Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid"

Transkript

1 Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid

2 Kanske flyr hon med tomma händer. Kanske är hon hungrig, törstig eller sjuk. Kanske är hon ensam och har kommit bort från sin familj, eller så har hon sett sina anhöriga våldtas och dödas. Hon kan ha blivit torterad, hotad eller utsatt för systematisk diskriminering. Hon har all anledning att vara rädd för att återvända hem. I många fall är flyktingar kvinnor och barn. De är oskyldiga offer för händelser och omständigheter som de inte kan råda över. Därför behöver de vår hjälp. Sverige för UNHCR 2015 Foto UNICEF/Schermbrucker Konflikten i Syrien har pågått i över tre år och över sju miljoner barn är drabbade. Det handlar om en människa som du och jag - barn eller vuxen - som har tvingats lämna sitt hem på grund av krig eller förföljelse. Kramfors kommun vill med den här informationsfoldern ta en aktiv roll i de diskussioner som förs om invandring och integration i vår kommun. Vi vill genom att visa på lokal och verklighetsförankrad fakta, skapa en mer rättvis bild. Missförstånd om invandrare och integration bygger ofta på bristande kunskap och ibland felaktig information. Vårt mål är att alla invånare i Kramfors kommun bemöts med samma respekt, oavsett; kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionshinder eller ålder. Framtiden är ljus om vi nyfiket söker kunskap och bejakar mångfalden. Jan Sahlén, kommunalråd Kramfors kommun Högsta antalet människor på flykt sedan andra världskriget Just nu är mer än 50 miljoner människor på flykt undan krig och förföljelser runt om i världen. UNHCR FN:s flyktingorgan UNHCR är en opolitisk organisation som grundades 1950, efter ett beslut av FN:s generalförsamling. UNHCR:s uppgift är att ge människor på flykt internationellt skydd och finna varaktiga lösningar för deras svåra situation. UNHCR har fått i uppdrag av FN att se till att flyktingar får skydd i de länder där de söker asyl. Först och främst ska UNHCR se till att flyktingar inte tvingas tillbaka till ett land där de riskerar förföljelse. Internationellt skydd är inte bara fysisk säkerhet utan UNHCR verkar också för att flyktingars andra grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. Organisationen har mottagit Nobels fredspris 1954 och Källa: UNHCR

3 Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 14 Våra myndigheters uppdrag Länsstyrelsen har ett samordnaransvar för integrationsarbetet. Arbetsförmedlingen arbetar bla. med matchningen av ny arbetskraft till vårt län. Landstinget ansvarar för att en god hälso- och sjukvård erbjuds till nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Utvandring och invandring till Sverige Källa: Migrationsinfo.se Nu flyr många välutbildade till Sverige! Foto UNHCR/ A.Harper Om Migrationsverket I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

4 Aldrig tidigare har så många stora katastrofer pågått samtidigt som just nu. Foto UNICEF/Khuzaie Vilka kommer till Kramfors? Vad är en kvotflykting? Kvotflyktingar är de personer som kommer till Sverige via FNs flyktingorgan, UNHCR. De kommer direkt från det land där de befinner sig, till den kommun som säger att de kan ta emot dem. De har uppehållstillstånd redan när det kommer hit. Mottagandet av kvotflyktingar är kommunens ansvar. andra omständigheter, vilket tar tid. Under utredningstiden behöver den asylsökande personen någonstans att bo. Det är Migrationsverket som har ansvaret för att alla asylsökande har bostad, samt pengar till mat. En asylsökande kan ordna eget boende om den vill. Foto: UNHCR Asylsökande En asylsökande är en person som kommer till Sverige för att söka uppehållstillstånd. De har inte hjälp av någon myndighet för att ta sig hit, utan är ofta hänvisade till flyktingsmugglare och andra osäkra sätt för att ta sig genom Europa, för att till slut hamna i Sverige och Kramfors. I Sverige är det organiserat så att Migrationsverket ska utreda om de personer som kommer hit, verkligen har skäl för att få uppehållstillstånd. Detta kräver ofta en omfattande utredning av personens identitet, ursprung och Asylsökande personer som bor på boenden där maten ingår får dagersättning enligt följande * 24 kr/dag för vuxna ensamstående * 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader * 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen) För asylsökande som bor i boenden där de själva lagar sin mat, ser ersättningen ut som följer * 71 kr/dag för vuxna ensamstående * 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader * 37 kr/dag för barn upp till 3 år * 43 kr/dag för barn 4-10 år * 50 kr/dag för barn år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen). Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Källa: Migrationsverkets hemsida

5 Miljoner familjer har förlorat allt. Den asylsökande har inte rätt till någon svenskundervisning. Detta är ofta något som civilsamhället ordnar. Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande barn är asylsökande personer under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. I Sverige har vi beslutat att barn som inte har sin vårdnadshavare med sig, ska få bo på särskilda boenden i väntan på beslut i sitt ärende. Det är socialtjänsten som ansvarar för att placera barnen och överförmyndarnämnden som tilldelar dem en ställföreträdande vårdnadshavare, som ska kunna föra deras talan och se till deras intressen. När det gäller dessa asylsökande så är det kommunen som ansvarar för boende och att de får sina behov tillgodosedda. Det är Migrationsverket som utreder asylskälen, liksom för andra asylsökande. I Kramfors har vi två boenden för ensamkommande barn. Kommunplacerade En kommunplacerad person är en person som sökt asyl, fått uppehållstillstånd och bosatt sig i en kommun. Man ingår då i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen, och får sin etableringsersättning från Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen är den myndighet som ansvarar för flyktingarnas etablering i Sverige. De ska kommunplacera personer med uppehållstillstånd, och matcha personen mot arbetsmarknaden. För ensamkommande barn, kvotflyktingar och kommunplacerade får kommunen en viss ersättning för mottagandet. Var fjärde sekund är någon tvungen att fly! Foto: UNHCR/A.Mcconnell Anhöriginvandring Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till Sverige på grund av att de har en anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. Det gäller ofta make, maka, sambo eller barn under 18 år. Även adoptivbarn ingår i denna kategori av invandring. Anhöriginvandraren är den som kommer till Sverige och anknytningspersonen är den som redan bor i Sverige. Anhöriginvandring följer i viss mån asylinvandringen, eftersom flyktingar efter en tid i Sverige ofta vill förenas med någon anhörig. Den totala anhöriginvandringen efter anknytning till person i Sverige, 2013 Källa: Migrationsinfo.se Den totala anhöriginvandringen stod för cirka 35 procent av de uppehållstillstånd som utfärdades Dessa utgjorde ungefär 40,000 personer. Cirka 40% var kärleksinvandrare, 15% var adoptivbarn, ensamkommande barn samt senare ankomna föräldrar och cirka 27% var anhöriga till flyktingar.

6 Kramforsborna har ett stort hjärta Det finns minst 2800 ideella föreningar i Västernorrland. Många föreningar och organisationer i Kramfors kommun gör idag stora insatser inom introduktion och integration. Vem betalar? Är det Kramfors kommun? Under tiden människor får sitt ärende prövat så står Migrationsverket för deras kostnader kring boende, dagersättning, hälsovård med mera. Om de beviljas flyktingstatus och blir kommunplacerade här, så får kommunerna ersättning av staten under två år. Svenska prat är ett bra sätt för att öka förståelsen för hur saker och ting fungerar i vårt svenska samhälle. Oftast handlar det om att ordna mötesplatser av olika slag, vara kontaktperson, bedriva volontärverksamhet och språkträning. De asylsökande som kommer till Kramfors har inte rätt att studera svenska på SFI. Där fyller bl.a. bibliotekets och ABFs svenska prat en viktig funktion. Några andra exempel är: Stor & Liten på Församlingsgården, tjejträffar på BARKS, hantverksträffar hos Internationella kvinnoföreningen, Röda Korsets utlämning av kläder, insamling av vinterkläder och skor för vuxna i Nordingrå, Café Mötesplatsen, öppna träffar på Bollstakyrkan m.fl var ca 8 % av Kramfors kommuns befolkning födda utomlands. Jämfört med Sverige där befolkningen till 15,4 % var utlandsfödda. Vill du veta mer? Aktuell information hitar du på Källa: SCB 2014 Vanliga påståenden om invandrare och invandring vad säger forskningen? Julia Boguslaw mars 2014 Fördomar om invandrare är inte sällan ömsesidigt uteslutande, t ex myterna invandrare tar alla jobb och alla invandrare är bidragsberoende som omöjligt kan gälla samtidigt. Rapporten riktar sig till alla de som undrar vad forskningen säger. Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag En stor del av dem som kommer till Sverige kommer för att arbeta eller studera. Påståendet att alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag är därmed falskt. Dessutom visar internationell empirisk forskning på en positiv utveckling över tid: sannolikheten att utrikes födda, både flyktingar och individer som invandrat av andra skäl, tar emot socialbidrag minskar ju längre tid de har bott i Sverige. Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar Generellt sett visar internationell forskning på att invandringen har en liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet. Utifrån internationell empirisk forskning är därmed påståendena om att invandringen leder till lönedumpning och att invandrarna tar jobben från svenskar felaktiga. Forskning pekar på att effekten av invandring är större på utrikes födda än den totala befolkningen och särskilt individer med bristande språkkunskaper och bristande tillgång till informella nätverk. Källa: Julia Boguslaw är doktorand i nationalekonomi och verksam vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Foto: UNHCR/GY.Sopronyi

7 Den stora utvandringen var ett hot mot Sverige Även om det alltid funnits viss invandring till Sverige så är det den stora utvandringen från mitten av 1800-talet och fram till 1930 som har satt de djupaste spåren i landets utveckling och i människors minne. Många svenskar emigrerade till USA. I förhållande till folkmängden var Sverige det land som bidrog med flest emigranter näst efter Irland och Norge. Arbetsmarknad- och kompetensförsörjning Västernorrland skulle inte vara vad det är idag utan invandring. Historiskt sett har svedjefinnar, valloner, norrmän, tyskar, skottar och holländare på olika och unika sätt lämnat bestående avtryck i vårt län. Det är inte svårt att inse den stora betydelse som invandrare haft för vårt läns utveckling.trots den kunskapen frodas fördomarna och många av våra invandrare har svårt att ta sig in på de svenska arbetsplatserna. För Kramfors kommun har invandringen även inneburit fler arbetstillfällen. Ett bra exempel på det är Migrationsverket. En annan naturlig effekt är att arbetsbehovet inom service och handel växer med en ökad befolkning. Omkring 12 miljoner amerikaner betraktar sig idag som ättlingar till skandinaviska invandrare.väldigt många familjer i Sverige har fortfarande släktband till USA, Canada, Sydamerika eller Australien. Dit sökte sig under loppet av 100 år cirka 1,3 miljoner svenskar och det som drev dem var: fattigdom religiös förföljelse bristande framtidstro politisk ofrihet Källa. Mellan 1861 och 1913 utvandrade personer från Västernorrland varav personer eller 84% till USA. Källa: L-G.Tedebrand, Västernorrland och Nordamerika Sveriges befolkning består till 15,4 % av utrikesfödda personer. I Kramfors finns många av världens språk samlade och en palett av kunskap, kompetens och erfarenheter. Det ger Kramfors och Sverige en jättemöjlighet i den internationella konkurrensen. Om vi lyckas med integrationen, kommer det vara förklaringen till att vi bibehåller vår välfärd. En riktig Kramforsbo På grund av ofred i Finland flyttade lettländaren Christoffer Kramm med sin familj 1741 till Sverige där Kramm lät uppföra flera sågverk vid Ångermanälvens mynning med början Samhället Kramfors har fått sitt namn efter Kramms sågverk. Kompetensbristen är ett hot mot vår välfärd Under de närmaste åren kommer det att finnas stor efterfrågan på vård- och omsorgspersonal, läkare, sjuksköterskor, kockar, lärare och ingenjörer i Kramfors och närliggande kommuner. Även inom försäljning, industri och restaurang kommer det att finnas möjligheter att hitta jobb. Källa: Arbetsförmedlingen

8 Jobbmässa på Ådalsskolan. Årligen startar cirka nya företag där företagaren själv är invandrad eller född i landet med utlandsfödda föräldrar vilket bidrar till ekonomisk tillväxt och integration i det svenska samhället. Sverige halkar efter i förhållande till jämförbara länder och deras ekonomiska utveckling, samtidigt som de stora företagen blir färre och flyttar ut. För att skapa fler jobb och företag i landet, och därmed högre tillväxt, behövs den utlandsfödda befolkningens unika kunskaper. Maroun Aoun, VD Internationella Företagarföreningen Studerande på SFI i Kramfors kommun, februari 2015 ca 37 olika språk. Vi måste vända trenden! Kramfors kommun brottas med en negativ befolkningsutveckling kommunen har tappat en tredjedel av sin befolkning sedan Vi har en åldrande befolkning det dör fler än det föds. Det är väldigt viktigt för oss att få välutbildade migranter, män som kvinnor, att stanna kvar och att det finns möjligheter för dem att att starta företag. Conny Ericsson, näringslivschef i Kramfors. Befolkningsutveckling Kramfors kommun Kramfors kommun beräknas ha invånare Källa: Statisticon AB, december 2014, samt SCB Befolkningsstatistik Informationen är samanställd av VIA, Kramfors kommun, kontaktperson: Foto där ej annat angivits Kramfors kommun

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor Integration och Migration Svar på vanliga frågor Budskap Invandring är en stor tillgång för Sverige förutsatt att människor som kommer hit ges möjlighet att utvecklas och bidra till välståndet. Sverige

Läs mer

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Detta är en biprodukt av projektet Grön integration

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Öppna systemen! - När 3 000 proffs får säga sitt om migration. Inriktningsrapport 2015-05-07

Öppna systemen! - När 3 000 proffs får säga sitt om migration. Inriktningsrapport 2015-05-07 Öppna systemen! - När 3 000 proffs får säga sitt om migration Inriktningsrapport 2015-05-07 INNEHÅLL Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Från ut- till invandringsland... 6 Världen & Sverige förändras...

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

september 2008 Migration En rättvis värld är möjlig

september 2008 Migration En rättvis värld är möjlig september 2008 Migration En rättvis värld är möjlig Socialdemokraterna RÅDSLAG VÅR VÄRLD Innehållsförteckning Utmaningar, möjligheter och ansvar 3 En snabbare introduktion 6 Ny arbetskraft, ny kunskap

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

Låg invandring höga krav

Låg invandring höga krav Låg invandring höga krav Sverigedemokratisk Ungdoms migrationspolitik Massinvandringen till Sverige består till stor del av lågutbildade från tredje världen och saknar motstycke i västvärlden. Idag gör

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer