Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014"

Transkript

1 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl Gemensam lunch för regionstyrelsens ledamöter och ersättare, kl Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Beslutsärenden Fullmäktigeärenden 1. Bildande av regionalt bredbandsbolag Netwest AB Diarienummer RS Vidareutveckling av Sahlgrenska Science Park Diarienummer RS Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare Diarienummer RS Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet ambulanshelikopter Värmland - Dalarna Diarienummer RS Förslag till ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden Diarienummer RS Planeringsdirektiv för tillägg Diarienummer RS Yttrande över motion av Hanna Wigh med flera (SD) om kostnadsfria läkemedel för barn i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS Styrelseärenden 8. Uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott Diarienummer RS Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

2 Föredragningslista från regionstyrelsen, (3) 9. Förslag till detaljerad investeringsplan för 2015 Diarienummer RS Kompletterande ekonomiska analyser av åtgärder i miljöprogram Diarienummer RS Botaniska trädgården slutredovisning besökstoalett Diarienummer RS Uddevalla sjukhus, ombyggnad av administrativa lokaler Diarienummer RS Sjukhuset i Mariestad, ombyggnad av administrativa lokaler Diarienummer RS Svenljunga naturbruksgymnasium, nybyggnad av småskaligt viltslakteri Diarienummer RS Sahlgrenska sjukhuset, golvåtgärder på grund av emissioner, etapp 1 Diarienummer RS Samverkan med andra landsting om IT-system Privera Diarienummer RS Bemyndiganden och fullmakter för finansförvaltningen och moderförvaltningen och landstingets anknutna stiftelser år 2015 Diarienummer RS Finansiering av AT-platser 2015 Diarienummer RS Åtkomst till journalinformation via säkra e-tjänster för invånare i Västra Götaland Diarienummer RS Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C Diarienummer RS Svar på Göteborgs stads förfrågan till parterna om Avtal om medfinansiering av Västsvenska paketet Diarienummer RS Värdskap för Assembly of European Regions (AER) generalförsamling 2015 Diarienummer RS Tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS

3 Föredragningslista från regionstyrelsen, (3) 24. Uppdelning av eget kapital för vårdval Rehab Diarienummer RS Campus Nya varvet Diarienummer RS Finansiering av IS/IT budgetåret 2015 Diarienummer RS Reviderade rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter i regionstyrelsen Diarienummer RS Svar på revisionsrapport Granskning av Pensionsskuld/Inrapportering till KPA Diarienummer RS Inriktning för medverkan vid Almedalsveckan 2015 Diarienummer RS Delegeringsärenden Diarienummer RS Anmälningsärenden Diarienummer RS Valärenden Diarienummer RS Övriga frågor Information A. Information från regiondirektören B. Utbildning av nyvalda i regionstyrelsen efter avslutat sammanträde, kl : 1. Presentation av regionkansliet Ann-Sofi Lodin 2. Offentlighet och sekretess, diarieföring Lina Kolsmyr 3. Säkerhet Valter Lindström 4. Beredningsrutiner Elisabet Ericson Johnny Magnusson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se ).

4 Ärende 15

5

6 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Sahlgrenska sjukhuset, golvåtgärder på grund av emissioner, etapp 1 Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra golvåtgärderna i etapp 1 inom 23 mnkr vilket finansieras som extra investering ur regionstyrelsens ram. 2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inarbeta evakueringshyreskostnaderna på 2,36 mnkr i aktuell årsbudget. 3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag för kapitaltjänstkostnaderna under tio år, med 3 mnkr år ett, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete. Sammanfattning av ärendet Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset är behäftad med en rad byggfel. Våren 2014 kunde det säkerställas att det fanns problem med emissioner från golven. Problemen har varit så omfattande att delar av personalen inte kunnat vistas i lokalerna. För att åtgärda problemen krävs att lokalerna evakueras och att golven byggs om. Detta bör ske så snart som möjligt för att minimera påverkan på vårdverksamheten. Åtgärderna föreslås ske etappvis. Detta tjänsteutlåtande omfattar etapp 1. Fördjupad beskrivning av ärendet Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset stod klar Byggnaden har varit behäftad med en rad byggfel som genom åren åtgärdats. Efter något år började rapporter komma om att personalen på vissa avdelningar upplevde problem med innemiljön och företagshälsovården kopplades in. Ohälsotalen har sedan eskalerat och under slutet av 2012 påbörjade Västfastigheter mer övergripande mätningar av bland annat fukt i golv. Under 2013 var situationen så kritisk att en del av personalen inte kunde vistas i lokalerna. Det påverkade vårdverksamheten i form av neddragna vårdplatser mm. Våren 2014 kunde det säkerställas att problemen beror på emissioner från golven som frigjorts på grund av för hög fukthalt i betongen vid mattläggningen. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

7 Datum (2) Diarienummer RS Enda framkomliga åtgärd har bedömts vara att lägga ett ventilerat golv i samtliga vårdlokaler i byggnaden. På grund av golvvärme som enda värmekälla kommer även radiatorer behövas som ersättning. Åtgärderna behöver genomföras snarast på grund av det trängda personalläget som påverkar verksamhetens möjlighet att bedriva vård enligt uppdrag. För att genomföra arbetet krävs evakuering i huvudsak inom Sahlgrenskatomten men även till Högsbo sjukhus. Detta tjänsteutlåtande beskriver åtgärder i etapp 1. Etapp 2 innebär evakueringar samt åtgärder av resterande våningsplan i byggnaden. Regionkansliet återkommer till ägarutskottet i denna fråga. Samtidigt pågår särskild besiktning med utomstående oberoende besiktningsman. Denna besiktning kommer att slå fast ansvarsfrågan för konsulter, entreprenören respektive Västra Götalandsregionen, Västfastigheter. Resultatet från besiktningen skulle varit klart strax efter sommaren, men har blivit försenad med anledning av ärendets stora komplexitet. Nu bedöms att besiktningen kommer att bli färdig under november månad. Fastighetsnämnden har bedömt att åtgärderna måste genomföras snarast för att minimera påverkan på vårdverksamheten. För detta begär fastighetsnämnden i en första etapp 23 mnkr och att nämnden får kostnadstäckning för evakueringshyreskostnader och kapitaltjänstkostnader. Ekonomi Investeringsutgiften för golvåtgärder bedöms till 23 mnkr. Regionstyrelsen föreslås besluta att tilldela fastighetsnämnden 23 mnkr för genomförande av golvåtgärderna i etapp 1. Fastighetsnämnden begär kostnadstäckning för kapitaltjänstkostnaderna på 3 mnkr år ett, för 10 årig avskrivning, liksom för evakueringshyreskostnaderna på 2,36 mnkr i aktuell årsbudget. Beredning Ärendet har beretts i fastighetsnämnden Ärendet har beretts av regionkansliet i samverkan med Västfastigheter. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Fastighetsnämnden protokoll , 70. Beslutet skickas till Regionkansliet ekonomiavdelningen, Fastighetsnämnden,

8

9

10

11

12

13 Ärende 16

14

15 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Objekt Ekonomi och ersättning Handläggare: Berit Zackrisson Telefon: E-post: Till ägarutskottet Samverkan med andra landsting rörande IT-system Privera Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 1. Västra Götalandsregionen (VGR) fortsätter att sköta förvaltningen av system Privera. Det inkluderar även förvaltning åt andra landsting. 2. VGR ska fortsätta förhandlingar i syfte att teckna samverkansavtal med andra landsting om gemensam finansiering av utvecklings- och förvaltningskostnader för Privera. Varje landstings andel av finansieringen ska stå i proportion till det egna landstingets befolkningsmängd. 3. Avtalsrelationen och leveranser rörande Privera avvecklas för de landsting som inte är beredda att finansiera fortsatt utveckling. 4. Ekonomidirektören får i uppdrag att teckna avtal om samverkan kring utveckling och förvaltning avseende Privera med de landsting som väljer att delta i utvecklingsarbetet. 5. Ekonomidirektören får i uppdrag att utreda om Privera bör överföras till Inera för förvaltning och utveckling. Sammanfattning av ärendet Privera är ett IT-system som har skapats för att beräkna ersättning till de privata vårdgivare som tillämpar lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapi. Privera har utvecklats av VGR och har varit i drift sedan VGR förvaltar, utvecklar och hanterar andra linjens support för samtliga landsting (Parter). VGR hanterar installationer med mera. Systemet ägs av VGR, som är licensgivare till programvaran Privera. Systemet måste vidareutvecklas för att motsvara tekniska krav inom VGR och för att uppfylla säkerhets- och lagkrav. De samverkande Parterna, har ett ömsesidigt intresse av att uppnå samordningsvinster, det vill säga att Parterna delar på kostnaderna i stället för att var och en bygger upp egna lösningar med egen kompetens. För Privera innebär det att Parterna tar ett gemensamt ansvar för förvaltningskostnader, utvecklingskostnader och funktionalitet, t ex laganpassningar. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

16 Datum (2) Diarienummer RS I beredningen har juridiska aspekter belysts. Sammantaget bedömer VGR att verksamheten avseende Privera bedrivs i enlighet med kommunallagens regler. System Privera säljs inte på den öppna marknaden. Parterna finansierar utveckling och förvaltning gemensamt, kostnaderna särredovisas och självkostnadsprincipen tillämpas. Finansieringen sker i proportion till respektive landstings befolkningsmängd. För verksamheten rörande Privera är det tillräckligt med interkommunala avtal eftersom utveckling och förvaltning av systemet inte är någon tung investering för något av de samverkande landstingen. Ett uppdrag ska ges till Priveraförvaltningen för att utreda om systemet kan överföras till den nationella organisationen Inera för framtida förvaltning, utveckling och samverkan avseende system Privera. Beredning Ärendet har föredragits för VGR:s objektägare för Privera. De landsting som använder Privera har diskuterat utvecklingen av systemet, hur finansieringen ska gå till och arbetsformer sedan hösten De fackliga organisationerna har informerats om ärendet vid MBL 22/9. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Beslutet skickas till Ekonomidirektör Objektägare Ekonomi och ersättning Objektledare Ekonomi och ersättning

17 Ärende 17

18

19

20

21

22 Västra Götalandsregionen 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet/Ekonomi Handläggare: Lars Hillerström Telefon: Till regionstyrelsen Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands Läns landsting, organisationsnummer , och landstingets anknutna stiftelser år 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2015, befullmäktiga nedan förtecknade personer att med för Västra Götalands läns landsting (även kallad Västra Götalandsregionen) bindande verkan företa angivna rättshandlingar samt återkalla nedan angivna bemyndigande: 1. Betalningar Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Tuula Ranta, ekonom Stefan Funkerud, ekonom Lena Persros och ekonom Kristina Tornberg två i förening: utföra alla former av betalningar och överföra medel till annat konto i bank eller post från regionens eller dess nämnder och förvaltningars samtliga nuvarande eller blivande konto i bank, till bank endossera till regionen eller till dess nämnder och förvaltningar ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på regionen tillhörigt konto i bank, i bank inlösa till regionen eller dess nämnder och förvaltningar ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på regionen eller dess nämnder och förvaltningar tillhörigt konto i bank, teckna avtal om kontonära tjänster, uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på samtliga regionens eller dess nämnder och förvaltningars nuvarande eller blivande konton i bank. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

23 Datum (4) Diarienummer RS Ingå avtal Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att ingå avtal om kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta, däribland certifikatlån, obligationslån och reverslån, ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc), ingå avtal om placering av likvida medel, ingå avtal om in- respektive utlåning med hel- och delägda landstingskommunal företag, ingå avtal om checkräkningskrediter och lånelöften (däribland s k back-up avtal), ingå avtal om betalningsförmedling och centralkonton samt därmed sammanhängande finansiella tjänster, lämna bankfullmakt till nämnder och hel- och delägda landstingskommunala företag som är anslutna till regionens centralkontosystem. ingå avtal med extern kapitalförvaltare. 3. Ingå avtal per telefon Envar av finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Anna-Maria Koutsikouri Bergström att, ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter, ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter. ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar. 4. Underteckna deklarationer Redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Lena Persros, ekonom Anna Karlsson, ekonomi Stefan Funkerud, ekonomi Kristina Gustafsson och ekonom Kristina Tornberg, två i förening att: underteckna skattedeklaration avseende moms, arbetsgivaravgift och preliminär skatt, underteckna särskild självdeklaration och särskild uppgift för årlig taxering av särskild löneskatt och fastighetsskatt, underteckna preliminär självdeklaration för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt d v s F-skatt. 5. Underteckna redovisningsräkning Ekonomidirektör Joakim Björck, budgetchef Mattias Berntsson och ekonom Kristina Tornberg två i förening att: underteckna redovisningsräkning avseende kommunalskattemedel, kommunalekonomisk utjämning m m, underteckna underlag från skatteverket för utdebitering av landstingsskatt (skatteuppgift).

24 Datum (4) Diarienummer RS Skattemål Ekonomidirektör Joakim Björck och redovisningschef Anita Wessman var och en att: begära omprövning och överklagan i skattemål, anstånd med betalning av skatt samt upprätta övriga handlingar vid kommunikation med skattemyndigheten, företräda Västra Götalands läns landsting vid domstolsprocesser i skattemål. 7. Försäkringar Redovisningschef Anita Wessman, ekonom Lena Persros, ekonom Kristofer Weiler och ekonom Stefan Funkerud två i förening att: inrapportera Preliminära och Slutliga uppgifter till FORA avseende debitering av premier AGS-KL och TFA-KL, inrapportera Arbetsgivaruppgifter till KPA avseende redovisning av löneunderlag för fastställande av premier TGL-KL, För regionens anknutna stiftelser: 1. Firmateckning anknutna stiftelser Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att Att teckna firman för samtliga anknutna stiftelser till Västra Götalands läns landsting 2. Betalningar Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Stefan Funkerud, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Tuula Ranta, ekonom Lena Persros och ekonom Kristina Tornberg två i förening: utföra alla former av betalningar för landstingets anknutna stiftelser, till bank endossera till de anknutna stiftelsernas ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank, i bank inlösa till de anknutna stiftelsernas ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank, teckna avtal om kontonära tjänster, uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på de anknutna stiftelsernas nuvarande eller blivande konton i bank. 3. Ingå avtal Ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att

25 Datum (4) Diarienummer RS ingå avtal om placering av likvida medel, ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc), ingå avtal med extern kapitalförvaltare. 4. Ingå avtal per telefon Envar av finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Anna-Maria Koutsikouri Bergström att, ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter, ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter. ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

26 Ärende 18

27

28 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RSK Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ HR-strategiska avdelningen Handläggare: Eva Lundh Telefon: E-post: Till personalutskottet Finansiering av AT-platser i Västra Götalandsregionen 2015 Förslag till beslut 1. Personalutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att avsätta 217 miljoner kronor till 200 AT-platser Sammanfattning av ärendet Finansieringen av de 200 AT-platserna inom Västra Götalandsregionen räknas upp med en lägre procentsats än övrig verksamhet på akutsjukhusen. Detta ärende syftar till att uppräkningen för sjukhusens AT-platser ska motsvara den procentsats som finns i Sveriges Kommuner och Landstings timlöneprisindex. I budgetunderlaget för kommer utvecklingen för finansiering av ATplatserna att beskrivas. Fördjupad beskrivning av ärendet De senaste åren har Västra Götalandsregionen haft 200 AT-platser fördelade på ett antal sjukhus avsattes 210,5 miljoner kronor för ändamålet. Enligt planeringsdirektivet för 2015, diarienummer RS , är effektiviseringskravet för nämnder och styrelser utanför hälso- och sjukvården 1,0 procent och för akutsjukhusen 0,0 procent. Finansieringen av AT-platserna sker från personalutskottet vilket gör att uppräkningen av 2014 års 210,5 miljoner kronor skett med 1,8 procent. Detta gör att finansieringen till AT-platserna som är placerade på sjukhusen inte räknas upp med den procentsats som övrig verksamhet på sjukhusen gör. För att inte försämra bidraget till AT-platserna bör en högre uppräkning ske. Den uppräkning med 1,8 procent som gjorts motsvarar 214,3 miljoner kronor 2015 medan en uppräkning med 3 procent motsvarar 217 miljoner kronor. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

29 Beredning Förslaget har beretts av HR-strategiska avdelningen i samarbete med regionkansliets ekonomichef. Regionkansliet Karin Odhnoff Personaldirektör Eva Lundh HR-chef, kompetensförsörjning

30 Ärende 19

31

32 Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 1 Västra Götalandsregionen Hälso-och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Christina Fagerberg Telefon: E-post: Till regionstyrelsen Åtkomst till journalinformation via säkra e-tjänster för invånare i Västra Götaland Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut 1. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag till genomförandeplan för införandet av leverans av journalinformation via säkra e-tjänster till invånare i Västra Götaland. Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionen ska, mot bakgrund av den nationella handlingsplanen för ehälsa och beslut i fullmäktige, arbeta med att tillgängliggöra journalinformation till invånarna på ett säkert sätt. För att införa leverans av journalinformation via säkra e-tjänster från regionens samtliga journalsystem behöver en genomförandeplan tas fram. Genomförandeplanen ska bl.a. innehålla förslag till regelverk, tidplan, kostnadsberäkning och finansiering av införandet av journal på nätet. Fördjupad beskrivning av ärendet Bakgrund En nationell handlingsplan för ehälsa antogs i juni 2012 av styrelsen för Sveriges kommuner och landsting. Strategin Nationell ehälsa syftar till att skapa tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, "rätt information, till rätt person, i rätt tid". Huvudstrategin är att stärka möjligheterna för invånarna att medverka i den egna vården och att stödja varje invånares engagemang för den egna hälsan. Det kan bland annat understödjas genom att individen har tillgång till sina egna hälsodata för att enkelt och säkert kommunicera med vården. Regionfullmäktige beslutade 2012, RF 19, att Västra Götalandsregionen ska ha hög beredskap för rask anpassning av de egna journalsystemen när det nationella systemet med Mina journaler står klart. Beslutet fattades mot bakgrund av en motion om att underlätta för patienter att ha tillgång till sina egna journaler. Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5, Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

33 Datum (3) Diarienummer RS Syftet med journal på nätet Att tillgängliggöra journalinformation till invånare via säkra e-tjänster är ett högt prioriterat mål för landsting och regioner. Syftet med att tillgängliggöra journalinformation via internet är att underlätta för patienter att vara delaktig i vården och ta ansvar för sin egen hälsa samt att göra vården mer transparent och begriplig. I Västra Götaland anger 48 % av invånarna att det skulle vara mycket bra eller bra att kunna läsa sin journal på Internet (Vårdbarometern 2013). Nyttoeffekter Ineras förstudie Din journal på nätet 2011, forskning och erfarenheter visar flera nyttoeffekter av journal på nätet: Patienten får bättre överblick över sin hälsa och vårdsituation Patienten känner sig bättre informerad och därmed mer förberedd och motiverad Patienten upplever en ökad delaktighet i vården och kan vara medaktör Journalen fungerar som ett verktyg för samverkan mellan vårdgivare och vårdtagare Bättre efterlevnad till behandlingar Vården blir mer begriplig och transparent Förtroendet för vården ökar I Uppsala läns landsting har invånarna haft tillgång till journal på nätet sedan slutet av Många erfarenheter från Uppsala läns landsting kan användas vid ett införande i Västra Götalandsregionen. Även erfarenheter från Region Skåne, som har infört ejournal våren 2014, kan utgöra underlag för införande i VGR. Genomförandeplan För att möta invånarnas krav och de nationella målen planerar Västra Götalandsregionen att tillgängliggöra information från journalsystemen via säkra e-tjänster till invånare i Västra Götaland. Arbetet behöver bedrivas i ett särskilt införandeprojekt. I regionen finns ett flertal journalsystem, olika i primärvården och på sjukhusen. Systemen har också olika tekniska förutsättningar för anslutning till nationell lösning för åtkomst till journalinformation via säkra e-tjänster. Därför beräknas ett införande behöva genomföras i etapper. Arbetet beräknas pågå under Obstetrix, journalsystem för Mödrahälsovård och förlossning, är tänkt att anslutas först. Därefter planeras att sjukhusens journalsystem Melior och Bild- och funktionsregistret ska anslutas. I en sista etapp ansluts primärvårdens journalsystem Asynja Visph. För att förbereda införandet behöver förutsättningarna klarläggas. En särskild genomförandeplan behöver tas fram med förslag till regelverk, tidplan, kostnadsberäkning och finansiering av införandet.

34 Datum (3) Diarienummer RS Beredning Ärendet har beretts vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen, branschledning Hälso-och sjukvård och objekt Huvudprocess vård. Hälso-och sjukvårdsavdelningen Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Stokland Sjukhusdirektör Objektägare Huvudprocess vård Besluten skickas till Koncernledning Hälso-och sjukvård

35 Ärende 20

36 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet Handläggare: Hans Ekman Telefon: E-post: Till Regionstyrelsen Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar 1. Godkänna redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C- läkemedel. 2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper får avropas upp till 190 mnkr från moderförvaltningen. 3. Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för Sammanfattning av ärendet Program- och prioriteringsrådet har utarbetat ett förslag till ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C som en extra etapp i regionens process för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag. Förslaget bygger på en nationell rekommendation till landstingen att införa aktuella läkemedel för behandling av prioriterade patientgrupper i enlighet med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om läkemedelsförmån. De nya läkemedlen mot hepatit C kommer att införas för behandling av de patienter som är svårast sjuka, det vill säga de som har en mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4), och till de som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion. I budget 2015 (RF ) tillförs HSS för ordnat införande 150 mnkr från och med Samtidigt anges att regionstyrelsen får återkomma till kostnader för vård av hepatit-c patienter. Hälso- och sjukvårdsutskottet har behandlat ärendet och föreslår regionstyrelsen besluta 1. Regionstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C-läkemedel. 2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2014 och 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper upp till 30 mnkr 2014 och 190 mnkr 2015 tas från moderförvaltningen. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

37 Datum (2) Diarienummer RS Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för Regionkansliet bedömer nu att kostnaderna för ordnat införande ryms inom HSU s ordinarie ramar 2014 men inte Förslaget till beslut har därför justerats. Beredning Beredning har skett på hälso- och sjukvårdsavdelningen samt ekonomiavdelningen, Regionkansliet. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Beslutet skickas till Hälso- och sjukvårdsutskottet Ann Söderström Joakim Björck

38

39 Västra Götalandsregionen 1 (4) Justerat Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 3 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Anna Lindhé Telefon: E-post: Till hälso- och sjukvårdsutskottet Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut 1. Regionstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C-läkemedel. 2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2014 och 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper upp till 30 mnkr 2014 och 190 mnkr 2015 tas från moderförvaltningen. 3. Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för Sammanfattning av ärendet Program- och prioriteringsrådet har utarbetat ett förslag till ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C som en extra etapp i regionens process för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag. Förslaget bygger på en nationell rekommendation till landstingen att införa aktuella läkemedel för behandling av prioriterade patientgrupper i enlighet med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om läkemedelsförmån. De nya läkemedlen mot hepatit C kommer att införas för behandling av de patienter som är svårast sjuka, det vill säga de som har en mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4), och till de som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion. I förslaget till fastställande av budget 2015 samt flerårsplan för Västra Götalandsregionen (RS ) tillförs HSS, för det som kallas ordnat införande, 150 mnkr från och med Samtidigt anges att regionstyrelsen får återkomma till kostnader för vård av hepatit-c patienter. Motivet för detta är att efterfrågan på de nya läkemedlen är mycket stor och de tillkommande kostnaderna är betydande. Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5, Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

Journal via nätet Västra Götaland

Journal via nätet Västra Götaland Journal via nätet Västra Götaland Bakgrund Nationell handlingsplan för e-hälsa 2013-2018 Syfte: att stärka möjligheterna för invånarna att medverka i den egna vården och att stödja varje invånares engagemang

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-03-27

BESLUT. Datum 2015-03-27 BESLUT 1 (6) Datum 2015-03-27 Vår beteckning SÖKANDE AbbVie AB Box 1523 171 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (6) Datum 2016-12-15 Vår beteckning FÖRETAG Gilead Sciences Sweden AB Hemvärnsgatan 9, 8 tr. 171 54 Solna SÖKANDE Samtliga landsting Koncernstab Hälso- och sjukvård Regionens hus 405 44 Göteborg

Läs mer

2014-10-29. Namn Form Styrka Förp. Varunr. AIP AUP (SEK)

2014-10-29. Namn Form Styrka Förp. Varunr. AIP AUP (SEK) 2014-10-29 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Gilead Sciences Sweden AB Hemvärnsgatan 9, 8 tr. 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 11-2015 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (8) Datum 2016-09-23 Vår beteckning SÖKANDE Gilead Sciences Sweden AB Hemvärnsgatan 9, 8 tr. 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015 Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 29 oktober 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 29 oktober 2015 Plats: Hotell Scandic Billingen,

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Journal via nätet. Frågor och svar. Koncernkontoret Hälso- och sjukvård. Om e-tjänsten Journalen

Journal via nätet. Frågor och svar. Koncernkontoret Hälso- och sjukvård. Om e-tjänsten Journalen Koncernkontoret Hälso- och sjukvård Journal via nätet Frågor och svar Om e-tjänsten Journalen Vad är e-tjänsten Journalen? Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

1 (8) Förvaltning/enhet Handläggare: Ann-Marie Olhede Telefon: 076-116 90 01 E-post: ann-marie.olhede@vgregion.se

1 (8) Förvaltning/enhet Handläggare: Ann-Marie Olhede Telefon: 076-116 90 01 E-post: ann-marie.olhede@vgregion.se 1 (8) Utredning Datum Diarienummer Förvaltning/enhet Handläggare: Ann-Marie Olhede Telefon: 076-116 90 01 E-post: ann-marie.olhede@vgregion.se Till Ägarutskottet Utredning om tandhygienistutbildningen

Läs mer

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi 2017-2020 FÖR EN ÄNNU BÄTTRE LÄKEMEDELSANVÄNDNING 1 1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning Övergripande mål enligt Region Skånes Läkemedelsstrategi

Läs mer

26 Yttrande över motion angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel RS140395

26 Yttrande över motion angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel RS140395 26 Yttrande över motion angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel RS140395 Ärendet I en motion från Margit Bik, Socialdemokraterna yrkas att Region Halland ska införa användning att

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-27 Diarienummer HS 113-2015 Ärende 5 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Johan Flarup Telefon: 0709-10 31

Läs mer

Västra Götalandsregionens regelverk för enskilds direktåtkomst till journaluppgifter via säkra e-tjänster

Västra Götalandsregionens regelverk för enskilds direktåtkomst till journaluppgifter via säkra e-tjänster 1 (8) Regelverk Datum 2016-03-07 Diarienummer RS 3236-2014 HS 186-2015 Västra Götalandsregionen Koncernstab hälso-och sjukvård Handläggare: Christina Fagerberg Telefon: 073-660 15 63 E-post: christina.fagerberg@vgregion.se

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Nya läkemedel vid Hepatit C

Nya läkemedel vid Hepatit C Nya läkemedel vid Hepatit C Nationellt ordnat införande Landstingens samverkansmodell för läkemedel Uppföljning januari 2014 augusti 2015 Pia Frisk, Analys & Utvärdering, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 101-117 Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30 Plats: Regionens hus, sal A Budget 2016 - revidering Diarienummer: RJL 2016/740 Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE TLV fattar beslut om att läkemedel ska ingå läkemedelsförmånerna utifrån en värdebaserad prissättning Det värdebaserade systemet för subvention

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:83 LS 0906-0522 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor PM Antagna av regionfullmäktige 2001-03-06, 55 Juridiska avdelningen Referens Datum Diarienummer Björn Ahlberg 2001-01-15 98-2001 Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering

Läs mer

BESLUT. Gilead Sciences Sweden AB Hemvärnsgatan 9, 8 tr Solna

BESLUT. Gilead Sciences Sweden AB Hemvärnsgatan 9, 8 tr Solna BESLUT 1 (7) Datum 2015-06-15 Vår beteckning SÖKANDE Gilead Sciences Sweden AB Hemvärnsgatan 9, 8 tr. 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Projekt- / förstudiedirektiv *Projekt Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet *Projektägare Maria Dalemar *Projektledare Lina Jacobsson Projektstyrgrupp

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Arbetsprocesser för NT-rådet

Arbetsprocesser för NT-rådet 2015-11-10 Vårt dnr: 1 (6) Vård och Omsorg Sofie Alverlind Arbetsprocesser för NT-rådet NT-rådets arbetsprocesser är under kontinuerlig utveckling varför detta skall betraktas som ett levande dokument

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-10-19 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-10-15 Dnr 416/2014 1 (5) Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem Konkurrensverkets beslut Kravet på anslutning som

Läs mer

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-25 Dnr 1601903 1 (5) Regionstyrelsen Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering Ordförandens

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

och Frölunda Specialistsjukhus Dnr:

och Frölunda Specialistsjukhus Dnr: Plats: Bergabo hotell & konferens, Tjörn Datum och tid: Onsdag 24 augusti Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson, (M) vice ordförande Morgan Hedman (S) Ann-Britt Svensson (S)

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-11-21 1 (12) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen PROTOKOLL 2015-08-18 245 Villkorat anbud samt ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn 246 Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 1 (7) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 Tid: 09.30 11.45 Plats: Residenset, Vänersborg Närvarande

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Välkommen! Forum för ordnat införande av nya läkemedel. 13 oktober 2014

Välkommen! Forum för ordnat införande av nya läkemedel. 13 oktober 2014 Välkommen! Forum för ordnat införande av nya läkemedel 13 oktober 2014 Varför nationellt ordnat införande? OtIS-projektet (NLS 6.1) Ta fram en gemensam process mellan landsting, myndigheter och företag

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-06-07 89 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg RS170298 Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se Nyhetsbrev Nr 1, 2013 Vad får ett nytt läkemedel kosta? Årets första nätverksträff ägde rum den 20 februari. Mötet inleddes med att moderator Krister

Läs mer

Utveckling av den värdebaserade prissättningen

Utveckling av den värdebaserade prissättningen Utveckling av den värdebaserade prissättningen UTVECKLING AV TREPARTSÖVERLÄGGNINGAR KORTFATTAT PRESENTATIONSMATERIAL DECEMBER 2015 Detta är ett kortfattat presentationsmaterial för djupare beskrivning

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 1 april 2014 Plats: Blå salongen, Residenset, Vänersborg Tid: 9-12 Protokollsjustering

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen

Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen Central förvaltning Sammanträde 2016-10-24 Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-10-24 kl 13:00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 21 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian - Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-11 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir) Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) Sovaldi (sofosbuvir)

Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir) Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) Sovaldi (sofosbuvir) Nämnd 2016-12-15 Punkt: 7 Underlag för beslut om subvention Ansökan om prisändring Nämnden för läkemedelsförmåner (sofosbuvir/velpatasvir) Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir) Sovaldi (sofosbuvir) Utvärderade

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-10-24

BESLUT. Datum 2014-10-24 BESLUT 1 (5) Datum 2014-10-24 Vår beteckning SÖKANDE Campus Pharma AB Erik Dahlbergsgatan 14 411 26 Göteborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna YTTRANDE 1(2) Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna Att Landstinget tillskriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att läkemedlet

Läs mer

Datum 2016-03-15 Dnr 1402868. Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning

Datum 2016-03-15 Dnr 1402868. Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1402868 1 (7) Regionstyrelsen Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2017-01-23 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer