Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)"

Transkript

1 Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie Jonsson (S), 2:e vice ordförande Kerstin Norrman (M) Fredrik Johansson (S) Monica Hansson (C) Sebastian Ghafari (S) Gert Persson (M) Maria Larsson (C) Thomas Fagenheim (S) Elisabet Karlsson (FP) Lena Dygården (S) Gerd Stenström (M) Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Malin Krantz, socialchef Anders Hedenby, nämndsekreterare Mats Petersson, enhetschef, Birgitta Skans, kvalitetschef, Ingemar Bergstedt, avtalscontroller, 127 Eva-Marie Gustavsson, kval. controller, Lisa Lindskog, utredningssekreterare, 130 Daniel Johansson, controller, Paragrafer

2 Justering Ordföranden och Sebastian Ghafari Underskrifter Sekreterare... Anders Hedenby Ordförande... Rie Boulund Justerare... Sebastian Ghafari Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Anders Hedenby 2

3 120 Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation Anmäles och antecknas socialutskottets protokoll , , och samt arbetsutskottets protokoll

4 121 Nedläggning av faderskapsutredning Beslut Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Enligt 2 kap. 7 1 st Föräldrabalken lägga ner faderskapsutredning i enskilt ärende. Sammanfattning av ärendet Socialutskottet har i 187 fattat beslut i detta ärende. 4

5 122 Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare Beslut Socialnämnden beslutar enligt socialutskottets förslag. Socialutskottets förslag Socialutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Enligt 6 kap 8a och 10 lag om god man för ensamkommande barn anmäla till Tingsrätten behov av särskild förordnad vårdnadshavare i enskilt ärende i samband med att nuvarande förordnad vårdnadshavare, Malin Perlinger entledigas. 2 Som särskilt förordnad vårdnadshavare föreslå Britt Bjurklint. Sammanfattning av ärendet Socialutskottet har i 222 fattat beslut i detta ärende. 5

6 123 Förslag till yttrande över motion om kvinnofridsteamets verksamhet. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Till kommunstyrelsen lämna nedanstående yttrande. Beslutsunderlag Motion från miljöpartiet angående kvinnofrid i Falkenbergs kommun. Förvaltningens skrivelse. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över bilagd motion om nämndens kvinnofridsarbete. Enligt motionären har kvinnofridsarbetet lämnat ett helhetsperspektiv och koncentrerar sitt arbete till att endast omfatta kvinnor med kontakt inom beroendevården. Motionären ifrågasätter om det nya arbetssättet stämmer överens med centrala beslut och riktlinjer. Övervägande Socialnämndens kvinnofridsarbete förändrades under Nämndens avsikt var att på ett bättre sätt kunna ge ett stöd till våldsutsatta kvinnor. Förändringen innebär att ett större fokus finns på stödet till dem som i dagsläget lever i våld och till dem som nyligen har lämnat en relation med våld. Kvinnofridsteamets verksamhet var av hög kvalitet men riktade sig i första hand till kvinnor som redan lämnat våldet och som inte längre är i akutfasen. För kvinnor i det akuta skedet saknades viktig specialresurs. Hjälpsökande kvinnor behandlades inom samma enhet och i stort sett på samma sätt som alla andra klienter med en akut problematik. Det stöd som nu erbjuds stämmer väl överens med Socialstyrelsens allmänna råd. Av kapitel 7:1 insatser framkommer att socialnämndens insatser ska kunna ske akut och på kort respektive lång sikt med utgångspunkt att ge stöd, skydd och hjälp. Verksamheten ska utformas för att kunna ge information och råd, stödsamtal, hjälp att ordna stadigvarande och eller akut boende samt hjälp med myndighetskontakter. Det nya arbetssättet och organisationen av arbetet syftar till att på ett betydligt bättre sätt kunna arbeta med en metodik som stämmer väl överens med nationella riktlinjer. 6

7 Den granskning som inspektionen för vård och omsorg genomförde 2012/2013 stärker ytterligare vår övertygelse om att det vägval som gjorts är korrekt. De synpunkter som presenterades visade att det fanns brister i det tidigare arbetssättet beträffande utredningar, långsiktigheten, insatser utan biståndsbeslut samt svaga riskbedömningar. Nämndens nya organisation för kvinnofridsarbete kommer till rätta med de beskrivna bristerna samtidigt som det ger kvinnor i akuta situationer ett bättre stöd än vad tidigare organisation kunna göra. 7

8 124 Ändring i delegationsordningen fritidsaktiviteter. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Beslut enligt socialtjänstlagens 4 a kap. delegeras till socialsekreterare, verksamhetsledare, enhetschef, verksamhetschef myndighetsavdelningen samt förvaltningschef. 2 Bibehålla riktlinjerna gällande ekonomiskt bistånd till särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser till barn och ungdomar enligt nu gällande delegation. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse. Sammanfattning av ärendet Från och med juli 2014 infördes i socialtjänstlagen ett nytt kapitel 4a gällande ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter. Detta innebär i korthet att hushåll med barn som går i grundskolans årskurs 4 9 eller motsvarande i andra skolformer har rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för barnets deltagande i fritidsaktiviteter (fritidspeng) om hushållet vid ansökningstillfället 1. har försörjningsstöd enligt 4 kap. 1, samt 2. har haft sådant stöd under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden. Aktiviteterna ska vara regelbundna och ledarledda samt främja ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap. För 2014 har regeringen fastställt att fritidspengen ska uppgå till som mest 3000 kronor per barn och tolvmånadersperiod. I Falkenbergs kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd har även sedan tidigare frågan kring barns fritidsaktiviter funnits under rubriken Särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser till barn och ungdomar. Dessa riktlinjerna omfattar fler ungdomar och fler aktiviteter och kostnader än den nya lagen. Av riktlinjerna framgår att barn och ungdomar upp till 18 års ålder kan bli berättigade bistånd för aktiviter och biståndet kan även omfatta nödvändig utrustning. Högsta godtagbara summa har satts till tio procent av 8

9 basbeloppet (det vill säga 4400 kronor) per år. I riktlinjerna sägs att man ska varit aktuell för försörjningsstöd under tio månader för att vara berättigad bistånd för fritidsaktiviteter. Övervägande I Falkenbergs kommun har vi sett att familjer även med yngre och äldre barn än de som omfattas av socialtjänstlagen 4 a kap. ansöker om bistånd till särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser. Många barn börjar med aktiviteter redan samma år som de börjar grundskolan. Bistånd till barns fritidsaktiviteter har setts som ett viktigt verktyg i att ge fler barn möjlighet till en aktiv fritid och att ingå i sociala sammanhang. Av Socialstyrelsens meddelandeblad 3/2014 framgår att fritidspengen är en rätt till ersättning för fritidsaktiviteter utöver det som ges inom ramen för riksnormen eller bistånd för livsföringen i övrigt. Förslaget är att bibehålla riktlinjerna gällande ekonomiskt bistånd till särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser till barn och ungdomar så att lagstiftningsförändringen inte innebär en försämring jämfört med tidigare. Däremot ska för de ungdomar som omfattas av rätten till bidrag enligt SoL 4a kap. detta i första hand användas innan rätten till ekonomiskt bistånd inträder. Lagen preciserar både vilka som omfattas och vilka belopp som gäller och utrymmet för individuellt hänsynstagande är begränsat. Delegation att fatta beslut enligt Socialtjänstlagen 4 a kap. bör ligga på handläggare. Ekonomi Då förutsättningarna för det nya bidraget är att familjen ska ha varit aktuell under minst 6 månader jämfört med riktlinjernas 10 månader kommer fler barnfamiljer att ingå. Det kan även tänkas att fler kommer att söka det nya stödet då det är ett bidrag och inte ett bistånd. Statsbidrag som kompensation för fördyrade kostnader kommer att utgå enligt en fördelningsmodell som utgår från antal barn (10 15 år) i hushåll med försörjningsstöd sex månader eller längre och baseras på Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd år Falkenbergs kommun kommer att kompenseras med kronor. Statsbidragen bedöms täcka eventuella merkostnader som lagförändringen innebär. 9

10 125 Tilläggsersättning till Humana Äldreomsorg och LSS. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Godkänna ersättning för ökad vårdtyngd enligt B 14.4 i avtalet med Humana Äldreomsorg & LSS. 2 Godkänna ersättning för tillsättande av verksamhetschef enligt B 15.7 i avtalet med Humana Äldreomsorg & LSS. Sammanfattning av ärendet Humana Äldreomsorg & LSS har i enlighet med avtalets B14.4, Ändring av ersättning pga. ändring av vårdtyngden begärt ny mätning av vårdtyngden. Mätningen visade att vårdtyngden ökat mer än 10 % vilket ger Humana Äldreomsorg & LSS möjlighet att begära omförhandling av priserna. Denna förhandling har beviljats och resulterat i en ökning av den årliga ersättningen till Humana Äldreomsorg & LSS med kronor att utbetalas retroaktivt från och med och tills vidare. Humana Äldreomsorg & LSS har också i enlighet med avtalets B 15.7, Övrigt där det framgår att entreprenören har rätt till omförhandling av priser om kostnaderna för entreprenören har ökat avsevärt pga. lagändring eller annan myndighets åtgärd som inte har kunnat förutses vid tidpunkten för avtalets tecknande. Humana Äldreomsorg & LSS har beviljats ersättning för tillsättande av verksamhetschef med kronor årligen att utbetalas retroaktivt från och med och tills vidare. Detta beroende på beslut från IVO om att en verksamhetschef endast får ansvara för fyra stycken boenden. Ekonomi Årlig kostnad från och med om kronor för ökad vårdtyngd och kronor för tillsättande av verksamhetschef, totalt kronor på årsbasis. Yrkande Monica Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 10

11 126 Yttrande över skrivelse från FUB med anledning av Riks FUB:s utredning Fångad i fattigdom Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Lämna redovisat yttrande till FUB. Beslutsunderlag Skrivelse från Falkenbergsortens FUB angående Riks FUB:s utredning Fångad i fattigdom. Sammanfattning av ärendet Falkenbergsortens FUB har med utredningen Fångad i fattigdom som utgångspunkt ställt ett antal frågor till socialnämnden som man önskar få besvarade. Utredningen belyser inkomster och utgifter för vuxna personer med utvecklingsstörning. FUB påpekar att personer med utvecklingsstörning som är beroende av ersättning från socialförsäkringssystemet kan gå minus flera tusen kronor varje månad. Detta blir ofta inte synligt eftersom anhöriga många gånger väljer att täcka underskottet istället för att den enskilde ska söka försörjningsstöd. Personer som omfattas av LSS har rätt till goda levnadsvillkor och rätt att få möjlighet att leva som andra. För att det ska vara möjligt behöver de ekonomiska förutsättningarna förbättras. Riksförbundet FUB driver den här frågan nationellt och menar att tills det sker en förändring på riksplanet vill FUB att kommunen tar sitt ansvar och i dialog med FUB Falkenberg hittar konstruktiva lösningar. Övervägande 1. Besittningsskydd Socialnämnden följer hyreslagen och dess intentioner avseende besittningsskydd för Bostad med särskild service. 2. Hyrestak för LSS-bostad FUB uttalar att hyran i ett LSS-boende inte bör överstiga nivån för vad som är möjligt att söka bostadstillägg för, vilket för närvarande är 5000 kronor. Man menar att hyresläget i Falkenberg ligger över nivån för det högsta bostadstillägget. Socialnämnden har inget tak för maximal hyra och något kommunalt bostadstillägg finns inte utan det statliga bostadstillägget som finns hanteras av försäkringskassan. 3. Habiliteringsersättning Habiliteringsersättningen är en viktig fråga för FUB. Att få ersättning för det arbete som man utför i daglig verksamhet är viktig för självkänslan. Ersättningen är 37 kronor/heldag och nivån har varit densamma under lång tid. 11

12 Habiliteringsersättningen är tänkt att stimulera deltagarna i daglig verksamhet. Ersättningen är skattefri. Det finns inget krav på att kommunerna är skyldiga att betala ut habiliteringsersättning men i Öppna jämförelser 2013 redovisas att 89 % av de deltagande kommunerna ändå gör det. I Falkenberg finns ett gällande beslut från socialnämnden, att betala ut habilitetsersättning till deltagare i daglig verksamhet i nivån 37 kronor per heldag och 27 kronor per halvdag. För närvarande för socialnämnden inga diskussioner om någon förändring avseende habilitetsersättningen i kommunen Kostnader i samband med daglig verksamhet FUB redogör för omkostnader kopplade till insatsen daglig verksamhet (lunch, fika och arbetsresor) och kommunens möjlighet att besluta om att minska eller ta bort dessa omkostnader. En fråga ställs om varför det är dyrare att åka färdtjänst i Falkenbergs kommun jämfört med våra grannkommuner. Omkostnaderna avseende lunch och fika är svåra att bortse från men de kan inte enbart kopplas till daglig verksamhet då behovet av mat finns oavsett du är på daglig verksamhet eller kvar i ditt boende. Socialnämnden kan inte svara för färdtjänstfrågor då dessa handläggs av annan förvaltning och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. 6. Kostnader för insatsen Ledsagning FUB påtalar risken med kommunens rätt att låta huvudmannen stå för ledsagarens kostnader vid insatsen ledsagning. Detta kan innebära en risk i att man blir ytterligare isolerad från samhället då det innebär en ekonomisk belastning. Socialnämnden har i upphandlingen av insatsen Ledsagarservice (LSS 9 p 3) ställt flera kvalitetskrav varav ett är: Skäliga utlägg som görs av ledsagare betalas av utföraren om de inte ersätts av annan. Socialförvaltningen har efterhört aktuella utförares rutiner för personalens omkostnader vid ledsagning och fått svaret att man följer kvalitetskravet. 7. Kostnad för god man/förvaltare Brukaren ska heller inte ha några kostnader med anledning av sitt behov av god man alternativt förvaltare, eftersom detta behov är en direkt konsekvens av funktionsnedsättningen. Handläggningen avseende god man/förvaltare utförs av överförmyndarhandläggare för Falkenberg/Varberg. Socialnämnden hänvisar frågan till överförmyndarnämnden då ärenden om arvode och kostnadsersättning alltid beslutas av överförmyndarnämnden. Ekonomi I detta skede påverkas inte socialnämndens ekonomi. 12

13 127 Ändring i delegationsordningen entreprenadavtal. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Delegera till socialchefen att teckna tilläggskontrakt inom av socialnämnden anvisade ramar avseende kompletteringar/tillägg till av socialnämnden tidigare beslutade entreprenadavtal enligt LOV/LOU. 2 Delegera till socialchefen att bevilja förkortade uppsägningar för tidigare beviljade LOV-kontrakt. Sammanfattning av ärendet I de fall socialnämnden har tecknat avtal enligt LOV/LOU och en delegering av beslutanderätten till socialchefen avseende kompletteringar/tillägg, inte ändrar förutsättningarna i det av socialnämnden tidigare avtalet sker, kan handläggningstiden förkortas vilket leder till en effektivare hantering av dessa ärenden. 13

14 128 Uppföljning Cederbonds AB. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Anteckna granskningsrapporterna avseende Cederbonds AB. Beslutsunderlag Granskningsrapport avseende verksamhetsbesök Cederbonds AB, juni Sammanfattning av ärendet Enligt socialnämndens beslut ska det genomföras verksamhetsbesök i all verksamhet minst en gång per år för att granska kvaliteten i verksamheten. Förvaltningen redovisar nu rapport från verksamhetsbesöket i den verksamhet som drivs av Cederbonds som från och med har sagt upp avtalet med Falkenbergs kommun. 14

15 129 Uppföljning RehAbility i Väst AB. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Anteckna granskningsrapporterna avseende RehAbility i Väst AB. 2 Uppdra åt förvaltningen att återrapportera i ärendet om 6 månader. Beslutsunderlag Granskningsrapport avseende verksamhetsbesök RehAbility i Väst AB. Sammanfattning av ärendet Enligt socialnämndens beslut ska det genomföras verksamhetsbesök i all verksamhet minst en gång per år för att granska kvaliteten i verksamheten. Förvaltningen redovisar nu rapport från verksamhetsbesöket i den verksamhet som drivs av RehAbility i Väst AB. Rapporten visar att det finns brister i brukarnas dokumentation och att det inte finns några skriftliga kvalitets- och säkerhetsrutiner. 15

16 130 Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Lämna redovisat yttrande till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda från Vänsterpartiet. Förvaltningens skrivelse. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över Vänsterpartiets motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. Motionen redogör för att HBTQ-personer har sämre hälsa genom hela livet och ofta utsätts för olika typer av diskriminering. Kommunen bör därför arbeta för att genom olika utbildningsinsatser öka kunskapen och kompetensen hos sina anställda om de villkor dessa personer lever under och därmed medverka till en förbättring av många människors liv. Övervägande Falkenbergs kommun har ett övergripande arbete med mångfaldsfrågor genom bland annat en policy om mångfald i arbetslivet som ska bidra till att skapa ett öppet förhållningssätt i kommunen. I policyn står att det är kompetens som ska värderas oavsett kön, ålder, handikapp, religion, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. En punkt är även att sprida kunskap om mångfald. Falkenbergs kommun arbetar även med mer direkta HBTQ-frågor såsom satsningen Unga Falkenberg HBTQ som under 2013 startade en HBTQ-mötesplats där alla kan mötas och känna tillhörighet, lugn och glädje samt utbyta erfarenheter och må bättre. För att öka medvetenheten kring HBTQ och lika rättigheter arrangerade även Falkenbergs kommun för första gången en Pride-festival i Falkenberg i juni Med Pride-festivalen vill kommunen visa att alla människor har en självklar rätt att uttrycka sin individualitet och sin identitet. Festivalen kommer att arrangeras även nästa år. En ytterligare satsning på området, som är mer riktad direkt mot anställda inom kommunen, är att arbetsgivarenheten kommer att ha mångfald som tema på 16

17 ledarskapsdagen i år. Det kommer då att vara fokus på mångfald i stort där HBTQ-frågorna ingår. Eventuellt kommer mångfald även vara temat för nästa års medarbetardagar som alla anställda i kommunen deltar i. Förra gången medarbetardagarna arrangerades var fokus på bemötande, vilket hör ihop med detta då man ska ge ett bra bemötande till alla oavsett. På nationell nivå så antog regeringen i januari i år den första samlade regeringsstrategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. HBT-strategin syftar till att stärka arbetet för HBT-personers situation i Sverige genom att peka ut ett antal fokusområden och utse strategiska myndigheter för att på så vis skapa förutsättningar för ökad kunskap och likvärdigt bemötande för HBT-personer. Den första augusti i år presenterade också de fyra alliansledarna att de vill att fler aktörer inom den offentliga sektorn ska genomföra utbildningsinsatser som syftar till att öka HBTkompetensen. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att ge kommuner och landsting möjlighet att under år ansöka om bidrag till projekt, till exempel olika utbildningsinsatser, som främjar HBT-personers lika rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting. Satsningarna ska motverka fördomar och diskriminering och främja ett gott bemötande gentemot alla medborgare. En eventuell ansökning om medel från Socialstyrelsen till utbildningsinsatser för att främja HBT-personers lika rättigheter och möjligheter kommer troligtvis att skötas av arbetsgivarenheten och rikta sig till all anställd personal i kommunen. Socialnämnden är positiv till det arbete som idag görs inom kommunen vad gäller mångfald i stort. Socialnämnden ställer sig också positiv till en eventuell ansökan om medel från Socialstyrelsen för att genomföra en utbildningsinsats med syfte att öka HBTkompetensen bland förvaltningens anställda. 17

18 131 Ändringar i arbetsordningarna för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Fastställa arbetsordningar för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet att gälla från Förrättningsarvode utgår inte för Kommunala pensionärsrådets presidiemöten. 3 Översända beslutet till kommunstyrelsen för kännedom. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Arbetsordningar för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet. Sammanfattning av ärendet Kommunala pensionärsrådet KPR har vänt sig till kommunstyrelsen med förslag om vissa förändringar i arbetsordningen för rådet. Förändringarna är följande: Förening som tillhör riksorganisation och har fler än 50 medlemmar får representeras i pensionärsrådet inkl. ersättare. (Tidigare fler än 100 medlemmar). Representanterna för socialnämnden ska ha ersättare. (Finns f n inte med i arbetsordningen). Protokoll ska delges ledamöter och ersättare samt publiceras på kommunens hemsida senast 14 dagar efter sammanträdena. Förrättningsarvode ska utgå för deltagande i KPR:s presidiemöten enligt gällande arvodesbestämmelser. Kommunstyrelsen tillstyrker förslagen. Socialnämnden bedömer dock att förrättningsarvode för presidiemöten inte bör utgå med hänsyn till att Kommunala handikapprådets referensgrupp inte får ersättning för sina sammanträden. Kommunala handikapprådets arbetsordning Kommunstyrelsen uppmanar i sitt beslut socialnämnden att samtidigt se över övriga råds arbetsordningar så att deras befogenheter likställs inom respektive arbetsområde. 18

19 Skriftlig arbetsordning finns även för Kommunala handikapprådet, KHR. Denna fastställdes samtidigt som KPR:s nu gällande arbetsordning KHR:s arbetsordning har en liknande uppbyggnad som KPR:s men skiljer sig åt på en del punkter t ex när det gäller representation i rådet där KHR har representanter från alla nämnder i kommunen. Istället för presidiemöten har KHR en referensgrupp som beredande organ. De båda rådens arbetssätt är i viss mån olika men funktionen som remissorgan är densamma liksom syftet med råden som innebär att förstärka inflytandet i frågor som berör pensionärer respektive funktionsnedsatta, verka för att respektive frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar etc. Förvaltningen bedömer att några större förändringar inte krävs i KHR:s arbetsordning. Dock bör det kursiverade nedan skrivas in med anledning av ändringarna i KPR:s arbetsordning: Under rubriken rådets sammansättning - Antalet ledamöter begränsas till en ordinarie med ersättare från följande nämnder etc. Under rubriken arbetsuppgifter - Protokoll delges ledamöter och ersättare samt publiceras på kommunens hemsida senast 14 dagar efter sammanträdena. 19

20 132 Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS Beslut Socialnämnden beslutar 1 Anteckna informationen. 2 Översända bifogad sammanställning till kommunfullmäktige. Ärende Rapport - ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 SoL och 28 LSS. Sammanfattning av ärendet Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer rapportera in gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut i sammanställd form. Till socialstyrelsen och revisorerna har nedanstående biståndsbeslut rapporterats som inte var verkställda vid brytdatumet Äldreomsorg SoL 1 ärende Brukaren har fått erbjudande om plats i särskilt boende men tackat nej. Individ- och familjeomsorg SoL 4 ärenden Två ärenden avser kontaktfamilj och ett familjehemsplacering. Lämpliga familjer saknas. Ett ärende avser boendestöd. LSS/Funktionsnedsättning 4 ärenden Två ärenden gäller bostad med särskild service där brukarna har tackat nej till förvaltningens erbjudanden. Övriga är ett ärende om kontaktperson, där kontaktpersonen sagt upp sig med kort varsel, och ett ärende gällande korttidsvistelse som är delvis verkställt. Övervägande Situationen är fortfarande relativt gynnsam i förvaltningen när det gäller ej verkställda beslut med få ärenden där dessutom flera personer har fått erbjudanden men tackat nej. Under många år har det varit svårt att rekrytera kontaktfamiljer/personer och familjehem, inte sällan p g a brukarnas särskilda önskemål. Dessa svårigheter har minskat men kvarstår till viss del. 20

21 133 Förvaltningschefen informerar Socialchefen informerar i följande frågor: - Vissa frågor gällande Alegränd trygghetsboende med anledning av artikel i lokaltidningen. - Utvecklingsarbete inom hemtjänsten under sept nov. Arbetet kommer att bedrivas sammanlagt 5 heldagar under perioden med brett deltagande från personalgrupper, enhetschefer m fl. - Redogörelse för hur verksamheten fungerat under semesterperioden. Vissa klagomål har noterats med anledning av höga temperaturer i boendena. I övrigt inga större problem. 21

22 134 Ekonomisk uppföljning Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Anteckna informationen. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning till och med juli månad. Socialnämnden redovisar ett överskott, exklusive försörjningsstöd, för perioden om 11,1 mkr. Det redovisade resultatet motsvarande period föregående år visade på ett underskott om 2,0 mkr. Administrationen gör ett överskott på 5,6 mkr. Detta beror på medel för helår avseende planerade platser på Ätranhemmet samt budgetmedel avseende lokalhyror. Falkenbergs egenregi uppvisar ett underskott på 2,5 mkr. Detta underskott återfinns i huvudsak inom verksamheten hemsjukvården. Detta förklaras av att budget för 2014 avseende delegerad HSL-tid överflyttats ifrån Myndighetsavdelningen till Hemsjukvården och därmed också Falkenberg egenregi. Då de beviljade HSL-timmarna i dagsläget överskrider budget, innebär även detta att de ersatta timmarna överskrider den budget som hemsjukvården har blivit tilldelad. Hemtjänsten FER visar ett underskott på 0,2 mkr för perioden. Föregående år visade verksamheten ett underskott på ca 5,3 mkr. Kostnaden för egenregin att utföra en hemtjänsttimme inom kundvalet ligger efter juli månad på 425 kr jämfört med 2014 års målkostnad på 391 kr/timme. Myndighetsavdelning redovisar ett överskott på 8,3 mkr efter juli månad. Anledningen till detta är i huvudsak medel avseende ej uppstartade platser inom verksamheten särskilt boende och daglig verksamhet. Försörjningsstödet visar efter juli månad ett underskott om 4,1 mkr. Resultatet föregående år motsvarande period var ett underskott om 4,5 mkr. Område Periodens budget Utfall perioden Budget senaste 12 månaderna Utfall senaste 12 månaderna Budget 2014 Hemtjänst Administration Egenregi Myndighetsavdelning Nettokostnad exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Nettokostnad inkl. försörjningsstöd Utfall

23 135 Budget Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar 1 Godkänna budgetunderlag enligt majoritetens förslag. 2 Uppdra åt förvaltningen att definiera vilka tjänster som ska tillhandahållas i trygghetsboende och trygghetsboende plus. Beslutsunderlag Budgetunderlag Investeringssammanställning. Sammanställning äskanden drift. Sammanfattning av ärendet Nämnderna ska som ett led i kommunens planerings- och uppföljningsprocess upprätta ett budgetunderlag för som ska vara anpassat till budgetramarna för samma år. För år 2016 ska nämnderna lämna budgetäskanden vilka ska vara ett underlag för budgetberedningens arbete med budgetramar för detta år. Utöver budgetdokumentet ska nämnderna även redovisa nu kända faktorer som kan påverka verksamheter och ekonomi långsiktigt. Majoritetens förslag Föreligger av majoritetsgruppen upprättat förslag till budgetäskanden för (Bilaga till protokollet). Tilläggsäskanden socialdemokraterna Den socialdemokratiska gruppen yrkar tilläggsäskanden enligt nedanstående uppställning. (Tkr) Personalbemanning särskilda boenden Kompetensutbildning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutat enligt majoritetens förslag. 23

24 Reservation Britt-Marie Jonsson (S), Fredrik Johansson (S), Sebastian Ghafari (S), Thomas Fagenheim (S) och Lena Dygården (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Per Sjövall (V) antecknar avvikande mening till förmån för socialdemokraternas förslag. Tilläggsäskande centerpartiet Den centerpartistiska partigruppen föreslår att 250 tkr avsätts 2015 som stimulans till att utveckla träffpunkter på landsbygden. Yrkanden, propositionsordning och beslut Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till förslaget. Britt-Marie Jonsson (S) yrkar avslag och att åtgärderna ska inrymmas i den av nämnden beslutade aktivitetspotten. I yrkandet instäm mer Gerd Stenström (M), Gert Persson (M), Kerstin Norrman (M) och Rie Boulund (M). Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden avslagit förslaget. Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. Den som stöder centerpartiets förslag röstar Ja, den som vill avslå förslaget röstar Nej. Ja-röster lämnas av Shlomo Gavie (C), Maria Larsson (C) och Monica Hansson (C). Nej-röster lämnas av Britt-Marie Jonsson (S), Kerstin Norrman (M), Fredrik Johansson (S), Sebastian Ghafari (S), Gert Persson (M), Thomas Fagenheim (S), Elisabet Karlsson (FP), Lena Dygården (S), Gerd Stenström (M) och Rie Boulund (M). Socialnämnden har således med 10 röster mot 3 avslagit föreliggande förslag. Reservation Shlomo Gavie (C), Monica Hansson (C) och Maria Larsson (C) reserverar sig mot beslutet. Socialchefen informerar om att budgeten diskuterats i socialförvaltningens samverkanskommitté och att arbetstagarorganisationerna inom vissa områden anser äskandena otillräckliga. 24

Protokoll Nr 2. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 2. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 08.30-11.30 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Monica Hansson (C), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-15.00 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-14 288 Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP)

Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Protokoll Nr 11 Sammanträdesdatum 2014-12-17 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 1

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 1 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 1 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-10.35 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övriga ersättare Tjänstemän Jan Berge, ordf (mp) Britt-Marie Jonsson,

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Monica Hansson (c)

Läs mer

Elisabet Karlsson (FP) Ester Lindstedt-Staaf (KD) Sebastian Ghafari (S)

Elisabet Karlsson (FP) Ester Lindstedt-Staaf (KD) Sebastian Ghafari (S) Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sammanträdestid 8.30-11.30 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson (S), 2:e vice

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Protokoll Nr 1. Närvarande

Protokoll Nr 1. Närvarande Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2013-01-30 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson (S),

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 19:30 Plats och tid 40-55 Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP) Karin

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. (AU 229) KS 2014-297

Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. (AU 229) KS 2014-297 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-09-08 219 Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. (AU 229) KS 2014-297 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll Nr 1. Närvarande

Protokoll Nr 1. Närvarande Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2010-01-27 Sammanträdestid 08.30-11.15 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordf. Monica Hansson (c), 1:e vice

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 10

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 10 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 10 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Tjänstemän Jan Berge, ordf (mp) Britt-Marie Jonsson, v ordf (s) Sigge Dahnberg

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0246 Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-09-18 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-09-18 1 (15) 2012-09-18 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus 18 september kl. 8.30 11.45 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Annelie Olin (C) Ann Johansson (S) Lars Ingvert (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Omsorgsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna-Lena Carlsson Sammanträdesdatum 17 december 2015 Plats och tid KF-salen, Stadshuset, 09:00 12:00 Julsmörgås serveras kl 12:00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00. Närvaro/Frånvaro

Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00. Närvaro/Frånvaro Sociala utskottet 2012-08-15 Sidan 1 av 14 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00 Niclas Andrén (M) ordförande Tobias Svensson (S) Monia Persson (M) Kent Hansson (M) Eva Tengeland

Läs mer

Socialnämnden. Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Närvarande

Socialnämnden. Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Närvarande Socialnämnden Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2017-04-26 Sammanträdestid 08.30-12.05 Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Rie Boulund (M), ordförande Fredrik Johansson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 13 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst). (AU 363) Dnr KS 2012-427 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-08-24 1 Innehållsförteckning Ärende 81 Information om projekt arbetsglädje ger bra arbetsmiljö... 3 82 Månadsuppföljning juli... 4 83 Avgifter... 5 84 Budget 2017... 6 85 Informationsärenden... 8

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 284 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum 2014-10-21 Sammantradestid 16.00-16.30 FALKENBERG Kommunfullmaktige Narvarande Ledamdter Stig Agnaker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Per Johansson (C) Kerstin Angel (C)

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd)

Sammanträdestid 8.30-11.45. Dan Roskvist (m) Kerstin Rosell (s) Elisabet Karlsson (fp) Ester Lindstedt-Staaf (kd) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2008-09-10 Sammanträdestid 8.30-11.45 Socialnämndens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer