Status Handlingsplanen - åtgärder. ITS Rådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Status Handlingsplanen - åtgärder. ITS Rådet 2011-02-16"

Transkript

1 Status Handlingsplanen - åtgärder ITS Rådet

2 Uppdraget Påskynda införandet Koppling till EU Rådets uppgifter Undanröja hinder Skapa förutsättningar Känna till vad som pågår ITS Rådet

3 Fokusområden 1. Planering av och Innovationer i transportsystemet 2. Data och information 3. Fordon/farkoster, kommunikation och fysisk infrastruktur 4. Godstransporter 5. Persontransporter 6. Storstadsregioner ITS Rådet

4 Särskilt angelägna åtgärder Kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande data Ett svenskt forum för ITS gods Förhandlingsman för ett gemensamt betalsystem. Pilot attraktiva resetjänster i storstadsregionerna Etablering av ett nationellt vägavgiftssystem. Utveckling av den svenska modellen baserat på partnerskap och samverkan ITS Rådet

5 1. PLANERING AV OCH INNOVATIONER I TRANSPORTSYSTEMET Ref. nr Åtgärd 1.1 Ökad användning av ITS i transportsystemet Se till att effektsamband för ITS- och mobility management lösningar görs tillgängliga och används vid all infrastrukturplanering Genomför systematiska, enhetliga utvärderingar och ta fram effektsamband vid införande av nya ITS lösningar Kompetensutveckla beslutsfattare och planerare m.fl. i hur ITS kan användas i transportsystemet 1.2 Långsiktig kunskapsuppbyggnad Utveckling av internationellt konkurrenskraftig forskning och innovation inom ITS - området Utvärdering och översyn av ITS Forskarskola Arbete på EUnivå liksom i Sverige pågår, grund för fortsatt arbete TrV har startat och kommit en bit på väg Färgkod. Arbete i relation till ITS Handlingsplan ITS direktiv eller viktig åtgärd Pågående Status 16 feb ITS Rådet

6 2. DATA OCH INFORMATION Ref. nr Åtgärd 2.1 Statiska data Tillgängliggör kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande statiska, temporära och planbaserade data om transportnät inklusive gång och cykelnät, bytespunkter/ terminaler m.m. (ITS - direktivet) Tillgängliggör trafikregler och trafikföreskrifter (ITS - direktivet) 2.2 Realtidsdata Tillgängliggör kvalitetssäkrad, trafikslagsövergripande trafikinformation i realtid (ITS - direktivet) Tillgängliggör trafiksäkerhetsrelaterade information utan avgift för slutanvändare (ITS - direktivet). 2.3 Etablera en marknadsplats för data och information till ITS tjänster Ta fram förutsättningar och genomför ett pilotprojekt för att etablera en marknadsplats för data och information för att utveckla och införa nya ITS - tjänster TrV arbetar operativt, men Olika definitioner Specifikationer är startat inom EU! Arbete startat inom TrV och EU Arbete pågår, erfarenheter finns ITS Rådet

7 3. FORDON/FARKOSTER, KOMMUNIKATION OCH FYSISK INFRASTRUKTUR Alkolås finns för alla trafikslag. Teknikutveckling pågår. Ref. nr Åtgärd 3.1 Införande av system och tjänster Att införa alkolås inom samtliga trafikslag Fortsatt arbete med att stimulera införandet av ISA Förbereda för ett införande av ecall (europeisk nödsamtal från fordon), (ITS - direktivet) Införandet av det europeiska trafikstyrningssystemet ERTMS enavigation för sjöfarten 3.2 Pilotprojekt och fältförsök Fokusera på och koordinera fullskaleförsök med utvalda ITS tjänster Genomför pilotprojekt med konceptet smarta försäkringar/smart driving. Förhandlingsman tillsätts för att få förutsättningar för ett införande. Planeras ingå i EuroNCAP. Arbete pågår, förstudie för pilot, EU projektet Inkörningsproblematiken löst på Botniabanan Förstudie inledd, leder till kommersiella piloter. Folksam testar ITS Rådet

8 3. FORDON/FARKOSTER, KOMMUNIKATION OCH FYSISK INFRASTRUKTUR, FORTS 2 Ref. nr Åtgärd 3.3 Samverkande system Definiera en fordonsplattform med öppen arkitektur och standardgränssnitt för tillhandahållandet av ITS - tjänster (ITS Action Plan) Ta fram en plan för införande av trafikslagsövergripande samverkande tjänster (fordon-infrastruktur och fordon-fordon) utifrån användarnytta och säkerhet (ITS Action Plan) Definiera en enhetlig standard på olika element i den fysiska infrastrukturen (vägmarkeringar, trafikskyltar etc) Fortsatt utveckling och försök med att använda vägen som sensor. Förstudie inledd, leder till kommersiella piloter. Arbete har initierats Arbete pågår ITS Rådet

9 3. FORDON/FARKOSTER, KOMMUNIKATION OCH FYSISK INFRASTRUKTUR, FORTS 3 Ref. nr Åtgärd 3.4 Kommunikation Fastställa specifikationer för kommunikation infrastruktur till infrastruktur (I2I), fordon till infrastruktur (V2I) och fordon till fordon (V2V) i samverkande system (ITS Action Plan) Test av bl.a. olika trafiksäkerhetsrelaterade tjänster baserade på både korthållskommunikation och mobilnätskommunikation på utpekade vägavsnitt 3.5 Vägavgifter Etablera ett nationellt vägavgiftssystem i Sverige Genomförande av EETS - direktivet (2004/52/EG) och kommissionens beslut om elektroniska vägtullar (2009/750/EG) Ett nationellt kontrollsystem för vägavgifter. Internationellt arbete pågår. Ingår i arbetet med fordon kommersiella piloter. Upphandling Arbete pågår pågår av transpondersystem. lagstiftning, teknisk Km-avgift spec. för utländska alla betalar fordon. Arbete pågår, Införandet harmonisering enligt med plan. i Sverige löper Norden, EU Arbete pågår med flera parter ITS Rådet

10 4. ITS GODS Ref. nr Åtgärd 4.1 Svenskt forum för ITS gods Etablera ett forum för att samordna det svenska arbetet inom ITS gods i Europa. 4.2 Pilotprojekt Initiera ett pilotprojekt för att ta fram ett enhetligt digitalt transportdokument/fraktsedel för gränslösa transporter i samverkan med internationella initiativ (t.ex. e-freight) Integrera demonstrationer för ITS för gods (digital godsinformation, tulldeklarationer, e-freight m.m.) med andra demonstrationsprojekt 4.3 Terminaler och säkra parkeringsplatser Arbeta för standardisering av gemensam beskrivning av terminaler med andra aktörer i Europa Informera om och reservera en säker och trygg parkeringsplats för lastbilar Arbete har startats Förarbete har initierats. EU- med koppling svenskt till engagemang svenskt engagemang Svenskt engagemang Svenskt engagemang medverkar i EU-projektet EU-projekt EastWest ITS Rådet

11 5. PERSONTRAFIK Ref. nr Åtgärd 5.1 Trafikantinformation Göra kvalitetssäkrade multimodala resedata tillgängliga (ITS - direktivet) Tillsätt en förhandlingsman för att möjliggöra att resenärer får en relevant information om och på terminaler/bytesplatser oavsett trafik- och terminaloperatör 5.2 Gemensamma system för bokning, biljetter och betalning Tillsätt en statlig förhandlingsman med uppdrag att träffa överenskommelser om hur system för betalning av kollektivtrafikresor bör utformas för att långsiktigt tillgodose resenärernas behov av enkelhet, tydlighet och smidighet Tillsätt en statlig förhandlingsman för att åstadkomma ett informationssystem, där resenärerna har möjligheter att boka och köpa biljett för hela resan oavsett vilket/vilka bolag som svarar för resan. Advisory board inrättat! Svensk kollektivtrafik driver detta arbete aktivt ITS Rådet

12 5. PERSONTRAFIK, forts Ref. nr Åtgärd 5.3 Trygghetsprojekt Skapa en samlad plan/förstudie för trygghetsåtgärder för individens resor Arbete har startats ITS Rådet

13 6. STORSTAD Ref. nr Åtgärd 6.1 Planering och samarbete Etablera en samarbetsorganisation mellan storstadsregionerna Ett nationellt Storstadsforum (ITS Action Plan) Trafikslagsövergripande ITS-planer inkl strategier för trafikslagsövergripande trafikstyrning för storstadsregionerna ska tas fram. 6.2 Pilotprojekt Demonstrera attraktiva resetjänster med utgångspunkt från The dailycommuter (Demoteater under ITS Världskongress 2009) Identifiera pilotprojekt för hur styrmedel och ITS-lösningar kan användas för att stimulera intelligent och miljövänlig citylogistik och godshantering Arbete pågår. Storstadsforum Arbete har är initierats etablerat. Arbete pågår i Gbg och Kista ITS Rådet

14 6. STORSTAD, forts Ref. nr Åtgärd 6.3 Styra och leda trafik Översyn av och mera aktivt arbete kring trafiksignaler för trafikslagsövergripande och klimatsmart styrning av trafiken (bil, bussar, spårvagnar, cykel, räddningstjänst) Ta fram lösningar för att nå ut med information till berörda trafikanter vid större störningar Arbete pågår inom TrV ITS Rådet

15 Samarbetsformer myndigheter näringsliv Hans Rode Stig Luttinger

16 Inledning Uppgiften från Näringsdepartementet: utveckla samarbetet mellan myndigheter och näringsliv Metoden Upphandling, verkliga fall för LoU-undantag Innovationsupphandling Affärsmodeller/Avtal

17 Processen ökad samverkan myndigheter näringsliv med MoU som plattform Kartläggning MoU Genomförande Förankring Legala, LoU Innovationsupphandling LoU fall: Ericsson Saab Resultat Rådet Myndigheter Näringsliv N-dep rapport Samverkan Vinnova m.fl Affärsmodeller Verkligt fall: Ericsson/Saab Tillämpning av moderna teorier Resultat Tidplan 2010/

18 Frågeställningar av vikt Satsningar Pengar/tid Samrisksatsningar Äganderätter/resultat IPR intellektuella rättigheter Licenser Royaltyn Var regleras olika frågor? EG-direktiv svensk lagstiftning Jäv/konkurrens i olika skeden

19 Chalmers Research on Intelligent Freight Management Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 1

20 Background: ITS Research 14% of GHG come from Freight Transport Need for improved sustainability Complex environment Large inefficiencies in transport operations wasteful operations on several levels The starting project in the ITS-area was the Cassandra project ( ) Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 2

21 Cassandra Identified application areas for intelligent cargo: Dangerous goods Decision rules Ferry transport Showed large potential for reducing goods information administration Demonstration prototype (next slide) Advanced route planning Advanced freight services Licentiate thesis Henrik Sternberg Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 3

22 Prototype Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 4

23 Intelligent cargo Chalmers Actors / ERP Systems IIFEG (Infrastructure) Infrastructure Resources Smart Freight to ERP MASSIP (Security) Logistics 4 Life Cargo ITS-Support (Intelligent Cargo) Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 5

24 Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 6

25 ITS-Support for combined transports Financed by Swedish Road Administration Safe and Sustainable Transport Solutions (Journey of the living engine) Intelligent Cargo demonstration (next slide) Focus on Freight operations handling Difficult to create new value adding services Opportunities for tackling inefficiences (operational waste) Waste in carrier operations, Dissertation Henrik Sternberg (Dec 2011) Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 7

26 ITS World 2009 Transport & Logistik 2010 Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 8

27 Other Projects MASSIP pre-study SETIF/ESTRIP pre-study Hamnpiloten Smart Freight to ERP finalized Dec 2010 Licentiate thesis Vahid Mirzabeiki IIFEG finish in June 2011 Andreas Hagen Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 9

28 Research focus: Energy efficient freight transport using ICT Ongoing research projects Segmented freight transport using ITS for sustainable transport services (Transp. Adm.) Efficient transport: Improving customers service, reducing the environmental impact using ICT (Swedish Energy Agency) Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 10

29 Goods segmentation using ITS Customization of transport services diffentiating between different types of goods using segmentation strategies Virtual gods segmentation coordination of transport and production planning Physical goods segmentation delayed pick-up and/or delivery Time segmentation alternative use of transport modes Efficient frieght transport using ITS Reduced environmental impact Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 11

30 Future Challenges REVENUE MODELS STANDARD GOODS INFORMATION SHARING INTERFACES FOOT- PRINTING COLLABORATION Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 12

31 Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 13

32 Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 14

33 L Would you like to join me for a trip to SKF, gate 4 arriving next week Friday? L Sorry but I am supposed to be there tomorrow att I will have to take an over-night truck! Kent Lumsden & Henrik Sternberg Chalmers ITS, Feb, 2011 Division of Logistics and Transportation Slide 15

34 Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

35 Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva vissa frågor utifrån Rådets mandat och uppgifter inom alla trafikslags intresseorganisationer, projekt av olika slag, standardiseringsorgan (svenska och europeiska) Uppgift påskynda och fokusera svenskt engagemang Stötta svensk ITS industri Viktiga frågeställningar Trafikslagsövergripande Kunden i fokus - nyttoperspektiv Öppenhet kring informations delning Skapa transparens mellan organisationerna Hur gå vidare Intressenterna samlas i ett Svenskt internationellt ITS Forum ITS Rådet 16 februari 2011

36 Exempel på olika organisationer och organ EU policy on Critical Information Infrastructure Protection - CIIP Sustainable transport policies Clean Urban Transport Urban Mobility ITS Action Plan and Directive ITS Rådet 16 februari 2011

37 Informationssäkerhet Positioneringstjänster Särskilt angelägna åtgärder - kärnområden Angelägna områden Kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande data Ett svenskt agerande inom ITS gods Ett gemensamt nationellt betalsystem Pilot attraktiva resetjänster i storstadsregionerna Etablering av ett nationellt vägavgiftssystem Fordonsrelaterad ITS samverkande system ITS Rådet 16 februari 2011

38 Målgrupper generellt Verksamma organisationer som äger/producerar data/information Verksamma inom de olika bransch- och standardiseringsorganen i Sverige Verksamma inom olika organ på Europanivå (EG, branschorgan, Standardisering) ITS Rådet 16 februari 2011

39 Områden där vi bör fokusera Kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande data Definition enligt ITS Handlingsplan: Tillgängliggör kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande statiska, temporära och planbaserade data om transportnät inklusive gång och cykelnät, bytespunkter/ terminaler m.m. Tillgängliggör kvalitetssäkrad, trafikslagsövergripande trafikinformation i realtid Tillgängliggör trafiksäkerhetsrelaterade information utan avgift för slutanvändare Ta fram förutsättningar och genomför ett pilotprojekt för att etablera en marknadsplats för data och information för att utveckla och införa nya ITS - tjänster Göra kvalitetssäkrade multimodala resedata tillgängliga Budskap Alla trafikslag och dess aktörer Öppenhet för delning av data/information Mäklarfunktion som hanterar legala och tekniska frågor Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

40 Områden där vi bör fokusera Ett svenskt agerande inom ITS gods Definition enligt ITS Handlingsplan : Etablera ett forum för att samordna det svenska arbetet inom ITS gods i Europa Initiera ett pilotprojekt för att ta fram ett enhetligt digitalt transportdokument/fraktsedel för gränslösa transporter i samverkan med internationella initiativ (t.ex. e-freight). Integrera demonstrationer för ITS för gods (digital godsinformation, tulldeklarationer, e- freight m.m.) med andra demonstrationsprojekt. Arbeta för standardisering av gemensam beskrivning av terminaler med andra aktörer i Europa. Informera om och reservera en säker och trygg parkeringsplats för lastbilar Budskap Alla trafikslag och dess aktörer Öppenhet för delning av data/information Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

41 Områden där vi bör fokusera Ett gemensamt nationellt betalsystem ( kollektivtrafiken ) Definition enligt ITS Handlingsplan : Tillsätt en statlig förhandlingsman med uppdrag att träffa överenskommelser om hur system för betalning av kollektivtrafikresor bör utformas för att långsiktigt tillgodose resenärernas behov av enkelhet, tydlighet och smidighet Tillsätt en statlig förhandlingsman för att åstadkomma ett informationssystem, där resenärerna har möjligheter att boka och köpa biljett för hela resan oavsett vilket/vilka bolag som svarar för resan. Budskap Alla trafikslag och dess aktörer Öppenhet för delning av data/information Öppna för kommersiella aktörer Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

42 Områden där vi bör fokusera Attraktiva resetjänster Definition enligt ITS Handlingsplan : Demonstrera attraktiva resetjänster med utgångspunkt från The daily commuter Budskap Alla trafikslag och dess aktörer Öppenhet för delning av data/information Öppen för kommersiella och privata initiativ Del i hållbara transporter Inkludera tjänster för funktionsnedsatta ITS Rådet 16 februari 2011

43 Områden där vi bör fokusera Etablering av ett nationellt vägavgiftssystem Definition enligt ITS Handlingsplan : Etablera ett nationellt vägavgiftssystem i Sverige. Genomförande av EETS - direktivet (2004/52/EG) och kommissionens beslut om elektroniska vägtullar (2009/750/EG). Ett nationellt kontrollsystem för vägavgifter Budskap Harmonisering inom Sverige och Europa Skapande av ett gemensamt europeiskt kontrollsystem Öppna för kommersiella aktörer Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

44 Områden där vi bör fokusera Fordonsrelaterad ITS samverkande system Definition enligt ITS Handlingsplan : Fokusera på och koordinera fullskaleförsök med utvalda ITS tjänster Test av bl.a. olika trafiksäkerhetsrelaterade tjänster baserade på både korthållskommunikation och mobilnätskommunikation på utpekade vägavsnitt Ta fram en plan för införande av trafikslagsövergripande samverkande tjänster (fordon-infrastruktur och fordon-fordon) utifrån användarnytta och säkerhet Fastställa specifikationer för kommunikation infrastruktur till infrastruktur (I2I), fordon till infrastruktur (V2I) och fordon till fordon (V2V) i samverkande system Definiera en fordonsplattform med öppen arkitektur och standardgränssnitt för tillhandahållandet av ITS - tjänster Budskap Harmonisering inom Europa/Sverige Öppna för kommersiella aktörer samverken mellan många aktörer Integrera informationssäkerhet ITS Rådet 16 februari 2011

45 Standardisering Förslag till fortsättning Partners ITS Rådet ITS Action Plan Svenskt Internationellt ITS forum Övrigt Telepeage 7e Ramprogrammet MoU Energidirektivet ITS Rådet 16 februari 2011

46 ITS Rådet 16 februari 2011

47 Fortsättning Etablera ett Svenskt Internationellt Forum Deltagare Basen består av representanter från de större organisationerna som deltar inom internationella arbetet Öppet forum Uppgifter Övervakar, Informerar om, Koordinerar och Rekommenderar framtida inriktning inom ITS området enligt positionsdokumenten Kontakter Befintliga forum, projekt och arbetsgrupper Avrapporterar till ITS Rådet ITS Rådet 16 februari 2011

48 ITS Rådet 16 februari 2011

49 TILL GENOMFÖRANDE

50 DART Driftsättning av regional trafikinformatik Ett långsiktigt samarbete mellan de offentliga parter i och kring Göteborg som har ett ansvar för trafikinformation till resenär, bl a: Trafikverket, Västtrafik, Trafikkontoret, Göteborgsregionens kommunalförbund DÅ: Startades och finansierades av Göteborgsöverenskommelsen NU: En arbetsgrupp inom Västsvenska Paketet Styrs av en grupp höga tjänstemän från varje organisation Omfattning 75MSEK enligt DART program inom åtgärdsområden: Förbättrad kollektivtrafikinformation Förbättrad vägtrafikinformation Förbättrade pendelparkeringar Samordnad resenärsinformation för bil- och kollektivtrafik Samordnad trafikledning

51 DEN ATTRAKTIVA STADEN ERBJUDER ATTRAKTIVA MÖJLIGHETER ATT ÅKA KOLLEKTIVT, CYKLA OCH GÅ

52 TYDLIGT MÅL FÖR REGIONEN FÖRDUBBLAT RESANDE MED KOLLEKTIVTRAFIKEN TILL 2025

53 POLITISK ENIGHET TYDLIGT MÅL RESURSER

54 FRÅN GOD FRAMKOMLIGHET TILL GARANTERAD FRAM KOMLIGHET FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

55 SNABBT, ENKELT, PÅLITLIGT= SPARA TID, HA KONTROLL, KÄNNA SIG SÄKER

56 VI HAR SAMMA TRAFIKANT och ARBETSMARKNADSREGION - olika organisationer och kompetenser måste mötas

57 SAMVERKANSFÖRDELAR GENOM DART

58 Dart: GE STÖD TILL TRAFIKANTER FÖRE OCH UNDER RESAN

59 Dart: STYRA OCH LEDA TRAFIKANTEN OCH TRAFIKEN

60 DETTA GÖR DART Attraktivt att åka kollektivtrafik - Men också enklare att vara bilist Förbättrad kollektivtrafikinformation Förbättrad vägtrafikinformation Förbättrade pendelparkeringar Samordnad resenärsinformation för bil- och kollektivtrafik Samordnad trafikledning

61 MED ATTRAKTIV RESTJÄNST: FRÅN ALLMÄN TILL LOKAL OCH PERSONLIG INFORMATION FÖRE OCH UNDER RESAN

62 Koncept attraktiv restjänst: TRAFIKINFORMATION FÖR PENDLIGSSTRÅKEN - personligt via dator och mobil - längs vägen - i kollektivtrafiken - på pendelparkeringar

63 Koncept attraktiv restjänst: PERSONLIGT VIA DATOR OCH MOBIL Information om kollektivtrafik och bil före och under resan - störningar och ombyggnader - alternativa färdsätt och resvägar - lediga platser på pendelparkeringar samt bokning av plats

64 Koncept attraktiv restjänst: LÄNGS VÄGEN Dynamiska informationstavlor för att underlätta kombinationsresor INFORMATION OM - jämförande restid för bil och kollektivtrafik - störningar och alternativ resväg - lediga platser på pendelparkeringar

65 Koncept attraktiv restjänst: I KOLLEKTIVTRAFIKEN - realtids- och störningsinformation på bytespunkter, hållplatser, stationer och fordon - information om möjliga byten på fordon

66 Koncept attraktiv restjänst: PÅ PENDELPARKERINGAR - realtids- och störningsinformation för kollektivtrafiken - bom som öppnas med Västtrafikkort - kameror för trygghet

67 Koncept attraktiv restjänst: PILOTER Trafikinformation för pendlingsstråken: - Väg 155 Torslanda - E 45 Trollhättan - Göteborg

68 GENOMFÖRANDE AV VÄSTSVENSKA PAKETET Kräver gemensam trafikledning för bil och kollektivtrafik

69 EN BÄTTRE VARDAG FÖR MÅNGA MÄNISKOR - att göra aktiva reseval

70 SNABB RESPONS VID KRIS Robusthet Kris tillstånd Komplex tillstånd Påverkan på samhället Start av motåtgärder Tidig upptäckt Info push/pull Respons Info push/pull Total belastning på samhället Normaltillstånd Tid Källa: Saab AB

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet 2011-05-18 Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva på och

Läs mer

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

Digitalisering och innovation i kollektivtrafiken. En kunskapssammanställning. Västsvenska forskningsnoden för morgondagens resa

Digitalisering och innovation i kollektivtrafiken. En kunskapssammanställning. Västsvenska forskningsnoden för morgondagens resa Västsvenska forskningsnoden för morgondagens resa Digitalisering och innovation i kollektivtrafiken Sandra Haraldson, Mikael Lind, Per-Erik Holmberg, Niklas Johansson, Alf Peterson, Viktoria Swedish ICT

Läs mer

Modern vägtrafikledning

Modern vägtrafikledning Modern vägtrafikledning November 2013 0 Dokumenttitel: Modern Vägtrafikledning Skapat av: Dokumentdatum: 131129 Dokumenttyp: Rapport Publikationsnr: Ärendenummer: TRV 2013/89414 Version: 1.0 Publiceringsdatum:

Läs mer

Grönboken "Mot en ny kultur för rörlighet i städer" frågor och Regionplane- och trafikkontorets svar

Grönboken Mot en ny kultur för rörlighet i städer frågor och Regionplane- och trafikkontorets svar Regionplane- och trafikkontoret Caroline Olsson Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) Stockholms läns landsting Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 4414, 102 69 Stockholm Västgötagatan 2 Växel

Läs mer

Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS

Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS Dokumenttitel: Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS Författare: M Andersson, T Biding, C Huusko, A Svärdby-Bergman, F Westman,

Läs mer

Uppkopplade och samverkande transporter

Uppkopplade och samverkande transporter SAMMANFATTNING av Färdplan för Uppkopplade och samverkande transporter FÖR ETT SÄKERT, EFFEKTIVT OCH HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM September 2014 Forum for Innovation i Transportsektorn Färdplan för Uppkopplade

Läs mer

RAPPORT. ITS Ökad tillgänglighet till data och information. ITS Rådet, Hans Rode. Sweco Infrastructure AB. Stora projekt. Birger Höök, Stig Luttinger

RAPPORT. ITS Ökad tillgänglighet till data och information. ITS Rådet, Hans Rode. Sweco Infrastructure AB. Stora projekt. Birger Höök, Stig Luttinger ITS Rådet, Hans Rode ITS Ökad tillgänglighet till data och information Uppdragsnummer 2144098000 Förslag till åtgärder Stockholm 2012-05-07, reviderad 2012-06-05 Sweco Infrastructure AB Stora projekt Birger

Läs mer

Arbetsrapport från KTH Centre for Sustainable Communications

Arbetsrapport från KTH Centre for Sustainable Communications Titel: Realtid i samverkan för ökad kollektivtrafikanvändning och hållbar utveckling Författare: Carlos Cano Viktorsson Arbetsrapport från KTH Centre for Sustainable Communications ISSN: 1654-479x TRITA-SUS-2014:1

Läs mer

Träfikledning ällä träfiksläg

Träfikledning ällä träfiksläg Omvä rldsänälys Informätionshäntering genom federätiv och regleräd process fo r Träfikledning ällä träfiksläg Rapport 2015-03-09 Projekt 288 Version 1.0 Mikael Lind Alf Peterson Stefan Svensson 1 Förord

Läs mer

ULTIMATE EXPERIENCE enabling accessibility to nature and culture in Sweden

ULTIMATE EXPERIENCE enabling accessibility to nature and culture in Sweden ULTIMATE EXPERIENCE enabling accessibility to nature and culture in Sweden Ansökan till Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation Initiering 2013 A OM ANSÖKAN Svensk projektsammanfattning * Projektet

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES TRANSPORTSEKTOR Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES TRANSPORTSEKTOR Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES TRANSPORTSEKTOR Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Trafiksäkerhet, insatsområde, trafikdata och samverkande system

Trafiksäkerhet, insatsområde, trafikdata och samverkande system BÄSTA MÅTTET Trafiksäkerhet, insatsområde, trafikdata och samverkande system DEMO MÖJLIG UPPBYGGNAD Restid Ex. på tillämpningar Bästa måttet Öppen data DEMO Ex. på indata FÖRSTUDIERAPPORT Navigator API

Läs mer

Catch-MR Cooperative Approaches to Transport Challenges in Metropolitan Regions

Catch-MR Cooperative Approaches to Transport Challenges in Metropolitan Regions Catch-MR Cooperative Approaches to Transport Challenges in Metropolitan Regions Erfarenheter från ett unikt samarbete kring hållbara transportlösningar Om du är intresserad av att veta mer om det fortsatta

Läs mer

Transportsystem för hållbar utveckling och konkurrenskraft

Transportsystem för hållbar utveckling och konkurrenskraft Transportsystem för hållbar utveckling och konkurrenskraft Slutrapport från projektet Transport 2030 Transport 2030 redovisar en framtidsbild för det svenska transportsystemet samt förslag till ett nationellt

Läs mer

Webbaserad reseplanering utifrån ett användarperspektiv

Webbaserad reseplanering utifrån ett användarperspektiv UPTEC STS 07033 Examensarbete 20 p Oktober 2007 Webbaserad reseplanering utifrån ett användarperspektiv Förslag på en comodal reseplanerare för Trafiken.nu Abstract Web based route planning from a user

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 12 mars 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 12 mars 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-03-04 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 12 mars 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Slutrapport Gröna Korridorer 20 december 2012

Slutrapport Gröna Korridorer 20 december 2012 PM Ärendenr: Trafikverket: TRV 2010/83737A VINNOVA: 2010-02066 Sjöfartsverket: 10-03063 Till: Näringsdepartementet Från: Trafikverket i samråd med Sjöfartsverket och Vinnova 2012-12-20 Slutrapport Gröna

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

Ds 2015:11. Res lätt med biljett. Näringsdepartementet

Ds 2015:11. Res lätt med biljett. Näringsdepartementet Ds 2015:11 Res lätt med biljett Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Ett miljöanpassat informationssamhälle år 2020! - en rapport från IT-politiska strategigruppen

Ett miljöanpassat informationssamhälle år 2020! - en rapport från IT-politiska strategigruppen Ett miljöanpassat informationssamhälle år 2020! - en rapport från IT-politiska strategigruppen Ett stort tack till arbetsgruppen och till alla övriga som deltagit i arbetet! Stockholm 17 oktober 2006 Ylva

Läs mer