Utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämnden"

Transkript

1 Utbildningsnämnden Anmälningsärenden 1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll , Stöd för samverkan med Linnéuniversitetet om att ställa lokaler till förfogande för genomförande av högskoleprovet. 2. Skolverkets beslut om redovisning - Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för Centrala samverkansgruppens protokoll s protokoll Omräkning av bidrag till Nordic international School höstterminen 2020 (dnr 2020/0286). 6. s protokoll Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens beslut september-oktober: E 20 Beslut om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd HT 2020 (dnr 202/0750), A 3 Huvudmannens utredning av Anmälan gällande krav på undertecknade av avtal vid lån av dator avseende Djurängsskolan i Kalmar kommun (dnr 2020/0738), A 4 Rutinmässiga ombudgeteringar, B 10 Disciplinär åtgärd (dnr 2020/0864), B 7 Uppsägning på grund av personliga skäl (dnr 2020/0895). 2. Administrativ chefs beslut september-oktober: D 8 Tillsyn av fristående verksamhet - Förskolan Sunnanvind (dnr 2020/0884), Förskolan Lilla Hjärtat (dnr 2020/0885), Montessoriförskolan Regnbågen (dnr 2020/0886). 3. Samordnare för barn i behov av särskilt stöd, beslut september: E 8 Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan (dnr 2020/0789, 2020/0821), E 30 Skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands (dnr 2020/0800). 4. Rektor Kalmarsundsskolan, beslut augusti: E 13 Beslut med anledning av begäran om skolskjuts (dnr 2019/0264). 5. Chef Skolmottagningsenheten, beslut juli-september: B 4 Anställning (2020/0808). 6. Rektor Förskolan Smedby, beslut september: D 1 Beslut om plats då barnet behöver särskilt stöd (dnr 2020/0092, 2020/0816). 7. Rektor Lindöskolan, beslut augusti-september: B 4 Anställning, E 15 Beslut att ta emot elev från annan kommun (dnr 2020/0839), E 16 Beslut att placera elev i annan kommun (dnr 2020/0838). 8. D11, E 24 Rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling (se anmälnings- och kännedomsärendet Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor ).

2 UTDRAG 1 (2) Kommunstyrelsen 149 Stöd för samverkan med Linnéuniversitetet om att ställa lokaler till förfogande för genomförande av högskoleprovet Dnr KS 2020/0728 Handlingar Skrivelse från ledamöterna för M, L och KD den 31 augusti Bakgrund Ledamöterna för M, L och KD framför i ett nämndinitiativ följande: För ett par veckor sedan beslutade Universitets- och högskolerådet (UHR) att höstens högskoleprov ställs in. Man menade att det inte går att genomföra provet med hänsyn till risk för smittspridning. Brist på lämpliga lokaler var en av nyckelpunkterna i argumentationen. Detta innebär en ytterligare förskjutning av möjligheten för tusentals unga att via högskoleprovet ta sig in på högre utbildning. Provet i våras ställdes ju in av samma skäl. Sedan beslutet blev känt har Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna tryckt på i utbildningsutskottet för att få regeringen att ge UHR i uppdrag att genomföra högskoleprov nu under hösten. Detta arbete gav resultat då ministern för högre utbildning och forskning meddelade att Regeringen ger UHR möjlighet att genomföra högskoleprovet. Vi vill nu även lokalt bidra till att högskoleprovet ska kunna genomföras i Kalmar. Kommunstyrelsen föreslås att uttala sitt stöd för att kommunen inom samverkan med Linnéuniversitetet eller på annat sätt ställer lokaler till förfogande för att möjliggöra ett genomförande av högskoleprovet. Beslut Kommunstyrelsen uttalar sitt stöd för att kommunen inom samverkan med Linnéuniversitetet eller på annat sätt ställer lokaler, t.ex. aulor till förfogande för att möjliggöra ett genomförande av högskoleprovet. Med fler tillgängliga lokaler kan anordnaren av högskoleprovet sprida ut de sökande och minska risken för smittspridning. Anslaget på kommunens anslagstavla den 8 september 2020.

3 2 (2) Kommunstyrelsen UTDRAG Sekreterare Anette Mellström Justeras Johan Persson ordförande Roger Holmberg

4 Beslut KALMAR KOMMUN BOX 611 1(2) KALMAR Dnr : Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2019 Beslut om redovisning Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Beslutet får inte överklagas enligt förordning (2018:49). Motivering KALMAR KOMMUN har tidigare beviljats kronor i bidrag för Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Skolverket har begärt att ni ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ni har redovisat kronor. Vi har godkänt kronor. Viktig information om statsbidrag för Likvärdig skola Bakgrund Skolverket beslutade den 28 mars 2019 om statsbidrag i likvärdig skola för bidragsåret Redovisningen avser beslutat belopp för den ansökningsomgången. Beslut om återkrav fattas med stöd av 10 i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Återbetalning Faktura skickas inom en vecka efter att beslut har fattats om återkrav. Fakturan har meddelandetexten Återkrav av statsbidrag för likvärdig skola. Uppföljning Postadress: Box 4002, Solna Besöksadress: Svetsarvägen 16 Telefon vx Fax:

5 Beslut (2) Dnr : Skolverket kan komma att genomföra kontroller, för att säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som vi har grundat beslutet på. Vid kontroll ska huvudmannen kunna redovisa vilka insatser bidraget använts till och vilka underlag som styrker kostnaderna. Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Sandra Olsson. Handläggare var Indira Limakeshi. Kontaktuppgifter För frågor om beslutet, e-posta: eller ring: (Skolverkets växel).

6 1 (12) Utbildningsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Tid Måndagen den 14 september kl.13:00-15:15 Plats Utbildningsförvaltningens sammanträdesrum Närvarande Mats Linde, förvaltningschef Emad Soukiyh, verksamhetschef Anna-Stina Örnerstig, administrativ chef Gustav Jonsson, Lärarförbundet Pia Ihse, Lärarförbundet skolledare Lars Selin, Lärarnas Riksförbund Sofie Andersson, Vision Sofie Holmér, Kommunal Lena Olsson, Kommunal Åsa Wenell, Sveriges Skolledarförbund Underskrifter... Iréne Jonsson, sekreterare Mats Linde, ordförande 1-5, Emad Soukiyh, ordförande Gustav Jonsson, justerare 1 Godkännande av dagordning Utsänd kallelse, jämte två övriga frågor, godkänns som dagordning för sammanträdet. 2 Föregående protokoll Centrala samverkansgruppen har inga synpunkter på protokollet från den 24 augusti 2020.

7 2 (12) Utbildningsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Frisknärvaro- och sjukfrånvarostatistik Frisknärvaro- och sjukfrånvarostatistiken för juli 2020 är utskickad till centrala samverkansgruppens representanter. HR-specialist Ann Gustafsson informerar om statistiken: - Sjukfrånvaro i % av arbetad tid för juli: 3,0 %. - Ackumulerad sjukfrånvaro t.o.m. juli: 6,9 %. - Tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro efter juli: 33,2 %. Med anledning av covid-19 har sjukfrånvaron dag 1-14 från och med mars månad ökat betydligt. Högst andel sjukfrånvaro under perioden ses inom förskolans verksamhet. 4 Arbetsmiljöverkets tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer Arbetsmiljöverket besökte i mars 2020 Kalmar kommun i den nationella tillsynen Systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer. Mötet följdes av stickprovskontroller på Förskolan Trollet, Förskolan Djurängen, Förskolan Ljusstaden, Förskolan Oxhagen-Malmen och Förskolan Lindö för att kontrollera hur systemet fungerade på de olika enheterna. Arbetsmiljöverket bedömer efter inspektionen att Kalmar kommun har ett fungerade system för det systematiska arbetsmiljöarbetet liksom en rutin för att årligen följa upp det. Ärendet har därmed avslutats. 5 Återrapportering KIA HR-specialist Ann Gustafsson informerar om antal inrapporterade händelser i systemet KIA perioden maj-augusti 2020 avseende tillbud, riskobservationer och olycksfall för medarbetare: - 26 olycksfall - 19 tillbud - 1 riskobservation - 1 färdolycksfall - 1 arbetssjukdom Summa händelser = 48

8 3 (12) Utbildningsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Inrapporterade tillbud beror ofta på aggressivitet hos barn/elever som resulterar i sparkar och slag mot personal. Inrapporterade olycksfall beror också ofta på sparkar och slag mot personal men även en del rena olycksfall, t.ex. personal som snubblat/ramlat på skolgården. 6 Tertialrapport augusti 2020 Uppföljning av ekonomi och verksamhet görs i en tertialrapport per den siste augusti. I rapporten framgår väsentliga händelser, ekonomisk prognos, personalredovisning, beskrivning av förvaltningens kvalitetsarbete samt uppföljning av verksamhetsmål och intern kontroll. Verksamhetsutvecklare Katarina Sandberg, förvaltningskamrer Kristina Olson, ekonom Jennie Ljunggren, och HR-specialist Ann Gustafsson informerar om tertialrapporten. Förvaltningskontorets förslag till beslut i utbildningsnämnden: Utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. 7 Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden 2021 Utbildningsförvaltningens gemensamma utvecklingsområden för 2020 förlängs till att gälla 2021 på grund av de begränsande effekter som pandemin inneburit för verksamheten. Utvecklingsområden 2020 Utbildningsförvaltningens måluppfyllelse redovisas på flera olika sätt, främst genom skriften Måluppfyllelse i fokus, samt verksamhetsberättelsen i årsredovisningen. Efter analys av utvecklingen kan tre områden lyftas fram som gemensamma utvecklingsområden: Matematiklyft i förskolan Matematiken spelar en stor och viktig roll i dagens förskola. En målorienterad läroplan ställer högre och nya krav på pedagogernas ämnesdidaktiska kompetens inom ämnet matematik. Ett väl beprövat sätt i utbildningsförvaltningen är att all personal genomgår olika längre utbildningar inom de så kallade lyften. Inom förvaltningen har några förskolors personal gått matematiklyftet. Förslaget till utvecklingsområde är att samtliga förskolor ska ha genomfört matematiklyftet före utgången av år 2024.

9 4 (12) Utbildningsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Tillgänglig utbildning SPSM:s digitala värderingsverktyg för tillgänglig utbildning ger verksamheten stöd för att kunna utveckla lärmiljön. Värderingsverktyget är utformat för att samla kunskap som finns i organisationen om hur tillgänglig verksamheten är. Efter genomförd kartläggning och analys av resultat upprättas i verktyget en handlingsplan med valda utvecklingsområden. Samtliga enheter ska ha genomfört kartläggning och upprättat handlingsplan med hjälp av värderingsbetyget före utgången av år Datumet ändrades vid ett senare beslut till före utgången av Övergång mellan åk 3 och åk 4 Övergången mellan åk 3 och åk 4 är en av de mer kritiska punkterna i övergångarna i skolsystemet. Denna övergång innebär för eleven att arbetstyngden ökar, undervisningen utgår från mer textintensiva läroböcker, fler ämnen introduceras och högre krav ställs vad gäller kognitiva förmågor. Skolans möjlighet att anpassa verksamheten utifrån elevernas förmågor kan vara avgörande för att eleverna inte ska utveckla ett stödbehov. Skolverkets stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och skolformer och utbildningsförvaltningens kompletterande checklista ska implementeras och användas vid övergången mellan åk 3 och åk 4 år Beslut Förvaltningschefen beslutar att gemensamma utvecklingsområden för 2021 ska vara: 1. Att all personal på samtliga förskolor ska ha genomfört matematiklyftet i förskolan innan utgången av Att samtliga enheter ska ha genomfört kartläggning och upprättat handlingsplan med hjälp av värderingsbetyget för tillgänglig utbildning före utgången av år Att skolverkets stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och skolformer och utbildningsförvaltningens kompletterande checklista ska implementeras och användas vid övergången mellan åk 3 och åk 4 år Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot beslutet. 8 Utbildningspolitiskt program 2021 Utifrån utbildningspolitisk vision för Kalmar kommun upprättar utbildningsnämnden ett utbildningspolitiskt program för varje budgetår. Nämnden bryter ned visionen i ett årligt program där satsningar som syftar till att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen specificeras. Till den utbildningspolitiska visionen och det utbildningspolitiska programmet knyts nämndens strategiska medel i respektive års budget. Syftet är att nämnden ska kunna sätta pengar direkt bakom satsningarna i programmet.

10 5 (12) Utbildningsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Nämndens strategiska medel i budget för år 2021 uppgår till 4,5 mnkr. Förvaltningskontoret föreslår att utbildningsnämnden för budgetåret 2021 ska besluta om följande satsningar: 1 Utvecklingstjänster 1500 tkr 2 Vikariepool i förskolan 250 tkr 3 Fler specialpedagoger i förskolan 1000 tkr 4 Samarbete med Linnéuniversitetet - Professur i pedagogik 500 tkr 5 Ökade förutsättningar för måluppfyllelse av Läsa-skriva-räknagarantin 400 tkr 6 Förstärkning av utrustningsdepåerna på skolorna 250 tkr 7 Tillfällig förstärkning av det mobila elevhälsoteamet 600 tkr Summa 4500 tkr Förvaltningskontorets förslag till beslut i utbildningsnämnden: Utbildningsnämnden fastställer utbildningspolitiskt program Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. 9 Sammanträdestider för centrala samverkansgruppen 2021 Januari 25 Februari 15 Mars 16 April 19 Maj 17 Juni 14 Juli -- Augusti 24 September 13 Oktober 18 November 15 December 13 Samtliga sammanträden börjar klockan Beslut Förvaltningschefen fastställer centrala samverkansgruppens sammanträdestider för 2021.

11 6 (12) Utbildningsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot beslutet. 10 Svar på remiss "Handlingsplan för God vattenstatus" Vatten- och miljönämnden har översänt förslag till Handlingsplan för God vattenstatus för synpunkter senast den 5 oktober Yttrande Då utbildningsförvaltningen inte omnämns i handlingsplanens åtgärdslista känns förvaltningens bidrag till God vattenstatus som något svårfångad. Dock, utifrån läroplanernas skrivningar som exempelvis En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. (Läroplan för förskolan Lpfö 18, s 9) Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet - Lgr 11, s 9) kan kopplingar göras till handlingsplanens sida 4, sista meningen i tredje stycket: - Dessutom bidrar det till människors välmående och naturupplevelser, som tillsammans med forskning och utbildning ger en ökad förståelse av naturen. och sidan 10: - Strategier / 2. Stärkt ekosystem / 2.2 Öka kunskapen och förståelsen om vattnets ekosystem samt sidan 25: - Genom deras informationskampanj Vattensmart uppmuntrar de även allmänheten att spara vatten. Ovanstående tre utdrag kan ge kreativa pedagoger uppslag till ingångar och bidrag till en intressant undervisning. Förvaltningskontorets förslag till beslut i utbildningsnämnden: Utbildningsnämnden ställer sig positiv till handlingsplanen. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget.

12 7 (12) Utbildningsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Hållbarhetspris till grundskoleelever I utbildningspolitisk vision har nämnden beslutat om fokus på att utveckla barn och elever till goda demokratiska medborgare samt att ge barn och elever kompetens för att aktivt göra skillnad i ett hållbart samhälle. Det är viktigt att uppmuntra handlingar som sträcker sig utanför den egna nyttosfären, att synliggöra elever som arbetar för skolans bästa och för en bättre, hållbar framtid genom att tillsammans med andra elever på skolan göra skillnad. Verksamhetsutvecklare Clas Wolke informerar om att utbildningsnämnden, för att betona detta uppdrag, föreslås dela ut hållbarhetspriser till grundskoleelever inom utbildningsnämnden. Priset ska premiera de elevgrupper som har kommit långt i sitt miljö- och/eller demokratiarbete. Utbildningsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober Pågående och kommande lokalprojekt Planeringssekreterare Wolfgang Friedh informerar om pågående och kommande lokalprojekt. Färdigställt augusti/september 2020: - Rocknebyskolan - 2 klassrum - Dörbyskolan - 4 klassrum (2 på Dörbyskolan och 2 på Barkestorpsskolan) - Träningssärskolan - Gröndalsskolan (Telemarken) - Förskolan Tallen (Telemarken) - Barkestorpsskolan - anpassning till elevutrymmen och musiksal Pågående produktion, färdigställs under 2021: - Förskolan Ringdansen - renovering av del av förskola - Tallhagsskolan inklusive sporthall och förvaltningslokaler (Telemarken) - Rinkabyholm - sporthall - Förskolan Milstenen, Lindsdal Planering - projektering: - Kalmarsundsskolan - ombyggnation till F-6 skola - Rinkabyholm - ny skola mellanstadium - Vasaskolan - ombyggnation av matsal och kök - Öppna förskolan Måsen i Kulturkvarteret

13 8 (12) Utbildningsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Avveckling av lokaler hos externa fastighetsägare: - Förskola, Norrlidsvägen Förskola, Erik Dahlbergs väg - Förskola, Kaptensgatan - Paviljong, Rinkabyholmsvägen Framtida utmaningar: - Skola och förskolebehov i norra Kalmar centralort I rutinen Information vid större verksamhetsförändringar framgår bland annat att innan någon förändringsverksamhet påbörjas ska arbetsgivaren informera samverkansgruppen och berörda medarbetare om syfte och mål. Konsekvensbedömning och riskbedömning ska alltid göras. Kommunal påpekar vikten av att skyddsombudet ges möjlighet att medverka i processen. 13 Kompetensutvecklingsplan förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem samt rektor Efter samråd i centrala samverkansgruppen beslutade förvaltningschef Mats Linde i september 2018 om övergripande kompetensutvecklingsplan till och med vårterminen I planen fastställs att utbildningsförvaltningen fortsätter satsningarna inom följande huvudområden: - Pedagogisk dokumentation - Matematikutveckling - Språk-, läs- och skrivutveckling - Specialpedagogik för lärande Kompetensutvecklingsinsatser utifrån Skolverkets moduler Matematiklyftet, Läslyftet och Specialpedagogik för lärande har pågått inom utbildningsförvaltningen sedan läsåret 2013/2014. För att upprätthålla denna kompetens hos pedagogerna även framöver erbjuds grundutbildningar inom respektive utbildningsområde varje läsår för nyanställda lärare inom grundskolan och förskoleklassen eller personal som tidigare inte deltagit. Utifrån den övergripande kompetensutvecklingsplanen fastställer förvaltningschefen inför varje nytt läsår detaljerad kompetensutvecklingsplan för förskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem och rektor. Verksamhetsutvecklare Katarina Sandberg informerar om kompetensutvecklingsplanen för läsåret 2020/2021.

14 9 (12) Utbildningsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Lägesrapport Ökade förutsättningar för måluppfyllelse av Läsa-skriva-räknagarantin Läsa-skriva-räknagarantin ska säkerställa att alla elever som behöver stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet tidigt får det i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Förvaltningens projekt syftar till att förbättra elevernas förmågor i läsa, skriva och räkna genom att - utarbeta material och ge pedagoger bättre möjligheter att variera sin undervisning - erbjuda kompetensutveckling inom området för att maximera nyttjandet av det nya materialet - erbjuda eleverna mer tid att arbeta för att stärka nämnda förmågor Projektledare Katarina Sandberg ger en lägesrapport om projektet. Arbetsgruppen har träffats en gång och arbetet med att identifiera kritiska moment i läsa, skriva och räkna har påbörjats. 15 Projektdirektiv Ersätta edwise - en förstudie Under hösten 2020 kommer Tieto Education att ersätta Procapita. Detta initierar möjligheter för främst vårdnadshavare att registrera och hämta hem information via olika appar/system. I dag registrerar pedagogisk personal inom grundskolan elevers frånvaro, omdömen, betyg och annan pedagogisk dokumentation i edwise. edwise tillhandahålls av Tieto men företaget har slutat att uppdatera programmet. Förskolan använder LifeCare. Tieto Education kommer att vara i full drift under hösten Avtalstiden sträcker sig fram till sommaren 2024 med möjlighet att förlänga till edwise har 6 månaders löpande uppsägningstid. Resultat av projektet Projektets mål Slutmålet är att vårdnadshavare ska ha en ingång där all administrativ hantering av barn/elev hanteras (registrering av frånvaro/närvaro) och all information/ dokumentation som görs för barn/elev finns nåbar för vårdnadshavare. Identifiera system som ersätter edwise. Visionen är även att pedagogen ska ha en ingång för sin administrativa hantering. Om möjligt ska det vara samma app/hantering för både förskola och grundskola. Projektet ska därmed ha vårdnadshavare och pedagogisk personal i fokus.

15 10 (12) Utbildningsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Styrgrupp utgörs av Mats Linde, Emad Soukiyh och Anna-Stina Örnerstig. IT-arbetsgruppen är referensgrupp och informeras på varje möte. Pär Burvall är projektledare. I projektgruppen ingår Kim Lundgren, Camilla Bäckman, Johannes Landtreter, Annika Wirefeldt och IT-pedagoggruppen. Återrapportering av projektet sker vid centrala samverkansgruppens sammanträden under hösten Projektet avslutas i januari Facklig representant som vill ingå i projektgruppen kan höra av sig till administrativ chef Anna-Stina Örnerstig. 16 Time Care Pool Administrativ chef Anna-Stina Örnerstig ger en nulägesrapport vad gäller vikariepoolen (Time Care Pool). Nuvarande krav för att anmäla sig till poolen: - Avslutad gymnasieutbildning på barn- och fritidsprogrammet eller kompetens som motsvarar ovanstående utbildning, alternativt ha en påbörjad/avslutad pedagogisk högskoleutbildning. - Att ett utdrag ur polisens belastningsregister skickas in till förvaltningen. Idag finns många ansökningar i vikariepoolen men en stor del av dem är bristfälliga. Många av vikarierna gör sig inte heller tillgängliga i systemet. För att få tillräckligt många ansökningar med rätt kvalifikationer behöver därför en del förändringar i ansökningsprocessen genomföras, exempelvis: - Komplettera annonsen med krav på svenska i tal och skrift (godkänt betyg i SV/SVA från åk 9 i grundskola, eller motsvarande kunskaper) - följa/kontrollera annonsens krav på erfarenhet - tidigarelägga det fysiska introduktionsmötet - matcha/bevaka/följa upp bokningarna - bevaka att vikarierna lägger sig tillgängliga 17 Beslut om ny enhet - Förskolan Läckeby Förvaltningschef Mats Linde informerar om att förutsättningar finns för en delning av Åbyskolan i en enhet med skola och fritidshem och i en enhet med förskola. Riskanalys görs i samverkan på enheten under september.

16 11 (12) Utbildningsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Beslut om delning av Åbyskolan i en enhet med skola och fritidshem och i en enhet med förskola tas av utbildningsnämnden. Blir en delning aktuell återkommer ärendet på centrala samverkansgruppens sammanträde för samråd före beslut i oktober eller november. 18 Konsekvenser av att uppgifter om fristående skolor hos SCB omfattas av sekretess Från och med den 1 september 2020 presenterar Skolverket enbart statistik på riksnivå. Förändringen är en konsekvens av att Kammarrätten i Göteborg, i ett avgörande i december 2019, bedömt att uppgifter hos SCB om fristående skolors genomströmning, betygssättning och sammansättning av elever omfattas av sekretess till skydd för den enskilde huvudmannen. Eftersom lika villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor kommer inte heller statistik om kommunala skolor vara tillgängliga. Detsamma gäller även förskolor och fritidshem. Verksamhetschef Emad Soukiyh informerar om att förändringen framförallt får två konsekvenser för utbildningsförvaltningen ur ett arbetsgivarperspektiv: - Resursfördelningssystemet - vi måste hitta ett sätt att inhämta uppgifter från fristående skolor. - Vi kan inte jämföra oss med andra kommuner utan bara med riket. Den 4 september överlämnade Skolverket förslag på lösningar till regeringen som syftar till att all skolstatistik kan publiceras igen. 19 Lägesrapport covid-19 I augusti och september har en del enheter under en kortare tid, ca 1 vecka, haft betydande hög frånvaro bland både barn/elever och personal. Hittills finns endast en enhet där personer med säkerhet har konstaterats smittade med covid-19. Som hjälp för att säkerställa att verksamheten på förskolorna kan vara igång även vid extraordinär hög personalfrånvaro finns rutinen Vid tillfällig och extraordinär frånvaro av personal i verksamhetshandboken. 20 Personalnytt, organisations- och lokalförändringar - Rekryteringsprocessen av rektor till Förskolan Smedby har påbörjats. Sista ansökningsdag är den 20 september. - Blir en delning av Åbyskolan aktuell påbörjas rekryteringen av rektor till Förskolan Läckeby i slutet av året.

17 12 (12) Utbildningsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Övriga frågor a) Specialkost Vid centrala samverkansgruppens sammanträde i augusti påpekade Vision att en del oklarheter finns vad gäller hanteringen av specialkost. Vid dagens sammanträde informerar administrativ chef Anna-Stina Örnerstig om att det numera finns en manual tillgänglig som ska underlätta hanteringen. b) Mallar i edwise I förvaltningens Veckobrev 37 finns information om nya/förändrade mallar i ed- Wise. Lärarförbundet skolledare och Sveriges skolledarförbund efterfrågar beredning/information till rektorsgruppen innan förändringar med större påverkan på verksamheten skickas ut.

18 Tid Onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 17:00-18:45 Ajournering kl. 17:40-17:55 Plats Södermöreskolans aula, Ljungbyholm Omfattning Beslutande Christopher Dywik (KD), ordförande Anna Eskilsson (C), vice ordförande Annika Lindwall (S) Daniel Abrahamsson (S) Ing-Marie Karlsson (S) Carina Eriksson (S) Emma Ahlin (S) - deltar på distans via länk Jan Martinsson (V) Johan Krantz (M) - deltar på distans via länk Karin Nilsson (C) Curt Gustafsson (SD) - deltar på distans via länk Ersättare Fredrik Löfgren (S) - deltar på distans via länk Christian Anderberg (C) Curt Ljungholm (SD) Michael Ohlsson (KD) - deltar på distans via länk, Övriga Lena Thor, förvaltningschef, 43 Maria Engblom, förvaltningsekonom, 39 Mia Lindgren, verksamhetsutvecklare, 41b-c Lolita Persson, kommundelsutvecklare, 40, 41a Hanna Ivarsson, kommundelsutvecklare, 42 Anslaget på kommunens anslagstavla den

19 (10) Sekreterare Martin Westbrandt Justeras Christopher Dywik ordförande Curt Gustafsson

20 (10) 39 Månadsrapport efter juni 2020 Dnr SKDN 2019/0151 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Månadsrapporten efter juni 2020 avhandlar ekonomisk prognos efter juni 2020 på kontonivå och verksamhetsnivå, prognostiserad investeringsredovisning, prognostiserade ekonomiska effekter med anledning av coronapandemin samt åtgärder med konsekvenser. Den ekonomiska prognosen efter juni visar ett underskott om 4,0 mnkr jämfört med budget och den ekonomiska effekten av coronapandemin beräknas uppgå till 2,0 mnkr. Prognosen för investeringsredovisningen visar efter juni, budget i balans. Beslut beslutar att lägga rapporten Månadsrapport efter juni 2020 till handlingarna.

21 (10) 40 Begäran om yttrande över förslag till regional biblioteksplan Dnr SKDN 2020/0125 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Riksdagen har gett kommuner och regioner i uppdrag att ha en politiskt antagen biblioteksplan (Bibliotekslagen 2013:801). Den nuvarande regionala biblioteksplanen sträcker sig fram till den 31 december Den regionala biblioteksplanen för Region Kalmar län är ett strategiskt styrdokument, fastställt av regionfullmäktige. Planen avser den regionala biblioteksverksamheten, Biblioteksutveckling Region Kalmar län. Planen är styrande för den regionala biblioteksverksamheten. Den regionala biblioteksverksamhetens målgrupp är folkbiblioteken och dess roll och ansvar är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. Beslut beslutar att ställa sig bakom Kultur- och fritidsnämndens remissvar.

22 (10) 41 Informationsärenden a) Remiss gällande Kalmar kommuns arbete med individanpassat brandskydd Kommunfullmäktige har beslutat att det ska utredas hur Kalmar kommun kan erbjuda sina invånare ett individanpassat brandskydd. Det framgår av handlingsprogrammet att arbetet ska genomföras genom samverkan över förvaltningsgränserna. Brandskyddssamordnare Maria Engblom informerar kring förslaget som bland annat innehåller hur ansvar och samarbete kan organiseras och genomföras. föreslås fatta beslut i ärendet vid sammanträde b) Remiss Handlingsplan för god vattenstatus Uppdraget att ta fram en koncernövergripande handlingsplan för målet Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha uppnått god vattenstatus 2027 gavs i Kalmar Kommuns verksamhetsplan med budget år Sverige har åtagit sig att uppnå de internationella Agenda 2030-målen, varav ett flertal mål relaterar till vatten. Verksamhetsutvecklare Mia Lindgren redogör för remissen som har som syfte att skapa långsiktighet i arbetet, underlätta samverkan samt ge en helhetsbild av målarbetet fram till föreslås fatta beslut i ärendet vid sammanträde c) Ansökan modellkommun välfärdsteknik SKR utsåg den 1 juni 2020 tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering, Kalmar är en av de utvalda kommunerna. Kommunerna ska, tillsammans med SKR, stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik. Verksamhetsutvecklare Mia Lindgren informerar att SKR har inrättat en funktion för att stödja kommunerna genom att samla, skapa och sprida fördjupad kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering. Beslut fattar inget beslut med anledning av informationen.

23 (10) 42 Lägesrapport kommundelsutveckling Kommundelsutvecklare Hanna Ivarsson informerar: I oktober sker starten av en mötesplats i Hagby. Det handlar om ytan mellan biblioteket och skoladministrationen som kommer få nya bänkar, tillgänglighetsanpassade bänkar för studiecirklar eller utomhusföreläsning samt spaljéer. Renovering av biblioteket i Påryd har påbörjats. Under renoveringstiden hålls biblioteket stängt och en bokbuss ersätter. Från och med den 9 september finns bokbussen att tillgå på onsdagar mellan kl Ambitionen är att biblioteket åter ska öppna 2 december. I Sandvik och i Halltorp har bokholkar upprättats. Det är fritt fram för allmänheten att låna böcker som har utplacerats. Syftet är att stimulera till läsning och finansiering sker genom projektpengar från kulturrådet. Demokrativeckan som hålls årligen i Södermöre kommundel, vecka 41, blir i år digital. Undantaget är barnpanelen som planeras i fysisk form. Event Södermöre ställs in på grund av Covid-19. På grund av Covid-19 ställs biblioteksevenemangen i Södermöre kommundel in under hösten. Beslut fattar inget beslut med anledning av informationen.

24 (10) 43 Förvaltningschefen informerar Förvaltningschef Lena Thor informerar: Kommundelsutvecklare Hanna Ivarsson är tillbaka i arbete på förvaltningskontoret efter en tids föräldraledighet. Efter rekrytering är nu samtliga tre enhetschefer på plats i Södermöre kommundel. 58 personer sökte tjänsten som förvaltningsekonom i Södermöre kommundel. Intervjuer pågår och rekrytering förväntas vara klar inom ett par veckor. En utmaning sker i höst för all personal anställda i Södermöre kommundel. Temat för året blir Utmaning för hållbar livsstil som ska kombinera god hälsa och ett sunt miljötänk. Förvaltningschef delger sina tankar kring hur implementering kan ske gällande Södermöres nya vision Delaktighet, kreativitet och trygghet i möjligheternas landsbygd. Förvaltningschef ger en lägesrapport utifrån aktuellt läge gällande covid-19. Beslut fattar inget beslut med anledning av informationen.

25 (10) 44 Kommande aktiviteter Konst runt är en kvalitetsbedömd konstrunda i Emmaboda, Nybro och Torsås kommuner samt Södermöre kommundel i Kalmar kommun. Konst runt infaller alltid andra helgen i september. Årets samlingsutställning är i Pukebergs glasbruk, Nybro. Demokrativecka, vecka 41, blir i år digital på grund av Covid-19. Barnpanel blir i fysisk form på Pårydsskolan. Beslut fattar inget beslut med anledning av informationen.

26 (10) 45 Delegationsbeslut 1. Rektor Tvärskogsskolan, beslut maj-augusti: B 2 Anställning av befattningshavare underställda rektor eller enhetschef (Dnr 2020/0089, 2020/0129). 2. Rektor förskolan Halltorp, beslut juni-juli: E 2 Beslut om att ta emot barn/elev från annan kommun än hemkommunen (Dnr 2020/0116, 2020/0117). 3. Rektor förskolan Hagby, beslut juni: E 1 Beslut om plats då barnet/eleven behöver särskilt stöd (Dnr 2020/0118). 4. Rektor förskola Ljungbyholm, beslut juni-juli: B 2 Beslut om anställning av befattningshavare underställda rektor eller enhetschef. 5. Rektor Ljungbyholmsskolan, beslut mars-juni: B 2 Beslut om anställning av befattningshavare underställda rektor eller enhetschef (Dnr 2020/0054, 2020/0096, 2020/0113, 2020/0114, 2020/0979), F 11 Beslut med anledning av begäran om skolskjuts (Dnr 2020/0027). 6. Rektor Pårydsskolan, beslut maj-augusti: B 2 Beslut om anställning av befattningshavare underställda rektor eller enhetschef (Dnr 2020/0085, 2020/0086, 2020/0087, 2020/0088, 2020/0098, 2020/0100), B 13 Beslut om anställning av person som saknar behörighet för viss undervisning och personen ska bedriva undervisning kan anställas för maximalt 1 år (Dnr 2020/0099), F 11 Beslut med anledning av begäran om skolskjuts (Dnr 2020/0131, 2020/0132, 2020/0133). 7. Rektor Södermöreskolan, beslut mars-juni: B 2 Beslut om anställning av befattningshavare underställda rektor eller enhetschef, B 13 Beslut om anställning av person som saknar behörighet för viss undervisning och personen ska bedriva undervisning kan anställas för maximalt 1 år, F 11 Beslut med anledning av begäran om skolskjuts. 8. E 22 Rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. 9. Biståndshandläggare, beslut maj-juli: G:1 Biståndshandläggares beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet, G 2 Biståndshandläggares beslut om bistånd i form av vård- och omsorgsboende för äldre, SoL, G 3 Biståndshandläggares beslut om bistånd i form av hemtjänstinsatser i vård- och omsorgsboende, G 6 Biståndshandläggares beslut om bistånd i form av korttidsboende SoL, G 9 Ekonomiadministratörs beslut om jämkning/nedsättning/befrielse från avgift samt individuella tillägg enligt 8 kap 2 SoL, G 32 Biståndshandläggares beslut om att teckna hyresavtal mellan Södermöre kommundelsnämnd och omsorgstagare. Beslut godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

27 (10) 46 Anmälnings- och kännedomsärenden Centrala samverkansgruppens protokoll Centrala samverkansgruppens protokoll Beslut Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.

28 Handläggare Datum Kristina Olson Sara Kuseta Rektor Nordic International School Kalmar Omräkning av bidrag till Nordic international School höstterminen 2020 Nordic Intenational School startade sin verksamhet i Kalmar ht Utbildningsförvaltningen fattade ett beslut om preliminärt bidragsbelopp. I beslutet stod också att det sk strukturbeloppet skulle korrigeras när det blev känt ht Utbildningsförvaltningen har nu gjort en omräkning efter att strukturbeloppet blivit klart. Beslut Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium Fritidshem Omräkning (gäller retroaktivt fr o m ) Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium Fritidshem Mvh Kristina Olson Förvaltningskamrer Förvaltningskontoret Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel vx

29 Tid Onsdagen den 23 september 2020 kl. 17:00-19:00 Ajournering 18:05-18:15 Plats Södemöreskolans aula, Ljungbyholm Omfattning Beslutande Magnus Uhr (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Anna Eskilsson (C), 2:e vice ordförande Daniel Abrahamsson (S) Ing-Marie Karlsson (S) Carina Eriksson (S) Emma Ahlin (S) - deltar på distans via länk Jan Martinsson (V) Johan Krantz (M) Michael Ohlsson (KD) - deltar på distans via länk Curt Gustafsson (SD) - deltar på distans via länk Ersättare Fredrik Löfgren (S) - deltar på distans via länk Annika Lindwall (S) Christian Anderberg (C) Curt Ljungholm (SD) Övriga Lena Thor, förvaltningschef, 52 Maria Engblom, förvaltningsekonom, Mia Lindgren, verksamhetsutvecklare, 47, 49, 50a Martin Westbrandt, verksamhetsutvecklare, 47 Louise Lindstedt, HR-specialist, 47 Hanna Ivarsson, kommundelsutvecklare, 47, 50b, 51 Anslaget på kommunens anslagstavla den

30 (13) Sekreterare Martin Westbrandt Justeras Magnus Uhr ordförande Emma Ahlin

31 (13) 47 Tertialrapport augusti Dnr SKDN 2019/0151 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Södermöre kommundelsförvaltning lämnar förslag på tertialrapport 2 för verksamheterna efter augusti Rapporten avhandlar uppföljning av verksamhetsmål efter augusti 2020, väsentliga händelser för verksamheterna i Södermöre kommundelsnämnd, ekonomisk prognos per kontonivå och verksamhetsnivå, prognostiserade ekonomiska effekter med anledning av coronapandemin, investeringsredovisning samt åtgärder med konsekvenser. Tertialrapporten avhandlar även personalredovisning och rapportering av det systematiska kvalitetsarbetet samt analys utifrån de tilldelade fokusområdena. Den ekonomiska prognosen efter augusti visar ett underskott om 2,0 mnkr jämfört med budget. Prognosen för investeringsredovisningen visar efter augusti, budget i balans. Den interna kontrollen har utförts och aktiviteter utifrån de genomförda kontrollmomenten har skapats. Beslut godkänner tertialrapport efter augusti 2020 med uppföljning av ekonomisk prognos, verksamhetsplan och intern kontroll och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

32 (13) 48 Remiss gällande Kalmar kommuns arbete med individanpassat brandskydd Dnr SKDN 2020/0124 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att det ska utredas hur Kalmar kommun kan erbjuda sina invånare ett individanpassat brandskydd. Det framgår av handlingsprogrammet att arbetet ska genomföras genom samverkan över förvaltningsgränserna. Arbetet i korthet Målgrupper 1. Personer i direkt kontakt med Kalmar kommun Vilken personal berörs? Hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, personal i träffpunktsverksamhet, socialsekreterare, rehabpersonal boendestödspersonal. Hur? Digital checklista utifrån denna utformas åtgärder om nödvändigt- Utbildning av personal i riskanalys och riskbedömning 2. Personer som ej är i direkt kontakt med Kalmar kommun Vilken personal berörs? Kommunikation och information sker via brandkårens hembesök samt via information från bibliotek, riktad information till anhöriga, pensionärsråd, träffpunktsverksamhetfixartjänster samt byalag Ekonomiska konsekvenser Inom ordinarie budgettilldelning riskanalys i och med ökad arbetsbelastning för berörd personal.

33 (13) Yttrande Kommunallagen 2 kapitlet 3 anger att "Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika". Det innebär att invånare ska ha rätt till samma service oavsett om tjänsterna utförs av kommunen eller av privata aktörer. Kommunen måste alltså snarast säkra upp att även privata aktörer utför dessa tjänster samt att de genomgår den utbildning som krävs. Detta måste också tydligt anges i framtida upphandlingar av privata aktörer inom hemtjänst och personlig assistans. Beslut antar presidiets förslag till yttrande som sitt svar på remissen Kalmar kommuns arbete med individanpassat brandskydd.

34 (13) 49 Remiss - Handlingsplan för god vattenstatus Dnr SKDN 2020/0126 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Uppdraget att ta fram en koncernövergripande handlingsplan för målet Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha uppnått god vattenstatus 2027 gavs i Kalmar Kommuns verksamhetsplan med budget år Sverige har åtagit sig att uppnå de internationella Agenda 2030-målen, varav ett flertal mål relaterar till vatten. Levande vattendrag och kustvatten med rika natur- och kulturupplevelser tillsammans med rent dricksvatten ger livskvalité och är en förutsättning för Kalmars utveckling. Hållbara vattenknutna ekosystem är en förutsättning för att bedriva jordbruk och industri, främjar turism, ger oss dricksvatten och ett rikt friluftsliv med bad, fiske och förutsättningar för vackra vandringsleder. En god vattenstatus innebär att en vattenförekomst, trots påverkan av människan, har ett väl fungerande ekosystem med bibehållna ekosystemtjänster. Det finns kunskapsluckor om hur man bäst skapar ett motståndskraftigt landskap som står emot extrema väder och ger en ökad grundvattenbildning, och det är därför viktigt att Kalmar kommun samarbetar internt inom kommunens förvaltningar och bolag, myndigheter, närings- och föreningsliv för att ta in och dela med oss av kunskap om vattenhållande åtgärder. Yttrande 1. I dokumentet nämns på sid. 5 och 6 några delvis externfinansierade projekt t.ex. Baltic Blue Growth (Interreg Baltic Sea Programme) och Life Sure (LIFE-programmet). Båda dessa projekt är huvudsakligen EU-finansierade men det nämns inte i dokumentet. EU-finansiering nämns inte heller bland möjlig extern finansiering på sid. 2 och 3. Det bör också nämnas att Kalmar kommun nu också ingår i det nyligen beviljade såddfinansieringsprojektet WaterMan finansierat av Interreg Baltic Sea Programme. Universitetslektor Maria Strömvik hade regeringens uppdrag att utreda hur integrerat EU är som den fjärde beslutandenivån i det svenska samhället. Hennes proposition EU på hemmaplan SOU 2016:10 visar att Sverige på alla nivåer (kommunal, regional och nationellt) aldrig har integrerat EU-nivån som en naturlig del. En del av detta är att vi sällan, vare sig i offentliga dokument eller i media, nämner när projekt och olika insatser har medfinansiering från EU. För att allmänhet, men också politiker och tjänstemän, ska bli medvetna om det är det alltså centralt att vi alltid nämner att de projekt som är en del av EU:s programverksamhet har finansiering därifrån. Detta bör alltså kompletteras i dokumentet. 2. Vatten är precis som luft till sin natur en internationell fråga. Vi delar vatten med våra grannländer. Det finns därför ett naturligt värde att arbeta

35 (13) med vattenfrågan också med våra grannländer. Både för att lära men också för att sprida goda exempel. Detta bör också framgå i dokumentet. 3. Det finns några frågeställningar när det gäller vattentillgång och god vattenstatus som inte nämns och som man bör överväga att lyfta in i handlingsplanen, inte minst för att på så sätt öppna upp för internationella projekt inom dessa områden. a. Processvatten. För att minska användningen av vatten och tillströmningen till reningsverket och därmed minska risken för bräddning vid för hög belastning, bör man titta på möjligheten att företag som förbrukar mycket vatten hittar lösningar för att rena sitt eget processvatten och därmed skapa slutna vattensystem. Guldfågeln i Mörbylånga är ett gott exempel på detta. Vid nyetableringar av företag som konsumerar mycket vatten kan det alltså vara ett kommunalt krav att företaget ska rena sitt eget processvatten. b. Gråvatten/Tekniskt vatten. Annat vatten är dricksvatten, som ibland kallas gråvatten eller tekniskt vatten, kan med fördel användas för bevattning. I handlingsplanen nämns kommunens sport & fritidsanläggningar som ett område där annat än dricksvatten kan användas. Gråvatten kan också användas till bevattning av andra ytor som t.ex. golfbanor (ingår inte i kommunala sport & fritidsanläggningar), parker m.m. under förutsättning att man, av transport/klimatskäl) använder gråvatten i anläggningens omedelbara närhet. c. Bräckt vatten för odling och djurhållning. En fråga som är närbesläktad med Gråvattnet. Vattenbristen har gjort att man tittat på möjligheten att använda bräckt vatten till djur och vid odling. LRF är oroliga för att det ska leda till att man ackumulerar natrium i marken. Det borde vara intressant att titta på vilka markförhållanden som är fördelaktiga för odling med bräckt vatten samt i vilken utsträckning man kan toppa brunnar som används för att ge vatten till djuren med bräckt vatten. Det pågår ett projekt i Västervik där man vattnar vall med bräckt vatten. Frågan bör nämnas i handlingsplanen för att öppna upp för projektsamarbeten och forskning inom området. d. Beredskapsvatten. Ett av problemen under vattenbristen sommaren 2016 var att bönderna inte kunde ta hand om det vatten som levererades i bl.a. tankbilar. Hällde man vattnet i brunnar så gick det omedelbart ner i grundvattnet och hade man inga tankar som kunde ta hand om vattnet fanns det ingen anledning att leverera. Efter stormen Gudrun skaffade gårdarna dieseldrivna elverk, men någon motsvarande beredskap när det gäller vattenbrist finns generellt inte. Tanken är att varje gård ska skaffa sig en lösning som gör att man kan ta emot vatten för en dags förbrukning. Det finns idag ingen annan region som har kommit fram med en lösning på problemet. En konkret fråga där ett pilotprojekt borde kunna ge svar på hur man på bästa sätt kan hitta en beredskap som gör att bönderna kan behålla sina djur även vid akut vattenbrist.

36 (13) e. Mikroplaster. Ett område som just nu är mycket aktuellt och där det säkert kommer att forskas en hel del och också genomföras många internationella projekt. Här är det viktigt att Kalmar kommun, som en föregångskommun i vattenfrågor, och med stor kompetens inom LNU, i sitt handlingsprogram nämner frågan för att öppna upp för deltagande i internationella projekt. f. Hormonbaserade läkemedel. Ytterligare en central fråga för en god vattenstatus som bör nämnas för eventuellt deltagande i större internationella forskningsprojekt. Med det nya reningsverket kan förhoppningsvis en rening också av läkemedelsrester komma till stånd, men det kan också vara aktuellt med separat rening från lasarettet som den stora utsläppskällan. Beslut antar presidiets förslag till yttrande som sitt svar på remissen Handlingsplan för god vattenstatus.

37 (13) 50 Informationsärenden a) Öppna jämförelser 2019 Socialstyrelsen publicerar för tionde året i rad indikatorer som handlar om vård och omsorg om äldre redovisade på kommun-, läns och riksnivå. Indikatorerna bygger på olika datakällor såsom nationella enkätundersökningar, officiell statistik och nationella kvalitetsregister. Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre ger en bred bild av vården och omsorgen, men ger inte hela bilden av vad som behövs för god kvalitet i vård och omsorg om äldre. Resultaten visar genomgående att det finns stora skillnader mellan kommunerna. Det är viktigt att resultaten används och analyseras såväl lokalt som regionalt för att ge en ökad förståelse för den lokala situationen. Verksamhetsutvecklare Mia Lindgren redovisar för Kalmar kommuns resultat i förhållande till riket samt aktiviteter som genomförs i Södermöre kommundel för ökad måluppfyllelse. b) Medborgarbudget har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati. Syftet är att invånarna ska känna närhet till de politiska beslut som fattas. Kommundelsutvecklare Hanna Ivarsson redogör för medborgarbudget som är en demokratisk process med syftet att involvera medborgarna i hur kommunala resurser ska prioriteras. Södermöre kommundelsförvaltning föreslår att äskar pengar från kommunstyrelsen inför budget Inför äskandet behöver en utredning göras som ett komplement där process föreslås, övergripande ramar och kriterier och vilken typ av förankring som behöver göras internt och externt. Även ägarförhållanden och driftkostnader behöver utredas. Utredningen ska vara klar till äskandet i april Beslut fattar inget beslut med anledning av informationen.

38 (13) 51 Lägesrapport kommundelsutveckling Kommundelsutvecklare Hanna Ivarsson informerar: Under demokrativeckan v. 42 hålls en barnpanel på Pårydsskolan. Alla barn i Södermöre ska få vara med på en barnpanel under sin skolgång. Eleverna träffar s presidie och får ställa frågor och bli lyssnade på. På demokrativeckan genomförs digitala medborgardialoger. Den 13 oktober, kl , livesänds en dialog för allmänheten där man får möjlighet att ställa frågor via en chat. Frågorna besvaras av s presidie. Den 14 oktober riktas en medborgardialog till ungdomar med start kl. 18:15. Förvaltningskontoret undersöker möjligheten att framöver webbsända nämndsmöten. Investeringsmedel kommer att sökas till utemiljön utanför ICA i Påryd. Projektet att bygga fiber på landsbygden är i sin slutfas. Beslut fattar inget beslut med anledning av informationen.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 17 oktober 2018 kl. 13:00-15:45 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 75-79 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 januari 2017 kl. 17:00-17:45 Plats Kommundelssalen i Ljungbyholm Omfattning 1-7 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 18 oktober 2017 kl. 17:00-18:15 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 74-80 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Karin Lindsten (L) Elisabeth Sjögren Heimark (S) Johan Kesselmark

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 21 november 2018 kl. 13:00-15:55 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 80-85 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00-16.15 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 1-7 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 14 februari 2018 kl. 15:00-19:40 Ajournering 16:50-17:00 och 18:45-18:55 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 9-17 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 24 januari 2018 kl. 17:00-17:35 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 1-8 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande

Läs mer

Utbildningspolitiskt program 2017

Utbildningspolitiskt program 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Westbrandt 2016-10-11 SKDN 2016/0157 52904 Södermöre kommundelsnämnd Utbildningspolitiskt program 2017 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Svar på motion: Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor

Svar på motion: Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2018-11-21 Barn- och ungdomsnämnden 80 Svar på motion: Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor Dnr BUN 2018/0688 Handlingar - Motion Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor.

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 15 maj 2019 kl. 17:00-20:20 Ajournering 18:10-18:20 och 18:35-18:45 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 42-51 ande Magnus Uhr (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 29 augusti 2018 kl. 13:00-16:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 53-61 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L),

Läs mer

Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län

Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Samuelsson 2013-09-06 KFN 2013/0121 kulturutvecklare Kultur- och fritidsnämnden Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar

Läs mer

Svar på Skolinspektionens föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola

Svar på Skolinspektionens föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Westbrandt 2019-02-26 SKDN 2018/0125 52904 Södermöre kommundelsnämnd Svar på s föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola Förslag

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 maj 2016 kl 13:00-15:15 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 38-41 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande Leila

Läs mer

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Katarina Sandberg 2016-11-01 BUN 2016/0859 0480-45 30 03 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Förvaltningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att överlämna yttrandet till Skolinspektionen.

Förvaltningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att överlämna yttrandet till Skolinspektionen. UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2016-03-16 Barn- och ungdomsnämnden 23 Yttrande över ansökan från Södra skolan i Kalmar AB om godkännande för utökning med förskoleklass, grundskola årskurs 1-5 och fritidshem

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag 2017-04-06 1 (11) Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015 kl 08:30-15:15 Ajournering kl 11:30-11:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 8-14 Beslutande Lasse Johansson (S),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 21 september 2016 kl 13:00-15:40 Plats Vasaskolan Omfattning 56-60 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande Leila ben

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2016-11-16 Barn- och ungdomsnämnden 97 Yttrande över remiss av betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Dnr BUN 2016/0859 Handlingar

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S) Nr 08 Kultur- och utbildningsnämnden 2018-09-26 1(11) Tid och plats onsdagen den 26 september 2018, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Henrik Sandberg (MP)

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 13 mars 2019 kl. 17:00-20:15 Ajournering 18:30-18:40 och 19:55-20:10 Plats Hagbyskolan Omfattning 21-30 ande Magnus Uhr (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Anna Eskilsson

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 1(19) Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Justeringens

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 12 december 2018 kl. 17:00-19:55 Ajournering 18:30-19:00 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 76-86 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 17 maj 2017 kl. 17:00-21.00 Plats Kommundelssalen Ljungbyholm Omfattning 38-45 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25 1 Innehållsförteckning Ärende 66 Redovisning av elev- och föräldraenkät... 3 67 Ekonomisk rapport tertial 2 och delårsbokslut... 4 68 Budget 2019-2021... 5 69 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 21 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 22 Delgivningar 2018/4005 5 23 Systematiskt kvalitetsarbete 2018/4018 6-7 24 Budget 2019 2017/4098

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet Regnbågen

Bidrag till fristående verksamhet Regnbågen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2017-09-04 BUN 2017/0765 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Regnbågen Förslag till beslut

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Ödeshögs kommun. Beslut Dnr : Ödeshögs kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Ödeshögs kommun. Beslut Dnr : Ödeshögs kommun Dnr 43-2016:10423 Ödeshögs kommun kommun@odeshog.se för förskola efter tillsyn i Ödeshögs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2(8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 15 februari 2017 kl 13:00-16:55 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 11-17 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L),

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kultur- och utbildningsnämnden (13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kultur- och utbildningsnämnden (13) Nr 10 Kultur- och utbildningsnämnden 2016-11-23 1(13) Tid och plats onsdagen den 23 november 2016, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Henrik Sandberg (MP)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10388 Eskilstuna kommun info@eskilstuna.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eskilstuna kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) s beslut Föreläggande

Läs mer

Yttrande över "Barns och ungas läsning ett ansvar för hela samhället" (SOU 2018:57)

Yttrande över Barns och ungas läsning ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se Sid 1 (6) Yttrande över "Barns och ungas läsning ett ansvar för hela samhället" (SOU 2018:57)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 13 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 14 Delgivningar 2018/4005 5 15 Statusrapport 2018/4006 6 16 Systematiskt kvalitetsarbete 2017/4023

Läs mer

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3 NY Lindesbergs kommuns Språkplan från förskolan till skolår 3 Fastställd av: Peter Lundell verksamhetschef grundskola och Kristina Öhrn verksamhetschef förskola Framtagen av: Åsa Jönsson, verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (8) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (8) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-17 1(8) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 12.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Sune Frisk (S) ersättare för Patrik Fornander

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:7992 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för fritidshem efter tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun 2(11) Tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun har genomfört tillsyn av Kils

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Bidrag till fristående verksamhet Stiftelsen Kalmar Waldorfskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2018-11-30 BUN 2018/0873 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Verksamhetsuppdrag 2018 Förskolan Rockneby

Verksamhetsuppdrag 2018 Förskolan Rockneby Handläggare Datum Katarina Sandberg 2017-11-09 0480-45 30 03 Verksamhetsuppdrag 2018 Förskolan Rockneby Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett enhetsmål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Kalmar kommun kommun@kalmar.se för fritidshem efter tillsyn i Kalmar kommun, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (8) Tillsyn i Kalmar

Läs mer

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten

Läs mer

Reviderade riktlinjer för godkännande av enskild

Reviderade riktlinjer för godkännande av enskild TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Zejfa Buljugic 2019-03-27 UN 2019/0257 0480-45 30 06 Utbildningsnämnden Reviderade riktlinjer för godkännande av enskild barnomsorg Förslag till beslut

Läs mer

Rutin för skötsel av anslagstavlor och skyltar i Södermöre kommundelsförvaltning

Rutin för skötsel av anslagstavlor och skyltar i Södermöre kommundelsförvaltning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Hanna Ivarsson 2018-01-05 SKDN 2018/0007 Södermöre kommundelsnämnd Rutin för skötsel av anslagstavlor och skyltar i Södermöre kommundelsförvaltning Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 19 oktober 2016 kl. 17:00-21.10 Ajournering kl 18:15-18:30 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 88-93 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-21 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. s protokoll. 2. Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens

Läs mer

Förändring av resursfördelningssystemet

Förändring av resursfördelningssystemet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson/Peter Sunnanek 2019-05-29 UN 2019/0440 0480-45 30 08/0480-45 30 25 Utbildningsnämnden Förändring av resursfördelningssystemet Förslag

Läs mer

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:00 15:30, ajournering kl 14:30 14:55.

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:00 15:30, ajournering kl 14:30 14:55. sid 1 av 15 Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:00 15:30, ajournering kl 14:30 14:55. Beslutande: Tobias Folkesson Ordförande (S) Susanne Olsson Vice Ordförande (S) Qristina Ribohn Ledamot (S) Mona

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 2019-09-18 Anmälningsärenden 1. s protokoll. 2. Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens beslut augusti:

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2016:10513 Ljungby kommun för fritidshem efter tillsyn i Ljungby kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10513 2(4) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem %AoF Dnr 43-2017:5417 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för fritidshem efter tillsyn i Sotenäs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Återrapportering av utbildningspolitiskt program

Återrapportering av utbildningspolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2013-02-04 BUN 2012/1305 53101 Barn- och ungdomsnämnden Återrapportering av utbildningspolitiskt program 2012 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

STRATEGI. Strategi för förbättrade kunskapsresultat

STRATEGI. Strategi för förbättrade kunskapsresultat STRATEGI Strategi för förbättrade kunskapsresultat Vision Barn- och utbildningsförvaltningen ska skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential. Trygghet, trivsel och lärande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder (L), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M) och Margareta Barkselius (C)

Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder (L), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M) och Margareta Barkselius (C) Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15 februari 2017, klockan 16.00 17.50, ajournering 16.40-16.45. Beslutande Margareta Johansson (S), Mikael Peterson

Läs mer

1 Resultatsammanställning läsåret 2017/ Ekonomisk uppföljning per den 31 juli Skolinspektionens tillsyn av Tyresö kommun 2018

1 Resultatsammanställning läsåret 2017/ Ekonomisk uppföljning per den 31 juli Skolinspektionens tillsyn av Tyresö kommun 2018 KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (16) Datum 2018-08-29 Tid 18:00 Plats Bollmora Ordförande Sekreterare Anki Svensson Carl Lidén Högselius Dagordning 1 Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 2 Ekonomisk uppföljning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bollnäs kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kilafors skola F 9 i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (8) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-08-31 BUN 2016/0652 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen fritidshem Förslag

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2016:10797 Leksands kommun för fritidshem efter tillsyn i Leksands kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-06 BUN 2014/0795 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens förskola Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14) Barn- och ungdomsnämnden 2011-10-26 1 (14) Plats och tid Rinkabyholmsskolan, kl 13.00-16.15. Beslutande Björn Brändewall (FP), ordförande Patricia Vildanfors (MP), 2:e vice ordförande Robert Sigvardsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 24 januari 2018 kl 13:00-15:55 Plats Rinkabyholmsskolan Omfattning 1-6 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande Leila

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 40-47

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 40-47 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-19 21 Innehållsförteckning Ärende 15 Besök från Hagaboda skolområde... 23 16 Funktioner i InfoMentor... 24 17 Ekonomisk månadsrapport... 25 18 Uppföljning av kostpolitiskt program 2011-2012...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden protokoll Datum: torsdag 7 mars 2019 Tid: 16:00-20:15 Plats: Östra Roten Justeringsdag: onsdag 13 mars 2019 Paragrafer: 9-21 Utses att justera: Carin Thorén-Hansson (S) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin Ordförande

Läs mer

Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund (s) Lars-Gunnar Andersson (s)

Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund (s) Lars-Gunnar Andersson (s) Barn- och utbildningsutskottet 2018-05-14 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2018-05-14 kl. 13:00-15:30 Beslutande Robert Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Eva-Marie Westerlund

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem rin %or i Skolinspektionen Dnr 44-2016:4236 Ahlafors Fria Skola Ekonomisk förening info@ahlaforsfriaskola.se för fritidshem efter tillsyn av Ahlafors Fria Skola Ekonomisk förening Skolinspektionen Box

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

Uppföljningsbilaga samt komplettering av verksamhetsplan

Uppföljningsbilaga samt komplettering av verksamhetsplan Datum: Diarienummer: 2019-02-27 UBN-2019-0537 Sida 1 (2) Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden Handläggare: Katarina Håkansson Uppföljningsbilaga samt komplettering av verksamhetsplan Förslag till

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 oktober 2017 kl 13:00-15:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 81-88 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5858 Solna kommun för grundsärskola efter tillsyn i Solna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordförande Martin From Sekreterare Tfn:

Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordförande Martin From Sekreterare Tfn: KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2018-04-26 Tid och plats 17:30 Bällstarummet Övriga kallade Henrik Lennermark, Utbildningschef, facklig representant Lärarnas riksförbund, facklig representant Lärarförbundet,

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f in Skolinspektionen Dnr 44-2017:5471 Montenova montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 769602-2248 susanne.palmgren@montenova.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nova Montessoriskola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 24 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 25 Delgivningar 2018/4005 5 26 Statusrapport 2018/4006 6 27 Systematiskt kvalitetsarbete 2018/4018

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Karl Persson (SD) Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Helen Källvik, ekonom Tove Frostvik, barn-och bildningschef

Karl Persson (SD) Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Helen Källvik, ekonom Tove Frostvik, barn-och bildningschef Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:10 10:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Jan Klarström (SD) Ulla Lundh (S) Karl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Birgitta Eklund (S) ersättare

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 8 maj 2017 kl 17:00 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-21 Anmälningsärenden 1. Förvaltningsrättens dom med anledning av överklagat beslut om skolskjuts (dnr 2018/0668). 2. Barn- och elevombudets beslut i ärende Anmälan av kränkande

Läs mer

Kl 17:00-18:00 Öppet för allmänheten

Kl 17:00-18:00 Öppet för allmänheten KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (10) Datum 2013-11-13 Tid 17:00 Plats Kumla skola, Aulan Ordförande Sekreterare Anki Svensson Michael Martinsson Kl 17:00-18:00 Öppet för allmänheten Snacka förskola och skola!

Läs mer