el tt Vansbro kommun Kommunstyrelsen Protokoll och //((

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "el tt Vansbro kommun Kommunstyrelsen Protokoll och 201 4-04-28 201 4-04-29 //(("

Transkript

1 Protokoll och Tid och plats Vansbrorummet. måndagen den 28 april 2014 kl , samt tisdagen den 29 april kl ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, lkb Anders Gyllenvåg, V Lars-Olov Liss, C Nils-Erik Edlund, S Stina Munters, C Wahan Harutun, KP Tjg ersättare Jan Erik Stövling, S Ulrika Gärds Forsberg, S Bibbi Westhed, C Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Elisabeth Rooth Eriksson, Mikael Granath, chef u tredn i ngssekrete rare Ola Granholm, projektledare Lillemor Tännström, personalchef Thomas Carlsson, verksamhetschef Catarina Willman, ekonomichef vård och omsorg , 130, , Erik Wallander, verksamhetschef utbildning och arbete 124- [25, 141 Viktoria Wallenberg, elev Smedbergsskolan 147 Mia Johansson, folkhälsoplanerare 147 Jan Erik Stövling Kommunkontoret, Medborgarhuset, Elisabeth Hekkala, verksamhetschef vård och omsorg Josefin Bergström, elev Smedbergsskolan 147 Paragrafer 28april 29april 29 april Ej offentliga Ej offentliga Offentliga Underskrifter Sekreterare: Mikael Granath Ordförande: Per-Anders Westhed Justerande: Jan Erik Stövling //(( el tt 1,) ji 1. Cc catul Lfc v-v)t J 7

2 2 ANSLAG/BEVIS ProLokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivils genom anslag. Organ Sammantridesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslagets tas ner FörvaringspLats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro Underskrift S[9ujUi

3 3 Innehåll Omvärldsanalys, överläggning 4 Strategisk plan , överläggning 5 Kvarnåker 10:6. strandskyddsdispens och bygglov 6 Risheden 3:6, strandskyddsdispens och byggiov 8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 r Motion utmärkelse för framstående insatser inom idrotten Il Bredbandsstrategi för Vansbro 12 Reglemente, alt partistöd 14 Erbjudande nyemission aktier ITAB, Inlandsbanans turism AB 15 Åtgärdsplan Årsredovisning Stiftelsen Vansbrohem Investering i elnät 19 Bidrag, Hunflen fritid 21 Bidrag ur vattenregleringsfonderna i Vansbro 23 Riktlinjer, Vansbro s internationella kontakter 24 Beyond skiing. medlemskap 25 Ung Företagsamhet, ansökan om fortsatt stöd 26 Verksamhersmål 2014, utbildninu och arbete 27 Patientsäkerhetsberättelse 20L3 och Mål för patientsäkerhetsarbetet Delgivning av domar och delegationsbeslut 29 Information, lägesrapport räddningsstation 31 Information Stiftelsen Vansbrohem 32 Information VTAB 33 Information 34 3 usi erure ULdraizshesi vikande

4 4 KS 124 Omvärldsanalys, överläggning Projektledare Ola Granholm och kornrnunledningsgruppen dellar i överläggningar rörande den genomförda omväridsanalysen. Diskussioner förs gällande trender i omvärlden, vilka konsekvenser detta kan få för Vansbro, och vilka åtgärder som kan vara aktuella. Jusictare : ; / il UldrLlgshcslyrkandc

5 5 KS 125 Ärende KS 2014/243 Strategisk plan , överläggning Kommunledningsgruppen deltar i överluggningar om strategisk plan och ledningsgruppen delas in i grupper för att diskutera delar av strategisk plan kopplat till bland annat omvärldsanalysen. Presentation av vad som framkommit i gruppdiskussionerna redovisas sedan gemensamt. Juslerare Utdragsbc.st yrkun de 1 f 6]

6 Vansbro 6 Protokoll och KS 126 Kvarnåker 10:6, strandskyddsdispens och bygglov beslutar att bevilja strandskyddsdispens och bygglov med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan iansprfiktagen mark. Fastighet: Kvarnåker 10:6 Sökande: Peter Engman Kvarnåker DALA-JÄRNA avser en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av carport/förråd. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser, den är belägen vid ån Noret i Dala-Järna. Byggnaden avses uppföras inom den hävdande tomtplatsen på fastigheten Kvarnåker 10:6. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens får anses finnas i platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. att den aktuella Ansökan inkom Den sammanlagda ytan (DTA) är 32 kvm. VA-teknisk granskning har ej utförts då fastigheten ligger inom verksamhetsområde för VA. Besök har gjorts på platsen av Asa Joelsson. Bedömningen har gjorts att växt- och djurlivet kommer inte att påverkas av åtgärden. Avgift för strandskyddsdispens och bygglov kr (i enlighet med taxa fastställd av fullmäktige) Faktura för avgiften skickas separat. Länsstyrelsen i Dalarnas Län har rätt att överpröva styrelsens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då ens beslut kom till Länsstyrelsen besluta om en prövning skall ske eller inte. 1 det fall Länsstyrelsen begär in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättning för dispens. itisterare id Uidragsbestyrkandc

7 7 Sökanden rekommenderas att hos styrelsen kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendel för prövning. Delgivning sker till lokala skattemyndigheten och Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Beviljat bygglov och strandskyddsdispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fern år från dagen för beslut om bygglov och slrandskyddsdispens. Ansvaret för att byggnationen utförs enligt PBL och att s föreskrifter följs ligger på den som för egen räkning (byggherren) utför byggnationen. Handlingarna har granskats enligt PBL 3 kap. (yttre utformning, läge och användning). Förslag till beslut Utskottet leva och bo föreslår att komniunstyrelsen beslutar att bevilja strandskyddsdispens och bygglov med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Ansökan om strandskyddsdispens Ansökan om bygglov Fasad- och planritning Situationsplan Tjänsteutlåtande Jusierait Vid ra s h c s t y rk a n dc fl1

8 8 KS 127 Risheden 3:6, strandskyddsdispens och bygglov beslutar att bevilja strandskyddsdispens och bygglov med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Fastighet: Risheden 3:6 Sökande: Stig Olsson Strand FALUN avser en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för återuppbyggnad av nerbrunnet enbostadshus. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser, den är belägen vid Västerdalälven i Äppelbo. Byggnaden avses uppföras på samma plats som det hus som det nedbrunna huset stod. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens får anses finnas i platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. att den aktuella Ansökan inkom Den sammanlagda ytan (BTA) är 102,5 kvm. VA-teknisk granskning har utförts, fastigheten har eget vatten och avlopp. Besök har gjorts på platsen av Åsa Joelsson. Bedömningen har gjorts att växt- och djurlivet kommer inte att påverkas av åtgärden. Avgift för strandskyddsdispens och bygglov kr (i enlighet med taxa fastställd av fullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. Justerare Ja Ut dragshestvrkande

9 9 Protokoll och Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva styrelsens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen skall inom tre veckor frän den dag då ens beslut kom till Länsstyrelsen besluta om en prövning skall ske eller inte. 1 det fall Länsstyrelsen begär in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättning för dispens. Sökanden rekommenderas att hos styrelsen kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning. Delgivning sker till lokala skattemyndigheten och Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Beviljat bygglov och strandskyddsdispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om bygglov och strandskyddsdispens. Ansvaret för att byggnationen utförs enligt PBL och att s föreskrifter följs ligger på den som för egen räkning (byggherren) utför byggnationen. Handlingarna har granskats enligt PBL 3 kap. (yttre utformning, läge och användning). Förslag till beslut Utskottet leva och bo föreslår att styrelsen beslutar att bevilja strandskyddsdispens och bygglov med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Ansökan om strandskyddsdispens Ansökan om bygglov Fasad- och planritning Situationspian Tjänsteutlåtande Justerare Al Uid ragshcst yrkande

10 KS 128 Ärende KS 2014/230 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 år 2014 föreslår att fullmäktige beslutar att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2014 till handlingarna. Rapportering av ej verkställda beslut ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ansvarig nämnd, ens revisorer samt fullmäktige. Rapportering denna gång gäller för kvartal 1 år Enligt kvartalsrapport kvartal 1 några ej verkställda beslut. år 2014 inom äldreomsorgen SoL finns det inte Enligt kvartalsrapport 1 verkställda beslut. år 2014 inom LSS framkommer att det inte finns några ej Enligt kvartaisrapport 1 år 2014 inom SoL för individ- och famiijeomsorgen framkommer att det inte finns några ej verkställda beslul Kvartalsrapporterna är skickade till Inspektionen för vård och omsorg (WO). Förslag till beslut Utskottet omsorg föreslår styrelsen föreslå att fullmäktige beslutar att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2014 till handlingarna. Rapport IFO Rapport ÄO Tjänsteutlåtande Jj Uldragshcstyrkan dc

11 P!Vansbro Protokoll och KS 129 Ärende KS 2014/44 Motion utmärkelse för framstående insatser inom idrotten föreslår att fullmäktige beslutar 1. att bifalla motionen, 2. att uppdra till styrelsen att ta fram ett förslag till reglemente för en utmärkelse utifrån motionens intentioner. Motionärerna yrkar att alla som under året blivit medaljörer i tävlingar på minst SM-nivå oberoende av åldersklass ska tilldelas en utmiirkelse av \ ansbro ko ni mun. Att uppmärksamma insatser inom idrott är ett sätt att stärka Vansbros tradition och ställning som idrotts. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. att bifalla motionen, 2. att uppdra till styrelsen att ta fram ett förslag till regleniente för en utmärkelse utifrån motionens intentioner. Tjänsteutlåtande Motion utmärkelse för framstående insatser inom idrotten Ju sic ran JdJ Uldragsbcstyrkande

12 - Identifiera Vansbro 12 KS 130 Ärende KS 2014/239 Bredbandsstrategi för Vansbro föreslår att fullmäktige beslutar 1. att anta föreliggande bredbandsstrategi för Vansbro, 2. att i budgetprocessen ta hänsyn till de kostnader som kan förknippas med en bredbandutbyggnad i Vansbro. 3. att textlydelsen i Bredbandsstrategi för Vansbro ändras från flickor och pojkar, kvinnor och män till invånare. beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta en Bredbandsstrategi för Vansbro. Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän ur förvaltningen, Näringslivssamverkan, Länsstyrelsen, det lokala näringslivet och Kommunbygderådet. Målet med den lokala bredbandsstrategin är att: - Skapa en gemensam målbild för bredbandsutbyggnaden viktiga aktörer för utbyggnaden, - Identifiera hinder för och stimulera utbyggnad, - Strategin ska ligga till grund för handlingsplaner och åtgärder beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för Sverige för att tydliggöra politikens inriktning. Den nationella bredbandsstrategin syftar till att möjliggöra för marknaden att åstadkomma följande tllckningsgrad för bredband. - Ar 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbitls. - Ar 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Regionalt har länsstyrelsen i Dalarnas län arbetat fram en strategi för bredbandsutbyggnaden som förutom det nationella målet om 100 Mbit/s för 90 % av hushållen och företagen innebär att 100 % av dessa ska ha tillgång till minst 30 Mbitls i datahastighet. Jiisterarc 47 U id ragsbcstyrkande

13 flvansbro 3 Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fuilmäktige besluta 1. att styrelsen antar föreliggande bredbandsstrategi för Vansbro, 2. att i budgetprocessen ta hänsyn till de kostnader som kan förknippas med en bredhandutbyggnad i Vansbro. Stina Munters tilläggsförslag: att textlydelsen i Bredbandsstrategi för Vansbro ändras från flickor och pojkar, kvinnor och män till invånare, Karl Björklund och Wahan Harutun yrkar bifall till utskottets förslag. Tjänsteutlåtande Förslag till bredbandsstrategi för Vansbro Justerare ci UtdragsbcsiyrLande

14 Vansbro 14 KS 131 Ärende KS Reglemente, alt partistöd föreslår att fulimäktige beslutar att fastställa reglemente för alt partistöd enligt demokratiberedningens förslag. Ändringar i allagen föranleder ändrade rutiner avseende alt partistöd. Dernokratiberedningen har därför tagit fram ett forslug till reglemente. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att fastställa reglemente för alt partistöd. Torsten Larsson tilläggsförslag: att till utskottets förslag lägga till lydelsen enligt demokratiberedningens föreslag. DB 7/2014 itisterare U drag sbcstyrkandc

15 flvansbro 15 KS 132 Ärende KS 20 14/254 Erbjudande nyemission aktier ITAB, Inlandsbanans turism AB föreslår att fullmäktige beslutar att inte teckna aktier i ITAB på grund av för kort tid för anmälan till nyemission. Bolagsstämman för inlandsbanan Turism AB beslutade att utöka Inlandsbanan Turism ABs aktiekapital och fastställde teckningsrälter utifrån tidigare procentuella fördelning av tecknade aktier. För Vansbro s del gäller 2 %, 16 aktier, till ett värde av kronor. Aktier skall tecknas senast L8 april 2014 och dag för betalning av tecknade aktier är 25 april Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att inte teckna några nya aktier i Inlandsbanan Turism AB. Per-Anders Westhed föreslår: att inte teckna aktier i ITAB på grund av för kort tid för anmälan till nyemission. Stina Munters yrkar bifall till Per-Anders Westheds förslag. sgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Per-Anders Westheds förslag och finner att styrelsen beslutar eniigt Per-Anders Westheds förslag. Tjänsteutiåtande Erbjudande från lnlandshanan Turism AB Justerare /L, UtdragsbcstyTkan rio

16 Vansbro 16 Protokoll och KS 133 Ärende KS Åtgårcisplan 2014 föreslår att fullmäktige beslutar att uppföljning av åtgärdsplan 2014 görs vid varje prognostillcälte. Åtgärdsplan 2014 är en åtgärdsplan som syftar till att sänka ens omkostnader och återställa det upparbetade underskottet. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige att uppföljning av åtgärdsplan 2014 görs vid varje prognostillfälle. KS Se 53/2014 itisterare JJJ Lr idrashestyrk ande

17 17 KS 134 Ärende KS 2014/206 Årsreciovisning Stiftelsen Vansbrohem 2013 föreslår att fullmäktige beslutar 1. att godkänna årsredovisningen för 2013, 2. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande funktionär ansvarsfrihet för räkenskapsåret. J äv Torsten Larsson, Lars-Olov Liss och Nall Lasse Andersson deltar inte i överläggningar eller beslut på grund av jäv. Från Stiftelsen Vanshrohem föreligger årsredovisning för år 2013 med tillhörande resultat- och balansräkning. Verksamheten redovisar ett överskott med 915 tkr. Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade att 2013 års vinst, kr, jämte balanserad förlust kr, överförs i ny räkning. Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen för 2013 samt att överlämna årsredovisningen till revisorerna för revision samt till fullmäktige, Revisorerna har slutgranskat Ärsredovisningen för Stiftelsen Vansbrohem, revisionsberättelsen redovisas i bilaga. Revisorerna gör bl a följande uttalande: Stiftelsens fortlevnad förutsätter att Vansbro även fortsättningsvis bidrar med tillskott för att täcka de kostnader som stiftelsen kommer att få i samband med åtgärder avseende befintliga ohalanser i sitt fastighetsbestånd. Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen, med undantag för värdering av balansposten byggnader och mark vilken bedöms som osäker, upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Kommunfullmäktige beslutade om en generell borgen för Stiftelsen Vansbrohem på 132 mkr, nyttjade Stiftelsen Vansbrohem tkr ( : tkr) av utrymmet. 3 US[CraJC ii L itiragsbcstyrkandc

18 flvansbro 18 &t Protokoll och Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2013, 2. att beviija styrelsens ledamöter och verkställande funktionär ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Tjänsteutlåtande Stiftelsen Vansbroherns protokoll ung Ärsredovisning 2013 Stiftelsen Vansbroherns årsredovisning för 2013 Revisionsberättelse för Stiftelsen Vanshrohern, iusicrari Uidragsbctyrkande d/!!

19 Vansbro 19 KS 135 Ärende KS 2014/242 Investering i elriät beslutar 1. att information lämnas vid fullmäktiges nästa sammanträde. 2. att ärendet bordläggs till nästa sammanträde med styrelsen. 3. att noggrant följa processen i ärendet i Mora. Orsa och Älvdalens. Wahan Harutun deltar ej i beslutet på grund av att han anser att ordförande undanhållit information i ärendet. Elförsörjningen är en grundläggande samhällsfråga i Sverige och elnätet är en nödvändig del i överföringen av elektricitet. Det ligger i samhällets intresse att sådan samhällsviktig infrastruktur finns tillgänglig med god driftssäkerhet. Det moderna samhällets krav på elnätsinfrastrukturen kan förväntas öka under kommande årtionden. Redan idag finns flaskhalsar i utbyggnadstakt för att tillgodose tillskott av förnyelsebar el och etableringar av elintensiv industri. Utvecklingen inom elladdstolpar för elfordon förväntas också öka, tillsammans med kraven på att elnätet ska utvecklas i riktning mot Smarta elnät. För att bygden ska kunna påverka utvecklingen finns nu en unik möjlighet att bli delägare till elnätsinfrastrukturen i Vansbro. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. att Vansbro, om konsortiets anbud antas av Fortum, ska ingå som ägare av det lokala och regionala elnät som idag ägs av Fortum eldistribution. 2. att Vansbro s andel i projekt Faure får uppgå till högst kr. De medel som ska användas för detta ändamål hämtas från likvida medel och nyupplåning. För kostnader som uppkommer i samband med genomförande av köpet får högst kr tas ur styrelsens medel till förfogande, 3. att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna konsortialavtal och bolagsordning för ett med Mora, Orsa och Alvdalens er nybildat samägt bolag, VAMO Elnåt AB, i enlighet med förslag daterat alt Kommunfullmäktige godkänner vidare grundprinciper för konsortialavtal mellan VAMO Elnät AB och de i projekt Faure ingående intressenterna. 5. att detta beslut gäller under förutsättning att minst en av de övriga i VÄMO Elnät AB föreslagna delägarna fattar samma beslut och därmed ingår i det nybildade bolaget. Juslerare t idnwsbcsivrkandc

20 20 6. att för den händelse att övriga tilltänkta delägare i VÄMO Elnät AB beslutar att inte medverka i affären bemyndigas komnuinstyreisen att med utgångspunkt i punkten 2 ovan förhandla med annan part. Utskottet styrning och ekonomi föreslår att styrelsen beslutar att noggrant följa processen i ärendet i Mora, Orsa och Alvdalens er. Torsten föreslår: 1. att information lämnas vid fullmäktiges nästa sammanträde. 2. att ärendet bordliiggs till nästa sammanträde med styrelsen, 3. att noggrant följa processen i ärendet i Mora, Orsa och Alvdalens. sgång Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att styrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Tjänsteutlåtande Konsortialavtal VAMO Elnät AB, daterat Bolagsordning VAMO Elnät AB, daterad Grundprinciper för konsortialavtal Fauré PM statsstödsutredning lus(erarc Utdragsbcstyrknndc

21 Vansbro 21 Protokoll och KS 136 Ärende KS 2012/806 Bidrag, Hunflen fritid beslutar att ärendet hordläggs. Äppelho AIK inkom med begäran om behov av driftbidrag för att kunna driva skidbacken 1 Hunflen trots det avtal som är tecknat mellan en och föreningen. Föreningen bedömer att de har ett behov av ett ärligt bidrag på tkr. Utskottet för styrning och ekonomi har behandlat förfrågan och beslutade att frågan skulle hanteras i samband med översyn av större idrottsanläggningar. Gymnasieskolan har idag ett avtal med Hunflen fritd (inom Appelbo AIK) där gymnasieskolan betalar en ersättning för att nyttja backen för sina utbildningar ( kronor per år). Ett avtal finns mellan en och Äppelbo AIK där lånet till en på kronor skrevs ned med kronor 2011 och därefter med kronor per år under förutsättning att Appelbo AIK håller backen öppen 6-8 veckor per år, inget driftbidrag skulle utgå. 1 ärende KS 2012/668 föreslås driftbidrag till Appelbo AIK för drift av skidbacken 1 Hunflen. Under förutsättning av att styrelsen beslutar om bidrag till föreningen krävs att nuvarande avtal med Äppelbo AIK sägs upp och att eventuellt nytt avtal tecknas. Sannolikt kommer föreningen inte kunna återbetala resterande del av kinet. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att avtalet med Hunflens skidanläggning (Appelbo AJK) och Vansbro sägs upp och att resterande lån skrivs ned i sin helhet, kronor. Nall Lasse Andersson föreslår: att ärendet bordläggs. sgång Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att styrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Jitsterare SJ Udragsbestyrkandc

22 22 Tjänsteutlåtande KS 20 12/668 driftbidrag till större anläggningar. KS 2006/413 Hunflen skidanläggning. nedskrivning av län och upprättande av avtal Skrivelse frän Appelbo AIK ang bidrag ios cran2 Utdrugsbestyrkande

23 23 KS 137 Ärende KS 20 14/142 Bidrag ur vattenregleringsfonderna i Vansbro beslutar att som yttrande till Länsstyrelsen föreslå att Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorpsansökan bifalles. Ansökningar om bidrag ur rubricerad fond har inkommit till Länsstyrelsen. Bygdemedel är avgifter som vattenföretag, enligt ett antal vattendonmr, betalar till fonder som Länsstyrelsen Dalarna förvaltar. Dessa medel ska återföras till bygden och användas till investeringar som främjar näringsliv eller service i bygden och är till nytta för denna. Så många som möjligt i bygden (en) ska ha nytta av dessa medel. En ansökning från part i Vansbro, Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorps, är inlämnad. Länsstyrelsen har översänt ansökningen till Vansbro för yttrande. 1 fonden finns totalt kr att fatta beslut om. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår att styrelsen beslutar att som yttrande till Länsstyrelsen föreslå att Finnmarkens Hemhygdsförening/Kroktorpsansökan bifalles. Tjänsteutlåtande itislerare pi Utdragshestyrlcande

24 24 Protokoll och KS 138 Ärende KS 2013/816 Riktlinjer, Vansbro s internationella kontakter beslutar att anta Riktlinjer för Vansbro komniuns internationella kontakter enligt utarbetat förslag. Kommunfullmäktige antog , 29, Policy för Vansbro s internationella kontakter. Riktlinjerna tydliggör hur denna ska efterlevas. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår att styrelsen beslutar att anta Riktlinjer för Vansbro s internationella kontakter. Torsten Larsson tilläggsförslag: att till utskottets förslag lägga till lydelsen enligt utarbetat förslag. Tjänsteutlåtande Riktlinjer för Vansbro s internationella kontakter Ju stcrure Utdrugsbestyrkande

25 25 KS 139 Ärende KS 2013/172 Beyond skiing, medlemskap beslutar 1. att Vansbro går in som medlem i Beyond Skiing 2015 Foundation till en nettokostnad av kronor för åren 2014 och att medel tas ur Strategisk Utveckling. Reservationer Torsten Larsson reserverar sig skriftligt mot styrelsens beslut till fo rmån för eget förslag genomförs VM på skidor i Falun. Vansbro har tidigare tackat nej till alt gå in som medlem. Vansbro har erbjudits ett medlemskap till en nettokostnad av kronor för åren 2014 och Förslag till beslut Per-Anders Westhed föreslår: 1. att Vansbro går in som medlem i Beyond Skiing 2015 Foundation till en nettokostnad av kronor för åren 2014 och att medel Las ur Strategisk Utveckling. Torsten Larsson yrkar avslag på Per-Anders Westheds förslag. sgång Ordförande ställer Per-Anders Westbeds förslag mot Torsten Larssons fo rslag och finner att styrelsen beslutar enligt Per-Anders Westheds förslag. Tjänsteutlåtande iusicrae LI id rashcstyrk mdc

26 Vansbro 26 Protokoll och KS 140 Ärende KS 2013/756 Ung Företagsamhet, ansökan om fortsatt stöd beslutar 1. att medge ett bidrag med 3 kronor/invånare för läsåret 2014/20)5 samt med 4 kronor/invånare läsåret 2015/2016, 2. att medel tas ur Utbildning och arbetes budget. Ung Företagsamhet har ansökt om ett utökat stöd från för närvarande 1 krona/invånare, Förutom det stöd som ges i dagsläget utökas möjligheterna att arbeta med samtliga stadier samt att erbjuda introduktionsutbildning i entreprenöriellt lärande. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår att styrelsen beslutar 1. att medge ett bidrag med 3 kronor/invånare för lilsåret 2014/2015 samt med 4 kronor/invånare läsåret 2015/2016, 2. att medel tas ur Utbildning och arbetes budget. Torsten Larsson och Karl Björklund yrkar bifall till utskottets förslag. Tjänsteutlåtande Ansökan om stöd, ung företagsamhet daterad iuslcran Vid ragsbcsiyrk au

27 Vansbro 27 Protokoll och KS 141 Ärende KS 2014/189 Verksamhetsmål 2014, utbildning och arbete beslutar att för 2014 ändra verksamhet, mål och nyckeltal/mått enligt bilaga. har i enlighet med ens styrmodell beslutat verksamhetsmål för verksamhetsområde Utbildning och arbete, beslut KS beslutet har också ingått nyckeltal/mått och mätmetod för att måta måluppfyllelse. Föreliggande förslag innebär vissa omformuleringar och justeringar av verksamhetsrnål och nyckeltal/mått. Förslag till beslut Utskottet utbildning och arbete föreslår att styrelsen beslutar att för 2014 ändra verksamhetsmål och nyckeltal/mått enligt bilaga. Nall Lasse Andersson yrkar bifall till utskottets förslag. Förslag till verksamhetsmål Tjänsteutlåtande Justeire UWn gshcslvrkandc

28 PJ Vansbro Protokoll och KS 142 Ärende KS 2014/234 Patientsäkerhetsberättelse 2013 och Mål för patientsäkerhetsarbetet 2014 beslutar 1. att godkänna Patientsäkerhe[sberättelse för vårdgivare Vansbro för år 2013; 2. att godkänna föreslagna mål för patientsäkerhetsarbetet för [ir Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberiittelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 1 patientsäkerhetsberättelsen har sammanställts det patientsäkerhetsarbete som genomförts under Där finns också uppställda mål och strategier för det patientsäkerhetsarbete som planeras under Under 2013 har Vård och omsorg. Vansbro arbetat för en patientsäker vård på olika nivåer och med olika yrkesgrupper. Förslag till beslut Utskottet omsorg föreslår styrelsen besluta 1. att godkänna Patientsäkerhetsberätteise för vårdgivare Vansbro för år 2013; 2. att godkänna föreslagna mål för patientsäkerhetsarbetet för år Torsten Larsson och Anders Gyllenvåg yrkar bifall till utskottets förslag. Tjänsteutlåtande Patientsäkerhetsberättelse 2013, rapport 4, Utdmgsbestyrlcaiidt

29 29 KS 143 Delgivning av domar och delegationsbeslut beslutar att godkänna rapporteringen. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr Enhet 1 gäller överklagande av beslut om ekonomiskt bistånd enligt SoL Förvaltningsrätten avslår överklagandet Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr gäller överklagande av beslut angående ekonomiskt bistånd enligt SoL, Förvaltningsrätten upphäver det överklagande beslutet som avser bistånd till uppehälle samt kostnader för hyra, läkemedel och bussresa och visar dessa delar åter till för ny prövning. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. Förvaltningsrätten överlämnar framställan om bistånd till matpengar till styrelsen för nödprövning. Dom i Förvahningsrlltten i Falun , mål nr Domare 2:8 gäller överklagande av beslut angående ekonomiskt bistånd enligt SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Jusi re Ucdrugsbesty,icande / Id

30 30 Protokoll och Dom från Förvaltningsråtten i Falun, , mål nr Domare 1:2 Arendet avser överklagande av styrelsens beslut från NN ang Ekonomiskt stöd enligt 9*2 lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Retroaktiv ersättning på kr för NN. Förvaltningsrätten anser att styrelsen haft fog för sitt beslut och således avslår Förvaltningsrätten överklagandet. Vårt dnr SON 2009/ från Förvaltningsrätten i Falun, , mål nr , Domare 1:2. avser överklagan av styrelsen beslut ang Personlig assistans enligt 9 2 (1993:387) om stöd ccli service till funktionshindrade (LSS); nu fråga om återvisning. Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till styrelsen 1 Vansbro för ny handläggning. Vårt Dnr: KS 201 1/ Förslag till beslut Ordförande föreslår: att godkänna rapporteringen. Delgivningsbeslut, daterad Delgivning, daterad S( crarc lä U ttlragshcsiyitondc

31 Vansbro 31 Protokoll och KS 144 Information, lägesrapport räddningsstatiori Per-Anders Wesihed informerar om byggnationen av räddningsstationen. Wahan Harutun efterfrågar att styrelsen bör få se protokoll eller minnesanteckningar från investeringskommitténs sammanträden. Juswrure Uidrasbcst yrkande

32 32 KS 145 Information Stiftelsen Vansbrohem Torsten Larsson informerar bland annat om - att Stiftelsen Vansbrohem förbereder iordningställande av den fastighet dit det är tänkt att dess administration skall flytta. Juste are U tu ragshes tyrkande

33 Vansbro 33 KS 146 Information VTAB Per-Anders WesWed meddelar att ingen ny information från Vansbro Teknik AB finns att lämna. Just erare /d! LII drashcst yrkantk

34 a 34 Protokoll och KS 147 Information Per-Anders Westhed informerar om - SmåKorns senaste stämma i Charlottenberg där han deltog. - Oskar Lundgren har av styrelsen för Näringslivssamverkan beviljats tjänstledigt från augusti för an under sex månader della i ett projekt som Region Dalarna ska genomföra. Josefin Bergström och Viktoria Wallenberg, elever Från Smedbergsskolan, informerar om sitt deltagande vid tvliljötinget 2013 i Sandviken. Verksamhetsehef sarnhählsbyggnad, Thomas Carlsson, informerar om att biblioteket i Vansbro snart övergår till ändrade öppettider som kommer att gilla över sommaren. iuslcrarc Utdragsbcstyrkande

35 Jag reserverar mig mot styrelsens beslut att gå med i Beyond Skiing c Torsten Larsson A% bedöms inte nyttan vara så stort att det motiverar ett medlemskap. för ett nödvändigt utökande av investeringsbudgeten. Enligt kristdemokraternas uppfattning och att reduceringar med nödvändighet behöver göras i driftbudgeten för att skapa utrymme Reservationen görs mot bakgrund av Vansbro s fortsatt mycket ansträngda ekonomi RESERVATION

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Granskningsrapport 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Rekommendation till beslut Att lägga rapporten till handlingarna

Granskningsrapport 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Rekommendation till beslut Att lägga rapporten till handlingarna 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT 2014-04-25 KS 2014/294 Ekonomichef Catarina Willman catarina.willman@vansbro.se 75003 KOMMUNSTYRELSEN Granskningsrapport Rekommendation till beslut Att lägga rapporten

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Vansbro 2 kommun. Kommunala handikapprådet Protokoll 201 3-06-10. Innehålisförteckning

Vansbro 2 kommun. Kommunala handikapprådet Protokoll 201 3-06-10. Innehålisförteckning Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, Medborgarhuset, Vansbro, Måndagen den 10juni 2013 kl 15:00 15:45 Per-Anders Westhed, C, ordförande Nall Lasse Andersson, S Sven Solborg, HRF Anna-Lisa Rossäng, RMR

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, jyialung

Kommunkontoret, jyialung Malung-Sälens kommun Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund 2015-07-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung Beslutande Per-Anders Westhed () ordförande Kurt Podgorski (S) Stina Munters

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-13. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-13. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08.40 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Chatarina Ståhl (S) Erkki Visti (C) Urban Olsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer