Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn av egenkontroll av energihushållning"

Transkript

1 Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Falun Kristina Landfors

2 Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och mål Energieffektivisering Energikartläggning och åtgärdsplan Energi i tillsynen Informationsmaterial

3 GRUNDLÄGGANDE ENERGIKUNSKAP

4 Energi vad är det?

5 Energi kwh Energi kan uttryckas som Energi = Effekt x Tid Exempel på enheter Nm Joule En kopiator i beredskapsläge 150 W x 23 h x 365 dagar = kwh Kcal En kopiator i energisparläge som stängs av nattetid 8 W x 15 h x 365 dagar = 44 kwh

6 Bilden är lånad Från Svensk Energi

7 Exergi Exergi är ett mått på energins kvalitet som kan beskrivas som hur stor del av energin som kan omvandlas till arbete Elektrisk energi har hög exergi och kan utföra en rad olika arbeten t.ex. driva motorer, ge ljus och värme. Värme har låg exergi 1 kwh el har alltså högre kvalitet än 1 kwh värme, och kan utföra flera sorters arbete Använd rätt energi på rätt ställe!

8 Synliggör energianvändningen!

9

10 Belgium Chile Czech Republic Danmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Israel Italy Japan Luxenbourg Mexico Netherlands New Zealand Norway Poland Portugal Slovak Republik Slovenia Sweden Switzerland Turkey United Kingdom United States USD/MWh Elpriser i ett antal länder år 2012 Industri Hushåll Elpris för svensk industrin ca 0,6 kr/kwh Elpris för svenska hushåll ca 1,5 kr/kwh

11 Källa: Energiläget 2012

12 ENERGI OCH MILJÖPÅVERKAN

13 All energianvändning medför miljöpåverkan Komplexitet Globalt Lokalt - Buller - Förorenat vatten - Förorenad luft Regionalt - Övergödning - Gifter i mark - Försurning - Klimatförändringar - Ozonförtunning Tid

14 Lagrade energikällor De lagrade energikällorna finns i begränsad mängd och nybildas inte. T.ex. Naturgas Råolja Stenkol Uran (Torv)

15 Kol, olja, torv och naturgas I Sverige är fossila bränslen den största källan till utsläpp av: Koldioxid Svaveldioxid Kväveoxider De påverkar växthuseffekten, ger upphov till försurning av skog och mark, och orsakar hälsoproblem.

16 Kärnkraft Kärnkraftens största miljöpåverkan är Strålningsrisker Miljöeffekter vid utvinning av uran Risker med slutförvaring av kärnavfall i berggrunden

17 Förnybar energi Energikällor som nybildas kontinuerligt: Vattenkraft Solenergi Vindkraft Vågenergi Biomassa Geotermisk energi

18 Även förnybar energi påverkar miljön Visuell påverkan Buller Biologisk mångfald Markanvändning Materialanvändning Transporter

19 Sammanställning av koldioxidfaktorer El Eldningsolja 1 Torv Avfall Fjärrvärme Biobränsle g/kwh ca 287 g/kwh g/kwh g/kwh ca 88 g/kwh 0 21 g/kwh

20 ENERGIPOLITIK OCH MÅL

21 Basen för EUs och Sveriges energipolitik Minska energianvändningen Minska koldioxidutsläppen Förbättra försörjningstryggheten Förbättra förutsättningarna för Europeiska företag på den globala marknaden

22 Sveriges och EUs mål för klimat- och energipolitiken till Sverige EU Förnybar energi 50 % 20 % Förnybar energi i transportsektorn 10 % 10 % Energieffektivisering 20 % 1) 20 % 2) CO 2 40 % 20 % (30 %) jfr 1990 Nationella miljömål, t ex miljömål 15 God bebyggd miljö: Effektivare energianvändning i bebyggelsen 20 % 2020 respektive 50 % år 2050 (jfr 1995) 1) Minskad energiintensitet (primär energi per BNP-enhet i fasta priser) jfr ) Effektivare primär energianvändning relativt prognos

23 Direktiv inom energieffektivisering Energieffektivisering Lag om energikartläggning i företag Ändringar i Miljöbalken Ecodesign Krav på energiprestanda för olika produkter Energimärkning Synliggöra energianvändningen och underlättar för konsumenter Byggnaders energiprestanda Ej industribyggnader

24 Ecodesign

25 ENERGIEFFEKTIVISERING

26 Energieffektivisering Att med minskad energianvändning uppnå samma nytta som tidigare eller Att med samma energianvändning uppnå en större nytta än tidigare.

27 Stora företag ska genomföra energikartläggning som: baserar sig på aktuella, uppmätta och spårbara operativa data om energianvändning och användningsprofiler, omfattar en ingående översyn av energianvändningsprofilen hos byggnader eller grupper av byggnader, industriprocesser eller industrianläggningar, inbegripet transport, när så är möjligt, bygga på en analys av livscykelkostnaderna i stället för på enkla återbetalningsperioder i syfte att ta hänsyn till långsiktiga besparingar, restvärden för långsiktiga investeringar och diskonton, är proportionella och tillräckligt representativa för att kunna ge en tillförlitlig bild av den totala energiprestandan och göra det möjligt att på ett tillförlitligt sätt identifiera de viktigaste möjligheterna till förbättringar

28 Exempel: Culinar får miljöpris efter lyckat energiarbete Minskat energibehovet med 25 % (på två år) Nu på väg mot 50% (på 4 år) Ersatt alla fossila bränslen

29 Hur kan vi effektivisera? Byggnadens klimatskal Inomhusklimat Installationer Värmesystem Processer

30 Generella energisparåtgärder Stäng av det som inte används Se till att belysning och ventilation bara är på vid behov Nattvandra (Vad står på i onödan?) Rätt temperatur för behovet? Välj energieffektiva lösningar vid inköp (LCC) Inför rutiner för att stänga av maskiner och belysning efter arbetstid

31 Exempel på LCC Investering kr

32 Värma eller kyla? Inte både och samtidigt!

33 Kyla Det går åt tre gånger så mycket el att kyla en grad mot att värma en grad.

34 Kyla minska behovet Minska värmen först Leta tjuvarna Solavskärma Utnyttja nattkylan sommartid Ställ krav på nya kylanläggningar

35 Fördelning av kostnader för kylsystem (LCC) Underhåll 27% Investering 9% Drivenergi 64% Energimyndighetens broschyr Krav på kylaggregat ger vägledning inför anbud.

36 Förbättra klimatskalet Portar, dörrar och fönster Isolera taket Fasader vid renovering Solavskärmning

37 Ventilation Behovsstyrning - timer - tidur - närvarodetektering Använd effektiva aggregat Värmeåtervinning Uppföljning och kontinuerligt underhåll

38 Exempel: Byte till effektiva motorer och fläktar Bransch: Tillverkningsindustri Åtgärd: Planerar byte av fläktar och motorer Resultat: Kan minska elanvändningen med 70 MWh/ år (37 %) Investeringskostnad kr

39

40 Belysning Styrning och sektionering Installerad effekt Placering Det som förvånat oss är att belysningen tar så stor andel av energin. Henry Fredén, AB Bandindustri Alternativ till dagens belysning: - Lågenergilampor - T5 lysrör - LED

41 Exempel: Belysningsåtgärder Bransch: Tillverkningsindustri Åtgärd: Flertal åtgärder, kan spara 25 % av den totala elanvändningen Potential att spara 270 MWh/år på belysningen!

42 Maskiner Driftstider Rutiner för avstängning Värmeåtervinning Energikrav vid inköp Rätt kapacitet Rätt produktionskvalitet Rätt placering

43 Exempel: Avstängning av hydraulik och belysning vid driftstopp Bransch: Järn och stålindustri Åtgärd: På 2 maskiner sattes information upp om att personalen ska stänga av hydrauliksystem och släcka belysningen när maskinen inte var i produktion. Resultat: Elkostnaden minskade med kr

44 Tryckluft Behövs tryckluften? Rutiner för läcksökning och tätning Värmeåtervinning från kompressorer Sektionering Rätt maskin avseende kapacitet? Sänka lufttrycket? Rätt kvalité? Stänga av kvällar/helger/ledigheter Rätt torkutrustning?

45 Tryckluft - exempel på förluster Hålets storlek Exempel på årskostnad 1 mm kr 5 mm kr 20 mm kr

46 Vilka företag ska vi rikta in oss på? Verksamheter med betydande energianvändning. Hög potential för energieffektivisering. Verksamheter som använder fossil energi.

47 GWh Energianvändning per näringsgren

48 Olika branscher Vilka verksamheter har betydande energianvändning? Tillverkningsindustri! Fastighetsföretag, avloppsreningsverk, livsmedelsbutiker, badanläggningar, konferenshotell, lantbruk osv? Potential finns i alla branscher!

49 Energi i tillverkningsindustrier Tryckluft, värmeåtervinning, belysning, ventilation, ånga, befuktning/avfuktning, vatten, vacuum, transportband, blåsmaskiner, kvarnar, ugnar, formsprutor, kylsystem, värmesystem Kanske passar det bra att börja här?

50 Byt till bättre uppvärmningsform

51 Transporter Transporter står för 32 % av utsläppen av koldioxid i Sverige. En fjärdedel av den totala energianvändningen går till transporter. Utöver koldioxid medför transporter också utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar. Buller och trängsel är andra störningar.

52 Transporter Flyg och bil är de resesätt som förbrukar mest energi. De har också de största klimatpåverkande utsläppen.

53 Transporter minska bränsleförbrukningen Utbildning i sparsam körning (eco-driving) Sänk farten Ruttplanera Investera energisnålt Rätt lufttryck i däcken Använd motorvärmare rätt Ta bort takboxen

54 Tomgångsprojekt Umeå Taxi Att minska sin tomgångskörning är en enkel åtgärd som kan innebära en stor besparing gällande både ekonomi och utsläpp för ett transportföretag eller kommun. Projektet Hållbart resande i Umeå och företaget Umeå Taxi har genomfört ett projekt med 50 taxibilar. Genom en utbildning har man lyckats förändra förarnas beteende. Kombinerat med bränsleuppföljning och löpande kommunikation har man nått mycket goda resultat. I en undersökning kom man fram till att varje taxibil stod på tomgång i över fyra timmar per dygn. En dieselbil drar ungefär en liter per timme på tomgång. Det betyder bränsle för 50 kronor per dygn. På ett år blir det kronor på 300 arbetsdagar. Omräknat till koldioxid släpper en enda taxibil ut omkring kilo per år. Resultatet var en genomsnittlig minskning på 5 % av bränsleförbrukningen för de bilar som deltog i projektet vilket motsvarar ungefär 8,5 ton CO 2.

55 ENERGIKARTLÄGGNING OCH ÅTGÄRDSPLAN

56 Energikartläggning Nulägesbeskrivning Vilka energikällor används? Till vad används energin? Hur ser energianvändningen ut vid stillestånd? Vilka åtgärder har genomförts? Analys Åtgärdsplan

57 Energikartläggning exempel

58 Energikartläggning exempel Energislag Fördelning El Ventilation Ventilation Belysning 400x MWh Övrigt Övrigt 300 MWh Fjärrkyla Komfortkyla Processkyla Fjärrvärme Ventilation Total energianvändning Övrigt xxx MWh Radiatorsystem Varmvatten xxx Ventilation Övrigt MWh

59 Analys exempel

60 Åtgärdsplan Lista åtgärder Tidplan för genomförande Ansvarig för genomförande Resursbehov Förväntat resultat Uppföljning av resultat

61 Exempel på åtgärdsplan Åtgärda nu Mindre åtgärder Större åtgärder Energioptimering Byt utomhusbelysning (kvicksilver) och skyltbelysning till LED Återvinning av spillprodukter från produktionen för uppvärmning Drifttider: -ventilation -belysning Läcksökning av tryckluftsystem och tätning av läckor. Byte av belysning i produktionslokal samt sektionering av tändningen för mindre arbetsområden Täta uppenbara läckage, t.ex.: - tryckluft - vatten/värmerör - dörrar (portar) och fönster Kontrollera temperaturer för värmen och ventilationen Byte av huvudpump för uppvärmning till ny frekvensstyrd som är tryck- eller temperaturstyrd. Montera tropikfläktar i taket för att trycka ner värmen som finns vid taket Nytt styr- och övervakningssystem för ventilation, värme, kyla, belysning mm. För bättre kontroll av funktionerna, larmhantering och möjlighet till uppföljning och kvalitetssäkring. Byte av ventilationsaggregat TA/FA 2 till nytt frekvensstyrt med värmeåtervinning. Stäng av utrustning som inte används Behovstyr ventilationen Montera väderskydd vid lastbilsangöringar. Rengöring av batteri och växlare för återvinning i ventilationen. Montera in tidur för enskilda frånluftsfläktar, belysning (ute/inne) Montera in snabbgående portar vid utpassager för truckar. Rengöring av köldmediekylare Byte av fläktdel till ny direktdriven TA/FA1 Se över el-abonnemangen Renovera eller byt kondensfällor, ånga

62 Energiledningssystem

63 Exempel: Energiledningssystem Bransch: Mejeri Åtgärd: Infört energiledningssystem och arbetar kontinuerligt med energifrågorna. Genomför nattvandringar Utsett en energiansvarig på varje anläggning Reducerat läckor och sektionerat tryckluft Tätat kyllagrens portar Resultat: Minskat energikostnaderna med ca 11 Mkr under en treårsperiod ( MWh)

64 ENERGI I TILLSYNEN

65 Det finns besparingar att göra! De allra flesta små och medelstora företag kan relativt enkelt minska energianvändningen med % Varför finns det då företagare som inte ser över sin energianvändning?

66 Hinder Kostnader för produktionsstörningar/ problem/strul Brist på tid/andra prioriteringar Svårigheter att erhålla korrekt information om energiprestanda av den inköpta utrustningen Tekniska risker såsom risk för produktionsstörningar

67 Fler hinder Andra investeringar prioriteras högre Tekniken passar ej för företaget Bristande medvetenhet hos personal Bristande tekniska färdigheter Tillgång på kapital

68 Kommunens roll Kommunen kan bidra till effektivare energianvändning bland annat genom: att arbeta aktivt med egna fastigheter och verksamheter att tillhandahålla Energi- och klimatrådgivning den ordinarie tillsynen av miljöfarliga verksamheter osv.

69 Samverkan med Energi- och klimatrådgivare EKR vänder sig till företag, organisationer och privatpersoner Oberoende och kostnadsfri rådgivning Finns i alla kommuner Kunniga om energieffektiviseringsåtgärder Får inte genomföra energikartläggningar Observera EKR och Miljöinspektörens olika roller: rådgivning respektive tillsyn

70 Erfarenheter I Lindesbergs kommun har Energi- och klimatrådgivare, Näringslivsansvarig och Miljöinspektör besökt de största företagen i kommunen. Positivt mottagande med fokus på kontakt och information.

71 Erfarenheter NENET: Företagare är positiva till energitillsyn och uppskattar råd och tips. Även kommunens miljöinspektörer tycker det är intressant och givande att utöva energitillsyn. Guide som ger konkreta exempel på arbetssätt kan ge vägledning och inspiration!

72 Egna erfarenheter?

73 Energimyndigheten checklista - systematisk egenkontroll av energihushållning Uppföljning av energianvändning årsvis Rutiner för inköp av ny utrustning Vid investering av energianvändande utrustning ska livcykelkostnad användas Fossila bränslen? Utred alternativ Helhetsperspektiv Energiledningssystem kan vara ett stöd

74 Ställ frågor som visar om verksamhetsutövaren har koll! Vem ansvarar för energifrågorna? Har ni någon form av energiledningssystem? Sker uppföljning av energianvändning årsvis? Hur ser trenderna ut? Varför? Vilka rutiner har ni för inköp av ny utrustning? Tar ni hänsyn till livscykelkostnader vid investering av energianvändande utrustning? Har ni utrett vilka alternativ det finns till fossila bränslen? Har ni rutiner för hur maskiner, belysning mm ska stängas av när verksamheten står stilla? Vem ansvarar för att uppdatera dessa? Gör ni regelbundna funktionskontroller av t.ex. tryckluft, ventilation och värmesystem?

75 INFORMATIONSMATERIAL

76 Energikoll i små och medelstora företag Vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning Självdiagnos - analys av kostnader Mall för energiplan Nattvandring Checklista belysning Checklista maskiner Checklista ventilation Checklista klimatskal Checklista veckans sista skift Checklista inköp och upphandling Bruttolista för effektiviseringsåtgärder

77 Mer information Guide för små och medelstora företag. NENET Energimyndighetens skrifter till exempel: Minska företagets energikostnader nu! Vägledning för energieffektiv och god belysning Krav på pumpar

78

79 Energiråd för företag Energimyndigheten har tagit fram presentationsmaterial med energiråd för företag. Företagsrådgivning generell Butiker Industri Kontor

80 Jernkontorets energihandbok

81 Mer om energieffektivisering i företag Energieffektiva företag i Skåne, PROEFF Effektivare energi, Energianalys av 6 företag i Örebro län, Regionförbundet Örebro län Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag, NENET

82 Energi i tillsynen är viktigt! Energi är ofta en osynlig fråga All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering är ett kontinuerligt arbete som leder till hushållning med resurser

83 Lycka till med energitillsynen!

84 Referenslitteratur 1. Guide i energitillsyn, NENET 2. Exempel på frågeformulär, information och checklistor, Bilaga 9 NENET 3. Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering, Miljösamverkan Västra Götaland 4. Energikoll i små och medelstora företag, Energimyndigheten 5. Energiledningssystem, Energimyndigheten 6. Energieffektivisering, första steget till ett hållbart företagande, NENET 7. Energieffektiva företag i Skåne, PROEFF Skåne 8. Effektivare energi, Regionförbundet Örebro län 9. Energi i tillsynen Vägledning, Energi & Klimatrådgivningen 10. Energieffektivisering i stora värmesystem, Energimyndigheten 11. Energieffektivisering i stora kylsystem, Energimyndigheten

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Kristina Landfors Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och mål Energieffektivisering

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Halmstad 2014-10-24 Karin Lindström Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Karlstad 2014-04-22 Kristina Landfors Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Umeå 2014-04-09 Saga Ekelin Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och mål Energieffektivisering

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Kristina Landfors Innehåll Energianvändning i industrin Energi och miljöpåverkan Energihushållning Energikartläggning

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Kristina Landfors Innehåll Energianvändning i industrin Energi och miljöpåverkan Energihushållning Energikartläggning

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013 Miljö- och hälsoskydd Energiprojekt 2008-2013 Maria Sandström Erik Eklund Juni 2014 Sammanfattning Miljöinspektörer och energi- och klimatrådgivare från Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun har genomfört

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström.

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström. MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN MILJÖMÅL: MINSKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER MED 4% TILL 2010 KLIMATSTRATEGI 2005 OCH ENERGISTRATEGI

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

Martina Berg Örebro Energitillsyn enligt miljöbalken

Martina Berg Örebro Energitillsyn enligt miljöbalken Martina Berg Örebro 2015-11-13 Energitillsyn enligt miljöbalken Innehåll Energimyndigheten Bakgrund energi och mål Så ska energikartläggning genomföras Energihushållning i miljötillsynen Lag om energikartläggning

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Tre dimensioner av hållbarhet Ekonomisk hållbarhet/lönsamhet/ekonomisk tillväxt BRF har inga vinstkrav Bästa investeringen för

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering ska stödja små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn att komma

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ]

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Bild 1 Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk Bild 2 Grundläggande teori Storhet Enhet 1 2 3 4 5 6 Elektr. spänning Elektr. ström U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Effekt

Läs mer

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare Checklista vid företagsbesök Stöd för energi- och klimatrådgivare FöretagETS NAMN DATUM Besökets fyra faser Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning. 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne

Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning. 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne Detta har hänt I Skåne har vi drivit projekten PROEFF I, PROEFF

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Tillsyn som motor för energieffektivisering. Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö

Tillsyn som motor för energieffektivisering. Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö Tillsyn som motor för energieffektivisering Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö Energimyndigheten Energimyndigheten föreslår att energi utpekas som en övergripande miljömålsfråga

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård Energi i tillsynen - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011 Jimmi Hård 2012-02-28 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...3 4. REDOVISNING AV ENERGIKARTLÄGGNING OCH ENERGIPLAN...4

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (10) Att beställa och genomföra energikartläggningar Lantbruk EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (10) Att beställa och genomföra energikartläggning lantbruk Här presenteras information om vad som

Läs mer

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011 Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag En Effekt - Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag Region Halland har våren 2009 initierat projektet En Effekt. Syftet med projektet är att miljökontor och energistrateg i varje kommun

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

VLL Energi- och klimatarbete 2014 -.

VLL Energi- och klimatarbete 2014 -. UFO Umeå fastighetsoptimering praktisk energieffektivisering VLL Energi- och klimatarbete 2014 -. 2014-sept Utvecklar hjälpmedel Energi- och klimatrådgivare Vindeln Föredragshållare Energideklarationer

Läs mer

Regeringens insatser för vindkraft

Regeringens insatser för vindkraft November 2008 Regeringens insatser för vindkraft Lars Andersson Energienheten Energipolitik för jobb, välfärd och miljö (juni 2006) De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik.

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Energieffektivisering. - varför det?

Energieffektivisering. - varför det? Energieffektivisering - varför det? Energieffektivisering Lars Neuman Energi- och teknikrådgivare,, Ulricehamn tidigare: maskinkonsulent, lärare, landsbygdsutvecklare från 2006 Energikollen underlag för

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Energismart förvaltning. - Ett politiskt uppdrag - Hållbar framtid. Marcel Berkelder Exergi B(y)rån Energismart förvaltning

Energismart förvaltning. - Ett politiskt uppdrag - Hållbar framtid. Marcel Berkelder Exergi B(y)rån Energismart förvaltning Energismart förvaltning Energismart förvaltning - Ett politiskt uppdrag - Hållbar framtid Marcel Berkelder Exergi B(y)rån 2015-09-11 Exergi B(y)rån Energismart förvaltning 1 Utvecklar hjälpmedel Energi-

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

Bilaga 9. Exempel på frågeformulär, information och checklistor

Bilaga 9. Exempel på frågeformulär, information och checklistor Bilaga 9 Exempel på frågeformulär, information och checklistor 101 miljö maj 2009 INFORMATION FRÅN MILJÖKONTORET Tillsyn enligt miljöbalken av energianvändning hos företag All användning av energi påverkar

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan

Energieffektiva företag i samverkan Energieffektiva företag i samverkan Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder ca 75-100 GWh (Fjärrvärme, gas,

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Ett steg till Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Tillsammans

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Introduktion till ett systematiskt energiarbete

Introduktion till ett systematiskt energiarbete Introduktion till ett systematiskt energiarbete Som verksamhetsutövare förväntas du kunna visa hur ni hushållar med energin och minskar användningen av fossila bränslen. Det innebär att ni ska ha kunskap

Läs mer

Föreningen Vattens Hydrologisektion

Föreningen Vattens Hydrologisektion Föreningen Vattens Hydrologisektion 5 november 2008 Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi gun.ahrling-rundstrom@svenskenergi.se 1 Kort om Svensk Energi 171 medlemskoncerner (totalt 354 företag) - 119 elhandelsföretag

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Klimateffektiv energianvändning

Klimateffektiv energianvändning Klimateffektiv energianvändning - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Du kan genom att se över energianvändningen minska din verksamhets klimatpåverkan och energikostnader. Potentialen att minska

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Energieffektivisering - - varför det?

Energieffektivisering - - varför det? Energieffektivisering - - varför det? Energieffektivisering Lars Neuman Energi- och teknikrådgivare,, Ulricehamn tidigare även maskinkonsulent, lärare, landsbygdsutvecklare från 2006 Energikollen underlag

Läs mer

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Vägledning för energikartläggning i stora företag Vägledning för energikartläggning i stora företag Inför energikartläggningen Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen Publikationer utgivna av

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer