Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)"

Transkript

1 Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie Jonsson (S), 2:e vice ordförande Kerstin Norrman (M) Fredrik Johansson (S) Monica Hansson (C) Sebastian Ghafari (S) Gert Persson (M) Maria Larsson (C) Thomas Fagenheim (S) Elisabet Karlsson (FP) Lena Dygården (S) Gerd Stenström (M) Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Malin Krantz, socialchef Anders Hedenby, nämndsekreterare Mats Petersson, enhetschef, Birgitta Skans, kvalitetschef, Ingemar Bergstedt, avtalscontroller, 127 Eva-Marie Gustavsson, kval. controller, Lisa Lindskog, utredningssekreterare, 130 Daniel Johansson, controller, Paragrafer

2 Justering Ordföranden och Sebastian Ghafari Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby Ordförande... Rie Boulund Justerare... Sebastian Ghafari Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Anders Hedenby 2

3 120 Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation Anmäles och antecknas socialutskottets protokoll , , och samt arbetsutskottets protokoll

4 121 Nedläggning av faderskapsutredning Beslut Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Enligt 2 kap. 7 1 st Föräldrabalken lägga ner faderskapsutredning i enskilt ärende. Sammanfattning av ärendet Socialutskottet har i 187 fattat beslut i detta ärende. 4

5 122 Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare Beslut Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Enligt 6 kap 8a och 10 lag om god man för ensamkommande barn anmäla till Tingsrätten behov av särskild förordnad vårdnadshavare i enskilt ärende i samband med att nuvarande förordnad vårdnadshavare, Malin Perlinger entledigas. 2 Som särskilt förordnad vårdnadshavare föreslå Britt Bjurklint. Sammanfattning av ärendet Socialutskottet har i 222 fattat beslut i detta ärende. 5

6 123 Förslag till yttrande över motion om kvinnofridsteamets verksamhet. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Till kommunstyrelsen lämna nedanstående yttrande. Beslutsunderlag Motion från miljöpartiet angående kvinnofrid i Falkenbergs kommun. Förvaltningens skrivelse. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över bilagd motion om nämndens kvinnofridsarbete. Enligt motionären har kvinnofridsarbetet lämnat ett helhetsperspektiv och koncentrerar sitt arbete till att endast omfatta kvinnor med kontakt inom beroendevården. Motionären ifrågasätter om det nya arbetssättet stämmer överens med centrala beslut och riktlinjer. Övervägande Socialnämndens kvinnofridsarbete förändrades under Nämndens avsikt var att på ett bättre sätt kunna ge ett stöd till våldsutsatta kvinnor. Förändringen innebär att ett större fokus finns på stödet till dem som i dagsläget lever i våld och till dem som nyligen har lämnat en relation med våld. Kvinnofridsteamets verksamhet var av hög kvalitet men riktade sig i första hand till kvinnor som redan lämnat våldet och som inte längre är i akutfasen. För kvinnor i det akuta skedet saknades viktig specialresurs. Hjälpsökande kvinnor behandlades inom samma enhet och i stort sett på samma sätt som alla andra klienter med en akut problematik. Det stöd som nu erbjuds stämmer väl överens med Socialstyrelsens allmänna råd. Av kapitel 7:1 insatser framkommer att socialnämndens insatser ska kunna ske akut och på kort respektive lång sikt med utgångspunkt att ge stöd, skydd och hjälp. Verksamheten ska utformas för att kunna ge information och råd, stödsamtal, hjälp att ordna stadigvarande och eller akut boende samt hjälp med myndighetskontakter. Det nya arbetssättet och organisationen av arbetet syftar till att på ett betydligt bättre sätt kunna arbeta med en metodik som stämmer väl överens med nationella riktlinjer. 6

7 Den granskning som inspektionen för vård och omsorg genomförde 2012/2013 stärker ytterligare vår övertygelse om att det vägval som gjorts är korrekt. De synpunkter som presenterades visade att det fanns brister i det tidigare arbetssättet beträffande utredningar, långsiktigheten, insatser utan biståndsbeslut samt svaga riskbedömningar. Nämndens nya organisation för kvinnofridsarbete kommer till rätta med de beskrivna bristerna samtidigt som det ger kvinnor i akuta situationer ett bättre stöd än vad tidigare organisation kunna göra. 7

8 124 Ändring i delegationsordningen fritidsaktiviteter. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Beslut enligt socialtjänstlagens 4 a kap. delegeras till socialsekreterare, verksamhetsledare, enhetschef, verksamhetschef myndighetsavdelningen samt förvaltningschef. 2 Bibehålla riktlinjerna gällande ekonomiskt bistånd till särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser till barn och ungdomar enligt nu gällande delegation. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse. Sammanfattning av ärendet Från och med juli 2014 infördes i socialtjänstlagen ett nytt kapitel 4a gällande ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter. Detta innebär i korthet att hushåll med barn som går i grundskolans årskurs 4 9 eller motsvarande i andra skolformer har rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för barnets deltagande i fritidsaktiviteter (fritidspeng) om hushållet vid ansökningstillfället 1. har försörjningsstöd enligt 4 kap. 1, samt 2. har haft sådant stöd under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden. Aktiviteterna ska vara regelbundna och ledarledda samt främja ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap. För 2014 har regeringen fastställt att fritidspengen ska uppgå till som mest 3000 kronor per barn och tolvmånadersperiod. I Falkenbergs kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd har även sedan tidigare frågan kring barns fritidsaktiviter funnits under rubriken Särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser till barn och ungdomar. Dessa riktlinjerna omfattar fler ungdomar och fler aktiviteter och kostnader än den nya lagen. Av riktlinjerna framgår att barn och ungdomar upp till 18 års ålder kan bli berättigade bistånd för aktiviter och biståndet kan även omfatta nödvändig utrustning. Högsta godtagbara summa har satts till tio procent av 8

9 basbeloppet (det vill säga 4400 kronor) per år. I riktlinjerna sägs att man ska varit aktuell för försörjningsstöd under tio månader för att vara berättigad bistånd för fritidsaktiviteter. Övervägande I Falkenbergs kommun har vi sett att familjer även med yngre och äldre barn än de som omfattas av socialtjänstlagen 4 a kap. ansöker om bistånd till särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser. Många barn börjar med aktiviteter redan samma år som de börjar grundskolan. Bistånd till barns fritidsaktiviteter har setts som ett viktigt verktyg i att ge fler barn möjlighet till en aktiv fritid och att ingå i sociala sammanhang. Av Socialstyrelsens meddelandeblad 3/2014 framgår att fritidspengen är en rätt till ersättning för fritidsaktiviteter utöver det som ges inom ramen för riksnormen eller bistånd för livsföringen i övrigt. Förslaget är att bibehålla riktlinjerna gällande ekonomiskt bistånd till särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser till barn och ungdomar så att lagstiftningsförändringen inte innebär en försämring jämfört med tidigare. Däremot ska för de ungdomar som omfattas av rätten till bidrag enligt SoL 4a kap. detta i första hand användas innan rätten till ekonomiskt bistånd inträder. Lagen preciserar både vilka som omfattas och vilka belopp som gäller och utrymmet för individuellt hänsynstagande är begränsat. Delegation att fatta beslut enligt Socialtjänstlagen 4 a kap. bör ligga på handläggare. Ekonomi Då förutsättningarna för det nya bidraget är att familjen ska ha varit aktuell under minst 6 månader jämfört med riktlinjernas 10 månader kommer fler barnfamiljer att ingå. Det kan även tänkas att fler kommer att söka det nya stödet då det är ett bidrag och inte ett bistånd. Statsbidrag som kompensation för fördyrade kostnader kommer att utgå enligt en fördelningsmodell som utgår från antal barn (10 15 år) i hushåll med försörjningsstöd sex månader eller längre och baseras på Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd år Falkenbergs kommun kommer att kompenseras med kronor. Statsbidragen bedöms täcka eventuella merkostnader som lagförändringen innebär. 9

10 125 Tilläggsersättning till Humana Äldreomsorg och LSS. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Godkänna ersättning för ökad vårdtyngd enligt B 14.4 i avtalet med Humana Äldreomsorg & LSS. 2 Godkänna ersättning för tillsättande av verksamhetschef enligt B 15.7 i avtalet med Humana Äldreomsorg & LSS. Sammanfattning av ärendet Humana Äldreomsorg & LSS har i enlighet med avtalets B14.4, Ändring av ersättning pga. ändring av vårdtyngden begärt ny mätning av vårdtyngden. Mätningen visade att vårdtyngden ökat mer än 10 % vilket ger Humana Äldreomsorg & LSS möjlighet att begära omförhandling av priserna. Denna förhandling har beviljats och resulterat i en ökning av den årliga ersättningen till Humana Äldreomsorg & LSS med kronor att utbetalas retroaktivt från och med och tills vidare. Humana Äldreomsorg & LSS har också i enlighet med avtalets B 15.7, Övrigt där det framgår att entreprenören har rätt till omförhandling av priser om kostnaderna för entreprenören har ökat avsevärt pga. lagändring eller annan myndighets åtgärd som inte har kunnat förutses vid tidpunkten för avtalets tecknande. Humana Äldreomsorg & LSS har beviljats ersättning för tillsättande av verksamhetschef med kronor årligen att utbetalas retroaktivt från och med och tills vidare. Detta beroende på beslut från IVO om att en verksamhetschef endast får ansvara för fyra stycken boenden. Ekonomi Årlig kostnad från och med om kronor för ökad vårdtyngd och kronor för tillsättande av verksamhetschef, totalt kronor på årsbasis. Yrkande Monica Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 10

11 126 Yttrande över skrivelse från FUB med anledning av Riks FUB:s utredning Fångad i fattigdom Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Lämna redovisat yttrande till FUB. Beslutsunderlag Skrivelse från Falkenbergsortens FUB angående Riks FUB:s utredning Fångad i fattigdom. Sammanfattning av ärendet Falkenbergsortens FUB har med utredningen Fångad i fattigdom som utgångspunkt ställt ett antal frågor till socialnämnden som man önskar få besvarade. Utredningen belyser inkomster och utgifter för vuxna personer med utvecklingsstörning. FUB påpekar att personer med utvecklingsstörning som är beroende av ersättning från socialförsäkringssystemet kan gå minus flera tusen kronor varje månad. Detta blir ofta inte synligt eftersom anhöriga många gånger väljer att täcka underskottet istället för att den enskilde ska söka försörjningsstöd. Personer som omfattas av LSS har rätt till goda levnadsvillkor och rätt att få möjlighet att leva som andra. För att det ska vara möjligt behöver de ekonomiska förutsättningarna förbättras. Riksförbundet FUB driver den här frågan nationellt och menar att tills det sker en förändring på riksplanet vill FUB att kommunen tar sitt ansvar och i dialog med FUB Falkenberg hittar konstruktiva lösningar. Övervägande 1. Besittningsskydd Socialnämnden följer hyreslagen och dess intentioner avseende besittningsskydd för Bostad med särskild service. 2. Hyrestak för LSS-bostad FUB uttalar att hyran i ett LSS-boende inte bör överstiga nivån för vad som är möjligt att söka bostadstillägg för, vilket för närvarande är 5000 kronor. Man menar att hyresläget i Falkenberg ligger över nivån för det högsta bostadstillägget. Socialnämnden har inget tak för maximal hyra och något kommunalt bostadstillägg finns inte utan det statliga bostadstillägget som finns hanteras av försäkringskassan. 3. Habiliteringsersättning Habiliteringsersättningen är en viktig fråga för FUB. Att få ersättning för det arbete som man utför i daglig verksamhet är viktig för självkänslan. Ersättningen är 37 kronor/heldag och nivån har varit densamma under lång tid. 11

12 Habiliteringsersättningen är tänkt att stimulera deltagarna i daglig verksamhet. Ersättningen är skattefri. Det finns inget krav på att kommunerna är skyldiga att betala ut habiliteringsersättning men i Öppna jämförelser 2013 redovisas att 89 % av de deltagande kommunerna ändå gör det. I Falkenberg finns ett gällande beslut från socialnämnden, att betala ut habilitetsersättning till deltagare i daglig verksamhet i nivån 37 kronor per heldag och 27 kronor per halvdag. För närvarande för socialnämnden inga diskussioner om någon förändring avseende habilitetsersättningen i kommunen Kostnader i samband med daglig verksamhet FUB redogör för omkostnader kopplade till insatsen daglig verksamhet (lunch, fika och arbetsresor) och kommunens möjlighet att besluta om att minska eller ta bort dessa omkostnader. En fråga ställs om varför det är dyrare att åka färdtjänst i Falkenbergs kommun jämfört med våra grannkommuner. Omkostnaderna avseende lunch och fika är svåra att bortse från men de kan inte enbart kopplas till daglig verksamhet då behovet av mat finns oavsett du är på daglig verksamhet eller kvar i ditt boende. Socialnämnden kan inte svara för färdtjänstfrågor då dessa handläggs av annan förvaltning och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. 6. Kostnader för insatsen Ledsagning FUB påtalar risken med kommunens rätt att låta huvudmannen stå för ledsagarens kostnader vid insatsen ledsagning. Detta kan innebära en risk i att man blir ytterligare isolerad från samhället då det innebär en ekonomisk belastning. Socialnämnden har i upphandlingen av insatsen Ledsagarservice (LSS 9 p 3) ställt flera kvalitetskrav varav ett är: Skäliga utlägg som görs av ledsagare betalas av utföraren om de inte ersätts av annan. Socialförvaltningen har efterhört aktuella utförares rutiner för personalens omkostnader vid ledsagning och fått svaret att man följer kvalitetskravet. 7. Kostnad för god man/förvaltare Brukaren ska heller inte ha några kostnader med anledning av sitt behov av god man alternativt förvaltare, eftersom detta behov är en direkt konsekvens av funktionsnedsättningen. Handläggningen avseende god man/förvaltare utförs av överförmyndarhandläggare för Falkenberg/Varberg. Socialnämnden hänvisar frågan till överförmyndarnämnden då ärenden om arvode och kostnadsersättning alltid beslutas av överförmyndarnämnden. Ekonomi I detta skede påverkas inte socialnämndens ekonomi. 12

13 127 Ändring i delegationsordningen entreprenadavtal. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Delegera till socialchefen att teckna tilläggskontrakt inom av socialnämnden anvisade ramar avseende kompletteringar/tillägg till av socialnämnden tidigare beslutade entreprenadavtal enligt LOV/LOU. 2 Delegera till socialchefen att bevilja förkortade uppsägningar för tidigare beviljade LOV-kontrakt. Sammanfattning av ärendet I de fall socialnämnden har tecknat avtal enligt LOV/LOU och en delegering av beslutanderätten till socialchefen avseende kompletteringar/tillägg, inte ändrar förutsättningarna i det av socialnämnden tidigare avtalet sker, kan handläggningstiden förkortas vilket leder till en effektivare hantering av dessa ärenden. 13

14 128 Uppföljning Cederbonds AB. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Anteckna granskningsrapporterna avseende Cederbonds AB. Beslutsunderlag Granskningsrapport avseende verksamhetsbesök Cederbonds AB, juni Sammanfattning av ärendet Enligt socialnämndens beslut ska det genomföras verksamhetsbesök i all verksamhet minst en gång per år för att granska kvaliteten i verksamheten. Förvaltningen redovisar nu rapport från verksamhetsbesöket i den verksamhet som drivs av Cederbonds som från och med har sagt upp avtalet med Falkenbergs kommun. 14

15 129 Uppföljning RehAbility i Väst AB. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Anteckna granskningsrapporterna avseende RehAbility i Väst AB. 2 Uppdra åt förvaltningen att återrapportera i ärendet om 6 månader. Beslutsunderlag Granskningsrapport avseende verksamhetsbesök RehAbility i Väst AB. Sammanfattning av ärendet Enligt socialnämndens beslut ska det genomföras verksamhetsbesök i all verksamhet minst en gång per år för att granska kvaliteten i verksamheten. Förvaltningen redovisar nu rapport från verksamhetsbesöket i den verksamhet som drivs av RehAbility i Väst AB. Rapporten visar att det finns brister i brukarnas dokumentation och att det inte finns några skriftliga kvalitets- och säkerhetsrutiner. 15

16 130 Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Lämna redovisat yttrande till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda från Vänsterpartiet. Förvaltningens skrivelse. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över Vänsterpartiets motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. Motionen redogör för att HBTQ-personer har sämre hälsa genom hela livet och ofta utsätts för olika typer av diskriminering. Kommunen bör därför arbeta för att genom olika utbildningsinsatser öka kunskapen och kompetensen hos sina anställda om de villkor dessa personer lever under och därmed medverka till en förbättring av många människors liv. Övervägande Falkenbergs kommun har ett övergripande arbete med mångfaldsfrågor genom bland annat en policy om mångfald i arbetslivet som ska bidra till att skapa ett öppet förhållningssätt i kommunen. I policyn står att det är kompetens som ska värderas oavsett kön, ålder, handikapp, religion, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. En punkt är även att sprida kunskap om mångfald. Falkenbergs kommun arbetar även med mer direkta HBTQ-frågor såsom satsningen Unga Falkenberg HBTQ som under 2013 startade en HBTQ-mötesplats där alla kan mötas och känna tillhörighet, lugn och glädje samt utbyta erfarenheter och må bättre. För att öka medvetenheten kring HBTQ och lika rättigheter arrangerade även Falkenbergs kommun för första gången en Pride-festival i Falkenberg i juni Med Pride-festivalen vill kommunen visa att alla människor har en självklar rätt att uttrycka sin individualitet och sin identitet. Festivalen kommer att arrangeras även nästa år. En ytterligare satsning på området, som är mer riktad direkt mot anställda inom kommunen, är att arbetsgivarenheten kommer att ha mångfald som tema på 16

17 ledarskapsdagen i år. Det kommer då att vara fokus på mångfald i stort där HBTQ-frågorna ingår. Eventuellt kommer mångfald även vara temat för nästa års medarbetardagar som alla anställda i kommunen deltar i. Förra gången medarbetardagarna arrangerades var fokus på bemötande, vilket hör ihop med detta då man ska ge ett bra bemötande till alla oavsett. På nationell nivå så antog regeringen i januari i år den första samlade regeringsstrategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. HBT-strategin syftar till att stärka arbetet för HBT-personers situation i Sverige genom att peka ut ett antal fokusområden och utse strategiska myndigheter för att på så vis skapa förutsättningar för ökad kunskap och likvärdigt bemötande för HBT-personer. Den första augusti i år presenterade också de fyra alliansledarna att de vill att fler aktörer inom den offentliga sektorn ska genomföra utbildningsinsatser som syftar till att öka HBTkompetensen. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att ge kommuner och landsting möjlighet att under år ansöka om bidrag till projekt, till exempel olika utbildningsinsatser, som främjar HBT-personers lika rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting. Satsningarna ska motverka fördomar och diskriminering och främja ett gott bemötande gentemot alla medborgare. En eventuell ansökning om medel från Socialstyrelsen till utbildningsinsatser för att främja HBT-personers lika rättigheter och möjligheter kommer troligtvis att skötas av arbetsgivarenheten och rikta sig till all anställd personal i kommunen. Socialnämnden är positiv till det arbete som idag görs inom kommunen vad gäller mångfald i stort. Socialnämnden ställer sig också positiv till en eventuell ansökan om medel från Socialstyrelsen för att genomföra en utbildningsinsats med syfte att öka HBTkompetensen bland förvaltningens anställda. 17

18 131 Ändringar i arbetsordningarna för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Fastställa arbetsordningar för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet att gälla från Förrättningsarvode utgår inte för Kommunala pensionärsrådets presidiemöten. 3 Översända beslutet till kommunstyrelsen för kännedom. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Arbetsordningar för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet. Sammanfattning av ärendet Kommunala pensionärsrådet KPR har vänt sig till kommunstyrelsen med förslag om vissa förändringar i arbetsordningen för rådet. Förändringarna är följande: Förening som tillhör riksorganisation och har fler än 50 medlemmar får representeras i pensionärsrådet inkl. ersättare. (Tidigare fler än 100 medlemmar). Representanterna för socialnämnden ska ha ersättare. (Finns f n inte med i arbetsordningen). Protokoll ska delges ledamöter och ersättare samt publiceras på kommunens hemsida senast 14 dagar efter sammanträdena. Förrättningsarvode ska utgå för deltagande i KPR:s presidiemöten enligt gällande arvodesbestämmelser. Kommunstyrelsen tillstyrker förslagen. Socialnämnden bedömer dock att förrättningsarvode för presidiemöten inte bör utgå med hänsyn till att Kommunala handikapprådets referensgrupp inte får ersättning för sina sammanträden. Kommunala handikapprådets arbetsordning Kommunstyrelsen uppmanar i sitt beslut socialnämnden att samtidigt se över övriga råds arbetsordningar så att deras befogenheter likställs inom respektive arbetsområde. 18

19 Skriftlig arbetsordning finns även för Kommunala handikapprådet, KHR. Denna fastställdes samtidigt som KPR:s nu gällande arbetsordning KHR:s arbetsordning har en liknande uppbyggnad som KPR:s men skiljer sig åt på en del punkter t ex när det gäller representation i rådet där KHR har representanter från alla nämnder i kommunen. Istället för presidiemöten har KHR en referensgrupp som beredande organ. De båda rådens arbetssätt är i viss mån olika men funktionen som remissorgan är densamma liksom syftet med råden som innebär att förstärka inflytandet i frågor som berör pensionärer respektive funktionsnedsatta, verka för att respektive frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar etc. Förvaltningen bedömer att några större förändringar inte krävs i KHR:s arbetsordning. Dock bör det kursiverade nedan skrivas in med anledning av ändringarna i KPR:s arbetsordning: Under rubriken rådets sammansättning - Antalet ledamöter begränsas till en ordinarie med ersättare från följande nämnder etc. Under rubriken arbetsuppgifter - Protokoll delges ledamöter och ersättare samt publiceras på kommunens hemsida senast 14 dagar efter sammanträdena. 19

20 132 Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS Beslut Socialnämnden beslutar 1 Anteckna informationen. 2 Översända bifogad sammanställning till kommunfullmäktige. Ärende Rapport - ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 SoL och 28 LSS. Sammanfattning av ärendet Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer rapportera in gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut i sammanställd form. Till socialstyrelsen och revisorerna har nedanstående biståndsbeslut rapporterats som inte var verkställda vid brytdatumet Äldreomsorg SoL 1 ärende Brukaren har fått erbjudande om plats i särskilt boende men tackat nej. Individ- och familjeomsorg SoL 4 ärenden Två ärenden avser kontaktfamilj och ett familjehemsplacering. Lämpliga familjer saknas. Ett ärende avser boendestöd. LSS/Funktionsnedsättning 4 ärenden Två ärenden gäller bostad med särskild service där brukarna har tackat nej till förvaltningens erbjudanden. Övriga är ett ärende om kontaktperson, där kontaktpersonen sagt upp sig med kort varsel, och ett ärende gällande korttidsvistelse som är delvis verkställt. Övervägande Situationen är fortfarande relativt gynnsam i förvaltningen när det gäller ej verkställda beslut med få ärenden där dessutom flera personer har fått erbjudanden men tackat nej. Under många år har det varit svårt att rekrytera kontaktfamiljer/personer och familjehem, inte sällan p g a brukarnas särskilda önskemål. Dessa svårigheter har minskat men kvarstår till viss del. 20

21 133 Förvaltningschefen informerar Socialchefen informerar i följande frågor: - Vissa frågor gällande Alegränd trygghetsboende med anledning av artikel i lokaltidningen. - Utvecklingsarbete inom hemtjänsten under sept nov. Arbetet kommer att bedrivas sammanlagt 5 heldagar under perioden med brett deltagande från personalgrupper, enhetschefer m fl. - Redogörelse för hur verksamheten fungerat under semesterperioden. Vissa klagomål har noterats med anledning av höga temperaturer i boendena. I övrigt inga större problem. 21

22 134 Ekonomisk uppföljning Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Anteckna informationen. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning till och med juli månad. Socialnämnden redovisar ett överskott, exklusive försörjningsstöd, för perioden om 11,1 mkr. Det redovisade resultatet motsvarande period föregående år visade på ett underskott om 2,0 mkr. Administrationen gör ett överskott på 5,6 mkr. Detta beror på medel för helår avseende planerade platser på Ätranhemmet samt budgetmedel avseende lokalhyror. Falkenbergs egenregi uppvisar ett underskott på 2,5 mkr. Detta underskott återfinns i huvudsak inom verksamheten hemsjukvården. Detta förklaras av att budget för 2014 avseende delegerad HSL-tid överflyttats ifrån Myndighetsavdelningen till Hemsjukvården och därmed också Falkenberg egenregi. Då de beviljade HSL-timmarna i dagsläget överskrider budget, innebär även detta att de ersatta timmarna överskrider den budget som hemsjukvården har blivit tilldelad. Hemtjänsten FER visar ett underskott på 0,2 mkr för perioden. Föregående år visade verksamheten ett underskott på ca 5,3 mkr. Kostnaden för egenregin att utföra en hemtjänsttimme inom kundvalet ligger efter juli månad på 425 kr jämfört med 2014 års målkostnad på 391 kr/timme. Myndighetsavdelning redovisar ett överskott på 8,3 mkr efter juli månad. Anledningen till detta är i huvudsak medel avseende ej uppstartade platser inom verksamheten särskilt boende och daglig verksamhet. Försörjningsstödet visar efter juli månad ett underskott om 4,1 mkr. Resultatet föregående år motsvarande period var ett underskott om 4,5 mkr. Område Periodens budget Utfall perioden Budget senaste 12 månaderna Utfall senaste 12 månaderna Budget 2014 Hemtjänst Administration Egenregi Myndighetsavdelning Nettokostnad exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Nettokostnad inkl. försörjningsstöd Utfall

23 135 Budget Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Godkänna budgetunderlag enligt majoritetens förslag. 2 Uppdra åt förvaltningen att definiera vilka tjänster som ska tillhandahållas i trygghetsboende och trygghetsboende plus. Beslutsunderlag Budgetunderlag Investeringssammanställning. Sammanställning äskanden drift. Sammanfattning av ärendet Nämnderna ska som ett led i kommunens planerings- och uppföljningsprocess upprätta ett budgetunderlag för som ska vara anpassat till budgetramarna för samma år. För år 2016 ska nämnderna lämna budgetäskanden vilka ska vara ett underlag för budgetberedningens arbete med budgetramar för detta år. Utöver budgetdokumentet ska nämnderna även redovisa nu kända faktorer som kan påverka verksamheter och ekonomi långsiktigt. Majoritetens förslag Föreligger av majoritetsgruppen upprättat förslag till budgetäskanden för (Bilaga till protokollet). Tilläggsäskanden socialdemokraterna Den socialdemokratiska gruppen yrkar tilläggsäskanden enligt nedanstående uppställning. (Tkr) Personalbemanning särskilda boenden Kompetensutbildning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutat enligt majoritetens förslag. 23

24 Reservation Britt-Marie Jonsson (S), Fredrik Johansson (S), Sebastian Ghafari (S), Thomas Fagenheim (S) och Lena Dygården (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Per Sjövall (V) antecknar avvikande mening till förmån för socialdemokraternas förslag. Tilläggsäskande centerpartiet Den centerpartistiska partigruppen föreslår att 250 tkr avsätts 2015 som stimulans till att utveckla träffpunkter på landsbygden. Yrkanden, propositionsordning och beslut Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till förslaget. Britt-Marie Jonsson (S) yrkar avslag och att åtgärderna ska inrymmas i den av nämnden beslutade aktivitetspotten. I yrkandet instäm mer Gerd Stenström (M), Gert Persson (M), Kerstin Norrman (M) och Rie Boulund (M). Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden avslagit förslaget. Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. Den som stöder centerpartiets förslag röstar Ja, den som vill avslå förslaget röstar Nej. Ja-röster lämnas av Shlomo Gavie (C), Maria Larsson (C) och Monica Hansson (C). Nej-röster lämnas av Britt-Marie Jonsson (S), Kerstin Norrman (M), Fredrik Johansson (S), Sebastian Ghafari (S), Gert Persson (M), Thomas Fagenheim (S), Elisabet Karlsson (FP), Lena Dygården (S), Gerd Stenström (M) och Rie Boulund (M). Socialnämnden har således med 10 röster mot 3 avslagit föreliggande förslag. Reservation Shlomo Gavie (C), Monica Hansson (C) och Maria Larsson (C) reserverar sig mot beslutet. Socialchefen informerar om att budgeten diskuterats i socialförvaltningens samverkanskommitté och att arbetstagarorganisationerna inom vissa områden anser äskandena otillräckliga. 24

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Protokoll Nr 1. Närvarande

Protokoll Nr 1. Närvarande Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2010-01-27 Sammanträdestid 08.30-11.15 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordf. Monica Hansson (c), 1:e vice

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 13 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst). (AU 363) Dnr KS 2012-427 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 Socialnämnden NÄRVARANDE Sammanträdesdatum 2008-12-19 Sammanträdestid 08.30 10.30 Ledamöter Tjänstg ersättare Övriga ersättare Övriga deltagare Rie Boulund, ordf (m)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Ester Lindstedt-Staaf (KD) Lena Dygården (S) Ordföranden och Gerd Stenström. Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby. Ordförande...

Ester Lindstedt-Staaf (KD) Lena Dygården (S) Ordföranden och Gerd Stenström. Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby. Ordförande... Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Sammanträdestid 8.30-11.30 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Protokoll Nr 7. Närvarande

Protokoll Nr 7. Närvarande Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2009-06-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (m), ordförande Monica Hansson (c), 1:e

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Plats och tid Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:30 Beslutande Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist (V) Ulla Jinneland

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2012-01-25 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.40 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer