Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014"

Transkript

1 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl Gemensam lunch för regionstyrelsens ledamöter och ersättare, kl Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Beslutsärenden Fullmäktigeärenden 1. Bildande av regionalt bredbandsbolag Netwest AB Diarienummer RS Vidareutveckling av Sahlgrenska Science Park Diarienummer RS Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare Diarienummer RS Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet ambulanshelikopter Värmland - Dalarna Diarienummer RS Förslag till ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden Diarienummer RS Planeringsdirektiv för tillägg Diarienummer RS Yttrande över motion av Hanna Wigh med flera (SD) om kostnadsfria läkemedel för barn i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS Styrelseärenden 8. Uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott Diarienummer RS Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

2 Föredragningslista från regionstyrelsen, (3) 9. Förslag till detaljerad investeringsplan för 2015 Diarienummer RS Kompletterande ekonomiska analyser av åtgärder i miljöprogram Diarienummer RS Botaniska trädgården slutredovisning besökstoalett Diarienummer RS Uddevalla sjukhus, ombyggnad av administrativa lokaler Diarienummer RS Sjukhuset i Mariestad, ombyggnad av administrativa lokaler Diarienummer RS Svenljunga naturbruksgymnasium, nybyggnad av småskaligt viltslakteri Diarienummer RS Sahlgrenska sjukhuset, golvåtgärder på grund av emissioner, etapp 1 Diarienummer RS Samverkan med andra landsting om IT-system Privera Diarienummer RS Bemyndiganden och fullmakter för finansförvaltningen och moderförvaltningen och landstingets anknutna stiftelser år 2015 Diarienummer RS Finansiering av AT-platser 2015 Diarienummer RS Åtkomst till journalinformation via säkra e-tjänster för invånare i Västra Götaland Diarienummer RS Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C Diarienummer RS Svar på Göteborgs stads förfrågan till parterna om Avtal om medfinansiering av Västsvenska paketet Diarienummer RS Värdskap för Assembly of European Regions (AER) generalförsamling 2015 Diarienummer RS Tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS

3 Föredragningslista från regionstyrelsen, (3) 24. Uppdelning av eget kapital för vårdval Rehab Diarienummer RS Campus Nya varvet Diarienummer RS Finansiering av IS/IT budgetåret 2015 Diarienummer RS Reviderade rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter i regionstyrelsen Diarienummer RS Svar på revisionsrapport Granskning av Pensionsskuld/Inrapportering till KPA Diarienummer RS Inriktning för medverkan vid Almedalsveckan 2015 Diarienummer RS Delegeringsärenden Diarienummer RS Anmälningsärenden Diarienummer RS Valärenden Diarienummer RS Övriga frågor Information A. Information från regiondirektören B. Utbildning av nyvalda i regionstyrelsen efter avslutat sammanträde, kl : 1. Presentation av regionkansliet Ann-Sofi Lodin 2. Offentlighet och sekretess, diarieföring Lina Kolsmyr 3. Säkerhet Valter Lindström 4. Beredningsrutiner Elisabet Ericson Johnny Magnusson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se ).

4 Ärende 15

5

6 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Sahlgrenska sjukhuset, golvåtgärder på grund av emissioner, etapp 1 Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra golvåtgärderna i etapp 1 inom 23 mnkr vilket finansieras som extra investering ur regionstyrelsens ram. 2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inarbeta evakueringshyreskostnaderna på 2,36 mnkr i aktuell årsbudget. 3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag för kapitaltjänstkostnaderna under tio år, med 3 mnkr år ett, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete. Sammanfattning av ärendet Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset är behäftad med en rad byggfel. Våren 2014 kunde det säkerställas att det fanns problem med emissioner från golven. Problemen har varit så omfattande att delar av personalen inte kunnat vistas i lokalerna. För att åtgärda problemen krävs att lokalerna evakueras och att golven byggs om. Detta bör ske så snart som möjligt för att minimera påverkan på vårdverksamheten. Åtgärderna föreslås ske etappvis. Detta tjänsteutlåtande omfattar etapp 1. Fördjupad beskrivning av ärendet Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset stod klar Byggnaden har varit behäftad med en rad byggfel som genom åren åtgärdats. Efter något år började rapporter komma om att personalen på vissa avdelningar upplevde problem med innemiljön och företagshälsovården kopplades in. Ohälsotalen har sedan eskalerat och under slutet av 2012 påbörjade Västfastigheter mer övergripande mätningar av bland annat fukt i golv. Under 2013 var situationen så kritisk att en del av personalen inte kunde vistas i lokalerna. Det påverkade vårdverksamheten i form av neddragna vårdplatser mm. Våren 2014 kunde det säkerställas att problemen beror på emissioner från golven som frigjorts på grund av för hög fukthalt i betongen vid mattläggningen. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

7 Datum (2) Diarienummer RS Enda framkomliga åtgärd har bedömts vara att lägga ett ventilerat golv i samtliga vårdlokaler i byggnaden. På grund av golvvärme som enda värmekälla kommer även radiatorer behövas som ersättning. Åtgärderna behöver genomföras snarast på grund av det trängda personalläget som påverkar verksamhetens möjlighet att bedriva vård enligt uppdrag. För att genomföra arbetet krävs evakuering i huvudsak inom Sahlgrenskatomten men även till Högsbo sjukhus. Detta tjänsteutlåtande beskriver åtgärder i etapp 1. Etapp 2 innebär evakueringar samt åtgärder av resterande våningsplan i byggnaden. Regionkansliet återkommer till ägarutskottet i denna fråga. Samtidigt pågår särskild besiktning med utomstående oberoende besiktningsman. Denna besiktning kommer att slå fast ansvarsfrågan för konsulter, entreprenören respektive Västra Götalandsregionen, Västfastigheter. Resultatet från besiktningen skulle varit klart strax efter sommaren, men har blivit försenad med anledning av ärendets stora komplexitet. Nu bedöms att besiktningen kommer att bli färdig under november månad. Fastighetsnämnden har bedömt att åtgärderna måste genomföras snarast för att minimera påverkan på vårdverksamheten. För detta begär fastighetsnämnden i en första etapp 23 mnkr och att nämnden får kostnadstäckning för evakueringshyreskostnader och kapitaltjänstkostnader. Ekonomi Investeringsutgiften för golvåtgärder bedöms till 23 mnkr. Regionstyrelsen föreslås besluta att tilldela fastighetsnämnden 23 mnkr för genomförande av golvåtgärderna i etapp 1. Fastighetsnämnden begär kostnadstäckning för kapitaltjänstkostnaderna på 3 mnkr år ett, för 10 årig avskrivning, liksom för evakueringshyreskostnaderna på 2,36 mnkr i aktuell årsbudget. Beredning Ärendet har beretts i fastighetsnämnden Ärendet har beretts av regionkansliet i samverkan med Västfastigheter. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Fastighetsnämnden protokoll , 70. Beslutet skickas till Regionkansliet ekonomiavdelningen, Fastighetsnämnden,

8

9

10

11

12

13 Ärende 16

14

15 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Objekt Ekonomi och ersättning Handläggare: Berit Zackrisson Telefon: E-post: Till ägarutskottet Samverkan med andra landsting rörande IT-system Privera Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 1. Västra Götalandsregionen (VGR) fortsätter att sköta förvaltningen av system Privera. Det inkluderar även förvaltning åt andra landsting. 2. VGR ska fortsätta förhandlingar i syfte att teckna samverkansavtal med andra landsting om gemensam finansiering av utvecklings- och förvaltningskostnader för Privera. Varje landstings andel av finansieringen ska stå i proportion till det egna landstingets befolkningsmängd. 3. Avtalsrelationen och leveranser rörande Privera avvecklas för de landsting som inte är beredda att finansiera fortsatt utveckling. 4. Ekonomidirektören får i uppdrag att teckna avtal om samverkan kring utveckling och förvaltning avseende Privera med de landsting som väljer att delta i utvecklingsarbetet. 5. Ekonomidirektören får i uppdrag att utreda om Privera bör överföras till Inera för förvaltning och utveckling. Sammanfattning av ärendet Privera är ett IT-system som har skapats för att beräkna ersättning till de privata vårdgivare som tillämpar lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapi. Privera har utvecklats av VGR och har varit i drift sedan VGR förvaltar, utvecklar och hanterar andra linjens support för samtliga landsting (Parter). VGR hanterar installationer med mera. Systemet ägs av VGR, som är licensgivare till programvaran Privera. Systemet måste vidareutvecklas för att motsvara tekniska krav inom VGR och för att uppfylla säkerhets- och lagkrav. De samverkande Parterna, har ett ömsesidigt intresse av att uppnå samordningsvinster, det vill säga att Parterna delar på kostnaderna i stället för att var och en bygger upp egna lösningar med egen kompetens. För Privera innebär det att Parterna tar ett gemensamt ansvar för förvaltningskostnader, utvecklingskostnader och funktionalitet, t ex laganpassningar. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

16 Datum (2) Diarienummer RS I beredningen har juridiska aspekter belysts. Sammantaget bedömer VGR att verksamheten avseende Privera bedrivs i enlighet med kommunallagens regler. System Privera säljs inte på den öppna marknaden. Parterna finansierar utveckling och förvaltning gemensamt, kostnaderna särredovisas och självkostnadsprincipen tillämpas. Finansieringen sker i proportion till respektive landstings befolkningsmängd. För verksamheten rörande Privera är det tillräckligt med interkommunala avtal eftersom utveckling och förvaltning av systemet inte är någon tung investering för något av de samverkande landstingen. Ett uppdrag ska ges till Priveraförvaltningen för att utreda om systemet kan överföras till den nationella organisationen Inera för framtida förvaltning, utveckling och samverkan avseende system Privera. Beredning Ärendet har föredragits för VGR:s objektägare för Privera. De landsting som använder Privera har diskuterat utvecklingen av systemet, hur finansieringen ska gå till och arbetsformer sedan hösten De fackliga organisationerna har informerats om ärendet vid MBL 22/9. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Beslutet skickas till Ekonomidirektör Objektägare Ekonomi och ersättning Objektledare Ekonomi och ersättning

17 Ärende 17

18

19

20

21

22 Västra Götalandsregionen 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet/Ekonomi Handläggare: Lars Hillerström Telefon: Till regionstyrelsen Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands Läns landsting, organisationsnummer , och landstingets anknutna stiftelser år 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2015, befullmäktiga nedan förtecknade personer att med för Västra Götalands läns landsting (även kallad Västra Götalandsregionen) bindande verkan företa angivna rättshandlingar samt återkalla nedan angivna bemyndigande: 1. Betalningar Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Tuula Ranta, ekonom Stefan Funkerud, ekonom Lena Persros och ekonom Kristina Tornberg två i förening: utföra alla former av betalningar och överföra medel till annat konto i bank eller post från regionens eller dess nämnder och förvaltningars samtliga nuvarande eller blivande konto i bank, till bank endossera till regionen eller till dess nämnder och förvaltningar ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på regionen tillhörigt konto i bank, i bank inlösa till regionen eller dess nämnder och förvaltningar ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på regionen eller dess nämnder och förvaltningar tillhörigt konto i bank, teckna avtal om kontonära tjänster, uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på samtliga regionens eller dess nämnder och förvaltningars nuvarande eller blivande konton i bank. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

23 Datum (4) Diarienummer RS Ingå avtal Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att ingå avtal om kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta, däribland certifikatlån, obligationslån och reverslån, ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc), ingå avtal om placering av likvida medel, ingå avtal om in- respektive utlåning med hel- och delägda landstingskommunal företag, ingå avtal om checkräkningskrediter och lånelöften (däribland s k back-up avtal), ingå avtal om betalningsförmedling och centralkonton samt därmed sammanhängande finansiella tjänster, lämna bankfullmakt till nämnder och hel- och delägda landstingskommunala företag som är anslutna till regionens centralkontosystem. ingå avtal med extern kapitalförvaltare. 3. Ingå avtal per telefon Envar av finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Anna-Maria Koutsikouri Bergström att, ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter, ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter. ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar. 4. Underteckna deklarationer Redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Lena Persros, ekonom Anna Karlsson, ekonomi Stefan Funkerud, ekonomi Kristina Gustafsson och ekonom Kristina Tornberg, två i förening att: underteckna skattedeklaration avseende moms, arbetsgivaravgift och preliminär skatt, underteckna särskild självdeklaration och särskild uppgift för årlig taxering av särskild löneskatt och fastighetsskatt, underteckna preliminär självdeklaration för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt d v s F-skatt. 5. Underteckna redovisningsräkning Ekonomidirektör Joakim Björck, budgetchef Mattias Berntsson och ekonom Kristina Tornberg två i förening att: underteckna redovisningsräkning avseende kommunalskattemedel, kommunalekonomisk utjämning m m, underteckna underlag från skatteverket för utdebitering av landstingsskatt (skatteuppgift).

24 Datum (4) Diarienummer RS Skattemål Ekonomidirektör Joakim Björck och redovisningschef Anita Wessman var och en att: begära omprövning och överklagan i skattemål, anstånd med betalning av skatt samt upprätta övriga handlingar vid kommunikation med skattemyndigheten, företräda Västra Götalands läns landsting vid domstolsprocesser i skattemål. 7. Försäkringar Redovisningschef Anita Wessman, ekonom Lena Persros, ekonom Kristofer Weiler och ekonom Stefan Funkerud två i förening att: inrapportera Preliminära och Slutliga uppgifter till FORA avseende debitering av premier AGS-KL och TFA-KL, inrapportera Arbetsgivaruppgifter till KPA avseende redovisning av löneunderlag för fastställande av premier TGL-KL, För regionens anknutna stiftelser: 1. Firmateckning anknutna stiftelser Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att Att teckna firman för samtliga anknutna stiftelser till Västra Götalands läns landsting 2. Betalningar Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Stefan Funkerud, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Tuula Ranta, ekonom Lena Persros och ekonom Kristina Tornberg två i förening: utföra alla former av betalningar för landstingets anknutna stiftelser, till bank endossera till de anknutna stiftelsernas ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank, i bank inlösa till de anknutna stiftelsernas ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank, teckna avtal om kontonära tjänster, uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på de anknutna stiftelsernas nuvarande eller blivande konton i bank. 3. Ingå avtal Ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att

25 Datum (4) Diarienummer RS ingå avtal om placering av likvida medel, ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc), ingå avtal med extern kapitalförvaltare. 4. Ingå avtal per telefon Envar av finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Anna-Maria Koutsikouri Bergström att, ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter, ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter. ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

26 Ärende 18

27

28 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RSK Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ HR-strategiska avdelningen Handläggare: Eva Lundh Telefon: E-post: Till personalutskottet Finansiering av AT-platser i Västra Götalandsregionen 2015 Förslag till beslut 1. Personalutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att avsätta 217 miljoner kronor till 200 AT-platser Sammanfattning av ärendet Finansieringen av de 200 AT-platserna inom Västra Götalandsregionen räknas upp med en lägre procentsats än övrig verksamhet på akutsjukhusen. Detta ärende syftar till att uppräkningen för sjukhusens AT-platser ska motsvara den procentsats som finns i Sveriges Kommuner och Landstings timlöneprisindex. I budgetunderlaget för kommer utvecklingen för finansiering av ATplatserna att beskrivas. Fördjupad beskrivning av ärendet De senaste åren har Västra Götalandsregionen haft 200 AT-platser fördelade på ett antal sjukhus avsattes 210,5 miljoner kronor för ändamålet. Enligt planeringsdirektivet för 2015, diarienummer RS , är effektiviseringskravet för nämnder och styrelser utanför hälso- och sjukvården 1,0 procent och för akutsjukhusen 0,0 procent. Finansieringen av AT-platserna sker från personalutskottet vilket gör att uppräkningen av 2014 års 210,5 miljoner kronor skett med 1,8 procent. Detta gör att finansieringen till AT-platserna som är placerade på sjukhusen inte räknas upp med den procentsats som övrig verksamhet på sjukhusen gör. För att inte försämra bidraget till AT-platserna bör en högre uppräkning ske. Den uppräkning med 1,8 procent som gjorts motsvarar 214,3 miljoner kronor 2015 medan en uppräkning med 3 procent motsvarar 217 miljoner kronor. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

29 Beredning Förslaget har beretts av HR-strategiska avdelningen i samarbete med regionkansliets ekonomichef. Regionkansliet Karin Odhnoff Personaldirektör Eva Lundh HR-chef, kompetensförsörjning

30 Ärende 19

31

32 Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 1 Västra Götalandsregionen Hälso-och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Christina Fagerberg Telefon: E-post: Till regionstyrelsen Åtkomst till journalinformation via säkra e-tjänster för invånare i Västra Götaland Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut 1. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag till genomförandeplan för införandet av leverans av journalinformation via säkra e-tjänster till invånare i Västra Götaland. Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionen ska, mot bakgrund av den nationella handlingsplanen för ehälsa och beslut i fullmäktige, arbeta med att tillgängliggöra journalinformation till invånarna på ett säkert sätt. För att införa leverans av journalinformation via säkra e-tjänster från regionens samtliga journalsystem behöver en genomförandeplan tas fram. Genomförandeplanen ska bl.a. innehålla förslag till regelverk, tidplan, kostnadsberäkning och finansiering av införandet av journal på nätet. Fördjupad beskrivning av ärendet Bakgrund En nationell handlingsplan för ehälsa antogs i juni 2012 av styrelsen för Sveriges kommuner och landsting. Strategin Nationell ehälsa syftar till att skapa tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, "rätt information, till rätt person, i rätt tid". Huvudstrategin är att stärka möjligheterna för invånarna att medverka i den egna vården och att stödja varje invånares engagemang för den egna hälsan. Det kan bland annat understödjas genom att individen har tillgång till sina egna hälsodata för att enkelt och säkert kommunicera med vården. Regionfullmäktige beslutade 2012, RF 19, att Västra Götalandsregionen ska ha hög beredskap för rask anpassning av de egna journalsystemen när det nationella systemet med Mina journaler står klart. Beslutet fattades mot bakgrund av en motion om att underlätta för patienter att ha tillgång till sina egna journaler. Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5, Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

33 Datum (3) Diarienummer RS Syftet med journal på nätet Att tillgängliggöra journalinformation till invånare via säkra e-tjänster är ett högt prioriterat mål för landsting och regioner. Syftet med att tillgängliggöra journalinformation via internet är att underlätta för patienter att vara delaktig i vården och ta ansvar för sin egen hälsa samt att göra vården mer transparent och begriplig. I Västra Götaland anger 48 % av invånarna att det skulle vara mycket bra eller bra att kunna läsa sin journal på Internet (Vårdbarometern 2013). Nyttoeffekter Ineras förstudie Din journal på nätet 2011, forskning och erfarenheter visar flera nyttoeffekter av journal på nätet: Patienten får bättre överblick över sin hälsa och vårdsituation Patienten känner sig bättre informerad och därmed mer förberedd och motiverad Patienten upplever en ökad delaktighet i vården och kan vara medaktör Journalen fungerar som ett verktyg för samverkan mellan vårdgivare och vårdtagare Bättre efterlevnad till behandlingar Vården blir mer begriplig och transparent Förtroendet för vården ökar I Uppsala läns landsting har invånarna haft tillgång till journal på nätet sedan slutet av Många erfarenheter från Uppsala läns landsting kan användas vid ett införande i Västra Götalandsregionen. Även erfarenheter från Region Skåne, som har infört ejournal våren 2014, kan utgöra underlag för införande i VGR. Genomförandeplan För att möta invånarnas krav och de nationella målen planerar Västra Götalandsregionen att tillgängliggöra information från journalsystemen via säkra e-tjänster till invånare i Västra Götaland. Arbetet behöver bedrivas i ett särskilt införandeprojekt. I regionen finns ett flertal journalsystem, olika i primärvården och på sjukhusen. Systemen har också olika tekniska förutsättningar för anslutning till nationell lösning för åtkomst till journalinformation via säkra e-tjänster. Därför beräknas ett införande behöva genomföras i etapper. Arbetet beräknas pågå under Obstetrix, journalsystem för Mödrahälsovård och förlossning, är tänkt att anslutas först. Därefter planeras att sjukhusens journalsystem Melior och Bild- och funktionsregistret ska anslutas. I en sista etapp ansluts primärvårdens journalsystem Asynja Visph. För att förbereda införandet behöver förutsättningarna klarläggas. En särskild genomförandeplan behöver tas fram med förslag till regelverk, tidplan, kostnadsberäkning och finansiering av införandet.

34 Datum (3) Diarienummer RS Beredning Ärendet har beretts vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen, branschledning Hälso-och sjukvård och objekt Huvudprocess vård. Hälso-och sjukvårdsavdelningen Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Stokland Sjukhusdirektör Objektägare Huvudprocess vård Besluten skickas till Koncernledning Hälso-och sjukvård

35 Ärende 20

36 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet Handläggare: Hans Ekman Telefon: E-post: Till Regionstyrelsen Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar 1. Godkänna redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C- läkemedel. 2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper får avropas upp till 190 mnkr från moderförvaltningen. 3. Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för Sammanfattning av ärendet Program- och prioriteringsrådet har utarbetat ett förslag till ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C som en extra etapp i regionens process för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag. Förslaget bygger på en nationell rekommendation till landstingen att införa aktuella läkemedel för behandling av prioriterade patientgrupper i enlighet med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om läkemedelsförmån. De nya läkemedlen mot hepatit C kommer att införas för behandling av de patienter som är svårast sjuka, det vill säga de som har en mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4), och till de som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion. I budget 2015 (RF ) tillförs HSS för ordnat införande 150 mnkr från och med Samtidigt anges att regionstyrelsen får återkomma till kostnader för vård av hepatit-c patienter. Hälso- och sjukvårdsutskottet har behandlat ärendet och föreslår regionstyrelsen besluta 1. Regionstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C-läkemedel. 2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2014 och 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper upp till 30 mnkr 2014 och 190 mnkr 2015 tas från moderförvaltningen. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

37 Datum (2) Diarienummer RS Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för Regionkansliet bedömer nu att kostnaderna för ordnat införande ryms inom HSU s ordinarie ramar 2014 men inte Förslaget till beslut har därför justerats. Beredning Beredning har skett på hälso- och sjukvårdsavdelningen samt ekonomiavdelningen, Regionkansliet. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Beslutet skickas till Hälso- och sjukvårdsutskottet Ann Söderström Joakim Björck

38

39 Västra Götalandsregionen 1 (4) Justerat Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 3 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Anna Lindhé Telefon: E-post: Till hälso- och sjukvårdsutskottet Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut 1. Regionstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C-läkemedel. 2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2014 och 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper upp till 30 mnkr 2014 och 190 mnkr 2015 tas från moderförvaltningen. 3. Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för Sammanfattning av ärendet Program- och prioriteringsrådet har utarbetat ett förslag till ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C som en extra etapp i regionens process för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag. Förslaget bygger på en nationell rekommendation till landstingen att införa aktuella läkemedel för behandling av prioriterade patientgrupper i enlighet med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om läkemedelsförmån. De nya läkemedlen mot hepatit C kommer att införas för behandling av de patienter som är svårast sjuka, det vill säga de som har en mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4), och till de som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion. I förslaget till fastställande av budget 2015 samt flerårsplan för Västra Götalandsregionen (RS ) tillförs HSS, för det som kallas ordnat införande, 150 mnkr från och med Samtidigt anges att regionstyrelsen får återkomma till kostnader för vård av hepatit-c patienter. Motivet för detta är att efterfrågan på de nya läkemedlen är mycket stor och de tillkommande kostnaderna är betydande. Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5, Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se Nyhetsbrev Nr 1, 2013 Vad får ett nytt läkemedel kosta? Årets första nätverksträff ägde rum den 20 februari. Mötet inleddes med att moderator Krister

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 1 (7) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 Tid: 09.30 11.45 Plats: Residenset, Vänersborg Närvarande

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret 2012-05-25 Glasögonbidrag upp till 16 år Västra Götalandsregionen höjer åldersgränsen för glasögonbidrag väsentligt. Från och med 1 juni kan barn

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 7 december 2012 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 28 mars 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2 Kallelse/Föredragningslista 1(8) Samordningskansliet 2015-08-27 Monica Byvald Tfn: 063-147637 E-post: monica.byvald@regionjh.se ORGAN: DATUM: 2015-09-08 Vårdvalsnämnden PLATS: Regionens hus, hus 3 plan

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Tid: 2 maj 2014, kl. 09.00-09.40. Plats: Telefonmöte Ärende: MBL 11 förhandling, Förslag om vidareutveckling av VG Primärvård inför 2015 Förhandlingsparter För arbetsgivaren För arbetstagarorganisationen

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7, ändrad 2015-03-31, 96 1 (7) Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda

Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda 1 (6) Rutiner Diarienummer RS 1525-2014 Rutin fastställd av RD 2015-04-28 Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13 Granskning av intern kontroll Dnr: Rev 32-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Vilhelm Rundquist Thomas Vilhelmsson Behandlad av Revisorskollegiet den 12 september 2012 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret 1 (2) FÖRSLAG 2012:68 LS 1206-0891 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-11-30 Vår beteckning 1262/2004 SÖKANDE AVENTIS PHARMA Box 47604 117 94 Stockholm Företrädare: Karin Kaspar SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr NPL förp.-id AIP (SEK) AUP (SEK) Elvanse Vuxen. Kapsel 30 mg 30 st 122362 20140506100034 675,00 735,50 Elvanse Vuxen

Namn Form Styrka Förp. Varunr NPL förp.-id AIP (SEK) AUP (SEK) Elvanse Vuxen. Kapsel 30 mg 30 st 122362 20140506100034 675,00 735,50 Elvanse Vuxen BESLUT Datum Diarienummer 2015-09-03 1 (7) SÖKANDE Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 30 september 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 30 september 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 30 september 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 30 september 2014 Plats: Sessionssalen,

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Hur styrs landstinget..

Hur styrs landstinget.. Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling

Läs mer