Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)"

Transkript

1 Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie Jonsson (S), 2:e vice ordförande Kerstin Norrman (M) Fredrik Johansson (S) Monica Hansson (C) Sebastian Ghafari (S) Gert Persson (M) Maria Larsson (C) Thomas Fagenheim (S) Elisabet Karlsson (FP) Lena Dygården (S) Gerd Stenström (M) Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Malin Krantz, socialchef Anders Hedenby, nämndsekreterare Mats Petersson, enhetschef, Birgitta Skans, kvalitetschef, Ingemar Bergstedt, avtalscontroller, 127 Eva-Marie Gustavsson, kval. controller, Lisa Lindskog, utredningssekreterare, 130 Daniel Johansson, controller, Paragrafer

2 Justering Ordföranden och Sebastian Ghafari Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby Ordförande... Rie Boulund Justerare... Sebastian Ghafari Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Anders Hedenby 2

3 120 Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation Anmäles och antecknas socialutskottets protokoll , , och samt arbetsutskottets protokoll

4 121 Nedläggning av faderskapsutredning Beslut Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Enligt 2 kap. 7 1 st Föräldrabalken lägga ner faderskapsutredning i enskilt ärende. Sammanfattning av ärendet Socialutskottet har i 187 fattat beslut i detta ärende. 4

5 122 Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare Beslut Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Enligt 6 kap 8a och 10 lag om god man för ensamkommande barn anmäla till Tingsrätten behov av särskild förordnad vårdnadshavare i enskilt ärende i samband med att nuvarande förordnad vårdnadshavare, Malin Perlinger entledigas. 2 Som särskilt förordnad vårdnadshavare föreslå Britt Bjurklint. Sammanfattning av ärendet Socialutskottet har i 222 fattat beslut i detta ärende. 5

6 123 Förslag till yttrande över motion om kvinnofridsteamets verksamhet. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Till kommunstyrelsen lämna nedanstående yttrande. Beslutsunderlag Motion från miljöpartiet angående kvinnofrid i Falkenbergs kommun. Förvaltningens skrivelse. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över bilagd motion om nämndens kvinnofridsarbete. Enligt motionären har kvinnofridsarbetet lämnat ett helhetsperspektiv och koncentrerar sitt arbete till att endast omfatta kvinnor med kontakt inom beroendevården. Motionären ifrågasätter om det nya arbetssättet stämmer överens med centrala beslut och riktlinjer. Övervägande Socialnämndens kvinnofridsarbete förändrades under Nämndens avsikt var att på ett bättre sätt kunna ge ett stöd till våldsutsatta kvinnor. Förändringen innebär att ett större fokus finns på stödet till dem som i dagsläget lever i våld och till dem som nyligen har lämnat en relation med våld. Kvinnofridsteamets verksamhet var av hög kvalitet men riktade sig i första hand till kvinnor som redan lämnat våldet och som inte längre är i akutfasen. För kvinnor i det akuta skedet saknades viktig specialresurs. Hjälpsökande kvinnor behandlades inom samma enhet och i stort sett på samma sätt som alla andra klienter med en akut problematik. Det stöd som nu erbjuds stämmer väl överens med Socialstyrelsens allmänna råd. Av kapitel 7:1 insatser framkommer att socialnämndens insatser ska kunna ske akut och på kort respektive lång sikt med utgångspunkt att ge stöd, skydd och hjälp. Verksamheten ska utformas för att kunna ge information och råd, stödsamtal, hjälp att ordna stadigvarande och eller akut boende samt hjälp med myndighetskontakter. Det nya arbetssättet och organisationen av arbetet syftar till att på ett betydligt bättre sätt kunna arbeta med en metodik som stämmer väl överens med nationella riktlinjer. 6

7 Den granskning som inspektionen för vård och omsorg genomförde 2012/2013 stärker ytterligare vår övertygelse om att det vägval som gjorts är korrekt. De synpunkter som presenterades visade att det fanns brister i det tidigare arbetssättet beträffande utredningar, långsiktigheten, insatser utan biståndsbeslut samt svaga riskbedömningar. Nämndens nya organisation för kvinnofridsarbete kommer till rätta med de beskrivna bristerna samtidigt som det ger kvinnor i akuta situationer ett bättre stöd än vad tidigare organisation kunna göra. 7

8 124 Ändring i delegationsordningen fritidsaktiviteter. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Beslut enligt socialtjänstlagens 4 a kap. delegeras till socialsekreterare, verksamhetsledare, enhetschef, verksamhetschef myndighetsavdelningen samt förvaltningschef. 2 Bibehålla riktlinjerna gällande ekonomiskt bistånd till särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser till barn och ungdomar enligt nu gällande delegation. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse. Sammanfattning av ärendet Från och med juli 2014 infördes i socialtjänstlagen ett nytt kapitel 4a gällande ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter. Detta innebär i korthet att hushåll med barn som går i grundskolans årskurs 4 9 eller motsvarande i andra skolformer har rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för barnets deltagande i fritidsaktiviteter (fritidspeng) om hushållet vid ansökningstillfället 1. har försörjningsstöd enligt 4 kap. 1, samt 2. har haft sådant stöd under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden. Aktiviteterna ska vara regelbundna och ledarledda samt främja ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap. För 2014 har regeringen fastställt att fritidspengen ska uppgå till som mest 3000 kronor per barn och tolvmånadersperiod. I Falkenbergs kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd har även sedan tidigare frågan kring barns fritidsaktiviter funnits under rubriken Särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser till barn och ungdomar. Dessa riktlinjerna omfattar fler ungdomar och fler aktiviteter och kostnader än den nya lagen. Av riktlinjerna framgår att barn och ungdomar upp till 18 års ålder kan bli berättigade bistånd för aktiviter och biståndet kan även omfatta nödvändig utrustning. Högsta godtagbara summa har satts till tio procent av 8

9 basbeloppet (det vill säga 4400 kronor) per år. I riktlinjerna sägs att man ska varit aktuell för försörjningsstöd under tio månader för att vara berättigad bistånd för fritidsaktiviteter. Övervägande I Falkenbergs kommun har vi sett att familjer även med yngre och äldre barn än de som omfattas av socialtjänstlagen 4 a kap. ansöker om bistånd till särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser. Många barn börjar med aktiviteter redan samma år som de börjar grundskolan. Bistånd till barns fritidsaktiviteter har setts som ett viktigt verktyg i att ge fler barn möjlighet till en aktiv fritid och att ingå i sociala sammanhang. Av Socialstyrelsens meddelandeblad 3/2014 framgår att fritidspengen är en rätt till ersättning för fritidsaktiviteter utöver det som ges inom ramen för riksnormen eller bistånd för livsföringen i övrigt. Förslaget är att bibehålla riktlinjerna gällande ekonomiskt bistånd till särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser till barn och ungdomar så att lagstiftningsförändringen inte innebär en försämring jämfört med tidigare. Däremot ska för de ungdomar som omfattas av rätten till bidrag enligt SoL 4a kap. detta i första hand användas innan rätten till ekonomiskt bistånd inträder. Lagen preciserar både vilka som omfattas och vilka belopp som gäller och utrymmet för individuellt hänsynstagande är begränsat. Delegation att fatta beslut enligt Socialtjänstlagen 4 a kap. bör ligga på handläggare. Ekonomi Då förutsättningarna för det nya bidraget är att familjen ska ha varit aktuell under minst 6 månader jämfört med riktlinjernas 10 månader kommer fler barnfamiljer att ingå. Det kan även tänkas att fler kommer att söka det nya stödet då det är ett bidrag och inte ett bistånd. Statsbidrag som kompensation för fördyrade kostnader kommer att utgå enligt en fördelningsmodell som utgår från antal barn (10 15 år) i hushåll med försörjningsstöd sex månader eller längre och baseras på Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd år Falkenbergs kommun kommer att kompenseras med kronor. Statsbidragen bedöms täcka eventuella merkostnader som lagförändringen innebär. 9

10 125 Tilläggsersättning till Humana Äldreomsorg och LSS. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Godkänna ersättning för ökad vårdtyngd enligt B 14.4 i avtalet med Humana Äldreomsorg & LSS. 2 Godkänna ersättning för tillsättande av verksamhetschef enligt B 15.7 i avtalet med Humana Äldreomsorg & LSS. Sammanfattning av ärendet Humana Äldreomsorg & LSS har i enlighet med avtalets B14.4, Ändring av ersättning pga. ändring av vårdtyngden begärt ny mätning av vårdtyngden. Mätningen visade att vårdtyngden ökat mer än 10 % vilket ger Humana Äldreomsorg & LSS möjlighet att begära omförhandling av priserna. Denna förhandling har beviljats och resulterat i en ökning av den årliga ersättningen till Humana Äldreomsorg & LSS med kronor att utbetalas retroaktivt från och med och tills vidare. Humana Äldreomsorg & LSS har också i enlighet med avtalets B 15.7, Övrigt där det framgår att entreprenören har rätt till omförhandling av priser om kostnaderna för entreprenören har ökat avsevärt pga. lagändring eller annan myndighets åtgärd som inte har kunnat förutses vid tidpunkten för avtalets tecknande. Humana Äldreomsorg & LSS har beviljats ersättning för tillsättande av verksamhetschef med kronor årligen att utbetalas retroaktivt från och med och tills vidare. Detta beroende på beslut från IVO om att en verksamhetschef endast får ansvara för fyra stycken boenden. Ekonomi Årlig kostnad från och med om kronor för ökad vårdtyngd och kronor för tillsättande av verksamhetschef, totalt kronor på årsbasis. Yrkande Monica Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 10

11 126 Yttrande över skrivelse från FUB med anledning av Riks FUB:s utredning Fångad i fattigdom Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Lämna redovisat yttrande till FUB. Beslutsunderlag Skrivelse från Falkenbergsortens FUB angående Riks FUB:s utredning Fångad i fattigdom. Sammanfattning av ärendet Falkenbergsortens FUB har med utredningen Fångad i fattigdom som utgångspunkt ställt ett antal frågor till socialnämnden som man önskar få besvarade. Utredningen belyser inkomster och utgifter för vuxna personer med utvecklingsstörning. FUB påpekar att personer med utvecklingsstörning som är beroende av ersättning från socialförsäkringssystemet kan gå minus flera tusen kronor varje månad. Detta blir ofta inte synligt eftersom anhöriga många gånger väljer att täcka underskottet istället för att den enskilde ska söka försörjningsstöd. Personer som omfattas av LSS har rätt till goda levnadsvillkor och rätt att få möjlighet att leva som andra. För att det ska vara möjligt behöver de ekonomiska förutsättningarna förbättras. Riksförbundet FUB driver den här frågan nationellt och menar att tills det sker en förändring på riksplanet vill FUB att kommunen tar sitt ansvar och i dialog med FUB Falkenberg hittar konstruktiva lösningar. Övervägande 1. Besittningsskydd Socialnämnden följer hyreslagen och dess intentioner avseende besittningsskydd för Bostad med särskild service. 2. Hyrestak för LSS-bostad FUB uttalar att hyran i ett LSS-boende inte bör överstiga nivån för vad som är möjligt att söka bostadstillägg för, vilket för närvarande är 5000 kronor. Man menar att hyresläget i Falkenberg ligger över nivån för det högsta bostadstillägget. Socialnämnden har inget tak för maximal hyra och något kommunalt bostadstillägg finns inte utan det statliga bostadstillägget som finns hanteras av försäkringskassan. 3. Habiliteringsersättning Habiliteringsersättningen är en viktig fråga för FUB. Att få ersättning för det arbete som man utför i daglig verksamhet är viktig för självkänslan. Ersättningen är 37 kronor/heldag och nivån har varit densamma under lång tid. 11

12 Habiliteringsersättningen är tänkt att stimulera deltagarna i daglig verksamhet. Ersättningen är skattefri. Det finns inget krav på att kommunerna är skyldiga att betala ut habiliteringsersättning men i Öppna jämförelser 2013 redovisas att 89 % av de deltagande kommunerna ändå gör det. I Falkenberg finns ett gällande beslut från socialnämnden, att betala ut habilitetsersättning till deltagare i daglig verksamhet i nivån 37 kronor per heldag och 27 kronor per halvdag. För närvarande för socialnämnden inga diskussioner om någon förändring avseende habilitetsersättningen i kommunen Kostnader i samband med daglig verksamhet FUB redogör för omkostnader kopplade till insatsen daglig verksamhet (lunch, fika och arbetsresor) och kommunens möjlighet att besluta om att minska eller ta bort dessa omkostnader. En fråga ställs om varför det är dyrare att åka färdtjänst i Falkenbergs kommun jämfört med våra grannkommuner. Omkostnaderna avseende lunch och fika är svåra att bortse från men de kan inte enbart kopplas till daglig verksamhet då behovet av mat finns oavsett du är på daglig verksamhet eller kvar i ditt boende. Socialnämnden kan inte svara för färdtjänstfrågor då dessa handläggs av annan förvaltning och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. 6. Kostnader för insatsen Ledsagning FUB påtalar risken med kommunens rätt att låta huvudmannen stå för ledsagarens kostnader vid insatsen ledsagning. Detta kan innebära en risk i att man blir ytterligare isolerad från samhället då det innebär en ekonomisk belastning. Socialnämnden har i upphandlingen av insatsen Ledsagarservice (LSS 9 p 3) ställt flera kvalitetskrav varav ett är: Skäliga utlägg som görs av ledsagare betalas av utföraren om de inte ersätts av annan. Socialförvaltningen har efterhört aktuella utförares rutiner för personalens omkostnader vid ledsagning och fått svaret att man följer kvalitetskravet. 7. Kostnad för god man/förvaltare Brukaren ska heller inte ha några kostnader med anledning av sitt behov av god man alternativt förvaltare, eftersom detta behov är en direkt konsekvens av funktionsnedsättningen. Handläggningen avseende god man/förvaltare utförs av överförmyndarhandläggare för Falkenberg/Varberg. Socialnämnden hänvisar frågan till överförmyndarnämnden då ärenden om arvode och kostnadsersättning alltid beslutas av överförmyndarnämnden. Ekonomi I detta skede påverkas inte socialnämndens ekonomi. 12

13 127 Ändring i delegationsordningen entreprenadavtal. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Delegera till socialchefen att teckna tilläggskontrakt inom av socialnämnden anvisade ramar avseende kompletteringar/tillägg till av socialnämnden tidigare beslutade entreprenadavtal enligt LOV/LOU. 2 Delegera till socialchefen att bevilja förkortade uppsägningar för tidigare beviljade LOV-kontrakt. Sammanfattning av ärendet I de fall socialnämnden har tecknat avtal enligt LOV/LOU och en delegering av beslutanderätten till socialchefen avseende kompletteringar/tillägg, inte ändrar förutsättningarna i det av socialnämnden tidigare avtalet sker, kan handläggningstiden förkortas vilket leder till en effektivare hantering av dessa ärenden. 13

14 128 Uppföljning Cederbonds AB. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Anteckna granskningsrapporterna avseende Cederbonds AB. Beslutsunderlag Granskningsrapport avseende verksamhetsbesök Cederbonds AB, juni Sammanfattning av ärendet Enligt socialnämndens beslut ska det genomföras verksamhetsbesök i all verksamhet minst en gång per år för att granska kvaliteten i verksamheten. Förvaltningen redovisar nu rapport från verksamhetsbesöket i den verksamhet som drivs av Cederbonds som från och med har sagt upp avtalet med Falkenbergs kommun. 14

15 129 Uppföljning RehAbility i Väst AB. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Anteckna granskningsrapporterna avseende RehAbility i Väst AB. 2 Uppdra åt förvaltningen att återrapportera i ärendet om 6 månader. Beslutsunderlag Granskningsrapport avseende verksamhetsbesök RehAbility i Väst AB. Sammanfattning av ärendet Enligt socialnämndens beslut ska det genomföras verksamhetsbesök i all verksamhet minst en gång per år för att granska kvaliteten i verksamheten. Förvaltningen redovisar nu rapport från verksamhetsbesöket i den verksamhet som drivs av RehAbility i Väst AB. Rapporten visar att det finns brister i brukarnas dokumentation och att det inte finns några skriftliga kvalitets- och säkerhetsrutiner. 15

16 130 Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Lämna redovisat yttrande till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda från Vänsterpartiet. Förvaltningens skrivelse. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över Vänsterpartiets motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. Motionen redogör för att HBTQ-personer har sämre hälsa genom hela livet och ofta utsätts för olika typer av diskriminering. Kommunen bör därför arbeta för att genom olika utbildningsinsatser öka kunskapen och kompetensen hos sina anställda om de villkor dessa personer lever under och därmed medverka till en förbättring av många människors liv. Övervägande Falkenbergs kommun har ett övergripande arbete med mångfaldsfrågor genom bland annat en policy om mångfald i arbetslivet som ska bidra till att skapa ett öppet förhållningssätt i kommunen. I policyn står att det är kompetens som ska värderas oavsett kön, ålder, handikapp, religion, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. En punkt är även att sprida kunskap om mångfald. Falkenbergs kommun arbetar även med mer direkta HBTQ-frågor såsom satsningen Unga Falkenberg HBTQ som under 2013 startade en HBTQ-mötesplats där alla kan mötas och känna tillhörighet, lugn och glädje samt utbyta erfarenheter och må bättre. För att öka medvetenheten kring HBTQ och lika rättigheter arrangerade även Falkenbergs kommun för första gången en Pride-festival i Falkenberg i juni Med Pride-festivalen vill kommunen visa att alla människor har en självklar rätt att uttrycka sin individualitet och sin identitet. Festivalen kommer att arrangeras även nästa år. En ytterligare satsning på området, som är mer riktad direkt mot anställda inom kommunen, är att arbetsgivarenheten kommer att ha mångfald som tema på 16

17 ledarskapsdagen i år. Det kommer då att vara fokus på mångfald i stort där HBTQ-frågorna ingår. Eventuellt kommer mångfald även vara temat för nästa års medarbetardagar som alla anställda i kommunen deltar i. Förra gången medarbetardagarna arrangerades var fokus på bemötande, vilket hör ihop med detta då man ska ge ett bra bemötande till alla oavsett. På nationell nivå så antog regeringen i januari i år den första samlade regeringsstrategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. HBT-strategin syftar till att stärka arbetet för HBT-personers situation i Sverige genom att peka ut ett antal fokusområden och utse strategiska myndigheter för att på så vis skapa förutsättningar för ökad kunskap och likvärdigt bemötande för HBT-personer. Den första augusti i år presenterade också de fyra alliansledarna att de vill att fler aktörer inom den offentliga sektorn ska genomföra utbildningsinsatser som syftar till att öka HBTkompetensen. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att ge kommuner och landsting möjlighet att under år ansöka om bidrag till projekt, till exempel olika utbildningsinsatser, som främjar HBT-personers lika rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting. Satsningarna ska motverka fördomar och diskriminering och främja ett gott bemötande gentemot alla medborgare. En eventuell ansökning om medel från Socialstyrelsen till utbildningsinsatser för att främja HBT-personers lika rättigheter och möjligheter kommer troligtvis att skötas av arbetsgivarenheten och rikta sig till all anställd personal i kommunen. Socialnämnden är positiv till det arbete som idag görs inom kommunen vad gäller mångfald i stort. Socialnämnden ställer sig också positiv till en eventuell ansökan om medel från Socialstyrelsen för att genomföra en utbildningsinsats med syfte att öka HBTkompetensen bland förvaltningens anställda. 17

18 131 Ändringar i arbetsordningarna för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Fastställa arbetsordningar för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet att gälla från Förrättningsarvode utgår inte för Kommunala pensionärsrådets presidiemöten. 3 Översända beslutet till kommunstyrelsen för kännedom. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Arbetsordningar för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet. Sammanfattning av ärendet Kommunala pensionärsrådet KPR har vänt sig till kommunstyrelsen med förslag om vissa förändringar i arbetsordningen för rådet. Förändringarna är följande: Förening som tillhör riksorganisation och har fler än 50 medlemmar får representeras i pensionärsrådet inkl. ersättare. (Tidigare fler än 100 medlemmar). Representanterna för socialnämnden ska ha ersättare. (Finns f n inte med i arbetsordningen). Protokoll ska delges ledamöter och ersättare samt publiceras på kommunens hemsida senast 14 dagar efter sammanträdena. Förrättningsarvode ska utgå för deltagande i KPR:s presidiemöten enligt gällande arvodesbestämmelser. Kommunstyrelsen tillstyrker förslagen. Socialnämnden bedömer dock att förrättningsarvode för presidiemöten inte bör utgå med hänsyn till att Kommunala handikapprådets referensgrupp inte får ersättning för sina sammanträden. Kommunala handikapprådets arbetsordning Kommunstyrelsen uppmanar i sitt beslut socialnämnden att samtidigt se över övriga råds arbetsordningar så att deras befogenheter likställs inom respektive arbetsområde. 18

19 Skriftlig arbetsordning finns även för Kommunala handikapprådet, KHR. Denna fastställdes samtidigt som KPR:s nu gällande arbetsordning KHR:s arbetsordning har en liknande uppbyggnad som KPR:s men skiljer sig åt på en del punkter t ex när det gäller representation i rådet där KHR har representanter från alla nämnder i kommunen. Istället för presidiemöten har KHR en referensgrupp som beredande organ. De båda rådens arbetssätt är i viss mån olika men funktionen som remissorgan är densamma liksom syftet med råden som innebär att förstärka inflytandet i frågor som berör pensionärer respektive funktionsnedsatta, verka för att respektive frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar etc. Förvaltningen bedömer att några större förändringar inte krävs i KHR:s arbetsordning. Dock bör det kursiverade nedan skrivas in med anledning av ändringarna i KPR:s arbetsordning: Under rubriken rådets sammansättning - Antalet ledamöter begränsas till en ordinarie med ersättare från följande nämnder etc. Under rubriken arbetsuppgifter - Protokoll delges ledamöter och ersättare samt publiceras på kommunens hemsida senast 14 dagar efter sammanträdena. 19

20 132 Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS Beslut Socialnämnden beslutar 1 Anteckna informationen. 2 Översända bifogad sammanställning till kommunfullmäktige. Ärende Rapport - ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 SoL och 28 LSS. Sammanfattning av ärendet Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer rapportera in gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut i sammanställd form. Till socialstyrelsen och revisorerna har nedanstående biståndsbeslut rapporterats som inte var verkställda vid brytdatumet Äldreomsorg SoL 1 ärende Brukaren har fått erbjudande om plats i särskilt boende men tackat nej. Individ- och familjeomsorg SoL 4 ärenden Två ärenden avser kontaktfamilj och ett familjehemsplacering. Lämpliga familjer saknas. Ett ärende avser boendestöd. LSS/Funktionsnedsättning 4 ärenden Två ärenden gäller bostad med särskild service där brukarna har tackat nej till förvaltningens erbjudanden. Övriga är ett ärende om kontaktperson, där kontaktpersonen sagt upp sig med kort varsel, och ett ärende gällande korttidsvistelse som är delvis verkställt. Övervägande Situationen är fortfarande relativt gynnsam i förvaltningen när det gäller ej verkställda beslut med få ärenden där dessutom flera personer har fått erbjudanden men tackat nej. Under många år har det varit svårt att rekrytera kontaktfamiljer/personer och familjehem, inte sällan p g a brukarnas särskilda önskemål. Dessa svårigheter har minskat men kvarstår till viss del. 20

21 133 Förvaltningschefen informerar Socialchefen informerar i följande frågor: - Vissa frågor gällande Alegränd trygghetsboende med anledning av artikel i lokaltidningen. - Utvecklingsarbete inom hemtjänsten under sept nov. Arbetet kommer att bedrivas sammanlagt 5 heldagar under perioden med brett deltagande från personalgrupper, enhetschefer m fl. - Redogörelse för hur verksamheten fungerat under semesterperioden. Vissa klagomål har noterats med anledning av höga temperaturer i boendena. I övrigt inga större problem. 21

22 134 Ekonomisk uppföljning Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Anteckna informationen. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning till och med juli månad. Socialnämnden redovisar ett överskott, exklusive försörjningsstöd, för perioden om 11,1 mkr. Det redovisade resultatet motsvarande period föregående år visade på ett underskott om 2,0 mkr. Administrationen gör ett överskott på 5,6 mkr. Detta beror på medel för helår avseende planerade platser på Ätranhemmet samt budgetmedel avseende lokalhyror. Falkenbergs egenregi uppvisar ett underskott på 2,5 mkr. Detta underskott återfinns i huvudsak inom verksamheten hemsjukvården. Detta förklaras av att budget för 2014 avseende delegerad HSL-tid överflyttats ifrån Myndighetsavdelningen till Hemsjukvården och därmed också Falkenberg egenregi. Då de beviljade HSL-timmarna i dagsläget överskrider budget, innebär även detta att de ersatta timmarna överskrider den budget som hemsjukvården har blivit tilldelad. Hemtjänsten FER visar ett underskott på 0,2 mkr för perioden. Föregående år visade verksamheten ett underskott på ca 5,3 mkr. Kostnaden för egenregin att utföra en hemtjänsttimme inom kundvalet ligger efter juli månad på 425 kr jämfört med 2014 års målkostnad på 391 kr/timme. Myndighetsavdelning redovisar ett överskott på 8,3 mkr efter juli månad. Anledningen till detta är i huvudsak medel avseende ej uppstartade platser inom verksamheten särskilt boende och daglig verksamhet. Försörjningsstödet visar efter juli månad ett underskott om 4,1 mkr. Resultatet föregående år motsvarande period var ett underskott om 4,5 mkr. Område Periodens budget Utfall perioden Budget senaste 12 månaderna Utfall senaste 12 månaderna Budget 2014 Hemtjänst Administration Egenregi Myndighetsavdelning Nettokostnad exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Nettokostnad inkl. försörjningsstöd Utfall

23 135 Budget Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Godkänna budgetunderlag enligt majoritetens förslag. 2 Uppdra åt förvaltningen att definiera vilka tjänster som ska tillhandahållas i trygghetsboende och trygghetsboende plus. Beslutsunderlag Budgetunderlag Investeringssammanställning. Sammanställning äskanden drift. Sammanfattning av ärendet Nämnderna ska som ett led i kommunens planerings- och uppföljningsprocess upprätta ett budgetunderlag för som ska vara anpassat till budgetramarna för samma år. För år 2016 ska nämnderna lämna budgetäskanden vilka ska vara ett underlag för budgetberedningens arbete med budgetramar för detta år. Utöver budgetdokumentet ska nämnderna även redovisa nu kända faktorer som kan påverka verksamheter och ekonomi långsiktigt. Majoritetens förslag Föreligger av majoritetsgruppen upprättat förslag till budgetäskanden för (Bilaga till protokollet). Tilläggsäskanden socialdemokraterna Den socialdemokratiska gruppen yrkar tilläggsäskanden enligt nedanstående uppställning. (Tkr) Personalbemanning särskilda boenden Kompetensutbildning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutat enligt majoritetens förslag. 23

24 Reservation Britt-Marie Jonsson (S), Fredrik Johansson (S), Sebastian Ghafari (S), Thomas Fagenheim (S) och Lena Dygården (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Per Sjövall (V) antecknar avvikande mening till förmån för socialdemokraternas förslag. Tilläggsäskande centerpartiet Den centerpartistiska partigruppen föreslår att 250 tkr avsätts 2015 som stimulans till att utveckla träffpunkter på landsbygden. Yrkanden, propositionsordning och beslut Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till förslaget. Britt-Marie Jonsson (S) yrkar avslag och att åtgärderna ska inrymmas i den av nämnden beslutade aktivitetspotten. I yrkandet instäm mer Gerd Stenström (M), Gert Persson (M), Kerstin Norrman (M) och Rie Boulund (M). Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden avslagit förslaget. Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. Den som stöder centerpartiets förslag röstar Ja, den som vill avslå förslaget röstar Nej. Ja-röster lämnas av Shlomo Gavie (C), Maria Larsson (C) och Monica Hansson (C). Nej-röster lämnas av Britt-Marie Jonsson (S), Kerstin Norrman (M), Fredrik Johansson (S), Sebastian Ghafari (S), Gert Persson (M), Thomas Fagenheim (S), Elisabet Karlsson (FP), Lena Dygården (S), Gerd Stenström (M) och Rie Boulund (M). Socialnämnden har således med 10 röster mot 3 avslagit föreliggande förslag. Reservation Shlomo Gavie (C), Monica Hansson (C) och Maria Larsson (C) reserverar sig mot beslutet. Socialchefen informerar om att budgeten diskuterats i socialförvaltningens samverkanskommitté och att arbetstagarorganisationerna inom vissa områden anser äskandena otillräckliga. 24

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK I o f i Q r 1 Q r i Q r la r 1 1 i 1 1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29 Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK Dag: Onsdagen den 29 oktober 2014 Parter:

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer