Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd"

Transkript

1 H4, M V F, w

2 Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd Med stiid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gflrd beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla ftir boende inom fiireningen. 1. Ftir undvikande av stiirningar biir kraftig vattenspolning undvikas mellan kl Musik frin musikanliiggningar, hemmabioanliiggningar mm. skall hflllas inom rimliga nivier fiir att inte st0ra grannarna. 3. Bilkiirning inom bostadsomrfrdetendast liir i och urlastning.(max 10 minuter) OBS! Krypkdrning pi 1:ans viixel iir det som giiller. Parkerar gdr vi i garage eller pfl pplatserna samt pfl de 20 betalparkeringar som finns fiir bfrde giister och medlemmar. OBS att tittftilligt parkeringstillstflnd utfiirdas av styrelsen eller att du ringer direkt till QPARK AB 077l och uppger reg.nummer och adress. Garage ffrr ej nyttjas till annat iin bil eller motorfordonsparkering. Fordon som undantas frin lappning iir miirkta entrepeniirsbilar, motorcyklar och eumopeder. 4. Hundar fflr icke rastas eller springa liisa inom bostadsomridet. Kattiigare iir skyldiga att ha uppsikt tiver att katten ej kommer in pfl grannens altan eller fiirorenar i sandlidorna. Katter av hankiin biir vara kastrerade fiir att minimera luktproblem runt vira fastigheter. 5. Briinnbara sopor skall liiggas i Molok fiir briinnbart Svarta pflsar med hundbajs sliings i den svarta papperskorgarna i intill. Styrelsen viidjar om att sfr mycket som mojligt av det komposterbara hushflllsavfallet liiggs (utan plastpisar) i nflgon av de tre Biomoks som finns tillhanda. Papperspflsar finns att hiimta i direkt anslutning till dessa. 6. Tviittstugorna skall stiidas efter varje tillftille. Gliim ej luddfiltret i torktumlaren. Respektera uppsatta regler. 7. IOvrigt iir bostadsriittshavaren skyldig att iakta all niidviindig forsiktighet ifrflga om virden av liigenheten och dvriga utrymmen. Bostadsriittshavaren flr ansvarig fiir att andra boende i omrfrdet inte stiirs. 8. Paraboler fir endast monteras efter skriftligt tillstfind frin styrelsen. 9. Grusning och skottning av snii. Varje boende miste sjiilva skotta och grusa utanfiir sin egen dtirr samt utanfiir ditt eventuellt ftirhyrda extra ftirrfld. Grus finns i nflgon av de griina lidorna som vintertid finns uppstiillda inom omrfldet. Tiink pfl att iiven skotta pfl din eventuellt ftirhyrda p-plats samt utanfiir ditt eventuellt ftirhyrda garage. STYRBLSEN

3 Medlemsinformation ftir HSB Brf Friimby Gflrd Andrahandsupplfltelse Bostadsriittshavarefbr upplita sin ltigenhet i andra hand till nigon annan, dvs. andrahandsuthyrning.fdr detta fordras dock styrelsensgodkiinnande. Anstikan om andrahandsuthyrningska gdras skriftligen och innehilla bl.a. skiilen till att liigenheten ska hyras ut. Studier eller arbete p5 annan ort, tillhdr de skiil som ger rdtt att hyra ut i andra hand lor en period av, som regel, 6 minader i taget. Badrum/vfltrum Alla nyinstallationer och foriindringar i badrum ska utforas av professionellt yrkesfolk. Detta for att undvika on6diga fel som kan leda till utgifter b6de ftir den enskilde bostadsriittshavarenoch ftir foreningen. Tiink pi att bilning pfi iivre plan miste ske med stor ltirsiktighet di det inte iir lingt ner till grannen under. o Handdukstork Den som helrenoverar sitt badrum fbr en handdukstork installerad p6 ftireningens bekostnad. Detta for att undvika onddiga borrhil i v?iggarna,vilka kan orsaka vattenskador. Kontakta styrelsen i god tid si ordnar vi kontakten med elektriker. Obs! Fiireningen stir for max kr ftir handukstorken. o Torktumlare Torktumlare fbr installeras i badrummet endast om god ventilation kan ordnas. Torktumlare medfiir stora risker fttr fukt- och mogelskador i fastigheten och Du blir ersiittningsskyldig lor nodviindiga reparationer. Tag kontakt med sfyrelsen som kan hjiilpa till med information om rtitt utrustning och installation. o Golvbnrnn Vid helrenovering av tviittutrymmet i radhusen betalar foreningen ett avlopp. Det tir en itgard for att ftirhindra vattenskador.be att din entrepreniir specificerar, alternativt fakturerar golvbrunnen separat. Bilparkering 20 avgiftsbelagdakorttidsparkeringar ftir gtister och medlemmar finns att tillgfl (lkr/tim eller lokr/dygn) Fast boende kan hyra p-plats med eller utan motorv?irmareeller garage. Vid tillging kan iiven p-platser hyras per dygn lor dina giister. Kostnad l5 kr (motorvtirmare) eller 10 kr ldyen. Friimbyskolans parkering ffir anvtindas under icke skoltid. (OBS! Skoldagar miste denna parkering liimnas senastklockan ) Tv6 handikapparkeringar finns inom omridet. (Bakom Tv. 9 samt bakom Tv. 37) Bes6kare med handikapptillstflnd parkerar iiven utan avgift p& de uppmiirkta20betalparkeringarna. Bilflkning F0reningen anlitar Q-Park AB for parkeringscivervakning.i och urlastning max 10 minuter iir det som giiller. "Bilikning inne i omridet - nej tack"! Det iir loreningens policy. Vi vitl viirna en god utemiljo, inte minst fiir att vira barn tryggt ska kunna leka utomhus. Bilar ffir endast kciras in for direkt i- och urlastning vid bostad eller forr6d. Tiink pfl att det iir kiirning pi 1:ans viixel som giiller och inget annat. Om du tillfelligt behdver sti liingre parkerad intill din bostad pga. Ftytt eller renovering mm si prata med styrelsen s6'utftirdas ett tillftilligt parkeringstillstind. Du kan zivenringa direkt titl Q-Park AB p6 telefon och uppge registreringsnummer samt adress. OBS! Undantag gtiller for ftiljande fordon: Miirkta entrepenorsbilar,motorcyklar och eu-mopeder. Bostadsriitt I dagligt tal anvtinds bostadsriitt for att beteckna den liigenhet man innehar. Det tir emellertid inte korrekt ur juridisk synvinkel. Det man.k6per ntir man k6per en bostadsriitt, iir riitten att utnyttja en viss ltigenhet. Man iiger siledes inte sin liigenhet. Agandet iir kollektivt. Det iir i forening som vi i bostadsriittsforeningen iiger allt tillsammans. Villkoren ftir bostadsrtittenregleras i v6ra stadgar, i beslut av foreningen, i upplitelsevillkoren ntir liigenheternaftirsta gingen togs i bruk, i bostadsriittslagenoch i lagen om ekonomiska floreningar. Bostadsriittsfiirenin g Formellt iir en bostadsrtiffslorening en ekonomisk fiirening. Fdreningens uppgift ar att erbjuda ltigenheter med bostadsriitt till sina medlemmar och diirigenom gynna medlemmarnasekonomiska intressen. Arbetet i foreningen leds av en av en styrelse som medlemmarna vtiljer. En av fordelarna med en bostadsriittsforening iir man tillsammans med andra kan utveckla boendet p6 btista stitt. I det arbetethar vi alla ettgemensamt ansvar.

4 Bostadsriittshavare Person som skaffat sig en bostadsriitt kallas officiellt bostadsriittshavare.i foreningens stadgar hittar man allt av vikt som handlar om rtittigheter och skyldigheter ftir bostadsrtittshavare.friimst av riittigheterna kan n?imnas riitten att utan tidsbegriinsning disponera sin ltigenhet och att piverka det egna boendet. Av skyldigheterna bdr niimnas den att bostadsrtittshavaremed egna medel ska "hilla liigenheten i gott skick" och "riitta sig efter de stirskilda regler som ftireningen i dverensstiimmelsemed ortens sed meddelar". Canadensare En Canadensarefinns att l6na for ftireningens medlemmar. Kontakta expeditionen for mer information.. Cykelparkering Vi har separatacykelforrid (se omrideskarta). Bostadsnyckeln gir till dessautrymmen. Diskmaskin Diskmaskin ska installeras av fackman eftersom en felaktig inmontering kan leda till stora kostnader for den som drabbasav en vattenskada. Ekonomi I loreningens s.k. irsredovisthg, som behandlas pi ordinarie foreningsstiimma, finns viktiga uppgifter om foreningens ekonomi. Pi utgiftssidan dominerar kostnader for vira lin p6 fastigheterna(rtintor och amorteringar) och pi intiiktssidan handlar det om vira minadsavgifter ("hyresinttikter"). El-siikringar Pfl viiggen utanlor ddrren till lagenheten finns ett l6st skip. Diir 2ir huvudsiikringarna (16 A) och elmiitaren placerade.nyckel till skipet finns i liigenheten och har ett grlttt, runt plasthandtag.fdr boende i Herrgirden var god kontakta Lars Nord vid problem. Boende i Tv 9 & Tv 38 har sin huvudstikring i ktillaren, direkt niir ni kommer in till hoger. Felanmiilan Kan g6rastill HsB-kontoret ( )eller till ansvarigi styrelsen.obs! Jourtjiinsten( som leder till Securitas)ffir endastanlitas vid risk lor vattenskador och annat som inte kan ansti till ntista vardag. Jourtjiinsten iir mycket dyr och om den utnyttjas i andra fall ffir bestiillaren betala kostnaderna.vid tveksamhetta kontakt med nigon i styrelsen. Fjiirrkontroll till din garageport Vid ej fungerande fiiirrkontroll si kan du viinda dig direkt till Crawford Center tei Kostnad ftir en bortappad eller forstord fiiinkontroll ffir du som hyrestagaresjiilv sti for. (Pris : 550 kr/styck) Fiireningsstiimma En ging om 6ret ska hillas ordinarie foreningssttimma, som utgor loreningens hcigstabeslutandeorgan. Den ska bl.a. ta stiillning till foregiende irs verksamhet, d?ir inte minst styrelsens ftirvaltning av foreningens tillgingar granskas. Stiimman ska vidare ta stiillning till inliimnade motioner, viilja styrelseordforande och styrelseledamdter. Alla medlemmar, dvs. bostadsriittshavare, har rdstriitt. Utover den ordinarie loreningsstdmman som brukar hillas i bdrjan pi maj minad kan styrelsen kalla till extra loreningsstiimma "niir styrelsen finner sktil till det", som det heter i vira stadgar Fiirrfld I omridet finns fristiende fonid att hyra. Dessa iir beliigna i kiillaren p& Torkils vag 9 och 38. I anslutning till garagen som ligger bakom Herrgirden finns tio friliggande forr6d, och vid garagebyggnadernabakom Torkils vag3-9 finns yfferligare forridsplatser. Skulle det visa sig, for den som dnskar ett forr6d, att det saknaslediga, 96r det bra att sttilla sig i ko lor aff komma ifrilga niir n6got fonid blir ledigt igen. Ta kontakt med medlemsexpeditionen.

5 3 Griinomrflden Vi har fina grdnomrflden och ett antal trtidgirdsbord finns utstiillda sommartid. Allt ftr naturligtvis anviindas av sivtil stora som smi ft)r lek, avkoppling och samvaro. Det iir viktigt att tiinka ph attman inte stdr omgivningen och naturligtvis skall man stiida efter sig si att det iir rent och snyggt i omridet. Alla ytor utanfor fastigheterna och markeradeuteplatser iir gemensamtutrymme. Buskar och htickar skdts och klipps av vaktmastaren.vill Du Itjalpa till med detta 96r det bra,baradu ridfrigar sfyrelsen. Om buskar och htickar tas bort utan styrelsens medgivande kan Du bli ersiittningsskyldig. Vill Du plantera viixter intill Din liigenhet si gir det bra, om Du talar med styrelsen fiirst, men d6 ansvarardu ocksfl ftir skdtseln av dessa.undvik giftiga vtixter med tanke pi barnen. Gym F6reningensgym finns i Hengirdens ktillare. Nyckel kan kvitteras ut p6 expeditionen. Tank pil att respekterade regler som finns uppsatta. Hemfiirsiikring Frin den lll ar alla medlemmar i foreningen kollektivt lorstikrade med ett bostadsriittstillagg. Det innebiir eff bra skydd om olyckan skulle vara framme i form av en vattenskada. Grundforsiikringen, hemfdrstikringen miste du dock sjtilv teckna med ett lorstikringsbolag som du vdljer. Telefonnummer till foreningens forstikringsbolag, Trygg Hansa iir Deffa nummer giiller bide vardagar, kviillar och helger. Fdreningensforstikringsnummer ar HSB HSB (ursprungligen lorkortning ftir Hlnesgiisternasgparkasse-och b5rggnadsforening)iir en kooperation som bestir av ca bostadsriittsftireningar.dessabostadsriittsforeningariir i sin tur sammanslutnai - och agareav 33 regionala ftireningar. Fdr vir del iir vi med i HSB Dalarna, som vi di iiger tillsammans med dwiga HSBanslutna bostadsriittsloreningari liinet. P6 nationell nivi samordnasverksamhetenav HSB Riksftirbund, som iigs av de regionala foreningarna. Yir forening (som formellt heter HSB:s bostadsriittsft)reningfrtimby Gird i Falun) utnyttjar mojligheten att kopa tjiinster av HSB Dalarna for fastighetsskdtsel och ekonomisk ftirvaltning. Via medlemskapet i HSB Dalarna har man som bostadsrdffshavareratt till rabatter i ett antal olika butiker i Dalarna. (Liis om detta i medlemstidningen"vi i HSB Dalarna" eller p6."www.hsb.se".) Husdjur Alla hundar och katter mflste hillas under uppsikt och fhr inte gi 16saeller rastas inom bostadsomridet. Barnens sandl6dor och lekplatser fbr absolut inte fungera som husdjurstoalett, lika lite som vira planteringar. Dessutom finns det m&nga som lider av allergier och som av den anledningen mir extra diligt uu obiudna tiusdjursbesok. Eftersom vira husdjur inte kan stiillas till svars lor det de gdr, faller allt ansvar p6 djurtigarna. Runt omridet finns stirskilda behillare diir man fbr liigga plastpisarna med djurens avforing. Inre fond Frin 2010 gors ingen ny avsiittning till medlemmarnas inre reparationsfond. Det som finns kvar kan dock anviindas for renoveringar och kvitton kan liimnas in pi expeditionen 12A. (max ett 6r gamla). Lfls Liset till ytterddren ansvarar bostadsr[ttshavarenfor. Vid lisbyte kan du fb ett rabatterat pris pi ett mycket bra lis hos Falu Lis- och Nyckelservice.Liset - ASSA 2000 Evo - har en s.k. hakregel som kopplar sammandorren med dtlrrkarnen vilket forsvirar miijligheten for en inbrottstjuv att b.yta upp ddrren. Det finns givetvis en enklare variant av lis ocks6. Om du kciper ett nytt l6s av Falu L6s och Nyckelservice si har du miijlighet att ingi i v6rt huvudnyckelsystem. Ring till lisfrman direkt for priser och bestiillningar pi telefonnummer OBS! Vid lflsbyte mflste du spara nfigon gammal nyckel sfl att du kommer in i cyketfiirrid. Lis6ppning kan i yttersta nddfall ske via huwdnyckel tilt en kostnad av 500 kr. Kontakta Maggan eller Christer i stvrelsen.

6 Medlemsexpedition Torkilsv iig 12A Ftireningens medlemsexpedition kan man viinda sig till i fr&gor kring boendet m.m. Dtir kan man bl.a. kcipa fonsterfilter och ligenergilampor for utebelysningen.expeditioneniir 6ppenhelgfria mindagar, kl , och torsdagar, , med sommardppetfr6n miffen av juni till mitten av augusti pi mindagar Du kan ocksi ringa in ett meddelandepi telefonsvararen,tel , eller liigga ett meddelandei vflr brevl6da som sitter utanfor ytterddrren (Telefonsvararen ldses av och postlsdan tdms regelbundet iiven under tider d6 expeditioneniir stiingd.)via e-postkan man meddelasig med hjalp av adress: Nycklar Tviittsugoma : Egna nycklar mtirkta TV(Herrgirden) TVA(9:an) Cykelfoniden : lghnyckeln/ garagenyckeln(ursprungliga nycklarna) Snickarboden: Tviittstugenyckeln Redskapsboden: lghnyckel (ursrungliga nycklarna) Om du har ett nyare l6s si finns en nyckel aff hiimta pi expeditionen Styrelsens forhoppning iir att olika nycklar och l6s kommer att forsvinna samtidigt som ett elektroniskt bokningssystem installeras till tviittstugor/dvernattningsliigenhet& gym. Redskap/utrustning o Borrmaskin En kraftig slagborrmaskin lamplig att borra i betongviiggar finns att 16napi >medlemsexpeditionen.. Triidgirdsutrustning Vid redskapsutrymmenabakom Herrg&rden finns attlina for kortare bruk sidant som kan behovas vid div. triidg6rdsarbete,s&somskottkiirra, krattor, spadar,griisklippare m.m. o Sliipvagn Det finns en slzipvagnattlitna lor kortare transporter. Tala med vir expedition om detta. Sliipet fbr inte anviindas for ltingre transporter Overflera dygn. Paraboler Paraboler f6r endastsiittasupp efter skriftligt tillstind av styrelsen med monteringsanvisningar. Skottning och sandning Extra (grdna) sandlfldor finns vintertid utplacerade pi valda platser. Du som bostadsriittsinnehavareiir ansvarig for skottning och grusning utanfor din egen ddrr samt utanfor diff eventuellt hyrda forrid, garagesamt pi och runt din p-plats. Skyddsrum Skyddsrum finns i Fr?imbyskolan.Styrelsen foreslir att Du vid liimpligt tillftille orienterar Dig om dessautrymmen. Snickarbod Det frnns en snickarbod bredvid traktorgaraget invid Herrgirden. Dit gir tviittstugenycklarna. Snickarboden ffir anviindas av medlemmar, men skall stiidas efter anvtindandet. Den fbr inte utnyttjas pi s?ittsom gdr det svirt eller omdjligt for andra medlemmar att vara diir. Sophantering Niirmare anvisningar kring all sophantering finns i kommunens irligen utgivna "sopkalendern", som rekommenderastill liisning. I den finns t.ex. information om hur olika typer av sopor ska sorterasoch var dessa ska lzimnas.det som angesnedan iir endast sidant som mera direkt beriir vir egen florening. o Hushillsavfall Komposterbart: Ltiggs i nigon av de mindre behillarna (biomoloks). Papperspisar finns i direkt anslutning till dessa. Brrinnbarr: Forpackas viil i valfri plastp6se och liiggs i nigon av de tv& st6rre moloks som finns uppsttillda i omrtdet. (Den ena finns invid garagenbakom Torkils viig 9 och den andra invid garagenbakom Herrgirden.) Pappersdtervinningfinns ncirmastvid Konsum Kvarnbergets dtervinningscentral. Plast och metall samt glas mdste ldmnas vid en dtervinningscentra I (Konsum Kvornberget cir ncirmast) Icke brcinnbart (deponirester)miste liimnas p& kommunens avfallsanl2iggningp& Ingarvet. Detta gtiller tiven icke godkiind kattsand!!

7 5 Sparkar Tvi stycken sparkar finns till utlsning i sliipvagnsgaraget. Stadgar Det iir fiireningens stadgar som anger vhra ramar. I stadgarnafinns det mesta som reglerar vhr verksamhet, t.ex. bestiimmelser angflende styrelsens arbete, bostadsriittshavarensriittigheter och skyldigheter och av vilka anledningar man kan ftirlora rdffen att bo kvar. Styrelse Det iir styrelsensuppgift att leda det dagliga arbetet i foreningen, vilket friimst gir ut pil att se till att tillgengarna ftirvaltas pi btista siitt. I detta ingir att faststtilla mflnadsavgift ("hyran"), upprtitta en underhillsplan och budgetera pengar for detta. Inom syrelsensansvarsornride ligger tiven att se till att de ordningsregler m.m. som foreningen har foljs. Man kan na styrelsen via Ftireningens hemsida har adressen Regelbunden ftireningsinformation kommer ocksi ut skriftligen. Om du vill prata med nflgon i styrelsenmen inte f6r kontakt si gir det bra att ringa till v6r expedition helgfria mindagar ( ) och torsdagar( )pi telefon Triidgirdsavfall Om du bor si att du fbr triidg6rdsavfall i form av l6v, kvistar med mera si kan det liiggas i naturkomposten pi Pampas. Tviittstugor Det finns tvi tviittstugor, en i Herrgirden (T.v. la) och en i Torkils vag 9. Dit fordras speciell dorrnyckel samt "markeringsplugg" med tillhdrande nyckel ftir markering av ffafiid, utrusfiring som hdr till liigenheten. Pluggen ska vara miirkt med innehavarensadress,t.ex. "T.v. 41 J", ingenting annat. De fasta tviittiderna iir utlagda fr6n , och Man har riitt att ta n6gon annansforbokade tid de det g&tt mer tin 30 minuter utan att personen i fr6ga tagit tviittiden i ansprik, om det inte flrns n6gon notering om "kommer senare" eller dylikt. Tviittstugorna skall vara tdmda och st2idadeinnan ntista tviittperiod bdrjar Gl6m inte att ta bort pluggen niir du tvattat klan. Den maskinella utrusfiringen i ffattstugorna ffir inte anviindas lore eller efter 22.00, av hansyn till niirboende. Att anvdnda tviittstugorna ar avgiftsfritt for den enskilde, men det innebiir inte att det iir gratis, naturligtvis. Tillsammans betalar vi ftir allt, utom ftir det tviittmedel som anvdnds! Var diirfiir aktsam om utrustningen och om el- respektive vattenforbrukningen. Av detta fiiljer att utrustningen inte fflr anvlindas ftir annat iin det egna hushfrllets smutstviitt. Uteplats Till bostaden hdr en uteplats, dvs. balkong for den som bor en trappa upp och altan fiir den i markplanet. Fdreningen, genom dess styrelse, har efterstrtivat att dessautrymmen ska kunna brukas och utformas p6 siitt som den enskilde medlemmen sjiilv vill, samtidigt som man haft attta hiinsyn till helheten i omridet. Omstiindigheter som leder till mflnga svflra awiigningar. Vad ska man t.ex. gdra niir en medlem Onskarbygga ut sin altan? Anta att foreningen skulle ftlja en riittvisepolicy diir alla medlemmar behandlas exakl lika. Diirmed skulle vi neka medlemmen utbyggnaden, eftersom balkonginnehavarna av florklarliga skiil inte har samma miijligheter att expandera sina uterum. I sttillet for denna millimeterriittvisepolicy har ftireningen forsdkt att i g6rligaste min tillm6tesgi dnskemil av den hiir typen, vilket innebiir att utbyggnader har chans att godktinnas av styrelsen, om de kan ansesvara mflttfulla. Se separatagrundregler for foriindring av uteplatser. I andra fall kan det vara knepiga estetiska dverviiganden som kommer in i bilden, diir styrelsen har att vtiga den enskilde medlemmens dnskemil, om ftriindringar av uteplatsen, mot vad som bedrims vara till gagn for hela loreningen. Niir vi anviinder vira uteplatser bdr vi ttinka pi att handla pi siitt som inte iir stdrande for niirboende. Grannsiimjan mir bra av att man inte placerar utegrill p6 eller nara altan, utan n6gra meter ut pfl griiset for att undvika oliigenheter for ntirboende med anledning av stekos. Aven cigarettrdk kan vara besviirande flor den som t.ex. befinner sig pi balkong med rdkare p6 altanenunder sig. Vaktmiistare Via HSB Dalarna har vi vir vaksmiistare- Mats Dahlin - knuten till oss. Mats har sin fasta arbetsplatsi Herrgirden intill desstviittstuga. Den som behdver hja$ anmiiler detta till styrelsen, som har ansvaretfor fastighetsskotseln.mats arbete forsviras om alla direkt rycker i honom. I m6n av tid kan han hjalpa medlemmar

8 6 med sidant som inte ingir i den ordinarie fastighetsskcitseln.i si fall fbr medlemmen sjiilv betala materialkostnader och en given timersiiffning av fu. 200 kr. Tala med styrelsen om detta. Vaktmtistaren kan nis via e-post pi Vattenbesparing med konstantventiler Om du renoverar och byter kranar eller duschmunstyckensi miste de vattenbesparandekonstantventiler som finns monterade i k0k och badrum flyffas 6ver till de nva installationerna. Ventilation Fliiktsystemets ventiler finns i k6ket och badrummet. Om Du vill ha god ventilation i liigenheten bdr Du rensa ventilerna minst tvi ginger om 6ret. Drag forsiktigt ut ventilerna, stick in dammsugarslangenoch sug rent. Spiinn sedan upp fitiderbigarna p& ventilen och tryck fdrsiktigt tillbaka densamma. Gallret och fliikten i spiskipan kriiver rengoring oftare. Obs! Brytaren for fliiktsystemet, som sitter ovanfor diskbiinken kan sti p6 Itige I (halvfart) som grundinstiillning. Ntir Du har mycket matos inne eller fuktigt i badrummet av tviitt eller dylikt, sli om brytaren till lage 2 (helfart). Om Du besviiras av grillrdk frin utegrill eller annat os, kan ventilationen tillftilligt stiingas av (ltige 0). LAgg miirke till att fltikten absolut inte ska vara avstiingd ltingre period, eftersom d6lig ventilation ger fuktskador - kostnader som drabbar den enskilda bostadsriittshavaren. Dtirutdver finns vid kall viiderlek risken att fliikten frvser fast. om den inte tir i bruk. Viivstuga Innanfiir snickarboden finns en viivstuga. Kontakta Margareta Ekman i styrelsen for mer information. Overn attnin gsliigenhet Torkilsviig l2a fungerar?ivensom overnattningsliigenhetmed 4baddar. Liigenhetenmiste kunna disponerasav foreningensolika aktiviteter mellan Kostnad for dvernatfiringen iir 100 krlnatt. Fiireningen iir sedan 14 oktober 1998 anslutentill Internet med egen server och eget ntitverk. Ftir frigor angiende deffa vdnd er till Fredrik Sj66 via mail eller via tel Fredrik undersdkerproblem som har med foreningens niitverk att g6ra men kan inte utfora service som har med enskilda medlemmars datorproblem aff gdra.

9

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002 I I Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36 Org. nr 16419-100 AnSREDovISNING fiir riikenskaps hret 2002 BostadsrEittsfiireningen Norra Agnegatan 36 t64t9-100 Styrelsen ftir Bostadsrtittsftireningen

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen Stadgar for Rikrbyggens b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen Forvaltade BRF Insats 9- Arsavgifterna fordelas ut pa sriitterna i forhallande till insatserna %Riksbyssen INNEHALLSFORTECKNING

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad.

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad. Protokoll ftirt vid regionftireningsstiimma med Fiireningen fiir bliidarsjuka i Stockholm, den 25 april2010 pfl Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100 i Stockholm $ I Stiimmans tippnande Elisabeth

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

BRF BLIDO 1 Org nr 702001-3947. 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1. ARsnpoovrsNrNG

BRF BLIDO 1 Org nr 702001-3947. 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1. ARsnpoovrsNrNG BRF BLIDO 1 Org nr 721-3947 1 (r1) BOSTADSRIiTTSF6RENINGEN BLID6 1 Org nr 721-3947 ARsnpoovrsNrNG for riikenskapsiret 213 BRF BLIDO 1 Org nr 721-3947 2 (tt) Arsredovisning 213 Styrelsen flor bostadsriittsforeningen

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler 1(7) Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler Dessa ordningsregler skall förvaras på ett betryggande sätt, lämpligen tillsammans med föreningens stadgar. Det åligger var och en att ha god kunskap om

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm 2006-06-07 Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm Aven scint som e-post till registrator@agricu lture. min istry.se Remissyttrande i Jo2006l 632 ang fiirslaget till Nordiska samekonventionen

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f rgi qj Uni,a e rs it e t s sj ukhus et PROTOKOLL 2007-46-2r Justeras: Karolinska: 2oo7-? /? 20074?1f Fiirhandling angiende jour och beredskapsavtal fiir liikare vid Karolinska Universitetssj ukhuset Parter:

Läs mer

TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK. Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta.

TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK. Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta. TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta. Sammanfattning 2 HSB... 3 Styrelsen... 3 Ekonomi... 3 Skötsel av fastigheten inomhus... 3 Allmänt... 3 Vattenskada

Läs mer

Vdgledning for underhallsansvaret

Vdgledning for underhallsansvaret Vdgledning for underhallsansvaret I en bostadsrittsforening gdller i stora drag att bostadsrittshavaren ansvarar for att underhilla ligenhetens inre, med undantag for ledningar for avlopp, virme, gas,

Läs mer

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare & ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO E!roFd*r lodtrildoldco t( hnd$todrdt idloo; bropa h sbrr i hfldrty$bof,&.0 BeSlut 2013-12-18 Beslutsnummer 2013-81655 Beslut om projektstitd Ldnsstyrelsen beslutar att

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

?a "tu. BosrADSnArrsroRENINGEN RITAREN 5 OCH 12 Reg nr 769603-9333. 1 (r2) /i^ /4) ARSREDOVISNING. fiir BOSTADSNITTSTORENINGEN RITAREN 5 & 12

?a tu. BosrADSnArrsroRENINGEN RITAREN 5 OCH 12 Reg nr 769603-9333. 1 (r2) /i^ /4) ARSREDOVISNING. fiir BOSTADSNITTSTORENINGEN RITAREN 5 & 12 BosrADSnArrsroRENINGEN Reg nr 76963-9333 ARSREDOVISNING fiir BOSTADSNITTSTORENINGEN RITAREN 5 & 12 Styrelsen fdr Bostadsriittsforeningen Brf Ritaren 5 & 12 ftr h[rmed avge redovisning for foreningens verksamhet

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 53 Brf Kavelbron 18 Arsredovisning 214 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619-153 Arsredovisning 117 Bostadsr[ttsfdrening Kavelbron 18 Styrelsen fir hdrmed avge Arsredovisning

Läs mer

Dag: tisdag 9 juni 2015 Tid: 19.00-20.40. 1. Stflmmans dppnande. 2. Godkiinnande av dagordningen. 3. VaI av stiimmoordftirande

Dag: tisdag 9 juni 2015 Tid: 19.00-20.40. 1. Stflmmans dppnande. 2. Godkiinnande av dagordningen. 3. VaI av stiimmoordftirande Protokoll fiirt vid flrsmiite Brf Gnejsens ftireningsstiimma Dag: tisdag 9 juni 2015 Tid: 19.00-20.40 Plats: Foaj6n, Kristinehovsgatan 5,117 29 Stockholm Niirvarande: Se bifogad rdstliingd (samt Torsten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

Arsredovisning. Brf Lagmanstinget 5. 2Ar4. fiir. 769606-fi20. Riikenskapsiret

Arsredovisning. Brf Lagmanstinget 5. 2Ar4. fiir. 769606-fi20. Riikenskapsiret Arsredovisning fiir Brf Lagmanstinget 5 76966-fi2 Riikenskapsiret 2Ar4 Org.nr 76966-532 1 (13) Sfrelsen ftir Brf Lagmanstinget 5 ftr hflrmed avge irsredovisning fiir riikenskapsaret 214. Fiirvaltningsberiittelse

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U 69614-09821

STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U 69614-09821 237927 t11 t*" 0,o,l STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U 69614-09821 c.l C.l M FRENINGEN I $ Namu, dndarnfrloch sdte 2 $ Medlemskap och 6verl6telse 3

Läs mer

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30).

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30). Svenska X'ysikersamfundet Nationalkommitt6n fiir Flsik Protokoll till Styrelsemote Angstrrimlaboratoriet Upp sal a - 1 0-03 -26, kl. 12- I 7 Niirvarande: Karl-Fredrik Berggren (ordforandg), Ellen Moons

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet FtiretagarFtirbundet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRAND 20071210 114 1u2007187381L2 Betiinkandet n starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) Sammanfattning; ForetagarForbundet anser att

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. .

VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. . VEMSKAUNDERHALLA BOSTADSffiEN? ll FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT HSBsNORMALSTADGAR rnnruholi.ir' i! :.i-1:,1 HSB- d?irmiijligheterna bor IT II FOR VAGLEDNING UNDERHALLSANSVARET o Underhillsansvaret

Läs mer

KALLELSE. ----------Brf Malmöhus S 2----- Informution. Insläpp från kl 18.30.

KALLELSE. ----------Brf Malmöhus S 2----- Informution. Insläpp från kl 18.30. ----------Brf Malmöhus S 2----- Informution KALLELSE Medlemmarna i Bostadsrättsförenittg Riksbyggen Malmöhus 52 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma : Måndagen den 28 April 2007 kl 19.00. Insläpp

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352

STYRELSEN Organisationsnr 769600-{352 3 CSTADS RAT'TS FÖ REI\IIi! GEi'I I/AJROPARKEN 1 IA{FORMATION TTft / 2OOO FRÅIV STYKELSEI{ I BRF MAJROPARKEN 1. 2OOO-03-08 ÅnssrÄmmeu Ån zooo Årsstämman äger i år som vanligt rum i Hökarängsalen i Söderledskyrkan

Läs mer

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12.

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. STADGAR For bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12 (org nr 769603-9333) FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. 2$ Fcireningen har till tindamil att frzimja medlemmamas

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb .,fl.,,fi..,lt 'iq',1.; allorca var en av de forsta charterdestinationerna pa 6o-talet. Di var det exotiskt att kunna aka till ett varmare land for semester och den lilla spanska on blev snabbt en favorit.

Läs mer

STADGAR KRONKVARNEN 32. intressen hus upplita. genom bostdder. att i orl tokaier it medlemmanu tidsbegriinsning' till nyttjande Medlems

STADGAR KRONKVARNEN 32. intressen hus upplita. genom bostdder. att i orl tokaier it medlemmanu tidsbegriinsning' till nyttjande Medlems l": STADGAR FoR B ostad S MTTsT.OnENINGEN KRONKVARNEN 32 F,IRMA, ANDAUAT och satgsort 1$ Fcireningens firma tir Bostadsriittsfiireningen Kronkv amen 32. Fcireningen har till tindamel a{ freimja medlemmarnas

Läs mer

ror ARSREDOVISI{II{G B O STAD SRATT SFORENINGEN KANARIEF.A.GELN 746000-0446 F ORVAL TNIN G S BE RIi T TB L S E T6nnxTNGSSTAMMA I (8)

ror ARSREDOVISI{II{G B O STAD SRATT SFORENINGEN KANARIEF.A.GELN 746000-0446 F ORVAL TNIN G S BE RIi T TB L S E T6nnxTNGSSTAMMA I (8) ARSREDOVISI{II{G I (8) ror B O STAD SRATT SFORENINGEN KANARIEF.A.GELN 746-446 F ORVAL TNIN G S BE RIi T TB L S E Styrelsen fir hiirmed avge redovisning for fbreningens verksamhet under riikenskapsiret

Läs mer

@Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA

@Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA @Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA Marie Sjoberg, Bengt-Olof Karlsson Slittervdigen 109 35253 Viixjo Anticimex overlatelsebesiktning av smahus for BesiKningsnummer MS5706{142 Besiktning 20070103 av fastigheten

Läs mer

s 28 A JD ]S F,O PTV A tt DII I TV G S h:re - Jrtttre undertrall for b o stadsrdttsfor enin gar. B OSTADSGARAN$TIS NfrONTSTEFRST'A]DGATT och

s 28 A JD ]S F,O PTV A tt DII I TV G S h:re - Jrtttre undertrall for b o stadsrdttsfor enin gar. B OSTADSGARAN$TIS NfrONTSTEFRST'A]DGATT och I rl 't I h:re - Jrtttre undertrall for b o stadsrdttsfor enin gar. TCIKD$INVG AV B OSTADSGARAN$TIS NfrONTSTEFRST'A]DGATT och A JD ]S F,O PTV A tt DII I TV G S IV O FR.XVIAt STAD G/\EI s 28 l(7) Rekornmendation

Läs mer

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3 BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING fdr rzikenskapsiret 21 3 Brf Lindhagens,4'116 '16962r-3144 1(8) Styrelsen ftjr Brf Lindhagens 4116 fir hiirmed avge irsredovisning fdr riikenskapsiret

Läs mer

Det finns även möjlighet för utbyggd altan. Kontakta vicevärden för regler och förutsättningar.

Det finns även möjlighet för utbyggd altan. Kontakta vicevärden för regler och förutsättningar. Altaner Altanhäckar sköts av föreningen, men altanstaket är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Om du vill sätta upp ett staket ska det vara vitt, ljusgrått (se pergola på gården mellan Sibyllegatan och Norrlandsgatan)

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Östra Porten

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Östra Porten Alla boende i vår bostadsrättsförening ingår i en gemenskap av människor som tillsammans äger, förvaltar och nyttjar husen där vi bor. Genom att följa några enkla trivselregler kan vi alla bidra till en

Läs mer

g Frlimby Gflrd i Falun

g Frlimby Gflrd i Falun HpB Bostadsriittsftirenin g Frlimby Gflrd i Falun Org.nr.716412-723 Styrelsenfhr h?irmedavgeflrsredovisningfor rtikenskaps6ret 212-1-1-212-12.31 HSB Brf Frdmby Gdrd i Falun Aret i sammandrag Kostnadsftirdelning

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är en perfekt lägenhet när man pluggar, nära till Linero centrum där man

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt om man pluggar eller pendlar till jobb i stan. Det tar

Läs mer

Arsredovisning 2012. ,\ roneunder. prostatacancern! 0 PRoSTATAcANGER. Tillsammqns kan vi besegra. Fonden mot prostatacancer. Prostataca ncerf6rbu ndet

Arsredovisning 2012. ,\ roneunder. prostatacancern! 0 PRoSTATAcANGER. Tillsammqns kan vi besegra. Fonden mot prostatacancer. Prostataca ncerf6rbu ndet 0 PRoSTATAcANGER,\ roneunder Arsredovisning 2012 Tillsammqns kan vi besegra prostatacancern! Prostataca ncerf6rbu ndet Barks vag 1 4, 170 73 Solna, Stockholm Tel. +46 8 655 44 30 kansli@prostatacancerforbundet.se

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

Arsredovisning. Arsredovisning 2008 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Arsredovisning. Arsredovisning 2008 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Arsredovisning 2008 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr Arsredovisning Styrelsen for Bostadsriittsforeningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger hiirmed redovisning for fdreningens 8:e verksamhetsar 2008-01-01-2008-12-31'.

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448. Räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448. Räkenskapsåret 2012 Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448 Räkenskapsåret 2012 qmazars REVISIONSNEN:iTTELSE Till ftireningsstiimman i Brf Skdrden nr 165 i Stockholm Org.nr. 716417-4448 Rapport om irsredovisningen

Läs mer

Ars redovisning fii r rii kens ka psfl ret 2009-01-01-2009-12-31

Ars redovisning fii r rii kens ka psfl ret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsritrsft ireningen KAMETTAN 7 Orgnn??1-695 G8strikegatan 8" Stockholm Ars redovisning fii r rii kens ka psfl ret 29-1-1-29-12-31 styrelsen ftir Bostadsriittsftireningen Kamelian T, stocftfiolm avger

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden

Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden 1(1) 2014-05-20 LJ2014/729 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden ansvarsfrihet Bakgrund Enligt lag 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

MÅNADSINFORMATION OKTOBER 2012

MÅNADSINFORMATION OKTOBER 2012 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION OKTOBER 2012 Viintertiiden är här,, ta iin sommarmöbllerna.. Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni

Läs mer

AnSREDOVISNING. fiir Brf Sleipner nr 12 Org.nr. 716418-1435

AnSREDOVISNING. fiir Brf Sleipner nr 12 Org.nr. 716418-1435 AnSREDOVISNING fiir Brf Sleipner nr 12 Styrelsen fflr hiirmed avliimna flrsredovisning fiir riikenskapsflret 21-1-1--21-12-31. Innehflll - fiirvaltningsberiittelse - resultatrakning - balansrtikning -

Läs mer

rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus Org nr 857209-4004 SEB Private Banking Stiftelser & Fdretag

rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus Org nr 857209-4004 SEB Private Banking Stiftelser & Fdretag rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus o Arsredovisning 2006 Stiftelser & Fdretag Insamlingsstiftelsen f cir Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Fiirvaltningsb

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

BRF JÄRNÅLDERN INFOBLAD 2015-06-03

BRF JÄRNÅLDERN INFOBLAD 2015-06-03 Utearbetsdagar hösten 2015 BRF JÄRNÅLDERN Tänk på att packa kartongcontainern ordentligt så att den fylls till 100 %. Inga hela kartonger vik eller riv. Småelektronik kan slängas i kärl placerade i A-,

Läs mer

Den fcirsta musikfcireningen.

Den fcirsta musikfcireningen. Den fcirsta musikfcireningen. 15 Fredrik Granstrortr var dett forste irrom fdrsamlingen, som genom strdngmusik hojde stdmningen pn motena. Han fick snart en,,vapenbroder" i Josef Karlsson f rin Fagerstir.

Läs mer

Lyckebybladet nr 3, 2015

Lyckebybladet nr 3, 2015 Lyckebybladet nr 3, 2015 HÖSTINFO Hösten är här och snart är det dags för vår höststäddag närmare bestämt helgen den 24/25 oktober. Som tidigare år är lördagen huvudstäddag och då bjuder vi också på grillad

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer