%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15."

Transkript

1 Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej Anders Edlund, Nils-Erik Edlund. S Stina Munters, C Wahan Harutun, KP Tjg ersättare Jan Erik Stövling, S ej 226 Bibbi Westhed, C ej Ulrika Ga rds Forsberg, S Gunnel Gustafsson, V Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Elisabeth Rooth Eriksson, chef Nils-Erik Eklund, energistrateg Catarina Willmari, ekonomichef Erik Wallander, verksamhetschef utbildning och arbete 246 Lisbeth Martinsson, DVAAB 245 Lillemor Tännströrn, personaichef Nils-Erik Edlund Bibbi Westhed 219 Mikael Granath, sekreterare Ola Granholm, projektledare 216 Christer Carlsson, gymnasiechef 246 Kerstin Rälg Olsson, för- och grundskolechef 246 Ulrika Bergman, DVAAB 245 Tobias Eriksson, upphandlare 232 Kommunkontoret, Medborgarhuset, kl , , ,239,241 Ej offentliga , ,238,240, Offentliga Sekreterare: Mikael Granath Ordförande: Per-Anders Westhed Nils-Erik Edlund 219 Nils-Erik Edlund Justerande: Bibbi Westhed %ad 4//

2 7 ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ S ammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslagets tas ner Förvaringspiats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Vansbro il? i/qei YCt(L/UL

3 2017, Vansbro 3 Innehåll Justering av dagordning 5 Uppföljning. Vansbro s energi- och klimatarbete Skarnhed 40:1, bygglov och strandskyddsdispens 7 Nordanåker 28:4, strandskyddsdispens 10 Uppsälje 25:24, strandskyddsdispens 12 Motion, Behöriga lärare på alla lektioner 14 Motion, förskola och barnomsorg med fler alternativ 15 Region Dalarna, revidering av förbundsordning 18 Reglernente, framstående insatser inom idrotten 19 Kulturberedning 20 Politisk organisation Lokal serviceplan Arvodesberedning, val av ledamöter 25 Verksamhetsbidrag, föreningen BRIS region Mitt Remiss, utvidgning av skyddsbestämmelser för Vansbro stationshus 27 Gemensam gymnasieorganisation, Vansbro och Malung-Sälens 28 E 16, fortsatt partnerskap Information, Medborgarundersökningen 33 Omfördelning investeringsbudget Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna, årsredovisning Region Dalarna, verksamhetsberättelse och årsredovisning, Borgensavgift, begäran om befrielse Kommunal borgen, Stiftelsen Vansbrohem 40 Bolagsordning för VÄMO Elnät AB samt val av ledamöter 41 Information, policys inom områdena medeisförvaltning, köp och försäljning samt upptagande avlån 43 Information, Vansbro Teknik, årsstämmeprotokoll och årsredovisning 2013 VTAB 44 Information, Dala Vatten och Avfall AB årsredovisning 2013 (DVAAB) 45 Överklagan, administrations- och driftbidrag Kommunalt bidrag, restaurering av elljusspår 47 Garantibelopp, genomförande av Marie Memorial Race l 48 Snöån 14:8 del av områdesnr 20, försäljning 49 Snöån 14:8 områdesnr 13, försäljning 50 Täppan 1, fortsatt användning (f d räddningsstation) 5 1 Sveden 41:1 del av ornrådesnr 2, försäljning 52 Utökat fiyktingmottagande 53 Avgiftshestämd kollektivavtalad pension, AKAP-KL 54 Pensionsvillkor för förtroendevalda, OPF-KL 55 Motion, meritvärdering av nya chefer 56 Motion, rekrytering i egen regi 57 Regionalt ekonomiskt stöd för Folkmusikens hus 59 Lttdragsbestyrkande

4 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, lcvartal 2 år Delgivning av domar och delegationsbeslut Rapporteringav ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år Statsbidrag, Aldres behov i centrum 64 Bredbandsutbyggnad, styrgrupp 65 Information Stiftelsen Vansbrohem 66 Information, avfallsföreskrifter 67 Barnomsorgsplats vid delad vårdnad 68 Information VTAB 69 Information 70. Utdragsbestyrkande

5 KS 199 Justering av dagordning Konirnunstyrelsen beslutar 1. att a rende 7 Registrering för lotteri, Dala-Järna köprnannaförening tas bort från dagordningen 2. att ärendena 43 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 år 2014 och arende 45 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2014 flyttas till den ej offentliga delen av dagordningen. 3. att till dagordningen lägga a rende Barnomsorgsplats vid delad vårdnad. På förekommen anledning ändras delar av styrelsens dagordning. Ordfo rande föreslår: 1. att a rende 7 Registrering för lotteri, Dala-Järna köpmannaförening tas bort från dagordningen 2. att a endena 43 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 år 2014 och ärende 45 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2014 flyttas till den ej offentliga delen av dagordningen. Nils Erik Edlund (S) föreslår: att till dagordningen lägga ärende Barnornsorgsplats vid delad vårdnad. Utdragsbestyrkande

6 6 KS 200 Ärende KS 20 14/363 Uppföljning, Vansbro s energi- och klimatarbete 2013 föreslår att koinmunfullmäktige beslutar att godkänna energi- och klimatuppföljningen för år Energi- och Klirnatkommittén har givit Energistrategen i uppdrag att utarbeta en årlig uppföljning av ens energi- och klimatarbete, efter fo rslag från Länsstyrelsen och i enlighet med Energi- och Klimatpianen. Llppföljningen av Vansbro s Energi- o Klimatarbete, är en uppföljning av arbetet med Energi- o klirnatpian (KF 47/20 10) och tillhörande Handlingsplan (KS 110/2013). Utskottet leva och bo föreslår styrelsen föreslå kornmunfullmäktige att besluta att godkänna energi- och kiimatuppföljningen för år Torsten Larsson (Kd) yrkar bifall till utskottets förslag. sunderlag Tjänsteutlåtande, Uppföljning av Energi- och klirnatplanen med tillhörande handlingsplan, Utdragsbestyrkande

7 KS 201 Skamhed 40:1, bygglov och strandskyddsdispens beslutar 1. Att bevilja bygglov enligt de handlingar som inlämnats till Miljö- och byggenheten. 2. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 3. Att startbesked för att påbörja åtgärden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 4. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 5. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 6. Att bifogad tomtplatsavgränsning skall gälla 7. Att fastställa inläninad kontroilpian. Fastighet: Skamhed 40:1 Sökande: Go ran Ivars Skamhed VANSBRO avser en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus med garage/förråd och altan. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser, den är belägen vid Västerdalälven i Skamhed. Byggnaden avses uppföras inom den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt bifogad karta på fastigheten Skamhed 40:1. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens får anses finnas i att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Ansökan inkom Den sammanlagda ytan (BTA) är 132 kvm. VA-teknisk granskning har ej utförts då fastigheten ligger inom verksamhetsområde för VA. Bedömningen har gjorts att växt- och djurlivet konimer inte att påverkas av åtgärden. 1Jdragsbestyrkande

8 Vansbro 8 Avgift för strandskyddsdispens och bygglov kr (i enlighet med taxa fastställd av komniunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva styrelsens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då ens beslut kom till Länsstyrelsen besluta om en prövning skall ske eller inte. 1 det fall Lärsstyre1sen begär in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättning för dispens. Sökanden rekommenderas att hos styrelsen kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning. Deigivning sker till lokala skattemyndigheten och Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Beviljat bygglov och strandskyddsdispens uppho att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om bygglov och strandskyddsdispens. Ansvaret för att byggnationen utförs enligt PBL och att s föreskrifter följs ligger på den som för egen räkning (byggherren) utför byggnationen. Handlingarna har granskats enligt PBL 3 kap. (yttre utformning, läge och användning). Utskottet leva och bo föreslår att styrelsen beslutar 1. Att bevilja bygglov enligt de handlingar som inlämnats till Miljö- och byggenheten. 2. Att bevilja strandskyddsdispens med det sarskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 3. Att startbesked för att påborja åtgärden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 4. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 5. Att kontrollansvaring inte krävs för detta a rende. 6. Att bifogad tomtplatsavgränsning skall gälla 7. Att fastställa inlämnad kontrollplan. Utdragsbestyrkande

9 Vansbro Protokoll sunderlag Fasadritning Skamhed 40: 1 Kon troliplan Skamhed 40: 1 Planritning Skamhed 40: 1 Situatiorispian Skamhed 40: 1 Teknisk beskrivning Skamhed 40:1 Tjänsteutlåtande, Ansökan bygglov, Ansökan strandskyddsdispens, Utdragsbestyrkande

10 IVansbro 10 KS 202 Nordanåker 28:4, strandskyddsdispens Kominunstyrelsen beslutar 1. Att bevilja anmälan enligt de handlingar som inlämnats till Miljö- och byggenheten. 2. Att hevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 3. Att startbesked för att påbo rja åtga rden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 4. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 5. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 6. Att bifogad tomtplatsavgränsning skall gälla. 7. Att fastställa inlärnriad kontroliplan. 8. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Fastighet: Nordanåker 28:4 Sökande: Karin Pers Nordanåker DALA-JÄRNA avser en ansökan om strandskyddsdisperis för nybyggnad av komplernentbyggnad. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser då fastigheten är belägen vid sjön Skrarnsen. Byggnaden avses uppföras inom den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt bifogad karta på fastigheten Nordanåker 28:4. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens får anses finnas i att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Ansökan inkom Den sammanlagda ytan (BTA) är 25 kvm. VA-teknisk granskning har ej utförts då det ej finns vatten och avlopp i byggnaden. Bedömningen har gjorts att växt- och djurlivet kommer inte att påverkas av åtgarden. Urdragsbestyrkande

11 Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva styrelsens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då ens beslut kom till Länsstyrelsen besluta om en prövning skall ske eller inte. 1 det fall Länsstyrelsen begär in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättning för dispens. Sökanden rekommenderas att hos koinmunstyrelsen kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning. Delgivning sker till lokala skattemyndigheten och Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Beviljat bygglov och strandskyddsdispens uppho att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om bygglov och strandskyddsdispens. Ansvaret för att byggnationen utförs enligt PBL och att s föreskrifter följs ligger på den som för egen räkning (byggherren) utför byggnationen. Handlingarna har granskats enligt PBL 3 kap. (yttre utformning, läge och användning). Utskottet leva och bo föreslår att kornmunstyrelsen beslutar 1. Att bevilja anmälan enligt de handlingar som inlänmats till Miljö- och byggenheten. 2. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 3. Att startbesked för att påbörja åtga rden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 4. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 5. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 6. Att bifogad tomtplatsavgränsning skall gälla. 7. Att fastställa inlämnad kontrollpian. 8. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. sunderlag Anmälan Nordanåker 28:4, Ansökan strandskyddsdispens, Fasadritning Nordanåker 28:4 Foton Nordanåker 28:4 Kontrollplan för enkla a enden Situationspian Nordanåker 28:4, Teknisk beskrivning 1 Teknisk beskrivning 2 Tjänsteutlåtande

12 IVansbro 12 KS 203 Uppsälje 25:24, strandskyddsdispens beslutar 1. Att bevilja strandskyddsdispens med det sarskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 2. Att startbesked för att påbörja tga rden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 3. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 4. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 5. Att fastställa inlämnad kontroilpian. Fastighet: Uppsälje 25:24 Sökande: Maria Palm Heden BERGBY avser en anmälan och strandskyddsdispens för nybyggnad fritidshus. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser, den är belägen vid Gladtjärn i Uppsälje. Byggnaden avses uppföras inom den hävdande tomtplatsen på fastigheten Uppsälje 25:24. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens får anses finnas i att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Ansökan inkom Den sammanlagda ytan (BTA) är 25 kvm. VA-teknisk granskning har ej utförts då det ej finns vatten och avlopp i byggnaden. Bedömningen har gjorts att växt- och djurlivet kommer inte att påverkas av åtgärden. Avgift för strandskyddsdispens och anmälan kr och 1397 kr. Summa kr (i enlighet med taxa fastställd av kornmunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. Lltdragsbestyrkande

13 Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva styrelsens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då ens beslut kom till Länsstyrelsen besluta om en prövning skall ske eller inte. 1 det fall Länsstyrelsen begär in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättning fo dispens. Sökanden rekommenderas att hos styrelsen kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning. Delgivning sker till lokala skatternyndigheten och Länsstyrelsens naturvftrdsenhet. Beviljat bygglov och strandskyddsdispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om bygglov och strandskyddsdispens. Ansvaret för att byggnationen utförs enligt PBL och att s föreskrifter följs ligger på den som för egen räkning (byggherren) utför byggnationen. Handlingarna har granskats enligt PBL 3 kap. (yttre utformning, läge och användning). Utskottet leva och bo föreslår att styrelsen beslutar 1. Att bevilja strandskyddsdispens med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 2. Att startbesked för att påbörja åtgärden godkännes med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. 3. Att tekniskt samråd inte krävs för detta ärende. 4. Att kontrollansvaring inte krävs för detta ärende. 5. Att fastställa inlämnad kontroliplan. sunderlag Tjänsteutlåtande Bygganmälan Ansökan strandskyddsdispens Fasadpian Kontrollplan Situationsplan Uppsälje 25:24 Utdragsbestyrkande

14 14 KS 204 Ärende KS 20 13/259 Motion, Behöriga lärare på alla lektioner föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservationer Wahan Harutun (Kp) reserverar sig mot styrelsens beslut. Kornmunpartiet har yrkat på att fullmäktige beslutar 1. att till höstterminen 2013 alla obehöriga lärare ersätts av behöriga lärare. 2. att vikariegaranti införs som garanterar la rarledda lektioner i såväl grundskola som gymnasieskola 3. att föräldrar och elever löpande får information om garantin inte kan uppfyllas 4. att rapportering sker till fullmäktige varje halvår om garantin har uppfyllts eller inte. Komniunpartiet framhåller att läraren är skolans viktigaste resurs och menar att det är självklart att alla lektioner ska ledas av behöriga la rare. Man hänvisar också till Skolinspektionens beslut da r de dåliga resultaten och det bristfälliga stödet till barn i behov av sa rskilt stöd påpekas. Utskottet utbildning och arbete föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen. sunderlag Tjänsteutlåtande Motion, behöriga lärare på alla lektioner lildragsbestyrkandc

15 15 KS 205 Ärende KS 2013/558 Motion, förskola och barnomsorg med fler alternativ föresir att fullmäktige beslutar 1. att uppdra till styrelsen att marknadsföra barnomsorgspengen, 2. att i övrigt avslå motionen. Reservationer Torsten Larsson (Kd) och Wahan Harutun (Kp) reserverar sig mot styrelsens beslut i andra att-satsen. Kristdemokraterna har i rubricerade motion föreslagit fullmäktige 1. Att Llppdra till styrelsen att besluta om tak för barngruppers storlek inom förskolan 2. Att uppdra till styrelsen att marknadsföra barnomsorgspengen 3. Att återinföra det ala vårdnadsbidraget i Vansbro från januari motionen framhålls att för att barnomsorgen ska uppfattas som trygg a det viktigt att inte barngrupperna är för stora. Vidare vill motionärerna att styrelsen tilldelas uppdrag att marknadsföra barnomsorgspengen. Med hänvisning till den 2011 beslutade politiska plattformen och till att någon kostnadsrninskning för en inte kunnat påvisas, som ett resultat av det senare beslutet att avskaffa vårdnadsbidraget, föreslås att vårdnadsbidraget återi riförs. Utskottet utbildning och arbete fo eslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen. Utdragsbestyrkande

16 16 Torsten Larsson (Kd) föreslår: 1. att uppdra till styrelsen att besluta om tak för barngruppers storlek inom förskolan, 2. att uppdra till styrelsen att marknadsföra barnomsorgspengen, 3. att återinföra det ala vårdnadsbidraget i Vansbro från januari Karl Björklund (M) och Stina Munters (C) yrkar bifall till andra att-satsen i Torsten Larssons (Kd) förslag. Wahan Harutun (Kp) yrkar bifall till Torsten Larssons (Kd) fo rslag. Nall Lasse Andersson (S) och Ulrika Gärds Forsberg (5) yrkar bifall till utskottets förs lag. sgång Ordförande ställer första att-satsen i Torsten Larssons (Kd) fo slag under bifall eller avslag och finner att styrelsen avslår förslaget. Votering begärs. Följande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för Torsten Larssons förslag (Kd). nej-röst för utskottets förslag. Vid företagen omröstning röstar Torsten Larsson (kd) och Wahan Harutun (Kp) ja. Nej röstar Gunnel Gustavsson (V), Ulrika Gärds Forsberg (S), Jan-Erik Stövling (S), Bibbi Westhed (C), Nils-Erik Edlund (S), Nall Lasse Andersson (S), Stina Munters (C) och Per-Anders Westhed (C). Avstår gör Karl Björklund (M). Med röstsiffrorna 2 mot 8 beslutar styrelsen enligt utskottets förslag. Ordfo ande ställer andra att-satsen i Torsten Larssons (Kd) förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen bifaller förslaget. Votering begärs. Följande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för Torsten Larssons (Kd) förslag. Nej-röst för utskottets förslag. Utdragsbestvrkande

17 17 Vid företagen omröstning röstar Bibbi Westhed (C), Wahan Harutun (Kp), Karl Björklund (M), Torsten Larsson (Kd), Stina Munters (C) och Per-Anders Westhed ja. Nej röstar Gunnel Gustavsson (V), Ulrika Gärds Forsberg (S), Jan-Erik Stövling (S), Nils-Erik Edlund (S), Nall Lasse Andersson (S). Med röstsiffrorna 6 mot 5 beslutar styrelsen enligt Torsten Larssons (Kd) förslag. Ordförande ställer tredje att-satsen i Torsten Larssons (Kd) förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen avslår fo rslaget. Votering bega Följ ande propositionsordning föredras och godkänns: Ja-röst för Torsten Larssons (Kd) förslag. Nej -röst för utskottets förslag. Vid företagen omröstning röstar Wahan Harutun (Kp) och Torsten Larsson (Kd) ja. Nej röstar Gunnel Gustavsson (V), Ulrika Gärds Forsberg (S), Jan-Erik Stövling (5), Bibbi Westhed (C), Nils-Erik Edlund (S). Nall Lasse Andersson (5), Stina Munters (C) och Per-Anders Westhed (C). Avstår gör Karl Björklund (M) Med röstsiffrorna 8 mot 2 beslutar styrelsen enligt utskottets förslag. sunderlag Motion, bra förskola och barnomsorg med fler alternativ, Tjänsteutlåtande, Juslerare Utdragsbeslyrkande

18 18 KS 206 Ärende KS 2014/322 Region Dalarna, revidering av förbundsordning föreslår att fullmäktige beslutar 1. att styrelsens beslut , 162, vad gäller 7 upphävs 2. att fullmäktige föreslås godkänna revideringar av Förbundsordning för Region Dalarna, i enlighet med Region Dalarnas direktions rekommendation av , Reservationer Torsten Larsson( //Q0P reserverar sig skriftligt mot styrelsens förslag. beslutade , 162, att godkänna revideringar av Förbundsordning för Region Dalarna, 7 och 16, enligt av direktionen i maj beslutat förslag behandlades 7 ånyo i direktionen, då tidigare förslag innehöll en felaktighet, antalet ledamöter överensstärnde ej med antalet ersättare. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. att styrelsens beslut , 162, vad gäller 7 upphävs 2. att fullmäktige föreslås godkänna revideringar av Förbundsordning för Region Dalarna, i enlighet med Region Dalarnas direktions rekommendation av , Torsten Larsson (Kd) yrkar avslag p andra att-satsen. sgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Torsten Larssons (Kd) förslag och finner att styrelsen beslutar enligt utskottets förslag. sunderlag Tjänsteutlåtande, Utdragsbestyrkande

19 19 KS 207 Ärende KS 2014/492 Reglemente, framstående insatser inom idrotten föreslår att fullmäktige beslutar 1. att anta utarbetat förslag till reglernente. 2. att priset ska delas ut under något av komniunfullmäktiges första sammanträden för året. Förslaget till reglemente tydliggör syfte, mottagare, form samt när utdelning ska ske. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. att anta utarbetat förslag till reglemente. 2. att priset ska delas Lit under något av fullmäktiges första sammanträden för året. sunderlag Tjänsteutlåtande, Förslag till Reglemente för Vansbro s utmärkelse för framstående insatser inom idrotten Utdragsbestyrkande

20 20 KS 208 Ärende KS 2014/480 Kulturberedning föreslår att ful Imäktige beslutar att en fast kulturberedning inrättas under kommande mandatperiod. För en utveckling av Vansbro som kultur- och evenemangs bör större fokus läggas på frågor inom området. Detta är också ett starkt önskemål från den arbetsgrupp som arbetat med kultur inom projektet Utmaningen. Förslaget till politisk organisation kan kompletteras med en fast kulturberedning, alternativt kan en tillfällig beredning tillsättas för att inför kommande mandatperiod se över formerna för samverkan/utveckling inom området. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att en fast kulturberedning inrättas under kommande mandatperiod. Nall Lasse Andersson (S) och Karl Björklund (M) yrkar bifall till utskottets förslag. Besi uts underlag Tjänsteutlåtande, Utdragsbestyrkaride

21 - Inrättande - Inrättande Vansbro 21 KS 209 Ärende KS 2014/116 Politisk organisation föreslår att fullmäktige beslutar 1. att fasta presidieberedningen upphör , 2. att inte inrätta en individnämnd, 3. att myndighetsnämnden inte ska hantera frågor enligt alkohollagen, tobaksiagen och lagen om handel med receptfria läkemedel, 4. att i övrigt anta förslaget till politisk organisation för mandatperioden vad gäller: - Kommunfullmäktige - Fullmäktigeberedningar - Kommunstyrelse - styrelsens utskott av myndighetsnämnd - Vald överförmyndare - Valnämnd - Kommunrevision av presidiesamling 5. att jävsnämnden upphör fr o m , 6. att organisationsgruppens förslag kring olika dialogformer beaktas, 7. att styrelsen snarast initierar en översyn av Välfärdsrådet, 8. att fullmäktige överlämnar till styrelsen att själva fatta beslut kring framtiden för ala handikapprådet och ala pensionrsrådet, 9. att demokratiberedningen får i uppdrag att utarbeta fo rslag till nödvändiga revideringar av arbetsordningar och reglementen, 10. att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta fo rslag till nödvändiga revideringar av delegationsordningar och riktlinjer, 11. att fullmäktige initierar ett arbete i syfte att skapa en samsyn kung vilka normer och värderingar som ska ligga till grund för allt arbete inom politik och förvaltning, 12. att en översyn av den politiska organisationen görs efter halva nästa mandatperiod. Reservationer Wahan Harutun (Kp) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för eget förslag. Utdragsbestyrkande

22 - styrelsens - Vald Vansbro 22 Vansbro har sedan 2011 en alternativ politisk organisation. En organisationsgmupp bestående av kornmunfullmäktiges ordfo rande, styrelsens ordförande, styrelsens förste vice ordförande, chef, sekreterare samt projektiedare har vid två tillfällen initierat utvärderingar. 1 huvudsak visar utvärderirigarna att organisationen fungerar väl. Kornrnunstyrelsens arbetsbelastning har blivit orimligt hög varför en myndighetsnämnd föreslås inrättas. Genom införande av en Individnämnd säkerställs myndighetsutövningen. Ytterligare en beredning föreslås i fullmäktige, en planberedning. Organisationsgruppen har också, utifrån den senaste enkätens resultat, fört ett resonemang kring hur dialogen inom politiken och dialogen och förtroendet mellan politik och förvaltning ska kunna utvecklas. Utifrån detta presenteras förslag på presidiesamling, vägledningsdebatter, öppet forum, dialogmöten. Enkätsvaren visar att det finns ett antal utmaningar inom olika områden. Organisationsgruppen vill framhålla vikten av att grundläggande normer och värderingar diskuteras såväl inom som mellan politik och förvaltning. Den utvecklade alternativa politiska organisation som föreslås ger förutsättningar för bättre styrning och tydligare ansvarsfördelning. Tidigare uttalat syfte, att genom förbättrad helhetssyn få en bättre styrning av en, kvarstår. Förslagen innebär att ambitionen att stärka fullmäktiges roll nås. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige att besluta 1. att fasta presidieberedningen upphör , 2. att inte inrätta en individnämnd, 3. att myndighetsnämnderi inte ska hantera frågor enligt alkohollagen, tohakslagen och lagen om handel med receptfria läkemedel, 4. att i övrigt anta förslaget till politisk organisation för mandatperioden vad gäller: - Kommurifullmäktige - Fullmäktigeberedningar - Kommunstyrelse utskott - Inrättande av myndighetsnämnd överförmyndare - Valnämnd - Komrnunrevision - Inrättande av presidiesamling Utdragsbestyrkande

23 23 5. att jävsnämnden upphör fr o m , 6. att allmänhetens frågestund upphör fr o m , 7. att organisationsgruppens förslag kring olika dialogformer beaktas, 8. att styrelsen snarast initierar en översyn av Välfärdsrådet, 9. att fullmäktige överlämnar till styrelsen att själva fatta beslut kring framtiden för ala handikapprådet och ala pensionärsrådet, 10. att demokratiberedningen får i uppdrag att utarbeta fo rslag till nödvändiga revideringar av arbetsordningar och reglementen, 11. att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till nödvändiga revideringar av delegationsordningar och riktlinjer, 12. att fullmäktige initierar ett arbete i syfte att skapa en samsyn kring vilka normer och värderingar som ska ligga till grund för allt arbete inom politik och förvaltning, 13. att en översyn av den politiska organisationen go rs efter halva nästa mandatperiod. Wahan Harutun (Kp) föreslår: att avskaffa utskotten och koncentera det hela till styrelsen. Karl Björklund tilläggsförslag: att allmänhetens frågestund inte upphör. sgång Ordförande ställer Karl Björklunds (M) förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen bifaller fo rslaget. Ordförande ställer Wahan Harutuns (Kp) förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen avslår förslaget. Ordförande ställer utskottets förslag under bifall eller avslag och finner att styrelsen bifaller förslaget. Utdragsbestyrkande

24 24 KS 210 Ärende KS 2014/232 Lokal serviceplan föreslår att fullmäktige beslutar 1. att anta av styrelsen beslutad lokal serviceplan att anta reviderad bilaga sammanställning av servicen inom Vansbro. Vansbro har en lokal serviceplan som utgör en bilaga till utvecklings och översiktsplanen. Serviceplanen ska årligen revideras. Detta gjordes senast om den reviderade serviceplanen togs då av styrelsen, den borde också ha tagits av fullmäktige. En revidering av den sammanställning av service som ingår har nu gjorts. Serviceplanen i sin helhet bör bli föremål för översyn i samband med att revidering görs av utveckiings- och översiktsplanen. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. att anta av styrelsen beslutad lokal serviceplan att anta reviderad bilaga sammanställning av servicen inom Vansbro. Torsten Larsson (Kd) yrkar bifall till utskottets förslag. sunderlag Sammanställning av servicen inom Vansbro, Tjänsteutlåtande, ljldragsbestyrkande

25 25 KS 211 Ärende KS 20 14/495 Arvodesberedning, val av ledamöter föreslår att fullmäktige beslutar att vid fullmäktiges sammanträde i september utse ledamöter i arvodesberedningen. Kommunfullmäktige beslutade , 30, att tillsätta en arvodesberedning med uppdrag att inför konimande mandatperiod föreslå ett reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro inkluderande Stiftelsen Vansbrohem. Arvodesberedningen ska bestå av en representant per parti representerat i fullmäktige. Ordförande och vice ordfo rande ska utses. Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige att vid fullmäktiges sammanträde i september utse ledamöter i arvodesberedningen. sunderlag Tjänsteutlåtande, Utdragsbestyrkande

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

el tt Vansbro kommun Kommunstyrelsen Protokoll och 201 4-04-28 201 4-04-29 //((

el tt Vansbro kommun Kommunstyrelsen Protokoll och 201 4-04-28 201 4-04-29 //(( Protokoll 201 4-04-28 och 201 4-04-29 Tid och plats Vansbrorummet. måndagen den 28 april 2014 kl. 08.30-12.00, 13.00 16.00 samt tisdagen den 29 april kl 08.30-12.00 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Vansbro 2 kommun. Kommunala handikapprådet Protokoll 201 3-06-10. Innehålisförteckning

Vansbro 2 kommun. Kommunala handikapprådet Protokoll 201 3-06-10. Innehålisförteckning Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, Medborgarhuset, Vansbro, Måndagen den 10juni 2013 kl 15:00 15:45 Per-Anders Westhed, C, ordförande Nall Lasse Andersson, S Sven Solborg, HRF Anna-Lisa Rossäng, RMR

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, jyialung

Kommunkontoret, jyialung Malung-Sälens kommun Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-07-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung Beslutande Per-Anders Westhed () ordförande Kurt Podgorski (S) Stina Munters

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer