Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd"

Transkript

1 H4, M V F, w

2 Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd Med stiid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gflrd beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla ftir boende inom fiireningen. 1. Ftir undvikande av stiirningar biir kraftig vattenspolning undvikas mellan kl Musik frin musikanliiggningar, hemmabioanliiggningar mm. skall hflllas inom rimliga nivier fiir att inte st0ra grannarna. 3. Bilkiirning inom bostadsomrfrdetendast liir i och urlastning.(max 10 minuter) OBS! Krypkdrning pi 1:ans viixel iir det som giiller. Parkerar gdr vi i garage eller pfl pplatserna samt pfl de 20 betalparkeringar som finns fiir bfrde giister och medlemmar. OBS att tittftilligt parkeringstillstflnd utfiirdas av styrelsen eller att du ringer direkt till QPARK AB 077l och uppger reg.nummer och adress. Garage ffrr ej nyttjas till annat iin bil eller motorfordonsparkering. Fordon som undantas frin lappning iir miirkta entrepeniirsbilar, motorcyklar och eumopeder. 4. Hundar fflr icke rastas eller springa liisa inom bostadsomridet. Kattiigare iir skyldiga att ha uppsikt tiver att katten ej kommer in pfl grannens altan eller fiirorenar i sandlidorna. Katter av hankiin biir vara kastrerade fiir att minimera luktproblem runt vira fastigheter. 5. Briinnbara sopor skall liiggas i Molok fiir briinnbart Svarta pflsar med hundbajs sliings i den svarta papperskorgarna i intill. Styrelsen viidjar om att sfr mycket som mojligt av det komposterbara hushflllsavfallet liiggs (utan plastpisar) i nflgon av de tre Biomoks som finns tillhanda. Papperspflsar finns att hiimta i direkt anslutning till dessa. 6. Tviittstugorna skall stiidas efter varje tillftille. Gliim ej luddfiltret i torktumlaren. Respektera uppsatta regler. 7. IOvrigt iir bostadsriittshavaren skyldig att iakta all niidviindig forsiktighet ifrflga om virden av liigenheten och dvriga utrymmen. Bostadsriittshavaren flr ansvarig fiir att andra boende i omrfrdet inte stiirs. 8. Paraboler fir endast monteras efter skriftligt tillstfind frin styrelsen. 9. Grusning och skottning av snii. Varje boende miste sjiilva skotta och grusa utanfiir sin egen dtirr samt utanfiir ditt eventuellt ftirhyrda extra ftirrfld. Grus finns i nflgon av de griina lidorna som vintertid finns uppstiillda inom omrfldet. Tiink pfl att iiven skotta pfl din eventuellt ftirhyrda p-plats samt utanfiir ditt eventuellt ftirhyrda garage. STYRBLSEN

3 Medlemsinformation ftir HSB Brf Friimby Gflrd Andrahandsupplfltelse Bostadsriittshavarefbr upplita sin ltigenhet i andra hand till nigon annan, dvs. andrahandsuthyrning.fdr detta fordras dock styrelsensgodkiinnande. Anstikan om andrahandsuthyrningska gdras skriftligen och innehilla bl.a. skiilen till att liigenheten ska hyras ut. Studier eller arbete p5 annan ort, tillhdr de skiil som ger rdtt att hyra ut i andra hand lor en period av, som regel, 6 minader i taget. Badrum/vfltrum Alla nyinstallationer och foriindringar i badrum ska utforas av professionellt yrkesfolk. Detta for att undvika on6diga fel som kan leda till utgifter b6de ftir den enskilde bostadsriittshavarenoch ftir foreningen. Tiink pi att bilning pfi iivre plan miste ske med stor ltirsiktighet di det inte iir lingt ner till grannen under. o Handdukstork Den som helrenoverar sitt badrum fbr en handdukstork installerad p6 ftireningens bekostnad. Detta for att undvika onddiga borrhil i v?iggarna,vilka kan orsaka vattenskador. Kontakta styrelsen i god tid si ordnar vi kontakten med elektriker. Obs! Fiireningen stir for max kr ftir handukstorken. o Torktumlare Torktumlare fbr installeras i badrummet endast om god ventilation kan ordnas. Torktumlare medfiir stora risker fttr fukt- och mogelskador i fastigheten och Du blir ersiittningsskyldig lor nodviindiga reparationer. Tag kontakt med sfyrelsen som kan hjiilpa till med information om rtitt utrustning och installation. o Golvbnrnn Vid helrenovering av tviittutrymmet i radhusen betalar foreningen ett avlopp. Det tir en itgard for att ftirhindra vattenskador.be att din entrepreniir specificerar, alternativt fakturerar golvbrunnen separat. Bilparkering 20 avgiftsbelagdakorttidsparkeringar ftir gtister och medlemmar finns att tillgfl (lkr/tim eller lokr/dygn) Fast boende kan hyra p-plats med eller utan motorv?irmareeller garage. Vid tillging kan iiven p-platser hyras per dygn lor dina giister. Kostnad l5 kr (motorvtirmare) eller 10 kr ldyen. Friimbyskolans parkering ffir anvtindas under icke skoltid. (OBS! Skoldagar miste denna parkering liimnas senastklockan ) Tv6 handikapparkeringar finns inom omridet. (Bakom Tv. 9 samt bakom Tv. 37) Bes6kare med handikapptillstflnd parkerar iiven utan avgift p& de uppmiirkta20betalparkeringarna. Bilflkning F0reningen anlitar Q-Park AB for parkeringscivervakning.i och urlastning max 10 minuter iir det som giiller. "Bilikning inne i omridet - nej tack"! Det iir loreningens policy. Vi vitl viirna en god utemiljo, inte minst fiir att vira barn tryggt ska kunna leka utomhus. Bilar ffir endast kciras in for direkt i- och urlastning vid bostad eller forr6d. Tiink pfl att det iir kiirning pi 1:ans viixel som giiller och inget annat. Om du tillfelligt behdver sti liingre parkerad intill din bostad pga. Ftytt eller renovering mm si prata med styrelsen s6'utftirdas ett tillftilligt parkeringstillstind. Du kan zivenringa direkt titl Q-Park AB p6 telefon och uppge registreringsnummer samt adress. OBS! Undantag gtiller for ftiljande fordon: Miirkta entrepenorsbilar,motorcyklar och eu-mopeder. Bostadsriitt I dagligt tal anvtinds bostadsriitt for att beteckna den liigenhet man innehar. Det tir emellertid inte korrekt ur juridisk synvinkel. Det man.k6per ntir man k6per en bostadsriitt, iir riitten att utnyttja en viss ltigenhet. Man iiger siledes inte sin liigenhet. Agandet iir kollektivt. Det iir i forening som vi i bostadsriittsforeningen iiger allt tillsammans. Villkoren ftir bostadsrtittenregleras i v6ra stadgar, i beslut av foreningen, i upplitelsevillkoren ntir liigenheternaftirsta gingen togs i bruk, i bostadsriittslagenoch i lagen om ekonomiska floreningar. Bostadsriittsfiirenin g Formellt iir en bostadsrtiffslorening en ekonomisk fiirening. Fdreningens uppgift ar att erbjuda ltigenheter med bostadsriitt till sina medlemmar och diirigenom gynna medlemmarnasekonomiska intressen. Arbetet i foreningen leds av en av en styrelse som medlemmarna vtiljer. En av fordelarna med en bostadsriittsforening iir man tillsammans med andra kan utveckla boendet p6 btista stitt. I det arbetethar vi alla ettgemensamt ansvar.

