Avtalsrörelsen år i Finland. November 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsrörelsen år 2009 2010 i Finland. November 2010"

Transkript

1 Avtalsrörelsen år i Finland November 2010

2 Bakgrunden till förhandlingarna

3 Bakgrunden till förhandlingarna på sommaren 2009 År 2007 en övergång till den nya arbetsmarknadsmodellen, enligt vilken avtalsförhandlingarna förs på förbundsnivå i stället för centrala förhandlingar EK:s medlemsförbund försöker flytta tyngdpunkten i avtal till företag och arbetsställen Huvuddelen av avtal som ingåtts år var gällande ända till våren 2010 I en del av avtalen hade höstens 2009 löneförhöjning lämnats öppen bl.a. teknologiindustrin, finans- och försäkringsbranschen och pappersindustrin dessa avtal gällde arbetare, dvs. en tredjedel av personalen i EK:s medlemsföretag De höga löneförhöjningarna år 2007 och 2008 hade lett till en snabb löneutveckling, 5,4 % år 2008 och 4,0 % år 2009 för löntagare i den privata sektorn Som följd av den ekonomiska krisen började man förhandla om helt nya avtal i många branscher 3

4 EK:s nya riktlinjer för förhandlingarna Den långa perioden av centralstyrda avtal och inkomstpolitiska helhetslösningar som hade pågått i nästan 40 år i Finland, slutade år 2007 EK:s ställningstagande i maj 2007: EK förhandlar inte om ett nytt centralt avtal, i stället skulle kollektiva avtal förhandlas på förbundsnivå; det inkomstpolitiska avtalet i kraft EK:s ställningstagande i maj 2008: EK fortsätter inte med inkomstpolitiska helhetslösningar EK:s ställningstagande i augusti 2009: EK ställer en kostnadsökning om 0,5 procent som ram för kommande avtal EK:s ställningstagande i augusti 2010 : EK uppmanar förbunden att öka lönesättning på företagsnivå, en generell lönehöjning om 1 procent skall vara övre gräns i alla branscher Efter våren 2007 har alla kollektivavtal förhandlats och överenskommits på förbundsnivå 4

5 Huvudsakliga resultat av förhandlingarna och avtalen år

6 Huvudsakliga linjer för kollektivavtal överenskomna år Avtal överenskomna i april 2007 april Långa avtalsperioder, 2 ½ år i genomsnitt + Ökning av företagsvisa löneförhöjningar + Reformer av lönesystem och flexibla arbetstider Höga löneförhöjningar, 4,3 procent per år i genomsnitt Försvagning av lönekonkurrens Högre löneförhöjningar på den offentliga sektorn Inblandning av politiska partier i avtalsrörelsen Avtal överenskomna i augusti 2009 juli Långa avtalsperioder, 2 ¼ år i genomsnitt + Moderata löneförhöjningar pga den ekonomiska recessionen, 0,9 procent per år i genomsnitt + Ökning av företagsvisa löneförhöjningar + Möjlighet att utnyttja öppningsklausul för löneförhöjningar Högsta löneförhöjningar på den kommunala sektorn Många arbetskonflikter, delvis pga strider om avtalsgränser inom facket 6

7 Sammanfattning av avtalsresultaten augusti 2009 juli 2010

8 Sammanfattning av avtalsresultaten Under perioden augusti 2009 juli 2010 har cirka 260 av 280 kollektiv slutits på den privata sektorn, täckande cirka 1.1 miljoner arbetare (98%) i EK:s medlemsföretag De nya avtalen är i kraft i medeltal 2 år 3 månader; de kortaste från 6 månader till ett år, de längsta från 3 till 4 år Beroende på recessionen och osäkerheten i företagen har de egentliga lönelösningarna gjorts för en kort period, i medeltal ett år och en månad T.ex. i teknologiindustrin är avtalsperioden (för arbetare och för högre tjänstemän) och innehåller lönehöjningar för det första året; lönehöjningarna i oktober 2010 och 2011 skall förhandlas under våren respektive år I huvuddelen av avtalen skall de nya lönehöjningarna förhandlas under perioden hösten våren 2011 I teknologiindustrin överenskom man om ett löneavtal i oktober 2010 (för arbetare och högre tjänstemän) Från och med augusti 2010 förhandlas det huvudsakligen om nya löneavtal (löneförhöjningar) men i många branscher också om ett nytt kollektivavtal 8

9 Löneförhöjningar i kollektivavtal augusti juli 2010 Huvuddelen av avtalen innebär moderata löneförhöjningar Den genomsnittliga avtalsmässiga löneförhöjningen är 0,9 % per år på EK:s branscher Inom industrin är löneförhöjningen huvudsakligen 0,5 % per år Variation i struktur och tidpunkt för löneförhöjningar i olika sektorer I några branscher en nedfrysning av lönerna (sjöfart, flygtrafik) Viktiga steg till lokala avtal för hälften av arbetarna i EK:s medlemsföretag gäller lokala löneförhöjningar En tredjedel av de totala avtalsmässiga löneförhöjningarna möjligt att avtala på företagsnivå (0,3 % av 0,9 %) Öppningsklausuler första gången i kollektivavtal Möjlighet att komma överens om att avstå från löneförhöjning eller att uppskjuta förhöjningen antingen helt och hållet eller delvis, om företagets ekonomiska situation, orderstock eller sysselsättning är särdeles svag Till exempel i teknologiindustrin och träindustrin 9

10 Den genomsnittliga årliga löneförhöjningen (avtal ingått i augusti 2009 juli 2010) Staten Kyrkan Kommuner Livsmedel, arb. Handel Fastighetstjänster Finansiering Trafik Undervisning Resebyråer Sociala tjänster Stuveri, arb. Biltrafik, arb. Byggnadsind. arb. Telefontjänster Universitet Tryckeri, arb. Kemiska industrin, arb. Kemiska ind., tjänstemän IT-tjänster Hotell och restaurang Sjöfart Skicentrer Teknologiind. tjänstemän Järnväg Snickeriind., tjänstemän Träindustrin Post- och logistiska tj. Bilhandel Teknologiind. arb., övre tjänstemän Konsulttj. Papper, arb Källa: EK, bild 7 10 Löneförhöjningarna räknats sedan avslutning av det föregående avtalet inklusive förhöjningarnas procentuella och eurobaserade inflytande utan engångssummor 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 %

11 Den genomsnittliga årliga löneförhöjningen (avtal ingått i augusti 2009 juli 2010) 2,2 2,0 % = medlingsförade branscher arb=arbetare tm=tjänstemän htm=högre tjänstemän 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Sjöfarten Teknologiind. arb, htm Bilbr. arb Kemiind. tm Kemiind, arb Skidcentrerna Informationslogistik br. arb Finansbra nschen Informationstj. KYRKAN Datatekniska tjänster STATEN Mekaniska skogsind. arb, tm KOMMUNERNA Transport- och specialbr. Teknologiind. tm Biltrafik, Stuveribr. Handeln Undervisning s br. Universitetsbr. Pappersind. arb Hälsovårdstj. Socialtj. Byggnadsbr. Turism och restauranttj. Livsmedelsind. arb Fastighets br. Järnvägsbr. Resebyråer Grafiska ind. arb 0, Källa: Finlands näringsliv EK, kuvan 7 tiedot 11

12 Löneförhöjningarnas genomsnittliga kostnadseffekt per år (avtal ingått i augusti 2009 juli 2010) 2,2 2,0 1,8 = medlingsförfarade branscher TuRe=Turism- och restaurangtjänster Fa=Fastighetstjänster Hel=Hälsovårdstjänster So=Socialbranschen LTY=Transport- och specialbranscher 1,6 1,4 arb=arbetare tm=tjänstemän htm=högre tjänstemän 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Sjöfarten Teknologiind. arb, htm Bilbr. arb Kemiind. tm, Kemiind. arb Informationslogistik br. arb Skidcentrerna Finans branschen KOMMUNERNA Datatekniska tjänster. LTY Biltrafik, arb, Stuveri, arb STATEN KYRKAN Teknologiind., tm Mekaniska skogsind. arb, tm Universitetsbr. Byggnads br. Hel So Handeln Undervisningsbr. Pappersind. arb HoRa Livsmedelsind. arb Fa Järnvägsbr. Resebyråer Grafiska ind. arb 0, Källa: Finlands näringsliv EK, kuvan 6 tiedot 12

13 Löneförhöjningar och deras kostnadseffekt (avtal ingått i augusti 2009 juli 2010) KOMMUNERNA KYRKAN STATEN Löneförhöjningar Löneförhöjningar i genomsnitt per år Löneförhöjningarnas kostnadseffekt i genomsnitt per år EK EK, servicebranscherna EK, transporten EK, byggnadsbranschen EK, industrin 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Källor: EK, Statens arbetsmarknadsverk, Kommunala arbetsmarknadsverket, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Kuvioiden 1, 6 ja 7 tiedot 13

14 Teknologiindustrins avtal Gäller för arbetare och högre tjänstemän i teknologiindustrin Löneförhöjningens kostnadseffekt 0,5 % genom förhandlingar på företagsoch arbetsplatsnivå. Förhöjningen kan även verkställas som en generell förhöjning om 0,5 %. Förhöjningen träder i kraft senast Om man inte når överenskommelse om löneförhöjningen på arbetsplatsnivå, verkställs en generell förhöjning om 0,5 % Om företagets ekonomiska situation, orderstock eller sysselsättning är särdeles svag, är det möjligt att komma överens om, att avstå från löneförhöjning eller att uppskjuta förhöjningen antingen helt och hållet eller delvis Löneförhöjningarna för oktober 2010 och 2011 avtalas i april-maj respektive år. Förhandlingarna baserar sig på hur avtalets målsättning uppfyllts samt utsikterna för ekonomin och sysselsättningen Avtalet innehåller utöver löneförhöjningar även andra lösningar som främjar flexibiliteten på arbetsplatserna, t.ex. beträffande arbetstider och förtroendemännens roll 14

15 Störningar i arbetsfreden

16 Arbetsstörningar uppstod lätt Facket gjorde lagstadgade strejkvarsel på 25 branscher och av dem ledde 11 till strejk På många branscher proklamerade facket förbud för övertidsarbete och genomfördes stödstrejker De lagliga strejkerna var i allmänhet korta och varade 1-3 dygn Under strejkerna förlorades cirka arbetsdagar och i dem deltog arbetare Orsakerna till strejkerna varierade mycket (bl.a. löneförhöjning, arbetstid, fackförbundens strider om avtalsgränserna) Strejkerna påverkade mycket litet förhandlingarna och resultaten därav med undantag för stuveristrejken i mars 16

17 Dagens situation i arbetsmarknadsförhandlingarna: november 2010

18 Löne- och kollektivavtalsförhandlingar september 2010 mars 2011 November 2010 December 2010 Januari 2011 Februari 2011 Mars 2011 April 2011 Situationen Löneförhandlingar Seminörer Snickeriindustrin, arbetare Byggnadsindustrin, arbetare Skogcentrer Transportbranschen LTY Hälsovårdtjänster Universitet Kommuner (utan Tehy-hälsovårdare) Staten Kemiindustrin, arbetare och tjänstemän Gummi- och skoindustrin Textil- och konfektionsindustrin Hotell och restauranger Kyrkan Pappersindustrin, arbetare och tjänstemän Byggnadsindustrin, tjänstemän Handel Apoteken Resebyråer Personaltjänsteföretag Finnairs tekniska Avtalsförhandlingar Avtalsperiod upphört: Farmaceuter Optiker Flygvärdinnor Post- och logistiktjänster Telefontjänster och kontaktcenter Bevakningstjänster Privat undervisning Flygledare Finnairs flygtjänstemän Kommunikationsbranschen Avtal uppgjorda i svart, Avtal uppgjorda i blått 18

19 Hur gå vidare?

20 Den ekonomiska krisens effekter är särskilt tunga i Finland BNP minskade med 8 % år 2009; mera än någonsin tidigare Exporten minskade med 32 %; mera än i något annat EU-land Industriproduktionen minskade med 18 %; till samma nivå som år 2000 Försäljningen inom parti- och detaljhandeln minskade med 15 % Antalet sysselsatta personer minskade år 2009 med och antalet arbetslösa ökade med Tack vare permitteringssystemet blev försämringen av sysselsättningen mindre än förväntad Kostnaderna för arbetslösheten fördubblas från 2008 till 2010 Statens skuld kommer att stiga från 60 miljarder till över 100 miljarder euro inom 5 år Men: löntagarnas förtjänster har år 2009 stigit med 4,0 % 20

21 Hur gå vidare? Företagens kostnadskonkurrenskraft har dramatiskt försämrats åren 2008 och 2009 Stärkandet av konkurrenskraften är nödvändigt för att öka export och tillväxt Staternas skuldsättning hotar fortfarande stabiliteten på penningmarknaden i Europa Utsikterna för tillväxten i Europa är fortfarande osäkra Statens skuldsättning i Finland måste hejdas Utgifterna måste skäras ned Beskattningen av förvärvsinkomsterna får inte höjas På arbetsmarknaden är en behärskad löne- och arbetskraftskostnadsutveckling en nyckelfråga 21

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013 Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 13 PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 1 51 Under hösten 1 inleds en ny avtalsrörelse som sedan fortsätter under hela 13. Nya löneavtal som berör runt,5

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har tre huvuduppgifter: Att verka för en

Läs mer

Fakta om löner och arbetstider 2014

Fakta om löner och arbetstider 2014 MAJ 214 Fakta om löner och arbetstider 214 KAPITLETS NAMN 5 Fakta om löner och arbetstider 214 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Fakta om Löner och Arbetstider 2012

Fakta om Löner och Arbetstider 2012 MAJ 212 Fakta om Löner och Arbetstider 212 KAPITLETS NAMN 3 Fakta om Löner och Arbetstider 212 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) EKONOMISK ÖVERSIKT September 2004 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet i syfte att sanera Greklands statsskuld och bevilja Grekland

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND

DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND Förhandlingsresultatet 13.10.2011 kl. 10 1 (11) RAMAVTAL DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND De centrala arbetsmarknadsorganisationerna,

Läs mer

Norge oljan, ekonomin och lönebildningen

Norge oljan, ekonomin och lönebildningen 1 Norge oljan, ekonomin och lönebildningen Norge är Sveriges näst viktigaste exportmarknad och tar emot knappt 1 procent av den svenska varuexporten (se diagram 1). Norrmännen står också för en stor andel

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet

Läs mer

E M & KOLLEKTIVAVTALEN

E M & KOLLEKTIVAVTALEN E M & KOLLEKTIVAVTALEN 1 U T O R N I T Z E L I U S F A C K L I G A E U - K R I T I K E R Sammanfattning EMU OCH KOLLEKTIVAVTALEN TOR NITZELIUS FACKLIGA EU-KRITIKER 5 Inledning 7 EMU-medlemskap minskar

Läs mer

Tillväxtens långsammaste fas är över

Tillväxtens långsammaste fas är över Prognos 3.4.212 Ekonomisk prognos för åren 212 213 Tillväxtens långsammaste fas är över Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel. (9) 2535 735 Informatör Heikki Taimio tel. (9) 2535 7349 L Ö N TA G

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen FÖRORD Sänkt moms har varit en väldigt viktig fråga för oss då vi ser att det

Läs mer

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) 2(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2 Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 1..9/ - - - - BNP och sysselsättningen förändring, % - - - Källa: Statistikcentralen -5 5 7 9 BNP Sysselsättningen, trend Prognos - Finlands

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Medlemmarnas makroekonomiska förutsättningar, ekonomi och kompetensförsörjning en prognos för år 2013 Rapportserie 2013:1 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT. Får publiceras 12.9.2006 kl 900. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT. Får publiceras 12.9.2006 kl 900. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007 1) Får publiceras 12.9.2006 kl 900 Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007 1) EKONOMISK ÖVERSIKT ) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial

Läs mer

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Finlands ekonomi faller brant in i recession

Finlands ekonomi faller brant in i recession Prognos 3..9 Economic Ekonomisk forecast prognos for för 7 8 9 1 Finlands ekonomi faller brant in i recession Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel. (9) 3 73 Informatör Heikki Taimio tel. (9) 3

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning

Läs mer