Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2014-2015"

Transkript

1 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Fastställd av: rektor Datum:

2 1 Policy gällande jämlikhet vid Örebro universitet I Vision, mål och strategier för Örebro universitet (2011) är universitetet år 2016 ett framstående lärosäte, med landets bästa professionsutbildningar, internationellt framgångsrik forskning, aktiva studenter och medarbetare med höga förväntningar, en kreativ kunskapsutveckling och en dynamisk samverkan med det omgivande samhället. Jämlikhet är ett värde som ska bidra till att visionens mål uppfylls. Jämlikhetssträvanden ska vara del av alla visionens målsättningar, men knyter särskilt an till målet den attraktiva studie- och arbetsplatsen. En attraktiv studie- och arbetsplats, säger visionen, uppnås bland annat genom att arbeta strategiskt för en god arbetsmiljö, med respekt för mångfald och oliktänkande. Ur jämlikhetsperspektiv är den goda studie- och arbetsmiljön en miljö där alla medarbetare och studenter bemöts med respekt och välvillighet, där ingen individ eller grupp exkluderas och där det finns en nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Ett sådant förhållningssätt och ett sådant klimat har stor betydelse när universitetet vill rekrytera, och behålla, de mest kompetenta studenterna och medarbetarna, och ge de bästa förutsättningarna för goda prestationer. 2 Övergripande mål för jämlikhets- och jämställdhetsarbetet Örebro universitet ska vara en jämlik och jämställd arbets- och studieplats, där alla medarbetare och studenter bemöts med respekt och välvillighet, där ingen individ eller grupp exkluderas och där diskriminering och trakasserier inte tolereras. Uppfyllandet av detta mål höjer verksamhetens kvalitet och får studenter och medarbetare att söka sig hit, stanna och bidra till universitetets utveckling. Örebro universitet ska utmärkas av - frihet från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling och en objektiv, saklig och rättssäker hantering av missförhållanden om de uppstår. 2

3 - ett öppet och respektfullt förhållningssätt till olika perspektiv, bakgrund och erfarenheter bland anställda och studenter. - icke-diskriminerande antagnings- och rekryteringsprocesser. - rättvisa villkor i fråga om alla anställdas löner, arbetsförhållanden, karriärmöjlighet, delaktighet och inflytande. - stöd för alla studenters möjligheter att tillägna sig de utbildningar de är antagna till, samt lika rättigheter till en god studiemiljö och inflytande över sin utbildning. 3 Strategier Ett fortsatt strategiskt och systematiskt arbete för jämlikhet och jämställdhet i alla delar av organisationen och verksamheten, samt god information till studenter och anställda om detta arbete. Främjande av medarbetares, och då särskilt chefers och ledares, verksamhetsanknutna kunskap om olika aspekter av mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Förstärkande av kunskapen om den egna verksamheten och organisationen ur jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Stärkande av förutsättningarna för jämställda karriärmöjligheter och ett jämställt ledarskap, på såväl akademisk som administrativ nivå. 4 Utgångspunkter och förutsättningar för jämlikhets- och jämställdhetsarbete vid Örebro universitet Jämlikhets- och jämställdhetsarbetet vid Örebro universitet utgår från Diskrimineringslagen, som har till syfte att skydda individer mot att bli missgynnade eller orättvist behandlade utifrån sju bestämda grunder, så kallade skyddade diskrimineringsgrunder (se nedan). I lagen ställs krav på 3

4 universitetet som myndighet, arbetsplats och lärosäte. Detta innebär att universitetet utifrån dessa olika roller inte får diskriminera anställda, studenter, sökande eller andra som har kontakt med universitetet. Universitetet tar också ansvar för att medarbetare och studenter inte diskriminerar varandra, liksom att verksamheten utbildning och forskning inte är i sig diskriminerande. Universitetet ska med utgångspunkt i diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete för att vara en jämlik och jämställd plats för studier, forskning och arbete, och för att förebygga och motverka alla former av diskriminering, kränkning och missgynnande. Vid Örebro universitet är jämställdhetsarbetet en viktig del i arbetet för den goda studie- och arbetsplatsen. Kvinnor och män ska behandlas och bemötas lika och ha samma villkor, och en jämn könsfördelning eftersträvas i arbetsoch studiemiljöer. Örebro universitets arbete med jämlikhet och jämställdhet ska dock utgå från ett perspektiv som riktar uppmärksamheten mot hur olika sociala kategorier och maktordningar samverkar och är beroende av varandra (s.k. intersektionalitet). Arbetet med jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet ska bidra till att de mål som formuleras i universitetets vision uppfylls. Jämlikhetsfrågorna ska vara integrerade i verksamheten. Utvecklingen här är god. Ett exempel är hur planeringen av åtgärder för jämlikhet och jämställdhet har anpassats till den ordinarie verksamhetsplaneringsprocessen, och hur jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven tagit plats i planeringen för såväl medarbetarundersökningen och ledarutvecklingsprogrammet. Ett annat exempel är hur jämlikhetsfrågor har kopplats till det övergripande arbetet med riskbedömning och kvalitetsutveckling genom medarbetar- och studentundersökningar. Sedan 2010 har jämlikhetsarbete bedrivits i samarbete med statistiker, jurister, personalkonsulter, studievägledare, säkerhetschef, undervisande personal, lokalvårdare, HR-strateger, Universitetskyrkan, Örebro studentkår och många fler. Ett särskilt verksamhetsområde inom den centrala administrationen har samordnings- och utvecklingsansvar för universitetets jämlikhetsarbete. Verksamhetsutvecklare ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete i linje med universitetets vision samt för att ta fram styrdokument, för information och utbildning till studenter och medarbetare, för att ge råd och stöd inom organisationen liksom för samverkan med externa aktörer. 4

5 Jämlikhetsrådet vid Örebro universitet är rektors råd och sakkunniga inom det vida jämlikhetsfältet. Rådets ordförande och ledamöter utses av rektor, och rådet har utöver sin rådgivande funktion till uppgift att vara pådrivare i jämlikhets- och jämställdhetsarbetet. Universitetets Nätverk för jämlikhet och jämställdhet är en plattform för informationsutbyte, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för jämlikhetsombud vid universitetets olika avdelningar och institutioner. Ombudens uppdrag regleras i rektorsbeslut och omfattar motsvarande 5 procent av tjänst för medverkan i nätverket och för arbete med jämställdhetsoch jämlikhetsfrågor på den egna arbetsplatsen. 5 Styrdokument I enlighet med Diskrimineringslagen och Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken ska Örebro universitet som arbetsgivare, utbildningsanordnare och myndighet ha en tillgänglighetsplan, en jämställdhetsplan och en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen (ettårig) utgår från Diskrimineringslagen (2008:567), som säger att universitet och högskolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de studenter som deltar i eller söker till verksamheten. Tillgänglighetsplanen utgår från Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken (2001:526), som säger att myndigheter ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder. Jämställdhetsplanen (treårig) utgår från Diskrimineringslagen (2008:567), som säger att arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för arbetstagare och sökande till arbete eller praktik. I och med en revidering av styrdokumenten 2013 sammanfördes de tre handlingsplanerna till en samlad dito, som integreras i den löpande, universitetsgemensamma verksamhetsprocessen. Handlingsplanen är treårig, men kompletteras varje år med en aktivitetsplan med årliga delmål och aktiviteter. 5

6 Handlingsplaner och andra styrdokument med anknytning till verksamhetsområdet ska finnas publicerade på intern och extern webbplats. De ska vara översatta till engelska. Det finns inga föreskrifter i diskrimineringslagen om att större arbetsplatser, som Örebro universitet, ska ha handlingsplaner för jämställdhet/jämlikhet på avdelnings- och institutionsnivå. Detta förordas dock av DO. I rektorsbeslut om organisation av verksamhetsområdet finns också stöd för att sådana planer kan skrivas vid behov. Institutioner och avdelningar har också vissa resurser för sådant arbete i de tidigare nämnda jämlikhetsombuden. 6 Sammanfattning av uppföljningar 6.1 Sammanfattning av uppföljning av likabehandlingsplan, tillgänglighetsplan, jämställdhetsplan Handlingsplanerna har till största delen uppfyllts. Av likabehandlingsplanens 14 åtgärder har 12 genomförts helt eller delvis, för tillgänglighetsplanen är motsvarande siffror 11 av 15 och för jämställdhetsplanen 9 av 14 (åtgärder som av olika skäl blivit inaktuella under perioden är borträknade). Andelen uppfyllda åtgärder totalt är 78 procent. Att inte alla åtgärder har uppfyllts kan delvis förklaras av omorganisationer, som har gjort ansvarsfördelningen obestämd. Andra faktorer som påverkar i hur hög grad åtgärder uppfylls är till exempel hur åtgärderna formuleras, hur handlingsplanerna kommuniceras och hur de följs upp. I vilken utsträckning chefer vid avdelningar och institutioner har prioriterat åtgärder på området jämlikhet och jämställdhet har förstås avgörande betydelse. Måluppfyllelsen är ojämn mellan de tre handlingsplanerna. I några fall är de formulerade målen svåra eller omöjliga att mäta vid en given tidpunkt, eftersom arbete med jämlikhet och jämställdhet är ett kontinuerligt utvecklingsarbete. I vissa fall har de planerade åtgärderna kompletterats med andra åtgärder, vilket har bidragit till större måluppfyllelse. Positivt är att det har försiggått aktivitet inom alla målområden, vilket sammantaget ger en ganska god uppfyllandegrad. Förlängningen av planernas giltighetstid till slutet av år 2012 gör dock att förväntningarna på resultatet kan vara högre. Samma förhållande har inneburit att nya aktiviteter har tillkommit, som 6

7 ibland har överlappat, men ibland också överskuggat de redan planerade åtgärderna. Det finns, utifrån uppföljningen, behov av fortsatt arbete på flera områden. Åtgärder som inte blivit genomförda på dessa områden lever i många fall vidare bakom nya formuleringar i aktivitetsplanen för Andra mål har under åren förlorat i aktualitet i relation till andra, mer angelägna. Uppföljningen ger också ledning inför 2013 års arbete. Tydligare och mer mätbara mål, starkare koppling mellan konkreta aktiviteter och mål på flera nivåer, anpassning av handlingsplanen till universitetets övergripande verksamhetsplaneringsprocess och en tydligare tidplan för återrapportering och uppföljning har stärkt förutsättningarna för ett ännu mer aktivt arbete med jämlikhet och jämställdhet under den kommande perioden. Det är dock engagemang och prioriteringar på lokal nivå som avgör i hur hög grad jämlikhets- och jämställdhetsarbete bidrar till att uppnå Örebro universitets vision Sammanfattning av uppföljning av aktivitetsplan för 2013 Uppföljningen av 2013 års aktivitetsplan visar att en stor del av planerade aktiviteter har påbörjats eller färdigställts. 15 av 27 aktiviteter, utifrån samtliga diskrimineringsområden, har genomförts och flera av dessa har integrerats i ordinarie verksamhet. Ytterligare 7 aktiviteter är initierade, där arbetet fortsätter in i För flertalet påbörjade aktiviteter gäller en hög grad av engagemang och arbetsinsatser, ofta i form av samarbete mellan olika interna aktörer. Sammanlagt utgör andelen genomförda och påbörjade aktiviteter drygt 81 procent. Flera aktiviteter för 2013 har en tydlig koppling till andra pågående universitetsverksamheter, till exempel chefs- och ledarskapsutbildningar, medarbetarprogrammet liksom Handlingsplan för att öka andelen kvinnliga professorer. Detta är mycket positivt och borgar för ett ökat engagemang från flera parter. I många fall har de ordinarie aktiviteterna gett ringar på vattnet och ökat andelen sekundära aktiviteter inom området jämlikhet och jämställdhet, vilket liksom föregående år ökar den totala måluppfyllelsen. 7

8 De aktiviteter som inte har påbörjats är i flera fall sådana som är beroende av andra, ibland externa aktörer, vilka inte har haft nödvändiga resurser för genomförandet. Andra faktorer som påverkar i hur hög grad åtgärder uppfylls är till exempel hur åtgärderna formuleras, hur handlingsplanerna kommuniceras och hur de följs upp. Även omorganisering, vissa chefsbyten och förändrad personalfördelning inom olika avdelningar och institutioner påverkar aktivitetsplanens resultat. I vilken utsträckning chefer vid avdelningar och institutioner har prioriterat åtgärder på området jämlikhet och jämställdhet har förstås avgörande betydelse. Viktigt är också andelen eldsjälar som engagerar sig i jämlikhetsfrågor inom hela universitetsorganisationen, då de ofta är drivande på ett sådant sätt att de väcker andra medarbetares engagemang. Uppföljningen ger ledning inför 2014 års arbete. Under året har flera aktiviteter kopplats till övergripande universitetsnivå och framhållits av universitetsledningen, vilket har ökat dess spridning och vikt. Det är dock en kombination av engagemang på lokal nivå i relation till prioriteringar och resursfördelning på universitetsledningsnivå som avgör om jämlikhets- och jämställdhetsarbetet vid Örebro universitet även i fortsättningen bidrar till att uppfylla strategier och visioner. 6.3 Sammanfattning av handlingsplan för jämställda löner års lönekartläggning färdigställdes vid Personalavdelningen under våren Lönekartläggning av löneläge visade på att det inte förekommer några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom likvärdigt arbete. Kartläggningen visade vidare på att det inom lika arbete i flertalet grupper inte förekommer några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Dock fanns inom några grupper skillnader som inte kunde förklaras, varför åtgärder mot detta sattes in. Resultaten redovisades enligt Handlingsplan för jämställda löner till Diskrimineringsombudsmannen. Lönekartläggning genomförs vart tredje år. 8

9 7 Sammanfattning av rutiner för hantering av diskriminering och kränkande särbehandling, samt andra studentrelaterade ärenden 7.1 Rutiner för hantering av diskriminering och kränkande särbehandling (mobbning) Riktlinjer och handläggningsordningar för hantering av diskriminering och kränkande särbehandling fastställdes under 2010 och reviderades under våren 2014 av rektor. Rutinerna, som riktar sig till både medarbetare och studenter, översätts kontinuerligt till engelska och finns tillgängliga på universitetets webbplats. Vid Örebro universitet ska ingen student eller medarbetare bli utsatt för varken diskriminering eller kränkande särbehandling. Vid misstanke om sådant missförhållande ska alltid en anmälan göras och det skyndsamt. Vem som helst kan anmäla ett ärende för vidare utredning. Medarbetare och studenter uppmanas att anmäla även om ärendet inte gäller dem själva. Alla anmälningar ska ställas till rektor och sändas till registrator. Det är sedan universitetsjuristerna vid Ledningskansliet som utreder frågan vidare. Det finns särskilda handläggningsordningar för respektive ärendetyp. Gemensamt är att utredningen ska påbörjas omedelbart, ske skyndsamt, objektivt och rättssäkert. När utredningen är färdig föredras ärendet för rektor som har att fatta beslut om den vidare hanteringen. Beslut som kan förekomma är att ärendet läggs ner, eller hänskjuts vidare till disciplinnämnd eller personalansvarsnämnd för vidare prövning. Enligt diskrimineringslagens definition är trakasserier och sexuella trakasserier former av diskriminering. Sådana handlingar omfattas alltså av de rutiner som refereras ovan. Sexuella trakasserier kan också leda direkt till disciplinnämnden (studenter) eller personalansvarsnämnden (medarbetare). För disciplinärenden finns en processkarta och handläggningsordning (fastställda ). 9

10 7.2 Rutiner för hantering av andra, studentrelaterade ärenden Vissa typer av problem, som till exempel oenigheter, konflikter och samarbetsproblem inom studentgrupper eller mellan studenter och lärare, eller upplevelser av akuta brister i pågående undervisning eller utbildning, kan inte hanteras inom ramen för diskriminering eller kränkande särbehandling. Universitetet har här ingen utredningsskyldighet, men ärendena är ändå tidskrävande och kräver konsekvent och effektiv hantering. Därför finns tydliga, universitetsgemensamma rutiner för så kallade studentrelaterade ärenden. Instruktionerna, som fastställdes 2012, har följande syften: - ge studentombudet bättre förutsättningar att bedriva sitt arbete - ge tydlig information till studenter om vart man ska vända sig vid olika typer av problem - ge tydlig information till medarbetare om ansvar och hantering Rutinerna har översatts till engelska och finns tillgängliga på extern och intern webb. I en inledande informationstext uppmanas undervisande lärare att förebygga att negativa situationer uppstår genom att vid kursstart inbjuda till dialog kring problem som kan uppstå under kursens gång, och genom att uppmuntra till att delta i kursvärderingarna. Studenter uppmanas att i första hand försöka lösa problem genom samtal med sin lärare, men att det också finns möjlighet att göra en anmälan till prefekten vid den institution där man studerar. Rutinerna vid anmälan omfattar dokumentation, information om de stödfunktioner som finns vid universitetet och överväganden om hantering/lämpliga åtgärder. Studentärenden avslutas genom prefektbeslut efter återrapportering. 8 Kommunikation och uppföljning av handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet Treårig Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet ska fastställas genom rektorsbeslut. Handlingsplanen kommuniceras till chefer genom ordinarie delgivning av rektorsbeslut. En årlig aktivitetsplan ska innehålla delmål och aktiviteter för det år som planen avser. Delmål och vissa aktiviteter ska föreslås mellan juni och 10

11 september månader året innan det år planen avser, i syfte att tjäna som ledning för institutioners och avdelningars verksamhetsplanering. Aktivitetsplanen kompletteras under senare delen av året med en nulägesanalys och fastställs i december. Dessa utgör bilagor till handlingsplanen. Aktivitetsplanen för föregående år följs även upp årligen vid halvårsskifte. Aktivitetsplanens delmål och aktiviteter kan bygga på följande underlag: Uppföljning av föregående års aktivitetsplan Medarbetarundersökningen Nöjd student-index Statistik, personal Statistik, studenter Myndigheten för delaktighets öppna jämförelser av tillgänglighetsarbete Nybörjarenkät Alumnenkät Studentombudets fallärenderapport Universitetsjuristernas uppgifter om anmälningar avseende diskriminering, sexuella trakasserier och mobbning Fokussamtal med medarbetare och studenter Övriga relevanta handlingsplaner vid lärosätet En slutuppföljning av handlingsplanen (inklusive reviderad version ) med fokus på måluppfyllelse, görs i februari Denna uppföljning ska ligga till grund för ny handlingsplan för nästkommande treårsperiod. Verksamhetsutvecklare med inriktning jämlikhet gör uppföljningar och rapporterar till universitetsdirektören. Universitetsdirektören redovisar uppföljningar i administrativa ledningsgruppen och för prefekter. 11

12 Denna handlingsplan följs alltså upp enligt följande: Dokument Fastställande Uppföljning Aktivitetsplan för januari 2013 juni-september Aktivitetsplan för 2014 december 2013 juni-september 2014 Aktivitetsplan för 2015 december 2014 juni-september 2015 Handlingsplan februari 2016 (totaluppföljning) Handlingsplan inkl Aktivitetsplan för 2016 december 2015 juni-september

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Dnr: ORU 1.2.1-204/2013 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Fastställd av: rektor Datum: 2013-01-29 1 Inledning 1.1 Strategi för jämlikhet och jämställdhet vid

Läs mer

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2016 2018 Fastställd av: rektor Datum: 2016-04-26 1 Policy gällande jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Denna handlingsplan

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Finlands Svenska Idrott

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Finlands Svenska Idrott Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Finlands Svenska Idrott 2016-2017 Fastställd: Finlands Svenska Idrott r.f Datum: 7.4.2016 BAKGRUND: För att tillgodose statliga myndigheternas förordningar

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Uppfo ljning av Tillga nglighetsplan, Likabehandlingsplan och Ja msta lldhetsplan 2010-2012

Uppfo ljning av Tillga nglighetsplan, Likabehandlingsplan och Ja msta lldhetsplan 2010-2012 1 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 2 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Uppfo ljning av Tillga nglighetsplan, Likabehandlingsplan och Ja msta lldhetsplan 2010-2012

Läs mer

Processbeskrivning vid misstänkt diskriminering

Processbeskrivning vid misstänkt diskriminering Dnr: 2016/2294-1.1 Processbeskrivning vid misstänkt diskriminering Beslutat av Universitetsdirektören Gäller från 2016-05-02 Beslutat av: Universitetsdirektören Beslutsdatum: 2016-05-02 Dnr: 2016/2294-1.1

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

jämlikhets- och jämställdhetsplan

jämlikhets- och jämställdhetsplan Beslut 2015-06-18 Dnr SU FV-1.1.2-1967-15 Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015-2017 Stockholms universitet 2(19) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Policy för lika rättigheter

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Uppföljning av plan för lika villkor 2014

Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Uppföljning Datum: 2015-01-27 Dnr: 2015/1 1.1 Handläggare: Sandra Bergsten Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Förutsättningar Lika villkorsarbetet vid Linnéuniversitetet bedrivs utifrån en målsättning

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet UFV 2010/180 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2010-06-10 (Med kommentarer av Rektor i fotnoter 2014-04-08) 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Utgångspunkter 4

Läs mer

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 1 (11) 2016-09-01 Dnr SU FV-2.12.1-1856-16 Handläggare: Christian Edling Jämlikhetssamordnare Studentavdelningen Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 Stockholms universitet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING DNR MIUN 2014/2151 Publicerad: 2014-12-09 Beslutsfattare: Handläggare:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen 2015-12-17. Juridiska

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Policy vid Konstvetenskapliga institutionen Institutionen arbetar

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Fastställd av Fakultetsnämnden 2014-12-12 Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Handlingsplan lika villkor

Handlingsplan lika villkor Handlingsplan för Lika villkor Institution/motsvarande: IBL Behandlad i LSG den: 2015-08-31 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: 2015-09-02 Beskrivning av vision: IBL ska vara en institution

Läs mer

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Personalenheten Samuel Heimann Likabehandlingssamordnare Tel: 031-786 6525 E-post: samuel.heimann@gu.se 2013-10-14 dnr V 2013/514 1 / 7 Vägledning och mall

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av Fakultetsnämnden Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från

Läs mer

Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) Studenternas plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) 1 2 Bakgrund Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) reglerar universitetets

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen Likabehandlingsplan Årlig plan för vuxenutbildningen Vuxenutbildningen NVU 2015 1 Lagstiftning I diskrimineringslagen finns idag sju diskrimineringsgrunder. Lagen är till för att förhindra diskriminering

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan.

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan. Strategiskt Dokumentnummer 2958 Version 5.0 Fastställt: 2016-03-04 Fastställd av: Johnsson Torgny, HC Granskad av: Norberg Anette, HC Handläggare: Wikman Lena, RNC Förändringar från senaste version Revidering

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) 1 Plan för lika rättigheter och möjligheter vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) 2014 2 Bakgrund Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) reglerar universitetets ansvar

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Dnr UFV 2011/724 Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Fastställd av Rektor 2011-05-31 Innehållsförteckning Inledning 3 Om diskrimineringslagen (2008:567) 3 Utredningsskyldighet

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/361 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling vid Gemensamma förvaltningen Beslutsfattare Gäller för Universitetsdirektör, Jörgen Tholin Gemensamma förvaltningen Beslutsdatum

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien 2012-02-28 Innehåll Inledning... 3 Vad är Likabehandling?... 3 Styrdokument och organisation...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2016

Likabehandlingsplan 2016 SFI SÖDERORT ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 Likabehandlingsplan 2016 2 Innehållsförteckning 1 Mål... 3 2 Skolans policy... 3 3 Styrdokument... 3 4 Ansvar... 4 5 Åtgärdsplan... 4 6 Åtgärdsrutiner... 5 6.1

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer