Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn av egenkontroll av energihushållning"

Transkript

1 Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Falun Kristina Landfors

2 Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och mål Energieffektivisering Energikartläggning och åtgärdsplan Energi i tillsynen Informationsmaterial

3 GRUNDLÄGGANDE ENERGIKUNSKAP

4 Energi vad är det?

5 Energi kwh Energi kan uttryckas som Energi = Effekt x Tid Exempel på enheter Nm Joule En kopiator i beredskapsläge 150 W x 23 h x 365 dagar = kwh Kcal En kopiator i energisparläge som stängs av nattetid 8 W x 15 h x 365 dagar = 44 kwh

6 Bilden är lånad Från Svensk Energi

7 Exergi Exergi är ett mått på energins kvalitet som kan beskrivas som hur stor del av energin som kan omvandlas till arbete Elektrisk energi har hög exergi och kan utföra en rad olika arbeten t.ex. driva motorer, ge ljus och värme. Värme har låg exergi 1 kwh el har alltså högre kvalitet än 1 kwh värme, och kan utföra flera sorters arbete Använd rätt energi på rätt ställe!

8 Synliggör energianvändningen!

9

10 Belgium Chile Czech Republic Danmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Israel Italy Japan Luxenbourg Mexico Netherlands New Zealand Norway Poland Portugal Slovak Republik Slovenia Sweden Switzerland Turkey United Kingdom United States USD/MWh Elpriser i ett antal länder år 2012 Industri Hushåll Elpris för svensk industrin ca 0,6 kr/kwh Elpris för svenska hushåll ca 1,5 kr/kwh

11 Källa: Energiläget 2012

12 ENERGI OCH MILJÖPÅVERKAN

13 All energianvändning medför miljöpåverkan Komplexitet Globalt Lokalt - Buller - Förorenat vatten - Förorenad luft Regionalt - Övergödning - Gifter i mark - Försurning - Klimatförändringar - Ozonförtunning Tid

14 Lagrade energikällor De lagrade energikällorna finns i begränsad mängd och nybildas inte. T.ex. Naturgas Råolja Stenkol Uran (Torv)

15 Kol, olja, torv och naturgas I Sverige är fossila bränslen den största källan till utsläpp av: Koldioxid Svaveldioxid Kväveoxider De påverkar växthuseffekten, ger upphov till försurning av skog och mark, och orsakar hälsoproblem.

16 Kärnkraft Kärnkraftens största miljöpåverkan är Strålningsrisker Miljöeffekter vid utvinning av uran Risker med slutförvaring av kärnavfall i berggrunden

17 Förnybar energi Energikällor som nybildas kontinuerligt: Vattenkraft Solenergi Vindkraft Vågenergi Biomassa Geotermisk energi

18 Även förnybar energi påverkar miljön Visuell påverkan Buller Biologisk mångfald Markanvändning Materialanvändning Transporter

19 Sammanställning av koldioxidfaktorer El Eldningsolja 1 Torv Avfall Fjärrvärme Biobränsle g/kwh ca 287 g/kwh g/kwh g/kwh ca 88 g/kwh 0 21 g/kwh

20 ENERGIPOLITIK OCH MÅL

21 Basen för EUs och Sveriges energipolitik Minska energianvändningen Minska koldioxidutsläppen Förbättra försörjningstryggheten Förbättra förutsättningarna för Europeiska företag på den globala marknaden

22 Sveriges och EUs mål för klimat- och energipolitiken till Sverige EU Förnybar energi 50 % 20 % Förnybar energi i transportsektorn 10 % 10 % Energieffektivisering 20 % 1) 20 % 2) CO 2 40 % 20 % (30 %) jfr 1990 Nationella miljömål, t ex miljömål 15 God bebyggd miljö: Effektivare energianvändning i bebyggelsen 20 % 2020 respektive 50 % år 2050 (jfr 1995) 1) Minskad energiintensitet (primär energi per BNP-enhet i fasta priser) jfr ) Effektivare primär energianvändning relativt prognos

23 Direktiv inom energieffektivisering Energieffektivisering Lag om energikartläggning i företag Ändringar i Miljöbalken Ecodesign Krav på energiprestanda för olika produkter Energimärkning Synliggöra energianvändningen och underlättar för konsumenter Byggnaders energiprestanda Ej industribyggnader

24 Ecodesign

25 ENERGIEFFEKTIVISERING

26 Energieffektivisering Att med minskad energianvändning uppnå samma nytta som tidigare eller Att med samma energianvändning uppnå en större nytta än tidigare.

27 Stora företag ska genomföra energikartläggning som: baserar sig på aktuella, uppmätta och spårbara operativa data om energianvändning och användningsprofiler, omfattar en ingående översyn av energianvändningsprofilen hos byggnader eller grupper av byggnader, industriprocesser eller industrianläggningar, inbegripet transport, när så är möjligt, bygga på en analys av livscykelkostnaderna i stället för på enkla återbetalningsperioder i syfte att ta hänsyn till långsiktiga besparingar, restvärden för långsiktiga investeringar och diskonton, är proportionella och tillräckligt representativa för att kunna ge en tillförlitlig bild av den totala energiprestandan och göra det möjligt att på ett tillförlitligt sätt identifiera de viktigaste möjligheterna till förbättringar

28 Exempel: Culinar får miljöpris efter lyckat energiarbete Minskat energibehovet med 25 % (på två år) Nu på väg mot 50% (på 4 år) Ersatt alla fossila bränslen

29 Hur kan vi effektivisera? Byggnadens klimatskal Inomhusklimat Installationer Värmesystem Processer

30 Generella energisparåtgärder Stäng av det som inte används Se till att belysning och ventilation bara är på vid behov Nattvandra (Vad står på i onödan?) Rätt temperatur för behovet? Välj energieffektiva lösningar vid inköp (LCC) Inför rutiner för att stänga av maskiner och belysning efter arbetstid

31 Exempel på LCC Investering kr

32 Värma eller kyla? Inte både och samtidigt!

33 Kyla Det går åt tre gånger så mycket el att kyla en grad mot att värma en grad.

34 Kyla minska behovet Minska värmen först Leta tjuvarna Solavskärma Utnyttja nattkylan sommartid Ställ krav på nya kylanläggningar

35 Fördelning av kostnader för kylsystem (LCC) Underhåll 27% Investering 9% Drivenergi 64% Energimyndighetens broschyr Krav på kylaggregat ger vägledning inför anbud.

36 Förbättra klimatskalet Portar, dörrar och fönster Isolera taket Fasader vid renovering Solavskärmning

37 Ventilation Behovsstyrning - timer - tidur - närvarodetektering Använd effektiva aggregat Värmeåtervinning Uppföljning och kontinuerligt underhåll

38 Exempel: Byte till effektiva motorer och fläktar Bransch: Tillverkningsindustri Åtgärd: Planerar byte av fläktar och motorer Resultat: Kan minska elanvändningen med 70 MWh/ år (37 %) Investeringskostnad kr

39

40 Belysning Styrning och sektionering Installerad effekt Placering Det som förvånat oss är att belysningen tar så stor andel av energin. Henry Fredén, AB Bandindustri Alternativ till dagens belysning: - Lågenergilampor - T5 lysrör - LED

41 Exempel: Belysningsåtgärder Bransch: Tillverkningsindustri Åtgärd: Flertal åtgärder, kan spara 25 % av den totala elanvändningen Potential att spara 270 MWh/år på belysningen!

42 Maskiner Driftstider Rutiner för avstängning Värmeåtervinning Energikrav vid inköp Rätt kapacitet Rätt produktionskvalitet Rätt placering

43 Exempel: Avstängning av hydraulik och belysning vid driftstopp Bransch: Järn och stålindustri Åtgärd: På 2 maskiner sattes information upp om att personalen ska stänga av hydrauliksystem och släcka belysningen när maskinen inte var i produktion. Resultat: Elkostnaden minskade med kr

44 Tryckluft Behövs tryckluften? Rutiner för läcksökning och tätning Värmeåtervinning från kompressorer Sektionering Rätt maskin avseende kapacitet? Sänka lufttrycket? Rätt kvalité? Stänga av kvällar/helger/ledigheter Rätt torkutrustning?

45 Tryckluft - exempel på förluster Hålets storlek Exempel på årskostnad 1 mm kr 5 mm kr 20 mm kr

46 Vilka företag ska vi rikta in oss på? Verksamheter med betydande energianvändning. Hög potential för energieffektivisering. Verksamheter som använder fossil energi.

47 GWh Energianvändning per näringsgren

48 Olika branscher Vilka verksamheter har betydande energianvändning? Tillverkningsindustri! Fastighetsföretag, avloppsreningsverk, livsmedelsbutiker, badanläggningar, konferenshotell, lantbruk osv? Potential finns i alla branscher!

49 Energi i tillverkningsindustrier Tryckluft, värmeåtervinning, belysning, ventilation, ånga, befuktning/avfuktning, vatten, vacuum, transportband, blåsmaskiner, kvarnar, ugnar, formsprutor, kylsystem, värmesystem Kanske passar det bra att börja här?

50 Byt till bättre uppvärmningsform

51 Transporter Transporter står för 32 % av utsläppen av koldioxid i Sverige. En fjärdedel av den totala energianvändningen går till transporter. Utöver koldioxid medför transporter också utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar. Buller och trängsel är andra störningar.

52 Transporter Flyg och bil är de resesätt som förbrukar mest energi. De har också de största klimatpåverkande utsläppen.

53 Transporter minska bränsleförbrukningen Utbildning i sparsam körning (eco-driving) Sänk farten Ruttplanera Investera energisnålt Rätt lufttryck i däcken Använd motorvärmare rätt Ta bort takboxen

54 Tomgångsprojekt Umeå Taxi Att minska sin tomgångskörning är en enkel åtgärd som kan innebära en stor besparing gällande både ekonomi och utsläpp för ett transportföretag eller kommun. Projektet Hållbart resande i Umeå och företaget Umeå Taxi har genomfört ett projekt med 50 taxibilar. Genom en utbildning har man lyckats förändra förarnas beteende. Kombinerat med bränsleuppföljning och löpande kommunikation har man nått mycket goda resultat. I en undersökning kom man fram till att varje taxibil stod på tomgång i över fyra timmar per dygn. En dieselbil drar ungefär en liter per timme på tomgång. Det betyder bränsle för 50 kronor per dygn. På ett år blir det kronor på 300 arbetsdagar. Omräknat till koldioxid släpper en enda taxibil ut omkring kilo per år. Resultatet var en genomsnittlig minskning på 5 % av bränsleförbrukningen för de bilar som deltog i projektet vilket motsvarar ungefär 8,5 ton CO 2.

55 ENERGIKARTLÄGGNING OCH ÅTGÄRDSPLAN

56 Energikartläggning Nulägesbeskrivning Vilka energikällor används? Till vad används energin? Hur ser energianvändningen ut vid stillestånd? Vilka åtgärder har genomförts? Analys Åtgärdsplan

57 Energikartläggning exempel

58 Energikartläggning exempel Energislag Fördelning El Ventilation Ventilation Belysning 400x MWh Övrigt Övrigt 300 MWh Fjärrkyla Komfortkyla Processkyla Fjärrvärme Ventilation Total energianvändning Övrigt xxx MWh Radiatorsystem Varmvatten xxx Ventilation Övrigt MWh

59 Analys exempel

60 Åtgärdsplan Lista åtgärder Tidplan för genomförande Ansvarig för genomförande Resursbehov Förväntat resultat Uppföljning av resultat

61 Exempel på åtgärdsplan Åtgärda nu Mindre åtgärder Större åtgärder Energioptimering Byt utomhusbelysning (kvicksilver) och skyltbelysning till LED Återvinning av spillprodukter från produktionen för uppvärmning Drifttider: -ventilation -belysning Läcksökning av tryckluftsystem och tätning av läckor. Byte av belysning i produktionslokal samt sektionering av tändningen för mindre arbetsområden Täta uppenbara läckage, t.ex.: - tryckluft - vatten/värmerör - dörrar (portar) och fönster Kontrollera temperaturer för värmen och ventilationen Byte av huvudpump för uppvärmning till ny frekvensstyrd som är tryck- eller temperaturstyrd. Montera tropikfläktar i taket för att trycka ner värmen som finns vid taket Nytt styr- och övervakningssystem för ventilation, värme, kyla, belysning mm. För bättre kontroll av funktionerna, larmhantering och möjlighet till uppföljning och kvalitetssäkring. Byte av ventilationsaggregat TA/FA 2 till nytt frekvensstyrt med värmeåtervinning. Stäng av utrustning som inte används Behovstyr ventilationen Montera väderskydd vid lastbilsangöringar. Rengöring av batteri och växlare för återvinning i ventilationen. Montera in tidur för enskilda frånluftsfläktar, belysning (ute/inne) Montera in snabbgående portar vid utpassager för truckar. Rengöring av köldmediekylare Byte av fläktdel till ny direktdriven TA/FA1 Se över el-abonnemangen Renovera eller byt kondensfällor, ånga

62 Energiledningssystem

63 Exempel: Energiledningssystem Bransch: Mejeri Åtgärd: Infört energiledningssystem och arbetar kontinuerligt med energifrågorna. Genomför nattvandringar Utsett en energiansvarig på varje anläggning Reducerat läckor och sektionerat tryckluft Tätat kyllagrens portar Resultat: Minskat energikostnaderna med ca 11 Mkr under en treårsperiod ( MWh)

64 ENERGI I TILLSYNEN

65 Det finns besparingar att göra! De allra flesta små och medelstora företag kan relativt enkelt minska energianvändningen med % Varför finns det då företagare som inte ser över sin energianvändning?

66 Hinder Kostnader för produktionsstörningar/ problem/strul Brist på tid/andra prioriteringar Svårigheter att erhålla korrekt information om energiprestanda av den inköpta utrustningen Tekniska risker såsom risk för produktionsstörningar

67 Fler hinder Andra investeringar prioriteras högre Tekniken passar ej för företaget Bristande medvetenhet hos personal Bristande tekniska färdigheter Tillgång på kapital

68 Kommunens roll Kommunen kan bidra till effektivare energianvändning bland annat genom: att arbeta aktivt med egna fastigheter och verksamheter att tillhandahålla Energi- och klimatrådgivning den ordinarie tillsynen av miljöfarliga verksamheter osv.

69 Samverkan med Energi- och klimatrådgivare EKR vänder sig till företag, organisationer och privatpersoner Oberoende och kostnadsfri rådgivning Finns i alla kommuner Kunniga om energieffektiviseringsåtgärder Får inte genomföra energikartläggningar Observera EKR och Miljöinspektörens olika roller: rådgivning respektive tillsyn

70 Erfarenheter I Lindesbergs kommun har Energi- och klimatrådgivare, Näringslivsansvarig och Miljöinspektör besökt de största företagen i kommunen. Positivt mottagande med fokus på kontakt och information.

71 Erfarenheter NENET: Företagare är positiva till energitillsyn och uppskattar råd och tips. Även kommunens miljöinspektörer tycker det är intressant och givande att utöva energitillsyn. Guide som ger konkreta exempel på arbetssätt kan ge vägledning och inspiration!

72 Egna erfarenheter?

73 Energimyndigheten checklista - systematisk egenkontroll av energihushållning Uppföljning av energianvändning årsvis Rutiner för inköp av ny utrustning Vid investering av energianvändande utrustning ska livcykelkostnad användas Fossila bränslen? Utred alternativ Helhetsperspektiv Energiledningssystem kan vara ett stöd

74 Ställ frågor som visar om verksamhetsutövaren har koll! Vem ansvarar för energifrågorna? Har ni någon form av energiledningssystem? Sker uppföljning av energianvändning årsvis? Hur ser trenderna ut? Varför? Vilka rutiner har ni för inköp av ny utrustning? Tar ni hänsyn till livscykelkostnader vid investering av energianvändande utrustning? Har ni utrett vilka alternativ det finns till fossila bränslen? Har ni rutiner för hur maskiner, belysning mm ska stängas av när verksamheten står stilla? Vem ansvarar för att uppdatera dessa? Gör ni regelbundna funktionskontroller av t.ex. tryckluft, ventilation och värmesystem?

75 INFORMATIONSMATERIAL

76 Energikoll i små och medelstora företag Vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning Självdiagnos - analys av kostnader Mall för energiplan Nattvandring Checklista belysning Checklista maskiner Checklista ventilation Checklista klimatskal Checklista veckans sista skift Checklista inköp och upphandling Bruttolista för effektiviseringsåtgärder

77 Mer information Guide för små och medelstora företag. NENET Energimyndighetens skrifter till exempel: Minska företagets energikostnader nu! Vägledning för energieffektiv och god belysning Krav på pumpar

78

79 Energiråd för företag Energimyndigheten har tagit fram presentationsmaterial med energiråd för företag. Företagsrådgivning generell Butiker Industri Kontor

80 Jernkontorets energihandbok

81 Mer om energieffektivisering i företag Energieffektiva företag i Skåne, PROEFF Effektivare energi, Energianalys av 6 företag i Örebro län, Regionförbundet Örebro län Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag, NENET

82 Energi i tillsynen är viktigt! Energi är ofta en osynlig fråga All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering är ett kontinuerligt arbete som leder till hushållning med resurser

83 Lycka till med energitillsynen!

84 Referenslitteratur 1. Guide i energitillsyn, NENET 2. Exempel på frågeformulär, information och checklistor, Bilaga 9 NENET 3. Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering, Miljösamverkan Västra Götaland 4. Energikoll i små och medelstora företag, Energimyndigheten 5. Energiledningssystem, Energimyndigheten 6. Energieffektivisering, första steget till ett hållbart företagande, NENET 7. Energieffektiva företag i Skåne, PROEFF Skåne 8. Effektivare energi, Regionförbundet Örebro län 9. Energi i tillsynen Vägledning, Energi & Klimatrådgivningen 10. Energieffektivisering i stora värmesystem, Energimyndigheten 11. Energieffektivisering i stora kylsystem, Energimyndigheten

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Karlstad 2014-04-22 Kristina Landfors Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Kalmar Maritime Academy Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Examensarbete omfattande 10 poäng Utfört av Jonathan Lundgren Driftingenjörsprogrammet 120 poäng Läsår: 05/06 Handledare:

Läs mer

Så spar du energi KONTORSLOKALER

Så spar du energi KONTORSLOKALER Så spar du energi KONTORSLOKALER Om energianvändning i kontorslokaler I kontorslokaler finns det stora potentialer att spara in på elkostnaderna. Belysning och datautrustning är stora områden för energibesparing

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med

Läs mer

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag RAPPORT Energimanual Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag Magnus Klingspor B1867 Juli 2007 Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet AB Adress Box 21060 100 31 Stockholm

Läs mer

Mera lokal verkstad! Avstämning våren 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Mera lokal verkstad! Avstämning våren 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Mera lokal verkstad! Avstämning våren 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Innehållsförteckning Mera lokal verkstad! 3 Ytterst handlar det om oss själva 3 Vår plats i sammanhanget 4 Många byalag men

Läs mer

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energikostnaden är ofta mycket större än inköpspriset om man ser till hela livslängden. Därför finns det mycket pengar att spara genom

Läs mer

Energieffektivt företagande i Norrbotten

Energieffektivt företagande i Norrbotten Rapport Energieffektivt företagande i Norrbotten Slutrapport September 2007 Finansiärer: 1 Redaktör: Tord Pettersson, Nenet Layout: Lena Ahlbäck, Lulegrafi ska 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning...6

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer