Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare Yrke och villkor 1 Oskar Falk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk"

Transkript

1 Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare Yrke och villkor 1 Oskar Falk Avtalskonstruktioner Vad är lön? Kvitto på arbetsinsats Kvitto på resultatet av utfört arbete/bidrag till verksamheten Ersättning för utförd tjänst Ersättning för bidrag med kunskap/kompetens Lön består av Samtliga av stapelns delar kan påverkas via kollektivavtalen. För att få en permanent uppvärdering av löneläget kan dock inte toppen av stapeln det vill säga rörliga lönedelar användas. Utan snarare är det så att både grundlön och individuell del som måste användas i dessa lägen. Vårdförbundets politik bygger starkt på den individuella delen, vilket gör att en modell där denna används är att föredra framför andra. Förhållandet mellan dessa olika lönedelar kan växla, men vanligast är att största delen är grundlön och den minsta är rörliga lönedelar. Detta gäller för nästan alla medlemmar i Vårdförbundet. Extrema ackordslönesystem (t ex säljare) eller bonussystem (t ex VD eller rekryterare) kan dock göra att rörliga lönedelar blir störst. Rörliga lönedelar Särskilda ersättningar Prestationslön (Ackord/bonus etc) Individuell del Mitt bidrag till verksamheten Min specifika kunskap/erfarenhet Grundlön Marknadsvärde Erfarenhet/Ålder 1 (11)

2 Lönen bestäms av Individuella faktorer Marknadsfaktorer Skicklighet Utbildning Erfarenhet Personliga egenskaper Svårighetsgrad Marknadsläge värdering Kollektivavtal Lön i samhällsekonomiskt perspektiv Lön Efterfrågan Utbud Lönereglering Marknadslön Efterfrågan vid lönereglering Arbetslöshet Antal Arbetare Utbud vid lönereglering Lönen påverkar arbetslösheten. Ju högre löneläge desto mindre efterfrågan och högre utbud på arbetskraft. Det vill säga att arbetsgivarna försöker hålla nere antalet tjänster, men många söker sig till de som finns, det blir arbetslöshet. Tvärtom kan också en brist på arbetskraft (lågt utbud) driva på lönen. Detta genom att företagen då vill locka till sig arbetskraften. När det råder balans, kallas detta marknadslön. Kollektivavtalen kan ibland reglera lönen, t ex via minimilöner. Lön Kostnad för företagen Påverkar pris på varor och tjänster Påverkar inflation Påverkar reallön Förutom arbetslösheten, kan lönen vara en faktor som påverkar inflationen. 2 (11)

3 Lönebildning Det måste skiljas mellan begreppen lönebildning och lönesättning. Lönebildningen i Sverige regleras genom avtalsförhandlingar mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Medan lönesättning är arbetsgivarens process att bestämma lönenivå för sina anställda. Det svenska kollektivavtalssystemet innebär att löner och allmänna anställnings- villkor bestäms av parter på arbetsmarknaden, det vill säga arbetsgivarna och arbetstagarna, utan inblandning av staten. Avtalsförhandlingarna kan ske på central och på lokal nivå. Lönebildningen i avtalen har delats upp i sju olika löneavtalskonstruktioner; från individanpassad lönebildning med sifferlösa avtal utan angivet löneutrymme till en generell summa där alla får lika mycket i lön. Avtalskonstruktioner I. Lokal lönebildning utan centralt angivet utrymme Sifferlösa avtal där avtalen sluts helt på lokal nivå utan central inblandning. II. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek Avtal som sluts på lokal nivå men som innehåller centralt tvingande bestämmelser vad gäller löneutrymmets storlek som träder i kraft om de lokala parterna inte kommer överens, en så kallad stupstock. III. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek och någon form av individgaranti samma avtalskonstruktion som ovan med tillägget att om de lokala parterna inte kommer överens så innefattar de centralt tvingande bestämmelserna även en individgaranti, det vill säga en garanterad minsta löneökning för enskilda arbetstagare, eller en generell löneökning. IV. Lönepott utan individgaranti centrala avtal som bestämmer det totala löneutrymmet i form av en lönepott men de lokala parterna bestämmer fördelningen av potten. V. Lönepott med individgaranti alternativt stupstock om individgaranti centrala avtal som bestämmer det totala löneutrymmet medan fördelning sker på lokal nivå men med en centralt avtalad individgaranti, det vill säga en garanterad minsta löneökning för enskilda arbetstagare eller en stupstock om individgaranti som träder i kraft om de lokala parterna inte kommer överens. VI. Generell höjning och lönepott centrala avtal som innehåller både en i förhand bestämd generell lönehöjning samt en i förhand bestämd lönepott som fördelas på lokal nivå. VII. Generell höjning centrala avtal som bestämmer en generell lönehöjning. 3 (11)

4 Lokalt Individuellt Lokal lönebildning utan centralt angivet utrymme Kollektivt Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek och någon form av individgaranti Centralt Lönepott utan individgaranti Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek Lönepott med individgaranti alternativt stupstock om individgaranti Generell höjning och lönepott Generell höjning Märket - löneökning Den nominella löneökningen säger hur mycket lönen ökar i procent från ett år till ett annat. Drar man bort inflationen från detta får man fram den reala löneökningen. Om lönen ökar med tre procent och inflationen är en procent blir den reala löneökningen två procent. Ur löntagarens perspektiv är det förstås den reala löneökningen som är mest intressant eftersom det är den som säger något om hur mycket bättre hon eller han får det till följd av den höjda lönen. Löneutvecklingen under de senaste 40 åren kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. Ett sätt är att dela upp perioden i två delar; före och efter 1995, då vi fick ett uttalat inflationsmål på 2 procent. Under perioden var de nominella löneökningarna ofta väldigt höga. I genomsnitt uppgick de till 8,4 procent om året för arbetare och 8,1 procent för tjänstemän. Samtidigt bidrog de höga löneökningarna till att driva upp inflationen, som under dessa år låg på hela 7,8 procent i genomsnitt per år. Med så hög inflation blev reallöneökningarna väldigt små: endast 0,6 procent om året för arbetare och 0,3 procent för tjänstemän. Under perioden var de nominella löneökningarna väsentligt lägre: 3,2 procent för arbetare och 4,3 procent för tjänstemän. Men eftersom även inflationen var betydligt lägre, och heller inte drevs upp av höga nominella löneökningar, blev reallöneökningarna väsentligt högre än under den tidigare perioden. För arbetare ökade reallönerna i genomsnitt med 2 procent om året, och för tjänstemän ökade reallönen med 3,1 procent. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/arbetsmarknad/loner/loneutveckling-ochinflation/) 4 (11)

5 Avtalens fördelning Avtalskonstruktionernas fördelning på hela arbetsmarknaden i andel av samtliga anställda på arbetsmarknaden. Avtalskonstruktion Privat Stat SKL Samtliga 1. Lokal lönebildning utan centralt angivet utrymme 2. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek 3. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek och någon form av individgaranti 4. Lönepott utan individgaranti Lönepott med individgaranti alt stupstock om individgaranti 6. Generell utläggning och lönepott 7. Generell utläggning Löneavtalskonstruktion samtliga på arbetsmarknaden 7. Generell utläggning 6. Generell utläggning och lönepott Lönepott med individgaranti alt 4. Lönepott utan individgaranti 3. Lok löneb m stupstock o utrymmets 1 2. Lok löneb m stupstock o utrymmets SKL Privat Stat 1. Lok löneb u centralt angivet utrymme (11)

6 Avtalskontruktion fördelad efter sektor i andel av anställda i procent. Avtalskonstruktion 2010 Privat Stat SKL Samtliga 1. Lokal lönebildning utan centralt angivet utrymme 2. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek 3. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek och någon form av individgaranti 4. Lönepott utan individgaranti Lönepott med individgaranti alt stupstock om individgaranti 6. Generell utläggning och lönepott Generell utläggning Avtalskonstruktion per sektor 2010 SKL Stat Privat % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. Lokal lönebildning utan centralt angivet utrymme 2. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek 3. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek och någon form av individgaranti 4. Lönepott utan individgaranti 5. Lönepott med individgaranti alt stupstock om individgaranti 6. Generell utläggning och lönepott 7. Generell utläggning 6 (11)

7 Vårdförbundets avtal Avtalskonstruktion Privat Stat SKL 1. Lokal lönebildning utan centralt angivet KFO HÖK (2011) utrymme KFS 2. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek Vårdföretagarna & Bemanningsbranschen (komb. mellan 1-2) OFR 3. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek och någon form av individgaranti 4. Lönepott utan individgaranti Arbetsgivaralliansen 5. Lönepott med individgaranti alt stupstock om individgaranti 6. Generell utläggning och lönepott 7. Generell utläggning De sju avtalskonstruktionerna Avtalsrörelsen 2010 Löneavtalskonstruktioner 2010 Generell höjning Lönepott + generell höjning Lönepott m stupstock om indgar/gen Lönepott Lok löneb m stupstock om utrymme o Lok löneb m stupstock om utrymme Sifferlösa avtal Tjänstemän Arbetare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 1. Lokal lönebildning utan centralt angivet utrymme För drygt 6 procent av de anställda inom privat sektor, för 38 procent av de anställda inom staten samt för 5 procent inom kommun- och landstingssektorn bestäms lönerna helt genom lokal lönebildning, d.v.s. utan något centralt fastställt utrymme och utan någon individgaranti. Vid lönerevisionen sätts den nya lönen antingen av de lokala parterna eller i samband med samtal mellan chef och medarbetare (s.k. lönesamtalsmodell). Detta kan gälla även avtalskonstruktionerna 2 och 3. Inom privat sektor är det främst Ledarna som har denna avtalskonstruktion, men även avtal med framför allt akademikerförbund liksom i några fall med Unionen och Fackförbundet SKTF. KFS har träffat avtal med denna konstruktion med sina motparter på tjänstemannasidan. 7 (11)

8 Inom statlig sektor omfattas avtalen med Saco-S av denna konstruktion och på den kommunala sektorn avtalet med AkademikerAlliansen. 2. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek För cirka 9 procent av de anställda inom privat sektor är utgångspunkten att lönerevisionen ska ske genom lokal överenskommelse om såväl utrymmets storlek som dess fördelning på individer. Om de lokala parterna inte kan enas gäller en stupstock som fastställer det totala löneutrymmet. Även denna avtalskonstruktion förekommer enbart inom tjänstemannaområdet. Det är framför allt tjänstemannaavtal med Sveriges Ingenjörer och andra akademikerförbund inom Almegas områden som har denna avtalskonstruktion. Bland övriga områden kan nämnas avtalet mellan Industri- och KemiGruppen och Sveriges Ingenjörer. Även Arbetsgivaralliansens avtal med tjänstemannaorganisationerna avseende Folkhögskolor och Skola, utbildning tillhör den här gruppen. Även några överenskommelser mellan KFS och Svenska Kommunalarbetareförbundet tillhör kategori 2. Avtalskonstruktionen gäller för överenskommelserna inom den kommunala sektorn med undantag för avtalen med AkademikerAlliansen (som tillhör kategori 1) och med Svenska Kommunalarbetareförbundet (som tillhör kategori 5). På den statliga sektorn hänförs överenskommelserna med SEKO Facket för Service och Kommunikation och med OFR:s förbundsområden till den här kategorin. 3. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek och någon form av individgaranti För cirka 1 procent av de anställda inom privat sektor ska lönerevisionen i första hand ske genom lokal överenskommelse om såväl utrymmets storlek som fördelning på individer. Vid lokal oenighet utlöses, förutom en stupstock som bestämmer utrymmets storlek, även en stupstock om individgaranti alternativt andel av löneutrymmet som ska läggas ut generellt. På tjänstemannaområdet återfinns bland annat Unionens avtal med Byggnadsämnesförbundet i den här gruppen. Bland större avtal inom arbetarområdet kan nämnas Industri- och KemiGruppens avtal med Industrifacket Metall för Allokemisk industri och Kemisk industri. Avtalskonstruktionen förekommer inte inom den offentliga sektorn. 4. Lönepott utan individgaranti Cirka 12 procent av de anställda inom privat sektor omfattas av avtal där löneutrymmet anges som en lönepott för lokal fördelning. Bland större avtalsområden inom arbetarområdet kan nämnas Industrifacket Metalls avtal med Stål och Metall Arbetsgivareförbundet respektive Gruvornas Arbetsgivareförbund. Teknikarbetsgivarnas avtal med Sveriges Ingenjörer hör likaledes hit. KFS har ett flertal avtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet som innehåller den här avtalskonstruktionen. Även Arbetsgivarföreningen KFO har ett par avtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet som tillhör kategori 4. Avtalskonstruktionen förekommer inte på den offentliga sektorn. 8 (11)

9 5. Lönepott med individgaranti alternativt stupstock om individgaranti Inom privat sektor är detta den avtalskonstruktion som enskilt omfattar störst andel anställda. För cirka 43 procent av de privatanställda anges löneutrymmet som en lönepott för lokal fördelning kompletterad med en individgaranti alternativt en stupstock om individgaranti. I den här gruppen återfinns Teknikarbetsgivarnas avtal med Industrifacket Metall och Grafiska Företagens Förbunds Civil- och Förpackningsavtal med GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Inom Unionens område återfinns bl.a. avtalen med Teknikarbetsgivarna, Svensk Handel, byggsektorn samt avtalen för handeln och tjänste- och medieföretagen. Avtalskonstruktionen förekommer på den kommunala sektorn i avtalet mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Avtalskonstruktionen förekommer inte på den statliga sektorn. 6. Generell höjning och lönepott Inom privat sektor omfattas drygt 18 procent av avtal där löneutrymmet består av en generell höjning plus en lönepott för lokal fördelning. Avtalskonstruktionen förekommer nästan enbart inom arbetarområdet bl.a. för detalj och partihandeln, hotelloch restauranganställda, träindustri, sågverksindustri, massa- och pappersindustri och glasindustri. Avtalskonstruktionen förekommer inte inom den offentliga sektorn. 7. Generell höjning För 11 procent av de anställda inom privat sektor läggs hela löneutrymmet ut som en generell höjning. Denna avtalskonstruktion förekommer huvudsakligen inom arbetarområdet. Bland större avtal återfinns jordbruksavtalet, byggavtalet och VVSinstallationsavtalet. Inom tjänstemannaområdet återfinns bl.a. vissa avtal inom flyget i denna grupp. Samtliga avtal inom sjöfartens område återfinns här. Avtalskonstruktionen finns i ett enstaka avtal på den kommunala sektorn men finns inte inom den statliga sektorn. Sammanfattning Inom den privata sektorn har de lokala parterna möjlighet att påverka löneutrymmet och/eller dess fördelning för 89 procent av de anställda (avtalskonstruktionerna 1 6 ovan). Andelen är högre inom tjänstemannaområdet än inom arbetarområdet. En stor del av dessa avtal har någon form av individgaranti vilket begränsar de lokala parternas handlingsfrihet vad gäller fördelning av löneutrymmet. Individgarantin inom några områden är konstruerad som en avstämning i efterhand, vilket innebär att de lokala parterna inom dessa områden har frihet att fördela löneutrymmet vid lönerevisionstillfället. För resterande 11 procent inom privat sektor har de lokala parterna ingen möjlighet att påverka fördelningen av löneutrymmet. Hela löneutrymmet läggs ut som en generell lönehöjning, lika för alla. 9 (11)

10 Inom offentlig sektor har de lokala parterna möjlighet att påverka löneutrymmet och dess fördelning för nästan samtliga anställda. Som ett resultat av 2010 års förhandlingar har ett antal avtal flyttats mellan de sju grupperna. Det har medfört ett ökat inflytande för de lokala parterna och en minskad grad av centralisering. Ordförklaring Lokal lönebildning Centrala avtal utan en angiven siffra ( Sifferlösa ), där avtal sluts helt på lokal nivå utan central inblandning. En lönebildning som bygger på att lönerna bestäms på arbetsplatsen utifrån de enskilda medarbetarnas prestationer. Lokal lönebildning är alltså att utgående löner helt fastställs i företaget/myndigheten/organisationen, det vill säga utan centralt angivna normer om lönehöjningarnas storlek, medan riktlinjer och principer för lönesättning, löneprocessen i företagen samt förhandlingsordning finns i centrala avtal på förbundsnivå. Lokal lönebildning kan även beskrivas som hela den process som leder fram till en enskild individs lön - förhandlingarnas genomförande, principer för lönesättningen, företagets lönepolicy - hela lönebildningsprocessen i företagen med förhandlingar fram till utbetalning av den enskilda medarbetarens nya lön. Högt individinflytande Centralt angivet utrymme En fastställd siffra för löneökningsutrymmets storlek i det centrala avtalet, uttrycks ofta i procent. Har inget samband med arbetsplatsens verksamhet. Bestäms ofta utav märket det vill säga det centralt angivna utrymme som förhandlats fram inom ramen för Industriavtalen inom den konkurrensutsatta industrin. Fördelningen av utrymmet kan bestämmas antingen i centrala eller lokala avtal. Neutralt individinflytande Stupstock Centralt tvingande bestämmelser som anger en siffra för löneökningsutrymmet, som endast träder i kraft om de lokala parterna inte kommer överens. Fördelningen av utrymmet kan bestämmas antingen i centrala eller lokala avtal. Neutralt individinflytande Individgaranti En garanterad minsta löneökning för enskilda arbetstagare. Oftast uttryckt i X kr/månad. Inget individinflytande Lönepott Centrala avtal som bestämmer det totala löneutrymmet i form av en lönepott. Genereras ofta genom en procentuell siffra som ett visst datum, baserat på lönen för X antal anställda det datumet, blir potten. Inom LO kollektivet kan potten genereras genom en 10 (11)

11 fast summa gånger X antal anställda ett visst datum. Fördelningen av utrymmet kan bestämmas antingen i centrala eller lokala avtal. Neutralt individinflytande Generell höjning Centrala avtal som bestämmer en generell lönehöjning. Kombineras ofta med Lönepott. Inget individinflytande Referenser: Medlingsinstitutet: Ekonomifakta: Svenskt Näringsliv: Wikipedia: 11 (11)

Fakta om löner och arbetstider 2014

Fakta om löner och arbetstider 2014 MAJ 214 Fakta om löner och arbetstider 214 KAPITLETS NAMN 5 Fakta om löner och arbetstider 214 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

En företagsnära lönebildning

En företagsnära lönebildning En företagsnära lönebildning Effekter av en företagsnära lönebildning på företag och samhällsekonomi red. Fabian Wallen och Christina Ekdahl Rapporten är skriven av Fabian Wallen och Christina Ekdahl.

Läs mer

Fakta om Löner och Arbetstider 2012

Fakta om Löner och Arbetstider 2012 MAJ 212 Fakta om Löner och Arbetstider 212 KAPITLETS NAMN 3 Fakta om Löner och Arbetstider 212 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

n Lönebildningen i Sverige

n Lönebildningen i Sverige n Lönebildningen i Sverige Kent Friberg* Författaren är doktor i nationalekonomi och är verksam vid Riksbankens prognosenhet. Löneutvecklingen i en ekonomi kan ha en påverkan på inflationen och eftersom

Läs mer

Lonepolitiskt program

Lonepolitiskt program .. Lonepolitiskt program Innehåll Kollektivavtal och lön.....................................................3 Lönebildningen en tillbakablick........................................4 Samhällsekonomi och

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har tre huvuduppgifter: Att verka för en

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2014 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet

Läs mer

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Innehållsförteckning Förord Varför denna bok? Vad är lön? Vad är individuell lönesättning? Inget nytt Sverige långt framme Global

Läs mer

Alla dessa siffror Viktigt om löner och löneutveckling

Alla dessa siffror Viktigt om löner och löneutveckling Alla dessa siffror Viktigt om löner och löneutveckling Fakta om lönestatistik av Galina Pokarzhevskaya Alla dessa siffror Viktigt om löner och löneutveckling Galina Pokarzhevskaya Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013 Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 13 PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 1 51 Under hösten 1 inleds en ny avtalsrörelse som sedan fortsätter under hela 13. Nya löneavtal som berör runt,5

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

På rätt väg En studie av den lokala lönebildningen på statens område

På rätt väg En studie av den lokala lönebildningen på statens område På rätt väg En studie av den lokala lönebildningen på statens område Innehåll Förord 5 Bakgrund 6 Genomförande 7 Resultat 8 Den lokala förhandlingsprocessen 8 Lönesamtalsmodellen 8 Individens lön 9 Nyanställningar

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Lönar det sig? en tillbakablick

Lönar det sig? en tillbakablick Lönar det sig? en tillbakablick Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994 2002 Juli 2003 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av: Statistiker

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning Kan du få ut mer av lönesättningen i ditt företag? Är det möjligt att använda lönen för att motivera dina medarbetare, förbättra resultaten

Läs mer

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring DEBATTARTIKEL Lars-Olof Pettersson Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring Facket har tappat medlemmar, organisationsgrad och framför allt inflytande under senare år. Den fackliga kartan ritas

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Backspegeln är inte kompassen för lönebildningen

Backspegeln är inte kompassen för lönebildningen inlägg Lena Granqvist är doktor i nationalekonomi och verksam vid Saco. lena.granqvist@saco.se Håkan Regnér är docent i nationalekonomi och verksam vid Saco. hakan.regner@saco.se Backspegeln är inte kompassen

Läs mer

Avtalsutveckling på arbetstidsområdet

Avtalsutveckling på arbetstidsområdet 1998:2 Avtalsutveckling på arbetstidsområdet David Johnsson Jonas Malmberg arbetslivsrapport ISSN 1401-2928 Arbetsmarknadsenheten Enhetschef: Lars Magnusson a 1. Bakgrund, frågeställningar och uppläggning

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 2 Röster om facket och jobbet Rapport 2 av 7 2007 Synen på lönesättning och löneskillnader Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 6 2. Vad anses som rimlig lön för olika yrken 9 3. Synen på löneskillnader

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer