%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15."

Transkript

1 Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej Anders Edlund, Nils-Erik Edlund. S Stina Munters, C Wahan Harutun, KP Tjg ersättare Jan Erik Stövling, S ej 226 Bibbi Westhed, C ej Ulrika Ga rds Forsberg, S Gunnel Gustafsson, V Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Elisabeth Rooth Eriksson, chef Nils-Erik Eklund, energistrateg Catarina Willmari, ekonomichef Erik Wallander, verksamhetschef utbildning och arbete 246 Lisbeth Martinsson, DVAAB 245 Lillemor Tännströrn, personaichef Nils-Erik Edlund Bibbi Westhed 219 Mikael Granath, sekreterare Ola Granholm, projektledare 216 Christer Carlsson, gymnasiechef 246 Kerstin Rälg Olsson, för- och grundskolechef 246 Ulrika Bergman, DVAAB 245 Tobias Eriksson, upphandlare 232 Kommunkontoret, Medborgarhuset, kl , , ,239,241 Ej offentliga , ,238,240, Offentliga Sekreterare: Mikael Granath Ordförande: Per-Anders Westhed Nils-Erik Edlund 219 Nils-Erik Edlund Justerande: Bibbi Westhed %ad 4//

2 7 ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ S ammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslagets tas ner Förvaringspiats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Vansbro il? i/qei YCt(L/UL

3 2017, Vansbro 3 Innehåll Justering av dagordning 5 Uppföljning. Vansbro s energi- och klimatarbete Skarnhed 40:1, bygglov och strandskyddsdispens 7 Nordanåker 28:4, strandskyddsdispens 10 Uppsälje 25:24, strandskyddsdispens 12 Motion, Behöriga lärare på alla lektioner 14 Motion, förskola och barnomsorg med fler alternativ 15 Region Dalarna, revidering av förbundsordning 18 Reglernente, framstående insatser inom idrotten 19 Kulturberedning 20 Politisk organisation Lokal serviceplan Arvodesberedning, val av ledamöter 25 Verksamhetsbidrag, föreningen BRIS region Mitt Remiss, utvidgning av skyddsbestämmelser för Vansbro stationshus 27 Gemensam gymnasieorganisation, Vansbro och Malung-Sälens 28 E 16, fortsatt partnerskap Information, Medborgarundersökningen 33 Omfördelning investeringsbudget Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna, årsredovisning Region Dalarna, verksamhetsberättelse och årsredovisning, Borgensavgift, begäran om befrielse Kommunal borgen, Stiftelsen Vansbrohem 40 Bolagsordning för VÄMO Elnät AB samt val av ledamöter 41 Information, policys inom områdena medeisförvaltning, köp och försäljning samt upptagande avlån 43 Information, Vansbro Teknik, årsstämmeprotokoll och årsredovisning 2013 VTAB 44 Information, Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2013 (DVAAB) 45 Överklagan, administrations- och driftbidrag Kommunalt bidrag, restaurering av elljusspår 47 Garantibelopp, genomförande av Marie Memorial Race l 48 Snöån 14:8 del av områdesnr 20, försäljning 49 Snöån 14:8 områdesnr 13, försäljning 50 Täppan 1, fortsatt användning (f d räddningsstation) 5 1 Sveden 41:1 del av ornrådesnr 2, försäljning 52 Utökat fiyktingmottagande 53 Avgiftshestämd kollektivavtalad pension, AKAP-KL 54 Pensionsvillkor för förtroendevalda, OPF-KL 55 Motion, meritvärdering av nya chefer 56 Motion, rekrytering i egen regi 57 Regionalt ekonomiskt stöd för Folkmusikens hus 59 Lttdragsbestyrkande

4 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, lcvartal 2 år Delgivning av domar och delegationsbeslut Rapporteringav ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år Statsbidrag, Aldres behov i centrum 64 Bredbandsutbyggnad, styrgrupp 65 Information Stiftelsen Vansbrohem 66 Information, avfallsföreskrifter 67 Barnomsorgsplats vid delad vårdnad 68 Information VTAB 69 Information 70. Utdragsbestyrkande

5 KS 199 Justering av dagordning Konirnunstyrelsen beslutar 1. att a rende 7 Registrering för lotteri, Dala-Järna köprnannaförening tas bort från dagordningen 2. att ärendena 43 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 år 2014 och arende 45 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2014 flyttas till den ej offentliga delen av dagordningen. 3. att till dagordningen lägga a rende Barnomsorgsplats vid delad vårdnad. På förekommen anledning ändras delar av styrelsens dagordning. Ordfo rande föreslår: 1. att a rende 7 Registrering för lotteri, Dala-Järna köpmannaförening tas bort från dagordningen 2. att a endena 43 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 år 2014 och ärende 45 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2014 flyttas till den ej offentliga delen av dagordningen. Nils Erik Edlund (S) föreslår: att till dagordningen lägga ärende Barnornsorgsplats vid delad vårdnad. Utdragsbestyrkande

6 6 KS 200 Ärende KS 20 14/363 Uppföljning, Vansbro s energi- och klimatarbete 2013 föreslår att koinmunfullmäktige beslutar att godkänna energi- och klimatuppföljningen för år Energi- och Klirnatkommittén har givit Energistrategen i uppdrag att utarbeta en årlig uppföljning av ens energi- och klimatarbete, efter fo rslag från Länsstyrelsen och i enlighet med Energi- och Klimatpianen. Llppföljningen av Vansbro s Energi- o Klimatarbete, är en uppföljning av arbetet med Energi- o klirnatpian (KF 47/20 10) och tillhörande Handlingsplan (KS 110/2013). Utskottet leva och bo föreslår styrelsen föreslå kornmunfullmäktige att besluta att godkänna energi- och kiimatuppföljningen för år Torsten Larsson (Kd) yrkar bifall till utskottets förslag. sunderlag Tjänsteutlåtande, Uppföljning av Energi- och klirnatplanen med tillhörande handlingsplan, Utdragsbestyrkande

7 KS 201 Skamhed 40:1, bygglov och strandskyddsdispens beslutar 1. Att bevilja bygglov enligt de handlingar som inlämnats till Miljö- och byggenheten. 2. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 3. Att startbesked för att påbörja åtgärden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 4. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 5. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 6. Att bifogad tomtplatsavgränsning skall gälla 7. Att fastställa inläninad kontroilpian. Fastighet: Skamhed 40:1 Sökande: Go ran Ivars Skamhed VANSBRO avser en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus med garage/förråd och altan. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser, den är belägen vid Västerdalälven i Skamhed. Byggnaden avses uppföras inom den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt bifogad karta på fastigheten Skamhed 40:1. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens får anses finnas i att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Ansökan inkom Den sammanlagda ytan (BTA) är 132 kvm. VA-teknisk granskning har ej utförts då fastigheten ligger inom verksamhetsområde för VA. Bedömningen har gjorts att växt- och djurlivet konimer inte att påverkas av åtgärden. 1Jdragsbestyrkande

8 Vansbro 8 Avgift för strandskyddsdispens och bygglov kr (i enlighet med taxa fastställd av komniunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva styrelsens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då ens beslut kom till Länsstyrelsen besluta om en prövning skall ske eller inte. 1 det fall Lärsstyre1sen begär in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättning för dispens. Sökanden rekommenderas att hos styrelsen kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning. Deigivning sker till lokala skattemyndigheten och Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Beviljat bygglov och strandskyddsdispens uppho att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om bygglov och strandskyddsdispens. Ansvaret för att byggnationen utförs enligt PBL och att s föreskrifter följs ligger på den som för egen räkning (byggherren) utför byggnationen. Handlingarna har granskats enligt PBL 3 kap. (yttre utformning, läge och användning). Utskottet leva och bo föreslår att styrelsen beslutar 1. Att bevilja bygglov enligt de handlingar som inlämnats till Miljö- och byggenheten. 2. Att bevilja strandskyddsdispens med det sarskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 3. Att startbesked för att påborja åtgärden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 4. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 5. Att kontrollansvaring inte krävs för detta a rende. 6. Att bifogad tomtplatsavgränsning skall gälla 7. Att fastställa inlämnad kontrollplan. Utdragsbestyrkande

9 Vansbro Protokoll sunderlag Fasadritning Skamhed 40: 1 Kon troliplan Skamhed 40: 1 Planritning Skamhed 40: 1 Situatiorispian Skamhed 40: 1 Teknisk beskrivning Skamhed 40:1 Tjänsteutlåtande, Ansökan bygglov, Ansökan strandskyddsdispens, Utdragsbestyrkande

10 IVansbro 10 KS 202 Nordanåker 28:4, strandskyddsdispens Kominunstyrelsen beslutar 1. Att bevilja anmälan enligt de handlingar som inlämnats till Miljö- och byggenheten. 2. Att hevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 3. Att startbesked för att påbo rja åtga rden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 4. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 5. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 6. Att bifogad tomtplatsavgränsning skall gälla. 7. Att fastställa inlärnriad kontroliplan. 8. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Fastighet: Nordanåker 28:4 Sökande: Karin Pers Nordanåker DALA-JÄRNA avser en ansökan om strandskyddsdisperis för nybyggnad av komplernentbyggnad. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser då fastigheten är belägen vid sjön Skrarnsen. Byggnaden avses uppföras inom den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt bifogad karta på fastigheten Nordanåker 28:4. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens får anses finnas i att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Ansökan inkom Den sammanlagda ytan (BTA) är 25 kvm. VA-teknisk granskning har ej utförts då det ej finns vatten och avlopp i byggnaden. Bedömningen har gjorts att växt- och djurlivet kommer inte att påverkas av åtgarden. Urdragsbestyrkande

11 Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva styrelsens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då ens beslut kom till Länsstyrelsen besluta om en prövning skall ske eller inte. 1 det fall Länsstyrelsen begär in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättning för dispens. Sökanden rekommenderas att hos koinmunstyrelsen kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning. Delgivning sker till lokala skattemyndigheten och Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Beviljat bygglov och strandskyddsdispens uppho att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om bygglov och strandskyddsdispens. Ansvaret för att byggnationen utförs enligt PBL och att s föreskrifter följs ligger på den som för egen räkning (byggherren) utför byggnationen. Handlingarna har granskats enligt PBL 3 kap. (yttre utformning, läge och användning). Utskottet leva och bo föreslår att kornmunstyrelsen beslutar 1. Att bevilja anmälan enligt de handlingar som inlänmats till Miljö- och byggenheten. 2. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 3. Att startbesked för att påbörja åtga rden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 4. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 5. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 6. Att bifogad tomtplatsavgränsning skall gälla. 7. Att fastställa inlämnad kontrollpian. 8. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. sunderlag Anmälan Nordanåker 28:4, Ansökan strandskyddsdispens, Fasadritning Nordanåker 28:4 Foton Nordanåker 28:4 Kontrollplan för enkla a enden Situationspian Nordanåker 28:4, Teknisk beskrivning 1 Teknisk beskrivning 2 Tjänsteutlåtande

12 IVansbro 12 KS 203 Uppsälje 25:24, strandskyddsdispens beslutar 1. Att bevilja strandskyddsdispens med det sarskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 2. Att startbesked för att påbörja tga rden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 3. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 4. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 5. Att fastställa inlämnad kontroilpian. Fastighet: Uppsälje 25:24 Sökande: Maria Palm Heden BERGBY avser en anmälan och strandskyddsdispens för nybyggnad fritidshus. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser, den är belägen vid Gladtjärn i Uppsälje. Byggnaden avses uppföras inom den hävdande tomtplatsen på fastigheten Uppsälje 25:24. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens får anses finnas i att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Ansökan inkom Den sammanlagda ytan (BTA) är 25 kvm. VA-teknisk granskning har ej utförts då det ej finns vatten och avlopp i byggnaden. Bedömningen har gjorts att växt- och djurlivet kommer inte att påverkas av åtgärden. Avgift för strandskyddsdispens och anmälan kr och 1397 kr. Summa kr (i enlighet med taxa fastställd av kornmunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. Lltdragsbestyrkande

13 Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva styrelsens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då ens beslut kom till Länsstyrelsen besluta om en prövning skall ske eller inte. 1 det fall Länsstyrelsen begär in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättning fo dispens. Sökanden rekommenderas att hos styrelsen kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning. Delgivning sker till lokala skatternyndigheten och Länsstyrelsens naturvftrdsenhet. Beviljat bygglov och strandskyddsdispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om bygglov och strandskyddsdispens. Ansvaret för att byggnationen utförs enligt PBL och att s föreskrifter följs ligger på den som för egen räkning (byggherren) utför byggnationen. Handlingarna har granskats enligt PBL 3 kap. (yttre utformning, läge och användning). Utskottet leva och bo föreslår att styrelsen beslutar 1. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 2. Att startbesked för att påbörja åtgärden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 3. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 4. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 5. Att fastställa inlämnad kontroliplan. sunderlag Tjänsteutlåtande Bygganmälan Ansökan strandskyddsdispens Fasadpian Kontrollplan Situationsplan Uppsälje 25:24 Utdragsbestyrkande

14 14 KS 204 Ärende KS 20 13/259 Motion, Behöriga lärare på alla lektioner föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservationer Wahan Harutun (Kp) reserverar sig mot styrelsens beslut. Kornmunpartiet har yrkat på att fullmäktige beslutar 1. att till höstterminen 2013 alla obehöriga lärare ersätts av behöriga lärare. 2. att vikariegaranti införs som garanterar la rarledda lektioner i såväl grundskola som gymnasieskola 3. att föräldrar och elever löpande får information om garantin inte kan uppfyllas 4. att rapportering sker till fullmäktige varje halvår om garantin har uppfyllts eller inte. Komniunpartiet framhåller att läraren är skolans viktigaste resurs och menar att det är självklart att alla lektioner ska ledas av behöriga la rare. Man hänvisar också till Skolinspektionens beslut da r de dåliga resultaten och det bristfälliga stödet till barn i behov av sa rskilt stöd påpekas. Utskottet utbildning och arbete föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen. sunderlag Tjänsteutlåtande Motion, behöriga lärare på alla lektioner lildragsbestyrkandc

15 15 KS 205 Ärende KS 2013/558 Motion, förskola och barnomsorg med fler alternativ föresir att fullmäktige beslutar 1. att uppdra till styrelsen att marknadsföra barnomsorgspengen, 2. att i övrigt avslå motionen. Reservationer Torsten Larsson (Kd) och Wahan Harutun (Kp) reserverar sig mot styrelsens beslut i andra att-satsen. Kristdemokraterna har i rubricerade motion föreslagit fullmäktige 1. Att Llppdra till styrelsen att besluta om tak för barngruppers storlek inom förskolan 2. Att uppdra till styrelsen att marknadsföra barnomsorgspengen 3. Att återinföra det ala vårdnadsbidraget i Vansbro från januari motionen framhålls att för att barnomsorgen ska uppfattas som trygg a det viktigt att inte barngrupperna är för stora. Vidare vill motionärerna att styrelsen tilldelas uppdrag att marknadsföra barnomsorgspengen. Med hänvisning till den 2011 beslutade politiska plattformen och till att någon kostnadsrninskning för en inte kunnat påvisas, som ett resultat av det senare beslutet att avskaffa vårdnadsbidraget, föreslås att vårdnadsbidraget återi riförs. Utskottet utbildning och arbete fo eslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen. Utdragsbestyrkande

16 16 Torsten Larsson (Kd) föreslår: 1. att uppdra till styrelsen att besluta om tak för barngruppers storlek inom förskolan, 2. att uppdra till styrelsen att marknadsföra barnomsorgspengen, 3. att återinföra det ala vårdnadsbidraget i Vansbro från januari Karl Björklund (M) och Stina Munters (C) yrkar bifall till andra att-satsen i Torsten Larssons (Kd) förslag. Wahan Harutun (Kp) yrkar bifall till Torsten Larssons (Kd) fo rslag. Nall Lasse Andersson (S) och Ulrika Gärds Forsberg (5) yrkar bifall till utskottets förs lag. sgång Ordförande ställer första att-satsen i Torsten Larssons (Kd) fo slag under bifall eller avslag och finner att styrelsen avslår förslaget. Votering begärs. Följande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för Torsten Larssons förslag (Kd). nej-röst för utskottets förslag. Vid företagen omröstning röstar Torsten Larsson (kd) och Wahan Harutun (Kp) ja. Nej röstar Gunnel Gustavsson (V), Ulrika Gärds Forsberg (S), Jan-Erik Stövling (S), Bibbi Westhed (C), Nils-Erik Edlund (S), Nall Lasse Andersson (S), Stina Munters (C) och Per-Anders Westhed (C). Avstår gör Karl Björklund (M). Med röstsiffrorna 2 mot 8 beslutar styrelsen enligt utskottets förslag. Ordfo ande ställer andra att-satsen i Torsten Larssons (Kd) förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen bifaller förslaget. Votering begärs. Följande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för Torsten Larssons (Kd) förslag. Nej-röst för utskottets förslag. Utdragsbestvrkande

17 17 Vid företagen omröstning röstar Bibbi Westhed (C), Wahan Harutun (Kp), Karl Björklund (M), Torsten Larsson (Kd), Stina Munters (C) och Per-Anders Westhed ja. Nej röstar Gunnel Gustavsson (V), Ulrika Gärds Forsberg (S), Jan-Erik Stövling (S), Nils-Erik Edlund (S), Nall Lasse Andersson (S). Med röstsiffrorna 6 mot 5 beslutar styrelsen enligt Torsten Larssons (Kd) förslag. Ordförande ställer tredje att-satsen i Torsten Larssons (Kd) förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen avslår fo rslaget. Votering bega Följ ande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för Torsten Larssons (Kd) förslag. Nej -röst för utskottets förslag. Vid företagen omröstning röstar Wahan Harutun (Kp) och Torsten Larsson (Kd) ja. Nej röstar Gunnel Gustavsson (V), Ulrika Gärds Forsberg (S), Jan-Erik Stövling (5), Bibbi Westhed (C), Nils-Erik Edlund (S). Nall Lasse Andersson (5), Stina Munters (C) och Per-Anders Westhed (C). Avstår gör Karl Björklund (M) Med röstsiffrorna 8 mot 2 beslutar styrelsen enligt utskottets förslag. sunderlag Motion, bra förskola och barnomsorg med fler alternativ, Tjänsteutlåtande, Juslerare Utdragsbeslyrkande

18 18 KS 206 Ärende KS 2014/322 Region Dalarna, revidering av förbundsordning föreslår att fullmäktige beslutar 1. att styrelsens beslut , 162, vad gäller 7 upphävs 2. att fullmäktige föreslås godkänna revideringar av Förbundsordning för Region Dalarna, i enlighet med Region Dalarnas direktions rekommendation av , Reservationer Torsten Larsson( //Q0P reserverar sig skriftligt mot styrelsens förslag. beslutade , 162, att godkänna revideringar av Förbundsordning för Region Dalarna, 7 och 16, enligt av direktionen i maj beslutat förslag behandlades 7 ånyo i direktionen, då tidigare förslag innehöll en felaktighet, antalet ledamöter överensstärnde ej med antalet ersättare. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. att styrelsens beslut , 162, vad gäller 7 upphävs 2. att fullmäktige föreslås godkänna revideringar av Förbundsordning för Region Dalarna, i enlighet med Region Dalarnas direktions rekommendation av , Torsten Larsson (Kd) yrkar avslag p andra att-satsen. sgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Torsten Larssons (Kd) förslag och finner att styrelsen beslutar enligt utskottets förslag. sunderlag Tjänsteutlåtande, Utdragsbestyrkande

19 19 KS 207 Ärende KS 2014/492 Reglemente, framstående insatser inom idrotten föreslår att fullmäktige beslutar 1. att anta utarbetat förslag till reglernente. 2. att priset ska delas ut under något av komniunfullmäktiges första sammanträden för året. Förslaget till reglemente tydliggör syfte, mottagare, form samt när utdelning ska ske. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. att anta utarbetat förslag till reglemente. 2. att priset ska delas Lit under något av fullmäktiges första sammanträden för året. sunderlag Tjänsteutlåtande, Förslag till Reglemente för Vansbro s utmärkelse för framstående insatser inom idrotten Utdragsbestyrkande

20 20 KS 208 Ärende KS 2014/480 Kulturberedning föreslår att ful Imäktige beslutar att en fast kulturberedning inrättas under kommande mandatperiod. För en utveckling av Vansbro som kultur- och evenemangs bör större fokus läggas på frågor inom området. Detta är också ett starkt önskemål från den arbetsgrupp som arbetat med kultur inom projektet Utmaningen. Förslaget till politisk organisation kan kompletteras med en fast kulturberedning, alternativt kan en tillfällig beredning tillsättas för att inför kommande mandatperiod se över formerna för samverkan/utveckling inom området. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att en fast kulturberedning inrättas under kommande mandatperiod. Nall Lasse Andersson (S) och Karl Björklund (M) yrkar bifall till utskottets förslag. Besi uts underlag Tjänsteutlåtande, Utdragsbestyrkaride

21 - Inrättande - Inrättande Vansbro 21 KS 209 Ärende KS 2014/116 Politisk organisation föreslår att fullmäktige beslutar 1. att fasta presidieberedningen upphör , 2. att inte inrätta en individnämnd, 3. att myndighetsnämnden inte ska hantera frågor enligt alkohollagen, tobaksiagen och lagen om handel med receptfria läkemedel, 4. att i övrigt anta förslaget till politisk organisation för mandatperioden vad gäller: - Kommunfullmäktige - Fullmäktigeberedningar - Kommunstyrelse - styrelsens utskott av myndighetsnämnd - Vald överförmyndare - Valnämnd - Kommunrevision av presidiesamling 5. att jävsnämnden upphör fr o m , 6. att organisationsgruppens förslag kring olika dialogformer beaktas, 7. att styrelsen snarast initierar en översyn av Välfärdsrådet, 8. att fullmäktige överlämnar till styrelsen att själva fatta beslut kring framtiden för ala handikapprådet och ala pensionrsrådet, 9. att demokratiberedningen får i uppdrag att utarbeta fo rslag till nödvändiga revideringar av arbetsordningar och reglementen, 10. att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta fo rslag till nödvändiga revideringar av delegationsordningar och riktlinjer, 11. att fullmäktige initierar ett arbete i syfte att skapa en samsyn kung vilka normer och värderingar som ska ligga till grund för allt arbete inom politik och förvaltning, 12. att en översyn av den politiska organisationen görs efter halva nästa mandatperiod. Reservationer Wahan Harutun (Kp) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för eget förslag. Utdragsbestyrkande

22 - styrelsens - Vald Vansbro 22 Vansbro har sedan 2011 en alternativ politisk organisation. En organisationsgmupp bestående av kornmunfullmäktiges ordfo rande, styrelsens ordförande, styrelsens förste vice ordförande, chef, sekreterare samt projektiedare har vid två tillfällen initierat utvärderingar. 1 huvudsak visar utvärderirigarna att organisationen fungerar väl. Kornrnunstyrelsens arbetsbelastning har blivit orimligt hög varför en myndighetsnämnd föreslås inrättas. Genom införande av en Individnämnd säkerställs myndighetsutövningen. Ytterligare en beredning föreslås i fullmäktige, en planberedning. Organisationsgruppen har också, utifrån den senaste enkätens resultat, fört ett resonemang kring hur dialogen inom politiken och dialogen och förtroendet mellan politik och förvaltning ska kunna utvecklas. Utifrån detta presenteras förslag på presidiesamling, vägledningsdebatter, öppet forum, dialogmöten. Enkätsvaren visar att det finns ett antal utmaningar inom olika områden. Organisationsgruppen vill framhålla vikten av att grundläggande normer och värderingar diskuteras såväl inom som mellan politik och förvaltning. Den utvecklade alternativa politiska organisation som föreslås ger förutsättningar för bättre styrning och tydligare ansvarsfördelning. Tidigare uttalat syfte, att genom förbättrad helhetssyn få en bättre styrning av en, kvarstår. Förslagen innebär att ambitionen att stärka fullmäktiges roll nås. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige att besluta 1. att fasta presidieberedningen upphör , 2. att inte inrätta en individnämnd, 3. att myndighetsnämnderi inte ska hantera frågor enligt alkohollagen, tohakslagen och lagen om handel med receptfria läkemedel, 4. att i övrigt anta förslaget till politisk organisation för mandatperioden vad gäller: - Kommurifullmäktige - Fullmäktigeberedningar - Kommunstyrelse utskott - Inrättande av myndighetsnämnd överförmyndare - Valnämnd - Komrnunrevision - Inrättande av presidiesamling Utdragsbestyrkande

23 23 5. att jävsnämnden upphör fr o m , 6. att allmänhetens frågestund upphör fr o m , 7. att organisationsgruppens förslag kring olika dialogformer beaktas, 8. att styrelsen snarast initierar en översyn av Välfärdsrådet, 9. att fullmäktige överlämnar till styrelsen att själva fatta beslut kring framtiden för ala handikapprådet och ala pensionärsrådet, 10. att demokratiberedningen får i uppdrag att utarbeta fo rslag till nödvändiga revideringar av arbetsordningar och reglementen, 11. att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till nödvändiga revideringar av delegationsordningar och riktlinjer, 12. att fullmäktige initierar ett arbete i syfte att skapa en samsyn kring vilka normer och värderingar som ska ligga till grund för allt arbete inom politik och förvaltning, 13. att en översyn av den politiska organisationen go rs efter halva nästa mandatperiod. Wahan Harutun (Kp) föreslår: att avskaffa utskotten och koncentera det hela till styrelsen. Karl Björklund tilläggsförslag: att allmänhetens frågestund inte upphör. sgång Ordförande ställer Karl Björklunds (M) förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen bifaller fo rslaget. Ordförande ställer Wahan Harutuns (Kp) förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen avslår förslaget. Ordförande ställer utskottets förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen bifaller förslaget. Utdragsbestyrkande

24 24 KS 210 Ärende KS 2014/232 Lokal serviceplan föreslår att fullmäktige beslutar 1. att anta av styrelsen beslutad lokal serviceplan att anta reviderad bilaga sammanställning av servicen inom Vansbro. Vansbro har en lokal serviceplan som utgör en bilaga till utvecklings och översiktsplanen. Serviceplanen ska årligen revideras. Detta gjordes senast om den reviderade serviceplanen togs då av styrelsen, den borde också ha tagits av fullmäktige. En revidering av den sammanställning av service som ingår har nu gjorts. Serviceplanen i sin helhet bör bli föremål för översyn i samband med att revidering görs av utveckiings- och översiktsplanen. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. att anta av styrelsen beslutad lokal serviceplan att anta reviderad bilaga sammanställning av servicen inom Vansbro. Torsten Larsson (Kd) yrkar bifall till utskottets förslag. sunderlag Sammanställning av servicen inom Vansbro, Tjänsteutlåtande, ljldragsbestyrkande

25 25 KS 211 Ärende KS 20 14/495 Arvodesberedning, val av ledamöter föreslår att fullmäktige beslutar att vid fullmäktiges sammanträde i september utse ledamöter i arvodesberedningen. Kommunfullmäktige beslutade , 30, att tillsätta en arvodesberedning med uppdrag att inför konimande mandatperiod föreslå ett reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro inkluderande Stiftelsen Vansbrohem. Arvodesberedningen ska bestå av en representant per parti representerat i fullmäktige. Ordförande och vice ordfo rande ska utses. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige att vid fullmäktiges sammanträde i september utse ledamöter i arvodesberedningen. sunderlag Tjänsteutlåtande, Utdragsbestyrkande

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef Vansbro Tid och plats Järnarummet, onsdagen den 18juni 2014 kl. 10.00-10.30 Beslutande Sven Blom, C, ordf. Pernilla Gomersson, C Renate Särnmo, S Tjg ersättare Martin Stornils, S Övriga deltagare Utses

Läs mer

Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP. Jan Erik Stövling, S, ersätter Anders Edlund

Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP. Jan Erik Stövling, S, ersätter Anders Edlund Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 1juli 2014 Id. 08.30-11:00 ande Per-Anders Westhed, C Nall Lasse Andersson, S Stina Munters, C Carnilla Andersson, S Lars-Olov Liss, C Nils-Erik Edlund,

Läs mer

,/l&e/ Vansbro kommun. icl y. Jävsnämnden Protokoll 2015-02-26. (CU%Uti. Tid och plats Vansbrorurnmet, torsdagen den 26 februari 2015 ki. 13.00-15.

,/l&e/ Vansbro kommun. icl y. Jävsnämnden Protokoll 2015-02-26. (CU%Uti. Tid och plats Vansbrorurnmet, torsdagen den 26 februari 2015 ki. 13.00-15. Protokoll 2015-02-26 Tid och plats Vansbrorurnmet, torsdagen den 26 februari 2015 ki. 13.00-15.15 Beslutande Sven Blom, (C), ordf. Bertil Wanke, (S) Lena Hjalmarsson, (C) ers. M. Reriate Särnmo, (5) Lisspers

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

el tt Vansbro kommun Kommunstyrelsen Protokoll och 201 4-04-28 201 4-04-29 //((

el tt Vansbro kommun Kommunstyrelsen Protokoll och 201 4-04-28 201 4-04-29 //(( Protokoll 201 4-04-28 och 201 4-04-29 Tid och plats Vansbrorummet. måndagen den 28 april 2014 kl. 08.30-12.00, 13.00 16.00 samt tisdagen den 29 april kl 08.30-12.00 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2015-02-10. Tid och plats Vansbrorurnmet, tisdagen den 10 februari 2015 kl. 08.30-12.00, 13.00-14.

Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2015-02-10. Tid och plats Vansbrorurnmet, tisdagen den 10 februari 2015 kl. 08.30-12.00, 13.00-14. Vansbro Tid och plats Vansbrorurnmet, tisdagen den 10 februari 2015 kl. 08.30-12.00, 13.00-14.05 ande Per-Anders Westhed, C, ordf. Stina Munters, C Wahan Harutun, KP Anneli Hultgren Olsson, C Marie Hellberg,

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67 Plats och tid Inredia, måndagen den 30 maj 2016 kl 18:00-18:45 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet 1 Tid och plats Beslutande Vansbrorummet, Medborgarhuset, Vansbro, måndagen den 20 februari 2012 kl 15:00 17:00 Per-Anders Westhed, C, ordförande Sven Solborg, HRF Anna-Lisa Rossäng, RMR Lars Forsberg,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer