åtgärd 6.3 Styra och leda trafik Översyn av och mera aktivt arbete kring trafiksignaler för trafikslagsövergripande och klimatsmart styrning av trafiken (bil, bussar, spårvagnar, cykel, räddningstjänst) Ta fram lösningar för att nå ut med information till berörda trafikanter vid större störningar Arbete pågår inom TrV ITS Rådet

15 Samarbetsformer myndigheter näringsliv Hans Rode Stig Luttinger

16 Inledning Uppgiften från Näringsdepartementet: utveckla samarbetet mellan myndigheter och näringsliv Metoden Upphandling, verkliga fall för LoU-undantag Innovationsupphandling Affärsmodeller/Avtal

17 Processen ökad samverkan myndigheter näringsliv med MoU som plattform Kartläggning MoU Genomförande Förankring Legala, LoU Innovationsupphandling LoU fall: Ericsson Saab Resultat Rådet Myndigheter Näringsliv N-dep rapport Samverkan Vinnova m.fl Affärsmodeller Verkligt fall: Ericsson/Saab Tillämpning av moderna teorier Resultat Tidplan 2010/

18 Frågeställningar av vikt Satsningar Pengar/tid Samrisksatsningar Äganderätter/resultat IPR intellektuella rättigheter Licenser Royaltyn Var regleras olika frågor? EG-direktiv svensk lagstiftning Jäv/konkurrens i olika skeden

19 Chalmers Research on Intelligent Freight Management Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 1

20 Background: ITS Research 14% of GHG come from Freight Transport Need for improved sustainability Complex environment Large inefficiencies in transport operations wasteful operations on several levels The starting project in the ITS-area was the Cassandra project ( ) Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 2

21 Cassandra Identified application areas for intelligent cargo: Dangerous goods Decision rules Ferry transport Showed large potential for reducing goods information administration Demonstration prototype (next slide) Advanced route planning Advanced freight services Licentiate thesis Henrik Sternberg Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 3

22 Prototype Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 4

23 Intelligent cargo Chalmers Actors / ERP Systems IIFEG (Infrastructure) Infrastructure Resources Smart Freight to ERP MASSIP (Security) Logistics 4 Life Cargo ITS-Support (Intelligent Cargo) Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 5

24 Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 6

25 ITS-Support for combined transports Financed by Swedish Road Administration Safe and Sustainable Transport Solutions (Journey of the living engine) Intelligent Cargo demonstration (next slide) Focus on Freight operations handling Difficult to create new value adding services Opportunities for tackling inefficiences (operational waste) Waste in carrier operations, Dissertation Henrik Sternberg (Dec 2011) Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 7

26 ITS World 2009 Transport & Logistik 2010 Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 8

27 Other Projects MASSIP pre-study SETIF/ESTRIP pre-study Hamnpiloten Smart Freight to ERP finalized Dec 2010 Licentiate thesis Vahid Mirzabeiki IIFEG finish in June 2011 Andreas Hagen Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 9

28 Research focus: Energy efficient freight transport using ICT Ongoing research projects Segmented freight transport using ITS for sustainable transport services (Transp. Adm.) Efficient transport: Improving customers service, reducing the environmental impact using ICT (Swedish Energy Agency) Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 10

29 Goods segmentation using ITS Customization of transport services diffentiating between different types of goods using segmentation strategies Virtual gods segmentation coordination of transport and production planning Physical goods segmentation delayed pick-up and/or delivery Time segmentation alternative use of transport modes Efficient frieght transport using ITS Reduced environmental impact Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 11

30 Future Challenges REVENUE MODELS STANDARD GOODS INFORMATION SHARING INTERFACES FOOT- PRINTING COLLABORATION Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 12

31 Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 13

32 Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 14

33 L Would you like to join me for a trip to SKF, gate 4 arriving next week Friday? L Sorry but I am supposed to be there tomorrow att I will have to take an over-night truck! Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 15

34 Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

35 Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva vissa frågor utifrån Rådets mandat och uppgifter inom alla trafikslags intresseorganisationer, projekt av olika slag, standardiseringsorgan (svenska och europeiska) Uppgift påskynda och fokusera svenskt engagemang Stötta svensk ITS industri Viktiga frågeställningar Trafikslagsövergripande Kunden i fokus - nyttoperspektiv Öppenhet kring informations delning Skapa transparens mellan organisationerna Hur gå vidare Intressenterna samlas i ett Svenskt internationellt ITS Forum ITS Rådet 16 februari 2011

36 Exempel på olika organisationer och organ EU policy on Critical Information Infrastructure Protection - CIIP Sustainable transport policies Clean Urban Transport Urban Mobility ITS Action Plan and Directive ITS Rådet 16 februari 2011

37 Informationssäkerhet Positioneringstjänster Särskilt angelägna åtgärder - kärnområden Angelägna områden Kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande data Ett svenskt agerande inom ITS gods Ett gemensamt nationellt betalsystem Pilot attraktiva resetjänster i storstadsregionerna Etablering av ett nationellt vägavgiftssystem Fordonsrelaterad ITS samverkande system ITS Rådet 16 februari 2011

38 Målgrupper generellt Verksamma organisationer som äger/producerar data/information Verksamma inom de olika bransch- och standardiseringsorganen i Sverige Verksamma inom olika organ på Europanivå (EG, branschorgan, Standardisering) ITS Rådet 16 februari 2011

39 Områden där vi bör fokusera Kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande data Definition enligt ITS Handlingsplan: Tillgängliggör kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande statiska, temporära och planbaserade data om transportnät inklusive gång och cykelnät, bytespunkter/ terminaler m.m. Tillgängliggör kvalitetssäkrad, trafikslagsövergripande trafikinformation i realtid Tillgängliggör trafiksäkerhetsrelaterade information utan avgift för slutanvändare Ta fram förutsättningar och genomför ett pilotprojekt för att etablera en marknadsplats för data och information för att utveckla och införa nya ITS - tjänster Göra kvalitetssäkrade multimodala resedata tillgängliga Budskap Alla trafikslag och dess aktörer Öppenhet för delning av data/information Mäklarfunktion som hanterar legala och tekniska frågor Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

40 Områden där vi bör fokusera Ett svenskt agerande inom ITS gods Definition enligt ITS Handlingsplan : Etablera ett forum för att samordna det svenska arbetet inom ITS gods i Europa Initiera ett pilotprojekt för att ta fram ett enhetligt digitalt transportdokument/fraktsedel för gränslösa transporter i samverkan med internationella initiativ (t.ex. e-freight). Integrera demonstrationer för ITS för gods (digital godsinformation, tulldeklarationer, e- freight m.m.) med andra demonstrationsprojekt. Arbeta för standardisering av gemensam beskrivning av terminaler med andra aktörer i Europa. Informera om och reservera en säker och trygg parkeringsplats för lastbilar Budskap Alla trafikslag och dess aktörer Öppenhet för delning av data/information Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

41 Områden där vi bör fokusera Ett gemensamt nationellt betalsystem ( kollektivtrafiken ) Definition enligt ITS Handlingsplan : Tillsätt en statlig förhandlingsman med uppdrag att träffa överenskommelser om hur system för betalning av kollektivtrafikresor bör utformas för att långsiktigt tillgodose resenärernas behov av enkelhet, tydlighet och smidighet Tillsätt en statlig förhandlingsman för att åstadkomma ett informationssystem, där resenärerna har möjligheter att boka och köpa biljett för hela resan oavsett vilket/vilka bolag som svarar för resan. Budskap Alla trafikslag och dess aktörer Öppenhet för delning av data/information Öppna för kommersiella aktörer Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

42 Områden där vi bör fokusera Attraktiva resetjänster Definition enligt ITS Handlingsplan : Demonstrera attraktiva resetjänster med utgångspunkt från The daily commuter Budskap Alla trafikslag och dess aktörer Öppenhet för delning av data/information Öppen för kommersiella och privata initiativ Del i hållbara transporter Inkludera tjänster för funktionsnedsatta ITS Rådet 16 februari 2011

43 Områden där vi bör fokusera Etablering av ett nationellt vägavgiftssystem Definition enligt ITS Handlingsplan : Etablera ett nationellt vägavgiftssystem i Sverige. Genomförande av EETS - direktivet (2004/52/EG) och kommissionens beslut om elektroniska vägtullar (2009/750/EG). Ett nationellt kontrollsystem för vägavgifter Budskap Harmonisering inom Sverige och Europa Skapande av ett gemensamt europeiskt kontrollsystem Öppna för kommersiella aktörer Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

44 Områden där vi bör fokusera Fordonsrelaterad ITS samverkande system Definition enligt ITS Handlingsplan : Fokusera på och koordinera fullskaleförsök med utvalda ITS tjänster Test av bl.a. olika trafiksäkerhetsrelaterade tjänster baserade på både korthållskommunikation och mobilnätskommunikation på utpekade vägavsnitt Ta fram en plan för införande av trafikslagsövergripande samverkande tjänster (fordon-infrastruktur och fordon-fordon) utifrån användarnytta och säkerhet Fastställa specifikationer för kommunikation infrastruktur till infrastruktur (I2I), fordon till infrastruktur (V2I) och fordon till fordon (V2V) i samverkande system Definiera en fordonsplattform med öppen arkitektur och standardgränssnitt för tillhandahållandet av ITS - tjänster Budskap Harmonisering inom Europa/Sverige Öppna för kommersiella aktörer samverken mellan många aktörer Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

45 Standardisering Förslag till fortsättning Partners ITS Rådet ITS Action Plan Svenskt Internationellt ITS forum Övrigt Telepeage 7e Ramprogrammet MoU Energidirektivet ITS Rådet 16 februari 2011

46 ITS Rådet 16 februari 2011

47 Fortsättning Etablera ett Svenskt Internationellt Forum Deltagare Basen består av representanter från de större organisationerna som deltar inom internationella arbetet Öppet forum Uppgifter Övervakar, Informerar om, Koordinerar och Rekommenderar framtida inriktning inom ITS området enligt positionsdokumenten Kontakter Befintliga forum, projekt och arbetsgrupper Avrapporterar till ITS Rådet ITS Rådet 16 februari 2011

48 ITS Rådet 16 februari 2011

49 TILL GENOMFÖRANDE

50 DART Driftsättning av regional trafikinformatik Ett långsiktigt samarbete mellan de offentliga parter i och kring Göteborg som har ett ansvar för trafikinformation till resenär, bl a: Trafikverket, Västtrafik, Trafikkontoret, Göteborgsregionens kommunalförbund DÅ: Startades och finansierades av Göteborgsöverenskommelsen NU: En arbetsgrupp inom Västsvenska Paketet Styrs av en grupp höga tjänstemän från varje organisation Omfattning 75MSEK enligt DART program inom åtgärdsområden: Förbättrad kollektivtrafikinformation Förbättrad vägtrafikinformation Förbättrade pendelparkeringar Samordnad resenärsinformation för bil- och kollektivtrafik Samordnad trafikledning

51 DEN ATTRAKTIVA STADEN ERBJUDER ATTRAKTIVA MÖJLIGHETER ATT ÅKA KOLLEKTIVT, CYKLA OCH GÅ

52 TYDLIGT MÅL FÖR REGIONEN FÖRDUBBLAT RESANDE MED KOLLEKTIVTRAFIKEN TILL 2025

53 POLITISK ENIGHET TYDLIGT MÅL RESURSER

54 FRÅN GOD FRAMKOMLIGHET TILL GARANTERAD FRAM KOMLIGHET FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

55 SNABBT, ENKELT, PÅLITLIGT= SPARA TID, HA KONTROLL, KÄNNA SIG SÄKER

56 VI HAR SAMMA TRAFIKANT och ARBETSMARKNADSREGION - olika organisationer och kompetenser måste mötas

57 SAMVERKANSFÖRDELAR GENOM DART

58 Dart: GE STÖD TILL TRAFIKANTER FÖRE OCH UNDER RESAN

59 Dart: STYRA OCH LEDA TRAFIKANTEN OCH TRAFIKEN

60 DETTA GÖR DART Attraktivt att åka kollektivtrafik - Men också enklare att vara bilist Förbättrad kollektivtrafikinformation Förbättrad vägtrafikinformation Förbättrade pendelparkeringar Samordnad resenärsinformation för bil- och kollektivtrafik Samordnad trafikledning

61 MED ATTRAKTIV RESTJÄNST: FRÅN ALLMÄN TILL LOKAL OCH PERSONLIG INFORMATION FÖRE OCH UNDER RESAN

62 Koncept attraktiv restjänst: TRAFIKINFORMATION FÖR PENDLIGSSTRÅKEN - personligt via dator och mobil - längs vägen - i kollektivtrafiken - på pendelparkeringar

63 Koncept attraktiv restjänst: PERSONLIGT VIA DATOR OCH MOBIL Information om kollektivtrafik och bil före och under resan - störningar och ombyggnader - alternativa färdsätt och resvägar - lediga platser på pendelparkeringar samt bokning av plats

64 Koncept attraktiv restjänst: LÄNGS VÄGEN Dynamiska informationstavlor för att underlätta kombinationsresor INFORMATION OM - jämförande restid för bil och kollektivtrafik - störningar och alternativ resväg - lediga platser på pendelparkeringar

65 Koncept attraktiv restjänst: I KOLLEKTIVTRAFIKEN - realtids- och störningsinformation på bytespunkter, hållplatser, stationer och fordon - information om möjliga byten på fordon

66 Koncept attraktiv restjänst: PÅ PENDELPARKERINGAR - realtids- och störningsinformation för kollektivtrafiken - bom som öppnas med Västtrafikkort - kameror för trygghet

67 Koncept attraktiv restjänst: PILOTER Trafikinformation för pendlingsstråken: - Väg 155 Torslanda - E 45 Trollhättan - Göteborg

68 GENOMFÖRANDE AV VÄSTSVENSKA PAKETET Kräver gemensam trafikledning för bil och kollektivtrafik

69 EN BÄTTRE VARDAG FÖR MÅNGA MÄNISKOR - att göra aktiva reseval

70 SNABB RESPONS VID KRIS Robusthet Kris tillstånd Komplex tillstånd Påverkan på samhället Start av motåtgärder Tidig upptäckt Info push/pull Respons Info push/pull Total belastning på samhället Normaltillstånd Tid Källa: Saab AB

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet 2011-05-18 Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva på och

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 Uppdraget Utveckla formerna för samarbete mellan myndigheter och näringsliv Ge råd i och påskynda Trafikverkets och andra

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

ITS Rådet. ITS Ökad tillgänglighet till data och information

ITS Rådet. ITS Ökad tillgänglighet till data och information ITS Rådet ITS Ökad tillgänglighet till data och information 1 Uppdrag Etablera en gemensam myndighets-/näringslivssyn på vad som är trafikslagsövergripande data och hur dessa ska tillgängliggöras mellan

Läs mer

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model Stockholm 19 juni 2012 ITS The Swedish Way Årets konferens kommer att dels fokusera på regeringens uppdrag till

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen 1. Remissammanställning av na0onell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem 2. Workshop 20/4 ITS från poten0al 0ll

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton 1 Fyra trafikslag men samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Register Statistik över olyckor 2 I internationellt -EU EU-direktiv 2010/40/EU I optimal användning

Läs mer

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Allmänt Mål, strategi & struktur Projektområden Organisation Resultat hittills i Malmö Resultat i övriga städer Framgångsfaktorer och problem Towards

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll)

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Kundperspektivet Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Standards Juni 2013 Information i kollektivtrafik....med information tillgänglig från många datakällor Myndighet/företag Fordon/infrastruktur

Läs mer

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärsforum medlem i Sveriges Konsumenter EPF European Passengers

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Handlingsplan. Trygg och säker kollektivtrafik

Handlingsplan. Trygg och säker kollektivtrafik Handlingsplan Trygg och säker kollektivtrafik Prioriterade åtgärder 2010 2012 Policy för en trygg och säker kollektivtrafik Inledning Västtrafik verkar för en pålitlig och säker kollektivtrafik så att

Läs mer

GovCloud och eförvaltning i vardag och kris

GovCloud och eförvaltning i vardag och kris GovCloud och eförvaltning i vardag och kris Generic 120214 Hur ska vi ha råd med välfärden i framtiden, i vardag såväl som i kris? Ett arbetsliv som kan sträcka sig till 75 års ålder... Det kan krävas

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer

Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region

Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region Emma Franzén David Wallgren Tack till Business Region Göteborg Erik Behm Andreas Göthberg Chalmers tekniska högskola

Läs mer

Uppkopplade och samverkande transporter

Uppkopplade och samverkande transporter SAMMANFATTNING av Färdplan för Uppkopplade och samverkande transporter FÖR ETT SÄKERT, EFFEKTIVT OCH HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM September 2014 Forum for Innovation i Transportsektorn Färdplan för Uppkopplade

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech. Grenseløse data GRENSELØSE DATA Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.se Om projektet Smart Mobil Reseguide Smart

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Bilar som talar med varandra

Bilar som talar med varandra Bilar som talar med varandra för säkerhets skull Trafikverket resultatkonferens 2012-04-23 Stefan Myhrberg Transport Engagements Ericsson Bilar som pratar med varandra AGENDA Uppkopplade fordon och samverkande

Läs mer

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model Stockholm 19 juni 2012 ITS The Swedish Way Årets konferens kommer att dels fokusera på regeringens uppdrag till

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Förbifart Stockholm Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Vad är samverkande Intelligenta Transportsystem (ITS)? Tekniska system för att kommunicera mellan

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm.

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007 Trafiken.nu i Skåne Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Krister Nordland/ Skånetrafiken och Sorin Sima/Vägverket Skåne

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Intelligent Vehicle Safety Systems

Intelligent Vehicle Safety Systems Intelligent Vehicle Safety Systems Trafiksäkerhet utvecklas för framtiden Lennart Lübeck Programrådsordförande IVSS Tillbakablick PFF FoU inom fordonssektorn med statligt stöd IVSS-resultat Positiva och

Läs mer

Smarta trafiklösningar för hållbara städer. Anna Kramers, KTH

Smarta trafiklösningar för hållbara städer. Anna Kramers, KTH Smarta trafiklösningar för hållbara städer Anna Kramers, KTH Agenda CESC och KTH:s initiativ Strategic Innovation Agenda for Smart Cities TRACS projektet Digital Trafikplan för storstäder Fortsatt forskning

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Trafikverkets godsstrategi

Trafikverkets godsstrategi Trafikverkets godsstrategi Varför en (långsiktig) godsstrategi? Intern och extern tydlighet Stärkt konkurrenskraft Reducera negativa effekter Bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet givet

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY Gösta Thorell 9 September 2014 Skogsnäringens IT-framtid enligt EVRY Det handlar inte bara om teknik Vi arbetar med ett paradigmskifte Det handlar om att göra skillnad. Teknik kommer alltid att vara en

Läs mer

The 8 Swedish National ITS Conference 2012

The 8 Swedish National ITS Conference 2012 Nationell ITS Konferens 19 juni 2012 IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm th The 8 Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model Stockholm 19 juni 2012

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Att veta vad som händer innan det händer simulering av effekter av politiska styrmedel

Att veta vad som händer innan det händer simulering av effekter av politiska styrmedel Att veta vad som händer innan det händer simulering av effekter av politiska styrmedel Paul Davidsson Professor i Datavetenskap Fakulteten för Teknik och samhälle paul.davidsson@mah.se Lite mer om mig

Läs mer

Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub Sustainable Business Hub Cleantech Affärsnätverk i Sydsverige Sustainable Business Hub Förening ägd av medlemmarna Finansierad av: 1/3 EU >1/3 Andra källor (mest privat) Övergripande

Läs mer

Ett enklare vardagsresande

Ett enklare vardagsresande Ett enklare vardagsresande Building sustainability 2014 Hans Arby 50 kwh/m 2 * 100 m 2 = 5 000 kwh 0,5 l/mil * 2 000 mil = 10 000 kwh 3 000 kr/m2 * 8 m2 = 24 000 kr 2 000kr/må = 24 000 kr Teknik räcker

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Trafikverkets arbete med fotgängare

Trafikverkets arbete med fotgängare Trafikverkets arbete med fotgängare Vad gör Trafikverket när det gäller fotgängare? Vi gör en hel del men vi gör även en hel del för lite. Vi kan göra mer Uppmärksamma fotgängares skaderisker Uppmärksamma

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model The 9 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model 19 September Kista, Stockholm Hosts: Partners: The Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plan to Action

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Intelligenta transport system - ITS Stöd för effektiv godstrafik på Göta Älv

Intelligenta transport system - ITS Stöd för effektiv godstrafik på Göta Älv En studie om Intelligenta transport system - ITS Stöd för effektiv godstrafik på Göta Älv Göteborg 2010 04 30 rev 1_1, 2010 05 05 Per Åke Olsson VD, Viktoriainstitutet Innehåll Syfte... 3 Problemet, dess

Läs mer

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Anders Peterson, Tekn Dr Avdelningen för kommunikations- och transportsystem (KTS) Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Linköpings universitet/campus

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö.

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART vision Storstadshushåll väljer 9llgång 9ll mobilitet istället för bilägande

Läs mer

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden?

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Gerd Åström, Trafikverket 1 2014-05-16 Grunden våra strategiska utmaningar Kritiska områden med stort gap till önskvärt tillstånd/utveckling

Läs mer

Harmonised ecall European Pilot (HeERO) Summering och reflektioner

Harmonised ecall European Pilot (HeERO) Summering och reflektioner Harmonised ecall European Pilot (HeERO) Summering och reflektioner Gunilla Rydberg, Sjöland&Thyselius, 0761-416947 Bo Andersson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 0705-496096 Agenda Bakgrund

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation för bildelning, Genom att aktörer i bildelningsbranschen arbetar tillsammans kan mer åstadkommas - med mindre resurser. Samverkan innebär att aktörer

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer