Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014"

Transkript

1 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl Gemensam lunch för regionstyrelsens ledamöter och ersättare, kl Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Beslutsärenden Fullmäktigeärenden 1. Bildande av regionalt bredbandsbolag Netwest AB Diarienummer RS Vidareutveckling av Sahlgrenska Science Park Diarienummer RS Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare Diarienummer RS Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet ambulanshelikopter Värmland - Dalarna Diarienummer RS Förslag till ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden Diarienummer RS Planeringsdirektiv för tillägg Diarienummer RS Yttrande över motion av Hanna Wigh med flera (SD) om kostnadsfria läkemedel för barn i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS Styrelseärenden 8. Uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott Diarienummer RS Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

2 Föredragningslista från regionstyrelsen, (3) 9. Förslag till detaljerad investeringsplan för 2015 Diarienummer RS Kompletterande ekonomiska analyser av åtgärder i miljöprogram Diarienummer RS Botaniska trädgården slutredovisning besökstoalett Diarienummer RS Uddevalla sjukhus, ombyggnad av administrativa lokaler Diarienummer RS Sjukhuset i Mariestad, ombyggnad av administrativa lokaler Diarienummer RS Svenljunga naturbruksgymnasium, nybyggnad av småskaligt viltslakteri Diarienummer RS Sahlgrenska sjukhuset, golvåtgärder på grund av emissioner, etapp 1 Diarienummer RS Samverkan med andra landsting om IT-system Privera Diarienummer RS Bemyndiganden och fullmakter för finansförvaltningen och moderförvaltningen och landstingets anknutna stiftelser år 2015 Diarienummer RS Finansiering av AT-platser 2015 Diarienummer RS Åtkomst till journalinformation via säkra e-tjänster för invånare i Västra Götaland Diarienummer RS Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C Diarienummer RS Svar på Göteborgs stads förfrågan till parterna om Avtal om medfinansiering av Västsvenska paketet Diarienummer RS Värdskap för Assembly of European Regions (AER) generalförsamling 2015 Diarienummer RS Tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS

3 Föredragningslista från regionstyrelsen, (3) 24. Uppdelning av eget kapital för vårdval Rehab Diarienummer RS Campus Nya varvet Diarienummer RS Finansiering av IS/IT budgetåret 2015 Diarienummer RS Reviderade rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter i regionstyrelsen Diarienummer RS Svar på revisionsrapport Granskning av Pensionsskuld/Inrapportering till KPA Diarienummer RS Inriktning för medverkan vid Almedalsveckan 2015 Diarienummer RS Delegeringsärenden Diarienummer RS Anmälningsärenden Diarienummer RS Valärenden Diarienummer RS Övriga frågor Information A. Information från regiondirektören B. Utbildning av nyvalda i regionstyrelsen efter avslutat sammanträde, kl : 1. Presentation av regionkansliet Ann-Sofi Lodin 2. Offentlighet och sekretess, diarieföring Lina Kolsmyr 3. Säkerhet Valter Lindström 4. Beredningsrutiner Elisabet Ericson Johnny Magnusson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se ).

4 Ärende 15

5

6 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Sahlgrenska sjukhuset, golvåtgärder på grund av emissioner, etapp 1 Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra golvåtgärderna i etapp 1 inom 23 mnkr vilket finansieras som extra investering ur regionstyrelsens ram. 2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inarbeta evakueringshyreskostnaderna på 2,36 mnkr i aktuell årsbudget. 3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag för kapitaltjänstkostnaderna under tio år, med 3 mnkr år ett, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete. Sammanfattning av ärendet Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset är behäftad med en rad byggfel. Våren 2014 kunde det säkerställas att det fanns problem med emissioner från golven. Problemen har varit så omfattande att delar av personalen inte kunnat vistas i lokalerna. För att åtgärda problemen krävs att lokalerna evakueras och att golven byggs om. Detta bör ske så snart som möjligt för att minimera påverkan på vårdverksamheten. Åtgärderna föreslås ske etappvis. Detta tjänsteutlåtande omfattar etapp 1. Fördjupad beskrivning av ärendet Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset stod klar Byggnaden har varit behäftad med en rad byggfel som genom åren åtgärdats. Efter något år började rapporter komma om att personalen på vissa avdelningar upplevde problem med innemiljön och företagshälsovården kopplades in. Ohälsotalen har sedan eskalerat och under slutet av 2012 påbörjade Västfastigheter mer övergripande mätningar av bland annat fukt i golv. Under 2013 var situationen så kritisk att en del av personalen inte kunde vistas i lokalerna. Det påverkade vårdverksamheten i form av neddragna vårdplatser mm. Våren 2014 kunde det säkerställas att problemen beror på emissioner från golven som frigjorts på grund av för hög fukthalt i betongen vid mattläggningen. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

7 Datum (2) Diarienummer RS Enda framkomliga åtgärd har bedömts vara att lägga ett ventilerat golv i samtliga vårdlokaler i byggnaden. På grund av golvvärme som enda värmekälla kommer även radiatorer behövas som ersättning. Åtgärderna behöver genomföras snarast på grund av det trängda personalläget som påverkar verksamhetens möjlighet att bedriva vård enligt uppdrag. För att genomföra arbetet krävs evakuering i huvudsak inom Sahlgrenskatomten men även till Högsbo sjukhus. Detta tjänsteutlåtande beskriver åtgärder i etapp 1. Etapp 2 innebär evakueringar samt åtgärder av resterande våningsplan i byggnaden. Regionkansliet återkommer till ägarutskottet i denna fråga. Samtidigt pågår särskild besiktning med utomstående oberoende besiktningsman. Denna besiktning kommer att slå fast ansvarsfrågan för konsulter, entreprenören respektive Västra Götalandsregionen, Västfastigheter. Resultatet från besiktningen skulle varit klart strax efter sommaren, men har blivit försenad med anledning av ärendets stora komplexitet. Nu bedöms att besiktningen kommer att bli färdig under november månad. Fastighetsnämnden har bedömt att åtgärderna måste genomföras snarast för att minimera påverkan på vårdverksamheten. För detta begär fastighetsnämnden i en första etapp 23 mnkr och att nämnden får kostnadstäckning för evakueringshyreskostnader och kapitaltjänstkostnader. Ekonomi Investeringsutgiften för golvåtgärder bedöms till 23 mnkr. Regionstyrelsen föreslås besluta att tilldela fastighetsnämnden 23 mnkr för genomförande av golvåtgärderna i etapp 1. Fastighetsnämnden begär kostnadstäckning för kapitaltjänstkostnaderna på 3 mnkr år ett, för 10 årig avskrivning, liksom för evakueringshyreskostnaderna på 2,36 mnkr i aktuell årsbudget. Beredning Ärendet har beretts i fastighetsnämnden Ärendet har beretts av regionkansliet i samverkan med Västfastigheter. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Fastighetsnämnden protokoll , 70. Beslutet skickas till Regionkansliet ekonomiavdelningen, Fastighetsnämnden,

8

9

10

11

12

13 Ärende 16

14

15 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Objekt Ekonomi och ersättning Handläggare: Berit Zackrisson Telefon: E-post: Till ägarutskottet Samverkan med andra landsting rörande IT-system Privera Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 1. Västra Götalandsregionen (VGR) fortsätter att sköta förvaltningen av system Privera. Det inkluderar även förvaltning åt andra landsting. 2. VGR ska fortsätta förhandlingar i syfte att teckna samverkansavtal med andra landsting om gemensam finansiering av utvecklings- och förvaltningskostnader för Privera. Varje landstings andel av finansieringen ska stå i proportion till det egna landstingets befolkningsmängd. 3. Avtalsrelationen och leveranser rörande Privera avvecklas för de landsting som inte är beredda att finansiera fortsatt utveckling. 4. Ekonomidirektören får i uppdrag att teckna avtal om samverkan kring utveckling och förvaltning avseende Privera med de landsting som väljer att delta i utvecklingsarbetet. 5. Ekonomidirektören får i uppdrag att utreda om Privera bör överföras till Inera för förvaltning och utveckling. Sammanfattning av ärendet Privera är ett IT-system som har skapats för att beräkna ersättning till de privata vårdgivare som tillämpar lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapi. Privera har utvecklats av VGR och har varit i drift sedan VGR förvaltar, utvecklar och hanterar andra linjens support för samtliga landsting (Parter). VGR hanterar installationer med mera. Systemet ägs av VGR, som är licensgivare till programvaran Privera. Systemet måste vidareutvecklas för att motsvara tekniska krav inom VGR och för att uppfylla säkerhets- och lagkrav. De samverkande Parterna, har ett ömsesidigt intresse av att uppnå samordningsvinster, det vill säga att Parterna delar på kostnaderna i stället för att var och en bygger upp egna lösningar med egen kompetens. För Privera innebär det att Parterna tar ett gemensamt ansvar för förvaltningskostnader, utvecklingskostnader och funktionalitet, t ex laganpassningar. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

16 Datum (2) Diarienummer RS I beredningen har juridiska aspekter belysts. Sammantaget bedömer VGR att verksamheten avseende Privera bedrivs i enlighet med kommunallagens regler. System Privera säljs inte på den öppna marknaden. Parterna finansierar utveckling och förvaltning gemensamt, kostnaderna särredovisas och självkostnadsprincipen tillämpas. Finansieringen sker i proportion till respektive landstings befolkningsmängd. För verksamheten rörande Privera är det tillräckligt med interkommunala avtal eftersom utveckling och förvaltning av systemet inte är någon tung investering för något av de samverkande landstingen. Ett uppdrag ska ges till Priveraförvaltningen för att utreda om systemet kan överföras till den nationella organisationen Inera för framtida förvaltning, utveckling och samverkan avseende system Privera. Beredning Ärendet har föredragits för VGR:s objektägare för Privera. De landsting som använder Privera har diskuterat utvecklingen av systemet, hur finansieringen ska gå till och arbetsformer sedan hösten De fackliga organisationerna har informerats om ärendet vid MBL 22/9. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Beslutet skickas till Ekonomidirektör Objektägare Ekonomi och ersättning Objektledare Ekonomi och ersättning

17 Ärende 17

18

19

20

21

22 Västra Götalandsregionen 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet/Ekonomi Handläggare: Lars Hillerström Telefon: Till regionstyrelsen Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands Läns landsting, organisationsnummer , och landstingets anknutna stiftelser år 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2015, befullmäktiga nedan förtecknade personer att med för Västra Götalands läns landsting (även kallad Västra Götalandsregionen) bindande verkan företa angivna rättshandlingar samt återkalla nedan angivna bemyndigande: 1. Betalningar Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Tuula Ranta, ekonom Stefan Funkerud, ekonom Lena Persros och ekonom Kristina Tornberg två i förening: utföra alla former av betalningar och överföra medel till annat konto i bank eller post från regionens eller dess nämnder och förvaltningars samtliga nuvarande eller blivande konto i bank, till bank endossera till regionen eller till dess nämnder och förvaltningar ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på regionen tillhörigt konto i bank, i bank inlösa till regionen eller dess nämnder och förvaltningar ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på regionen eller dess nämnder och förvaltningar tillhörigt konto i bank, teckna avtal om kontonära tjänster, uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på samtliga regionens eller dess nämnder och förvaltningars nuvarande eller blivande konton i bank. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

23 Datum (4) Diarienummer RS Ingå avtal Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att ingå avtal om kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta, däribland certifikatlån, obligationslån och reverslån, ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc), ingå avtal om placering av likvida medel, ingå avtal om in- respektive utlåning med hel- och delägda landstingskommunal företag, ingå avtal om checkräkningskrediter och lånelöften (däribland s k back-up avtal), ingå avtal om betalningsförmedling och centralkonton samt därmed sammanhängande finansiella tjänster, lämna bankfullmakt till nämnder och hel- och delägda landstingskommunala företag som är anslutna till regionens centralkontosystem. ingå avtal med extern kapitalförvaltare. 3. Ingå avtal per telefon Envar av finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Anna-Maria Koutsikouri Bergström att, ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter, ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter. ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar. 4. Underteckna deklarationer Redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Lena Persros, ekonom Anna Karlsson, ekonomi Stefan Funkerud, ekonomi Kristina Gustafsson och ekonom Kristina Tornberg, två i förening att: underteckna skattedeklaration avseende moms, arbetsgivaravgift och preliminär skatt, underteckna särskild självdeklaration och särskild uppgift för årlig taxering av särskild löneskatt och fastighetsskatt, underteckna preliminär självdeklaration för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt d v s F-skatt. 5. Underteckna redovisningsräkning Ekonomidirektör Joakim Björck, budgetchef Mattias Berntsson och ekonom Kristina Tornberg två i förening att: underteckna redovisningsräkning avseende kommunalskattemedel, kommunalekonomisk utjämning m m, underteckna underlag från skatteverket för utdebitering av landstingsskatt (skatteuppgift).

24 Datum (4) Diarienummer RS Skattemål Ekonomidirektör Joakim Björck och redovisningschef Anita Wessman var och en att: begära omprövning och överklagan i skattemål, anstånd med betalning av skatt samt upprätta övriga handlingar vid kommunikation med skattemyndigheten, företräda Västra Götalands läns landsting vid domstolsprocesser i skattemål. 7. Försäkringar Redovisningschef Anita Wessman, ekonom Lena Persros, ekonom Kristofer Weiler och ekonom Stefan Funkerud två i förening att: inrapportera Preliminära och Slutliga uppgifter till FORA avseende debitering av premier AGS-KL och TFA-KL, inrapportera Arbetsgivaruppgifter till KPA avseende redovisning av löneunderlag för fastställande av premier TGL-KL, För regionens anknutna stiftelser: 1. Firmateckning anknutna stiftelser Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att Att teckna firman för samtliga anknutna stiftelser till Västra Götalands läns landsting 2. Betalningar Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Stefan Funkerud, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Tuula Ranta, ekonom Lena Persros och ekonom Kristina Tornberg två i förening: utföra alla former av betalningar för landstingets anknutna stiftelser, till bank endossera till de anknutna stiftelsernas ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank, i bank inlösa till de anknutna stiftelsernas ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank, teckna avtal om kontonära tjänster, uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på de anknutna stiftelsernas nuvarande eller blivande konton i bank. 3. Ingå avtal Ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att

25 Datum (4) Diarienummer RS ingå avtal om placering av likvida medel, ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc), ingå avtal med extern kapitalförvaltare. 4. Ingå avtal per telefon Envar av finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Anna-Maria Koutsikouri Bergström att, ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter, ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter. ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

26 Ärende 18

27

28 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RSK Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ HR-strategiska avdelningen Handläggare: Eva Lundh Telefon: E-post: Till personalutskottet Finansiering av AT-platser i Västra Götalandsregionen 2015 Förslag till beslut 1. Personalutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att avsätta 217 miljoner kronor till 200 AT-platser Sammanfattning av ärendet Finansieringen av de 200 AT-platserna inom Västra Götalandsregionen räknas upp med en lägre procentsats än övrig verksamhet på akutsjukhusen. Detta ärende syftar till att uppräkningen för sjukhusens AT-platser ska motsvara den procentsats som finns i Sveriges Kommuner och Landstings timlöneprisindex. I budgetunderlaget för kommer utvecklingen för finansiering av ATplatserna att beskrivas. Fördjupad beskrivning av ärendet De senaste åren har Västra Götalandsregionen haft 200 AT-platser fördelade på ett antal sjukhus avsattes 210,5 miljoner kronor för ändamålet. Enligt planeringsdirektivet för 2015, diarienummer RS , är effektiviseringskravet för nämnder och styrelser utanför hälso- och sjukvården 1,0 procent och för akutsjukhusen 0,0 procent. Finansieringen av AT-platserna sker från personalutskottet vilket gör att uppräkningen av 2014 års 210,5 miljoner kronor skett med 1,8 procent. Detta gör att finansieringen till AT-platserna som är placerade på sjukhusen inte räknas upp med den procentsats som övrig verksamhet på sjukhusen gör. För att inte försämra bidraget till AT-platserna bör en högre uppräkning ske. Den uppräkning med 1,8 procent som gjorts motsvarar 214,3 miljoner kronor 2015 medan en uppräkning med 3 procent motsvarar 217 miljoner kronor. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

29 Beredning Förslaget har beretts av HR-strategiska avdelningen i samarbete med regionkansliets ekonomichef. Regionkansliet Karin Odhnoff Personaldirektör Eva Lundh HR-chef, kompetensförsörjning

30 Ärende 19

31

32 Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 1 Västra Götalandsregionen Hälso-och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Christina Fagerberg Telefon: E-post: Till regionstyrelsen Åtkomst till journalinformation via säkra e-tjänster för invånare i Västra Götaland Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut 1. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag till genomförandeplan för införandet av leverans av journalinformation via säkra e-tjänster till invånare i Västra Götaland. Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionen ska, mot bakgrund av den nationella handlingsplanen för ehälsa och beslut i fullmäktige, arbeta med att tillgängliggöra journalinformation till invånarna på ett säkert sätt. För att införa leverans av journalinformation via säkra e-tjänster från regionens samtliga journalsystem behöver en genomförandeplan tas fram. Genomförandeplanen ska bl.a. innehålla förslag till regelverk, tidplan, kostnadsberäkning och finansiering av införandet av journal på nätet. Fördjupad beskrivning av ärendet Bakgrund En nationell handlingsplan för ehälsa antogs i juni 2012 av styrelsen för Sveriges kommuner och landsting. Strategin Nationell ehälsa syftar till att skapa tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, "rätt information, till rätt person, i rätt tid". Huvudstrategin är att stärka möjligheterna för invånarna att medverka i den egna vården och att stödja varje invånares engagemang för den egna hälsan. Det kan bland annat understödjas genom att individen har tillgång till sina egna hälsodata för att enkelt och säkert kommunicera med vården. Regionfullmäktige beslutade 2012, RF 19, att Västra Götalandsregionen ska ha hög beredskap för rask anpassning av de egna journalsystemen när det nationella systemet med Mina journaler står klart. Beslutet fattades mot bakgrund av en motion om att underlätta för patienter att ha tillgång till sina egna journaler. Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5, Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

33 Datum (3) Diarienummer RS Syftet med journal på nätet Att tillgängliggöra journalinformation till invånare via säkra e-tjänster är ett högt prioriterat mål för landsting och regioner. Syftet med att tillgängliggöra journalinformation via internet är att underlätta för patienter att vara delaktig i vården och ta ansvar för sin egen hälsa samt att göra vården mer transparent och begriplig. I Västra Götaland anger 48 % av invånarna att det skulle vara mycket bra eller bra att kunna läsa sin journal på Internet (Vårdbarometern 2013). Nyttoeffekter Ineras förstudie Din journal på nätet 2011, forskning och erfarenheter visar flera nyttoeffekter av journal på nätet: Patienten får bättre överblick över sin hälsa och vårdsituation Patienten känner sig bättre informerad och därmed mer förberedd och motiverad Patienten upplever en ökad delaktighet i vården och kan vara medaktör Journalen fungerar som ett verktyg för samverkan mellan vårdgivare och vårdtagare Bättre efterlevnad till behandlingar Vården blir mer begriplig och transparent Förtroendet för vården ökar I Uppsala läns landsting har invånarna haft tillgång till journal på nätet sedan slutet av Många erfarenheter från Uppsala läns landsting kan användas vid ett införande i Västra Götalandsregionen. Även erfarenheter från Region Skåne, som har infört ejournal våren 2014, kan utgöra underlag för införande i VGR. Genomförandeplan För att möta invånarnas krav och de nationella målen planerar Västra Götalandsregionen att tillgängliggöra information från journalsystemen via säkra e-tjänster till invånare i Västra Götaland. Arbetet behöver bedrivas i ett särskilt införandeprojekt. I regionen finns ett flertal journalsystem, olika i primärvården och på sjukhusen. Systemen har också olika tekniska förutsättningar för anslutning till nationell lösning för åtkomst till journalinformation via säkra e-tjänster. Därför beräknas ett införande behöva genomföras i etapper. Arbetet beräknas pågå under Obstetrix, journalsystem för Mödrahälsovård och förlossning, är tänkt att anslutas först. Därefter planeras att sjukhusens journalsystem Melior och Bild- och funktionsregistret ska anslutas. I en sista etapp ansluts primärvårdens journalsystem Asynja Visph. För att förbereda införandet behöver förutsättningarna klarläggas. En särskild genomförandeplan behöver tas fram med förslag till regelverk, tidplan, kostnadsberäkning och finansiering av införandet.

34 Datum (3) Diarienummer RS Beredning Ärendet har beretts vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen, branschledning Hälso-och sjukvård och objekt Huvudprocess vård. Hälso-och sjukvårdsavdelningen Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Stokland Sjukhusdirektör Objektägare Huvudprocess vård Besluten skickas till Koncernledning Hälso-och sjukvård

35 Ärende 20

36 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet Handläggare: Hans Ekman Telefon: E-post: Till Regionstyrelsen Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar 1. Godkänna redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C- läkemedel. 2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper får avropas upp till 190 mnkr från moderförvaltningen. 3. Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för Sammanfattning av ärendet Program- och prioriteringsrådet har utarbetat ett förslag till ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C som en extra etapp i regionens process för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag. Förslaget bygger på en nationell rekommendation till landstingen att införa aktuella läkemedel för behandling av prioriterade patientgrupper i enlighet med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om läkemedelsförmån. De nya läkemedlen mot hepatit C kommer att införas för behandling av de patienter som är svårast sjuka, det vill säga de som har en mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4), och till de som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion. I budget 2015 (RF ) tillförs HSS för ordnat införande 150 mnkr från och med Samtidigt anges att regionstyrelsen får återkomma till kostnader för vård av hepatit-c patienter. Hälso- och sjukvårdsutskottet har behandlat ärendet och föreslår regionstyrelsen besluta 1. Regionstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C-läkemedel. 2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2014 och 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper upp till 30 mnkr 2014 och 190 mnkr 2015 tas från moderförvaltningen. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

37 Datum (2) Diarienummer RS Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för Regionkansliet bedömer nu att kostnaderna för ordnat införande ryms inom HSU s ordinarie ramar 2014 men inte Förslaget till beslut har därför justerats. Beredning Beredning har skett på hälso- och sjukvårdsavdelningen samt ekonomiavdelningen, Regionkansliet. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Beslutet skickas till Hälso- och sjukvårdsutskottet Ann Söderström Joakim Björck

38

39 Västra Götalandsregionen 1 (4) Justerat Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 3 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Anna Lindhé Telefon: E-post: Till hälso- och sjukvårdsutskottet Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut 1. Regionstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C-läkemedel. 2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2014 och 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper upp till 30 mnkr 2014 och 190 mnkr 2015 tas från moderförvaltningen. 3. Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för Sammanfattning av ärendet Program- och prioriteringsrådet har utarbetat ett förslag till ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C som en extra etapp i regionens process för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag. Förslaget bygger på en nationell rekommendation till landstingen att införa aktuella läkemedel för behandling av prioriterade patientgrupper i enlighet med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om läkemedelsförmån. De nya läkemedlen mot hepatit C kommer att införas för behandling av de patienter som är svårast sjuka, det vill säga de som har en mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4), och till de som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion. I förslaget till fastställande av budget 2015 samt flerårsplan för Västra Götalandsregionen (RS ) tillförs HSS, för det som kallas ordnat införande, 150 mnkr från och med Samtidigt anges att regionstyrelsen får återkomma till kostnader för vård av hepatit-c patienter. Motivet för detta är att efterfrågan på de nya läkemedlen är mycket stor och de tillkommande kostnaderna är betydande. Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5, Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 21 januari 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 21 januari 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 11 januari 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring och sponsring

Riktlinjer för marknadsföring och sponsring LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2014-10-27 41 (62) Dnr CK 2013-0291 189 Riktlinjer för marknadsföring och sponsring Förslag till beslut att

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Justerad 2012-11-01 Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 7 november 2012 Plats:

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 28 augusti 2014 Sammanträdesdatum 2014-08-28 1(2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Rapport omvärldsbevakning och analys

Rapport omvärldsbevakning och analys HSN 2009-02-16 P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-22 HSN 0805-0673 Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 23 april 2015 Sammanträdesdatum 2015 043 23 1(2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer