el tt Vansbro kommun Kommunstyrelsen Protokoll och //((

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "el tt Vansbro kommun Kommunstyrelsen Protokoll och 201 4-04-28 201 4-04-29 //(("

Transkript

1 Protokoll och Tid och plats Vansbrorummet. måndagen den 28 april 2014 kl , samt tisdagen den 29 april kl ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, lkb Anders Gyllenvåg, V Lars-Olov Liss, C Nils-Erik Edlund, S Stina Munters, C Wahan Harutun, KP Tjg ersättare Jan Erik Stövling, S Ulrika Gärds Forsberg, S Bibbi Westhed, C Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Elisabeth Rooth Eriksson, Mikael Granath, chef u tredn i ngssekrete rare Ola Granholm, projektledare Lillemor Tännström, personalchef Thomas Carlsson, verksamhetschef Catarina Willman, ekonomichef vård och omsorg , 130, , Erik Wallander, verksamhetschef utbildning och arbete 124- [25, 141 Viktoria Wallenberg, elev Smedbergsskolan 147 Mia Johansson, folkhälsoplanerare 147 Jan Erik Stövling Kommunkontoret, Medborgarhuset, Elisabeth Hekkala, verksamhetschef vård och omsorg Josefin Bergström, elev Smedbergsskolan 147 Paragrafer 28april 29april 29 april Ej offentliga Ej offentliga Offentliga Underskrifter Sekreterare: Mikael Granath Ordförande: Per-Anders Westhed Justerande: Jan Erik Stövling //(( el tt 1,) ji 1. Cc catul Lfc v-v)t J 7

2 2 ANSLAG/BEVIS ProLokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivils genom anslag. Organ Sammantridesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslagets tas ner FörvaringspLats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro Underskrift S[9ujUi

3 3 Innehåll Omvärldsanalys, överläggning 4 Strategisk plan , överläggning 5 Kvarnåker 10:6. strandskyddsdispens och bygglov 6 Risheden 3:6, strandskyddsdispens och byggiov 8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 r Motion utmärkelse för framstående insatser inom idrotten Il Bredbandsstrategi för Vansbro 12 Reglemente, alt partistöd 14 Erbjudande nyemission aktier ITAB, Inlandsbanans turism AB 15 Åtgärdsplan Årsredovisning Stiftelsen Vansbrohem Investering i elnät 19 Bidrag, Hunflen fritid 21 Bidrag ur vattenregleringsfonderna i Vansbro 23 Riktlinjer, Vansbro s internationella kontakter 24 Beyond skiing. medlemskap 25 Ung Företagsamhet, ansökan om fortsatt stöd 26 Verksamhersmål 2014, utbildninu och arbete 27 Patientsäkerhetsberättelse 20L3 och Mål för patientsäkerhetsarbetet Delgivning av domar och delegationsbeslut 29 Information, lägesrapport räddningsstation 31 Information Stiftelsen Vansbrohem 32 Information VTAB 33 Information 34 3 usi erure ULdraizshesi vikande

4 4 KS 124 Omvärldsanalys, överläggning Projektledare Ola Granholm och kornrnunledningsgruppen dellar i överläggningar rörande den genomförda omväridsanalysen. Diskussioner förs gällande trender i omvärlden, vilka konsekvenser detta kan få för Vansbro, och vilka åtgärder som kan vara aktuella. Jusictare : ; / il UldrLlgshcslyrkandc

5 5 KS 125 Ärende KS 2014/243 Strategisk plan , överläggning Kommunledningsgruppen deltar i överluggningar om strategisk plan och ledningsgruppen delas in i grupper för att diskutera delar av strategisk plan kopplat till bland annat omvärldsanalysen. Presentation av vad som framkommit i gruppdiskussionerna redovisas sedan gemensamt. Juslerare Utdragsbc.st yrkun de 1 f 6]

6 Vansbro 6 Protokoll och KS 126 Kvarnåker 10:6, strandskyddsdispens och bygglov beslutar att bevilja strandskyddsdispens och bygglov med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan iansprfiktagen mark. Fastighet: Kvarnåker 10:6 Sökande: Peter Engman Kvarnåker DALA-JÄRNA avser en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av carport/förråd. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser, den är belägen vid ån Noret i Dala-Järna. Byggnaden avses uppföras inom den hävdande tomtplatsen på fastigheten Kvarnåker 10:6. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens får anses finnas i platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. att den aktuella Ansökan inkom Den sammanlagda ytan (DTA) är 32 kvm. VA-teknisk granskning har ej utförts då fastigheten ligger inom verksamhetsområde för VA. Besök har gjorts på platsen av Asa Joelsson. Bedömningen har gjorts att växt- och djurlivet kommer inte att påverkas av åtgärden. Avgift för strandskyddsdispens och bygglov kr (i enlighet med taxa fastställd av fullmäktige) Faktura för avgiften skickas separat. Länsstyrelsen i Dalarnas Län har rätt att överpröva styrelsens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då ens beslut kom till Länsstyrelsen besluta om en prövning skall ske eller inte. 1 det fall Länsstyrelsen begär in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättning för dispens. itisterare id Uidragsbestyrkandc

7 7 Sökanden rekommenderas att hos styrelsen kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendel för prövning. Delgivning sker till lokala skattemyndigheten och Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Beviljat bygglov och strandskyddsdispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fern år från dagen för beslut om bygglov och slrandskyddsdispens. Ansvaret för att byggnationen utförs enligt PBL och att s föreskrifter följs ligger på den som för egen räkning (byggherren) utför byggnationen. Handlingarna har granskats enligt PBL 3 kap. (yttre utformning, läge och användning). Förslag till beslut Utskottet leva och bo föreslår att komniunstyrelsen beslutar att bevilja strandskyddsdispens och bygglov med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Ansökan om strandskyddsdispens Ansökan om bygglov Fasad- och planritning Situationsplan Tjänsteutlåtande Jusierait Vid ra s h c s t y rk a n dc fl1

8 8 KS 127 Risheden 3:6, strandskyddsdispens och bygglov beslutar att bevilja strandskyddsdispens och bygglov med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Fastighet: Risheden 3:6 Sökande: Stig Olsson Strand FALUN avser en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för återuppbyggnad av nerbrunnet enbostadshus. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser, den är belägen vid Västerdalälven i Äppelbo. Byggnaden avses uppföras på samma plats som det hus som det nedbrunna huset stod. Särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens får anses finnas i platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. att den aktuella Ansökan inkom Den sammanlagda ytan (BTA) är 102,5 kvm. VA-teknisk granskning har utförts, fastigheten har eget vatten och avlopp. Besök har gjorts på platsen av Åsa Joelsson. Bedömningen har gjorts att växt- och djurlivet kommer inte att påverkas av åtgärden. Avgift för strandskyddsdispens och bygglov kr (i enlighet med taxa fastställd av fullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. Justerare Ja Ut dragshestvrkande

9 9 Protokoll och Länsstyrelsen i Dalarnas län har rätt att överpröva styrelsens beslut att meddela dispens från miljöbalken. Länsstyrelsen skall inom tre veckor frän den dag då ens beslut kom till Länsstyrelsen besluta om en prövning skall ske eller inte. 1 det fall Länsstyrelsen begär in ärendet för prövning kan dispensbeslutet komma att upphävas om det inte finns förutsättning för dispens. Sökanden rekommenderas att hos styrelsen kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning. Delgivning sker till lokala skattemyndigheten och Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Beviljat bygglov och strandskyddsdispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om bygglov och strandskyddsdispens. Ansvaret för att byggnationen utförs enligt PBL och att s föreskrifter följs ligger på den som för egen räkning (byggherren) utför byggnationen. Handlingarna har granskats enligt PBL 3 kap. (yttre utformning, läge och användning). Förslag till beslut Utskottet leva och bo föreslår att styrelsen beslutar att bevilja strandskyddsdispens och bygglov med det särskilda skälet att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Ansökan om strandskyddsdispens Ansökan om bygglov Fasad- och planritning Situationspian Tjänsteutlåtande Justerare Al Uid ragshcst yrkande

10 KS 128 Ärende KS 2014/230 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 år 2014 föreslår att fullmäktige beslutar att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2014 till handlingarna. Rapportering av ej verkställda beslut ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ansvarig nämnd, ens revisorer samt fullmäktige. Rapportering denna gång gäller för kvartal 1 år Enligt kvartalsrapport kvartal 1 några ej verkställda beslut. år 2014 inom äldreomsorgen SoL finns det inte Enligt kvartalsrapport 1 verkställda beslut. år 2014 inom LSS framkommer att det inte finns några ej Enligt kvartaisrapport 1 år 2014 inom SoL för individ- och famiijeomsorgen framkommer att det inte finns några ej verkställda beslul Kvartalsrapporterna är skickade till Inspektionen för vård och omsorg (WO). Förslag till beslut Utskottet omsorg föreslår styrelsen föreslå att fullmäktige beslutar att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2014 till handlingarna. Rapport IFO Rapport ÄO Tjänsteutlåtande Jj Uldragshcstyrkan dc

11 P!Vansbro Protokoll och KS 129 Ärende KS 2014/44 Motion utmärkelse för framstående insatser inom idrotten föreslår att fullmäktige beslutar 1. att bifalla motionen, 2. att uppdra till styrelsen att ta fram ett förslag till reglemente för en utmärkelse utifrån motionens intentioner. Motionärerna yrkar att alla som under året blivit medaljörer i tävlingar på minst SM-nivå oberoende av åldersklass ska tilldelas en utmiirkelse av \ ansbro ko ni mun. Att uppmärksamma insatser inom idrott är ett sätt att stärka Vansbros tradition och ställning som idrotts. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. att bifalla motionen, 2. att uppdra till styrelsen att ta fram ett förslag till regleniente för en utmärkelse utifrån motionens intentioner. Tjänsteutlåtande Motion utmärkelse för framstående insatser inom idrotten Ju sic ran JdJ Uldragsbcstyrkande

12 - Identifiera Vansbro 12 KS 130 Ärende KS 2014/239 Bredbandsstrategi för Vansbro föreslår att fullmäktige beslutar 1. att anta föreliggande bredbandsstrategi för Vansbro, 2. att i budgetprocessen ta hänsyn till de kostnader som kan förknippas med en bredbandutbyggnad i Vansbro. 3. att textlydelsen i Bredbandsstrategi för Vansbro ändras från flickor och pojkar, kvinnor och män till invånare. beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta en Bredbandsstrategi för Vansbro. Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän ur förvaltningen, Näringslivssamverkan, Länsstyrelsen, det lokala näringslivet och Kommunbygderådet. Målet med den lokala bredbandsstrategin är att: - Skapa en gemensam målbild för bredbandsutbyggnaden viktiga aktörer för utbyggnaden, - Identifiera hinder för och stimulera utbyggnad, - Strategin ska ligga till grund för handlingsplaner och åtgärder beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för Sverige för att tydliggöra politikens inriktning. Den nationella bredbandsstrategin syftar till att möjliggöra för marknaden att åstadkomma följande tllckningsgrad för bredband. - Ar 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbitls. - Ar 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Regionalt har länsstyrelsen i Dalarnas län arbetat fram en strategi för bredbandsutbyggnaden som förutom det nationella målet om 100 Mbit/s för 90 % av hushållen och företagen innebär att 100 % av dessa ska ha tillgång till minst 30 Mbitls i datahastighet. Jiisterarc 47 U id ragsbcstyrkande

13 flvansbro 3 Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fuilmäktige besluta 1. att styrelsen antar föreliggande bredbandsstrategi för Vansbro, 2. att i budgetprocessen ta hänsyn till de kostnader som kan förknippas med en bredhandutbyggnad i Vansbro. Stina Munters tilläggsförslag: att textlydelsen i Bredbandsstrategi för Vansbro ändras från flickor och pojkar, kvinnor och män till invånare, Karl Björklund och Wahan Harutun yrkar bifall till utskottets förslag. Tjänsteutlåtande Förslag till bredbandsstrategi för Vansbro Justerare ci UtdragsbcsiyrLande

14 Vansbro 14 KS 131 Ärende KS Reglemente, alt partistöd föreslår att fulimäktige beslutar att fastställa reglemente för alt partistöd enligt demokratiberedningens förslag. Ändringar i allagen föranleder ändrade rutiner avseende alt partistöd. Dernokratiberedningen har därför tagit fram ett forslug till reglemente. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att fastställa reglemente för alt partistöd. Torsten Larsson tilläggsförslag: att till utskottets förslag lägga till lydelsen enligt demokratiberedningens föreslag. DB 7/2014 itisterare U drag sbcstyrkandc

15 flvansbro 15 KS 132 Ärende KS 20 14/254 Erbjudande nyemission aktier ITAB, Inlandsbanans turism AB föreslår att fullmäktige beslutar att inte teckna aktier i ITAB på grund av för kort tid för anmälan till nyemission. Bolagsstämman för inlandsbanan Turism AB beslutade att utöka Inlandsbanan Turism ABs aktiekapital och fastställde teckningsrälter utifrån tidigare procentuella fördelning av tecknade aktier. För Vansbro s del gäller 2 %, 16 aktier, till ett värde av kronor. Aktier skall tecknas senast L8 april 2014 och dag för betalning av tecknade aktier är 25 april Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att inte teckna några nya aktier i Inlandsbanan Turism AB. Per-Anders Westhed föreslår: att inte teckna aktier i ITAB på grund av för kort tid för anmälan till nyemission. Stina Munters yrkar bifall till Per-Anders Westheds förslag. sgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Per-Anders Westheds förslag och finner att styrelsen beslutar eniigt Per-Anders Westheds förslag. Tjänsteutiåtande Erbjudande från lnlandshanan Turism AB Justerare /L, UtdragsbcstyTkan rio

16 Vansbro 16 Protokoll och KS 133 Ärende KS Åtgårcisplan 2014 föreslår att fullmäktige beslutar att uppföljning av åtgärdsplan 2014 görs vid varje prognostillcälte. Åtgärdsplan 2014 är en åtgärdsplan som syftar till att sänka ens omkostnader och återställa det upparbetade underskottet. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige att uppföljning av åtgärdsplan 2014 görs vid varje prognostillfälle. KS Se 53/2014 itisterare JJJ Lr idrashestyrk ande

17 17 KS 134 Ärende KS 2014/206 Årsreciovisning Stiftelsen Vansbrohem 2013 föreslår att fullmäktige beslutar 1. att godkänna årsredovisningen för 2013, 2. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande funktionär ansvarsfrihet för räkenskapsåret. J äv Torsten Larsson, Lars-Olov Liss och Nall Lasse Andersson deltar inte i överläggningar eller beslut på grund av jäv. Från Stiftelsen Vanshrohem föreligger årsredovisning för år 2013 med tillhörande resultat- och balansräkning. Verksamheten redovisar ett överskott med 915 tkr. Styrelsen för Stiftelsen Vansbrohem beslutade att 2013 års vinst, kr, jämte balanserad förlust kr, överförs i ny räkning. Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen för 2013 samt att överlämna årsredovisningen till revisorerna för revision samt till fullmäktige, Revisorerna har slutgranskat Ärsredovisningen för Stiftelsen Vansbrohem, revisionsberättelsen redovisas i bilaga. Revisorerna gör bl a följande uttalande: Stiftelsens fortlevnad förutsätter att Vansbro även fortsättningsvis bidrar med tillskott för att täcka de kostnader som stiftelsen kommer att få i samband med åtgärder avseende befintliga ohalanser i sitt fastighetsbestånd. Enligt revisorernas uppfattning har årsredovisningen, med undantag för värdering av balansposten byggnader och mark vilken bedöms som osäker, upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Kommunfullmäktige beslutade om en generell borgen för Stiftelsen Vansbrohem på 132 mkr, nyttjade Stiftelsen Vansbrohem tkr ( : tkr) av utrymmet. 3 US[CraJC ii L itiragsbcstyrkandc

18 flvansbro 18 &t Protokoll och Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2013, 2. att beviija styrelsens ledamöter och verkställande funktionär ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Tjänsteutlåtande Stiftelsen Vansbroherns protokoll ung Ärsredovisning 2013 Stiftelsen Vansbroherns årsredovisning för 2013 Revisionsberättelse för Stiftelsen Vanshrohern, iusicrari Uidragsbctyrkande d/!!

19 Vansbro 19 KS 135 Ärende KS 2014/242 Investering i elriät beslutar 1. att information lämnas vid fullmäktiges nästa sammanträde. 2. att ärendet bordläggs till nästa sammanträde med styrelsen. 3. att noggrant följa processen i ärendet i Mora. Orsa och Älvdalens. Wahan Harutun deltar ej i beslutet på grund av att han anser att ordförande undanhållit information i ärendet. Elförsörjningen är en grundläggande samhällsfråga i Sverige och elnätet är en nödvändig del i överföringen av elektricitet. Det ligger i samhällets intresse att sådan samhällsviktig infrastruktur finns tillgänglig med god driftssäkerhet. Det moderna samhällets krav på elnätsinfrastrukturen kan förväntas öka under kommande årtionden. Redan idag finns flaskhalsar i utbyggnadstakt för att tillgodose tillskott av förnyelsebar el och etableringar av elintensiv industri. Utvecklingen inom elladdstolpar för elfordon förväntas också öka, tillsammans med kraven på att elnätet ska utvecklas i riktning mot Smarta elnät. För att bygden ska kunna påverka utvecklingen finns nu en unik möjlighet att bli delägare till elnätsinfrastrukturen i Vansbro. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. att Vansbro, om konsortiets anbud antas av Fortum, ska ingå som ägare av det lokala och regionala elnät som idag ägs av Fortum eldistribution. 2. att Vansbro s andel i projekt Faure får uppgå till högst kr. De medel som ska användas för detta ändamål hämtas från likvida medel och nyupplåning. För kostnader som uppkommer i samband med genomförande av köpet får högst kr tas ur styrelsens medel till förfogande, 3. att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna konsortialavtal och bolagsordning för ett med Mora, Orsa och Alvdalens er nybildat samägt bolag, VAMO Elnåt AB, i enlighet med förslag daterat alt Kommunfullmäktige godkänner vidare grundprinciper för konsortialavtal mellan VAMO Elnät AB och de i projekt Faure ingående intressenterna. 5. att detta beslut gäller under förutsättning att minst en av de övriga i VÄMO Elnät AB föreslagna delägarna fattar samma beslut och därmed ingår i det nybildade bolaget. Juslerare t idnwsbcsivrkandc

20 20 6. att för den händelse att övriga tilltänkta delägare i VÄMO Elnät AB beslutar att inte medverka i affären bemyndigas komnuinstyreisen att med utgångspunkt i punkten 2 ovan förhandla med annan part. Utskottet styrning och ekonomi föreslår att styrelsen beslutar att noggrant följa processen i ärendet i Mora, Orsa och Alvdalens er. Torsten föreslår: 1. att information lämnas vid fullmäktiges nästa sammanträde. 2. att ärendet bordliiggs till nästa sammanträde med styrelsen, 3. att noggrant följa processen i ärendet i Mora, Orsa och Alvdalens. sgång Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att styrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Tjänsteutlåtande Konsortialavtal VAMO Elnät AB, daterat Bolagsordning VAMO Elnät AB, daterad Grundprinciper för konsortialavtal Fauré PM statsstödsutredning lus(erarc Utdragsbcstyrknndc

21 Vansbro 21 Protokoll och KS 136 Ärende KS 2012/806 Bidrag, Hunflen fritid beslutar att ärendet hordläggs. Äppelho AIK inkom med begäran om behov av driftbidrag för att kunna driva skidbacken 1 Hunflen trots det avtal som är tecknat mellan en och föreningen. Föreningen bedömer att de har ett behov av ett ärligt bidrag på tkr. Utskottet för styrning och ekonomi har behandlat förfrågan och beslutade att frågan skulle hanteras i samband med översyn av större idrottsanläggningar. Gymnasieskolan har idag ett avtal med Hunflen fritd (inom Appelbo AIK) där gymnasieskolan betalar en ersättning för att nyttja backen för sina utbildningar ( kronor per år). Ett avtal finns mellan en och Äppelbo AIK där lånet till en på kronor skrevs ned med kronor 2011 och därefter med kronor per år under förutsättning att Appelbo AIK håller backen öppen 6-8 veckor per år, inget driftbidrag skulle utgå. 1 ärende KS 2012/668 föreslås driftbidrag till Appelbo AIK för drift av skidbacken 1 Hunflen. Under förutsättning av att styrelsen beslutar om bidrag till föreningen krävs att nuvarande avtal med Äppelbo AIK sägs upp och att eventuellt nytt avtal tecknas. Sannolikt kommer föreningen inte kunna återbetala resterande del av kinet. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att avtalet med Hunflens skidanläggning (Appelbo AJK) och Vansbro sägs upp och att resterande lån skrivs ned i sin helhet, kronor. Nall Lasse Andersson föreslår: att ärendet bordläggs. sgång Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att styrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Jitsterare SJ Udragsbestyrkandc

22 22 Tjänsteutlåtande KS 20 12/668 driftbidrag till större anläggningar. KS 2006/413 Hunflen skidanläggning. nedskrivning av län och upprättande av avtal Skrivelse frän Appelbo AIK ang bidrag ios cran2 Utdrugsbestyrkande

23 23 KS 137 Ärende KS 20 14/142 Bidrag ur vattenregleringsfonderna i Vansbro beslutar att som yttrande till Länsstyrelsen föreslå att Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorpsansökan bifalles. Ansökningar om bidrag ur rubricerad fond har inkommit till Länsstyrelsen. Bygdemedel är avgifter som vattenföretag, enligt ett antal vattendonmr, betalar till fonder som Länsstyrelsen Dalarna förvaltar. Dessa medel ska återföras till bygden och användas till investeringar som främjar näringsliv eller service i bygden och är till nytta för denna. Så många som möjligt i bygden (en) ska ha nytta av dessa medel. En ansökning från part i Vansbro, Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorps, är inlämnad. Länsstyrelsen har översänt ansökningen till Vansbro för yttrande. 1 fonden finns totalt kr att fatta beslut om. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår att styrelsen beslutar att som yttrande till Länsstyrelsen föreslå att Finnmarkens Hemhygdsförening/Kroktorpsansökan bifalles. Tjänsteutlåtande itislerare pi Utdragshestyrlcande

24 24 Protokoll och KS 138 Ärende KS 2013/816 Riktlinjer, Vansbro s internationella kontakter beslutar att anta Riktlinjer för Vansbro komniuns internationella kontakter enligt utarbetat förslag. Kommunfullmäktige antog , 29, Policy för Vansbro s internationella kontakter. Riktlinjerna tydliggör hur denna ska efterlevas. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår att styrelsen beslutar att anta Riktlinjer för Vansbro s internationella kontakter. Torsten Larsson tilläggsförslag: att till utskottets förslag lägga till lydelsen enligt utarbetat förslag. Tjänsteutlåtande Riktlinjer för Vansbro s internationella kontakter Ju stcrure Utdrugsbestyrkande

25 25 KS 139 Ärende KS 2013/172 Beyond skiing, medlemskap beslutar 1. att Vansbro går in som medlem i Beyond Skiing 2015 Foundation till en nettokostnad av kronor för åren 2014 och att medel tas ur Strategisk Utveckling. Reservationer Torsten Larsson reserverar sig skriftligt mot styrelsens beslut till fo rmån för eget förslag genomförs VM på skidor i Falun. Vansbro har tidigare tackat nej till alt gå in som medlem. Vansbro har erbjudits ett medlemskap till en nettokostnad av kronor för åren 2014 och Förslag till beslut Per-Anders Westhed föreslår: 1. att Vansbro går in som medlem i Beyond Skiing 2015 Foundation till en nettokostnad av kronor för åren 2014 och att medel Las ur Strategisk Utveckling. Torsten Larsson yrkar avslag på Per-Anders Westheds förslag. sgång Ordförande ställer Per-Anders Westbeds förslag mot Torsten Larssons fo rslag och finner att styrelsen beslutar enligt Per-Anders Westheds förslag. Tjänsteutlåtande iusicrae LI id rashcstyrk mdc

26 Vansbro 26 Protokoll och KS 140 Ärende KS 2013/756 Ung Företagsamhet, ansökan om fortsatt stöd beslutar 1. att medge ett bidrag med 3 kronor/invånare för läsåret 2014/20)5 samt med 4 kronor/invånare läsåret 2015/2016, 2. att medel tas ur Utbildning och arbetes budget. Ung Företagsamhet har ansökt om ett utökat stöd från för närvarande 1 krona/invånare, Förutom det stöd som ges i dagsläget utökas möjligheterna att arbeta med samtliga stadier samt att erbjuda introduktionsutbildning i entreprenöriellt lärande. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår att styrelsen beslutar 1. att medge ett bidrag med 3 kronor/invånare för lilsåret 2014/2015 samt med 4 kronor/invånare läsåret 2015/2016, 2. att medel tas ur Utbildning och arbetes budget. Torsten Larsson och Karl Björklund yrkar bifall till utskottets förslag. Tjänsteutlåtande Ansökan om stöd, ung företagsamhet daterad iuslcran Vid ragsbcsiyrk au

27 Vansbro 27 Protokoll och KS 141 Ärende KS 2014/189 Verksamhetsmål 2014, utbildning och arbete beslutar att för 2014 ändra verksamhet, mål och nyckeltal/mått enligt bilaga. har i enlighet med ens styrmodell beslutat verksamhetsmål för verksamhetsområde Utbildning och arbete, beslut KS beslutet har också ingått nyckeltal/mått och mätmetod för att måta måluppfyllelse. Föreliggande förslag innebär vissa omformuleringar och justeringar av verksamhetsrnål och nyckeltal/mått. Förslag till beslut Utskottet utbildning och arbete föreslår att styrelsen beslutar att för 2014 ändra verksamhetsmål och nyckeltal/mått enligt bilaga. Nall Lasse Andersson yrkar bifall till utskottets förslag. Förslag till verksamhetsmål Tjänsteutlåtande Justeire UWn gshcslvrkandc

28 PJ Vansbro Protokoll och KS 142 Ärende KS 2014/234 Patientsäkerhetsberättelse 2013 och Mål för patientsäkerhetsarbetet 2014 beslutar 1. att godkänna Patientsäkerhe[sberättelse för vårdgivare Vansbro för år 2013; 2. att godkänna föreslagna mål för patientsäkerhetsarbetet för [ir Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberiittelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 1 patientsäkerhetsberättelsen har sammanställts det patientsäkerhetsarbete som genomförts under Där finns också uppställda mål och strategier för det patientsäkerhetsarbete som planeras under Under 2013 har Vård och omsorg. Vansbro arbetat för en patientsäker vård på olika nivåer och med olika yrkesgrupper. Förslag till beslut Utskottet omsorg föreslår styrelsen besluta 1. att godkänna Patientsäkerhetsberätteise för vårdgivare Vansbro för år 2013; 2. att godkänna föreslagna mål för patientsäkerhetsarbetet för år Torsten Larsson och Anders Gyllenvåg yrkar bifall till utskottets förslag. Tjänsteutlåtande Patientsäkerhetsberättelse 2013, rapport 4, Utdmgsbestyrlcaiidt

29 29 KS 143 Delgivning av domar och delegationsbeslut beslutar att godkänna rapporteringen. Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr Enhet 1 gäller överklagande av beslut om ekonomiskt bistånd enligt SoL Förvaltningsrätten avslår överklagandet Dom i Förvaltningsrätten i Falun , mål nr gäller överklagande av beslut angående ekonomiskt bistånd enligt SoL, Förvaltningsrätten upphäver det överklagande beslutet som avser bistånd till uppehälle samt kostnader för hyra, läkemedel och bussresa och visar dessa delar åter till för ny prövning. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. Förvaltningsrätten överlämnar framställan om bistånd till matpengar till styrelsen för nödprövning. Dom i Förvahningsrlltten i Falun , mål nr Domare 2:8 gäller överklagande av beslut angående ekonomiskt bistånd enligt SoL, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Jusi re Ucdrugsbesty,icande / Id

30 30 Protokoll och Dom från Förvaltningsråtten i Falun, , mål nr Domare 1:2 Arendet avser överklagande av styrelsens beslut från NN ang Ekonomiskt stöd enligt 9*2 lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Retroaktiv ersättning på kr för NN. Förvaltningsrätten anser att styrelsen haft fog för sitt beslut och således avslår Förvaltningsrätten överklagandet. Vårt dnr SON 2009/ från Förvaltningsrätten i Falun, , mål nr , Domare 1:2. avser överklagan av styrelsen beslut ang Personlig assistans enligt 9 2 (1993:387) om stöd ccli service till funktionshindrade (LSS); nu fråga om återvisning. Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till styrelsen 1 Vansbro för ny handläggning. Vårt Dnr: KS 201 1/ Förslag till beslut Ordförande föreslår: att godkänna rapporteringen. Delgivningsbeslut, daterad Delgivning, daterad S( crarc lä U ttlragshcsiyitondc

31 Vansbro 31 Protokoll och KS 144 Information, lägesrapport räddningsstatiori Per-Anders Wesihed informerar om byggnationen av räddningsstationen. Wahan Harutun efterfrågar att styrelsen bör få se protokoll eller minnesanteckningar från investeringskommitténs sammanträden. Juswrure Uidrasbcst yrkande

32 32 KS 145 Information Stiftelsen Vansbrohem Torsten Larsson informerar bland annat om - att Stiftelsen Vansbrohem förbereder iordningställande av den fastighet dit det är tänkt att dess administration skall flytta. Juste are U tu ragshes tyrkande

33 Vansbro 33 KS 146 Information VTAB Per-Anders WesWed meddelar att ingen ny information från Vansbro Teknik AB finns att lämna. Just erare /d! LII drashcst yrkantk

34 a 34 Protokoll och KS 147 Information Per-Anders Westhed informerar om - SmåKorns senaste stämma i Charlottenberg där han deltog. - Oskar Lundgren har av styrelsen för Näringslivssamverkan beviljats tjänstledigt från augusti för an under sex månader della i ett projekt som Region Dalarna ska genomföra. Josefin Bergström och Viktoria Wallenberg, elever Från Smedbergsskolan, informerar om sitt deltagande vid tvliljötinget 2013 i Sandviken. Verksamhetsehef sarnhählsbyggnad, Thomas Carlsson, informerar om att biblioteket i Vansbro snart övergår till ändrade öppettider som kommer att gilla över sommaren. iuslcrarc Utdragsbcstyrkande

35 Jag reserverar mig mot styrelsens beslut att gå med i Beyond Skiing c Torsten Larsson A% bedöms inte nyttan vara så stort att det motiverar ett medlemskap. för ett nödvändigt utökande av investeringsbudgeten. Enligt kristdemokraternas uppfattning och att reduceringar med nödvändighet behöver göras i driftbudgeten för att skapa utrymme Reservationen görs mot bakgrund av Vansbro s fortsatt mycket ansträngda ekonomi RESERVATION

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun.

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun. - Fastigheten - Ansökan - Bedömning Vansbro 8 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 3-1 0-07 KS Lb 55/2013 Ärende KS 2013/624 Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Utmärkelse för franstående insatser inom idrotten

Utmärkelse för franstående insatser inom idrotten 1 tcttkållbartua1 CENTERPARTIET Motion till Kommunfullmaktige i Vansbro kommun Utmärkelse för franstående insatser inom idrotten Bakgrund 1 Vansbro kommun finns glädjande många personer som gör framstående

Läs mer

Resultatrapport för Dala-Järna IK Datum 2013-08-28 Sida 2 2012-01-01- Ackumulerat 2012-12-31 % 2012-12-31

Resultatrapport för Dala-Järna IK Datum 2013-08-28 Sida 2 2012-01-01- Ackumulerat 2012-12-31 % 2012-12-31 Resultatrapport för Dala-Järna IK Datum 2013-08-28 Sida 2 2012-01-01- Ackumulerat 2012-12-31 % 2012-12-31 Rörelsens kostnader ldrottsföreningens kostnader Kostri tvling/match/träning 4010 Tövling/trning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 (38) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Lars-Erik

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Roland Kindslätt, kommunchef Börje Olsson, kanslichef

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

2011-11-10 2015-05-12 1 (35)

2011-11-10 2015-05-12 1 (35) 2011-11-10 2015-05-12 1 (35) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 12 maj, 2015, kl. 09.00 14.15, Ajournering 10.10 10.30, 12.10 13.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-09 1 (57) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) 80-120,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-36 2015-05-19 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 19 maj, kl. 13:15-17:15 ande Övriga deltagare Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S) Åke Knutz

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer