UPPDRAGSPLAN Utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden"

Transkript

1 UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015

2

3 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen ska uttrycka den politiska ambitionen som nämnden har inom sitt ansvarsområde. Utbildningsnämnden tillträdde i januari 2015 och har vid framtagandet av denna plan utgått ifrån statliga styrdokument i form av Skollag 2010:800, förordningar, läroplaner samt internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter. I skollagen framgår övergripande syfte och mål för skolväsendet: Syftet med utbildningen inom skolväsendet är att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (1 kap. 4 skollagen) Norrköpings kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut om tre målområden och 21 övergripande mål och måluppfyllelse för dem. De övergripande målen uttrycker de politiska prioriteringarna för mandatperioden. Kommunfullmäktige anger även årligen preciseringar för nämndernas arbete med hållbar utveckling, strategiska miljöfrågor, näringsliv och välfärd samt internationell samverkan. 1 Nämnderna ska ta hänsyn till preciseringarna i sitt arbete med uppdragsplanerna. Uppföljning av målen och resultatet av arbetet, utifrån angivna måluppfyllelse, ska återrapporteras i delårsrapporter och i årsredovisningar. Utbildningsnämndens ansvarsområden Utbildningsnämnden ansvarar som huvudman för kommunal verksamhet inom skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 1 KS 2014/0271 3

4 Vidare ansvarar nämnden för kommunal verksamhet i fritidshem och årsverksamhet som ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Nämnden ansvarar också för annan pedagogisk verksamhet, som pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, exempelvis på obekväm arbetstid. Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning. Utbildningsnämnden har därmed ansvar för skolpliktsbevakningen för elever boende i Norrköping. Varje kommun ansvarar också för information till elever om gymnasiets nationella program och möjligheter att få utbildning på introduktionsprogram. Information ska ske till hemkommunen om en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen. Uppdragsplan Uppdragsplanen är nämndens styrdokument. Planen gäller för året 2015 och kommer därefter att revideras årligen. I uppdragsplanen preciseras mål och verksamheter som är prioriterade av nämnden och som följs upp under året. Uppdrag: Utbildningsdirektören ger uppdrag till barn- och ungdomschef och bildningschefen. Dessa utformar tillsammans med sina verksamhetschefer och gymnasiechefer uppdrag till förskolechefer, rektorer, fritidsgårdschefer och gymnasierektorer. Utbildningsdirektören ger också uppdrag till chefen för centrala elevhälsan. Utbildningsdirektören utarbetar och redovisar i nämnden årligen en verksamhetsplan utifrån målen i uppdragsplanen. en kommunövergripande kvalitetsredovisning. till utgången av januari verksamheternas förutsättningar och resultat i en årsredovisning som underlag till kommunfullmäktige. Enheterna och medarbetarna: Förskolechef, rektor och fritidsgårdschef ansvarar för att tillsammans med personal, barn och elever formulera hur målen ska nås. 4

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Kommunens ekonomi ska vara i balans. Det är därför av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande ska nämnden omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks. Utbildningsnämndens budgetram för 2015 är tkr. Utbildningsorganisationens chefer ansvarar för att ekonomin är i balans inom sitt respektive ansvarsområde. Planeringsförutsättningar De årliga planeringsförutsättningarna avspeglar konsekvenser i ett 5-10-årsperspektiv för den kommunala verksamheten utifrån observerade omvärldsförändringar och resultat av utvärderingar som genomförts. Budgetarbetet tar hänsyn till planeringsförutsättningarna och årsredovisningen. Årligen sker en avstämning om de politiska ambitionerna uttryckta som övergripande mål är genomförbara utifrån given budget. En volymjustering har gjorts med hänsyn tagen till den senaste befolkningsprognosen. En volymökning sker inom samtliga verksamheter, förutom gymnasieskolan. I volymersättningen ingår samtliga kostnader som är förknippade med volymförändringen, inklusive ersättning för lokaler. 5

6 MÅL Prioriterade mål för alla verksamheter inom Norrköpings Skola: Norrköpings skola präglas av ett lärande där alla får kunskap och insikt om alla människors lika värde, lär sig respektera varandras olikheter och tar hänsyn till allas rätt att uttrycka och bli respekterad för sina åsikter. Norrköpings skola arbetar systematiskt för att stärka barns och elevers inflytande avseende såväl det egna lärandet och arbetsmiljön som över förskole- och skolövergripande frågor. Rutiner och effektiv samverkan finns för att främja barns och elevers bästa. Arbete mot kränkande behandling sker förebyggande, ingripande, uppföljande och systematiskt tillsammans med barn och elever. Kultur och en i övrigt rik fritid är en självklar del i alla barns och ungdomars vardag. Därför är kulturen integrerad i förskola, skola och fritidsverksamhet. En kraftsamling inom utbildningsverksamheten sker för att alla barn och elever ska få sin rätt till utbildning när omfattande och oväntade situationer uppstår. I Norrköpings skola finns en hög professionalitet och samverkan i övergångar mellan skolformer. Arbete sker för att förverkliga intentionerna i riktlinjer för entreprenörskap i förskola och skola. En strategi finns för att förankra och levandegöra barnkonventionen. Kunskapen angående konsekvenser av barnfattigdom ökar. Norrköpings skola provar nya sätt att involvera föräldrar i barns och elevers lärande och vidareutvecklar redan befintliga metoder. 6

7 Förskolan I Norrköpings skola organiseras förskolan för att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. I förskolan utgör miljön, ute och inne, en demokratisk mötesplats för meningsfull lek och meningsfullt lärande utifrån barnets perspektiv. I förskolan utvecklar barnen sin språkliga och kommunikativa förmåga. Förskolan har ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till ökad måluppfyllelse. I förskolan utvecklas barns delaktighet i sin lärprocess och dokumentation av lärande, även på enskilda barns nivå. 7

8 8

9 Förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmet Norrköpings skola är en inkluderande skola där elevens lärande står i fokus och där måluppfyllelsen ökar. Norrköpings skola präglas av positiva förväntningar, trygghet, glädje och arbetsro som får alla att utvecklas. Förutsättningar för mindre klasser i de lägre åldrarna ska utredas. Skolresultaten förbättras genom goda pedagoger som hjälper elever att få syn på sitt lärande. Andelen elever som inte uppnått kravnivån i matematik på NP åk 3, 6 och 9 halveras. Andelen elever med högsta resultat i matematik (betyg A) på NP åk 6 och 9 ökar. Andelen elever som har minst betyg E i matematik ökar. Andelen elever som har betyg A i matematik ökar. Skolan ger stöd till alla elever, utmanar även dem som behöver stora utmaningar. Alla pedagoger har en god bedömarkompetens som säkerställer skolornas förmåga till likvärdiga bedömningar. Skolan har särskilt fokus på läs- och skrivinlärning och matematik. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och skola, stimulerar barnens utveckling och lärande samt erbjuder en meningsfull fritid och möjlighet till vila. Rektorer med ansvar för fritidshem är väl förtrogna med fritidshemmets mål och uppdrag samt med det dagliga arbetet i fritidshemmet. 9

10 10

11 Öppen fritidsverksamhet Kultur och en i övrigt rik fritid är en självklar del i alla barns och ungdomars vardag. Den öppna fritidsverksamheten: Skapar förutsättning för en jämställd fritid för flickor och pojkar. Samverkar med föreningslivet i området och anpassar verksamheten till lokala förhållanden. Finns tillgänglig där ungdomar möts, fysiskt och digitalt och arbetar aktivt och uppsökande. Bedriver sommarverksamhet samt skapar feriearbeten till ungdomar. Ger besökarna ett reellt inflytande. 11

12 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Gymnasieskolor och gymnasiesärskolor ska förbereda eleverna för livet efter gymnasiestudierna. När det gäller studie- och yrkesvägledning har all personal ett stort ansvar att informera och handleda eleverna så att deras val blir så väl underbyggda och genomtänkta som möjligt. Utbildningsnämnden betonar vikten av ett ökat och fördjupat samarbete med såväl arbetsmarknaden och näringslivet som med universitet, högskolor och internationella kontakter. Det stimulerar och ger motivation för ett lärande som resulterar i förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse. Gymnasieskola och gymnasiesärskola har en viktig uppgift att stödja individen och sätta den individuella utvecklingen i fokus. För att ge alla möjlighet till förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse krävs att skolorna uppmärksammar och fångar upp elevers behov och förutsättningar genom dokumentation, individuell studieplanering och ett väl utvecklat samarbete med grundskolan. Verksamhetens uppgift och ansvar är att ge eleverna förutsättningar att nå de uppsatta målen. Lärandemiljöer ska skapas där alla elever är välkomna oavsett social bakgrund, sexuell läggning, religion, könstillhörighet, etnicitet eller funktionsnedsättning. Prioriterade mål gymnasieskolan Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål konkretiserat nedan prioriterade och mätbara mål. 1 Andelen elever som fullföljer gymnasieskolan med slutbetyg inom fyra år, inklusive elever på introduktionsprogrammen, ska öka. Andelen elever som fullföljer gymnasieskolan med slutbetyg inom fyra år, exklusive elever på introduktionsprogrammen, ska öka. Andel invånare som är 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka. Den genomsnittliga betygspoängen i gymnasieskolan ska öka. 1 Mål 10 i kommunfullmäktiges mål för tidigare mandatperiod är enligt beslut i KF 2015 ersatt med mål 9 inom området ett rättvist Norrköping. 12

13 För att nå bättre resultat och högre måluppfyllelse ska gymnasieskolor och gymnasiesärskolor: Aktivt arbeta med att sänka stressnivån hos medarbetarna. Kontinuerligt arbeta så att verksamheten genomsyras av ett formativt förhållningssätt där lärare regelbundet använder bedömningar i formativa syften och skolledare använder resultat för att tillsammans med lärare och elever förändra och utveckla verksamheten. Utveckla samarbetet med grundskolan avseende dels överlämnande av information och pedagogiska bedömningar dels studie- och yrkesvägledningen. Systematiskt arbeta med bemötandefrågor med inriktning främst på likabehandling, elevdemokrati och elevinflytande avseende det egna lärandet och arbetsmiljön. Möjliggöra att integrering sker mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan i olika sammanhang. I det vardagliga arbetet med eleverna utveckla och utvärdera användningen av digitala resurser, uppgifter och metoder. Aktivt arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Prioritera studie- och yrkesvägledningen under hela gymnasietiden. Ha rutiner och effektiv samverkan med andra aktörer för att främja elevers hälsa. Utveckla samarbetet med arbetsmarknadens parter, universitet och högskolor. Utbildningskontoret har ansvar för att ta fram en verksamhetsplan för hur områdena i uppdragsplanen ska följas. Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet redovisas skriftligt i en kvalitetsrapport. 13

14 KVALITETSARBETE, UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Kommunens gemensamma kvalitetskriterier, tillgänglighet, inflytande, bemötande och kompetens ska gälla för alla verksamheter inom nämndernas ansvarsområden. Ekonomisk uppföljning av verksamheterna sker månadsvis och redovisas till nämnden och kommunstyrelsen. Nämndernas fokusområden följs upp och resultatet ska, om möjligt, redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i den ekonomiska uppföljningen i mars och augusti samt i årsredovisningen. Den skriftliga uppföljningen av uppdragsplanen ska redovisas till utbildningsnämnden. 14

15

16 UTBILDNINGSKONTORET Utbildningskontoret i Norrköpings kommun vill få människor att växa som individer och lära för livet. Vi finns till för alla och öppnar dörrarna till kunskap genom ständig utveckling av våra verksamheter. Från förskola, grundskola och gymnasium, till skolbarnomsorg, särskola och vuxenutbildning. Tillsammans bygger vi en verksamhet som följer med sin tid och skapar kontinuitet genom hela skolgången. Juli 2015 UTBILDNINGSKONTORET Adress: Rådhuset, Norrköping Tel:

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Lust att lära - möjlighet att lyckas Skolplan för Borås Stad 1 Innehåll Inledning, definitioner 4 Statens uppdrag till kommunen och förskola/skola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer