apparatkomponenter, medan ställverkets högspänningsutrustning som helhet förväntas hålla i 25 till 40 år. Den kontinuerliga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "apparatkomponenter, medan ställverkets högspänningsutrustning som helhet förväntas hålla i 25 till 40 år. Den kontinuerliga"

Transkript

1 Intelligent styrteknik övervakning och diagnos i högspänningsställverk Då alla fackorienterade funktioner koncentrerats till ett och samma kontrollskåp (modern ställverksautomation), är nästa steg att vidareföra intelligensen längre ut i processen. Förutsättningarna för detta skapas av nya intelligenta givare och ställdon för alla viktiga mät- och ställstorheter. Dessa givare och ställdon kommunicerar med fackstyrnivån via en fältbuss. Denna princip tillåter kostnadsoptimerad och fullständigt redundant insamling och bearbetning av samtliga processtorheter, liksom diagnos och övervakning av hela ställverket. S kydds- och styrteknikens uppgift är att tillhandahålla alla tekniska hjälpmedel som behövs för manövrering, övervakning, skydd och optimal drift av alla primära komponenter i kraftnät och ställverk. Uppgiftsområdet börjar vid strömoch spänningsmätdonen eller kopplarnas manöverdon och slutar i komplexa system för nät- och laststyrning. De enskilda komponenterna i dessa hjälpmedel sammanfattas ibland även under beteckningen sekundärteknik. Tidigare var detta begrepp vanligen liktydigt med styr-, förreglings-, mät- och reglertekniken inom ett och samma ställverk, utan hänseende till skyddstekniken. Inte heller övervakning och diagnos av högspänningssystemet beaktades i någon större utsträckning i diskussionerna om styrtekniken. Idag tillämpas regelbunden kontroll av de enskilda apparaterna. Inspektionsintervallen skiljer sig starkt mellan olika tillverkare och apparattyper. Av säkerhetsskäl brukar kraftbolagen förkorta dessa intervall, eftersom det oftast saknas information om förväntad livslängd för enskilda apparatkomponenter, medan ställverkets högspänningsutrustning som helhet förväntas hålla i 25 till 40 år. Den kontinuerliga automatiska diagnosen inskränker sig i de flesta fall till självdiagnos av numerisk styr- och skyddsutrustning. Diagnosen kan knappast kompletteras av användaren, eftersom nödvändiga algoritmer och kopplingsscheman vanligen inte ställs till förfogande av tillverkaren. Ett ställverksövergripande övervakningssystem som innefattar kontinuerlig och verifierbar diagnos av högspänningsutrustningen tillåter övergång från regelbundna inspektioner till ett system som bygger på underhåll vid behov, något som kraftigt förkortar den genomsnittliga tiden mellan felinträdande och avhjälpning (ett uppkommet fel brukar sällan Fred Engler Alfred W. Jaussi ABB High Voltage Technologies Ltd avslöjas före nästföljande inspektion). Genom att det regelbundna underhållsintervallet bortfaller avlastas nätstyrningsfunktionen, eftersom det mera sällan blir nödvändigt att ta transformatorer, utgångar och samlingsskenor ur drift inför förebyggande inspektioner. Konceptet med intelligenta ställverksfack möjliggör för det första optimal integrering av skyddsfunktionerna i totalkonceptet Ställverksautomation och för det andra utgör sådana ställverksfack förutsättning för ställverksövergripande övervaknings- och diagnossystem. Här definieras fem begrepp: Konventionell styrteknik (egentligen konventionell styr- och skyddsteknik) = styrteknik som bygger på elektromekaniska komponenter som reläer, kontaktorer, brytare, signallampor, vridspoleinstrument etc. Skyddsfunktionerna och de ställverksövergripande systemkomponenterna är redan delvis elektroniskt utförda. Modern styrteknik = styrteknik som bygger på digital utrustning för skydds- och styrfunktioner på facknivå, datorer på ställverksnivå och en seriell buss mellan ställverksnivån och de enskilda facken (interbay). Intelligent styrteknik = modern styrteknik som är utbyggd så att enskilda funktioner på facknivån decentraliseras längre ut i högspänningssystemet. Förbindelsen mellan de intelligenta högspänningsapparaterna och facknivån utgörs av en seriell processbuss för varje fack. Smarta GIS = gasisolerade ställverk som bygger på intelligent högspänningsutrustning. PASS (Plug And Switch System) = gasisolerade ställverksfack i hybridkonstruktion som är avsedda att ersätta luftisolerade ställverksfack med en utrymmesbesparande kombination av effektbrytare, frånskiljare, jordare och ström- och spänningsgivare baserad på intelligent högspänningsutrustning. ABB Tidning 3/

2 Mät-och tidreläer Händelseregistrering Störningsskrivare Stationsstyrsystem Fackorienterade skydd Stationsorienterade skydd SCADA RTU Stationsnivå Lokalstyrning Facknivå Processnivå GIS- eller AIS-fack med konventionella mättransformatorer och manöverdon Konventionell lösning för styrning och skydd av ett ställverk 1 Exemplen i de följande avsnitten hänför sig i de flesta fall till gasisolerade ställverk men gäller i lika hög grad för luftisolerade anläggningar och för den nya PASS-lösningen. Hierarkiska nivåer för styrtekniken inom ett ställverk De olika hierarkiska nivåerna för konventionell och modern styrteknik inom ett ställverk behandlas närmare i [1]. Som ytterligare informationskälla rekommenderas [2]. Där finns framför allt detaljerad beskrivning av de konventionella konstruktionsvarianterna för gasisolerade och luftisolerade ställverk. I [3] beskrivs de olika hierarkiska nivåerna för modern styrteknik med olika större transformatorstationer som exempel. Här beskrivs också närmare de nya tekniska lösningarna för skydd och styrning på facknivå. 1 och 2 jämför de viktiga elementen i konventionell och intelligent styrteknik. Med den intelligenta styrtekniken blir det möjligt att avstå från det utrymme som annars skulle krävas för skydds- och fjärrstyrningssystem inom ställverksanläggningen, eftersom en stor del av dessa funktioner kan förskjutas dels i riktning mot ställverksfacket, dels i riktning mot kontrollrummet. Även själva kontrollrummet kan byggas kompaktare, eftersom de stora översiktstavlorna ersätts av bildskärmsterminaler. Gränser mellan konventionell och modern styrteknik fördelar med intelligent styrteknik Kabeldragning Redan i [1] illustrerades ett av huvudmålen med införande av modern styrteknik, nämligen den minskade kostnaden för kabeldragning mellan de olika ställverksfacken å ena sidan och mellan fackoch ställverksnivån å andra sidan. Konventionell styrteknik för ställverk kräver mellan 200 och 500 signalförbindelser per fack i en genomsnittlig 380 kv-anläggning med två transformatorfack och fyra linjefack blir det alltså fråga om upp till 3000 förbindelser bara mellan lokalkontrollskåpen och skydds- och fjärrstyrningsrummet eller kontrollrummet. För kabeldragningen inom ett ställverksfack måste man räkna med ytterligare 2000 till 3000 förbindelser för en anläggning med sex fack följaktligen ca signalförbindelser. Med intelligent styrteknik kan dessa värden reduceras med en faktor 30 till 60. Redundans Trots, eller på grund av, denna parallella kabeldragning mellan högspänningsapparaterna och lokalkontrollskåpet å ena sidan och mellan facknivån och skydds- /fjärrstyrningsrummet å andra sidan uppstår ingen verklig redundans. I stället är det så att de enskilda användarna (t ex lokal kontroll, linjeskydd, fjärrstyrning, samlingsskeneskydd, störningsskrivare, 20 ABB Tidning 3/1998

3 energimätare etc) detekterar nödvändiga signaler separat, men av kostnadsskäl inte redundant. För de enskilda delfunktionerna erbjuder konventionell styrteknik ingen redundans möjligen kan man tala om delredundanser inom ramen för den totala funktionen. Den intelligenta styrtekniken tillåter för första gången valfri redundansnivå för alla styrfunktioner på samtliga hierarkiska nivåer inom ställverksanläggningen. Detta är framför allt intressant även med tanke på kostnaderna för intelligent styrteknik som inte ökar proportionellt med de tillkommande redundansmöjligheterna. Gränser för konventionell teknik Gränserna för konventionell styrteknik sätts av det tekniskt rimliga. Varje ny sekundärfunktion drar med sig tillkommande apparat- och kabeldragning och därmed större volymer och högre kostnader. Modern styrteknik har tagit ett stort innovationssprång därigenom att en klar gräns har kunnat dras upp mellan apparater och funktioner. Användaren kan alltså inom vissa ramar påverka fördelningen av styrfunktionerna speciellt på facknivå mellan de olika maskinvaruenheterna. Användare kan exempelvis välja att lägga programvarufunktionerna för fackstyrdatorn och huvudutgångsskyddet blandade på två oberoende men identiskt uppbyggda maskinvaruenheter och låta samtliga funktioner utföras parallellt på dessa båda enheter. Denna lösning skulle garantera redundans på facknivån. Denna variabla funktionstillordning begränsas emellertid i fall då olika funktioner behöver tillgång till processignaler som visserligen liknar varandra men som samlas in från olika källor. Strömsignalen för linjeskyddet kan exempelvis hämtas från ett annat strömmätdon än den för övervakningsmätning etc. Den intelligenta styrtekniken erbjuder för första gången en fullständigt fri tillordning av varje enskild funktion på en eller flera fritt valbara maskinvaruenheter på varje hierarkisk nivå. Arkitektur för det intelligenta ställverksfacket Komponenter på processoch facknivå Det intelligenta ställverksfacket 3 består i huvudsak av följande maskinvaru-, programvaru- och kommunikationskomponenter: Givare och ställdon som fysisk/elektriska respektive elektrisk/fysiska omvandlare för alla storheter i ställverket som måste mätas eller styras. Givarna och ställdonen utgör förbindelseelement mellan ställverkets högspänningsutrustning och styrsystemet. (Process Interface for Sensors and Actors) utgör den processen närmast liggande nivån (benämns fortsättningsvis processnivån) för den elektroniska signalbehandlingen inom det intelligenta ställverksfacket. enheterna utgör konstruktionsmässigt en enhet med sina tillhörande givare och ställdon och är mekaniskt direkt monterade på eller i respektive högspänningskomponent. Intelligent lösning för ställverksautomation 2 Styrning Registrering av störningsvärden Händelseregistrering Diagnosresultat Alarmering Interbay buss Styrning Lednings- och transformatorskydd Samlingsskeneskydd Brytarfelsskydd Tid- och mätreläer Händelse- och störningsvärdesinsamling Alarmering Processbuss Processbuss Stationsnivå Facknivå Processnivå GIS- eller AIS-ställverksfack med intelligenta givare och ställdon ABB Tidning 3/

4 -Q 1 Frånskiljare - Q 51 Jordare för underhåll -T 1 Ström- och spänningsgivare -Q 0 Effektbrytare -T 2 Ström- och spänningsgivare - Q 52 Jordare för underhåll -Q 9 Ledningsfrånskiljare -Q 8 Snabbjordare Samlingsskena 1 -B 1 -Q 2 Samlingsskena 2 -B 0 -B X -B X -B 3 -B 4 -B 2 Processbuss PB 1 PB 2 Facknivån består av ett översiktligt antal generella elektroniska apparater i lokalkontrollskåpet. Dessa apparater bearbetar samtliga fackorienterade funktioner, som linjeskydd, fackförregling, fackstyrning, synkroniseringskontroll och/eller synkroniseringsgivare, fackandelen av samlingsskene- och brytarfelsskydden, intelligent koppling, utgångsorienterad beräkning av aktiv och reaktiv effekt, utgångsorienterad händelseregistrering, störningsregistrering etc. Processbussen (PB) förbinder inom ett fack samtliga med varandra och Lokalt fackstyrnings- och skyddsskåp PB 1 PB 2 Mimic- och larmpanel Primärt linjeskydd samt reservfackstyrning Fackstyrning och reserv för primärt linjeskydd Brytarfelsskydd och gränssnitt för samlingsskeneskydd Energimätning Gränssnitt för apparater från tredjepartsleverantörer Parallell kabeldragning Säkundärt linjeskydd (från tredjepartsleverantör) Arkitektur för intelligent ställverksfack 3 IBB 1 MMK IBB 2 med lokalkontrollskåpet. Processbussen utgör kommunikationskanal för all information som mätvärden, utlösningssignaler, generella styr- och diagnossignaler etc, mellan process- och facknivån. Interbaybus (IBB), dvs bussen som förbinder samtliga fack på samma spänningsnivå med varandra och med motsvarande ställverksnivå. Ett omfattande programvarupaket som innehåller samtliga system-, databas-, MMC- och tillämpningsmoduler, för att aktivera de ovan beskrivna elementen. Dessa programvarumoduler finns tillgängliga i anläggningen under normal drift. Ytterligare ett programvarupaket som innefattar alla konstruktions-, kalibrerings-, diagnos- och testmoduler som används för att definiera ställverksfackets styrfunktioner och sätta dem i drift. Dessa programvarumoduler är inte i sin helhet tillgängliga i anläggningen under normal drift. Ett lätthanterligt PTS (Programmerings- och testsystem) som också har de ovan beskriva programvarupaketen inlagda i sitt minne och som i samband med konfiguration, test och driftsättning av anläggningen kan simulera samtliga signaler och funktioner. Krav på processkommunikation och kommunikation mellan ställverksfacken Processkommunikation och kommunikation mellan facken tillåter följande kommunikationssätt: Kontinuerlig och tidsstyrd kommunikation av snabbt detekterade analoga värden som ström- och spänningssignaler Sporadisk men tidsstyrd överföring av binära meddelanden som förreglingsinformation Sporadisk men snabb överföring av binära värden som utlösningssignaler Kontinuerlig men tidsmässigt okritisk överföring av långsamt detekterade binära värden som övervaknings- och diagnosinformation Sporadiskt och tidsmässigt okritisk blockorienterad kommunikation, som störningsskrivardata eller nedladdning av nya programvaruversioner För att garantera korrekt tidsmärkning av signalerna på facknivån tillåter processoch fackkommunikationsbussen (interbay) distribuerad tidsmärkning av samtliga signaler i systemet. Referensklockan kan placeras var som helst i kommunikationssystemet. Den ingår vanligtvis i ställverksdatorn. 22 ABB Tidning 3/1998

5 Övervakning och diagnos i ställverk Givarna och ställdonen kan, beroende på sin betydelse delas in i fem olika grupper: Givare för ström- och spänningssignaler Ställdon för effektbrytare Givare för gasdensitetsmätning Ställdon för frånskiljare och jordare Givare för alla andra fysiska storheter som ljusbågar, delurladdningar, temperaturer, längdförändring etc Kontinuerlig funktion för de tre första kategorierna är avgörande för anläggningens drift. Det lönar sig alltså att låta åtminstone elektronikdelen av dessa givare och ställdon vara redundant utförd. I [1] och [4] har de enskilda givarna beskrivits utförligt. En detaljerad beskrivning av samtliga givare och ställdon ligger utanför ramen för denna artikel. Exempel på kontinuerliga övervakningsfunktioner Gasdensitetsövervakning och läckdiagnos Medan konventionella gasdensitetsinstrument endast övervakar två eller tre fördefinierade tröskelvärden med avseende på över- eller underskridande, tillåter en intelligent gasdensitetsgivare godtyckligt fin och kontinuerlig mätning av den momentana gasdensiteten. Tack vare detta mätsätt kan läckor med större gasförluster detekteras omgående. Den kontinuerliga kommunikationen av gasdensitetsvärden till fack- och ställverksnivån tillåter dessutom registrering av långsiktig tendens för tätheten i samtliga gasvolymer i ett ställverk. Den tillhörande diagnosprogramvaran innefattar trendanalysfunktioner för beräkning av senaste påfyllningstid och därmed bättre planering av anläggningsunderhållet. Delurladdningsövervakning och överslagsdiagnos Forsknings- och utvecklingsavdelningarna inom olika företag har i åratal arbetat med mätning av partiella urladdningar i gasisolerade ställverk. Akustiska eller elektrostatiska givare är vad dagens teknik erbjuder, och sådana installeras allt efter kundernas önskemål i ställverken och genererar under drift snabbt väldiga datamängder på fack- och ställverksnivån. Kommunikationsbehovet är beroende av hur mycket givarna förbehandlar mätvärdena och kan snabbt nå volymer som är flera gånger större än det totala övriga kommunikationsbehovet i ställverket. Svårigheten ligger i att dra korrekta slutsatser ur den stora mängden insamlade data dvs att avslöja ett eventuellt annalkande högspänningsöverslag i tid. Detta måste kunna förutsägas med tillräcklig noggrannhet för att den aktuella anläggningsdelen ska kunna försättas ur drift för planerat underhåll. Eftersom de olika system som finns tillgängliga, allt efter parametersättning, tenderar att ha för hög eller låg känslighet, har kontinuerlig övervakning av partiella urladdningar hittills inte slagit igenom på bred front. Sådana övervakningssystem arbetar ofta off-line, dvs enskilda givarsignaler tas endast in med visst intervall och jämförs med tidigare insamlade värden. Ljusbågsövervakning och överslagsdiagnos En annan typ av överslagsdiagnos har att göra med ljusbågsövervakning. Optiska givare övervakar kontinuerligt gasutrymmena med avseende på eventuella ljusbågar och kommunicerar information om sådana till fack- och ställverksnivån. Eftersom de lösningar som hittills funnits tillgängliga på samma sätt som övervakningsfunktionerna för partiella urladdningar tenderar att ha för hög eller låg känslighet, har dessa givarsignaler inte vidareutnyttjats direkt (exempelvis för samlingsskeneskydd). Diagnosprogramvaran tillåter idag en typ av post mortemdiagnos, därigenom att data från ett gasutrymme som drabbats av överslag kan tas in i efterhand. Detta tillåter snabb lokalisering och demontering av den aktuella anläggningsdelen. I nästa utvecklingssteg förfinas förbehandlingskriterierna för delurladdningsoch ljusbågsövervakning på sådant sätt att känslighetsbetingad över- och underfunktion kan uteslutas. Övervakningsresultatet får direkt inflytande på anläggningsdriften. Exempel på en icke kontinuerlig övervakningsfunktion som väg-tid-funktion för effektbrytarkontakterna 4 visar blockschemat för manöverdonet till en intelligent effektbrytare. Två positionsgivare mäter den momentana kompressionen för tallriksfjäderpaketet liksom manöverstångsläget för primärkontakten. I tillverkningsverkstaden får effektbrytaren efter montering och test utföra några manövrer med olika laster. De av positionsgivarna uppmätta väg-tid-funktionerna lagras permanent i tillhörande programvara. I anläggningsdrift lagras detta för varje manöver i kombination med information om det aktuella lastfallet och jämförs med ursprungligen lagrade värden. Utgående från skillnaden mellan de båda värdeuppsättningarna kan manöverdonets tillstånd diagnostiseras. Ställverkets diagnosprogram kan då fastställa datum för nästföljande inspektion. Exempel på en direkt diagnosfunktion kvasi-kontinuerlig funktionsdiagnos av manöverdon för frånskiljare och jordare Vid modern ställverksdrift är det mycket vanligt att låta hela nätstyrningen utföras med hjälp av effektbrytarna och i princip låta frånskiljarna vara kontinuerligt slutna ABB Tidning 3/

6 och jordarna kontinuerligt öppna. Dessa komponenters manöverdon aktiveras alltså sällan och tenderar att ta skada av lång tids overksamhet. Om det plötsligt skulle vara nödvändigt att byta samlingsskena får det emellertid inte finnas risk för utebliven funktion. 5 visar blockschemat för ett intelligent frånskiljar-/jordarmanöverdon. Manöverdonet består av en reglerad elektrisk motor, en kuggväxel, en vinkelgivare på ingående axel och en positionsgivare på utgående axel. Utväxlingen är sådan att ett fåtal varv på motorn inte ger någon märkbar positionsförändring av primärkontakterna, men som ändå detekteras av positionsgivaren på utgående axel. Detta utnyttjas för diagnosändamål, då det intelligenta drivsystemet exempelvis en gång i veckan genomför ett motorvarv i positiv riktning och nästa vecka ett i negativ riktning. De värden som levereras av givarna kombineras dessutom med de uppmätta motorströmmarna och ger diagnos av såväl manöverdonet som primärkontaktfriktio- nen. Då manöverdonet aktiveras inom ramen för en kopplingsmanöver, samlas data in under hela manövern och jämförs med de permanent lagrade fabriksvärdena. Diagnosen och angivet datum för nästa inspektion bygger på denna information. Exempel på en indirekt diagnosfunktion I det nämnda exemplet för effektbrytaren kan de momentant uppmätta väg-tid-värdena för manöverstången och tallriksfjäderpaketet förknippas med det för kopplingsmanövern aktuella lastfallet. Detta är möjligt eftersom såväl alla övervakningsstödvärden för manöverdonet som spännings- och strömvärdena för U/I-givarna tidsmärks med en noggrannhet som är bättre än 25 mikrosekunder. Genom jämförelse mellan dessa momentant uppmätta värden och de ursprungligen lagrade manöverförloppen kan avbränningen på primärkontakterna beräknas. Resultaten av denna diagnos är av stort värde för den löpande justeringen av inställningsparametrarna för synkron manövrering av effektbrytarna. Krav på övervakningsgivare och uppgradering av befintlig högspänningsutrustning Innan utvecklingsarbetet på den nya högspänningsutrustningen inleddes genomförde ABB en stor mängd laboratorieförsök på befintlig högspänningsutrustning. Detta för att fastställa känsligheten för övervaknings- och diagnosgivare och motsvarande funktioner. Arbetet gav i huvudsak följande resultat: För att få reproducerbara diagnosvärden måste högspänningsutrustningens konstruktion redan från början vara anpassad till övervakningsbehoven. Diagnosgivarna måste ingå i den direkta händelsekedjan i högspänningsapparaten. Blockschema över effektbrytarmanöverdon 4 Tillverkarminne Frostskydd Kondensskydd Hydraulik Värmning Spolar Pump Posit.- givare C 0 0 Posit.- givare Motor ϑ Mikroprocessor Styrning av sidoapparater Pumpstyrning Till / från- styrning A el. opto el. opto Processbuss A Extern utlösning Redundant B Processbuss B Extern utlösning ρ ρ Gastäthet ϑ Elektronikens temperatur 24 ABB Tidning 3/1998

7 Manöverspak ρ 2 Manöverdon Posit.- givare Motor Vinkelgivare ρ 3 Gàst gastäthetsgivare ρ 1 ϑ Σ Mikroprocessor el. el. opto opto Processbuss A Processbuss B Styrning av sidoapparater ρ Gastäthet Tillverkarminne Kondensskydd ϑ Elektronikens temperatur Blockschema över manöverdon för frånskiljare/jordare 5 För att få noggranna jämförelsevärden måste individuella utgångsvärden för varje enskild högspänningsapparat från tillverkningen lagras och hållas tillgänglig under apparatens hela livslängd. Givarna måste själva ingå i diagnoskonceptet. En givardefekt måste tydligt kunna skiljas från ett fel i en högspänningsapparat. Givare för övervaknings- och diagnosfunktioner måste i många fall vara skräddarsydda för aktuell tillämpning det är en relativt liten del av konstruktionen som kan återanvändas. Givarna måste uppfylla höga krav på tillförlitlighet och livslängd. Från alla dessa krav kan slutsatsen dras att uppgradering av befintlig högspänningsutrustning med diagnosgivare är en svår och kostsam uppgift. Dessutom saknas i de flesta fall individuella mekaniska nyvärden för högspänningsapparaterna. Vid uppgradering är det alltså frågan om att utarbeta och förverkliga ett rimligt anläggningsspecifikt diagnoskoncept. Kraftbolagen, som har mångårig erfarenhet av sina ställverk i form av störnings-, inspektions- och underhållsrapporter, kan tillhandahålla viktig information för sådan uppgradering eller utgående från sin information ta fram ett skräddarsytt diagnoskoncept. Med genomfört och fungerande diagnossystem blir det möjligt att förutsäga livslängden för befintliga anläggningskomponenter och öka den så mycket att kostnaden för uppgradering återbetalas. Övervakning och diagnos i ställverks- och nätövergripande kombination Å ena sidan måste de mätvärden som samlas in i ett ställverk behandlas och vid behov lagras. Å andra sidan är det frågan om att behandla värdena så att de blir lätttillgängliga och användbara för en mängd användare i anläggningen. 6 visar en översikt över ett sådant system. De värden som samlas in i ställverket överförs till övervaknings- och diagnosnätet. I samband med överföringen behandlas och lagras värdena vid behov. Via övervaknings- och diagnosnätet går det att få tillgång till relevanta data. Via samma nät står även konfigurationsdata från planerings- och idriftsättningsfasen för en anläggning till förfogande för jämförande ändamål. Nätverket är tillgängligt exempelvis via telemodem eller via kraftbolagets lokala nätverk. Så som framgår av 6 är övervaknings- och diagnosnätet tydligt skilt från kommando- och styrnätet. Via övervaknings- och diagnosnätet kan visserligen information samlas, men inga funktioner styras. Syftet med den indelningen är att driftstyrningen ska vara tydligt skild från övervakning och underhåll av en anläggning. Kraven på säkerhet och tillgänglighet i kommunikationsnätet är för övrigt helt olika för de båda användningsområdena. Fördelar med intelligent styrteknik Användningen av intelligent styrteknik har tillåtit nya funktioner som exempelvis intelligent manövrering på facknivå. Detta ABB Tidning 3/

8 Kundens kontorsnätverk Bildskärmsterminaler Bildskärmsterminaler Driftcentral Kommunikation Gateway Kommunikation Gateway Understation Övervakning och diagnos Bildskärmsterminal Stationsnivå Gateway Konstruktionsverktyg Gateway Facknivå Processnivå : Väg för övervakningsoch diagnosdata Övervakning och diagnos i ställverks- och nätövergripande kombination 6 har visserligen inget direkt med ställverkets grunduppgift att göra, men tillåter, med hjälp av lämpliga algoritmer, en volym- och kostnadsmässig reduktion av högspänningsutrustningen i ställverksfacket. De nya komponenterna på processnivån tillåter dessutom kontinuerlig övervakning av signaler och ger därmed värdefull diagnos av högspänningsutrustningen med givare och ställdon under hela deras livslängd. Denna processnära diagnos kompletteras av kraftfulla programvarupaket på fack- och ställverksnivå. Diagnosen bearbetar övervakningsresultaten på ställverksövergripande nivå och tar fram detaljerad information via jämförelse med tillverkningsdata, börvärden och projekteringsdata. Underhållsarbetet kan planeras bättre och behöver inte längre utföras med regelbundna mellanrum utan istället bara vid behov. Detta har en positiv inverkan på ställverkets totala livscykelkostnad. Referenser [1] Schett, G.: Integrierte GIS-Anlagen der Zukunft. Imboden, I.: Stand der Stationsleittechnik. ETG Sponsortagung mit ABB Hochspannungstechnik AG, 3 maj och 29 juni 1994; SEV, Reihe ETG: Band 37d. [2] Asea Brown Boveri Taschenbuch Schaltanlagen, 9. Auflage 1992, ISBN [3] Engler, F.: Ausnützung von Synergien in der numerischen Technik. De Mesmaeker, I.: Konzept für Stationsleittechnik und koord. Schutz. ETG Sponsortagung mit ABB Relays AG, 7 maj 1992; SEV, Reihe ETG: Band 25d. [4] Engler, F.: Intelligent Substation Automation System. Publikation Nr. MD-AC 97/055, 3. Auflage 1997, ABB Hochspannungstechnik AG. Författarnas adress Fred Engler Alfred W. Jaussi ABB Hochspannungstechnik AG Postfach 8546 CH-8050 Zürich Fax: +41 (0) ABB Tidning 3/1998

till processnivå, medan den fasta förbindelsen mellan process och styrsystem går via fiberoptiska bussar.

till processnivå, medan den fasta förbindelsen mellan process och styrsystem går via fiberoptiska bussar. Intelligenta GIS principiell förändring i förhållandet mellan kraft- och styrteknik i ställverk Inom området gasisolerade ställverk (GIS) införs ny teknik i syfte att minska anläggningarnas livscykelkostnader,

Läs mer

Kontroll- och skyddsenheter för mellanspänningsställverk

Kontroll- och skyddsenheter för mellanspänningsställverk Ställverksteknik Dagens ställverk är långtgående automatiserade och har hög tillförlitlighet. Utvecklingen av avancerade givare har, sammantagna med digital Kontroll- och skyddsenheter för mellanspänningsställverk

Läs mer

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare 1(6) &.$76 0$1g9(5%/2&.(5,1*)g5)5c16.,/-$5( Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare Innehåll 1. Allmänt 2. Funktionskrav. 3. Tekniska krav. 4. Utformning. $//0b17 För att underlätta

Läs mer

Säker mellanspänningsdistribution

Säker mellanspänningsdistribution Säker mellanspänningsdistribution med AX1 Det intelligenta ställverket AX1 är ett modernt luftisolerat ställverk som verkligen ligger i frontlinjen när det gäller säkerhet. Såväl driftsäkerhet som personsäkerhet.

Läs mer

4-stegs jordströmsskydd

4-stegs jordströmsskydd SVENSKA z. KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-3 DATUM 2013-12-10 SAMRAD AS.AN..DK TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 4 FASTSTÄLLD TI 4-stegs jordströmsskydd 1/7 Uppdateringar

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK Ämnet mät-, styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. Arbete med styr-

Läs mer

Livstidsförlängning av transformatorstationer

Livstidsförlängning av transformatorstationer Livstidsförlängning av transformatorstationer ABB har tagit fram en lösning för livstidsförlängning av dina transformatorstationer. Lösningen innebär att skydds- och kontrollutrustning kan uppgraderas

Läs mer

2359 Mediegruppen 10/13_SE. Digital övervakning av förisolerade rörsystem för fjärrvärme

2359 Mediegruppen 10/13_SE. Digital övervakning av förisolerade rörsystem för fjärrvärme 2359 Mediegruppen 10/13_SE Digital övervakning av förisolerade rörsystem för fjärrvärme 2359 Detect brochure SE.indd 3 22/10/13 11.59 proaktiv övervakning och felsökning Central övervakning av förisolerade

Läs mer

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Om man vill ansluta en mikrodator (eller annan digital krets) till sensorer och givare så är det inga problem så länge givarna själva är digitala. Strömbrytare, reläer

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7 Utgåva Ändringsnot Datum 1 Första utgåva. Ersätter TR2-05-7-1 TR2-05-7-7 2012-06-08 2/16 Innehåll 1 Allmänt... 5 1.1 Reläskydd... 5 1.1.1 Reläskydd för transformatorer i ställverk med enkelskena eller

Läs mer

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-2 DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E FELSIGNALSYSTEM 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

System pro M compact. Genomtänkt in i minsta detalj. Fråga våra experter

System pro M compact. Genomtänkt in i minsta detalj. Fråga våra experter System pro M compact Genomtänkt in i minsta detalj System pro M compact är ett flexibelt byggsystem med funktioner för skydd, till- och frånkoppling, styrning och övervakning. System pro M compact är genomtänkt

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

det intelligenta nätverket

det intelligenta nätverket det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer, brandgasfläktar och andra larm Det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer,

Läs mer

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande 1(8) %.$76 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

OPTION. Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen

OPTION. Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen OPTION Sida 1/6 Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen Otroligt snabb 3-fas jordslutare (< 5 ms) Inga heta och giftiga ljusbågsgaser bildas varför skaderisken för både personer och materiell

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

MANÖVERLEDNINGAR, SPÄNNVERK

MANÖVERLEDNINGAR, SPÄNNVERK MANÖVERLEDNINGAR, SPÄNNVERK I mekaniska säkerhetsanläggningar överförs manöverrörelserna från ställverket medelst dubbla ståltrådsledningar, som drages ca1/2 meter åt ena eller andra hållet vid omläggning

Läs mer

Översikt Banstyrning v. 0.5 Sida 1 av 6

Översikt Banstyrning v. 0.5 Sida 1 av 6 Översikt Banstyrning v. 0.5 Sida 1 av 6 Innehåll 1 Tågens styrning... 1 2 Banans styrning... 1 2.1 Dekodrar och nätverk... 2 2.2 Meddelanden... 3 2.3 Inställningar svårt?... 4 3 Men att använda DCC till

Läs mer

Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution. EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun

Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution. EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun Funktionskrav elmätare Erfarenheter från Vattenfall Eldistribution EI seminarium, 16 December 2014 Lars Garpetun Presentation Bakgrund Behov och möjligheter Erfarenheter Framtida utveckling Bakgrund Krav

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontcollänläggning VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 DATUM 2014-08-14 SAMRAD AFS. NS, DP /WA' tfsrf TEKNISK RIKTLINJE UTGAVA 4 FASTSTÄLLD TD? LS-omriktare 1/7 Uppdateringar

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER 1. MEKATRONIK en del av vår vardag Mekatronik i hemmet Mekatronik i fabriken Elektromekaniska styrsystem Pneumatiska styrsystem Hydrauliska styrsystem Elektriska styrsystem 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

7. Konstruera Koncept

7. Konstruera Koncept 7. Konstruera Koncept 7.1 Systemarkitektur För att bestämma delar i konstruktionen som kommer att utvecklas in-house eller externt skapas nedan funktionsmodeller och ett träddiagram för att se över alla

Läs mer

Realtidsprojektet. Svenska kraftnäts Driftråd,

Realtidsprojektet. Svenska kraftnäts Driftråd, Realtidsprojektet Svenska kraftnäts Driftråd, 2017-09-12 Vår användning av realtidsmätvärden - Nuläge > Idag använder vi mätvärdena för: > Övervakning av Stamnätet > Beräkning av kapacitetsgränser > Uppföljning

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING 442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING Enkel Varför använda Chestertons delade tätningar? Patronkonstruktionen ger enklare installation

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

AX1 Luftisolerat mellanspänningsställverk

AX1 Luftisolerat mellanspänningsställverk AX1 Luftisolerat mellanspänningsställverk Nyfikenheten var stor när AX1 premiärvisades på Elfack/Elkraft, och många undrade kan ett ställverk verkligen vara intelligent? Svaret är ja AX1 har artificiell

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el Rubriken har denna lydelse genom

Läs mer

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN 1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN Bilagor 1 Gränssnitt för kommunikationsutrustning 2 Exempel på teletillsats för reläskyddskommunikation 3 Exempel på fjärrutlösningssändare 4 Exempel på fjärrutlösningsmottagare

Läs mer

Avancerad styrning och kontroll av oljekällor Ray Phillips, Jacob G. Hoseth

Avancerad styrning och kontroll av oljekällor Ray Phillips, Jacob G. Hoseth Få mer ur oljekällor till havs 1 En multilateral brunn i ett undervattensfält kan typiskt se ut på detta sätt. Under brunnhuvudet grenas hålet ut till ett antal produktionszoner. Avancerad styrning och

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Ledningsskyddssystem för stamnätet

Ledningsskyddssystem för stamnätet SVENSKA ^ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Koirörollanläggningar VAR BETECKNING TR02-05-2-1 DATUM SAMRAD AN,AS,AT TEKNISK RIKTLINJE zctm /rfrhf & UTGÅVA 5 TD FASTSTÄLLD Ledningsskyddssystem för stamnätet

Läs mer

SJH 325*1-107 ALLMÄNT

SJH 325*1-107 ALLMÄNT SJH 325*1-107 Ställverk och tillhörande anordningar ALLMÄNT Säkerhetsanläggningar manövreras från ställverk vilka innehåller manöverdon för signaler, växlar och spårspärrar samt i förekommande fall även

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Bussmodulregulator BMR Den nya med manöverratt

Bussmodulregulator BMR Den nya med manöverratt Bussmodulregulator BMR Den nya med manöverratt Bussmodulregulator BMR Universellt användbar enkelt att använda Bussmodulregulator BMR är en kompakt enhet för styrning, övervakning och optimering av värme-,

Läs mer

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) P U x I Beräkningsformel Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) Denna formel kallas ohms lag och går att använda när vi

Läs mer

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Running head Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Avancerad styrning av pumpstationer Varför nöja sig med en kompromiss? Det finns ett otal olika system för pumpstyrning på marknaden.

Läs mer

Produkter & system MANAGE YOUR ENERGY

Produkter & system MANAGE YOUR ENERGY Produkter & system MC-Web.se Nu kan du se var, när och hur energin förbrukas Det talas idag mycket om att vi måste hushålla med våra energiresurser. Hur skall vi kunna göra det om vi inte på ett rimligt

Läs mer

Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet

Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet Provad utrustning och analyserat nät ger säker och tillförlitlig elkvalitet En allt kraftfullare satsning

Läs mer

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll:

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll: Flödesmätare digital för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmän information 1.1 Föreskriven användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 2. Allmänna

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Beskrivning av TallyCard systemet En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Allmänt Systemet "TallyCard" är utvecklat för hamnar och campingar. Systemet gör debiteringen av

Läs mer

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem ProjektHydraulik AB Målinriktad hydraulikutbildning HYDRAULIK FÖR EL & AUTOMATION GRUNDKURS EL FÖR HYDRAULIKER 3 dagar TILLÄMPAD FELSÖKNING Mobil Industri PROPORTIONAL- TEKNIK (GRUNDKURS 2) GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Sidantal 6 KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Ver. 3.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 2014-10-01 Ver 3.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

BE Fresh water pump station ver 2.03. Systembeskrivning. 2011-02-21 Svenska

BE Fresh water pump station ver 2.03. Systembeskrivning. 2011-02-21 Svenska BE Fresh water pump station ver 2.03 Systembeskrivning 2011-02-21 Svenska Förord Systembeskrivning för BE Fresh water pump station Förord Denna lösning är framtagen för att konfigurera upp, styra och övervaka

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE. ffzéi>,?%>> ÄA, istansskydd. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 5 1/8

SVENSKA _ KRAFTNÄT AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE. ffzéi>,?%>> ÄA, istansskydd. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 5 1/8 SVENSKA _ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VAR BETECKNING TR02-05-2-2 DATUM SAMRAD 2013-12-10 AS,AN,D^,, TEKNISK RIKTLINJE ffzéi>,?%>> UTGÅVA FASTSTÄLLD ÄA, istansskydd 1/8 Uppdateringar

Läs mer

MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER

MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-04-1 DATUM 2010-01-19 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA F MANÖVERBLOCKERING FÖR KOPPLINGS- APPARATER 1/11 Uppdateringar

Läs mer

Stationsautomation för bättre elförsörjning i Baltikum

Stationsautomation för bättre elförsörjning i Baltikum Stationsautomation för bättre elförsörjning i Baltikum Jarmo Pöhö, Jan Skogeby Energimyndigheterna i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen arbetar intensivt med att förstärka och modernisera

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS " Användarmanual Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop Tillämpningar:! Grundläggande vibrationsdiagnostikmätning! Förebyggande underhåll! Mätning av lagerkondition Egenskaper:! Mätning

Läs mer

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 1 ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 Peter Lindberg peter.lindberg@elsakerhetsverket.se RAPPORT Dnr/ref09EV841 2 3 Sammanfattning På söndagskvällen den 31 maj inträffade ett elavbrott som innebar att elförsörjningen

Läs mer

SafePlus 12/24 kv SF 6. -isolerat kompaktställverk

SafePlus 12/24 kv SF 6. -isolerat kompaktställverk SafePlus 12/24 kv SF 6 -isolerat kompaktställverk ABB Allmänt SafePlus är ett kompaktställverkskoncept från ABB för 12/24 kv distributionsnät. Ställverket har en unik flexibilitet genom sin utbyggbarhet

Läs mer

SF 6 -isolerade ställverk möter ökande krav

SF 6 -isolerade ställverk möter ökande krav SF 6 -isolerade ställverk möter ökande krav ABB Calor Emag Schaltanlagen AG har vidareutvecklat det fabriksfärdiga och typprovade ställverket ENK och lanserat den nya serien ENK-2 på marknaden. Det nya

Läs mer

Industriell värme. - värmelösningar med kabel. Fabriksgatan 11 280 10 Sösdala tel: 0451-661 00 fax 0451-614 37 info@backer. se www.backer.

Industriell värme. - värmelösningar med kabel. Fabriksgatan 11 280 10 Sösdala tel: 0451-661 00 fax 0451-614 37 info@backer. se www.backer. Industriell värme - värmelösningar med kabel Fabriksgatan 11 280 10 Sösdala tel: 0451-661 00 fax 0451-614 37 info@backer. se www.backer.se Självbegränsande Självbegränsande värmekablar FSM Temperatur:

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Upp till kamp mot den reaktiva effekten. Hur du ökar verkningsgraden med ABBs nya utrustning för faskompensering

Upp till kamp mot den reaktiva effekten. Hur du ökar verkningsgraden med ABBs nya utrustning för faskompensering Upp till kamp mot den reaktiva effekten Hur du ökar verkningsgraden med ABBs nya utrustning för faskompensering Att betala för reaktiv effekt är som att kasta pengarna ut genom fönstret. Helt i onödan.

Läs mer

SPA-ZC 17. Bussanslutningsmodul SPA-ZC 17. Bruksanvisning och teknisk beskrivning. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Bussanslutningsmodul SPA-ZC 17. Bruksanvisning och teknisk beskrivning. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 SPA-ZC 17 Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V SPA-ZC 17 RS

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi.

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex sänker din elkostnad helt utan kompromiss i komfort. eflex är kompatibelt via en enkel kalendersynkroniseras av

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

Daggpunktsreglering ergoflex D

Daggpunktsreglering ergoflex D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte MEDICINSK TEKNIK Inom området medicinsk teknik används teknik och naturvetenskap för att ta fram nya behandlingar och diagnostik för sjukvården. Där integreras fysik, matematik och biovetenskap med tekniskt

Läs mer

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7 Projekterings- och installationshandbok AXCALL ADI-611/616/608 Ver 1.7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...2 2. BLOCKSCHEMOR...3 Standardinkoppling ADI-611 och ADI-616... 3 Säkerhetskopplad ADI-611

Läs mer

GPRS Data Logger och Internetportalen D2W

GPRS Data Logger och Internetportalen D2W GPRS Data Logger och Internetportalen D2W Obegränsad åtkomst till mätdata! ventim.se » GPRS-Data Logger och Internetportalen D2W Rapportering Övervakning av gränsvärden Systemövervakning Larmhantering

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Automag. Självrensande och helautomatisk magnetfilter

Automag. Självrensande och helautomatisk magnetfilter Automag Självrensande och helautomatisk magnetfilter Självrensande magnetf Magnetfilter Automag av Eclipse Magnetics tillverkas med användning av kraftfull sällsynt substans av jordartsmetall - magnetiskt

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11 TEKNISK DATA A & PRISLISTA A 2004-11 MyLoc 100 Komplett datorsystem i kompakt utförande med 6,2 tum monochome skärm. HMI Bildskärm och (alfa-) numeriskt tangentbord för operatörskommunikation. Skärmen

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer