Översyn av fondförändringar och nyheter vår Nya fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder"

Transkript

1 Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China Old Mutual Pacific Skandia Japan JP Morgan Latin America Capital International Japan Morgan Stanley Global Infrastructure Securities Schroder Emerging Market Bond Schroder China Opportunities First State Asia Pacific Leaders Skandia Japan Exponering Nya fonder BlackRock Emerging Market Index - BlackRock Pacific ex Japan Index - Carnegie Corporate Bond - Carnegie Likviditet - Didner & Gerge Aktiefond - Didner & Gerge Småbolag - DNB FRN - Handelsbanken Brasilien - Handelsbanken Nordiska Småbolag - Healthinvest Value - Morgan Stanley Diversified Alpha Plus - Norron Select - Norron Target - Odin Maritim -

2 Byten: JP MORGAN LATIN AMERICA ERSÄTTER BLACKROCK LATIN AMERICA Mer om JP Morgan Latin America JP Morgan Latin America är Skandias förstahandsval bland Latinamerikafonder. Utmärkande för denna fond är att portföljen består av färre aktier än den genomsnittliga fonden, vilket gör att förvaltningsteamet kan fokusera på sina bästa idéer och endast investera i de bolag som de har störst förtroende för. Till skillnad från många andra fonder kan förvaltaren även investera en stor del av fondinnehavet i bolag som inte ingår i jämförelseindex vilket ger tillgång till spännande aktier som annars kan vara svår att investera i. Ytterligare utmärkande för fonden är att den består av förhållandevis stor andel små och medelstora bolag, vilket har haft positiv påverkan på fondavkastningen. Eftersom förvaltarna historiskt har begränsat innehavet i råvarurelaterade bolag har denna fond utvecklats svagare än snittet på marknaden under perioder då råvaruaktier går starkt. Omvänt har fonden överpresterat under perioder då råvarubolagen har utvecklats svagt. Sammantaget har fondens historiska avkastning varit mycket god. Skillnaden mellan JP Morgan Latin America och BlackRock Latin America JP Morgan Latin America är en betydligt mindre fond än BlackRock Latin America. Det innebär att förvaltarna kan investera en större del av fondkapitalet i små och medelstora bolag. Den mindre fondstorleken möjliggör även större flexibilitet i förvaltningen, vilket kan vara särskilt gynnsamt under perioder med tvära kast på börserna. Historiskt har JP Morgan Latin America även haft större avvikelser gentemot jämförelseindex, vilket har bidragit till dess överavkastning. 2,09 % 1,90 % CAPITAL INTERNATIONAL JAPAN ERSÄTTER FIDELITY JAPAN ADVANTAGE Mer om Capital International Japan Capital International Japan har tillhört de bättre Japanfonderna på såväl kortare (1-2 år) som längre (3-5 år) tidsperioder. En stark bidragande faktor bakom fondens goda avkastningshistorik är en hög flexibilitet i förvaltningen som gör att fonden inte är beroende av en enskild aktiekategori utan kan investera i såväl små som stora bolag med olika verksamhetsinriktning. Det ger förvaltarna möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex i olika typer av marknadsklimat. Skandias bedömning är att denna flexibla förvaltningsmodell ger goda förutsättningar även framöver då avkastningen på den japanska marknaden historiskt har tenderat att drivas av skiftande faktorer under olika tidsperioder. Fondens relativt sett större innehav i små och mellanstora bolag jämfört med den genomsnittliga Japanfonden tenderar att gynna fondens relativa avkastning under perioder då aktiemarknaden utvecklas starkt och vice versa. Skillnaden mellan Capital International Japan och Fidelity Japan Advantage Den främsta skillnaden mellan fonderna utgörs av portföljsammansättningen. Fidelity Japan Advantage är en storbolagsfond, där investeringar primärt sker i de 100 största bolagen på den japanska börsen. Det skiljer sig från Capital International Japan vars portfölj i betydligt större utsträckning även består av små och medelstora bolag omkring 1,91 %

3 en fjärdedel av fonden utgörs av småbolag. Betydelsen för fondavkastningen är att den nya fonden förväntas utvecklas bättre än den breda marknaden under perioder med stigande börser och samtidigt utvecklas sämre under perioder med nedgångar på aktiemarknaden. 1,76 % MORGAN STANLEY GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES ERSÄTTER INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE Mer om Morgan Stanley Global Infrastructure Securities I denna fond investerar förvaltaren i globala infrastrukturföretag. Exempel på verksamheter som bolagen driver och utvecklar är flygplatser, olje- och gasledningar samt el- och kommunikationsnät. Infrastruktur är en viktig grundförutsättning för att länders ekonomier ska kunna utvecklas, och bolag inom infrastruktur blir än mer viktiga för länder som inte har möjlighet att investera själva för att täcka underhåll och framtida behov. Morgan Stanley har lång erfarenhet av analys och förvaltning av reala tillgångar, och startade 2010 sin infrastrukturfond. Fondens avkastning har legat i det absoluta toppskiktet bland jämförbara fonder sedan dess. Fonden har även uppvisat en lägre risk än global aktiefonder och förväntas utvecklas bättre än dessa i perioder med sjunkande börser, vilket kan ge en defensiv karaktär på investeringen. Under senare tid har fonden även gynnats av olje- och gasutbyggnaden i USA. Skillnaden mellan Morgan Stanley Global Infrastructure Securities och Invesco Asia Infrastructure Den främsta skillnaden mellan fonderna är att Invesco Asia Infrastructure begränsar sina investeringar till den asiatiska marknaden för infrastrukturföretag, medan Morgan Stanley har en global ansats och är således inte begränsad till en enskild region. En annan skillnad är att Invesco har en bredare investeringsfilosofi och utöver infrastrukturföretag även investerar i bolag som är leverantörer av varor och tjänster till infrastrukturbolag. Det innebär att Morgan Stanley Global Infrastructure Securities är en mer renodlad fond som ger tydligare exponering mot infrastruktursektorn. 2,03 % 1,80 % SCHRODER EMERGING MARKET BOND ERSÄTTER OLD MUTUAL EMMKT DEBT Mer om Schroder Emerging Market Bond I Schroder Emerging Market Bond investerar förvaltaren på tillväxtländernas obligationsmarknader. Dessa marknader har vuxit och förändrats i snabb takt under de senaste 20 åren, där volymerna av framför allt obligationer som emitteras i lokal valuta samt företagsobligationer har ökat kraftigt. Schroder Emerging Market Bond förvaltas av ett erfaret team och enligt en modell som ger god exponering mot samtliga delar av tillväxtländernas obligationsmarknader. Portföljens innehav fördelas löpande mellan statsobligationer utgivna i lokal valuta, statsobligationer utgivna i amerikanska dollar samt företagsobligationer utgivna i amerikanska dollar. Detta ger en flexibel fondinriktning med balanserat risktagande där målsättningen är att uppnå god riskjusterad avkastning. Skillnaden mellan Schroder Emerging Market Bond och Old Mutual EmMkt Debt Old Mutuals fond baseras på traditionell obligationsförvaltning i tillväxtländer och ger på

4 så sätt mer begränsat utrymme att fånga upp nya möjligheter och förändrade strukturer på dessa marknader. Schroder Emerging Market Bond har istället en tydlig ambition att ha en flexibel fördelning mellan de olika byggstenarna. Det ger, enligt Skandias bedömning, en balanserad exponering mot obligationsmarknaderna i tillväxtländer, samt ger förvaltaren större chans att uppnå god riskjusterad avkastning framöver, vilket också är den främsta orsaken till bytet av förvaltare. 1,65 % 1,41 % SCHRODER CHINA OPPORTUNITIES ERSÄTTER OLD MUTUAL GREATER CHINA Mer om Schroder China Opportunities Målsättningen för Schroder China Opportunities är att skapa högre avkastning än sitt jämförelseindex över tid utan att ta större risk. Förvaltarna kan även investera en viss del av fondinnehavet i kinesiska A- aktier som annars endast är tillgängliga för kinesiska investerare. På så sätt ger fonden även exponering mot den lokala, inhemska marknaden. Schroder China Opportunities är att betrakta som en allvädersfond som riktar sig till sparare som efterfrågar en bred och stabil Kinafond. Historiskt har förvaltarna klarat sig bättre än jämförbara fonder under börsnedgångar. Samtidigt tenderar fonden att utvecklas relativt sett sämre under perioder när konjunkturkänsliga bolag och aktier med hög risk går bäst. Över längre tidsperioder med både upp- och nedgångar på börserna har fonden gett högre avkastning än sitt jämförelseindex. Skillnaden mellan Schroder China Opportunities och Old Mutual Greater China Schroder China Opportunities är en renodlad kinesisk aktiefond som endast investerar i kinesiska aktier listade på Hong Kong-börsen samt i mindre utsträckning lokala s.k. A- aktier. Det skiljer sig från Old Mutual Greater China som utöver kinesiska aktier även investerar en del av innehavet på den taiwanesiska börsen. 1,72 % 1,92 % FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS ERSÄTTER OLD MUTUAL PACIFIC Anledning till förändringen Skandia har sedan tidigare distribuerat fonden First State Asia Pacific Leaders genom Old Mutual under namnet Old Mutual Pacific. I samband med översynen av fonderbjudandet har vi beslutat att distribuera denna fond direkt från förvaltningsbolaget, First State. Den enda förändringen för fondandelsägare är därmed att fonden byter namn. Placeringsfilosofi, förvaltningsteam och fondinnehav förändras inte. Dessutom sänks avgiften från 1,68 % till 1,55 %. Mer om First State Asia Pacific Leaders I denna fond investerar förvaltaren på de asiatiska aktiemarknaderna inklusive Australien. Fonden har defensiv inriktning jämfört med de flesta jämförbara fonder. Istället för att förhålla sig till ett aktieindex ligger fokus på absolutavkastning dvs. att skapa positiv avkastning över tid snarare än att uppnå högre avkastning än jämförelseindex. Historiskt har det varit en framgångsrik strategi då fonden har överträffat sitt jämförelseindex med över 100 procentenheter sedan starten 2003.

5 SKANDIA JAPAN EXPONERING ERSÄTTER SKANDIA JAPAN Mer om Skandia Japan Exponering Skandia Japan Exponering är en ny indexnära fond. Det som skiljer Skandia Japan Exponering mot de flesta indexfonder är att fonden inte investerar i bolag som strider mot Skandias fondbolags etiska policy. Det är alltså inte en regelrätt indexfond då vissa av de bolag som ingår i index inte finns med i fondportföljen. Därför förväntas avkastningen bli mycket snarlik index, men mindre avvikelser kommer att förekomma. Fondens jämförelseindex är MSCI Japan, som består av ca 300 bolag på den japanska aktiemarknaden. Skillnaden mellan Skandia Japan Exponering och Skandia Japan Båda fonderna investerar på den japanska aktiemarknaden. Den huvudsakliga skillnaden är att Skandia Japan är en aktivt förvaltad fond där förvaltarens målsättning är att med hjälp av aktieanalys uppnå högre avkastning än ett börsindex. Skandia Japan Exponerings målsättning är istället att portföljinnehaven ska efterlikna sammansättningen av index, och dess avkastning kommer därför att vara snarlik den breda börsutvecklingen. Ytterligare skillnad är att förvaltningsavgiften för Skandia Japan Exponering är lägre än för Skandia Japan. 1,43 % 0,40 % Nya fonder: BlackRock Emerging Market Index BlackRock Emerging Market Index är en passivt förvaltad fond. Det innebär att inga aktiva aktieval i syfte att uppnå överavkastning görs, utan målsättningen är att fondavkastningen ska vara i linje med indexutvecklingen. Fonden ger global exponering mot tillväxtmarknadernas börser genom indexet MSCI Emerging Markets. De största regionerna i detta index utgörs för närvarande av Asien (omkring 62 procent), Latinamerika (omkring 20 procent) och Östeuropa/Afrika/Mellanöstern (omkring 18 procent). Med denna fond ges investerare möjlighet att ta del av utvecklingen på tillväxtmarknadernas börser med minimala avvikelser från index och till mycket låg kostnad. : 0,73 %. BlackRock Pacific ex Japan Index BlackRock Pacific ex Japan Index är en passivt förvaltad fond. Det innebär att inga aktiva aktieval i syfte att uppnå överavkastning görs, utan målsättningen är att fondavkastningen ska vara i linje med indexutvecklingen. Fonden ger exponering mot börserna i Stillahavsregionen genom indexet MSCI Pacific ex Japan Index. De största regionerna i detta index utgörs för närvarande av Australien (omkring 62 procent), Hong Kong (omkring 24 procent) och Singapore (omkring 13 procent). Med denna fond ges investerare möjlighet att ta del av utvecklingen på Stillahavsländernas börser med minimala avvikelser från index och till mycket låg kostnad. : 0,69 %. Carnegie Corporate Bond

6 Carnegie Corporate Bond är en företagsobligationsfond med huvudsakligen nordiskt fokus. Företagsobligationer befinner sig generellt sett mittemellan aktier och statsobligationer sett till risknivå och avkastningspotential. I Carnegie Corporate Bond sker investeringar i obligationer med både hög och låg kreditvärdighet s.k. high yield. Fondavkastningen påverkas av räntenivåer men även av förändringar i företagens kreditvärdighet och skillnaden mellan den riskfria räntan och räntan på företagsobligationer (riskpremien). Investeringar i företagsobligationer innebär även en likviditetsrisk, som kan påverka fondavkastningen negativt under perioder med stora utflöden ur mer riskfyllda tillgångar. I nuvarande utformning har fonden funnits sedan Fonden passar för investeringar med 3-5 års tidshorisont. : 1,23 %. Carnegie Likviditet Carnegie Likviditet är en kort räntefond med låg risk. Längsta tillåtna löptid på portföljens värdepapper är tre år, och den genomsnittliga ränterisken är begränsad till max ett år. Genom att bland annat investera en viss del av kapitalet i nordiska företagsobligationer har fonden en något högre förväntad avkastning än mer försiktiga korträntefonder. Det medför samtidigt högre risk, i form av ökad kreditoch likviditetsrisk. I sin nuvarande form har fonden funnits sedan Fonden passar för investeringar med 1-3 års tidshorisont. : 0,30 %. Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en bred svensk aktiefond. Utmärkande för fonden är att den i normalfallet består av mellan bolag som förvaltaren har högt förtroende för, med syftet att varje enskilt innehav ska göra skillnad i fondens totala och relativa avkastning. Det kan leda till stora avvikelser gentemot jämförelseindex. Fonden har även möjlighet att investera upp till 10 procent av kapitalet på börser utanför Sverige. Fondförvaltarna föredrar att investera i bolag som historiskt har uppvisat positiva kassaflöden, vinster, och höga intjäningsmarginaler samt som bedöms ha goda tillväxtmöjligheter. Samtidigt brukar förvaltarna undervikta bolag som befinner sig i sektorer som de anser sig ha svårare att förutse, t ex inom råvarusektorn, IT och läkemedel. Detta innebär att fondens relativa avkastning gentemot index under perioder kan påverkas både positivt och negativt beroende på utvecklingen för dessa sektorer. Fondens avkastning har legat i toppskiktet bland jämförbara fonder under de senaste tre och fem åren. : 1,22 %. Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk småbolagsfond. Utmärkande för fonden är att den i normalfallet består av relativt få aktier som förvaltaren har högt förtroende för, med syftet att varje enskilt innehav ska göra skillnad i fondens totala och relativa avkastning. Det kan leda till stora avvikelser gentemot jämförelseindex. Fonden har även möjlighet att investera på börser utanför Sverige, men minst tre fjärdedelar av fondens kapital investeras i Norden. Fondförvaltarna föredrar att investera i bolag som historiskt har uppvisat positiva kassaflöden, vinster, och höga intjäningsmarginaler samt som bedöms ha goda tillväxtmöjligheter. Samtidigt brukar förvaltarna undervikta bolag som befinner sig i sektorer som de anser sig ha svårare att förutse, t ex inom råvarusektorn, IT och läkemedel. Detta innebär att fondens relativa avkastning gentemot index under perioder kan påverkas både positivt och negativt beroende på utvecklingen för dessa sektorer. Fondens avkastning har legat i toppskiktet bland jämförbara fonder under de senaste tre och fem åren. : 1,40 %.

7 DNB FRN DNB FRN är en nordisk företagsobligationsfond med låg ränterisk. Genom att investera i obligationer med rörlig ränta - så kallade Floating Rate Notes (FRN), gynnas fonden av stigande räntor, till skillnad från de flesta andra räntefonder. Företagsobligationer befinner sig generellt sett mittemellan aktier och statsobligationer sett till risknivå och avkastningspotential. I DNB FRN sker investeringar i obligationer med både hög och låg kreditvärdighet s.k. high yield. Målsättningen är dock att innehaven i genomsnitt ska ha god kreditvärdighet. Fondavkastningen påverkas av räntenivåer men även av förändringar i företagens kreditvärdighet och skillnaden mellan den riskfria räntan och räntan på företagsobligationer (riskpremien). Investeringar i företagsobligationer innebär även en likviditetsrisk, som kan påverka fondavkastningen negativt under perioder med stora utflöden ur mer riskfyllda tillgångar. Fonden startades i december Lämplig investeringshorisont är 3-5 år. : 0,61 %. Handelsbanken Brasilien Handelsbanken Brasilien skiljer sig från de flesta brasilianska aktiefonder genom att en stor del av innehavet investeras i små och medelstora bolags aktier. Det kan få stor inverkan på fondavkastningen eftersom den brasilianska börsen domineras av ett fåtal storbolag inom råvarusektorn. Fonden ger således bred exponering mot den brasilianska aktiemarknaden. Historiskt har fonden uppvisat bra avkastning. Denna fond fyller en lucka i Skandias fondsortiment och kompletterar utbudet av fonder som investerar i enskilda tillväxtmarknadsländer. : 1,90 %. Handelsbanken Nordiska Småbolag I Handelsbanken Nordiska Småbolag är en del i förvaltningen att identifiera nordiska småbolag som bedöms gynnas av olika tillväxtteman. Exempel på teman kan vara förändrad byggaktivitet i Europa, konsumtion i tillväxtregionerna och råvaruefterfrågan. Portföljen består i normalfallet av ett relativt stort antal bolag, vilket delvis är en följd av att en betydande del av fondkapitalet även investeras i de allra minsta bolagen på den nordiska marknaden - s.k. Micro Cap. Bland dessa bolag är likviditeten sämre, men avkastningspotentialen kan vara betydligt högre. Dessa innehav kan uppgå till 15 procent av portföljen. Historiskt har fondavkastningen stått sig väl mot såväl index som konkurrenter både under korta och längre perioder. : 1,60 %. Healthinvest Value Healthinvest Value är en läkemedelsfond med huvudsaklig inriktning mot sektorerna medicinteknik samt hälso- och sjukvårdstjänster. Fonden har även generellt sett färre investeringar i de traditionella läkemedelsföretagen samt inom bioteknik jämfört med de flesta fonderna inom denna kategori. Detta innebär även att den i högre grad består av mindre bolag då de traditionella läkemedelsbolagen utgör en stor del av det breda läkemedelindexet. Detta är således en nischad läkemedelsfond, vilket innebär att dess avkastningsmönster kan skilja sig markant jämfört med andra läkemedelsfonder under perioder. : 1,50 %. Morgan Stanley Diversified Alpha Plus

8 Målsättningen med Morgan Stanley Diversified Alpha Plus är att ta del av kursuppgångar på olika marknader och samtidigt begränsa förlusterna i perioder av fallande kurser. Förvaltningen sker genom löpande omfördelning av fondens kapital mellan olika typer av finansiella tillgångar (aktier, räntebärande värdepapper, råvaror och valutor) till dem som bedöms ha bäst chanser att öka i värde. Exempelvis varierar andelen aktier i fonden oftast mellan 0-50 procent av innehavet. Fonden förvaltas sedan 2011 av ett team med lång erfarenhet av liknande förvaltning. I investeringsanalysen söker förvaltarna efter trender som bedöms påverka de globala finansmarknaderna den närmaste tiden och anpassar fondens placeringar därefter. Fonden är mer flexibel i sin förvaltning än många blandfonder, men har också något högre risk än de flesta hedgefonder. : 2,05 %. Norron Select Norron Select är en hedgefond som främst investerar i ett mindre antal nordiska börsbolag. En viss andel av portföljen investeras också i olika räntebärande värdepapper, både statsobligationer och företagskrediter. Risknivån varierar i stor omfattning över tid, och baseras på förvaltarnas bedömning av aktie- och räntemarknadens aktuella avkastningsmöjligheter och risker. Målsättningen är att ge hög avkastning, mätt över 3-5 år, och då ofta med något lägre kurssvängningar än på aktiemarknaden. Fonden tillämpar dels fast avgift och dels prestationsbaserad avgift motsvarande 20 procent av fondens avkastning. Medarbetarna i förvaltningsteamet har lång erfarenhet av liknande förvaltning. : 2,75 %. Norron Target Norron Target är en hedgefond där kapitalet placeras i stora nordiska börsbolag och räntebärande värdepapper, både statsobligationer och företagskrediter. Fondens risk anpassas utifrån förvaltarnas bedömning av aktuella avkastningsmöjligheter och risker, och exponeringen mot aktiemarknaden varierar över tid. Målsättningen är att ge god avkastning över tiden men med mindre kurssvängningar än på aktiemarknaden. Fonden tillämpar dels fast avgift och dels prestationsbaserad avgift motsvarande 20 procent av fondens avkastning. Medarbetarna i förvaltningsteamet har lång erfarenhet av liknande förvaltning. : 1,37 %. Odin Maritim I Odin Maritim investerar förvaltaren i bolag som är verksamma inom global sjötransport. Aktieutvecklingen för bolag inom denna sektor tenderar att följa cykler för sjötransport där aktiepriser stiger i takt med att efterfrågan på transporter ökar, och sjunker när efterfrågan minskar eller utbudet ökar i form av fler fartyg. Sjötransportcykler tenderar även att följa den globala konjunkturcykeln. Historiskt har det inneburit att sektorn har utvecklats betydligt bättre än breda aktieindex under vissa perioder, men även fallit desto mer under andra perioder. Det innebär att tidpunkten för en investering i Odin Maritim kan få stor betydelse för fondavkastningen. Som investerare bör man beakta riskerna med sjötransport, och en investering i Odin Maritim bör inte utgöra en stor del av en fondportfölj utan snarare ses som en krydda till en i övrigt balanserad sparportfölj. : 2,00 %.

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora.

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora. Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO www.fora.se 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Informationsbroschyr. Carnegie Fonder AB

Informationsbroschyr. Carnegie Fonder AB Informationsbroschyr Carnegie Fonder AB Fondbolagsfakta Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer