Bilaga 9. Exempel på frågeformulär, information och checklistor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 9. Exempel på frågeformulär, information och checklistor"

Transkript

1 Bilaga 9 Exempel på frågeformulär, information och checklistor 101

2 miljö maj 2009 INFORMATION FRÅN MILJÖKONTORET Tillsyn enligt miljöbalken av energianvändning hos företag All användning av energi påverkar miljön. En lägre användning av energi innebär mindre påverkan och dessutom blir det billigare. Varför är energi en miljöfråga? All användning av energi (el, värme) påverkar miljön. Luftföroreningar som t ex partiklar, koldioxid, svaveldioxid, ozon och kväveoxider bildas vid användning av fossila bränslen som olja, kol och vid användning av biobränslen som pellets och etanol. När fossila bränslen och uran används förbrukas även ändliga resurser. Därför är en minskning av energianvändningen gynnsam för miljön. Dessutom kan man genom att minska sin energianvändning spara pengar. Hur kommer tillsynen att genomföras? Miljönämnden i Luleå kommer de närmaste åren att prioritera tillsynen av energianvändning i företag. Enligt miljöbalken 2 kap 5 ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas. Tillsynen kommer att ske i samarbete med bland annat Norrbottens Energikontor AB (Nenet) och den kommunala energi och klimatrådgivningen. Ni kommer i förväg att få ett antal frågor gällande er energianvändning att besvara och skicka in till miljökontoret. I detta ingår även att ta reda på och skicka in timvärden för elanvändningen. Uppgifter om timvärden lämnas av Luleå Energi. Dessa uppgifter används sedan som underlag för resonemang om företagets energianvändning i samband med inspektionen. Det är viktigt att de personer som medverkar vid inspektionen har kunskap om de frågor som diskuteras. På baksidan listas därför exempel på de frågor som kan komma att ställas. Adress: Miljökontoret, Luleå kommun, LULEÅ Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: E-post: Hemsida: 102

3 Tillsyn enligt miljöbalken av energianvändning i företag Elanvändning generellt - Hur ser användningen ut när produktionen inte är igång? - Har nattvandring utförts? - Har ni ett effektabonnemang? Om ja, hur hög effekt får ni ta ut? - Har ni varit över effekttaket de senaste två åren? - Har ni en miljöpolicy? Hur arbetar ni för att engagera personalen? Ventilation - Vilka drifttider har ventilationen? - Finns möjlighet att styra ventilationen i olika zoner? - Finns det värmeåtervinning på ventilationen? Om ja, vilken typ? - Om ja, vilken är verkningsgraden? - Har någon översyn gjorts för att se om ventilationssystemet är rätt dimensionerat? - Är fläktarna i ventilationen effektiva, har SFP (Specific Fan Power) mätts? Belysning - Släcks belysningen under icke produktionstid? I så fall när och av vem? Har nattvandring gjorts? - Har någon beräkning gjorts på installerad effekt? Tryckluft - Finns tryckluft? - Kan tryckluftsdriven utrustning ersättas med eldriven? (Tryckluft är en ytterst ineffektiv metod med endast ca 5 % verkningsgrad). - Hur många kompressorer finns? Är de frekvensstyrda? - Är tryckluftsnätet sektionerat? - Vilka läcksökningsrutiner finns? - Har ni kontrollerat kompressorn när ingen produktion är igång, nattvandring? - Har ni undersökt om kompressorn är rätt dimensionerad (storlek och tryck)? - Finns värmeåtervinning på kompressorn? Motorer - Är motorer till pumpar varvtalsstyrda? - Finns det motorer av klass eff1 i er verksamhet? Uppvärmning - Hur ser uppvärmningssystemet ut, fjärrvärme, olja, el, pellets? - Finns det behov/möjlighet att zonindela? (Svalare i vissa områden)? - Vilka rutiner finns för stängning av portar? - Hur är byggnadens status vad gäller isolering och fönster? Varmvatten - Används mycket varmvatten? Kyla - Finns några kylsystem? Vilka slags kylsystem, fjärrkyla, omvända luftvärmepumpar mm? - Är ni säa på att inte värme och kyla körs samtidigt? Spillvärme - Återvinns värmen från energiävande processteg med mycket spillvärme, t ex torkar, bad eller kylrum? Nyckeltal - Har ni nyckeltal för energianvändningen i form av t ex kwh el per producerad enhet och värme per m 2 (eller andra enheter)? Mer information Det finns en hel del information om vilken hjälp företag kan få för att effektivisera sin energianvändning på Nenets hemsida: Klicka på rubrikerna Energieffektivt företagande och För dig som är företagare. Adress: Miljökontoret, Luleå kommun, LULEÅ Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: E-post: Hemsida: 103

4 Frågor om företagets energianvändning Företag: Kontaktperson: Allmänna frågor Har ni något/några nyckeltal för energianvändningen? Ja Nej Om ja, viket/vilka: Vet du ditt företags totala energikostnad? Ja Nej Kommentar: Vet du om, och i så fall var, det finns sparmöjligheter när det gäller energi? Ja Nej Kommentar: Vet du om fastighetsunderhållet sker rationellt och kostnadseffektivt? Ja Nej Kommentar: Vet du om ventilationssystemet fungerar som det ska? Ja Nej Kommentar: Uppgifter om lokalyta (uppdelat om uppgifter finns): Totalt: Kontor Produktion Förråd/garage m2 m2 m2 m2 Energianvändning 1. Ange utifrån tillförd energi Inköpt energimängd:el 104

5 Uppgifter om lokalyta (uppdelat om uppgifter finns): Totalt: Kontor Produktion Förråd/garage m2 m2 m2 m2 Energianvändning 1. Ange utifrån tillförd energi Inköpt energimängd:el Inköpt energimängd:fjärrvärme 2. Ange eventuell egen energiproduktion (ej energiåtervinning) El Värme 3. Ange eventuell försäljning av energi El Värme 4. Ange användning av elektrisk energi Fördelning på energislag 5. Användning av fossila bränslen (Ange bränslet, t ex Eo1, Eo5) 6. Användning av biologiska bränslen (Ange bränslet, t ex fastbränsle, biogas, pellets) 7. Användning av övrig energi Ange energislaget t ex vindaft, solenergi Kommentar: Det går även bra att ange användning av bränslen på annat sätt, t ex oljeanvändning i m3/år. Har ni genomfört en energikartläggning alternativt själva undersökt (mätt/beräknat) energiförbrukningen? Ja Nej Om svaret är nej: hoppa över fråga 8-11! Fördelning på förbrukande enheter 8. Lista de tre största energiförbrukarna (T ex processer, uppvärmning, ventilation eller tryckluft) 105

6 Kommentar: Det går även bra att ange användning av bränslen på annat sätt, t ex oljeanvändning i m3/år. Har ni genomfört en energikartläggning alternativt själva undersökt (mätt/beräknat) energiförbrukningen? Ja Nej Om svaret är nej: hoppa över fråga 8-11! Fördelning på förbrukande enheter 8. Lista de tre största energiförbrukarna (T ex processer, uppvärmning, ventilation eller tryckluft) Spillvärme och energiåtervinning 9. Uppskatta den totala potentialen för återvinning av spillvärme Spillvärme och energiåtervinning 9. Uppskatta den totala potentialen för återvinning av spillvärme 10. Ange mängden eventuellt återvunnen spillvärme Spillvärme och energiåtervinning 10. Ange mängden eventuellt återvunnen spillvärme Uppskatta Ange återvinningsutrustning den totala potentialen och för mängden återvinning återvunnen av spillvärme energi (T ex värmeväxlare, värmepump mm. Ej produktion av energi från råvara) 11. Ange återvinningsutrustning och mängden återvunnen energi 10. (T ex Ange värmeväxlare, mängden eventuellt värmepump återvunnen mm. Ej produktion spillvärmeav energi från råvara) 11. Ange återvinningsutrustning och mängden återvunnen energi (T ex värmeväxlare, värmepump mm. Ej produktion av energi från råvara) Timvärden för elanvändning (kwh/h) Timvärden för elanvändning (kwh/h) under en månad på sommaren och en på vintern (förslagsvis under juni och januari månad) tas fram från "Mina Sidor" hos Luleå Energi samt redovisas i separat excelfil till miljökontoret. Timvärden Logga för elanvändning med ert organisationsnummer (kwh/h) samt kundnummer. Timvärden för elanvändning (kwh/h) under en månad på sommaren och en på vintern (förslagsvis Uppgifterna hämtas in från Luleå Energi. under juni och januari månad) tas fram från "Mina Sidor" hos Luleå Energi samt redovisas i Kontakta deras kundtjänst på telefonnummer om det uppstår frågor. Uppgifterna separat excelfil till miljökontoret. Logga in med ert organisationsnummer samt kundnummer. redovisas till miljökontoret i separata excelfiler via e-post: ange e-postadress! Om frågor uppstår om detta Uppgifterna hämtas in från Timvärden kontakta Luleå Energi. för miljökontoret elanvändning på telefonnummer (kwh/h) ange telefonnummer! Timvärden Kontakta deras för elanvändning kundtjänst på (kwh/h) telefonnummer under en månad på 44 sommaren 00 det och uppstår en på vintern frågor. Uppgifterna (förslagsvis under redovisas juni till och miljökontoret januari månad) i separata tas fram excelfiler från "Mina via Sidor" e-post: hos ange Luleå e-postadress! Energi samt redovisas i separat Om frågor excelfil uppstår till miljökontoret. om detta kontakta Logga miljökontoret in med ert på organisationsnummer telefonnummer ange telefonnummer! samt kundnummer. Uppgifterna hämtas in från Luleå Energi. Kontakta deras kundtjänst på Frågor telefonnummer om fastigheten om det uppstår frågor. Uppgifterna redovisas till miljökontoret i separata excelfiler via e-post: ange e-postadress! Om frågor uppstår om detta kontakta miljökontoret på telefonnummer ange telefonnummer! 12. Äger ni fastigheten själva? Om inte ange fastighetsägare, adress och telefonnummer nedan: Fastighetsägare: 12. Äger ni fastigheten själva? Om inte ange fastighetsägare, adress och telefonnummer nedan: Postadress: Kontaktperson: Fastighetsägare: Telefonnummer: Frågor om fastigheten Frågor om fastigheten Adress: Adress: Postadress: Kontaktperson: 12. Förvaltare: Äger ni fastigheten själva? Om inte ange fastighetsägare, adress och Telefonnummer: telefonnummer nedan: Telefonnummer: Fastighetsägare: Om ni inte äger fastigheten själva, besiv hur energikostnaden tas ut Adress: (t ex ingår värme och el i hyran, mäts och debiteras faktisk förbrukning av el och/eller värme, används schabloner osv ) Förvaltare: Telefonnummer: Postadress: Kontaktperson: Om ni inte äger fastigheten själva, besiv hur energikostnaden tas ut (t ex ingår värme och el i Telefonnummer: hyran, mäts och debiteras faktisk förbrukning av el och/eller värme, används schabloner osv ) Förvaltare: Telefonnummer: Om ni inte äger fastigheten själva, besiv hur energikostnaden tas ut (t ex ingår värme och el i hyran, mäts och debiteras faktisk förbrukning av el och/eller värme, används schabloner osv ) 106

7 Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Företagsledning: (Chef/VD) Kontaktperson: Telefonnummer: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter om inspektionen Datum: Närvarande: Tid för inspektion: Restid: C. Elanvändning (utgå från graferna) Hur ser användningen ut när produktionen inte är igång? Har nattvandring utförts? Kommentarer, tankar ing graferna? Har ni ett effektabonnemang? Har ni varit över effekttaket senaste två åren? Hur hög effekt får tas ut? D. Administration Hur många kontorsplatser finns det? Hur många datorer, sivare, kopieringsmaskiner m.m. utrustning finns det? Har företaget serverrum? Hur ventileras detta? Finns rutiner för att stänga av datorer, sivare, kopieringsmaskiner m.m? 107

8 E. Motorvärmare Hur många parkeringsplatser finns det? Finns det motorvärmare? Hur många? Står motorvärmare på hela tiden eller finns det någon form av timer eller annan energibesparande lösning? F. Ventilation Vilken/ vilka typer av ventilationssystem har ni? Vilka drifttider har ventilationen? Vilka tider är det verksamhet? Finns tidstyrning? Finns speciella behov av ventilation, ex damm eller gas? Finns möjlighet att styra ventilationen i olika zoner? Finns värmeväxlare på ventilationen? Vilken typ i så fall? Verkningsgrad? (R %, P 60%) Finns underhålls - och driftinstruktioner för rengöring av fläktar, värmeväxlare, filterbyte? Följs de? Har det gjorts någon översyn för att se om ventilationen är rätt dimensionerad? Finns godkänd OVK för någon byggnad? Är fläktarna i ventilationen effektiva, har SFP-mätningar gjorts? (SFP-Specific Fan Power kw/m3/s=mått på effektivitet) G. Uppvärmning Hur ser uppvärmningssystemet ut? Om olja eller el används, finns andra alternativ? Vad skulle det kosta, inköp och driftkostnader? Finns behov/möjlighet att zonindela (svalare i vissa områden?) Vilka rutiner finns för stängning av portar? Finns andra alternativ? Är portarna täta? Finns aerotemprar/luftridåer och i så fall hur styrs de? Hur är byggnadens status vad gäller isolering och fönster? Finns rutiner för drift och underhåll av t ex termostater? Följs de? Finns dokumentation? H. Kyla Finns det några kylsystem? Vilka; fjärrkyla, frikyla omvända luftvärmepumpar, annan kylanläggning? Effekt? Är ni säa på att inte värme och kyla körs samtidigt? Skulle kylan kunna ersättas med bättre ventilation eller solskydd t ex? 108

9 I. Varmvatten Finns det processer där det används mycket varmvatten? Vilken temperatur används? Finns det möjlighet till effektivisering som t ex värmeväxla avloppsvatten, flödesbegränsare? J Spillvärme Återvinns värmen från energiävande processsteg med mycket spillvärme, t ex torkar, bad eller kylrum? K. Belysning Släcks belysningen under icke produktionstid? I så fall när och av vem? Nattvandring? Finns behov av närvarostyrning, skymningsrelä, tidsstyrning, sektionsstyrning? Finns det "onödig" belysning i utrymmen som sällan används eller döljs? Används energieffektiv belysning? Hur ser rutinerna ut för underhåll och skötsel av armaturer? Har någon beräkning gjorts på installerad effekt? (riktvärde 5-8 W/m2 med normal ljusstyrka för industrier) Finns utomhusbelysning? Sypunkter på denna (behov, "träffbild", styrning) L. Tryckluft Finns tryckluft? Kan tryckluftsdriven utrustning ersättas med eldriven? Hur många kompressorer finns? Är de varvtalsreglerade? Är kompressorn rätt dimensionerad (storlek och tryck) Är tryckluftsnätet sektionerat? Stängs kompressorn när den inte används? när och av vem? Finns rutiner för läcksökning och tätning? Hur? Nattvandring? Finns värmeåtervinning på kompressorn? I så fall M. Motorer, fläktar, pumpar Kan ni påverka vilken utrustning som köps in? Köps energieffektivare in vid utbyte av gamla? LCC? 109

10 Är drifttiderna anpassade till de verkliga behoven? Är utrustningen rätt dimensionerad? Finns rutiner för underhåll och justeringar? Vem sköter detta i så fall? Finns effektiva motorer i er verksamhet? (Klass eff 1 eller motsvarande) Har företaget sett över möjligheterna att fördela effektuttaget och därmed minska toppeffekten? (Se "C") N. Allmänt Har företaget genomfört någon energikartläggning? Finns planer på detta? Har företaget deltagit i info/utbildningsdag om energieffektivisering? Känner företaget till olika bidragsmöjligheter? T ex bidrag till enegikartläggning? Har företaget tidigare genomfört några åtgärder? T ex bytt ut olja, rutiner att "släcka" e. dyl? Vilka i så fall. Kommer några åtgärder att vidtas? Vilka i så fall? Finns plan för kommande åtgärder? Finns någon energiansvarig på företaget? Finns planer på att införa någon typ av energiledningssystem? (Ange om sådant redan finns). O. Rundvandring Är belysningen rätt placerad eller sitter den dold? Hur fördelas värmen i lokalen? Övriga observationer? P. Nyckeltal Vilka nyckeltal finns/borde finnas för verksamheten? Informationsmaterial o. dyl att ta med på inspektionen 1. Graferna 2. Energimyndighetens broschyr: "Krav på tryckluft" 3. Energimyndighetens broschyr: "Krav på fläktar" 4. Energimyndighetens broschyr: "Krav på pumpar" 5. Energimyndighetens broschyr: "Krav på kylaggregat" 6. Anvisningar och blanketter för ansökan om företagsstöd-konsultcheckar 7. Nenets information om av på energikartläggningar 8. Informationsbroschyr om energieffektivt företagande: "Så enkelt, så lönsamt" 9. Informationsbroschyr "Minska företagets energianvändning" Information till inspektören angående checklistan Använd de delar av checklistan som är aktuella vid det aktuella företaget Om det är för lite utrymme att siva, siv nummer och fortsätt på separat blad 110

11 Del 1. Energiutredning Energianvändning 1. Ange utifrån tillförd energi Inköpt energimängd 2. Ange eventuell egen energiproduktion (ej energiåtervinning) El Värme 3. Ange eventuell försäljning av energi El Värme Fördelning på energislag 4. Ange användning av elektrisk energi 5. Användning av fossila bränslen (Ange bränslet) 6. Användning av biologiska bränslen (Ange bränslet, t. ex. fastbränsle, flytande bränsle, biogas eller fjärrvärme) 7. Användning av övrig energi Ange energislaget, t.ex. vindaft, solenergi ) 111

12 Del 1. Energiutredning Fördelning på förbrukande enheter 8. Lista de största energiförbrukarna (T.ex. processer, uppvärmning, ventilation eller tryckluft) Energianvändning 1. Ange utifrån tillförd energi Inköpt energimängd 2. Ange eventuell egen energiproduktion (ej energiåtervinning) El Värme 3. Ange eventuell försäljning av energi El Värme Fördelning på energislag 4. Ange användning av elektrisk energi Spillvärme och energiåtervinning 5. Användning av fossila bränslen (Ange bränslet) 9. Uppskatta den totala potentialen för återvinning av spillvärme 10. Ange mängden eventuellt återvunnen spillvärme 6. Användning av biologiska bränslen (Ange bränslet, t. ex. fastbränsle, flytande bränsle, biogas eller fjärrvärme) 11. Ange återvinningsutrustning och mängden återvunnen energi. (T.ex. värmeväxlare, värmepump m.m. Ej produktion av energi från råvara.) 7. Användning av övrig energi Ange energislaget, t.ex. vindaft, solenergi ) 112

13 Del Energiutredning Förbättringar och åtgärder Energianvändning Förbättringsmöjligheter 1. Ange utifrån tillförd energi 12. Identifiera förbättringsmöjligheter (med en pay-off tid på mindre än 3 år) som Inköpt minskar energimängd energianvändningen totalt eller minskar användningen av fossila bränslen eller el-energi, siv gärna upp en beräknad kostnad för 2. Ange åtgärderna. eventuell egen energiproduktion (ej energiåtervinning) Åtgärd/Besparingspotential El Värme 3. Ange eventuell försäljning av energi El Värme Fördelning på energislag 4. Ange användning av elektrisk energi 5. Användning av fossila bränslen (Ange bränslet) 13. Identifiera möjliga systembyten som skulle minska koldioxidutsläppen Åtgärd/Energianvändning 6. Användning av biologiska bränslen (Ange bränslet, t. ex. fastbränsle, flytande bränsle, biogas eller fjärrvärme) 7. Användning av övrig energi Ange energislaget, t.ex. vindaft, solenergi ) 113

14 Del 1. Energiutredning Planerade och genomförda insatser 14. Redovisa genomförda insatser de senaste 3 åren som har minskat Energianvändning energiförbrukningen och/eller koldioxidutsläppen (uppskatta besparingspotentialen) 1. Ange utifrån tillförd energi Inköpt energimängd 2. Ange eventuell egen energiproduktion (ej energiåtervinning) El Värme 3. Ange eventuell försäljning av energi El Värme 15. Redovisa planerade insatser de närmaste 3 åren för att minska Fördelning energiförbrukningen på energislag och/eller koldioxidutsläppen (uppskatta besparingspotentialen) 4. Ange användning av elektrisk energi 5. Användning av fossila bränslen (Ange bränslet) 6. Användning av biologiska bränslen (Ange bränslet, t. ex. fastbränsle, flytande bränsle, biogas eller fjärrvärme) 7. Användning av övrig energi Ange energislaget, t.ex. vindaft, solenergi ) 114

15 Piteå september 2009 Miljö- och byggkontorets energitillsyn på verksamheter i Piteå Kommun All användning av energi (el, värme) påverkar miljön. En minskning av energianvändningen är gynnsam för miljön eftersom ingen energiteknik är helt utan miljöpåverkan. Dessutom är minskningen ekonomiskt fördelaktig. Sverige har 16 miljömål och energisektorn berörs t ex av: - Begränsad klimatpåverkan - Frisk luft - Bara naturlig försurning - God bebyggd miljö Miljö- och byggnämnden ska som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken kontrollera olika områden som t ex kemikalier och avfall och även energiområdet. I 2 kap. 5 står det att: Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. Som en del i ett pågående projekt Insatser för ett Energieffektivt och Starkt Näringsliv (IESN) ska miljötillsyn av små och medelstora företag i Piteå genomföras. Projektet genomförs i samarbete med bl. a. Norrbottens energikontor AB (Nenet) och Energitekniskt centrum (ETC). Syftet med projektet är bland annat att utveckla metoder för att få med energifrågan i miljötillsynen på ett bättre sätt än vad som varit fallet hittills. Företaget kan ha möjlighet att använda konsultcheckar för energikartläggning, samt möjlighet att få hjälp med bedömning av offerter och second opinion av gjorda energikartläggningar via tillsynsprojektet. Om Ni behöver få mer tid på vissa av de frågor som ställs i checklistan, kan Ni återkomma per telefon. Vänliga hälsningar: Miljö- och byggkontoret Bilaga: Checklista energitillsyn 115

16 Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Organisationsnummer: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Postadress: Företagsledning (chef/vd): Telefonnummer Kontaktperson: Telefonnummer Antal anställda: Antal anställda som är kvinnor: B. Grafer Grafer beställs i förväg för det aktuella företaget från energibolagen exempelvis Piteenergi. 1. Visa grafer och prata ing dem. Hur ser användningen ut när produktionen inte är igång? Har nattvandring utförts? Mätning på detaljerad nivå underlättar effektivisering. 2. Har ni ett effektabonnemang? Om ja, hur hög effekt får ni ta ut? Har ni varit över effekttaket de senaste två åren? Topplasten kan minskas genom att t ex inte starta upp alla maskiner samtidigt på morgonen. 116

17 C. Ventilation 1. Vilka drifttider har ventilationen? 2. Vilka tider är det verksamhet? 3. Finns speciella behov av ventilation, ex damm, gas? 4. Finns möjlighet att styra ventilationen i olika zoner? 5. Finns det värmeåtervinning på ventilationen? Om ja, vilken typ? 6. Om ja, vilken är verkningsgraden? Om de inte vet verkningsgraden, begär in uppgift (roterande värmeväxlare 60 %, plattvärmeväxlare %) 7. Finns underhålls- och driftsinstruktioner för rengöring av värmeväxlare, fläktar, filterbyte. Följs de? Finns dokumentation? 8. Har någon översyn gjorts för att se om ventilationen är rätt dimensionerad? 9. Finns godkänd OVK för någon byggnad? 10. Är fläktarna i ventilationen effektiva, finns SFP-värden? (SFP-Specific Fan Power kw/m 3 /s = matt på fläktarnas effektivitet 1,5=mycket eleffektivt 2,0= eleffektivt 2,5= mindre eleffektivt 4,0=vårdslöshet med högvärdig energikälla) Om det bedöms lämpligt, fråga efter resultat från SFP-mätningar från ett par ventilationsaggregat D. Belysning 1. Släcks belysningen under icke produktionstid? I så fall när och av vem? Nattvandring? 2. Finns behov av närvarostyrning, skymningsrelä, tidsstyrning? 3. Har någon beräkning gjorts på installerad effekt? (Riktvärde 5-8 W/m 2 med normal ljusstyrka för industrilokaler). Om det bedöms lämpligt, föreslå att mätning/beräkningar utförs i lämpligt utrymme. OBS vid beräkningen måste man lägga på % (lysrör) och 5-10 % (kvicksilverlampor) till det som står på ljuskällan pga ingutrustning (drossel och tändare) 4. Träffbild på utomhusbelysning 117

18 E. Tryckluft 1. Finns tryckluft? E. 2. Tryckluft Kan tryckluftsdriven utrustning ersättas med eldriven? (Tryckluft är en ytterst 1. ineffektiv Finns tryckluft? metod med endast 5 % verkningsgrad.) Hur Kan många tryckluftsdriven kompressorer utrustning finns? ersättas Är de varvtalsreglerade? med eldriven? (Tryckluft är en ytterst 4. Är ineffektiv tryckluftsnätet metod med sektionerat? endast 5 % verkningsgrad.) Vilka Hur många läcksökningsrutiner kompressorer finns? Nattvandring? Är de varvtalsreglerade? Stängs Är tryckluftsnätet kompressorn sektionerat? av när den inte används? I så fall när och av vem? Har Vilka ni läcksökningsrutiner kontrollerat kompressorn finns? Nattvandring? när ingen produktion är igång, nattvandring? Har Stängs ni undersökt kompressorn av kompressorn när den inte är används? rätt dimensionerad I så fall när (storlek och av vem? och tryck?) 7. Tekniken, Har kontrollerat t ex tryckluftsmunstycken kompressorn när ingen har utvecklats. produktion är igång, nattvandring? Finns Har ni värmeåtervining undersökt om kompressorn på kompressorn? är rätt dimensionerad (storlek och tryck?) Tekniken, t ex tryckluftsmunstycken har utvecklats. 9. Finns värmeåtervining på kompressorn? F Motorer 1. Vem bestämmer vilka motorer som köps in? Hur kan ni påverka? 2. F Motorer Är motorer till pumpar varvtalsregelrade? 1. Vem bestämmer vilka motorer som köps in? Hur kan ni påverka? 2. Är motorer till pumpar varvtalsregelrade? 118

19 3. Finns det motorer av klass eff 1 i er verksamhet? (EU och CEMP:s (europeiska tillverkarorganisationen) klassificerings- och märkningssystem av växelströmsmotorer efter verkningsgradsklasser). 4. Tas livscykelanalyser in i iterier vid inköp? (LCC) G Uppvärmning 1. Hur ser uppvärmningssystemet ut? 2. Om olja eller el används, finns andra alternativ? Vad skulle det kosta, inköp och driftkostnader? 3. Finns det behov/möjlighet att zonindela (svalare i vissa områden)? 4. Vilka rutiner finns för stängning av portar? Finns andra alternativ? 5. Hur är byggnadens status vad gäller isolering och fönster? 6. Finns rutiner för drift och underhåll av t ex termostater? Följs de? Finns dokumentation? H Varmvatten 1. Finns det processer där det används mycket varmvatten? 2. Vilken temperatur används? 3. Finns möjlighet till effektivisering som t ex värmeväxla avloppsvatten, flödesbegränsare? 119

20 I Kyla 1. Finns det några kylsystem? Vilka slags kylsystem, fjärrkyla, frikyla, omvända luftvärmepumpar m.m? 2. Är ni säa på att inte värme och kyla körs samtidigt? 3. Skulle kylan kunna ersättas med bättre ventilation eller solskydd t ex? J Spillvärme 1. Återvinns värmen från energiävande processteg med mycket spillvärme, t ex torkar, bad eller kylrum? K Nyckeltal 1. Har ni nyckeltal för energianvändningen i form av t ex kwh el och värme per producerad enhet och eller m 2? (Förslag till nyckeltal kan begäras in). L Rundvandring 1. Är belysningen rätt placerad eller sitter den dold? 2. Hur fördelas värmen i lokalen? 3. Övriga observationer? 120

21 M Företagets synpunkter M Företagets synpunkter 1. Har företaget deltagit i informations/utbildningsdagen om energieffektivisering? 1. Om Har företaget ja, har några deltagit åtgärder i informations/utbildningsdagen vidtagits i företaget med anledning om energieffektivisering? av detta? Övriga synpunkter Om ja, har några på denna åtgärder dag? vidtagits i företaget med anledning av detta? Övriga 2. Har synpunkter energikartläggning på denna dag? av företaget genomförts (innan detta projekt påbörjats)? 2. Finns Har energikartläggning planer på att anlita av någon företaget att genomförts genomföra (innan energikartläggning? detta projekt påbörjats)? Har denna Finns planer genomgång på att av anlita energianvändningen någon för att genomföra inneburit energikartläggning? att intresset för att Har genomföra denna genomgång sådan av har energianvändningen väckts? inneburit att intresset för att 3. Har genomföra några energieffektiviseringsåtgärder sådan har väckts? vidtagits tidigare? Vilka i så fall (kan 3. framgå Har några av energieffektiviseringsåtgärder tidigare inlämnat material!). Effekt vidtagits av detta tidigare? (omräknat Vilka i CO så fall 2 om (kan möjligt) framgå av Kommer tidigare några inlämnat åtgärder material!). att vidtas Effekt med av anledning detta (omräknat av vad i som CO 2 om framkommit? möjligt) Kommer Vad några i så fall? åtgärder Effekt att av detta vidtas (omräknat med anledning i CO 2 av om vad möjligt). som 4. Har framkommit? företaget Vad planer i så på fall? att Effekt införa av någon detta typ (omräknat av energiledningssystem? i CO 2 om möjligt). (Ange om 4. sådant Har företaget redan finns planer i företaget) på att införa någon typ av energiledningssystem? (Ange om 5. Övriga sådant synpunkter redan finns från i företaget) på t ex information, genomförande av 5. inspektion Övriga synpunkter o dyl. från företaget på t ex information, genomförande av inspektion o dyl. Inspektionen avslutas. Inspektionen avslutas. Utvärdering: Utvärdering: N Bedömning (denna del ingår inte i inspektionen) N Bedömning (denna del ingår inte i inspektionen) Företaget delas in i tre nivåer beroende på hur långt man kommit i energieffektiviseringsarbetet: Företaget delas in i tre nivåer beroende på hur långt man kommit i A: energieffektiviseringsarbetet: Företaget har infört energiledningssystem av någon sort och arbetar aktivt med energieffektivisering A: Företaget har infört energiledningssystem av någon sort och arbetar aktivt med B: energieffektivisering Företaget har genomfört/planerar att genomföra en energikartläggning och/eller planerar B: Företaget att vidta har genomfört/planerar åtgärder att effektivisera att genomföra energianvändningen energikartläggning och/eller C. planerar Företaget att vidta har inte åtgärder vidtagit för några att effektivisera åtgärder och energianvändningen planerar inte heller några åtgärder i dagsläget C. Företaget har inte vidtagit några åtgärder och planerar inte heller några åtgärder i dagsläget 121

22 O Åtgärder efter inspektion 1. Inspektionsrapport med dokumentation av resultatet av inspektionen 2. Inspektionsrapport med uppmaning att vidta åtgärder (ej föreläggande), t ex att genomföra energikartläggning 3. Föreläggande att vidta åtgärder 4. Annat (vad?) O Åtgärder efter inspektion 1. Inspektionsrapport med dokumentation av resultatet av inspektionen 2. Inspektionsrapport med uppmaning att vidta åtgärder (ej föreläggande), t ex att genomföra energikartläggning 3. Föreläggande att vidta åtgärder 4. P Inspektörens Annat (vad?) synpunkter 1. Hur fungerar checklistan? 2. Är det något i upplägget som borde ändras? Vad? 3. Har vi tillräcklig kunskap för att genomföra tillsynen på ett bra sätt? 4. Hur fungerar det stöd vi får av energirådgivare, Nenet m.fl? 5. Övriga synpunkter? P Inspektörens synpunkter 1. Hur fungerar checklistan? 2. Är det något i upplägget som borde ändras? Vad? 3. Har vi tillräcklig kunskap för att genomföra tillsynen på ett bra sätt? 4. Hur fungerar det stöd vi får av energirådgivare, Nenet m.fl? 5. Övriga synpunkter? 122

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013 Miljö- och hälsoskydd Energiprojekt 2008-2013 Maria Sandström Erik Eklund Juni 2014 Sammanfattning Miljöinspektörer och energi- och klimatrådgivare från Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun har genomfört

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare Checklista vid företagsbesök Stöd för energi- och klimatrådgivare FöretagETS NAMN DATUM Besökets fyra faser Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström.

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström. MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN MILJÖMÅL: MINSKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER MED 4% TILL 2010 KLIMATSTRATEGI 2005 OCH ENERGISTRATEGI

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011)

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) Bakgrund: Energieffektivt företagande i Norrbotten (Mål 1, 2005-2007) 80 små och medelstora företag samlade

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014. Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare. Delrapportering

Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014. Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare. Delrapportering Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014 Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare Delrapportering 2 Energitillsyn 2014 Delrapport Sammanfattning Under 2014 har Energi- och klimatrådgivningen

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Checklista: Det här ska ingå i en energikartläggning

Checklista: Det här ska ingå i en energikartläggning 1 (12) Checklista: Det här ska ingå i en energikartläggning Den här checklistan innehåller alla de delar som ska ingå i en energikartläggning enligt Energimyndighetens krav för energikartläggningsstöd.

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

Energitillsyn. Tillsynsprojekt 2012-2013 Extern delrapport 2013-04-02

Energitillsyn. Tillsynsprojekt 2012-2013 Extern delrapport 2013-04-02 Energitillsyn Tillsynsprojekt 2012-2013 Extern delrapport 2013-04-02 Sammanfattning Miljöinspektörer och klimat- och energirådgivare från bygg- och miljökontoret i Skellefteå kommun har under 2012 och

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Checklista: Energikartläggningens innehåll för bostadsrättsförening

Checklista: Energikartläggningens innehåll för bostadsrättsförening EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (10) Checklista: Energikartläggningens innehåll för bostadsrättsförening Den här checklistan innehåller alla de delar som bör ingå i en energikartläggning enligt Energimyndighetens

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden?

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden? Instruktion till Enkel Energikartläggning Detta dokument försöker förklara begrepp i den Energikartläggning enkel. Anläggningens namn: Allmänt/Energiledning Har energikartläggning genomförts? JA NEJ Är

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 97592

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 97592 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 399000 Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Luleå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ersnäs 2:37 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 394814 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Härnösand Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lägdan 10 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (10) Att beställa och genomföra energikartläggningar Lantbruk EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (10) Att beställa och genomföra energikartläggning lantbruk Här presenteras information om vad som

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011 Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag

Läs mer

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Källdisvägen 4, 187 72 Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 674346

ENERGIDEKLARATION. Källdisvägen 4, 187 72 Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 674346 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Källdisvägen 4, 187 72 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 674346 Energiprestanda: 138 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt. Fyra goda exempel i Norrbotten. Energieffektivt företagande 1

Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt. Fyra goda exempel i Norrbotten. Energieffektivt företagande 1 Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt Fyra goda exempel i Norrbotten Energieffektivt företagande 1 Fyra goda exempel i Norrbotten Lundbergs trä AB, Arvidsjaur............................ sid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 518775 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Klyftan 11 Husnummer 1 Adress Schenströmsgatan 14

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 475318 Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Luleå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ängesträsk 1:103 Husnummer 1 Adress Norra Norrgren 39

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 522 94

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 522 94 Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 393024 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Tidaholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Helliden 2:24 Husnummer 0 Adress Helliden; Stallet

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704

ENERGIDEKLARATION. Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704 Energiprestanda: 144 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Milhällevägen 26, 975 93 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1770 Energideklarations-ID: 600626

ENERGIDEKLARATION. Milhällevägen 26, 975 93 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1770 Energideklarations-ID: 600626 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Milhällevägen 26, 975 93 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1770 Energideklarations-ID: 600626 Energiprestanda: 260 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57832

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57832 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 563981 Byggnaden - Identifikation Län Jönköping Kommun Aneby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Braxen 2 Husnummer 1 Adress Hembygdsgatan 3 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 71995

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 71995 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 554431 Byggnaden - Identifikation Län Örebro Kommun Örebro Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Latorp 1:2 Husnummer 1 Adress Lannafors 453 Prefix byggnadsid

Läs mer

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Uppföljning av 19 energikartläggningar IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Verksamhet Typ av företag Antal företag Antal anställda Träindustri 4 10-30 Livsmedel 3 10-300 Verkstad

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 537076 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Örnsköldsvik Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bjästa 4:25 Husnummer 1 Adress Drillvägen 5

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 89340

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 89340 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 555495 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Örnsköldsvik Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Hummelvik 1:4 Husnummer 1 Adress Hummelviksstrand

Läs mer

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn Energianalys Bilprovningen Söderhamn Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i mars 2009, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Tillsyn som motor för energieffektivisering. Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö

Tillsyn som motor för energieffektivisering. Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö Tillsyn som motor för energieffektivisering Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö Energimyndigheten Energimyndigheten föreslår att energi utpekas som en övergripande miljömålsfråga

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 42530 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ankan 18 Husnummer 1 Adress Östergatan 39 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 404793 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Näsbypark 63:8 Husnummer 1 Adress Tibblevägen 47 Prefix

Läs mer

Energismarta handlare

Energismarta handlare Energismarta handlare Mall för förarbete till energikartläggning av drivmedelsstationer och butiker 2014-03-09 Bee är ett samarbete med: 1 Butik eller drivmedelstation Namn på butik/station Företagsnamn

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 621 43

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 621 43 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 428109 Byggnaden - Identifikation Län Gotland Kommun Gotland Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Visby Kålroten 13 Husnummer 1 Adress Fidegatan 19 Prefix

Läs mer

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar För en förening som äger en egen anläggning, arrenderar eller driver anläggning med driftansvar så kan driftskostnaderna vara höga och en stor

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Västergatan 14

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Västergatan 14 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 575497 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Skanör 28:12 Husnummer 1 Adress Västergatan 14 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag En Effekt - Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag Region Halland har våren 2009 initierat projektet En Effekt. Syftet med projektet är att miljökontor och energistrateg i varje kommun

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gamla Vägen 22, 244 91 Kävlinge Kävlinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1916 Energideklarations-ID: 672632

ENERGIDEKLARATION. Gamla Vägen 22, 244 91 Kävlinge Kävlinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1916 Energideklarations-ID: 672632 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gamla Vägen 22, 244 91 Kävlinge Kävlinge kommun Nybyggnadsår: 1916 Energideklarations-ID: 672632 Energiprestanda: 156 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 11264

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 11264 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 443094 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Stockholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Torkhästen 20 Husnummer 1 Adress Flottbrovägen 10 Prefix

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rälsvägen 1C, 756 53 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746

ENERGIDEKLARATION. Rälsvägen 1C, 756 53 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rälsvägen 1C, 756 53 kommun Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746 Energiprestanda: 76 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL

SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL OKTOBER 2016 BAKGRUND VARFÖR BEGÄR ENERGIMYNDIGHETEN UPPGIFTER? Enligt lagen om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 35250

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 35250 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 543423 Byggnaden - Identifikation Län Kronoberg Kommun Växjö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Snöfallet 12 Husnummer 1 Adress Snickaregränd 4 Prefix

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning:

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: LuIeé 44 energi NÄRHET OCH OMTANKE Energiutredning/ Energidektaration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Håkan Nilsson Avan 1:13 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Orrspelsgatan 85, 741 45 Knivsta Knivsta kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 657135

ENERGIDEKLARATION. Orrspelsgatan 85, 741 45 Knivsta Knivsta kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 657135 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Orrspelsgatan 85, 741 45 Knivsta Knivsta kommun Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 657135 Energiprestanda: 44 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284

ENERGIDEKLARATION. Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284 Energiprestanda: 101 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 84080

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 84080 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 394179 Byggnaden - Identifikation Län Jämtland Kommun Härjedalen Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lillhärdals Kyrkby 55:1 O.B.S! Småhus i bostadsrätt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor.

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor. Energirondering Före ronderingen: Tag fram energistatistik värme, vatten och el månadsvis för de senaste 24 månaderna Tag fram timvärden för elanvändning under en representativ månad Kolla upp drifttider

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 528234 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Duvslaget 1 Husnummer 1 Adress Hvitfeldtsgatan 34 Prefix

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181 Energiprestanda: 101 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 86294

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 86294 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 425451 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Sundsvall Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Svala 2:15 Husnummer 1 Adress Svala 249 Prefix

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Örgryte Stomgata 28, 412 67 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 652603

ENERGIDEKLARATION. Örgryte Stomgata 28, 412 67 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 652603 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Örgryte Stomgata 28, 412 67 Göteborg Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 652603 Energiprestanda: 139 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 54016

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 54016 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 500374 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Skövde Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Timmersdala 26:26 Husnummer 1 Adress Mariestadsvägen

Läs mer