1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Årsprognos för nämndens driftsresultat"

Transkript

1 Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Datum Årsprognos för nämndens driftsresultat Resultat & prognos Arbetsmarknadsnämndens resultat efter april månad uppgår till tkr. Överskottet beror främst på att under perioden initierade utvecklingsinsatser ännu ej genererat i nivå med budget. Dessutom finns en del personalvakanser samt ett överskott inom sysselsättningsfasen som förväntas förbrukas senare under året Prognos Då ett fjärde boende ännu inte öppnat så beräknas både personalna och na avseende ensamkommande flyktingungdomar att bli avsevärt lägre än budget. Däremot ökar na för mottagande av vuxna flyktingar och för dessa medel kommer vi att bedriva verksamhet, bland annat utökad svenska för invandrare. en för 215 beräknas hållas. Ensamkommande flyktingungdomar Fördyrade placerings riskerar att påverka ekonomin, då vi ej får täckning från Migrationsverket för frivilliga externa placeringar för ungdomar under asyl. Vår fordran på Migrationsverket uppgår till 13,6 mnkr, varav 6,1 mnkr avser 214. Svenska för invandrare Då elevantalet varit högre än budgeterat har också na överstigit budgeten med 3 tkr. Utökade för SFI finansieras genom från Migrationsverket för ökat flyktingmottagande. Avslutade till självförsörjning Under årets fyra första månader har 19 personer avslutats till självförsörjning, vilket är något fler än vid samma tidpunkt 214. Således finns goda förutsättningar att upprepa förra årets fantastiska resultat på 341 avslut till arbete och studier och förhoppningsvis även förbättra det. 1 (3)

2 Driftredovisning Arbetsmarknadsnämnd Årsprognos bidrag taxor och avgifter övriga personal lokal kapital övriga Summa netto Årsprognos för nämndens investeringar Nämnden har för avsikt att under hösten använda sin investeringsram på 3 tkr till att tillgänglighetsanpassa verksamhetens lokaler. Investeringsredovisning ProjektNa mn Ack tom Årsbudge t Prognos 215 Totalt Slutprogn os(hela proj.) (hela proj.) Investerings ram AMN

3 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Effektmålen och dess indikatorer kommer att följas upp i delårsrapport 2. Effektmål Indikator Målvärde Av samtliga sökande i nämndens verksamhet ska 27 % nå varaktig självförsörjning genom arbete eller studier under 215 Andel sökande som ej återaktualiseras inom 6 mån (%) Antal sökande som ej återaktualiseras inom 6 mån (personer) Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Av de sökande som skrivs in i nämndens verksamhet under 215 ska 28 % skrivas ut till självförsörjning genom arbete eller studier under året Andel avslut till studier eller arbete (%) Antal avslut till studier eller arbete (personer) Aktiviteterna löper på enligt plan. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Av samtliga sökande i nämndens verksamhet ska 27 % nå varaktig självförsörjning genom arbete eller studier under 215 Anställa en arbetsmarknadssekreterare Avslutad Genomförande av e-ansökan Pågående enligt plan Förstärkt medel för rekryteringsutbildningar Avslutad Metodutveckling genom utvecklingspott Pågående enligt plan Av de sökande som skrivs in i nämndens verksamhet under 215 ska 28 % skrivas ut till självförsörjning genom arbete eller studier under året Anställa en arbetsmarknadssekreterare Avslutad Genomförande av e-ansökan Pågående enligt plan Förstärkt medel för rekryteringsutbildningar Avslutad Metodutveckling genom utvecklingspott Pågående enligt plan Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Cecilia Lejon

4 Delårsrapport 1-215: Finansiering Kommunfullmäktige Datum 1 Finansiering I prognosen för 215 ingår en jämförelsestörande post. Fora har aviserat återbetalning av 24 års premier, som uppgår till 16,1 mnkr. Skatte och generella statsbidrag blir lägre än budgeterat. Prognosen bygger på SKL s uppgifter i april 215. Räntena bedöms bli lägre, dels pga ränteläget men även till följd av att Trelleborgs hamn AB har amorterat sitt lån till kommunen. Pensionsna förväntas utifrån senaste prognos från KPA blir högre än budget. En fördjupad analys ska genomföras av KPA inför DR2/215. Räntena blir lägre än budgeterat. Det beror både på ränteläget och på att kommunen inte har behövt låna i den takt som förväntats. Det i sin tur beror på lägre investeringsnivå och att betalningarna till Trafikverket, för Trelleborgsbanan är senarelagda. 1 (1)

5 Delårsrapport 1-215: Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige Datum Inledning Förvaltningarna har lämnat årsprognos för nämndens driftresultat och för nämndens investeringar samt bedömning av måluppfyllelse avseende nämndens effektmål. Prognosen visar på ett resultat på - 14,2 miljoner kronor, vilket är 19,8 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat på 5,5 miljoner kronor. Nämndernas avvikelser uppgår till -26,3 miljoner kronor. De nämnder som redovisar avvikelser är socialnämnden (-2 mnkr), arbetsmarknadsnämnden (+,2 mnkr), samhällsbyggnadsnämnden (- 2 mnkr), överförmyndarnämnden (-1,3 mnkr), valnämnden (+,6 mnkr). Tekniska nämnden redovisar ett underskott totalt på 3,8 mnkr. Det fördelas på skattefinansierad verksamhet på - 5,6 mnkr och taxefinansierad verksamhet på + 1,8 mnkr. Socialförvaltningen har skrivit i sin delårsrapport att socialnämnden har för avsikt att vid sammanträdet i maj ta ställning till en handlingsplan för att nå budget i balans. Inom finansiering finns en avvikelse på + 6,5 mnkr. Det beror främst på en återbetalning av 24 års premier från Fora på 16,1 mnkr. Skatte och generella statsbidrag förväntas bli 12 mnkr lägre än budgeterat. Pensionsna är högre än budget och en negativ avvikelse på 8,3 mnkr prognostiseras. Finansnettot har en positiv prognos på 8,9 mnkr, främst till följd av lägre ränte. Prognosen för investeringarna är 227,4 mnkr, att jämföras med budget på 29,1 mnkr. Taxefinansierad verksamhet står i prognosen för 14,3 mnkr, att jämföras med budget på 19,7 mnkr. Förvaltningarnas kommentarer till de ekonomiska prognoserna och bedömningar av möjligheten att nå nämndernas effektmål framgår av bifogade dokument. 2 God ekonomisk hushållning 2.1 Verksamhetsmål Sammanfattningsvis bedöms det stora flertalet av nämndernas effektmål kunna uppnås under året. Flera av nämndernas mål följs emellertid upp med indikatorer som ännu inte redovisar utfallsdata. Först i samband med delårsrapport 2 eller i samband med årsredovisningen kan nämnderna redovisa måluppfyllelsen på ett mer heltäckande sätt. Undantaget är samhällbyggnadsnämnden vars indikatorer löpande mäter måluppfyllelsen, och som redan nu bedömer att effektmålen gällande förvaltningens servicekvalitet respektive hållbar utveckling riskerar att inte uppnås under 215. Respektive nämnds bedömning av möjligheten att nå effektmålen framgår av bifogade dokument. 1 (3)

6 2 (3) 2.2 Finansiella mål I samband med beslut om budget 215 fastställde kommunfullmäktige ett antal finansiella mål för året, som ska spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun. Enligt denna prognos kommer inte målet om ett resultat på 2 procent av skatte och generella statsbidrag att uppfyllas. Det påverkar även måluppfyllelsen avseende självfinansieringsgrad och soliditet. Däremot är prognosen för investeringar lägre än budget, vilket innebär att detta mål uppnås. 2.3 Driftredovisning Nämnd Årsprognos Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Revisionen Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd varav elnät varav vatten och avlopp varav avfall och återvinning Finansiering Verksamheternas nettokostnad Skatte Generella statsbidrag/utjämn bidrag Finansiella Finansiella Årets resultat

7 3 (3) 2.4 Investeringsredovisning Investeringsredovisning (tkr) Nämnd Årsprognos Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Revisionen Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd -1-1 Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd -3-3 Samhällsbyggnadsnämnd -3-3 Servicenämnd Teknisk nämnd varav elnät varav vatten och avlopp varav avfall och återvinning Summa

8 1 (3) Delårsrapport Bildningsnämnden Datum 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Bildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 215. Intäkterna beräknas öka jämfört med budget, framförallt driftbidrag från statliga myndigheter och övriga driftbidrag. Högre för driftprojekten motsvaras dock oftast av högre för desamma. De interkommunala na (s.k. IKE) och na för ersättning till fristående enheter ökar mer än budgeterat och detta berör flertalet verksamheter. Det betyder att de barn och elever som befinner sig i förskolor och skolor i andra kommuner eller fristående enheter är fler än budgeterat. Lokalna kommer att vara ca 4 mnkr lägre än budgeterat men denna sänkning kommer att motsvaras av en ökning av måltidna. Denna växling beror på att serviceförvaltningen har tagit över de s.k. produktionsytorna i matsalarna och debiterar bildningsförvaltningen för detta via måltidsna. Bildningsnämndens resultat Bildningsnämndens resultat för första et 215 är 6,9 mnkr (214 6,6 mnkr). Vid analys av resultatet ingår varken lönerevision eller semesterlön. Intäkterna är 5,5 mnkr högre än budgeterat och na är 1,4 mnkr lägre än budget. Driftredovisning Bildningsnämnd kkr kkr kkr kkr Årsprognos kkr kkr kkr bidrag taxor och avgifter personal övriga lokal kapital övriga Summa netto

9 2 (3) 2 Årsprognos för nämndens investeringar Bildningsnämndens prognos för 215 är,6 mnkr lägre än tilldelad investeringsbudget. Anledningen till detta är att en del av anslaget för inventarier till Pilevallskolan ska förbrukas under kommande år. Prognosen för Klagstorp skola/förskola är,4 mnkr högre än anslaget. Investeringsredovisning Bildningsnämnd ProjektNamn Ack tom Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) ( Klagstorp fsk - inventarier Pilevall inventarier Granlunda fsk, inventarier 452 Paviljong Skegrie, inventarier 833 Minibuss lösen resursskola 93 Investeringsram Bildning Måluppfyllelse och aktiviteter Bildningsnämnden har inget preliminärt utfall för effektmålen till delårsbokslut 1. Därmed kan inte måluppfyllelsen kommenteras. Effektmål Indikator Målvärde "Trelleborgs förskolor ska ligga i framkant i jämförelse med andra skånska kommuner när det gäller förskolans förtydligade kunskapsuppdrag, där alla barn är trygga och väl förberedda för grundskolan" Skolan i Trelleborg ska vara en trygg och säker miljö där elever och vuxna möts med öppenhet och respekt. Alla elever ska oberoende av kön bli behöriga för gymnasiestudier som grund för ett framgångsrikt vuxenliv. Gymnasieskolan ska erbjuda en konkurrenskraftig utbildning med hög kvalitet och höga resultat, utformad enligt elevens förutsättningar och önskemål i syfte att förbereda inför vuxenlivet Nöjd föräldraindex minst 8 Meritvärde årskurs 9 minst 22 poäng Behörighet till gymnasieskola minst 1 % Nöjd Elevindex minst 71 Andel elever med fullständiga betyg minst 8 % Nöjd Elevindex minst 63 Andel elever med slutbetyg från söderslättsgymnasiet inom 3 år, exkl introduktionsprogramen. Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, exklusive Introduktionsporgrammen. minst 1 % minst 14 meritpoäng I särskolan ska varje elev ges möjlighet att hitta sin väg till ett

10 3 (3) Effektmål Indikator Målvärde självständigt liv Vuxenutbildningen ska erbjuda en effektiv utbildning med hög kvalité som ger den studerande möjlighet till fortsatt utbildning och/eller självförsörjning Andelen kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning som vid årets slut har slutfört kurs minst 84 % Effektmål Aktivitet Status Slutdatum "Trelleborgs förskolor ska ligga i framkant i jämförelse med andra skånska kommuner när det gäller förskolans förtydligade kunskapsuppdrag, där alla barn är trygga och väl förberedda för grundskolan" Framtagande av handlingsplan för barns tal- och språkutveckling. Framtagande av handlingsplan för dokumentation om barns utveckling och lärande. Avslutad Avslutad Skolan i Trelleborg ska vara en trygg och säker miljö där elever och vuxna möts med öppenhet och respekt. Alla elever ska oberoende av kön bli behöriga för gymnasiestudier som grund för ett framgångsrikt vuxenliv. Implementering av handlingsplan för utveckling av fritidshemmen. Alla grundskolor i Trelleborg skall genomgått matematiklyftet. Pågående enligt plan Pågående enligt plan Införa läslyftet på grundskolan. Ej påbörjad Framtagande av handlingsplan för övergångar inom och mellan skolformerna. Pågående enligt plan Gymnasieskolan ska erbjuda en konkurrenskraftig utbildning med hög kvalitet och höga resultat, utformad enligt elevens förutsättningar och önskemål i syfte att förbereda inför vuxenlivet Starta upp ett projekt tillsammans med Malmö Högskola för att stärka det formativa förhållningssättet hos pedagogerna. Pågående enligt plan I särskolan ska varje elev ges möjlighet att hitta sin väg till ett självständigt liv Öka andelen behöriga lärare. Ej påbörjad Kvalitetssäkra mottagandeprocessen i särskolan. Pågående enligt plan Vuxenutbildningen ska erbjuda en effektiv utbildning med hög kvalité som ger den studerande möjlighet till fortsatt utbildning och/eller självförsörjning Utredning kring distansutbildning, kopplat till en handlingsplan. Öka antalet lärlingsutbildningar och därigenom fler företagskontakter. Pågående enligt plan Avslutad Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Jytte Lindborg

11 1 (3) Delårsrapport Fritidsnämnden Datum Årsprognos för nämndens driftsresultat Driftredovisning Fritidsnämnden Årsprognos personal lokal bidrag taxor och avgifter övriga kapital övriga Summa netto 2 Årsprognos för nämndens investeringar Årsprognos för nämndens investeringar Fritidsnämndens investeringsram år tkr - bedöms komma att nyttjas fullt ut under år 215. ProjektNamn Ack tom Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) UVljusrening, badhuset UUX316 Fritid Traktor, Fritid Investeringsram Fritid

12 2 (3) 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Indikatorerna rapporteras årligen, det saknas därför utfallsdata för delårsrapporten. Effektmål Indikator Målvärde Fritidsnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga mötesplatser Fritidsnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt fritidsutbud för samhällets alla medborgare Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för att skapa ett jämställt förenings- och idrottsliv i Trelleborgs kommun. Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för att stärka barnen och ungdomarnas hälsa genom bra möjligheter till aktiviteter Andelen av befolkningen som är föreningsaktiva i åldern 4-2 år Antal deltagare tillfällen i föreningar, ålder 4-2 år (LOK) SCB fråga: Möjligheterna för att kunna utöva sina fritidsintressen (index) SCB fråga: Hur man ser på våra idrotts- och motionsanläggningar (index) Handlingsplaner jämställdhet Trygghetsmätning på fritidsgårdarna hur trygg känner du dig på väg till och från Fritidsgårdarna samt på fritidsgårdarna? Antal idrottsevenemang av större karaktär minst 87 % minst 33 st minst 7,2 minst 6,3 minst 5 st minst 9 % minst 35 st Aktiviteterna genomförs enligt plan. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Fritidsnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga mötesplatser Fritidsnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt fritidsutbud för samhällets alla medborgare Utredning Söderslättshallen Ej påbörjad Utredning Temalekplats Pågående enligt plan Byggprojekt Pågående enligt plan Utredning föreningsbidrag Pågående enligt plan Utredning Maglarp Pågående enligt plan Utredning lokaler Pågående enligt plan Ridsporten Pågående enligt plan Föreningsutbildning Pågående enligt plan Utredning Elitbidrag Pågående enligt plan Familjedag Ej påbörjad Ungdomsarrangemang och tävlingar Pågående enligt plan Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för att skapa ett jämställt förenings- och idrottsliv i Trelleborgs kommun. Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för att stärka barnen och ungdomarnas hälsa genom bra möjligheter till aktiviteter Tjejidrottshelg Pågående enligt plan Stöd till föreningarnas jämställdhetsarbete Pågående enligt plan Långsiktig strategi Pågående enligt plan Fritidsgård Skegrie Pågående enligt plan Bibliotek + fritidsgård Pågående enligt plan

13 3 (3) 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Jörgen Flink

14 1 (4) Delårsrapport Kommunstyrelsen Datum Årsprognos för nämndens driftsresultat För kommunledningsförvaltningen görs prognosen att driftbudgeten totalt sett hamnar på +/- vid årets slut. Det finns viss osäkerhet kring om verksamheten som är kopplad till utskottet för hållbar utveckling respektive näringslivsutskottet kommer att förbruka avsatta medel under år 215 eftersom organisationen och verksamheten inte fullt ut är beslutat än. De ekonomiska konsekvenserna av att ansvaret för näringslivsfrågorna flyttas från Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB kan inte heller bedömas fullt ut för tillfället. De politiska na överskrider den periodiserade budgeten för 1. Detta kan förklaras med en delvis ny politisk organisation under kommunstyrelsen samt med de utbildningsinsatser som har genomförts för nya förtroendevalda m.fl. Även räddningstjänsten bedömer att årets budget kommer att hållas. Det finns ett överskott i personalbudgeten för de första fyra månaderna som beror på tjänstledigheter, sjukfrånvaro och vakanser. Delårsrapport 1 Kommunstyrelse kkr kkr kkr Årsprognos kkr kkr kkr taxor och avgifter övriga personal övriga Summa netto bidrag lokal kapital

15 2 (4) 2 Årsprognos för nämndens investeringar Investeringsbudgeten bedöms tillräcklig för kommunledningsförvaltningens och räddningstjänstens behov. När det gäller anslaget för strategiska markförvärv är det som vanligt svårt att göra någon prognos för detta eftersom det ska användas när tillfällen till lämpliga förvärv dyker upp. Proj Ack Årsprognos Avvik Prog- Budg Totalt Utf Ack 215 Total Slut Prognos Avvik Slutprog- Bud 446 Resecentrum Trelleborg E-Wärna Kommunövergripande system 821 Rådhuset Kundtjänst ledstråk 832 Leasingbilar KS 91 Investeringsram KS 911 Inv.ram KS Strat. markköp 912,5 912,5 913,5 912, ,92 94,92 95,8 94, ,68 15,68 16,32 15, ,9 8887, , , Måluppfyllelse och aktiviteter Effektmålen kan ännu inte kommenteras då det i nuläget saknas utfallsdata för indikatorerna. Effektmål Indikator Målvärde Förvaltnings- och bolagsledningar ska uppleva kommunledningsförvaltningen som ett kompetent stöd Nöjd-lednings-index minst 8 En ökad andel av kommunens verksamhet ska finansieras med externa medel Andelen externa bidrag i förhållande till verksamhetens Andelen EU-bidrag i förhållande till verksamhetens minst 6 % minst,5 % Trelleborg ska vara en kommun där invånare känner sig säkra och trygga Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst minst 68 % Nöjd Region-Index - Trygghet minst 54 % Trelleborgs kommun ska vara tillgänglig och ge medborgarna Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) minst 9 %

16 3 (4) Effektmål Indikator Målvärde stort inflytande på kommunens verksamheter och beslut Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt minst 5 % minst 1 % minst 9 % Nöjd Inflytande-Index - Helheten minst 35 % Genom satsning på destinationsutveckling ska antalet besökare till kommunen öka Trelleborg ska ha ett företagsklimat som stimulerar det befintliga näringslivet och leder till nya företagsetableringar Antal gästnätter (TEM) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI minst 81 st minst 7 % Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar arbetet kring Trelleborgs Centralstation i tillräcklig omfattning och på ett effektivt sätt Nöjd-nämnd/styrelse-index minst 8 Nöjd-lednings-index minst 8 Flertalet aktiviteter är pågående enligt plan. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Förvaltnings- och bolagsledningar ska uppleva kommunledningsförvaltningen som ett kompetent stöd Investeringsprocessen ska bekräftas i en investeringspolicy med tillämpningsanvisningar. Stödja rekrytering av framtida ledare genom att ett trainee-program startas för att ta tillvara på och utveckla intern kompetens. Leda och stödja arbetet med W3D3 och Meetings. Ej påbörjad Ej påbörjad Pågående enligt plan Implementering av styrsystem. Pågående enligt plan Omarbetning/uppdatering av policys och styrdokument Förändringar till följd av utredning om uppföljning av ramavtal och hantering av leverantörsfakturor ska genomföras. Fortsätta utveckla löneöversynsprocessen genom att arbeta med och upprätta särskilda lönekriterier för ledare i samverkan med förvaltningarna. Fortsätta utveckla nämndsadministrationen genom internt nätverk som leds av kommunledningsförvaltningen Starta arbetet med kommungemensam dokumenthantering Nämndsekonomuppdraget ska beskrivas i samverkan med respektive förvaltningsledning Utveckling av den konsultativa rollen gentemot förvaltnings- och bolagsledningar genom utbildning i ett konsultativt arbetssätt. Pågående enligt plan Pågående enligt plan Ej påbörjad Pågående enligt plan Pågående enligt plan Ej påbörjad Ej påbörjad Implementera Stratsys fullt ut Pågående enligt plan En ökad andel av kommunens Information/utbildning i EU-kunskap Pågående enligt plan

17 4 (4) Effektmål Aktivitet Status Slutdatum verksamhet ska finansieras med externa medel och ansökningsförfarande för samtliga nämnder/förvaltningar. Gemensam mall för beslutsunderlag för projekt med externa medel ska tas fram. Modell för uppföljning av externa medel ska skapas. Pågående enligt plan Pågående enligt plan Trelleborg ska vara en kommun där invånare känner sig säkra och trygga Trelleborgs kommun ska vara tillgänglig och ge medborgarna stort inflytande på kommunens verksamheter och beslut Genom satsning på destinationsutveckling ska antalet besökare till kommunen öka Risk- och sårbarhetsanalyser Pågående enligt plan Vidareutveckla kundtjänst Pågående enligt plan Vidareutveckla ungdomsforum Pågående enligt plan Genomförande av målgruppsanalys Ej påbörjad Framtagande av kommunikationsplan Ej påbörjad Trelleborg ska ha ett företagsklimat som stimulerar det befintliga näringslivet och leder till nya företagsetableringar Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar arbetet kring Trelleborgs Centralstation i tillräcklig omfattning och på ett effektivt sätt Förtydligande av ägardirektiven för AB Östersjöterminalen och Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB (TKUAB). Framtagande av näringslivsstrategi och näringslivsplan i samarbete med näringslivet Utredning av förutsättningarna för ett småföretagarcentrum och ett företagshotell Fortsätta med gemensamma avstämningar mellan berörda aktörer och kommunledningsförvaltningen Ta fram kommunikationsplan för både intern och extern kommunikation Ej påbörjad Ej påbörjad Ej påbörjad Pågående enligt plan Pågående enligt plan Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Jonas Rosenkvist, kommundirektör Kent Naterman, räddningschef

18 1 (3) Delårsrapport Kulturnämnden Datum Årsprognos för nämndens driftsresultat Årsprognos för nämndens driftresultat Kulturnämnden visar ett överskott på tkr (årsbasis) för det första et I detta överskott ingår driftprojektet Film om Axel Ebbe med 235 tkr. Överskottet finns främst inom tre verksamheter. Biblioteksverksamhetens överskott förklaras av att de nya skolbibliotekstjänsterna ännu ej är fullt till-/besatta, Parken har mycket goda och Kultur- och evenemangsenhetens medel inom kulturgarantin ännu ej har något utfall. Samtliga verksamheter med bidrag till studieförbund och föreningar är periodiserade. Även Kulturskolans och vissa av Bibliotekets (Region Skåne och Kriminalvårdsstyrelsen) periodiseras. Prognos helår 215 är en budget i balans, dvs nollresultat. Driftredovisning Kulturnämnd Årsprognos bidrag taxor och avgifter övriga personal lokal kapital övriga Summa netto 2 Årsprognos för nämndens investeringar Årsprognos för nämndens investeringar Kulturnämndens investeringsram år tkr - bedöms komma att nyttjas fullt ut under år 215. ProjektNamn Ack tom Prognos Totalt 1 Slutprognos (hela proj.) 1 (hela proj.)

19 2 (3) ProjektNamn Ack tom Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) 823 K- magasinet, entré mm 83 Skolbibl.pool, inventarier 94 Investeringsram Kultur Måluppfyllelse och aktiviteter Indikatorerna rapporteras årligen, det saknas därför utfallsdata för delårsrapporten. Effektmål Indikator Målvärde Kulturnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga samlingspunkter Kulturnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av kulturaktiviteter för samhällets alla medborgare Kulturnämnden ska aktivt arbeta för att öka kulturmedvetenheten hos barn och unga Genom ett brett och kvalitativt kulturutbud ska kulturnämnden bidra till att medborgarna stärks i sin självkänsla Kulturnämnden ska aktivt bidra till en högre miljömedvetenhet SCB: Nöjd Kund Index Biblioteksverksamhet Antalet kulturaktivteter för äldreboende SCB: Nöjd Medborgar Index - Kultur SCB:s fråga Hur ser du på tillgången av kulturevenemang Antal föreningar som samverkar med kulturnämnden kring barn och ungdoms kultur Skolbibliotekarier Antalet aktiviteter på folkbiblioteken per 1 invånare Genomsnittligt antal lån per kommuninvånare på bibliotek (inkl alla media och barnlitteratur) I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ställa krav på efterlevande av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter mäts genom efterlevande på ställda krav i procent minst 7,5 minst 1 st minst 58 minst 6,1 st minst 1 st minst 5 st minst 1 st minst 8 st minst 1 % Aktiviteterna genomförs enligt plan. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Kulturnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga samlingspunkter Biblioteksfilial centralstationen Pågående enligt plan Utredning bibliotek + fritidsgård Pågående enligt plan Utredning hörsal Pågående enligt plan

20 3 (3) Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Utredning bibliotek museet Ej påbörjad Kulturnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av kulturaktiviteter för samhällets alla medborgare Arrangemang i stadsparken Pågående enligt plan Paviljong stadsparken Pågående enligt plan Utredning hantverksmuseum Ej påbörjad Kulturpolitiska mål Pågående enligt plan Kulturnämnden ska aktivt arbeta för att öka kulturmedvetenheten hos barn och unga Genom ett brett och kvalitativt kulturutbud ska kulturnämnden bidra till att medborgarna stärks i sin självkänsla Kulturnämnden ska aktivt bidra till en högre miljömedvetenhet Kulturgaranti Pågående enligt plan Utredning Temalekplats Pågående enligt plan Skolbibliotekspoolen Pågående enligt plan Tillgänglighetsanpassning Ej påbörjad Utbildning Ej påbörjad Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Jörgen Flink

21 1 (2) Delårsrapport Överförmyndarnämnden Datum 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Ökning av antal ärenden förväntas fortgå med 5-1 % per år. Ärenden med stor omfattning och hög svårighetsgrad samt antal förvaltarskap förväntas öka i motsvarande omfattning. Den preliminära ramen, tkr, för överförmyndarnämnden kommer inte täcka na för den ökade volymen av ärenden. På grund av samarbetet med Svedala och Skurup har man anställt ytterligare en person på heltid. Intäkterna från Svedala och Skurup kommer inte att täcka na för den ökande mängden ärenden, ökade personal samt för datorer, lokaler och telefoni. Driftredovisning Överförmyndarnämnd Årsprognos personal bidrag taxor och avgifter lokal kapital övriga Summa netto 2 Årsprognos för nämndens investeringar Överförmyndarnämnden använder det administrativa systemet Wärna för överförmyndare. I systemet utgör akterna grunden för bland annat dagboksanteckningar, uttagstillstånd, arvodesberäkningar och korrespondens. Till detta system kan en digital e-tjänst kopplas där ställföreträdaren med e-legitimation kan registrera uppgifter och lämna årsredovisningar för sina huvudmän via nätet. Överförmyndarnämndens handläggare kan därefter granska inskickade uppgifter och godkänna/avslå eller begära komplettering direkt via e-tjänsten.

22 2 (2) Överförmyndarnämnden avser att inköpa tjänsten under 216. Tjänsten beräknas kosta 1 tkr i investering. Driftskostnad under tkr. Utbildningskostnad 25 tkr. Investeringsredovisning Överförmyndarnämnd ProjektNamn Ack tom Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) 3 Måluppfyllelse och aktiviteter 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen:

23 1 (1) Delårsrapport Revision Datum 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Kommunrevisionens helårsprognos visar på ett resultat. Kostnader för personal, lokaler och övriga beräknas bli i paritet med årsbudgeten, varför inga avvikelser finnas att kommentera. Alf Wahlgren Sakkunnigt biträde, Pwc Driftredovisning Revision Årsprognos personal övriga Summa netto lokal 2 Årsprognos för nämndens investeringar Revisionen har inga investeringar 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Revisionen har inget att rapportera om måluppfyllelse och aktiviteter. 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Alf Wahlgren Sakkunnigt biträde, PWC

24 1 (5) Delårsrapport Samhällsbyggnadsnämnden Datum Årsprognos för nämndens driftsresultat Kommundirektör och kommunjurist har hanterat en möjlig skadeståndsfråga och gjort en överenskommelse med fyra fastighetsägare i Skegrie. Ersättning och konkreta bullerreducerande åtgärder kommer att belasta samhällsbyggnadsnämndens budget under 215. I detta skede uppskattas kostnaden till cirka 1 8 kronor. Fastigheterna är belägna i Skegrie inom DP 83 och DP 83 II antagna i kommunfullmäktige respektive Detaljplanerna innehåller felaktigheter och brister vilket bland annat resulterat i att fastigheterna varit utsatt för bullernivåer över rekommenderade riktvärden. Vidare har i ärende från 27 överinstanser kommit fram till att nämnden brustit i myndighetsutövningen vad gäller ett bygglov. Nämnden kommer under året belastas med en kostnad på knappt 2 kronor för bland annat återställning av två kupor. Prognosen för helåret är minus 2 kronor. Nämnden har beslutat att handlingsplan inte behöver tas fram. Nämnden har under 214 och 215 tagit beslut om ett antal byggsanktionsavgifter som inte finns med i ekonomiredovisningen förrän det att betalning sker. Anledning till detta är att dessa beslut ofta överklagas i flera instanser och att det då går 2-3 år innan beslutet vinner laga kraft. Driftredovisning Samhällsbyggnadsnämnd Årsprognos övriga Summa netto bidrag taxor och avgifter övriga personal lokal kapital 2 Årsprognos för nämndens investeringar Inga avvikelser från plan.

25 2 (5) ProjektNamn Ack tom Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) 96 Inv. ram SBN Måluppfyllelse och aktiviteter Samlad bedömning är att flera av nämndens effektmål inte kommer att nås och dessa kommenteras kort nedan. Nämnden inväntar vidare nya strategiska inriktningsmål inför under året planerad översyn av nämndens befintliga effektmål. Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen Bedömningen är att indikatorn för handläggningstider bygglov kommer att uppfyllas. Indikator anger att minst 9 % av överklagande ärenden skall stå sig vid överprövning. Resultatet för ett är 8 % och bedömningen är att detta mål inte kommer att nås 215. Förvaltningen har satt igång ett arbete med kvalitetssäkring, rutiner, dubbla underskrifter, m.m. för att öka rättsäkerheten i förvaltningens beslut, vilket på sikt kommer att leda till måluppfyllelse. Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun Indikator anger att andelen jungfrulig mark som ianspråktas vid planläggning ska minska. Vidare anger indikator att andelen bostäder i kollektivtrafiknära lägen vid planläggning ska öka. Båda dessa indikatorer följs upp en gång per år där helåret 214 var första tillfället. Nu finns ett basvärde som gör att målet för helåret 215 går att följa upp. Vidare anger indikator att statusen i kommunens yt-, kust- och grundvattenförekomster ska uppfylla fastställda miljökvalitetsnormer. Vidare anger indikator att halterna av luftföroreningar ska uppfylla gällande miljökvalitetsnormer och därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper i samhället. Bedömningen är att effektmålet inte kommer att nås under 215. Förvaltningen arbetar med fastställt åtgärdsprogram för vattenförekomsterna och vad gäller luftföroreningarna ligger halterna inte över gällande miljökvalitetsnormer. Formuleringen att därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper föranleder ett löpande och framöver utvecklat arbete med luftföroreningarna i Trelleborgsluften. Effektmål Indikator Målvärde Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen. Kunden kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstiderna. Bygglov-, miljö- respektive mät och kartverksamheten ska vid kundundersökningar ha minst 8 % nöjda kunder I överklagningsärenden ska 9 % av nämndens beslut stå fast vid en överprövning

26 3 (5) Effektmål Indikator Målvärde Besked att bygglovsansökan är komplett/behöver kompleteras ska lämnas inom maximalt två veckor från ärendets ankomst. På sikt är målet att besked ska lämnas inom en vecka. 8 % av alla bygglov- och anmälningsärenden ska ska klaras inom åtta veckor från det att ärendet är komplett. Ekonomi i balans Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slätt- och backlandskap i Trelleborgs kommun ska öka. Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesser ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituationer Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun Prognos för helåret Antal förskolebarn som genom förvaltningens medverkan besöker natur- och kulturmiljöer i Trelleborgs kommun ska årligen uppgå till minst 5 elever. Minst tre förskolor och skolor ska delta med elever i detaljplaneprojekt Minst 125 barn och ungdomar ska årligen delta i natur- /miljöundervisning Halterna av luftföroreningar ska uppfylla gällande miljömål och därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper i samhället Statusen i yt-, kust- och grundvattenförekomster ska uppfylla gällande miljökvalitetsnormer Andelen jungfrulig mark som ianspråktas vid planläggning ska minska Andelen bostäder i kollektivnära lägen ska vid planläggning öka Kommunens tillsyn enligt miljöbalken. Kommunens kontroll enligt livsmedelslagen. Kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen Miljöbalken Länsstyrelsen Miljöbalken behovsutredning och tillsynsplan Livsmedelslagen Länsstyrelsen Livsmedelslagen behovsutredning och kontrollplan Plan- och bygglagen Länsstyrelsen Plan- och bygglagen behovsutredning och verksamhetsplan Aktiviteterna flyter i stort på som planerat. Några aktiviteter bygger dock på att beslut fattas på andra nivåer inom kommunen. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen. Kunden kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstiderna. 1. Vattenprovtagning barn Pågående enligt plan Vattenprovtagning bekämpningsmedel Avslutad Klimatanpassningsarbetet Pågående enligt plan Övertagande av tillsyn Avslutad Policydokument Pågående enligt plan Ny bygglovsprocess Avslutad Gyllefred Pågående enligt plan

27 4 (5) Effektmål Aktivitet Status Slutdatum 8. Individuell verksamhetsplanering Avslutad Samverkan polismyndigheten Ej påbörjad Företagsklimatet Avslutad Kundtjänst Avslutad Branschmöten Pågående enligt plan Lantbruksmöte Avslutad Dricksvattenmöten Pågående enligt plan Kunduppföljning Pågående enligt plan Arkiv Mät & Karta Pågående enligt plan Planhandlingsarkiv Ej påbörjad Jämställdhet Avslutad Utredning KLM Pågående med avvikelse Bygglov och PBL-tillsyn Pågående enligt plan OVK- och hissregister Pågående enligt plan Detaljplaner Pågående enligt plan Grundkartor och nybyggnadskartor Pågående enligt plan Miljöinspektör Avslutad Miljötillsyn Pågående enligt plan Förorenad mark Handlingsplan Pågående enligt plan Tillsynskort Pågående enligt plan Livsmedelskontroll Pågående enligt plan Serviceåtaganden Avslutad Ekonomi i balans 3. Ekonomiredovisning Pågående med avvikelse Taxor och avgifter Pågående enligt plan Samverkan - Stöd och bidrag Ej påbörjad Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slätt- och backlandskap i Trelleborgs kommun ska öka. Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesser ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituationer Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun 33. Sponsring busskort Pågående enligt plan Snorkelled Pågående enligt plan Samverkan fysisk planering Pågående enligt plan Miljöbokslut Pågående enligt plan Projekten - Hållbar utveckling Pågående enligt plan Vattendragsgrupper Ej påbörjad Stadens vattendrag Ej påbörjad Vattenförvaltning mot god status Pågående enligt plan Övre innerstaden Pågående enligt plan Sjöstaden väster Ej påbörjad Verksamhetsområde väster Ej påbörjad Energieffektivisering och Fossilfritt 22 Pågående enligt plan Trafikinfrastruktur Pågående med avvikelse Kommunens mätcenter Ej påbörjad Stadsmiljöutveckling Ej påbörjad

28 5 (5) Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Kommunens tillsyn enligt miljöbalken. Kommunens kontroll enligt livsmedelslagen. Kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen 48. Naturgruppen Pågående enligt plan Dalköpingeån Ej påbörjad Hållbart resande Pågående enligt plan Grönytor och gröna korridorer Ej påbörjad Luftmätningar Avslutad Marina reservatet Pågående enligt plan Landsbygdsstrategi Ej påbörjad Jämställt övre Pågående enligt plan Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Rune Brandt

29 1 (4) Delårsrapport Socialnämnden Datum 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Helårsprognosen för Socialnämnden landar sammantaget på ett underskott med 2 mnkr. Prognosen för äldreomsorgsverksamheten visar på ett underskott på 3 miljoner under förutsättning att regerings miljard till äldreomsorgen för 215 kommer socialnämnden till del. Exklusive regeringens miljardsatsning riskerar underskottet att hamna på 7 mnkr. Det ökade behovet av äldreomsorgsplatser har resulterat i en lång kö till boendeplatser. För att kunna möta behovet och erbjuda plats har externa korttidsplatser köpts alternativt har vårdtagaren legat kvar på lasarettet. Kostnaden för både externa korttidsplatser och kostnaden till regionen för utskrivningsklara har därmed ökat och medfört överdrag av budget. När boendeplatser saknas ökar också timmarna inom hemvårdsverksamheten med befarat budgetöverdrag som följd. Helårsprognosen för verksamhetsområdet funktionshinder/lss visar ett underskott på 7 mnkr. För att begränsa underskottet, undvika kostsammare externa placeringar och erbjuda plats på hemmaplan har ett nytt barnboende tillskapats. Prognosen pekar på ett underskott för dels det nya barnboendet och dels för den egna verksamheten avseende personlig assistans. Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde visar ett underskott på 1 mnkr. Bakgrunden till underskottet ligger som tidigare år i för externa placeringar och familjehem. Antalet externt placerade dygn har under det första et sjunkit med 2% jämfört med sista et 214 men visar således fortfarande en stor negativ avvikelse mot budget. Svårigheterna med att hitta kvalificerade familjehem kvarstår och innebär att externt konsultstöd även fortsättningsvis är nödvändiga i vissa placeringar. Handlingsplan Socialnämnden kommer vid sitt maj sammanträde ta ställning till en handlingsplan för budget i balans. På samma nämnd kommer socialnämnden fatta beslut om höjningar av avgifter och hyror. Driftredovisning Socialnämnd Årsprognos bidrag personal taxor och avgifter övriga

30 2 (4) lokal Årsprognos kapital övriga Summa netto Årsprognos för nämndens investeringar Nämndens totala investeringsmedel uppgår till 6 62 tkr tkr av dessa avser omdisponerade medel från 214 och 5 5 tkr är nämndens årliga ospecificerade utrymme för beslut om investeringsanslag. Investeringsanslag har beviljats för utbyte av leasingbilar, inköp av inventarier, besökssystym och installation av system för digital nyckelhantering inom hemtjänsten. Sammantaget pekar prognosen på att omdisponerade medel för utbyte av leasingbilar ger ett överskott med 2 tkr. Delårsrapport 1 Kommunstyrelse ProjektNamn Ack tom Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) Leasingbilar - Soc 4141 Utrustning Lssboende 828 Leasingbilar socialförv 841 Högalid inventarier 842 Dagverksamhet inventarier 845 Besökssystem 847 Nyckelfritt låssystem 92 Investeringsram Soc Måluppfyllelse och aktiviteter Effektmål Indikator Målvärde insatser ska kännetecknas av god service och Trygghet i ordinärt boende Trygghet i särskilt boende

31 3 (4) Effektmål Indikator Målvärde ett respektfullt bemötande Genom tidiga insatser och noggrann uppföljning ska barnets behov av fortsatt stöd från socialtjänsten minskas Med hjälp av tidiga insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och evidensbaserade metoder ska i så stor utsträckning som möjligt splittring av familjer undvikas Genom ökat samarbete mellan olika nämnder möjliggörs en ökad personalförsörjning och egenförsörjning såväl för ungdomar som för äldre. Genom olika insatser ska energiförbrukning och utsläpp av hälsovådliga ämnen minska Trygghet i lss-boenden Andel återaktualiserad efter ett år, ålder -12 år Andelen individuellt behovsprövad öppenvård Antal sökande till omvårdnadsprogrammet Antal ungdomar som erbjuds sommarjobb Andelen med brukare med trygghetslarm som har digital nyckel skall öka minst 75 8 % minst 95 % Effektmål Aktivitet Status Slutdatum insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande Individuella bistånd i särskilt boende Pågående enligt plan Alla boende skall ha en kontaktperson Pågående enligt plan Genom tidiga insatser och noggrann uppföljning ska barnets behov av fortsatt stöd från socialtjänsten minskas Alla boende och brukare inom hemtjänsten skall ha en aktuell genomförandeplan Införa digitala nycklar till larmkunder för snabbare insats vid larm Skapa nätverk för omsorgspedagoger inom LSS för att tydliggöra och stärka deras mandat och inflytande över verksamheterna Medverkande i Familjecentral i Anderslöv Användning av skattningsformulär Journal Digital Uppföljning och utvärdering av alla placeringar under en treårsperiod Pågående enligt plan Avslutad Pågående enligt plan Pågående enligt plan Pågående enligt plan Pågående enligt plan Barngruppsverksamhet Pågående enligt plan Med hjälp av tidiga insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och evidensbaserade metoder ska i så stor utsträckning som möjligt splittring av familjer undvikas Genom ökat samarbete mellan olika nämnder möjliggörs en ökad personalförsörjning och egenförsörjning såväl för ungdomar som för äldre. Medverkande i Familjecentral i Anderslöv Fortsatt utveckling av Sociala Insats Grupper tillsammans med polis och skola. Fortsatt utveckling av öppna insatser till missbrukare Utbildning i Funktionell Familje Terapi(FFT) Inventering av tillgång på handledare med handledarutbildning Upplåta 75 platser inom socialförvaltningen till sommarjobb via Navigatorcentrum Pågående enligt plan Pågående enligt plan Pågående enligt plan Pågående enligt plan Pågående enligt plan Pågående enligt plan Handledarutbildning Pågående enligt plan Delta på tre mässor Pågående enligt plan Vård- och Omsorgscollege Pågående enligt plan Genom olika insatser ska energiförbrukning och utsläpp Installera digitala nycklar hos brukare Pågående enligt plan

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Verksamhetsplan 1 (12) Datum 2015-01-09 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Inledning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders

Läs mer

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Tjänsteskrivelse 1 (20) Datum Diarienummer 2014-09-02 2014A0032 Samhällsbyggnadschef Rune Brandt 0410-733280 Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Inledning Verksamhetsplanen beskriver

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Årsredovisning 2014 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2014 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning 2014 TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare: Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Ove Hed, Johanna Wahlberg, Lars Strandberg Produktion och tryck: Exakta Printing 2015 Trelleborgs

Läs mer

Måndagen den 16 november 2015 kl. 18:30. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen)

Måndagen den 16 november 2015 kl. 18:30. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans aula, Hallsberg Måndagen den 16 november 2015 kl. 18:30. Ärenden 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med anledning

Läs mer

Vår verksamhet Verksamhetsplaner för åren 2011-2013 Enligt Budget med flerårsplan, KF 2010-06-21 Trelleborgs kommun

Vår verksamhet Verksamhetsplaner för åren 2011-2013 Enligt Budget med flerårsplan, KF 2010-06-21 Trelleborgs kommun Vår verksamhet Verksamhetsplaner för åren 2011-2013 Enligt Budget med flerårsplan, KF 2010-06-21 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Läsanvisningar 2 Kommunalrådet kommenterar verksamhetsplanen 3 Verksamhetsidé

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 2 november 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Folkets

Läs mer

Framsidan fr. v. 1 Den 20 september öppnades portarna för Lönsbodas nyrenoverade sporthall. 2 Under en hel vecka i maj firade Parkskolan i Osby att

Framsidan fr. v. 1 Den 20 september öppnades portarna för Lönsbodas nyrenoverade sporthall. 2 Under en hel vecka i maj firade Parkskolan i Osby att Å rsredovis NING 2013 osby årsredovisning 2013 Framsidan fr. v. 1 Den 20 september öppnades portarna för Lönsbodas nyrenoverade sporthall. 2 Under en hel vecka i maj firade Parkskolan i Osby att skolan

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2014

Tertialuppföljning, maj 2014 Tertialuppföljning, maj 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2014 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2014 Resultatjämförelse 2014 20 Noter till resultatjämförelse 2014

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Innan sammanträdets början kommer NCC att informera kommunfullmäktiges ledamöter om nytt bad i Burlöv. Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Innan sammanträdets början kommer NCC att informera kommunfullmäktiges ledamöter om nytt bad i Burlöv. Sekreterare. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-09-10 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-09-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av kommunfullmäktige 25 oktober 2012

Delårsrapport 2012 Godkänd av kommunfullmäktige 25 oktober 2012 Delårsrapport 2012 Godkänd av kommunfullmäktige 25 oktober 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DELÅRSRAPPORTEN... 3 GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2012... 3 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 3 GRUNDBUDGET ÅR 2012... 3

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -05-12 DNR KS.226 ANDREAS FORSLUND SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april,

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Nämndernas redogörelser över verksamheten 2015 prognos per augusti till kommunfullmäktige mm

Nämndernas redogörelser över verksamheten 2015 prognos per augusti till kommunfullmäktige mm Nämndernas redogörelser över verksamheten 2015 prognos per augusti till kommunfullmäktige mm Nämndernas redogörelser över verksamheten 2015 prognos per augusti till kommunfullmäktige mm Kommunstyrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Producerad av Kommunledningskontoret Redaktörer: Stefan Marthinsson, Susanne Weideskog, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella

Producerad av Kommunledningskontoret Redaktörer: Stefan Marthinsson, Susanne Weideskog, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktörer: Stefan Marthinsson, Susanne Weideskog, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Erica Månsson Fotografer: Nadia

Läs mer

Nämndplan 2015 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Beslutad i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 16 oktober 2014

Nämndplan 2015 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Beslutad i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 16 oktober 2014 Nämndplan 2015 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Beslutad i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 16 oktober 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 2 2.1.1 2.1.2

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning 2013-04-30

Budget- och verksamhetsuppföljning 2013-04-30 Budget- och verksamhetsuppföljning 2013-04-30 2013-05-21 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISK ÖVERSIKT 2 UPPFÖLJNING AV KF/KS PRIORITERADE RESULTATMÅL 6 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 7 EKONOMISK

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 1 (8) Datum 2013-09-20 Dnr 2013/343 Delårsrapport 2013-08-31 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 74 391 96 067 110 994 14 927 varav

Läs mer