%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15."

Transkript

1 Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej Anders Edlund, Nils-Erik Edlund. S Stina Munters, C Wahan Harutun, KP Tjg ersättare Jan Erik Stövling, S ej 226 Bibbi Westhed, C ej Ulrika Ga rds Forsberg, S Gunnel Gustafsson, V Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Elisabeth Rooth Eriksson, chef Nils-Erik Eklund, energistrateg Catarina Willmari, ekonomichef Erik Wallander, verksamhetschef utbildning och arbete 246 Lisbeth Martinsson, DVAAB 245 Lillemor Tännströrn, personaichef Nils-Erik Edlund Bibbi Westhed 219 Mikael Granath, sekreterare Ola Granholm, projektledare 216 Christer Carlsson, gymnasiechef 246 Kerstin Rälg Olsson, för- och grundskolechef 246 Ulrika Bergman, DVAAB 245 Tobias Eriksson, upphandlare 232 Kommunkontoret, Medborgarhuset, kl , , ,239,241 Ej offentliga , ,238,240, Offentliga Sekreterare: Mikael Granath Ordförande: Per-Anders Westhed Nils-Erik Edlund 219 Nils-Erik Edlund Justerande: Bibbi Westhed %ad 4//

2 7 ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ S ammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslagets tas ner Förvaringspiats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Vansbro il? i/qei YCt(L/UL

3 2017, Vansbro 3 Innehåll Justering av dagordning 5 Uppföljning. Vansbro s energi- och klimatarbete Skarnhed 40:1, bygglov och strandskyddsdispens 7 Nordanåker 28:4, strandskyddsdispens 10 Uppsälje 25:24, strandskyddsdispens 12 Motion, Behöriga lärare på alla lektioner 14 Motion, förskola och barnomsorg med fler alternativ 15 Region Dalarna, revidering av förbundsordning 18 Reglernente, framstående insatser inom idrotten 19 Kulturberedning 20 Politisk organisation Lokal serviceplan Arvodesberedning, val av ledamöter 25 Verksamhetsbidrag, föreningen BRIS region Mitt Remiss, utvidgning av skyddsbestämmelser för Vansbro stationshus 27 Gemensam gymnasieorganisation, Vansbro och Malung-Sälens 28 E 16, fortsatt partnerskap Information, Medborgarundersökningen 33 Omfördelning investeringsbudget Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna, årsredovisning Region Dalarna, verksamhetsberättelse och årsredovisning, Borgensavgift, begäran om befrielse Kommunal borgen, Stiftelsen Vansbrohem 40 Bolagsordning för VÄMO Elnät AB samt val av ledamöter 41 Information, policys inom områdena medeisförvaltning, köp och försäljning samt upptagande avlån 43 Information, Vansbro Teknik, årsstämmeprotokoll och årsredovisning 2013 VTAB 44 Information, Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2013 (DVAAB) 45 Överklagan, administrations- och driftbidrag Kommunalt bidrag, restaurering av elljusspår 47 Garantibelopp, genomförande av Marie Memorial Race l 48 Snöån 14:8 del av områdesnr 20, försäljning 49 Snöån 14:8 områdesnr 13, försäljning 50 Täppan 1, fortsatt användning (f d räddningsstation) 5 1 Sveden 41:1 del av ornrådesnr 2, försäljning 52 Utökat fiyktingmottagande 53 Avgiftshestämd kollektivavtalad pension, AKAP-KL 54 Pensionsvillkor för förtroendevalda, OPF-KL 55 Motion, meritvärdering av nya chefer 56 Motion, rekrytering i egen regi 57 Regionalt ekonomiskt stöd för Folkmusikens hus 59 Lttdragsbestyrkande

4 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, lcvartal 2 år Delgivning av domar och delegationsbeslut Rapporteringav ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år Statsbidrag, Aldres behov i centrum 64 Bredbandsutbyggnad, styrgrupp 65 Information Stiftelsen Vansbrohem 66 Information, avfallsföreskrifter 67 Barnomsorgsplats vid delad vårdnad 68 Information VTAB 69 Information 70. Utdragsbestyrkande

5 KS 199 Justering av dagordning Konirnunstyrelsen beslutar 1. att a rende 7 Registrering för lotteri, Dala-Järna köprnannaförening tas bort från dagordningen 2. att ärendena 43 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 år 2014 och arende 45 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2014 flyttas till den ej offentliga delen av dagordningen. 3. att till dagordningen lägga a rende Barnomsorgsplats vid delad vårdnad. På förekommen anledning ändras delar av styrelsens dagordning. Ordfo rande föreslår: 1. att a rende 7 Registrering för lotteri, Dala-Järna köpmannaförening tas bort från dagordningen 2. att a endena 43 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 år 2014 och ärende 45 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2014 flyttas till den ej offentliga delen av dagordningen. Nils Erik Edlund (S) föreslår: att till dagordningen lägga ärende Barnornsorgsplats vid delad vårdnad. Utdragsbestyrkande

6 6 KS 200 Ärende KS 20 14/363 Uppföljning, Vansbro s energi- och klimatarbete 2013 föreslår att koinmunfullmäktige beslutar att godkänna energi- och klimatuppföljningen för år Energi- och Klirnatkommittén har givit Energistrategen i uppdrag att utarbeta en årlig uppföljning av ens energi- och klimatarbete, efter fo rslag från Länsstyrelsen och i enlighet med Energi- och Klimatpianen. Llppföljningen av Vansbro s Energi- o Klimatarbete, är en uppföljning av arbetet med Energi- o klirnatpian (KF 47/20 10) och tillhörande Handlingsplan (KS 110/2013). Utskottet leva och bo föreslår styrelsen föreslå kornmunfullmäktige att besluta att godkänna energi- och kiimatuppföljningen för år Torsten Larsson (Kd) yrkar bifall till utskottets förslag. sunderlag Tjänsteutlåtande, Uppföljning av Energi- och klirnatplanen med tillhörande handlingsplan, Utdragsbestyrkande

7 KS 201 Skamhed 40:1, bygglov och strandskyddsdispens beslutar 1. Att bevilja bygglov enligt de handlingar som inlämnats till Miljö- och byggenheten. 2. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 3. Att startbesked för att påbörja åtgärden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 4. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 5. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 6. Att bifogad tomtplatsavgränsning skall gälla 7. Att fastställa inläninad kontroilpian. Fastighet: Skamhed 40:1 Sökande: Go ran Ivars Skamhed VANSBRO avser en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus med garage/förråd och altan. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser, den är belägen vid Västerdalälven i Skamhed. Byggnaden avses uppföras inom den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt bifogad karta på fastigheten Skamhed 40:1. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens får anses finnas i att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Ansökan inkom Den sammanlagda ytan (BTA) är 132 kvm. VA-teknisk granskning har ej utförts då fastigheten ligger inom verksamhetsområde för VA. Bedömningen har gjorts att växt- och djurlivet konimer inte att påverkas av åtgärden. 1Jdragsbestyrkande

8 Vansbro 8 Avgift för strandskyddsdispens och bygglov kr (i enlighet med taxa fastställd av komniunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva styrelsens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då ens beslut kom till Länsstyrelsen besluta om en prövning skall ske eller inte. 1 det fall Lärsstyre1sen begär in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättning för dispens. Sökanden rekommenderas att hos styrelsen kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning. Deigivning sker till lokala skattemyndigheten och Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Beviljat bygglov och strandskyddsdispens uppho att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om bygglov och strandskyddsdispens. Ansvaret för att byggnationen utförs enligt PBL och att s föreskrifter följs ligger på den som för egen räkning (byggherren) utför byggnationen. Handlingarna har granskats enligt PBL 3 kap. (yttre utformning, läge och användning). Utskottet leva och bo föreslår att styrelsen beslutar 1. Att bevilja bygglov enligt de handlingar som inlämnats till Miljö- och byggenheten. 2. Att bevilja strandskyddsdispens med det sarskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 3. Att startbesked för att påborja åtgärden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 4. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 5. Att kontrollansvaring inte krävs för detta a rende. 6. Att bifogad tomtplatsavgränsning skall gälla 7. Att fastställa inlämnad kontrollplan. Utdragsbestyrkande

9 Vansbro Protokoll sunderlag Fasadritning Skamhed 40: 1 Kon troliplan Skamhed 40: 1 Planritning Skamhed 40: 1 Situatiorispian Skamhed 40: 1 Teknisk beskrivning Skamhed 40:1 Tjänsteutlåtande, Ansökan bygglov, Ansökan strandskyddsdispens, Utdragsbestyrkande

10 IVansbro 10 KS 202 Nordanåker 28:4, strandskyddsdispens Kominunstyrelsen beslutar 1. Att bevilja anmälan enligt de handlingar som inlämnats till Miljö- och byggenheten. 2. Att hevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 3. Att startbesked för att påbo rja åtga rden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 4. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 5. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 6. Att bifogad tomtplatsavgränsning skall gälla. 7. Att fastställa inlärnriad kontroliplan. 8. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Fastighet: Nordanåker 28:4 Sökande: Karin Pers Nordanåker DALA-JÄRNA avser en ansökan om strandskyddsdisperis för nybyggnad av komplernentbyggnad. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser då fastigheten är belägen vid sjön Skrarnsen. Byggnaden avses uppföras inom den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt bifogad karta på fastigheten Nordanåker 28:4. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens får anses finnas i att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Ansökan inkom Den sammanlagda ytan (BTA) är 25 kvm. VA-teknisk granskning har ej utförts då det ej finns vatten och avlopp i byggnaden. Bedömningen har gjorts att växt- och djurlivet kommer inte att påverkas av åtgarden. Urdragsbestyrkande

11 Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva styrelsens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då ens beslut kom till Länsstyrelsen besluta om en prövning skall ske eller inte. 1 det fall Länsstyrelsen begär in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättning för dispens. Sökanden rekommenderas att hos koinmunstyrelsen kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning. Delgivning sker till lokala skattemyndigheten och Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Beviljat bygglov och strandskyddsdispens uppho att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om bygglov och strandskyddsdispens. Ansvaret för att byggnationen utförs enligt PBL och att s föreskrifter följs ligger på den som för egen räkning (byggherren) utför byggnationen. Handlingarna har granskats enligt PBL 3 kap. (yttre utformning, läge och användning). Utskottet leva och bo föreslår att kornmunstyrelsen beslutar 1. Att bevilja anmälan enligt de handlingar som inlänmats till Miljö- och byggenheten. 2. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 3. Att startbesked för att påbörja åtga rden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 4. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 5. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 6. Att bifogad tomtplatsavgränsning skall gälla. 7. Att fastställa inlämnad kontrollpian. 8. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. sunderlag Anmälan Nordanåker 28:4, Ansökan strandskyddsdispens, Fasadritning Nordanåker 28:4 Foton Nordanåker 28:4 Kontrollplan för enkla a enden Situationspian Nordanåker 28:4, Teknisk beskrivning 1 Teknisk beskrivning 2 Tjänsteutlåtande

12 IVansbro 12 KS 203 Uppsälje 25:24, strandskyddsdispens beslutar 1. Att bevilja strandskyddsdispens med det sarskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 2. Att startbesked för att påbörja tga rden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 3. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 4. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 5. Att fastställa inlämnad kontroilpian. Fastighet: Uppsälje 25:24 Sökande: Maria Palm Heden BERGBY avser en anmälan och strandskyddsdispens för nybyggnad fritidshus. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser, den är belägen vid Gladtjärn i Uppsälje. Byggnaden avses uppföras inom den hävdande tomtplatsen på fastigheten Uppsälje 25:24. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens får anses finnas i att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Ansökan inkom Den sammanlagda ytan (BTA) är 25 kvm. VA-teknisk granskning har ej utförts då det ej finns vatten och avlopp i byggnaden. Bedömningen har gjorts att växt- och djurlivet kommer inte att påverkas av åtgärden. Avgift för strandskyddsdispens och anmälan kr och 1397 kr. Summa kr (i enlighet med taxa fastställd av kornmunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. Lltdragsbestyrkande

13 Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva styrelsens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då ens beslut kom till Länsstyrelsen besluta om en prövning skall ske eller inte. 1 det fall Länsstyrelsen begär in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättning fo dispens. Sökanden rekommenderas att hos styrelsen kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning. Delgivning sker till lokala skatternyndigheten och Länsstyrelsens naturvftrdsenhet. Beviljat bygglov och strandskyddsdispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om bygglov och strandskyddsdispens. Ansvaret för att byggnationen utförs enligt PBL och att s föreskrifter följs ligger på den som för egen räkning (byggherren) utför byggnationen. Handlingarna har granskats enligt PBL 3 kap. (yttre utformning, läge och användning). Utskottet leva och bo föreslår att styrelsen beslutar 1. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 2. Att startbesked för att påbörja åtgärden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 3. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 4. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 5. Att fastställa inlämnad kontroliplan. sunderlag Tjänsteutlåtande Bygganmälan Ansökan strandskyddsdispens Fasadpian Kontrollplan Situationsplan Uppsälje 25:24 Utdragsbestyrkande

14 14 KS 204 Ärende KS 20 13/259 Motion, Behöriga lärare på alla lektioner föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservationer Wahan Harutun (Kp) reserverar sig mot styrelsens beslut. Kornmunpartiet har yrkat på att fullmäktige beslutar 1. att till höstterminen 2013 alla obehöriga lärare ersätts av behöriga lärare. 2. att vikariegaranti införs som garanterar la rarledda lektioner i såväl grundskola som gymnasieskola 3. att föräldrar och elever löpande får information om garantin inte kan uppfyllas 4. att rapportering sker till fullmäktige varje halvår om garantin har uppfyllts eller inte. Komniunpartiet framhåller att läraren är skolans viktigaste resurs och menar att det är självklart att alla lektioner ska ledas av behöriga la rare. Man hänvisar också till Skolinspektionens beslut da r de dåliga resultaten och det bristfälliga stödet till barn i behov av sa rskilt stöd påpekas. Utskottet utbildning och arbete föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen. sunderlag Tjänsteutlåtande Motion, behöriga lärare på alla lektioner lildragsbestyrkandc

15 15 KS 205 Ärende KS 2013/558 Motion, förskola och barnomsorg med fler alternativ föresir att fullmäktige beslutar 1. att uppdra till styrelsen att marknadsföra barnomsorgspengen, 2. att i övrigt avslå motionen. Reservationer Torsten Larsson (Kd) och Wahan Harutun (Kp) reserverar sig mot styrelsens beslut i andra att-satsen. Kristdemokraterna har i rubricerade motion föreslagit fullmäktige 1. Att Llppdra till styrelsen att besluta om tak för barngruppers storlek inom förskolan 2. Att uppdra till styrelsen att marknadsföra barnomsorgspengen 3. Att återinföra det ala vårdnadsbidraget i Vansbro från januari motionen framhålls att för att barnomsorgen ska uppfattas som trygg a det viktigt att inte barngrupperna är för stora. Vidare vill motionärerna att styrelsen tilldelas uppdrag att marknadsföra barnomsorgspengen. Med hänvisning till den 2011 beslutade politiska plattformen och till att någon kostnadsrninskning för en inte kunnat påvisas, som ett resultat av det senare beslutet att avskaffa vårdnadsbidraget, föreslås att vårdnadsbidraget återi riförs. Utskottet utbildning och arbete fo eslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen. Utdragsbestyrkande

16 16 Torsten Larsson (Kd) föreslår: 1. att uppdra till styrelsen att besluta om tak för barngruppers storlek inom förskolan, 2. att uppdra till styrelsen att marknadsföra barnomsorgspengen, 3. att återinföra det ala vårdnadsbidraget i Vansbro från januari Karl Björklund (M) och Stina Munters (C) yrkar bifall till andra att-satsen i Torsten Larssons (Kd) förslag. Wahan Harutun (Kp) yrkar bifall till Torsten Larssons (Kd) fo rslag. Nall Lasse Andersson (S) och Ulrika Gärds Forsberg (5) yrkar bifall till utskottets förs lag. sgång Ordförande ställer första att-satsen i Torsten Larssons (Kd) fo slag under bifall eller avslag och finner att styrelsen avslår förslaget. Votering begärs. Följande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för Torsten Larssons förslag (Kd). nej-röst för utskottets förslag. Vid företagen omröstning röstar Torsten Larsson (kd) och Wahan Harutun (Kp) ja. Nej röstar Gunnel Gustavsson (V), Ulrika Gärds Forsberg (S), Jan-Erik Stövling (S), Bibbi Westhed (C), Nils-Erik Edlund (S), Nall Lasse Andersson (S), Stina Munters (C) och Per-Anders Westhed (C). Avstår gör Karl Björklund (M). Med röstsiffrorna 2 mot 8 beslutar styrelsen enligt utskottets förslag. Ordfo ande ställer andra att-satsen i Torsten Larssons (Kd) förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen bifaller förslaget. Votering begärs. Följande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för Torsten Larssons (Kd) förslag. Nej-röst för utskottets förslag. Utdragsbestvrkande

17 17 Vid företagen omröstning röstar Bibbi Westhed (C), Wahan Harutun (Kp), Karl Björklund (M), Torsten Larsson (Kd), Stina Munters (C) och Per-Anders Westhed ja. Nej röstar Gunnel Gustavsson (V), Ulrika Gärds Forsberg (S), Jan-Erik Stövling (S), Nils-Erik Edlund (S), Nall Lasse Andersson (S). Med röstsiffrorna 6 mot 5 beslutar styrelsen enligt Torsten Larssons (Kd) förslag. Ordförande ställer tredje att-satsen i Torsten Larssons (Kd) förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen avslår fo rslaget. Votering bega Följ ande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för Torsten Larssons (Kd) förslag. Nej -röst för utskottets förslag. Vid företagen omröstning röstar Wahan Harutun (Kp) och Torsten Larsson (Kd) ja. Nej röstar Gunnel Gustavsson (V), Ulrika Gärds Forsberg (S), Jan-Erik Stövling (5), Bibbi Westhed (C), Nils-Erik Edlund (S). Nall Lasse Andersson (5), Stina Munters (C) och Per-Anders Westhed (C). Avstår gör Karl Björklund (M) Med röstsiffrorna 8 mot 2 beslutar styrelsen enligt utskottets förslag. sunderlag Motion, bra förskola och barnomsorg med fler alternativ, Tjänsteutlåtande, Juslerare Utdragsbeslyrkande

18 18 KS 206 Ärende KS 2014/322 Region Dalarna, revidering av förbundsordning föreslår att fullmäktige beslutar 1. att styrelsens beslut , 162, vad gäller 7 upphävs 2. att fullmäktige föreslås godkänna revideringar av Förbundsordning för Region Dalarna, i enlighet med Region Dalarnas direktions rekommendation av , Reservationer Torsten Larsson( //Q0P reserverar sig skriftligt mot styrelsens förslag. beslutade , 162, att godkänna revideringar av Förbundsordning för Region Dalarna, 7 och 16, enligt av direktionen i maj beslutat förslag behandlades 7 ånyo i direktionen, då tidigare förslag innehöll en felaktighet, antalet ledamöter överensstärnde ej med antalet ersättare. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. att styrelsens beslut , 162, vad gäller 7 upphävs 2. att fullmäktige föreslås godkänna revideringar av Förbundsordning för Region Dalarna, i enlighet med Region Dalarnas direktions rekommendation av , Torsten Larsson (Kd) yrkar avslag p andra att-satsen. sgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Torsten Larssons (Kd) förslag och finner att styrelsen beslutar enligt utskottets förslag. sunderlag Tjänsteutlåtande, Utdragsbestyrkande

19 19 KS 207 Ärende KS 2014/492 Reglemente, framstående insatser inom idrotten föreslår att fullmäktige beslutar 1. att anta utarbetat förslag till reglernente. 2. att priset ska delas ut under något av komniunfullmäktiges första sammanträden för året. Förslaget till reglemente tydliggör syfte, mottagare, form samt när utdelning ska ske. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. att anta utarbetat förslag till reglemente. 2. att priset ska delas Lit under något av fullmäktiges första sammanträden för året. sunderlag Tjänsteutlåtande, Förslag till Reglemente för Vansbro s utmärkelse för framstående insatser inom idrotten Utdragsbestyrkande

20 20 KS 208 Ärende KS 2014/480 Kulturberedning föreslår att ful Imäktige beslutar att en fast kulturberedning inrättas under kommande mandatperiod. För en utveckling av Vansbro som kultur- och evenemangs bör större fokus läggas på frågor inom området. Detta är också ett starkt önskemål från den arbetsgrupp som arbetat med kultur inom projektet Utmaningen. Förslaget till politisk organisation kan kompletteras med en fast kulturberedning, alternativt kan en tillfällig beredning tillsättas för att inför kommande mandatperiod se över formerna för samverkan/utveckling inom området. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att en fast kulturberedning inrättas under kommande mandatperiod. Nall Lasse Andersson (S) och Karl Björklund (M) yrkar bifall till utskottets förslag. Besi uts underlag Tjänsteutlåtande, Utdragsbestyrkaride

21 - Inrättande - Inrättande Vansbro 21 KS 209 Ärende KS 2014/116 Politisk organisation föreslår att fullmäktige beslutar 1. att fasta presidieberedningen upphör , 2. att inte inrätta en individnämnd, 3. att myndighetsnämnden inte ska hantera frågor enligt alkohollagen, tobaksiagen och lagen om handel med receptfria läkemedel, 4. att i övrigt anta förslaget till politisk organisation för mandatperioden vad gäller: - Kommunfullmäktige - Fullmäktigeberedningar - Kommunstyrelse - styrelsens utskott av myndighetsnämnd - Vald överförmyndare - Valnämnd - Kommunrevision av presidiesamling 5. att jävsnämnden upphör fr o m , 6. att organisationsgruppens förslag kring olika dialogformer beaktas, 7. att styrelsen snarast initierar en översyn av Välfärdsrådet, 8. att fullmäktige överlämnar till styrelsen att själva fatta beslut kring framtiden för ala handikapprådet och ala pensionrsrådet, 9. att demokratiberedningen får i uppdrag att utarbeta fo rslag till nödvändiga revideringar av arbetsordningar och reglementen, 10. att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta fo rslag till nödvändiga revideringar av delegationsordningar och riktlinjer, 11. att fullmäktige initierar ett arbete i syfte att skapa en samsyn kung vilka normer och värderingar som ska ligga till grund för allt arbete inom politik och förvaltning, 12. att en översyn av den politiska organisationen görs efter halva nästa mandatperiod. Reservationer Wahan Harutun (Kp) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för eget förslag. Utdragsbestyrkande

22 - styrelsens - Vald Vansbro 22 Vansbro har sedan 2011 en alternativ politisk organisation. En organisationsgmupp bestående av kornmunfullmäktiges ordfo rande, styrelsens ordförande, styrelsens förste vice ordförande, chef, sekreterare samt projektiedare har vid två tillfällen initierat utvärderingar. 1 huvudsak visar utvärderirigarna att organisationen fungerar väl. Kornrnunstyrelsens arbetsbelastning har blivit orimligt hög varför en myndighetsnämnd föreslås inrättas. Genom införande av en Individnämnd säkerställs myndighetsutövningen. Ytterligare en beredning föreslås i fullmäktige, en planberedning. Organisationsgruppen har också, utifrån den senaste enkätens resultat, fört ett resonemang kring hur dialogen inom politiken och dialogen och förtroendet mellan politik och förvaltning ska kunna utvecklas. Utifrån detta presenteras förslag på presidiesamling, vägledningsdebatter, öppet forum, dialogmöten. Enkätsvaren visar att det finns ett antal utmaningar inom olika områden. Organisationsgruppen vill framhålla vikten av att grundläggande normer och värderingar diskuteras såväl inom som mellan politik och förvaltning. Den utvecklade alternativa politiska organisation som föreslås ger förutsättningar för bättre styrning och tydligare ansvarsfördelning. Tidigare uttalat syfte, att genom förbättrad helhetssyn få en bättre styrning av en, kvarstår. Förslagen innebär att ambitionen att stärka fullmäktiges roll nås. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige att besluta 1. att fasta presidieberedningen upphör , 2. att inte inrätta en individnämnd, 3. att myndighetsnämnderi inte ska hantera frågor enligt alkohollagen, tohakslagen och lagen om handel med receptfria läkemedel, 4. att i övrigt anta förslaget till politisk organisation för mandatperioden vad gäller: - Kommurifullmäktige - Fullmäktigeberedningar - Kommunstyrelse utskott - Inrättande av myndighetsnämnd överförmyndare - Valnämnd - Komrnunrevision - Inrättande av presidiesamling Utdragsbestyrkande

23 23 5. att jävsnämnden upphör fr o m , 6. att allmänhetens frågestund upphör fr o m , 7. att organisationsgruppens förslag kring olika dialogformer beaktas, 8. att styrelsen snarast initierar en översyn av Välfärdsrådet, 9. att fullmäktige överlämnar till styrelsen att själva fatta beslut kring framtiden för ala handikapprådet och ala pensionärsrådet, 10. att demokratiberedningen får i uppdrag att utarbeta fo rslag till nödvändiga revideringar av arbetsordningar och reglementen, 11. att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till nödvändiga revideringar av delegationsordningar och riktlinjer, 12. att fullmäktige initierar ett arbete i syfte att skapa en samsyn kring vilka normer och värderingar som ska ligga till grund för allt arbete inom politik och förvaltning, 13. att en översyn av den politiska organisationen go rs efter halva nästa mandatperiod. Wahan Harutun (Kp) föreslår: att avskaffa utskotten och koncentera det hela till styrelsen. Karl Björklund tilläggsförslag: att allmänhetens frågestund inte upphör. sgång Ordförande ställer Karl Björklunds (M) förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen bifaller fo rslaget. Ordförande ställer Wahan Harutuns (Kp) förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen avslår förslaget. Ordförande ställer utskottets förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen bifaller förslaget. Utdragsbestyrkande

24 24 KS 210 Ärende KS 2014/232 Lokal serviceplan föreslår att fullmäktige beslutar 1. att anta av styrelsen beslutad lokal serviceplan att anta reviderad bilaga sammanställning av servicen inom Vansbro. Vansbro har en lokal serviceplan som utgör en bilaga till utvecklings och översiktsplanen. Serviceplanen ska årligen revideras. Detta gjordes senast om den reviderade serviceplanen togs då av styrelsen, den borde också ha tagits av fullmäktige. En revidering av den sammanställning av service som ingår har nu gjorts. Serviceplanen i sin helhet bör bli föremål för översyn i samband med att revidering görs av utveckiings- och översiktsplanen. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. att anta av styrelsen beslutad lokal serviceplan att anta reviderad bilaga sammanställning av servicen inom Vansbro. Torsten Larsson (Kd) yrkar bifall till utskottets förslag. sunderlag Sammanställning av servicen inom Vansbro, Tjänsteutlåtande, ljldragsbestyrkande

25 25 KS 211 Ärende KS 20 14/495 Arvodesberedning, val av ledamöter föreslår att fullmäktige beslutar att vid fullmäktiges sammanträde i september utse ledamöter i arvodesberedningen. Kommunfullmäktige beslutade , 30, att tillsätta en arvodesberedning med uppdrag att inför konimande mandatperiod föreslå ett reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro inkluderande Stiftelsen Vansbrohem. Arvodesberedningen ska bestå av en representant per parti representerat i fullmäktige. Ordförande och vice ordfo rande ska utses. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige att vid fullmäktiges sammanträde i september utse ledamöter i arvodesberedningen. sunderlag Tjänsteutlåtande, Utdragsbestyrkande

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun.

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun. - Fastigheten - Ansökan - Bedömning Vansbro 8 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 3-1 0-07 KS Lb 55/2013 Ärende KS 2013/624 Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer