Översyn av fondförändringar och nyheter vår Nya fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder"

Transkript

1 Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China Old Mutual Pacific Skandia Japan JP Morgan Latin America Capital International Japan Morgan Stanley Global Infrastructure Securities Schroder Emerging Market Bond Schroder China Opportunities First State Asia Pacific Leaders Skandia Japan Exponering Nya fonder BlackRock Emerging Market Index - BlackRock Pacific ex Japan Index - Carnegie Corporate Bond - Carnegie Likviditet - Didner & Gerge Aktiefond - Didner & Gerge Småbolag - DNB FRN - Handelsbanken Brasilien - Handelsbanken Nordiska Småbolag - Healthinvest Value - Morgan Stanley Diversified Alpha Plus - Norron Select - Norron Target - Odin Maritim -

2 Byten: JP MORGAN LATIN AMERICA ERSÄTTER BLACKROCK LATIN AMERICA Mer om JP Morgan Latin America JP Morgan Latin America är Skandias förstahandsval bland Latinamerikafonder. Utmärkande för denna fond är att portföljen består av färre aktier än den genomsnittliga fonden, vilket gör att förvaltningsteamet kan fokusera på sina bästa idéer och endast investera i de bolag som de har störst förtroende för. Till skillnad från många andra fonder kan förvaltaren även investera en stor del av fondinnehavet i bolag som inte ingår i jämförelseindex vilket ger tillgång till spännande aktier som annars kan vara svår att investera i. Ytterligare utmärkande för fonden är att den består av förhållandevis stor andel små och medelstora bolag, vilket har haft positiv påverkan på fondavkastningen. Eftersom förvaltarna historiskt har begränsat innehavet i råvarurelaterade bolag har denna fond utvecklats svagare än snittet på marknaden under perioder då råvaruaktier går starkt. Omvänt har fonden överpresterat under perioder då råvarubolagen har utvecklats svagt. Sammantaget har fondens historiska avkastning varit mycket god. Skillnaden mellan JP Morgan Latin America och BlackRock Latin America JP Morgan Latin America är en betydligt mindre fond än BlackRock Latin America. Det innebär att förvaltarna kan investera en större del av fondkapitalet i små och medelstora bolag. Den mindre fondstorleken möjliggör även större flexibilitet i förvaltningen, vilket kan vara särskilt gynnsamt under perioder med tvära kast på börserna. Historiskt har JP Morgan Latin America även haft större avvikelser gentemot jämförelseindex, vilket har bidragit till dess överavkastning. 2,09 % 1,90 % CAPITAL INTERNATIONAL JAPAN ERSÄTTER FIDELITY JAPAN ADVANTAGE Mer om Capital International Japan Capital International Japan har tillhört de bättre Japanfonderna på såväl kortare (1-2 år) som längre (3-5 år) tidsperioder. En stark bidragande faktor bakom fondens goda avkastningshistorik är en hög flexibilitet i förvaltningen som gör att fonden inte är beroende av en enskild aktiekategori utan kan investera i såväl små som stora bolag med olika verksamhetsinriktning. Det ger förvaltarna möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex i olika typer av marknadsklimat. Skandias bedömning är att denna flexibla förvaltningsmodell ger goda förutsättningar även framöver då avkastningen på den japanska marknaden historiskt har tenderat att drivas av skiftande faktorer under olika tidsperioder. Fondens relativt sett större innehav i små och mellanstora bolag jämfört med den genomsnittliga Japanfonden tenderar att gynna fondens relativa avkastning under perioder då aktiemarknaden utvecklas starkt och vice versa. Skillnaden mellan Capital International Japan och Fidelity Japan Advantage Den främsta skillnaden mellan fonderna utgörs av portföljsammansättningen. Fidelity Japan Advantage är en storbolagsfond, där investeringar primärt sker i de 100 största bolagen på den japanska börsen. Det skiljer sig från Capital International Japan vars portfölj i betydligt större utsträckning även består av små och medelstora bolag omkring 1,91 %

3 en fjärdedel av fonden utgörs av småbolag. Betydelsen för fondavkastningen är att den nya fonden förväntas utvecklas bättre än den breda marknaden under perioder med stigande börser och samtidigt utvecklas sämre under perioder med nedgångar på aktiemarknaden. 1,76 % MORGAN STANLEY GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES ERSÄTTER INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE Mer om Morgan Stanley Global Infrastructure Securities I denna fond investerar förvaltaren i globala infrastrukturföretag. Exempel på verksamheter som bolagen driver och utvecklar är flygplatser, olje- och gasledningar samt el- och kommunikationsnät. Infrastruktur är en viktig grundförutsättning för att länders ekonomier ska kunna utvecklas, och bolag inom infrastruktur blir än mer viktiga för länder som inte har möjlighet att investera själva för att täcka underhåll och framtida behov. Morgan Stanley har lång erfarenhet av analys och förvaltning av reala tillgångar, och startade 2010 sin infrastrukturfond. Fondens avkastning har legat i det absoluta toppskiktet bland jämförbara fonder sedan dess. Fonden har även uppvisat en lägre risk än global aktiefonder och förväntas utvecklas bättre än dessa i perioder med sjunkande börser, vilket kan ge en defensiv karaktär på investeringen. Under senare tid har fonden även gynnats av olje- och gasutbyggnaden i USA. Skillnaden mellan Morgan Stanley Global Infrastructure Securities och Invesco Asia Infrastructure Den främsta skillnaden mellan fonderna är att Invesco Asia Infrastructure begränsar sina investeringar till den asiatiska marknaden för infrastrukturföretag, medan Morgan Stanley har en global ansats och är således inte begränsad till en enskild region. En annan skillnad är att Invesco har en bredare investeringsfilosofi och utöver infrastrukturföretag även investerar i bolag som är leverantörer av varor och tjänster till infrastrukturbolag. Det innebär att Morgan Stanley Global Infrastructure Securities är en mer renodlad fond som ger tydligare exponering mot infrastruktursektorn. 2,03 % 1,80 % SCHRODER EMERGING MARKET BOND ERSÄTTER OLD MUTUAL EMMKT DEBT Mer om Schroder Emerging Market Bond I Schroder Emerging Market Bond investerar förvaltaren på tillväxtländernas obligationsmarknader. Dessa marknader har vuxit och förändrats i snabb takt under de senaste 20 åren, där volymerna av framför allt obligationer som emitteras i lokal valuta samt företagsobligationer har ökat kraftigt. Schroder Emerging Market Bond förvaltas av ett erfaret team och enligt en modell som ger god exponering mot samtliga delar av tillväxtländernas obligationsmarknader. Portföljens innehav fördelas löpande mellan statsobligationer utgivna i lokal valuta, statsobligationer utgivna i amerikanska dollar samt företagsobligationer utgivna i amerikanska dollar. Detta ger en flexibel fondinriktning med balanserat risktagande där målsättningen är att uppnå god riskjusterad avkastning. Skillnaden mellan Schroder Emerging Market Bond och Old Mutual EmMkt Debt Old Mutuals fond baseras på traditionell obligationsförvaltning i tillväxtländer och ger på

4 så sätt mer begränsat utrymme att fånga upp nya möjligheter och förändrade strukturer på dessa marknader. Schroder Emerging Market Bond har istället en tydlig ambition att ha en flexibel fördelning mellan de olika byggstenarna. Det ger, enligt Skandias bedömning, en balanserad exponering mot obligationsmarknaderna i tillväxtländer, samt ger förvaltaren större chans att uppnå god riskjusterad avkastning framöver, vilket också är den främsta orsaken till bytet av förvaltare. 1,65 % 1,41 % SCHRODER CHINA OPPORTUNITIES ERSÄTTER OLD MUTUAL GREATER CHINA Mer om Schroder China Opportunities Målsättningen för Schroder China Opportunities är att skapa högre avkastning än sitt jämförelseindex över tid utan att ta större risk. Förvaltarna kan även investera en viss del av fondinnehavet i kinesiska A- aktier som annars endast är tillgängliga för kinesiska investerare. På så sätt ger fonden även exponering mot den lokala, inhemska marknaden. Schroder China Opportunities är att betrakta som en allvädersfond som riktar sig till sparare som efterfrågar en bred och stabil Kinafond. Historiskt har förvaltarna klarat sig bättre än jämförbara fonder under börsnedgångar. Samtidigt tenderar fonden att utvecklas relativt sett sämre under perioder när konjunkturkänsliga bolag och aktier med hög risk går bäst. Över längre tidsperioder med både upp- och nedgångar på börserna har fonden gett högre avkastning än sitt jämförelseindex. Skillnaden mellan Schroder China Opportunities och Old Mutual Greater China Schroder China Opportunities är en renodlad kinesisk aktiefond som endast investerar i kinesiska aktier listade på Hong Kong-börsen samt i mindre utsträckning lokala s.k. A- aktier. Det skiljer sig från Old Mutual Greater China som utöver kinesiska aktier även investerar en del av innehavet på den taiwanesiska börsen. 1,72 % 1,92 % FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS ERSÄTTER OLD MUTUAL PACIFIC Anledning till förändringen Skandia har sedan tidigare distribuerat fonden First State Asia Pacific Leaders genom Old Mutual under namnet Old Mutual Pacific. I samband med översynen av fonderbjudandet har vi beslutat att distribuera denna fond direkt från förvaltningsbolaget, First State. Den enda förändringen för fondandelsägare är därmed att fonden byter namn. Placeringsfilosofi, förvaltningsteam och fondinnehav förändras inte. Dessutom sänks avgiften från 1,68 % till 1,55 %. Mer om First State Asia Pacific Leaders I denna fond investerar förvaltaren på de asiatiska aktiemarknaderna inklusive Australien. Fonden har defensiv inriktning jämfört med de flesta jämförbara fonder. Istället för att förhålla sig till ett aktieindex ligger fokus på absolutavkastning dvs. att skapa positiv avkastning över tid snarare än att uppnå högre avkastning än jämförelseindex. Historiskt har det varit en framgångsrik strategi då fonden har överträffat sitt jämförelseindex med över 100 procentenheter sedan starten 2003.

5 SKANDIA JAPAN EXPONERING ERSÄTTER SKANDIA JAPAN Mer om Skandia Japan Exponering Skandia Japan Exponering är en ny indexnära fond. Det som skiljer Skandia Japan Exponering mot de flesta indexfonder är att fonden inte investerar i bolag som strider mot Skandias fondbolags etiska policy. Det är alltså inte en regelrätt indexfond då vissa av de bolag som ingår i index inte finns med i fondportföljen. Därför förväntas avkastningen bli mycket snarlik index, men mindre avvikelser kommer att förekomma. Fondens jämförelseindex är MSCI Japan, som består av ca 300 bolag på den japanska aktiemarknaden. Skillnaden mellan Skandia Japan Exponering och Skandia Japan Båda fonderna investerar på den japanska aktiemarknaden. Den huvudsakliga skillnaden är att Skandia Japan är en aktivt förvaltad fond där förvaltarens målsättning är att med hjälp av aktieanalys uppnå högre avkastning än ett börsindex. Skandia Japan Exponerings målsättning är istället att portföljinnehaven ska efterlikna sammansättningen av index, och dess avkastning kommer därför att vara snarlik den breda börsutvecklingen. Ytterligare skillnad är att förvaltningsavgiften för Skandia Japan Exponering är lägre än för Skandia Japan. 1,43 % 0,40 % Nya fonder: BlackRock Emerging Market Index BlackRock Emerging Market Index är en passivt förvaltad fond. Det innebär att inga aktiva aktieval i syfte att uppnå överavkastning görs, utan målsättningen är att fondavkastningen ska vara i linje med indexutvecklingen. Fonden ger global exponering mot tillväxtmarknadernas börser genom indexet MSCI Emerging Markets. De största regionerna i detta index utgörs för närvarande av Asien (omkring 62 procent), Latinamerika (omkring 20 procent) och Östeuropa/Afrika/Mellanöstern (omkring 18 procent). Med denna fond ges investerare möjlighet att ta del av utvecklingen på tillväxtmarknadernas börser med minimala avvikelser från index och till mycket låg kostnad. : 0,73 %. BlackRock Pacific ex Japan Index BlackRock Pacific ex Japan Index är en passivt förvaltad fond. Det innebär att inga aktiva aktieval i syfte att uppnå överavkastning görs, utan målsättningen är att fondavkastningen ska vara i linje med indexutvecklingen. Fonden ger exponering mot börserna i Stillahavsregionen genom indexet MSCI Pacific ex Japan Index. De största regionerna i detta index utgörs för närvarande av Australien (omkring 62 procent), Hong Kong (omkring 24 procent) och Singapore (omkring 13 procent). Med denna fond ges investerare möjlighet att ta del av utvecklingen på Stillahavsländernas börser med minimala avvikelser från index och till mycket låg kostnad. : 0,69 %. Carnegie Corporate Bond

6 Carnegie Corporate Bond är en företagsobligationsfond med huvudsakligen nordiskt fokus. Företagsobligationer befinner sig generellt sett mittemellan aktier och statsobligationer sett till risknivå och avkastningspotential. I Carnegie Corporate Bond sker investeringar i obligationer med både hög och låg kreditvärdighet s.k. high yield. Fondavkastningen påverkas av räntenivåer men även av förändringar i företagens kreditvärdighet och skillnaden mellan den riskfria räntan och räntan på företagsobligationer (riskpremien). Investeringar i företagsobligationer innebär även en likviditetsrisk, som kan påverka fondavkastningen negativt under perioder med stora utflöden ur mer riskfyllda tillgångar. I nuvarande utformning har fonden funnits sedan Fonden passar för investeringar med 3-5 års tidshorisont. : 1,23 %. Carnegie Likviditet Carnegie Likviditet är en kort räntefond med låg risk. Längsta tillåtna löptid på portföljens värdepapper är tre år, och den genomsnittliga ränterisken är begränsad till max ett år. Genom att bland annat investera en viss del av kapitalet i nordiska företagsobligationer har fonden en något högre förväntad avkastning än mer försiktiga korträntefonder. Det medför samtidigt högre risk, i form av ökad kreditoch likviditetsrisk. I sin nuvarande form har fonden funnits sedan Fonden passar för investeringar med 1-3 års tidshorisont. : 0,30 %. Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en bred svensk aktiefond. Utmärkande för fonden är att den i normalfallet består av mellan bolag som förvaltaren har högt förtroende för, med syftet att varje enskilt innehav ska göra skillnad i fondens totala och relativa avkastning. Det kan leda till stora avvikelser gentemot jämförelseindex. Fonden har även möjlighet att investera upp till 10 procent av kapitalet på börser utanför Sverige. Fondförvaltarna föredrar att investera i bolag som historiskt har uppvisat positiva kassaflöden, vinster, och höga intjäningsmarginaler samt som bedöms ha goda tillväxtmöjligheter. Samtidigt brukar förvaltarna undervikta bolag som befinner sig i sektorer som de anser sig ha svårare att förutse, t ex inom råvarusektorn, IT och läkemedel. Detta innebär att fondens relativa avkastning gentemot index under perioder kan påverkas både positivt och negativt beroende på utvecklingen för dessa sektorer. Fondens avkastning har legat i toppskiktet bland jämförbara fonder under de senaste tre och fem åren. : 1,22 %. Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk småbolagsfond. Utmärkande för fonden är att den i normalfallet består av relativt få aktier som förvaltaren har högt förtroende för, med syftet att varje enskilt innehav ska göra skillnad i fondens totala och relativa avkastning. Det kan leda till stora avvikelser gentemot jämförelseindex. Fonden har även möjlighet att investera på börser utanför Sverige, men minst tre fjärdedelar av fondens kapital investeras i Norden. Fondförvaltarna föredrar att investera i bolag som historiskt har uppvisat positiva kassaflöden, vinster, och höga intjäningsmarginaler samt som bedöms ha goda tillväxtmöjligheter. Samtidigt brukar förvaltarna undervikta bolag som befinner sig i sektorer som de anser sig ha svårare att förutse, t ex inom råvarusektorn, IT och läkemedel. Detta innebär att fondens relativa avkastning gentemot index under perioder kan påverkas både positivt och negativt beroende på utvecklingen för dessa sektorer. Fondens avkastning har legat i toppskiktet bland jämförbara fonder under de senaste tre och fem åren. : 1,40 %.

7 DNB FRN DNB FRN är en nordisk företagsobligationsfond med låg ränterisk. Genom att investera i obligationer med rörlig ränta - så kallade Floating Rate Notes (FRN), gynnas fonden av stigande räntor, till skillnad från de flesta andra räntefonder. Företagsobligationer befinner sig generellt sett mittemellan aktier och statsobligationer sett till risknivå och avkastningspotential. I DNB FRN sker investeringar i obligationer med både hög och låg kreditvärdighet s.k. high yield. Målsättningen är dock att innehaven i genomsnitt ska ha god kreditvärdighet. Fondavkastningen påverkas av räntenivåer men även av förändringar i företagens kreditvärdighet och skillnaden mellan den riskfria räntan och räntan på företagsobligationer (riskpremien). Investeringar i företagsobligationer innebär även en likviditetsrisk, som kan påverka fondavkastningen negativt under perioder med stora utflöden ur mer riskfyllda tillgångar. Fonden startades i december Lämplig investeringshorisont är 3-5 år. : 0,61 %. Handelsbanken Brasilien Handelsbanken Brasilien skiljer sig från de flesta brasilianska aktiefonder genom att en stor del av innehavet investeras i små och medelstora bolags aktier. Det kan få stor inverkan på fondavkastningen eftersom den brasilianska börsen domineras av ett fåtal storbolag inom råvarusektorn. Fonden ger således bred exponering mot den brasilianska aktiemarknaden. Historiskt har fonden uppvisat bra avkastning. Denna fond fyller en lucka i Skandias fondsortiment och kompletterar utbudet av fonder som investerar i enskilda tillväxtmarknadsländer. : 1,90 %. Handelsbanken Nordiska Småbolag I Handelsbanken Nordiska Småbolag är en del i förvaltningen att identifiera nordiska småbolag som bedöms gynnas av olika tillväxtteman. Exempel på teman kan vara förändrad byggaktivitet i Europa, konsumtion i tillväxtregionerna och råvaruefterfrågan. Portföljen består i normalfallet av ett relativt stort antal bolag, vilket delvis är en följd av att en betydande del av fondkapitalet även investeras i de allra minsta bolagen på den nordiska marknaden - s.k. Micro Cap. Bland dessa bolag är likviditeten sämre, men avkastningspotentialen kan vara betydligt högre. Dessa innehav kan uppgå till 15 procent av portföljen. Historiskt har fondavkastningen stått sig väl mot såväl index som konkurrenter både under korta och längre perioder. : 1,60 %. Healthinvest Value Healthinvest Value är en läkemedelsfond med huvudsaklig inriktning mot sektorerna medicinteknik samt hälso- och sjukvårdstjänster. Fonden har även generellt sett färre investeringar i de traditionella läkemedelsföretagen samt inom bioteknik jämfört med de flesta fonderna inom denna kategori. Detta innebär även att den i högre grad består av mindre bolag då de traditionella läkemedelsbolagen utgör en stor del av det breda läkemedelindexet. Detta är således en nischad läkemedelsfond, vilket innebär att dess avkastningsmönster kan skilja sig markant jämfört med andra läkemedelsfonder under perioder. : 1,50 %. Morgan Stanley Diversified Alpha Plus

8 Målsättningen med Morgan Stanley Diversified Alpha Plus är att ta del av kursuppgångar på olika marknader och samtidigt begränsa förlusterna i perioder av fallande kurser. Förvaltningen sker genom löpande omfördelning av fondens kapital mellan olika typer av finansiella tillgångar (aktier, räntebärande värdepapper, råvaror och valutor) till dem som bedöms ha bäst chanser att öka i värde. Exempelvis varierar andelen aktier i fonden oftast mellan 0-50 procent av innehavet. Fonden förvaltas sedan 2011 av ett team med lång erfarenhet av liknande förvaltning. I investeringsanalysen söker förvaltarna efter trender som bedöms påverka de globala finansmarknaderna den närmaste tiden och anpassar fondens placeringar därefter. Fonden är mer flexibel i sin förvaltning än många blandfonder, men har också något högre risk än de flesta hedgefonder. : 2,05 %. Norron Select Norron Select är en hedgefond som främst investerar i ett mindre antal nordiska börsbolag. En viss andel av portföljen investeras också i olika räntebärande värdepapper, både statsobligationer och företagskrediter. Risknivån varierar i stor omfattning över tid, och baseras på förvaltarnas bedömning av aktie- och räntemarknadens aktuella avkastningsmöjligheter och risker. Målsättningen är att ge hög avkastning, mätt över 3-5 år, och då ofta med något lägre kurssvängningar än på aktiemarknaden. Fonden tillämpar dels fast avgift och dels prestationsbaserad avgift motsvarande 20 procent av fondens avkastning. Medarbetarna i förvaltningsteamet har lång erfarenhet av liknande förvaltning. : 2,75 %. Norron Target Norron Target är en hedgefond där kapitalet placeras i stora nordiska börsbolag och räntebärande värdepapper, både statsobligationer och företagskrediter. Fondens risk anpassas utifrån förvaltarnas bedömning av aktuella avkastningsmöjligheter och risker, och exponeringen mot aktiemarknaden varierar över tid. Målsättningen är att ge god avkastning över tiden men med mindre kurssvängningar än på aktiemarknaden. Fonden tillämpar dels fast avgift och dels prestationsbaserad avgift motsvarande 20 procent av fondens avkastning. Medarbetarna i förvaltningsteamet har lång erfarenhet av liknande förvaltning. : 1,37 %. Odin Maritim I Odin Maritim investerar förvaltaren i bolag som är verksamma inom global sjötransport. Aktieutvecklingen för bolag inom denna sektor tenderar att följa cykler för sjötransport där aktiepriser stiger i takt med att efterfrågan på transporter ökar, och sjunker när efterfrågan minskar eller utbudet ökar i form av fler fartyg. Sjötransportcykler tenderar även att följa den globala konjunkturcykeln. Historiskt har det inneburit att sektorn har utvecklats betydligt bättre än breda aktieindex under vissa perioder, men även fallit desto mer under andra perioder. Det innebär att tidpunkten för en investering i Odin Maritim kan få stor betydelse för fondavkastningen. Som investerare bör man beakta riskerna med sjötransport, och en investering i Odin Maritim bör inte utgöra en stor del av en fondportfölj utan snarare ses som en krydda till en i övrigt balanserad sparportfölj. : 2,00 %.

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Fondsparande Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Via vår Fondlista kan du som är kund hos Strukturinvest enkelt hitta och investera i några av marknadens mest intressanta fonder från ett stort

Läs mer

Carnegie Fonder var, i och med

Carnegie Fonder var, i och med CARNEGIE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND En räntefond med extra spets Lite högre risk, men också goda möjligheter till avkastning: Nya Carnegie Emerging Markets Corporate Bond är här. Carnegie Fonder var,

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Här är bästa fonderna för barn Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg Niklas Lundberg XXXXXX 2010 Privata affärer

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015

Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015 Holberg Kredit SEK C Holberg Kredit SEK C är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK C är en så kallad

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2015

Halvårsredogörelse för fonder 2015 Halvårsredogörelse för fonder 2015 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Årets bankprodukt 2006 Extra stora möjligheter för ditt fondsparande Ta kontroll över ditt sparande genom att samla ditt fondinnehav på ett ställe, utan

Läs mer