4 Bostadsriittshavare Person som skaffat sig en bostadsriitt kallas officiellt bostadsriittshavare.i foreningens stadgar hittar man allt av vikt som handlar om rtittigheter och skyldigheter ftir bostadsrtittshavare.friimst av riittigheterna kan n?imnas riitten att utan tidsbegriinsning disponera sin ltigenhet och att piverka det egna boendet. Av skyldigheterna bdr niimnas den att bostadsrtittshavaremed egna medel ska "hilla liigenheten i gott skick" och "riitta sig efter de stirskilda regler som ftireningen i dverensstiimmelsemed ortens sed meddelar". Canadensare En Canadensarefinns att l6na for ftireningens medlemmar. Kontakta expeditionen for mer information.. Cykelparkering Vi har separatacykelforrid (se omrideskarta). Bostadsnyckeln gir till dessautrymmen. Diskmaskin Diskmaskin ska installeras av fackman eftersom en felaktig inmontering kan leda till stora kostnader for den som drabbasav en vattenskada. Ekonomi I loreningens s.k. irsredovisthg, som behandlas pi ordinarie foreningsstiimma, finns viktiga uppgifter om foreningens ekonomi. Pi utgiftssidan dominerar kostnader for vira lin p6 fastigheterna(rtintor och amorteringar) och pi intiiktssidan handlar det om vira minadsavgifter ("hyresinttikter"). El-siikringar Pfl viiggen utanlor ddrren till lagenheten finns ett l6st skip. Diir 2ir huvudsiikringarna (16 A) och elmiitaren placerade.nyckel till skipet finns i liigenheten och har ett grlttt, runt plasthandtag.fdr boende i Herrgirden var god kontakta Lars Nord vid problem. Boende i Tv 9 & Tv 38 har sin huvudstikring i ktillaren, direkt niir ni kommer in till hoger. Felanmiilan Kan g6rastill HsB-kontoret ( )eller till ansvarigi styrelsen.obs! Jourtjiinsten( som leder till Securitas)ffir endastanlitas vid risk lor vattenskador och annat som inte kan ansti till ntista vardag. Jourtjiinsten iir mycket dyr och om den utnyttjas i andra fall ffir bestiillaren betala kostnaderna.vid tveksamhetta kontakt med nigon i styrelsen. Fjiirrkontroll till din garageport Vid ej fungerande fiiirrkontroll si kan du viinda dig direkt till Crawford Center tei Kostnad ftir en bortappad eller forstord fiiinkontroll ffir du som hyrestagaresjiilv sti for. (Pris : 550 kr/styck) Fiireningsstiimma En ging om 6ret ska hillas ordinarie foreningssttimma, som utgor loreningens hcigstabeslutandeorgan. Den ska bl.a. ta stiillning till foregiende irs verksamhet, d?ir inte minst styrelsens ftirvaltning av foreningens tillgingar granskas. Stiimman ska vidare ta stiillning till inliimnade motioner, viilja styrelseordforande och styrelseledamdter. Alla medlemmar, dvs. bostadsriittshavare, har rdstriitt. Utover den ordinarie loreningsstdmman som brukar hillas i bdrjan pi maj minad kan styrelsen kalla till extra loreningsstiimma "niir styrelsen finner sktil till det", som det heter i vira stadgar Fiirrfld I omridet finns fristiende fonid att hyra. Dessa iir beliigna i kiillaren p& Torkils vag 9 och 38. I anslutning till garagen som ligger bakom Herrgirden finns tio friliggande forr6d, och vid garagebyggnadernabakom Torkils vag3-9 finns yfferligare forridsplatser. Skulle det visa sig, for den som dnskar ett forr6d, att det saknaslediga, 96r det bra att sttilla sig i ko lor aff komma ifrilga niir n6got fonid blir ledigt igen. Ta kontakt med medlemsexpeditionen.

5 3 Griinomrflden Vi har fina grdnomrflden och ett antal trtidgirdsbord finns utstiillda sommartid. Allt ftr naturligtvis anviindas av sivtil stora som smi ft)r lek, avkoppling och samvaro. Det iir viktigt att tiinka ph attman inte stdr omgivningen och naturligtvis skall man stiida efter sig si att det iir rent och snyggt i omridet. Alla ytor utanfor fastigheterna och markeradeuteplatser iir gemensamtutrymme. Buskar och htickar skdts och klipps av vaktmastaren.vill Du Itjalpa till med detta 96r det bra,baradu ridfrigar sfyrelsen. Om buskar och htickar tas bort utan styrelsens medgivande kan Du bli ersiittningsskyldig. Vill Du plantera viixter intill Din liigenhet si gir det bra, om Du talar med styrelsen fiirst, men d6 ansvarardu ocksfl ftir skdtseln av dessa.undvik giftiga vtixter med tanke pi barnen. Gym F6reningensgym finns i Hengirdens ktillare. Nyckel kan kvitteras ut p6 expeditionen. Tank pil att respekterade regler som finns uppsatta. Hemfiirsiikring Frin den lll ar alla medlemmar i foreningen kollektivt lorstikrade med ett bostadsriittstillagg. Det innebiir eff bra skydd om olyckan skulle vara framme i form av en vattenskada. Grundforsiikringen, hemfdrstikringen miste du dock sjtilv teckna med ett lorstikringsbolag som du vdljer. Telefonnummer till foreningens forstikringsbolag, Trygg Hansa iir Deffa nummer giiller bide vardagar, kviillar och helger. Fdreningensforstikringsnummer ar HSB HSB (ursprungligen lorkortning ftir Hlnesgiisternasgparkasse-och b5rggnadsforening)iir en kooperation som bestir av ca bostadsriittsftireningar.dessabostadsriittsforeningariir i sin tur sammanslutnai - och agareav 33 regionala ftireningar. Fdr vir del iir vi med i HSB Dalarna, som vi di iiger tillsammans med dwiga HSBanslutna bostadsriittsloreningari liinet. P6 nationell nivi samordnasverksamhetenav HSB Riksftirbund, som iigs av de regionala foreningarna. Yir forening (som formellt heter HSB:s bostadsriittsft)reningfrtimby Gird i Falun) utnyttjar mojligheten att kopa tjiinster av HSB Dalarna for fastighetsskdtsel och ekonomisk ftirvaltning. Via medlemskapet i HSB Dalarna har man som bostadsrdffshavareratt till rabatter i ett antal olika butiker i Dalarna. (Liis om detta i medlemstidningen"vi i HSB Dalarna" eller p6."www.hsb.se".) Husdjur Alla hundar och katter mflste hillas under uppsikt och fhr inte gi 16saeller rastas inom bostadsomridet. Barnens sandl6dor och lekplatser fbr absolut inte fungera som husdjurstoalett, lika lite som vira planteringar. Dessutom finns det m&nga som lider av allergier och som av den anledningen mir extra diligt uu obiudna tiusdjursbesok. Eftersom vira husdjur inte kan stiillas till svars lor det de gdr, faller allt ansvar p6 djurtigarna. Runt omridet finns stirskilda behillare diir man fbr liigga plastpisarna med djurens avforing. Inre fond Frin 2010 gors ingen ny avsiittning till medlemmarnas inre reparationsfond. Det som finns kvar kan dock anviindas for renoveringar och kvitton kan liimnas in pi expeditionen 12A. (max ett 6r gamla). Lfls Liset till ytterddren ansvarar bostadsr[ttshavarenfor. Vid lisbyte kan du fb ett rabatterat pris pi ett mycket bra lis hos Falu Lis- och Nyckelservice.Liset - ASSA 2000 Evo - har en s.k. hakregel som kopplar sammandorren med dtlrrkarnen vilket forsvirar miijligheten for en inbrottstjuv att b.yta upp ddrren. Det finns givetvis en enklare variant av lis ocks6. Om du kciper ett nytt l6s av Falu L6s och Nyckelservice si har du miijlighet att ingi i v6rt huvudnyckelsystem. Ring till lisfrman direkt for priser och bestiillningar pi telefonnummer OBS! Vid lflsbyte mflste du spara nfigon gammal nyckel sfl att du kommer in i cyketfiirrid. Lis6ppning kan i yttersta nddfall ske via huwdnyckel tilt en kostnad av 500 kr. Kontakta Maggan eller Christer i stvrelsen.

6 Medlemsexpedition Torkilsv iig 12A Ftireningens medlemsexpedition kan man viinda sig till i fr&gor kring boendet m.m. Dtir kan man bl.a. kcipa fonsterfilter och ligenergilampor for utebelysningen.expeditioneniir 6ppenhelgfria mindagar, kl , och torsdagar, , med sommardppetfr6n miffen av juni till mitten av augusti pi mindagar Du kan ocksi ringa in ett meddelandepi telefonsvararen,tel , eller liigga ett meddelandei vflr brevl6da som sitter utanfor ytterddrren (Telefonsvararen ldses av och postlsdan tdms regelbundet iiven under tider d6 expeditioneniir stiingd.)via e-postkan man meddelasig med hjalp av adress: Nycklar Tviittsugoma : Egna nycklar mtirkta TV(Herrgirden) TVA(9:an) Cykelfoniden : lghnyckeln/ garagenyckeln(ursprungliga nycklarna) Snickarboden: Tviittstugenyckeln Redskapsboden: lghnyckel (ursrungliga nycklarna) Om du har ett nyare l6s si finns en nyckel aff hiimta pi expeditionen Styrelsens forhoppning iir att olika nycklar och l6s kommer att forsvinna samtidigt som ett elektroniskt bokningssystem installeras till tviittstugor/dvernattningsliigenhet& gym. Redskap/utrustning o Borrmaskin En kraftig slagborrmaskin lamplig att borra i betongviiggar finns att 16napi >medlemsexpeditionen.. Triidgirdsutrustning Vid redskapsutrymmenabakom Herrg&rden finns attlina for kortare bruk sidant som kan behovas vid div. triidg6rdsarbete,s&somskottkiirra, krattor, spadar,griisklippare m.m. o Sliipvagn Det finns en slzipvagnattlitna lor kortare transporter. Tala med vir expedition om detta. Sliipet fbr inte anviindas for ltingre transporter Overflera dygn. Paraboler Paraboler f6r endastsiittasupp efter skriftligt tillstind av styrelsen med monteringsanvisningar. Skottning och sandning Extra (grdna) sandlfldor finns vintertid utplacerade pi valda platser. Du som bostadsriittsinnehavareiir ansvarig for skottning och grusning utanfor din egen ddrr samt utanfor diff eventuellt hyrda forrid, garagesamt pi och runt din p-plats. Skyddsrum Skyddsrum finns i Fr?imbyskolan.Styrelsen foreslir att Du vid liimpligt tillftille orienterar Dig om dessautrymmen. Snickarbod Det frnns en snickarbod bredvid traktorgaraget invid Herrgirden. Dit gir tviittstugenycklarna. Snickarboden ffir anviindas av medlemmar, men skall stiidas efter anvtindandet. Den fbr inte utnyttjas pi s?ittsom gdr det svirt eller omdjligt for andra medlemmar att vara diir. Sophantering Niirmare anvisningar kring all sophantering finns i kommunens irligen utgivna "sopkalendern", som rekommenderastill liisning. I den finns t.ex. information om hur olika typer av sopor ska sorterasoch var dessa ska lzimnas.det som angesnedan iir endast sidant som mera direkt beriir vir egen florening. o Hushillsavfall Komposterbart: Ltiggs i nigon av de mindre behillarna (biomoloks). Papperspisar finns i direkt anslutning till dessa. Brrinnbarr: Forpackas viil i valfri plastp6se och liiggs i nigon av de tv& st6rre moloks som finns uppsttillda i omrtdet. (Den ena finns invid garagenbakom Torkils viig 9 och den andra invid garagenbakom Herrgirden.) Pappersdtervinningfinns ncirmastvid Konsum Kvarnbergets dtervinningscentral. Plast och metall samt glas mdste ldmnas vid en dtervinningscentra I (Konsum Kvornberget cir ncirmast) Icke brcinnbart (deponirester)miste liimnas p& kommunens avfallsanl2iggningp& Ingarvet. Detta gtiller tiven icke godkiind kattsand!!

7 5 Sparkar Tvi stycken sparkar finns till utlsning i sliipvagnsgaraget. Stadgar Det iir fiireningens stadgar som anger vhra ramar. I stadgarnafinns det mesta som reglerar vhr verksamhet, t.ex. bestiimmelser angflende styrelsens arbete, bostadsriittshavarensriittigheter och skyldigheter och av vilka anledningar man kan ftirlora rdffen att bo kvar. Styrelse Det iir styrelsensuppgift att leda det dagliga arbetet i foreningen, vilket friimst gir ut pil att se till att tillgengarna ftirvaltas pi btista siitt. I detta ingir att faststtilla mflnadsavgift ("hyran"), upprtitta en underhillsplan och budgetera pengar for detta. Inom syrelsensansvarsornride ligger tiven att se till att de ordningsregler m.m. som foreningen har foljs. Man kan na styrelsen via Ftireningens hemsida har adressen Regelbunden ftireningsinformation kommer ocksi ut skriftligen. Om du vill prata med nflgon i styrelsenmen inte f6r kontakt si gir det bra att ringa till v6r expedition helgfria mindagar ( ) och torsdagar( )pi telefon Triidgirdsavfall Om du bor si att du fbr triidg6rdsavfall i form av l6v, kvistar med mera si kan det liiggas i naturkomposten pi Pampas. Tviittstugor Det finns tvi tviittstugor, en i Herrgirden (T.v. la) och en i Torkils vag 9. Dit fordras speciell dorrnyckel samt "markeringsplugg" med tillhdrande nyckel ftir markering av ffafiid, utrusfiring som hdr till liigenheten. Pluggen ska vara miirkt med innehavarensadress,t.ex. "T.v. 41 J", ingenting annat. De fasta tviittiderna iir utlagda fr6n , och Man har riitt att ta n6gon annansforbokade tid de det g&tt mer tin 30 minuter utan att personen i fr6ga tagit tviittiden i ansprik, om det inte flrns n6gon notering om "kommer senare" eller dylikt. Tviittstugorna skall vara tdmda och st2idadeinnan ntista tviittperiod bdrjar Gl6m inte att ta bort pluggen niir du tvattat klan. Den maskinella utrusfiringen i ffattstugorna ffir inte anviindas lore eller efter 22.00, av hansyn till niirboende. Att anvdnda tviittstugorna ar avgiftsfritt for den enskilde, men det innebiir inte att det iir gratis, naturligtvis. Tillsammans betalar vi ftir allt, utom ftir det tviittmedel som anvdnds! Var diirfiir aktsam om utrustningen och om el- respektive vattenforbrukningen. Av detta fiiljer att utrustningen inte fflr anvlindas ftir annat iin det egna hushfrllets smutstviitt. Uteplats Till bostaden hdr en uteplats, dvs. balkong for den som bor en trappa upp och altan fiir den i markplanet. Fdreningen, genom dess styrelse, har efterstrtivat att dessautrymmen ska kunna brukas och utformas p6 siitt som den enskilde medlemmen sjiilv vill, samtidigt som man haft attta hiinsyn till helheten i omridet. Omstiindigheter som leder till mflnga svflra awiigningar. Vad ska man t.ex. gdra niir en medlem Onskarbygga ut sin altan? Anta att foreningen skulle ftlja en riittvisepolicy diir alla medlemmar behandlas exakl lika. Diirmed skulle vi neka medlemmen utbyggnaden, eftersom balkonginnehavarna av florklarliga skiil inte har samma miijligheter att expandera sina uterum. I sttillet for denna millimeterriittvisepolicy har ftireningen forsdkt att i g6rligaste min tillm6tesgi dnskemil av den hiir typen, vilket innebiir att utbyggnader har chans att godktinnas av styrelsen, om de kan ansesvara mflttfulla. Se separatagrundregler for foriindring av uteplatser. I andra fall kan det vara knepiga estetiska dverviiganden som kommer in i bilden, diir styrelsen har att vtiga den enskilde medlemmens dnskemil, om ftriindringar av uteplatsen, mot vad som bedrims vara till gagn for hela loreningen. Niir vi anviinder vira uteplatser bdr vi ttinka pi att handla pi siitt som inte iir stdrande for niirboende. Grannsiimjan mir bra av att man inte placerar utegrill p6 eller nara altan, utan n6gra meter ut pfl griiset for att undvika oliigenheter for ntirboende med anledning av stekos. Aven cigarettrdk kan vara besviirande flor den som t.ex. befinner sig pi balkong med rdkare p6 altanenunder sig. Vaktmiistare Via HSB Dalarna har vi vir vaksmiistare- Mats Dahlin - knuten till oss. Mats har sin fasta arbetsplatsi Herrgirden intill desstviittstuga. Den som behdver hja$ anmiiler detta till styrelsen, som har ansvaretfor fastighetsskotseln.mats arbete forsviras om alla direkt rycker i honom. I m6n av tid kan han hjalpa medlemmar

8 6 med sidant som inte ingir i den ordinarie fastighetsskcitseln.i si fall fbr medlemmen sjiilv betala materialkostnader och en given timersiiffning av fu. 200 kr. Tala med styrelsen om detta. Vaktmtistaren kan nis via e-post pi Vattenbesparing med konstantventiler Om du renoverar och byter kranar eller duschmunstyckensi miste de vattenbesparandekonstantventiler som finns monterade i k0k och badrum flyffas 6ver till de nva installationerna. Ventilation Fliiktsystemets ventiler finns i k6ket och badrummet. Om Du vill ha god ventilation i liigenheten bdr Du rensa ventilerna minst tvi ginger om 6ret. Drag forsiktigt ut ventilerna, stick in dammsugarslangenoch sug rent. Spiinn sedan upp fitiderbigarna p& ventilen och tryck fdrsiktigt tillbaka densamma. Gallret och fliikten i spiskipan kriiver rengoring oftare. Obs! Brytaren for fliiktsystemet, som sitter ovanfor diskbiinken kan sti p6 Itige I (halvfart) som grundinstiillning. Ntir Du har mycket matos inne eller fuktigt i badrummet av tviitt eller dylikt, sli om brytaren till lage 2 (helfart). Om Du besviiras av grillrdk frin utegrill eller annat os, kan ventilationen tillftilligt stiingas av (ltige 0). LAgg miirke till att fltikten absolut inte ska vara avstiingd ltingre period, eftersom d6lig ventilation ger fuktskador - kostnader som drabbar den enskilda bostadsriittshavaren. Dtirutdver finns vid kall viiderlek risken att fliikten frvser fast. om den inte tir i bruk. Viivstuga Innanfiir snickarboden finns en viivstuga. Kontakta Margareta Ekman i styrelsen for mer information. Overn attnin gsliigenhet Torkilsviig l2a fungerar?ivensom overnattningsliigenhetmed 4baddar. Liigenhetenmiste kunna disponerasav foreningensolika aktiviteter mellan Kostnad for dvernatfiringen iir 100 krlnatt. Fiireningen iir sedan 14 oktober 1998 anslutentill Internet med egen server och eget ntitverk. Ftir frigor angiende deffa vdnd er till Fredrik Sj66 via mail eller via tel Fredrik undersdkerproblem som har med foreningens niitverk att g6ra men kan inte utfora service som har med enskilda medlemmars datorproblem aff gdra.

9

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng Hciganiis kommun Tekniska forvaltningen Stadshuset 263 82 uocenas Molle by the sea 2003-05-18 Ang. behov av ny gatuskyltning. Flera har lor styrelsen ptrtalat, att motorfordonstrafik

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen Stadgar for Rikrbyggens b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen Forvaltade BRF Insats 9- Arsavgifterna fordelas ut pa sriitterna i forhallande till insatserna %Riksbyssen INNEHALLSFORTECKNING

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

ATT BO PÅ LOJO. Rudboda Bostadsrättsförening 2015- Information om föreningen samt praktiska råd för trivsam boendesamvaro

ATT BO PÅ LOJO. Rudboda Bostadsrättsförening 2015- Information om föreningen samt praktiska råd för trivsam boendesamvaro ATT BO PÅ LOJO Rudboda Bostadsrättsförening 2015- Information om föreningen samt praktiska råd för trivsam boendesamvaro Välkommen till Lojo! Vi hoppas att du ska trivas i området och finna dig väl tillrätta

Läs mer

SANDIDANS UPPSLAGSBOK

SANDIDANS UPPSLAGSBOK SANDIDANS UPPSLAGSBOK Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta. Vi i Styrelsen är Tel. Ansvarsområden Ordförande Alf Stenlund, nr 60 070-636 87 77 Vice Ordförande Tommy Enberg, nr 44

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare & ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO E!roFd*r lodtrildoldco t( hnd$todrdt idloo; bropa h sbrr i hfldrty$bof,&.0 BeSlut 2013-12-18 Beslutsnummer 2013-81655 Beslut om projektstitd Ldnsstyrelsen beslutar att

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U 69614-09821

STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U 69614-09821 237927 t11 t*" 0,o,l STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U 69614-09821 c.l C.l M FRENINGEN I $ Namu, dndarnfrloch sdte 2 $ Medlemskap och 6verl6telse 3

Läs mer

TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK. Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta.

TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK. Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta. TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta. Sammanfattning 2 HSB... 3 Styrelsen... 3 Ekonomi... 3 Skötsel av fastigheten inomhus... 3 Allmänt... 3 Vattenskada

Läs mer

Välkommen till. BRF Turkosen. december 2013. ABC-häftet ska finnas tillgängligt vid lägenhetsförsäljning.

Välkommen till. BRF Turkosen. december 2013. ABC-häftet ska finnas tillgängligt vid lägenhetsförsäljning. Välkommen till BRF Turkosen december 2013 ABC-häftet ska finnas tillgängligt vid lägenhetsförsäljning. BRF Turkosen, Ormingeringen 54 A, 132 33 SALTSJÖ-BOO, www.brfturkosen.se Välkommen till Föreningens

Läs mer

VAD GÄLLER I HSB Växtriket?

VAD GÄLLER I HSB Växtriket? VAD GÄLLER I HSB Växtriket? Organisationsnummer 716401-3703 Styrelsen i HSB Växtriket, Uppsala, har upprättat denna sammanställning av ordningsregler, allmän information, bestämmelser gällande reparationer,

Läs mer

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby Brf Lyckeby Välkommen till Brf Lyckeby Detta är ett informationshäfte som lämnas till alla nyinflyttade i vår förening. Läs igenom och spara häftet då det kan komma till användning när det uppstår frågor

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gröndal Malmö

Bostadsrättsföreningen Gröndal Malmö Bostadsrättsföreningen Gröndal Malmö 1. Om vår förening... 2 2. Om att bo i bostadsrätt... 3 3. Om ordningsreglerna för... 5 4. Lägenhetsunderhåll... 6 5. Brandsäkerhet... 8 6. Balkonger... 9 7. Trapphus

Läs mer

Välkommen till Stocken!

Välkommen till Stocken! Välkommen till Stocken! Välkommen som delägare! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Stocken! På de här sidorna finner du praktisk information som kan vara bra för dig som är nyinflyttad

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide!

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Denna version är tryckt 2012 För eventuella ändringar se: www.hsb.se/stockholm/farjan

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

Det finns även möjlighet för utbyggd altan. Kontakta vicevärden för regler och förutsättningar.

Det finns även möjlighet för utbyggd altan. Kontakta vicevärden för regler och förutsättningar. Altaner Altanhäckar sköts av föreningen, men altanstaket är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Om du vill sätta upp ett staket ska det vara vitt, ljusgrått (se pergola på gården mellan Sibyllegatan och Norrlandsgatan)

Läs mer

fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 4. 516 pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet.

fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 4. 516 pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet. GYLLERODS SMF Lennie Jansson Algrtind 3 260 42 MOLLE Stockholm den 3 augusti 2007 Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 Ert kortnummerdr: 01131082063-1,01131}il522-1 och 01131076781-6 Korten

Läs mer

Barnvagnar På grund av utrymningsvägar och brandrisk får inte barnvagnar förvaras i trapphusen.

Barnvagnar På grund av utrymningsvägar och brandrisk får inte barnvagnar förvaras i trapphusen. 1. Trivselregler Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi Brf. Malmgården. Gemensamma utrymmen Tillsammans

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Anteckningar. Information för boende i Stinsparken. Släng inte. Lämnas över vid flytt.

Anteckningar. Information för boende i Stinsparken. Släng inte. Lämnas över vid flytt. Välkommen till Släng inte skriften utan lägg den så du lätt kan få fram den. Foldern är en skrift som hör till lägenheten och ska lämnas över vid flytt. STINSPARKEN Information till boende i Stinsparken,

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer