Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn av egenkontroll av energihushållning"

Transkript

1 Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Karlstad Kristina Landfors

2 Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och mål Energieffektivisering Energikartläggning och åtgärdsplan Energi i tillsynen Informationsmaterial

3 GRUNDLÄGGANDE ENERGIKUNSKAP

4 Energi vad är det? Källa: Nationalencyklopedin

5 Energi Rörelseenergi: En funktion av massa och hastighet Lägesenergi: En funktion av massa, gravitationskraft och höjd Energi kan uttryckas som Energi = Effekt x Tid Exempel på enheter kwh Nm Joule Kcal

6 Energi exempel En glödlampa på 60 W lyser 4 h varje dag i ett år. Elenergi som krävs för lampan blir 60 W x 4 h x 365 dagar = Wh eller ungefär 88 kwh. Energianvändningen i en normal villa brukar man fördela enligt följande: kwh varmvatten kwh hushållsel kwh uppvärmning Energianvändningen i en lägenhet kan ligga runt kwh/år

7 Bilden är lånad Från Svensk Energi

8 Exergi Exergi är ett mått på energins kvalitet som kan beskrivas som hur stor del av energin som kan omvandlas till arbete Elektrisk energi har hög exergi och kan utföra en rad olika arbeten t.ex. driva motorer, ge ljus och värme. Värme har låg exergi 1 kwh el har alltså högre kvalitet än 1 kwh värme, och kan utföra flera sorters arbete Använd rätt energi på rätt ställe!

9

10 Elpriser för industrin i ett antal länder Hushåll USD/MWh Elpris för Industrin Hushåll ca 0,6 kr/kwh ca 1,5 kr/kwh

11 Elpriser

12 Källa: Energiläget 2012

13 ENERGI OCH MILJÖPÅVERKAN

14 Lagrade energikällor De lagrade energikällorna finns i begränsad mängd och nybildas inte. T.ex. Naturgas Råolja Stenkol Uran (Torv)

15 Kol, olja, torv och naturgas I Sverige är fossila bränslen den största källan till utsläpp av: Koldioxid Svaveldioxid Kväveoxider De påverkar växthuseffekten, ger upphov till försurning av skog och mark, och orsakar hälsoproblem.

16 Kärnkraft Kärnkraftens största miljöpåverkan är Strålningsrisker Miljöeffekter vid utvinning av uran Risker med slutförvaring av kärnavfall i berggrunden

17 Flödande energikällor Flödande energikällor nybildas kontinuerligt: Vattenkraft Solenergi Vindkraft Vågenergi Biomassa Geotermisk energi

18 Även förnybar energi påverkar miljön Visuell påverkan Buller Biologisk mångfald Markanvändning Materialanvändning Transporter

19 All energianvändning medför miljöpåverkan Komplexitet Globalt Lokalt - Buller - Förorenat vatten - Förorenad luft Regionalt - Övergödning - Gifter i mark - Försurning - Klimatförändringar - Ozonförtunning Tid

20 Källa: IEA, Key World Energy Statistics 2013

21 Miljöpåverkan från energianvändning Vid utvinning, omvandling och användning av energi frigörs flera farliga gaser. Bland annat: Koldioxid CO 2 Kväveoxider NO x Svaveloxider SO x Metan CH 4 Dikväveoxid (lustgas) N 2 O Koldioxid är den växthusgas som är mest uppmärksammad då den lägger sig som en skyddande hinna över jorden vilket ger en ökad temperatur. Det är den teorin som de flesta av dagens forskare förespråkar. Gaserna som frigörs påverkar klimatet i olika stor utsträckning och för att jämföra dem pratar man om koldioxidekvivalenter. Förhållandet är följande: 1 CH 4 = 14 CO 2 1 N 2 O = 310 CO 2

22 Sammanställning av koldioxidfaktorer El Eldningsolja 1 Torv Avfall Fjärrvärme Biobränsle g/kwh ca 287 g/kwh g/kwh g/kwh ca 88 g/kwh 0 21 g/kwh

23 ENERGIPOLITIK OCH MÅL

24 Basen för EUs och Sveriges energipolitik Minska energianvändningen Minska koldioxidutsläppen Förbättra försörjningstryggheten Förbättra förutsättningarna för Europeiska företag på den globala marknaden

25 Sveriges och EUs mål för klimat- och energipolitiken till Sverige EU Förnybar energi 50 % 20 % Förnybar energi i transportsektorn 10 % 10 % Energieffektivisering 20 % 1) 20 % 2) CO 2 40 % 20 % (30 %) jfr 1990 Nationella miljömål, t ex miljömål 15 God bebyggd miljö: Effektivare energianvändning i bebyggelsen 20 % 2020 respektive 50 % år 2050 (jfr 1995) 1) Minskad energiintensitet (primär energi per BNP-enhet i fasta priser) jfr ) Effektivare primär energianvändning relativt prognos

26 Direktiv inom energieffektivisering Energieffektivisering 20 % minskning till år 2020 jämfört med 2008 Ecodesign Krav på energiprestanda för olika produkter Energimärkning Synliggöra energianvändningen och underlättar för konsumenter Byggnaders energiprestanda Ej industribyggnader

27 Ecodesign

28 Energikartläggningscheck Ett ekonomiskt stöd för energikartläggning Statligt stöd för företag som kan sökas tom december maj Stödet inkluderar även lantbruk. Stödet täcker 50 procent av kostnaden för kartläggningen, max kronor. Stödet gäller företag som använder mer än 500 MWh energi per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter kan få stöd även om de har mindre energianvändning

29 ENERGIEFFEKTIVISERING

30 Energieffektivisering Att med minskad energianvändning uppnå samma nytta som tidigare eller Att med samma energianvändning uppnå en större nytta än tidigare.

31 Exempel: Culinar får miljöpris efter lyckat energiarbete Minskat energibehovet med 25 % (på två år) Nu på väg mot 50% (på 4 år) Ersatt alla fossila bränslen

32 Hur kan vi effektivisera? Byggnadens klimatskal Inomhusklimat Installationer Värmesystem Processer

33 Generella energisparåtgärder Stäng av det som inte används Se till att belysning och ventilation bara är på vid behov Nattvandra (Vad står på i onödan?) Rätt temperatur för behovet? Välj energieffektiva lösningar vid inköp (LCC) Inför rutiner för att stänga av maskiner och belysning efter arbetstid

34 Exempel på LCC Investering kr

35 Värma eller kyla? Inte både och samtidigt!

36 Kyla Det går åt tre gånger så mycket el att kyla en grad mot att värma en grad.

37 Kyla minska behovet Minska värmen först Leta tjuvarna Solavskärma Utnyttja nattkylan sommartid Ställ krav på nya kylanläggningar

38 Fördelning av kostnader för kylsystem (LCC) Underhåll 27% Investering 9% Drivenergi 64% Energimyndighetens broschyr Krav på kylaggregat ger vägledning inför anbud.

39 Förbättra klimatskalet Portar, dörrar och fönster Isolera taket Fasader vid renovering Solavskärmning

40 Ventilation Behovsstyrning - timer - tidur - närvarodetektering Använd effektiva aggregat Värmeåtervinning Uppföljning och kontinuerligt underhåll

41 Exempel: Byte till effektiva motorer och fläktar Bransch: Tillverkningsindustri Åtgärd: Planerar byte av fläktar och motorer Resultat: Kan minska elanvändningen med 70 MWh/ år (37 %) Investeringskostnad kr

42

43 Belysning Styrning och sektionering Installerad effekt Placering Det som förvånat oss är att belysningen tar så stor andel av energin. Henry Fredén, AB Bandindustri Alternativ till dagens belysning: - Lågenergilampor - T5 lysrör - LED

44 Exempel: Belysningsåtgärder Bransch: Tillverkningsindustri Åtgärd: Flertal åtgärder, kan spara 25 % av den totala elanvändningen Potential att spara 270 MWh/år på belysningen!

45 Maskiner Driftstider Rutiner för avstängning Värmeåtervinning Energikrav vid inköp Rätt kapacitet Rätt produktionskvalitet Rätt placering

46 Exempel: Avstängning av hydraulik och belysning vid driftstopp Bransch: Järn och stålindustri Åtgärd: På 2 maskiner sattes information upp om att personalen ska stänga av hydrauliksystem och släcka belysningen när maskinen inte var i produktion. Resultat: Elkostnaden minskade med kr

47 Tryckluft Behövs tryckluften? Rutiner för läcksökning och tätning Värmeåtervinning från kompressorer Sektionering Rätt maskin avseende kapacitet? Sänka lufttrycket? Rätt kvalité? Stänga av kvällar/helger/ledigheter Rätt torkutrustning?

48 Tryckluft - exempel på förluster Hålets storlek Exempel på årskostnad 1 mm kr 5 mm kr 20 mm kr

49 Vilka företag ska vi rikta in oss på? Verksamheter med betydande energianvändning. Hög potential för energieffektivisering. Verksamheter som använder fossil energi.

50 Energianvändning per näringsgren GWh

51 Olika branscher Vilka verksamheter har betydande energianvändning? Tillverkningsindustri! Fastighetsföretag, avloppsreningsverk, livsmedelsbutiker, badanläggningar, konferenshotell, lantbruk osv? Potential finns i alla branscher!

52 Energi i tillverkningsindustrier Tryckluft, värmeåtervinning, belysning, ventilation, ånga, befuktning/avfuktning, vatten, vacuum, transportband, blåsmaskiner, kvarnar, ugnar, formsprutor, kylsystem, värmesystem Kanske passar det bra att börja här?

53 Byt till bättre uppvärmningsform

54 Transporter Transporter står för 32 % av utsläppen av koldioxid i Sverige. En fjärdedel av den totala energianvändningen går till transporter. Utöver koldioxid medför transporter också utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar. Buller och trängsel är andra störningar.

55 Transporter Flyg och bil är de resesätt som förbrukar mest energi. De har också de största klimatpåverkande utsläppen.

56 Transporter minska bränsleförbrukningen Utbildning i sparsam körning (eco-driving) Sänk farten Ruttplanera Investera energisnålt Rätt lufttryck i däcken Använd motorvärmare rätt Ta bort takboxen

57 Tomgångsprojekt Umeå Taxi Att minska sin tomgångskörning är en enkel åtgärd som kan innebära en stor besparing gällande både ekonomi och utsläpp för ett transportföretag eller kommun. Projektet Hållbart resande i Umeå och företaget Umeå Taxi har genomfört ett projekt med 50 taxibilar. Genom en utbildning har man lyckats förändra förarnas beteende. Kombinerat med bränsleuppföljning och löpande kommunikation har man nått mycket goda resultat. I en undersökning kom man fram till att varje taxibil stod på tomgång i över fyra timmar per dygn. En dieselbil drar ungefär en liter per timme på tomgång. Det betyder bränsle för 50 kronor per dygn. På ett år blir det kronor på 300 arbetsdagar. Omräknat till koldioxid släpper en enda taxibil ut omkring kilo per år. Resultatet var en genomsnittlig minskning på 5 % av bränsleförbrukningen för de bilar som deltog i projektet vilket motsvarar ungefär 8,5 ton CO 2.

58 ENERGIKARTLÄGGNING OCH ÅTGÄRDSPLAN

59 Energikartläggning Nulägesbeskrivning Vilka energikällor används? Till vad används energin? Hur ser energianvändningen ut vid stillestånd? Vilka åtgärder har genomförts? Analys Åtgärdsplan

60 Energikartläggning exempel

61 Energikartläggning exempel Energislag Fördelning El Ventilation Ventilation Belysning 400x MWh Övrigt Övrigt 300 MWh Fjärrkyla Komfortkyla Processkyla Fjärrvärme Ventilation Total energianvändning Övrigt xxx MWh Radiatorsystem Varmvatten xxx MWh Ventilation Övrigt

62 Analys exempel

63 Åtgärdsplan Lista åtgärder Tidplan för genomförande Ansvarig för genomförande Resursbehov Förväntat resultat Uppföljning av resultat

64 Exempel på åtgärdsplan Åtgärda nu Mindre åtgärder Större åtgärder Energioptimering Byt utomhusbelysning (kvicksilver) och skyltbelysning till LED Återvinning av spillprodukter från produktionen för uppvärmning Drifttider: -ventilation -belysning Läcksökning av tryckluftsystem och tätning av läckor. Byte av belysning i produktionslokal samt sektionering av tändningen för mindre arbetsområden Täta uppenbara läckage, t.ex.: - tryckluft - vatten/värmerör - dörrar (portar) och fönster Kontrollera temperaturer för värmen och ventilationen Byte av huvudpump för uppvärmning till ny frekvensstyrd som är tryck- eller temperaturstyrd. Montera tropikfläktar i taket för att trycka ner värmen som finns vid taket Nytt styr- och övervakningssystem för ventilation, värme, kyla, belysning mm. För bättre kontroll av funktionerna, larmhantering och möjlighet till uppföljning och kvalitetssäkring. Byte av ventilationsaggregat TA/FA 2 till nytt frekvensstyrt med värmeåtervinning. Stäng av utrustning som inte används Behovstyr ventilationen Montera väderskydd vid lastbilsangöringar. Rengöring av batteri och växlare för återvinning i ventilationen. Montera in tidur för enskilda frånluftsfläktar, belysning (ute/inne) Montera in snabbgående portar vid utpassager för truckar. Rengöring av köldmediekylare Byte av fläktdel till ny direktdriven TA/FA1 Se över el-abonnemangen Renovera eller byt kondensfällor, ånga

65 Energiledningssystem

66 Exempel: Energiledningssystem Bransch: Mejeri Åtgärd: Infört energiledningssystem och arbetar kontinuerligt med energifrågorna. Genomför nattvandringar Utsett en energiansvarig på varje anläggning Reducerat läckor och sektionerat tryckluft Tätat kyllagrens portar Resultat: Minskat energikostnaderna med ca 11 Mkr under en treårsperiod ( MWh)

67 ENERGI I TILLSYNEN

68 Det finns besparingar att göra! De allra flesta små och medelstora företag kan relativt enkelt minska energianvändningen med % Varför finns det då företagare som inte ser över sin energianvändning?

69 Hinder Kostnader för produktionsstörningar/ problem/strul Brist på tid/andra prioriteringar Svårigheter att erhålla korrekt information om energiprestanda av den inköpta utrustningen Tekniska risker såsom risk för produktionsstörningar

70 Fler hinder Andra investeringar prioriteras högre Tekniken passar ej för företaget Bristande medvetenhet hos personal Bristande tekniska färdigheter Tillgång på kapital

71 Drivkrafter Ledning som ser frågan som strategisk och viktig En eldsjäl med makt över investeringsbeslut Långsiktig strategi avseende energieffektiv utrustning Kunskap om anläggningen och dess effektiviseringsmöjligheter Miljövärdering Tillgång till kapital

72 Kommunens roll Kommunen kan bidra till effektivare energianvändning bland annat genom: att arbeta aktivt med egna fastigheter och verksamheter att tillhandahålla Energi- och klimatrådgivning den ordinarie tillsynen av miljöfarliga verksamheter osv.

73 Samverkan med Energi- och klimatrådgivare EKR vänder sig till företag, organisationer och privatpersoner Oberoende och kostnadsfri rådgivning Finns i alla kommuner Kunniga om energieffektiviseringsåtgärder Får inte genomföra energikartläggningar Observera EKR och Miljöinspektörens olika roller: rådgivning respektive tillsyn

74 Erfarenheter I Lindesbergs kommun har Energi- och klimatrådgivare, Näringslivsansvarig och Miljöinspektör besökt de största företagen i kommunen. Positivt mottagande med fokus på kontakt och information.

75 Erfarenheter NENET: Företagare är positiva till energitillsyn och uppskattar råd och tips. Även kommunens miljöinspektörer tycker det är intressant och givande att utöva energitillsyn. Guide som ger konkreta exempel på arbetssätt kan ge vägledning och inspiration!

76 Egna erfarenheter?

77 Energimyndigheten checklista - systematisk egenkontroll av energihushållning Uppföljning av energianvändning årsvis Rutiner för inköp av ny utrustning Vid investering av energianvändande utrustning ska livcykelkostnad användas Fossila bränslen? Utred alternativ Helhetsperspektiv Energiledningssystem kan vara ett stöd

78 Ställ frågor som visar om verksamhetsutövaren har koll! Vem ansvarar för energifrågorna? Har ni någon form av energiledningssystem? Sker uppföljning av energianvändning årsvis? Hur ser trenderna ut? Varför? Vilka rutiner har ni för inköp av ny utrustning? Tar ni hänsyn till livscykelkostnader vid investering av energianvändande utrustning? Har ni utrett vilka alternativ det finns till fossila bränslen? Har ni rutiner för hur maskiner, belysning mm ska stängas av när verksamheten står stilla? Vem ansvarar för att uppdatera dessa? Gör ni regelbundna funktionskontroller av t.ex. tryckluft, ventilation och värmesystem?

79 INFORMATIONSMATERIAL

80 Energikoll i små och medelstora företag Vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning Självdiagnos - analys av kostnader Mall för energiplan Nattvandring Checklista belysning Checklista maskiner Checklista ventilation Checklista klimatskal Checklista veckans sista skift Checklista inköp och upphandling Bruttolista för effektiviseringsåtgärder

81 Mer information Guide för små och medelstora företag. NENET Energimyndighetens skrifter till exempel: Minska företagets energikostnader nu! Vägledning för energieffektiv och god belysning Krav på pumpar

82 Energiråd för företag Energimyndigheten har tagit fram presentationsmaterial med energiråd för företag. Företagsrådgivning generell Butiker Industri Kontor

83 Jernkontorets energihandbok

84 Mer om energieffektivisering i företag Energieffektiva företag i Skåne, PROEFF Effektivare energi, Energianalys av 6 företag i Örebro län, Regionförbundet Örebro län Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag, NENET

85 Hur inspirerar man företagare? Påtala ekonomisk vinning Energikostnaderna ökar mer än inflationen Utrustning byts ut till nyare (driftsäkrare?) Minskat underhåll Väck nyfikenheten Nattvandra och se vad som står på i onödan Ge goda råd och allmänna tips Tipsa om självdiagnos med analys av energikostnader Lyft fram att minskad miljöpåverkan ger företaget bättre miljöprofil. Kan ses som föregångare! Mycket kan göras utan investeringar

86 Lycka till med energitillsynen!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag RAPPORT Energimanual Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag Magnus Klingspor B1867 Juli 2007 Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet AB Adress Box 21060 100 31 Stockholm

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Så spar du energi KONTORSLOKALER

Så spar du energi KONTORSLOKALER Så spar du energi KONTORSLOKALER Om energianvändning i kontorslokaler I kontorslokaler finns det stora potentialer att spara in på elkostnaderna. Belysning och datautrustning är stora områden för energibesparing

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Energieffektivt företagande i Norrbotten

Energieffektivt företagande i Norrbotten Rapport Energieffektivt företagande i Norrbotten Slutrapport September 2007 Finansiärer: 1 Redaktör: Tord Pettersson, Nenet Layout: Lena Ahlbäck, Lulegrafi ska 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning...6

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energikostnaden är ofta mycket större än inköpspriset om man ser till hela livslängden. Därför finns det mycket pengar att spara genom

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-05-28 1(26) Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun Handlingsplan 2008-2012 Antagen av kommunfullmäktige 48/2008 2008-05-28 1(26) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer