Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd"

Transkript

1 H4, M V F, w

2 Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd Med stiid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gflrd beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla ftir boende inom fiireningen. 1. Ftir undvikande av stiirningar biir kraftig vattenspolning undvikas mellan kl Musik frin musikanliiggningar, hemmabioanliiggningar mm. skall hflllas inom rimliga nivier fiir att inte st0ra grannarna. 3. Bilkiirning inom bostadsomrfrdetendast liir i och urlastning.(max 10 minuter) OBS! Krypkdrning pi 1:ans viixel iir det som giiller. Parkerar gdr vi i garage eller pfl pplatserna samt pfl de 20 betalparkeringar som finns fiir bfrde giister och medlemmar. OBS att tittftilligt parkeringstillstflnd utfiirdas av styrelsen eller att du ringer direkt till QPARK AB 077l och uppger reg.nummer och adress. Garage ffrr ej nyttjas till annat iin bil eller motorfordonsparkering. Fordon som undantas frin lappning iir miirkta entrepeniirsbilar, motorcyklar och eumopeder. 4. Hundar fflr icke rastas eller springa liisa inom bostadsomridet. Kattiigare iir skyldiga att ha uppsikt tiver att katten ej kommer in pfl grannens altan eller fiirorenar i sandlidorna. Katter av hankiin biir vara kastrerade fiir att minimera luktproblem runt vira fastigheter. 5. Briinnbara sopor skall liiggas i Molok fiir briinnbart Svarta pflsar med hundbajs sliings i den svarta papperskorgarna i intill. Styrelsen viidjar om att sfr mycket som mojligt av det komposterbara hushflllsavfallet liiggs (utan plastpisar) i nflgon av de tre Biomoks som finns tillhanda. Papperspflsar finns att hiimta i direkt anslutning till dessa. 6. Tviittstugorna skall stiidas efter varje tillftille. Gliim ej luddfiltret i torktumlaren. Respektera uppsatta regler. 7. IOvrigt iir bostadsriittshavaren skyldig att iakta all niidviindig forsiktighet ifrflga om virden av liigenheten och dvriga utrymmen. Bostadsriittshavaren flr ansvarig fiir att andra boende i omrfrdet inte stiirs. 8. Paraboler fir endast monteras efter skriftligt tillstfind frin styrelsen. 9. Grusning och skottning av snii. Varje boende miste sjiilva skotta och grusa utanfiir sin egen dtirr samt utanfiir ditt eventuellt ftirhyrda extra ftirrfld. Grus finns i nflgon av de griina lidorna som vintertid finns uppstiillda inom omrfldet. Tiink pfl att iiven skotta pfl din eventuellt ftirhyrda p-plats samt utanfiir ditt eventuellt ftirhyrda garage. STYRBLSEN

3 Medlemsinformation ftir HSB Brf Friimby Gflrd Andrahandsupplfltelse Bostadsriittshavarefbr upplita sin ltigenhet i andra hand till nigon annan, dvs. andrahandsuthyrning.fdr detta fordras dock styrelsensgodkiinnande. Anstikan om andrahandsuthyrningska gdras skriftligen och innehilla bl.a. skiilen till att liigenheten ska hyras ut. Studier eller arbete p5 annan ort, tillhdr de skiil som ger rdtt att hyra ut i andra hand lor en period av, som regel, 6 minader i taget. Badrum/vfltrum Alla nyinstallationer och foriindringar i badrum ska utforas av professionellt yrkesfolk. Detta for att undvika on6diga fel som kan leda till utgifter b6de ftir den enskilde bostadsriittshavarenoch ftir foreningen. Tiink pi att bilning pfi iivre plan miste ske med stor ltirsiktighet di det inte iir lingt ner till grannen under. o Handdukstork Den som helrenoverar sitt badrum fbr en handdukstork installerad p6 ftireningens bekostnad. Detta for att undvika onddiga borrhil i v?iggarna,vilka kan orsaka vattenskador. Kontakta styrelsen i god tid si ordnar vi kontakten med elektriker. Obs! Fiireningen stir for max kr ftir handukstorken. o Torktumlare Torktumlare fbr installeras i badrummet endast om god ventilation kan ordnas. Torktumlare medfiir stora risker fttr fukt- och mogelskador i fastigheten och Du blir ersiittningsskyldig lor nodviindiga reparationer. Tag kontakt med sfyrelsen som kan hjiilpa till med information om rtitt utrustning och installation. o Golvbnrnn Vid helrenovering av tviittutrymmet i radhusen betalar foreningen ett avlopp. Det tir en itgard for att ftirhindra vattenskador.be att din entrepreniir specificerar, alternativt fakturerar golvbrunnen separat. Bilparkering 20 avgiftsbelagdakorttidsparkeringar ftir gtister och medlemmar finns att tillgfl (lkr/tim eller lokr/dygn) Fast boende kan hyra p-plats med eller utan motorv?irmareeller garage. Vid tillging kan iiven p-platser hyras per dygn lor dina giister. Kostnad l5 kr (motorvtirmare) eller 10 kr ldyen. Friimbyskolans parkering ffir anvtindas under icke skoltid. (OBS! Skoldagar miste denna parkering liimnas senastklockan ) Tv6 handikapparkeringar finns inom omridet. (Bakom Tv. 9 samt bakom Tv. 37) Bes6kare med handikapptillstflnd parkerar iiven utan avgift p& de uppmiirkta20betalparkeringarna. Bilflkning F0reningen anlitar Q-Park AB for parkeringscivervakning.i och urlastning max 10 minuter iir det som giiller. "Bilikning inne i omridet - nej tack"! Det iir loreningens policy. Vi vitl viirna en god utemiljo, inte minst fiir att vira barn tryggt ska kunna leka utomhus. Bilar ffir endast kciras in for direkt i- och urlastning vid bostad eller forr6d. Tiink pfl att det iir kiirning pi 1:ans viixel som giiller och inget annat. Om du tillfelligt behdver sti liingre parkerad intill din bostad pga. Ftytt eller renovering mm si prata med styrelsen s6'utftirdas ett tillftilligt parkeringstillstind. Du kan zivenringa direkt titl Q-Park AB p6 telefon och uppge registreringsnummer samt adress. OBS! Undantag gtiller for ftiljande fordon: Miirkta entrepenorsbilar,motorcyklar och eu-mopeder. Bostadsriitt I dagligt tal anvtinds bostadsriitt for att beteckna den liigenhet man innehar. Det tir emellertid inte korrekt ur juridisk synvinkel. Det man.k6per ntir man k6per en bostadsriitt, iir riitten att utnyttja en viss ltigenhet. Man iiger siledes inte sin liigenhet. Agandet iir kollektivt. Det iir i forening som vi i bostadsriittsforeningen iiger allt tillsammans. Villkoren ftir bostadsrtittenregleras i v6ra stadgar, i beslut av foreningen, i upplitelsevillkoren ntir liigenheternaftirsta gingen togs i bruk, i bostadsriittslagenoch i lagen om ekonomiska floreningar. Bostadsriittsfiirenin g Formellt iir en bostadsrtiffslorening en ekonomisk fiirening. Fdreningens uppgift ar att erbjuda ltigenheter med bostadsriitt till sina medlemmar och diirigenom gynna medlemmarnasekonomiska intressen. Arbetet i foreningen leds av en av en styrelse som medlemmarna vtiljer. En av fordelarna med en bostadsriittsforening iir man tillsammans med andra kan utveckla boendet p6 btista stitt. I det arbetethar vi alla ettgemensamt ansvar.

4 Bostadsriittshavare Person som skaffat sig en bostadsriitt kallas officiellt bostadsriittshavare.i foreningens stadgar hittar man allt av vikt som handlar om rtittigheter och skyldigheter ftir bostadsrtittshavare.friimst av riittigheterna kan n?imnas riitten att utan tidsbegriinsning disponera sin ltigenhet och att piverka det egna boendet. Av skyldigheterna bdr niimnas den att bostadsrtittshavaremed egna medel ska "hilla liigenheten i gott skick" och "riitta sig efter de stirskilda regler som ftireningen i dverensstiimmelsemed ortens sed meddelar". Canadensare En Canadensarefinns att l6na for ftireningens medlemmar. Kontakta expeditionen for mer information.. Cykelparkering Vi har separatacykelforrid (se omrideskarta). Bostadsnyckeln gir till dessautrymmen. Diskmaskin Diskmaskin ska installeras av fackman eftersom en felaktig inmontering kan leda till stora kostnader for den som drabbasav en vattenskada. Ekonomi I loreningens s.k. irsredovisthg, som behandlas pi ordinarie foreningsstiimma, finns viktiga uppgifter om foreningens ekonomi. Pi utgiftssidan dominerar kostnader for vira lin p6 fastigheterna(rtintor och amorteringar) och pi intiiktssidan handlar det om vira minadsavgifter ("hyresinttikter"). El-siikringar Pfl viiggen utanlor ddrren till lagenheten finns ett l6st skip. Diir 2ir huvudsiikringarna (16 A) och elmiitaren placerade.nyckel till skipet finns i liigenheten och har ett grlttt, runt plasthandtag.fdr boende i Herrgirden var god kontakta Lars Nord vid problem. Boende i Tv 9 & Tv 38 har sin huvudstikring i ktillaren, direkt niir ni kommer in till hoger. Felanmiilan Kan g6rastill HsB-kontoret ( )eller till ansvarigi styrelsen.obs! Jourtjiinsten( som leder till Securitas)ffir endastanlitas vid risk lor vattenskador och annat som inte kan ansti till ntista vardag. Jourtjiinsten iir mycket dyr och om den utnyttjas i andra fall ffir bestiillaren betala kostnaderna.vid tveksamhetta kontakt med nigon i styrelsen. Fjiirrkontroll till din garageport Vid ej fungerande fiiirrkontroll si kan du viinda dig direkt till Crawford Center tei Kostnad ftir en bortappad eller forstord fiiinkontroll ffir du som hyrestagaresjiilv sti for. (Pris : 550 kr/styck) Fiireningsstiimma En ging om 6ret ska hillas ordinarie foreningssttimma, som utgor loreningens hcigstabeslutandeorgan. Den ska bl.a. ta stiillning till foregiende irs verksamhet, d?ir inte minst styrelsens ftirvaltning av foreningens tillgingar granskas. Stiimman ska vidare ta stiillning till inliimnade motioner, viilja styrelseordforande och styrelseledamdter. Alla medlemmar, dvs. bostadsriittshavare, har rdstriitt. Utover den ordinarie loreningsstdmman som brukar hillas i bdrjan pi maj minad kan styrelsen kalla till extra loreningsstiimma "niir styrelsen finner sktil till det", som det heter i vira stadgar Fiirrfld I omridet finns fristiende fonid att hyra. Dessa iir beliigna i kiillaren p& Torkils vag 9 och 38. I anslutning till garagen som ligger bakom Herrgirden finns tio friliggande forr6d, och vid garagebyggnadernabakom Torkils vag3-9 finns yfferligare forridsplatser. Skulle det visa sig, for den som dnskar ett forr6d, att det saknaslediga, 96r det bra att sttilla sig i ko lor aff komma ifrilga niir n6got fonid blir ledigt igen. Ta kontakt med medlemsexpeditionen.

5 3 Griinomrflden Vi har fina grdnomrflden och ett antal trtidgirdsbord finns utstiillda sommartid. Allt ftr naturligtvis anviindas av sivtil stora som smi ft)r lek, avkoppling och samvaro. Det iir viktigt att tiinka ph attman inte stdr omgivningen och naturligtvis skall man stiida efter sig si att det iir rent och snyggt i omridet. Alla ytor utanfor fastigheterna och markeradeuteplatser iir gemensamtutrymme. Buskar och htickar skdts och klipps av vaktmastaren.vill Du Itjalpa till med detta 96r det bra,baradu ridfrigar sfyrelsen. Om buskar och htickar tas bort utan styrelsens medgivande kan Du bli ersiittningsskyldig. Vill Du plantera viixter intill Din liigenhet si gir det bra, om Du talar med styrelsen fiirst, men d6 ansvarardu ocksfl ftir skdtseln av dessa.undvik giftiga vtixter med tanke pi barnen. Gym F6reningensgym finns i Hengirdens ktillare. Nyckel kan kvitteras ut p6 expeditionen. Tank pil att respekterade regler som finns uppsatta. Hemfiirsiikring Frin den lll ar alla medlemmar i foreningen kollektivt lorstikrade med ett bostadsriittstillagg. Det innebiir eff bra skydd om olyckan skulle vara framme i form av en vattenskada. Grundforsiikringen, hemfdrstikringen miste du dock sjtilv teckna med ett lorstikringsbolag som du vdljer. Telefonnummer till foreningens forstikringsbolag, Trygg Hansa iir Deffa nummer giiller bide vardagar, kviillar och helger. Fdreningensforstikringsnummer ar HSB HSB (ursprungligen lorkortning ftir Hlnesgiisternasgparkasse-och b5rggnadsforening)iir en kooperation som bestir av ca bostadsriittsftireningar.dessabostadsriittsforeningariir i sin tur sammanslutnai - och agareav 33 regionala ftireningar. Fdr vir del iir vi med i HSB Dalarna, som vi di iiger tillsammans med dwiga HSBanslutna bostadsriittsloreningari liinet. P6 nationell nivi samordnasverksamhetenav HSB Riksftirbund, som iigs av de regionala foreningarna. Yir forening (som formellt heter HSB:s bostadsriittsft)reningfrtimby Gird i Falun) utnyttjar mojligheten att kopa tjiinster av HSB Dalarna for fastighetsskdtsel och ekonomisk ftirvaltning. Via medlemskapet i HSB Dalarna har man som bostadsrdffshavareratt till rabatter i ett antal olika butiker i Dalarna. (Liis om detta i medlemstidningen"vi i HSB Dalarna" eller p6." Husdjur Alla hundar och katter mflste hillas under uppsikt och fhr inte gi 16saeller rastas inom bostadsomridet. Barnens sandl6dor och lekplatser fbr absolut inte fungera som husdjurstoalett, lika lite som vira planteringar. Dessutom finns det m&nga som lider av allergier och som av den anledningen mir extra diligt uu obiudna tiusdjursbesok. Eftersom vira husdjur inte kan stiillas till svars lor det de gdr, faller allt ansvar p6 djurtigarna. Runt omridet finns stirskilda behillare diir man fbr liigga plastpisarna med djurens avforing. Inre fond Frin 2010 gors ingen ny avsiittning till medlemmarnas inre reparationsfond. Det som finns kvar kan dock anviindas for renoveringar och kvitton kan liimnas in pi expeditionen 12A. (max ett 6r gamla). Lfls Liset till ytterddren ansvarar bostadsr[ttshavarenfor. Vid lisbyte kan du fb ett rabatterat pris pi ett mycket bra lis hos Falu Lis- och Nyckelservice.Liset - ASSA 2000 Evo - har en s.k. hakregel som kopplar sammandorren med dtlrrkarnen vilket forsvirar miijligheten for en inbrottstjuv att b.yta upp ddrren. Det finns givetvis en enklare variant av lis ocks6. Om du kciper ett nytt l6s av Falu L6s och Nyckelservice si har du miijlighet att ingi i v6rt huvudnyckelsystem. Ring till lisfrman direkt for priser och bestiillningar pi telefonnummer OBS! Vid lflsbyte mflste du spara nfigon gammal nyckel sfl att du kommer in i cyketfiirrid. Lis6ppning kan i yttersta nddfall ske via huwdnyckel tilt en kostnad av 500 kr. Kontakta Maggan eller Christer i stvrelsen.

6 Medlemsexpedition Torkilsv iig 12A Ftireningens medlemsexpedition kan man viinda sig till i fr&gor kring boendet m.m. Dtir kan man bl.a. kcipa fonsterfilter och ligenergilampor for utebelysningen.expeditioneniir 6ppenhelgfria mindagar, kl , och torsdagar, , med sommardppetfr6n miffen av juni till mitten av augusti pi mindagar Du kan ocksi ringa in ett meddelandepi telefonsvararen,tel , eller liigga ett meddelandei vflr brevl6da som sitter utanfor ytterddrren (Telefonsvararen ldses av och postlsdan tdms regelbundet iiven under tider d6 expeditioneniir stiingd.)via e-postkan man meddelasig med hjalp av adress: Nycklar Tviittsugoma : Egna nycklar mtirkta TV(Herrgirden) TVA(9:an) Cykelfoniden : lghnyckeln/ garagenyckeln(ursprungliga nycklarna) Snickarboden: Tviittstugenyckeln Redskapsboden: lghnyckel (ursrungliga nycklarna) Om du har ett nyare l6s si finns en nyckel aff hiimta pi expeditionen Styrelsens forhoppning iir att olika nycklar och l6s kommer att forsvinna samtidigt som ett elektroniskt bokningssystem installeras till tviittstugor/dvernattningsliigenhet& gym. Redskap/utrustning o Borrmaskin En kraftig slagborrmaskin lamplig att borra i betongviiggar finns att 16napi >medlemsexpeditionen.. Triidgirdsutrustning Vid redskapsutrymmenabakom Herrg&rden finns attlina for kortare bruk sidant som kan behovas vid div. triidg6rdsarbete,s&somskottkiirra, krattor, spadar,griisklippare m.m. o Sliipvagn Det finns en slzipvagnattlitna lor kortare transporter. Tala med vir expedition om detta. Sliipet fbr inte anviindas for ltingre transporter Overflera dygn. Paraboler Paraboler f6r endastsiittasupp efter skriftligt tillstind av styrelsen med monteringsanvisningar. Skottning och sandning Extra (grdna) sandlfldor finns vintertid utplacerade pi valda platser. Du som bostadsriittsinnehavareiir ansvarig for skottning och grusning utanfor din egen ddrr samt utanfor diff eventuellt hyrda forrid, garagesamt pi och runt din p-plats. Skyddsrum Skyddsrum finns i Fr?imbyskolan.Styrelsen foreslir att Du vid liimpligt tillftille orienterar Dig om dessautrymmen. Snickarbod Det frnns en snickarbod bredvid traktorgaraget invid Herrgirden. Dit gir tviittstugenycklarna. Snickarboden ffir anviindas av medlemmar, men skall stiidas efter anvtindandet. Den fbr inte utnyttjas pi s?ittsom gdr det svirt eller omdjligt for andra medlemmar att vara diir. Sophantering Niirmare anvisningar kring all sophantering finns i kommunens irligen utgivna "sopkalendern", som rekommenderastill liisning. I den finns t.ex. information om hur olika typer av sopor ska sorterasoch var dessa ska lzimnas.det som angesnedan iir endast sidant som mera direkt beriir vir egen florening. o Hushillsavfall Komposterbart: Ltiggs i nigon av de mindre behillarna (biomoloks). Papperspisar finns i direkt anslutning till dessa. Brrinnbarr: Forpackas viil i valfri plastp6se och liiggs i nigon av de tv& st6rre moloks som finns uppsttillda i omrtdet. (Den ena finns invid garagenbakom Torkils viig 9 och den andra invid garagenbakom Herrgirden.) Pappersdtervinningfinns ncirmastvid Konsum Kvarnbergets dtervinningscentral. Plast och metall samt glas mdste ldmnas vid en dtervinningscentra I (Konsum Kvornberget cir ncirmast) Icke brcinnbart (deponirester)miste liimnas p& kommunens avfallsanl2iggningp& Ingarvet. Detta gtiller tiven icke godkiind kattsand!!

7 5 Sparkar Tvi stycken sparkar finns till utlsning i sliipvagnsgaraget. Stadgar Det iir fiireningens stadgar som anger vhra ramar. I stadgarnafinns det mesta som reglerar vhr verksamhet, t.ex. bestiimmelser angflende styrelsens arbete, bostadsriittshavarensriittigheter och skyldigheter och av vilka anledningar man kan ftirlora rdffen att bo kvar. Styrelse Det iir styrelsensuppgift att leda det dagliga arbetet i foreningen, vilket friimst gir ut pil att se till att tillgengarna ftirvaltas pi btista siitt. I detta ingir att faststtilla mflnadsavgift ("hyran"), upprtitta en underhillsplan och budgetera pengar for detta. Inom syrelsensansvarsornride ligger tiven att se till att de ordningsregler m.m. som foreningen har foljs. Man kan na styrelsen via Ftireningens hemsida har adressen Regelbunden ftireningsinformation kommer ocksi ut skriftligen. Om du vill prata med nflgon i styrelsenmen inte f6r kontakt si gir det bra att ringa till v6r expedition helgfria mindagar ( ) och torsdagar( )pi telefon Triidgirdsavfall Om du bor si att du fbr triidg6rdsavfall i form av l6v, kvistar med mera si kan det liiggas i naturkomposten pi Pampas. Tviittstugor Det finns tvi tviittstugor, en i Herrgirden (T.v. la) och en i Torkils vag 9. Dit fordras speciell dorrnyckel samt "markeringsplugg" med tillhdrande nyckel ftir markering av ffafiid, utrusfiring som hdr till liigenheten. Pluggen ska vara miirkt med innehavarensadress,t.ex. "T.v. 41 J", ingenting annat. De fasta tviittiderna iir utlagda fr6n , och Man har riitt att ta n6gon annansforbokade tid de det g&tt mer tin 30 minuter utan att personen i fr6ga tagit tviittiden i ansprik, om det inte flrns n6gon notering om "kommer senare" eller dylikt. Tviittstugorna skall vara tdmda och st2idadeinnan ntista tviittperiod bdrjar Gl6m inte att ta bort pluggen niir du tvattat klan. Den maskinella utrusfiringen i ffattstugorna ffir inte anviindas lore eller efter 22.00, av hansyn till niirboende. Att anvdnda tviittstugorna ar avgiftsfritt for den enskilde, men det innebiir inte att det iir gratis, naturligtvis. Tillsammans betalar vi ftir allt, utom ftir det tviittmedel som anvdnds! Var diirfiir aktsam om utrustningen och om el- respektive vattenforbrukningen. Av detta fiiljer att utrustningen inte fflr anvlindas ftir annat iin det egna hushfrllets smutstviitt. Uteplats Till bostaden hdr en uteplats, dvs. balkong for den som bor en trappa upp och altan fiir den i markplanet. Fdreningen, genom dess styrelse, har efterstrtivat att dessautrymmen ska kunna brukas och utformas p6 siitt som den enskilde medlemmen sjiilv vill, samtidigt som man haft attta hiinsyn till helheten i omridet. Omstiindigheter som leder till mflnga svflra awiigningar. Vad ska man t.ex. gdra niir en medlem Onskarbygga ut sin altan? Anta att foreningen skulle ftlja en riittvisepolicy diir alla medlemmar behandlas exakl lika. Diirmed skulle vi neka medlemmen utbyggnaden, eftersom balkonginnehavarna av florklarliga skiil inte har samma miijligheter att expandera sina uterum. I sttillet for denna millimeterriittvisepolicy har ftireningen forsdkt att i g6rligaste min tillm6tesgi dnskemil av den hiir typen, vilket innebiir att utbyggnader har chans att godktinnas av styrelsen, om de kan ansesvara mflttfulla. Se separatagrundregler for foriindring av uteplatser. I andra fall kan det vara knepiga estetiska dverviiganden som kommer in i bilden, diir styrelsen har att vtiga den enskilde medlemmens dnskemil, om ftriindringar av uteplatsen, mot vad som bedrims vara till gagn for hela loreningen. Niir vi anviinder vira uteplatser bdr vi ttinka pi att handla pi siitt som inte iir stdrande for niirboende. Grannsiimjan mir bra av att man inte placerar utegrill p6 eller nara altan, utan n6gra meter ut pfl griiset for att undvika oliigenheter for ntirboende med anledning av stekos. Aven cigarettrdk kan vara besviirande flor den som t.ex. befinner sig pi balkong med rdkare p6 altanenunder sig. Vaktmiistare Via HSB Dalarna har vi vir vaksmiistare- Mats Dahlin - knuten till oss. Mats har sin fasta arbetsplatsi Herrgirden intill desstviittstuga. Den som behdver hja$ anmiiler detta till styrelsen, som har ansvaretfor fastighetsskotseln.mats arbete forsviras om alla direkt rycker i honom. I m6n av tid kan han hjalpa medlemmar

8 6 med sidant som inte ingir i den ordinarie fastighetsskcitseln.i si fall fbr medlemmen sjiilv betala materialkostnader och en given timersiiffning av fu. 200 kr. Tala med styrelsen om detta. Vaktmtistaren kan nis via e-post pi Vattenbesparing med konstantventiler Om du renoverar och byter kranar eller duschmunstyckensi miste de vattenbesparandekonstantventiler som finns monterade i k0k och badrum flyffas 6ver till de nva installationerna. Ventilation Fliiktsystemets ventiler finns i k6ket och badrummet. Om Du vill ha god ventilation i liigenheten bdr Du rensa ventilerna minst tvi ginger om 6ret. Drag forsiktigt ut ventilerna, stick in dammsugarslangenoch sug rent. Spiinn sedan upp fitiderbigarna p& ventilen och tryck fdrsiktigt tillbaka densamma. Gallret och fliikten i spiskipan kriiver rengoring oftare. Obs! Brytaren for fliiktsystemet, som sitter ovanfor diskbiinken kan sti p6 Itige I (halvfart) som grundinstiillning. Ntir Du har mycket matos inne eller fuktigt i badrummet av tviitt eller dylikt, sli om brytaren till lage 2 (helfart). Om Du besviiras av grillrdk frin utegrill eller annat os, kan ventilationen tillftilligt stiingas av (ltige 0). LAgg miirke till att fltikten absolut inte ska vara avstiingd ltingre period, eftersom d6lig ventilation ger fuktskador - kostnader som drabbar den enskilda bostadsriittshavaren. Dtirutdver finns vid kall viiderlek risken att fliikten frvser fast. om den inte tir i bruk. Viivstuga Innanfiir snickarboden finns en viivstuga. Kontakta Margareta Ekman i styrelsen for mer information. Overn attnin gsliigenhet Torkilsviig l2a fungerar?ivensom overnattningsliigenhetmed 4baddar. Liigenhetenmiste kunna disponerasav foreningensolika aktiviteter mellan Kostnad for dvernatfiringen iir 100 krlnatt. Fiireningen iir sedan 14 oktober 1998 anslutentill Internet med egen server och eget ntitverk. Ftir frigor angiende deffa vdnd er till Fredrik Sj66 via mail eller via tel Fredrik undersdkerproblem som har med foreningens niitverk att g6ra men kan inte utfora service som har med enskilda medlemmars datorproblem aff gdra.

9

#y Crflror. T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd STYRBLSEN

#y Crflror. T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd STYRBLSEN M V #y Crflror T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd Med sttid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gird beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

B o stad sriitts ffi rening en. I{ybodaberget

B o stad sriitts ffi rening en. I{ybodaberget B o stad sriitts ffi rening en I{ybodaberget Vdlkommen till BRF Nybodaberget! Vi vill med detta brev ftirs

Läs mer

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Till Brf Strandlyckans medlemmar Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Vi hoppas att denna information kan vara till nytta för dig och ditt boende i vår förening. Våra hus var färdiga

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

'1;r i/ " *. - -":' ' 71*** -,

'1;r i/  *. - -:' ' 71*** -, Brf fiiirdingen I I, Uppsala ' 71*** -, *. - -":' -.i1...' r,v.../,.u_.t :../...1','.: i ;+tt{ge:, rii, il:.,;'iijiii-:i: i i i:-:.:..:i, i 'i,,':-f, :'.;t: loi' ;;.:-, l-/1 L1 't - :, l(8) Orgnr: 7l 6447-6298

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 2013 i november VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 Vår förening bildades 1978 och den består av 84 lägenheter som samtliga är bostadsrätter. Att bo i bostadsrätt. Att köpa en bostadsrätt

Läs mer

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler för HSBs Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Gör din röst hörd! Bostadsrättsföreningen Wahlberget består av 17 lägenheter. Vi är med andra ord en liten förening och möjligheten att prata

Läs mer

Julinfo från Brf Järnåldern

Julinfo från Brf Järnåldern Årsavgift Julinfo från Brf Järnåldern Styrelsen har beslutat att det inte blir någon höjning av årsavgiften vid årsskiftet 2013-2014. Utedagar 2014 Klipp ner och packa ihop så mycket som möjligt. Förpacka

Läs mer

Org nr 716408-1882. Brf Fiskekroken Information till nya medlemmar

Org nr 716408-1882. Brf Fiskekroken Information till nya medlemmar Org nr 716408-1882 Brf Fiskekroken Information till nya medlemmar Innehållsförteckning Välkommen till BRF Fiskekroken... 2 Om att bo i bostadsrättsförening... 2 Hemsida och e-postadress... 2 Föreningens

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14)

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Vi hoppas att ni ska trivas både med bostaden och i området. Här är lite information om föreningen som kan vara bra att känna till. Antal hushåll Det finns 57

Läs mer

För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna hållas i gott skick krävs gemensamma regler.

För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna hållas i gott skick krävs gemensamma regler. Trivsel- och ordningsregler i Brf Gröna Husen, Lidingö Antagna vid årsmötet 2016-05-03 - - - - - - - För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna

Läs mer

Välkommen till 2013-04-09. Mariehemsvägen 31 33

Välkommen till 2013-04-09. Mariehemsvägen 31 33 Välkommen till 2013-04-09 Mariehemsvägen 31 33 Hjärtligt välkommen till oss på bostadsrättsföreningen Storspoven Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening Storspoven hälsar Dig välkommen som medlem

Läs mer

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08 Trivselregler och information om våra hus Från A till Ö...... för att vi ska trivas så bra som möjligt i vår bostadsrättsförening. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för bostadsrättsföreningen Jaktvägen i Upplands Väsby. Gäller från och med 2015-04-01

ORDNINGSREGLER. för bostadsrättsföreningen Jaktvägen i Upplands Väsby. Gäller från och med 2015-04-01 ORDNINGSREGLER för bostadsrättsföreningen Jaktvägen i Upplands Väsby Gäller från och med 2015-04-01 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta

Läs mer

Uppdaterad 2014-02-11. Din guide till Brf. Björken

Uppdaterad 2014-02-11. Din guide till Brf. Björken Uppdaterad 2014-02-11 Din guide till Brf. Björken Till dig som är ny medlem i Brf. Björken Styrelsen önskar dig varmt välkommen som ny medlem i Brf. Björken! Genom denna skrift hoppas vi att du snabbare

Läs mer

2011-02-28 1 av 7. Ordningsregler. För bostadsrättsföreningen Domherren

2011-02-28 1 av 7. Ordningsregler. För bostadsrättsföreningen Domherren 2011-02-28 1 av 7 Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Domherren Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och Till Socialstyrelsen Stockholm 2015-09-01 Svensk sj ukskdterskeforening Dnr 121 1 81 1 5 Remiss avseende lorslag - Socialstyrelsens foreskrifter och allmiinna rid (2015:XX) om behandling av personuppgifter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGSHUS NR 6!!

VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGSHUS NR 6!! VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGSHUS NR 6!! Vi i styrelsen hälsar Dig välkommen som medlem och delägare i föreningen. Vi tror att du kommer att trivas i vår förening. Vi bor i ett välskött område och föreningen

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas.

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas. \ÇÇx{üÄÄ f wa G G iùä~éåça4 fàçüxäáxç fàùååaç fàawzaü Yaáà z{xàxç Yaáà z{xàáàx~ç á~a uxáàùååxäáxü Yaáà z{xàáá~ àáxä Év{ awå Ç áàüaà ÉÇ ZÜ ÄÄÑÄaàá aaåçá~çäàaü Év{ ÑÉÜà~Éw féñ{açàxü Çz güùwzüüwázüâññ gü

Läs mer

Information till nya medlemmar

Information till nya medlemmar Bostadsrättsföreningen Stensveden Utgåva 3 2012-12-18 Information till nya medlemmar Vår förening är en fristående bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening,

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! För Dig, Dina grannar, Vår bostadsrättsförening Var och en som bor i huset ingår i en gemenskap. Ge den hjälp som du kan! Begär den hjälp som du behöver!

Läs mer

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping Välkommen! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden och vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Expedition Expeditionen finns på Spjutgatan 16 och är öppen 1:a och 3:e måndagen

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER

TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER HSB BRF GANBO TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheter, men det självklara är inte alltid självklart för alla och därför behöver vi ibland regler. En sak kan vi vara

Läs mer

FoR KAnINEDOM -0F 27. 200s. srann r,ax Avdelning I. Ovrnxr,.LcAT BESLUT Stadsdelsfullmdktiges beslut den 7 april 2008, S 106. r,ansn.t.

FoR KAnINEDOM -0F 27. 200s. srann r,ax Avdelning I. Ovrnxr,.LcAT BESLUT Stadsdelsfullmdktiges beslut den 7 april 2008, S 106. r,ansn.t. r,ansn.t.rten I srann r,ax 200s -0F 27 Medd-elad i Malmd KLAGAI\DE Eil Houshan g, 590823-2A7 6 R.estaurang Rex (Nobel) Restauran g & Pizzeria Nobelviigen 107 21437 Malmd Ombud: Advokat Bo Thorvinger Hamilton

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Östra Mölla Samfällighetsförening Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Innehåll 1. Allmän information 2. Trivselregler / ordningsregler 3. Vanliga frågor 1. Allmän information Allmänt Östra

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MAJ 2014

MÅNADSINFORMATION MAJ 2014 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION MAJ 2014 Sommarvärme,, piingst Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon sedan förra

Läs mer

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 2 (5) Affischering Det är inte tillåtet att affischera i de gemensamma utrymmena samt på fastighetens utsida och tomt. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MAJ 2015

MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 Tiiden mellllan hägg och syren är här Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

Rättigheter, Råd och Regler (RRR)

Rättigheter, Råd och Regler (RRR) UPPLANDS VÄSBY Hemsida: http://www.jt2.se Rättigheter, Råd och Regler (RRR) 1 2010 (fastställd vid årsmötet 2010) Denna skrift är framtagen som en sammanställning av vad som i huvudsak gäller inom vår

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Välkommen som hyresgäst hos oss! Välkommen som hyresgäst hos oss! Information till dig som bor hos Hässlehem Vi på Hässlehem hälsar dig välkommen till ditt nya hem samt till oss som bostadsföretag. I denna folder har vi samlat en del

Läs mer

g Fr?imbyGflrd i Falun

g Fr?imbyGflrd i Falun HSB Bostadsriittsfiirenin g Fr?imbyGflrd i Falun Org.nr.716412-723 Styrelsenfhr hiirmedavgeirsredovisningfor riikenskapsiret - 21-l2-3r 21-1-1 HSBBrf FrcimbyGdrd i Falun Org.nr.716412-723 Kostnadsftirdelning

Läs mer

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 Information från Nya grannar Än är det behaglliig temperatur ii lluften Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

Information till samtliga medlemmar inom Brf. Silverdals Torg

Information till samtliga medlemmar inom Brf. Silverdals Torg Att bo i bostadsrätt En bostadsrätt disponerar man med s. k. nyttjanderätt. Föreningen äger alla hus och gemensamhetslokaler. De boende äger tillsammans föreningen. Bostadsrätten är en förmögenhetstillgång

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Brf Ekparken Dalénum

Trivsel- och ordningsregler för Brf Ekparken Dalénum Trivsel- och ordningsregler för Brf Ekparken Dalénum Styrelsen har ansvaret för den löpande förvaltningen av föreningen och verkställer de beslut som föreningsstämman fattar. Det innebär bl.a. att styrelsen

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt.

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

Bo-info för hyresgäster

Bo-info för hyresgäster Bo-info för hyresgäster Bostadsrättsföreningen Åsunden www.brf-asunden.se Detta dokument tillhör lägenhet nr... med adress Sköntorpsvägen... Rev 2010-01-16 Bo-info. Sidan 1 av 6 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

I detta nr: Styrelsen informerar

I detta nr: Styrelsen informerar nr 1/2013 jan - maj I detta nr: Styrelsen informerar Balkongrenoveringen Vicevärden informerar Nästa nummer beräknas komma ut i slutet av maj 2013. Lämna in annonser eller annat material senast den 20

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15 Brf Idlången nr 21 Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN IDLÅNGEN NR 21! Vi vill hälsa dig välkommen och hoppas att du ska trivas i vår bostadsrättsförening.

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 Natiionalldag,, miidsommar semester Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Trafik. Boendeinformation Halmstadshus nr 6. Sept 2010. Obs! Får Ej kastas ska tillhöra lägenheten.

Trafik. Boendeinformation Halmstadshus nr 6. Sept 2010. Obs! Får Ej kastas ska tillhöra lägenheten. Boendeinformation Halmstadshus nr 6 Obs! Får Ej kastas ska tillhöra lägenheten. Sept 2010 Styrelsen Halmstadshus nr 6 vill med detta informationsblad upplysa om några regler och viktiga målsättningar för

Läs mer

Välkommen till Orgelns Samfällighet

Välkommen till Orgelns Samfällighet Välkommen till Orgelns Samfällighet Med hjälp av detta informationsblad ska vi försöka ge er en inblick i och känsla för vad det innebär att bo i vårt område. Vad är en Samfällighet? En samfällighetsförening

Läs mer

HSB BRF Strandens fakta dokument. Information till boende i föreningen. Ersätter Välkommen till Stranden. 2016-05-16 1 (10)

HSB BRF Strandens fakta dokument. Information till boende i föreningen. Ersätter Välkommen till Stranden. 2016-05-16 1 (10) HSB BRF Strandens fakta dokument. Information till boende i föreningen. Ersätter Välkommen till Stranden. 2016-05-16 1 (10) Innehåll Aktiviteter sida 4 Anslagstavla sida 4 Biltvätt sida 4 Brandvarnare

Läs mer

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar Protokoll fiirt vid sammantrlide med Specialklubben f6r Shih Tzu den 6-7/10 i Giiteborg Niirvarande: Nils-olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Anette Hdkansson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1

Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1 Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1 På föreningens hemsida, www.brfkyrkbyn1.se, finns utförlig information om föreningen och boendet i Kyrkbyn. Men några saker vill vi passa på att inledningsvis nämna.

Läs mer

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER PRAKTISKA FRÅGOR PRAKTISKA FRÅGOR Att bo i bostadsrätt fungerar ungefär som att bo i hus åtminstone vad gäller ansvar för sitt boende. Skillnaden är att vi medlemmar i föreningen tar hjälp med vissa arbeten

Läs mer

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare är Jörgen Källman, telefontid måndag fredag 10.00 12.00 tfn 021-17 91

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

VÄLKOMMEN. till HSB bostadsrättsförening Huslyckan i Helsingborg

VÄLKOMMEN. till HSB bostadsrättsförening Huslyckan i Helsingborg VÄLKOMMEN till HSB bostadsrättsförening Huslyckan i Helsingborg Vi hälsar er hjärtligt välkommen till er nya bostad och hoppas att ni kommer att trivas i vår förening. För att allting skall fungera på

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

Minneslista. Sopförråd

Minneslista. Sopförråd Sopförråd Inom samfälligheten finns två sopförråd. Sopförråden används dels för sopkärl och dels för förvaring av samfällighetens gemensamma saker, t.ex. stegar och gräsklippare. Sophämtning Varje fastighetsägare

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Fastighetsskötsel & trivselfrågor

Fastighetsskötsel & trivselfrågor Fastighetsskötsel & trivselfrågor 1. Hiss Om någon fastnat i hissen tillkalla alltid akut hjälp genom att ringa till hissjouren. Vid annat fel ringer Du också hissjouren. Ringer Du före kl 14.00 så åtgärdas

Läs mer

(Pt. t1 L'n. Arsredovisning. Bostad s rdttsfore n i n gen TEGNERGATAN 19. Fci rva ltn i n gs berdtte I se. Atgard

(Pt. t1 L'n. Arsredovisning. Bostad s rdttsfore n i n gen TEGNERGATAN 19. Fci rva ltn i n gs berdtte I se. Atgard Bostadsrdttsforeningen Tegnergatan 19 Arsredovisning Bostad s rdttsfore n i n gen TEGNERGATAN 19 Slyre/sen fdr hdrmed avge drsredovisning fdr rd)kenskapsdret 1 januari - 31 december. Fci rva ltn i n gs

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI- SEPTEMBER 2014

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI- SEPTEMBER 2014 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI- SEPTEMBER 2014 Sensommar,, skollstart Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

VÄLKOMMEN till HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg

VÄLKOMMEN till HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg VÄLKOMMEN till HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Vi hälsar er hjärtligt välkommen till er nya bostad och hoppas att ni kommer att trivas i vår förening. För att allting skall fungera på

Läs mer

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Alla ska trivas Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Svåra ord? Ordlista finns på sidan 10. Omtanke gör det trevligare att bo tillsammans Det bor många människor i ditt hus och det händer

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

STADGAR. r,ör. MEDLEMSKAP OCH övnnt,åtelse AV BOSTADSRIITT. BOSTADSRIiTTSFÖREIYINGEN BLOMPOTTAI\I I\R 2. FTRMA, tixoauål och särn 1$

STADGAR. r,ör. MEDLEMSKAP OCH övnnt,åtelse AV BOSTADSRIITT. BOSTADSRIiTTSFÖREIYINGEN BLOMPOTTAI\I I\R 2. FTRMA, tixoauål och särn 1$ STADGAR r,ör BOSTADSRIiTTSFÖREIYINGEN BLOMPOTTAI\I I\R 2 FTRMA, tixoauål och särn 1$ Föreningens firma åir Bostadsrättsforeningen Blompottan nr 2 (org.nr.lrcul-ttoz). Föreningen har till åindamäl att fråimja

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6 Välkommen till Brf Gubben Noak nr 6 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till brf Gubben Noak nr 6! I detta häfte hittar du lite information om föreningen samt annan information som kan vara till nytta

Läs mer

Brf. Sebohus nr.1 i Vaxholm

Brf. Sebohus nr.1 i Vaxholm Praktisk information 2015-03-01 Innehåll Hus och lägenheter... 2 Bostadsrättstillägg..... 2 Bygga om.... 2 Brandvarnare och brandsläckare.... 2 El...... 3 Fasader...... 4 Ljud...... 4 Skadedjur och ohyra.....

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Mosippan Denna pärm tillhör lägenhet och överlämnas till nästa boende. Tack styrelsen!

Bostadsrättsföreningen Mosippan Denna pärm tillhör lägenhet och överlämnas till nästa boende. Tack styrelsen! 00 Bostadsrättsföreningen Mosippan Denna pärm tillhör lägenhet och överlämnas till nästa boende. Tack styrelsen! 01 Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Mosippan 1.1 Vår historik 02 Vem ska jag

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Policydokument för BRF Mjölner 15

Policydokument för BRF Mjölner 15 Policydokument för BRF Mjölner 15 Inledning Dokumentet beskriver BRF Mjölner 15s övergripande policy för balkonginglasning, bebyggning av uteplats, installation av markis över balkong samt installation

Läs mer

ORDNINGSREGLER (smihus)

ORDNINGSREGLER (smihus) ORDNINGSREGLER (smihus) for Bostadsrattsforen i ngen BRF Gota Det hdr bor Du veta om fdreningens ordningsregler! Ansvar for ordningen Styrelsens uppgift 6r att ta hand om den lopande forvaltningen av foreningen

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, Lidingö

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, Lidingö Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, Lidingö Informationsskrift till medlemmar (rev 8 2015-03-16) Allmänt Huset är byggt 1955 och har varit en del av Foresta Hotells fastigheter. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN

ORDNINGSREGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17 i dess lydelse enligt beslut 3 september 2014 (stadgarna senast ändrade 20 november 2012) Firma och ändamål 1 Föreningen äger och besitter fastigheten

Läs mer

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen Stadgar for Rikrbyggens b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen Forvaltade BRF Insats 9- Arsavgifterna fordelas ut pa sriitterna i forhallande till insatserna %Riksbyssen INNEHALLSFORTECKNING

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer