Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011

2 Inledning Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan regleras i ett avtal vars syfte är att förstärka och utveckla det lokala folkhälsoarbetet. I folkhälsorådets uppgift ingår att utveckla och samordna det lokala folkhälsoarbetet och verka för att folkhälsofrågorna integreras i förvaltningarnas verksamhet. Under 2011 har folkhälsorådet valt att prioritera och lägga tonvikten på följande fyra målområden. Den prioriterade målgrupperna är barn, ungdomar och särskilt utsatta grupper med fokus på psykisk hälsa Miljöer och produkter Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Mariestads kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg avsätter enligt avtal 10 kr/invånare var till Folkhälsorådet. Sammanlagt har Folkhälsorådet kr att disponera för folkhälsoinsatser. Folkhälsoråd Jens Söder (s) Ordförande (Kommunstyrelsen) Christer Dalvik (map) Ledamot (Kommunstyrelsen) Johan Abrahamsson (m) Ledamot (Kommunstyrelsen) Tommy Pettersson Friberg(s)Ledamot (Barn och utbildningsnämnden) Leif Jonegård (fp) Ledamot (Barn och utbildningsnämnden) Marianne Kjellquist (s) Ledamot (Socialnämnden) Björn Fagerlund (m) Ledamot (Socialnämnden) Åsa Olsson (v) Vice ordförande (Hälso- och sjukvårdsnämnden 10) Anitha Welander (m) Ledamot (Hälso- och sjukvårdsnämnden 10) Gunilla Carlsson Folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten Folkhälsorådet har haft sex protokollförda sammanträden under året. Folkhälsorådets ledningsgrupp har haft möte tillsammans med folkhälsoråd vid ett tillfälle. 2

3 Att skapa samhälliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Vison Friska och trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén Utveckling av en hälsofrämjande kommun - Stödja och medverka till utvecklingen av en hälsofrämjande kommun - Gemensam fortbildningsdag med Folkhälsoråden i Töreboda och Gullspångs kommuner - Fortbildning till folkhälsorådets ledamöter och kommunens tjänstemän för ökad kunskap om individens hälsa, folkhälsa och folkhälsoarbete genom konferenser och kurser. - Implementera ett hälsofrämjande tankesätt i nämnder och förvaltningar i kommunen. - Marknadsföring av folkhälsa - Revidering av folkhälsoplan Uppföljning: En gemensam fortbildningsdag genomfördes den 8 november Folkhälsa och Socioekonomi- Vad kostar utanförskapet samhället för Folkhälsorådens politiker och ledande tjänstemän i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Föreläsare vare Bodil Edler, Folkhälsoinstitutet presenterade folkhälsopolitisk rapport. Presentation och diskussion av Mariestad- och Törebodas kommuner samt Hälso- och sjukvårdskansliet rapporter/case som de arbetat med i socioekonomisk utbildning. Därefter presenterade Gullspång goda exempel på folkhälsoarbete. Studieförbunden presenterade sitt arbete och samverkan med kulturförvaltningen, Folkhälsan. Introduktionsdag Folkhälsa i mars för politiker i folkhälsoråden i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, Presentation av folkhälsa och folkhälsoarbete på Tekniska nämnden och socialnämnden ledningsgruppen mfl nämnder och förvaltningar. Revideringen av folkhälsoplanen påbörjades under fortbildningsdagen Investera i Folkhälsa Ett nytt förslag till folkhälsoplan är framtagen. Folkhälsorådet beslutade att avvakta med beslut om ny folkhälsoplan tills kommunfullmäktiges åtgärdspaket för en långsiktig hållbar ekonomi i Mariestads kommun har beslutats. Utveckling av nya folkhälsoinsatser Stimulera och utveckla nya folkhälsoinsatser som syftar till att: - Ökad fysisk aktivet och goda matvanor - Skjuta upp debuten och minska användningen av tobak, alkohol, narkotika bland tonåringar - Främja psykisk hälsa - suicidprevention 3

4 Uppföljning: Seniormässa Seniormässan Det ska vá gött å leva den 24 augusti genomfördes på Karlsholme Folkets park. Föreläsare var Lena Maria Klingvall, Våga drömma, om att se framåt och ta vara på möjligheter trots handikapp. Bosse bildoktorn Andersson talade om vad man bör tänka på när man blir äldre vad gäller bilinköp samt trafiken. Claes Astin kåserad om det goda livet som äldre. Mässa bestod av ca 45 utställare från primärvården kommunen, pensionärsorganisationer, föreningar näringsliv mm. Det var ca besökare på seniormässan. Mässan anordnades av Folkhälsorådet, Pensionärsorganisationerna (PRO, SKPF, SPF, SPRF samt RPG) samt Kommunen. Vadsbogymnasiet treåriga projekt för en god psykisk hälsa och psykosocialmiljö Vadsbogymnasiet har ett treårigt projekt för att främja en god psykisk hälsa och en god psykosocialmiljö på skolan. I projektet ingår många delar bla. föreläsningen Självskadeoch suicidalt beteende hos ungdomar med Lars Fjellman, Aktiviteter med Vadsbos Änglar, filmvisning Älska mig och klassdiskussioner åk 1, samt studieresa till Lagmansgymnasiet i Vara. Socioekonomisk utbildning Bättre att stämma i bäcken än i ån Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och ekonomikontoret har under året deltagit på socioekonomisk utbildning för Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Arbetet presenterades för politiker och ledande tjänstemän på Strategidagen för folkhälsa den 8 november Kultur och Hälsa - Utveckla området kultur och hälsa, ur ett hälsofrämjande perspektiv - Utveckla samverkans strategier med studieförbunden genom ett rådslag Uppföljning: Nätverket Livstil och Hälsa med kulturförvaltningarna, Folkhälsoenheten i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, studieförbunden, Studiefrämjandet, SISU, Sensus, NBV, Bilda, Medborgarskolan, ABF och Vuxenskolan har haft fyra möten under året Genomförde ett rådslag med studieförbunden i Norra Skaraborg Folkhälsoenheten samt kulturförvaltningarna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner i syftet att utveckla området kultur och hälsa. Studieförbunden i samverkan arrangerade den 27 augusti en inspirationsdag på Karlsholme Folkets park. Syftet var att visa studieförbundens verksamhet med fokus på livsstilsfrågor. Inspirationsdagen ingår i Västra Götalands regions projekt Kost och motion med studieförbunden. Fokusområde i Skaraborg Det goda livet Konferensen Det goda livet Skara den 2 november Fokusområde för folkhälsoarbetet i Skaraborg är barn- och ungdomars psykiska hälsa. Den 2 november arrangerades konferensen idébytardag Det goda livet. Det var Skara kommun som var värdkommun för arrangemanget. Konferensen idébytardagen tog sikte på framtida 4

5 utmaningar inom folkhälsoarbetet för barn och ungdomar. Föreläsare var Anita Linell, Statens folkhälsoinstitut, Kenneth Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott, Sofia Rasmussen och Karin Andersson, Kairos Future, Ingvar Nilsson, nationalekonom samt många intressanta föreläsare som presenterade exempel från Skaraborg. Moderator under dagen var journalisten Kattis Ahlström. Konferensen besöktes av ca 300 deltagare. I samband med konferensen delades det ut ett pris till Skaraborgs bästa barn och ungdomsledare. Arrangörer till konferensen var Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsbildningsförbund och Skara kommun Fokusområde Psykisk hälsa - Öka förståelsen och kunskapen kring psykisk ohälsa och suicid i första hand för personal som möter barn, ungdomar och unga vuxna Uppföljning: En gemensam arbetsgrupp för psykisk hälsa - suicid i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner med representanter från skolan, socialtjänst, primärvård och folkhälsoenheten. Mötena under året har varit för att öka kunskapen inom området och ta del av erfarenheter och arbete med psykisk hälsa och suicid från andra kommuner och organisationer. Tre utbildningstillfällen har genomförts i Se mig, Hör mig, Berör mig... Psykisk livräddning Suicidprevention för unga. Under våren anordnades det ett utbildningstillfälle som var speciellt arrangerat för socialtjänst, primärvård, BUP, elevhälsa samt politiker. Under hösten hölls två utbildningstillfällen för skolpersonal. 300 personer inom dessa grupper har nu tagit del av denna utbildningsmetod. Folkhälsoplanerarna i Mariestad, Töreboda har under året varit med vid tre konferenstillfällen arrangerade av Västra Götalandsregionen och berättat om arbetet med psykisk hälsa, pågående arbete, erfarenheter samt fortsatta arbetet. En kvällsföreläsning i Psykisk livräddning arrangerades i oktober i samarbete med studieförbunden för studieförbundens medlemsorganisationer och handikappföreningarnas medlemmar i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Det var 80 personer på föreläsningen. Stödja utvecklingen av familjecentralen Pärlans verksamhet - Stödja utvecklingen av samverkan mellan yrkesgrupperna på familjecentralen och med andra aktörer. - Utveckla och erbjuda mer stöd till föräldrarna i sin föräldraroll. Uppföljning Stöd till utvecklingsdagar för yrkesgrupperna på familjecentralen, utvecklingsträffar med samverkanspartners i familjecentralens föräldragruppsprogram samt deltagit på nationella nätverk. Arrangerat lägerverksamhet för familjer. Annonsering lokalpressen om familjecentralens verksamhet och erbjudande om föräldrastödsgrupper 5

6 Stödja utvecklingen av föräldrastöd -Stödja utveckling av generellt föräldrastöd Uppföljning: Familjecentralen och fältassistenter har under året erbjudit föräldrar föräldrastöd b.l.a småbarnsliv och COPE. Arbetet med att ta fram en strategi/plan för generellt föräldrastöd 0-18 har inte genomförts, pga ovissheten om vad kommande förändringar inom individ- och familjeomsorgens verksamhet innebär för det förebyggande och främjande arbetet. Hälsofrämjande skolutveckling - Stödja utvecklingen av skolans hälsoundervisning - Främja fysisk aktivitet och goda matvanor - Stödja utvecklingen av en god psykosocial miljö i skolan - Stödja utvecklingen av delaktighet från föräldrar i skolans hälsofrämjande arbete Uppföljning Tunaholmsskolan har startat upp ämnesövergripande hälsoarbete. Tidavads skola har utvecklat utomhus idrotten för hela skolan. Hasslerörs skola har utveckla den fysiska aktiviteten på rasterna i skolan. Förskolan Lillgården, Hackan och Stjärndalen arbetar på att ta fram ett en ny gemensam förskola 2012 med inriktning på Hälsa och rörelse. Grangärdets förskola har utvecklat av förskolans hälsoprofil. Samtliga skolor/förskolor och har genomfört eller genomför aktiviteterna som de beviljats medel för läsåret 2011/2012 6

7 Sunda och säkra miljöer och produkter Långsiktiga mål Fortsatt utveckling av det skadeförebyggande arbetet enligt kriterierna för en Säker och trygg kommun. Minska antalet skador bland alla åldersgrupper, miljöer och situationer. Skapa delaktighet i kommunens säkerhets- och trygghetsfrämjande arbete. Utveckla kommunens parker/gröna utemiljöer. Utveckla säkra och stimulerande lek- eller mötesplatser för alla åldrar. En säker och trygg kommun - Fortsätta koordinera och vidareutveckla arbetet samt verka för ett fortsatt engagemang inom Primärvården, kommunens verksamheter, förenings- och näringslivet. - Under året kommer särskilt vikt läggas vid psykisk hälsa suicidprevention i de olika arbetsgrupperna. Uppföljning Mariestad bedriver sedan länge ett systematiskt skadeförebyggande arbete och återutnämndes 2008 som en säker trygg kommun. Arbetet bedrivs i olika arbetsgrupper. Sammanhållande för arbetet är styrgruppen med representanter från arbetsgrupperna: barnsäkerhet, brottsförebyggande arbete, idrottsskador, LOTS, sjö- och issäkerhet, säker och trygg arbetsplats, olycksfällan samt äldresäkerhet. Styrgruppen har haft fyra sammanträden under året. Vi årets sista sammanträde var styrgruppen inbjuden till SCA, där divisionschef Claes Bengtsson berättade om SCA;s strukturerade arbetsmiljöarbete därefter en rundvandring i fabriken. SCA bjöd på en god och trevlig lunch. Två representanter från styrgruppen samt en representant från Folkhälsorådet deltog på den internationella Safe Community Conferens i Falun i september. Safe Community travelling Seminar in Skaraborg Den 6-9 september 2011 arrangerades en internationell Safe Community konferens i Falun. Mariestads kommun tillsammans med Falköping, Skövde, Lidköping och Töreboda fick en förfrågan om att arrangera ett reseseminarium för deltagare från andra länder före internationella konferensen i Falun. Den 2-6 september arrangerade Safe Communities i Skaraborg ett reseseminarium för 16 deltagare från Kina, Japan, Korea, Förenade Arabemiraten och USA. Kommunerna presenterade olika områden inom Safe Community, Mariestad, Is- och Sjösäkerhetsarbetet samt utvecklingen av Safe Communities i Skaraborg Töreboda, Barn- och ungdomsäkerhetsarbete. Skövde, Ungdomsarbete Falköping, Räddningstjänstens arbete samt SOS alarm vid suicid Lidköping, äldresäkerhet och trafiksäkerhet 7

8 Olyckfällan Medborgarkontoret ansvarar för Olycksfällan. De arbetar för att göra den mera lättillgänglig för medborgarna. Medborgarkontoret har tagit emot ca 50 samtal i Olycksfällan. Idrottsskador Arbetsgruppen har varit vilande under året. Idrottsföreningarna MAIF och Korpen är certifierade till Säker och Trygg förening Säker och Trygg arbetsplats Arbetsgruppen består av representanter för Mariestads kommun, fackförbundet Kommunal, Electrolux, SCA, Metsä-Tissue och Kinnekullehälsan. Sammankallande har under året varit Lena Järpsjö, Kinnekullehälsan och Jonny Bohb, SCA. Arbetsgruppen har träffats 4 gånger under året. Det har varit ett aktivt deltagande under perioden. Fokusområden för gruppen Säkra och Trygga arbetsplatser har varit tillbudsrapporter sjukstatistik och arbetsmiljösäkerhet. Arbetsgruppen har gjort en skrivelse till KKAB angående trafiksituationen med höga hastigheter på Förrådsgatan. Äldresäkerhet Äldresäkerhetsgruppens består av medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson, Margit Århäll, PRO, Karin Kornblad SPF, Samka Masic-Olsson, enhetschef särskilt boende, Eva Linusson undersköterska hemvården, Ylva Larsson undersköterska särskilt boende, Liselotte Karlsson kommunal arbetsterapeut, Catarina Wallén kommunal sjukgymnast, Anders Skarin kommunens hemfixare, Gunilla Berg, kontaktsjuksköterska Primärvården och Marianne Algefors kommunal distriktssköterska. Gruppen har haft 5 möten under år 2011 Gruppen har under 2011 arbetat med att på olika sätt föra ut kunskap till Mariestads seniorer så att olyckor kan förebyggas, framför allt att minska fall och fallskador. Uppsökande verksamhet: har under året erbjudits till alla som är 78 år och inte har några kommunala insatser. Det är DSK Marianne Algefors och biståndbedömare Annika Palmer som arbetar med detta en heldag i veckan har de besökt 90 st. Tjänsten som hemfixare har blivit permanentad. Hemfixaren är mycket uppskattad och numera känd av Mariestads pensionärer. Äldresäkerhetsgruppen deltog på seniormässan. Den 28 september arrangerade äldresäkerhetsgruppen den nationella informationsaktiviteten peppar, peppar- så minskar vi olyckor bland seniorer på torget. Information om Äldresäkerhet, balansträning, hemfixartjänsten. Polis Erling Zimmerlund pratade enskilt med många äldre om inbrott och ficktjuvar. Han visade kort från händelser och gav tips och råd. Det var ett uppskattat inslag. Försäljning av broddar : Gruppen har vid tre tillfällen under november varit på apoteket hjärtat och informerat om halkolyckor samt sålt halkskydd broddar, till subventionerat pris, totalt såldes 67 par. 8

9 Barn och ungdomssäkerhet Barn och ungdomsreferensgruppen i Mariestad består av representanter från primärvården, barn- och utbildningskontoret Röda Korset och Rädda Barnen. Två representanter från barn och ungdomssäkerhetsgruppen deltog på MSB:s barnsäkerhetskonferens i Karlstad. Gruppen har samtalat med Tekniska förvaltningen om säkra lekmiljöer i Mariestad. Säkerhets 5:an genomfördes som vanligt under tre dagar på Karlsholme under maj månad för samtliga elever i åk 5. Fyra olika stationer bemannades av personal från Räddningstjänsten, kommunens trafiksäkerhetsinformatör och Röda Korset. Information om brandsäkerhet, trafiksäkerhet, hjälmanvändning och första hjälpen. Lokala Trafiksäkerhetsrådet (LOTS) Lokala trafiksäkerhetsrådet har haft två möten under året. LOTS har arrangerat två cykeldagar samt deltagit i EU-projekt, Nordiska cykelstäder med följande teman: -Trygghet och säkerhet - Cykelvägsinventering, standard och åtgärder. -Regelinformation om cykling tillsammans med polismyndigheten -Cykelservice genom cykelvägvisning. -Barn på cykel - Introducera balanscykel/springcykel. Kampanjer med utställning i Stadshuset och på Biblioteket. Utlottning av balanscyklar. Trafiksäkerhetsåtgärder på gator och vägar. Undersökt barns skolvägar Brottsförebyggande arbete Brottsförebyggande rådet i Töreboda och Mariestad är en tvärsektoriell arbetsgrupp med representanter från Polis, Kriminalvården, Socialförvaltning, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunalteknik MTG, Näringslivet, Bostadsbolag och kommunledningskontoret. Organisatoriskt lyder det brottsförebyggande rådet under folkhälsoråden i de två kommunerna. En styrgrupp är tillsatt som består av två ledamöter från respektive folkhälsoråd, denna styrgrupp fungerar som en länk mellan folkhälsoråden och arbetsgruppen. Arbetet har genomförts utifrån samverkansavtalets handlingsplan. För mer information se BRÅ verksamhetsberättelse I slutet av 2011 reviderades samverkansavtalen med polisen för de båda kommunerna. I Mariestad har grannsamverkan under året fått sju nya områden och arbetet fortsätter enligt planeringen. Idag är drygt 3000 hushåll medlemmar i grannsamverkan med ca 250 kontaktpersoner. Polisen gör två brevutskick per år till kontaktpersonerna med information och brottsstatistik. Den lokala arbetsgruppen i Mariestad har haft uppföljningsmöte med ett område utifrån trygghetsvandring 9

10 Ökad fysisk aktivitet Långsiktiga mål Samtliga elever inom för- och grundskola skall erbjudas minst 30 minuters daglig fysisk aktivitet.* Utveckla skolmiljöer som inbjuder till spontan fysisk aktivitet eller lek. Utveckla insatser som stimulerar fysisk aktivitet bland barn, ungdomar och vuxna i anknytning till skola eller arbete. Upprustning av befintliga motionsspår, anläggningar, lekplatser och parker. Rörelseglädje och fysisk aktivitet - Projektet Trampa och gå - Ställ bilen och cykla eller gå istället - Delta i nationella uppmärksamhetsveckan kring matvanor och fysisk aktivitet Ett friskare Sverige Veckan genomförs 9 15 maj - Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet genom samverkan med föreningar - Utveckla fysisk aktivitet inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling - Stödja utvecklingen av miljöer som stimulerar till rörelse och fysisk aktivitet Uppföljning Projektet Trampa och gå - Ställ bilen och cykla eller gå istället Ett projekt för att stimulera och uppmuntra invånarna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner att ställa bilen korta sträckor och cykla och gå istället. Projektet är ett samarbete mellan Agenda 21, Energi- och klimatrådgivningen och Folkhälsoråden i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samt Mariestads trafiksäkerhetsinformatör. Tävlingen har pågått under hela året. Totalt har ca 100 personer deltagit i lag/familj eller i enskilt. Ett friskare Sverige Nationell uppmärksamhetsvecka kring kost och fysisk aktivitet den 9 15 maj. Deltagit i Västra Götlandsregionens kampanj Stegvis. Arrangörer var Folkhälsoenheten Folktandvården, Primärvården i Skaraborg samt Skaraborgs Sjukhus. I Mariestad deltog 151 personer i kommunkampens tipspromenad för en bättre hälsa som genomfördes i Skaraborg den 11 maj. Totalt deltog 1697 personer runt om i Skaraborg i någon av de tipspromenader som arrangerades. Samarbete med föreningar Folkhälsorådet har under året gett stöd till föreningar som på ett eller annat sätt verkat för att stimulera fysisk aktivitet och rörelse bland barn och ungdomar genom stimulansmedel. Följande föreningar har erhållit stimulansmedel: Korpen har genomfört skolklassikern som innebär att mellanstadieelever uppmuntras till att motionera 30 minuter per dag under 4 veckor, delta i Springtime i maj samt arrangera en cykeltur eller tipspromenad på skolan. 21 mellanstadieklasser deltog i skolklassikern. MAIF har fått stöd för sitt arbete med parkloppet för barn mellan 3 12 år. De arrangerade fyra parklopp under april. Sammanlagt deltog 220 barn vid ett eller flera tillfällen. 10

11 Hälsans dag Hälsans dag genomfördes den 24 augusti på Karlsholm Folketspark. Tipspromenad utmed Hälsans stig för att marknadsföra stigen samt för att uppmuntra fysisk aktivet. Det var ca 15 handikappföreningar som deltog och visade sin verksamhet. Demonstration av lätträningsaktivteter, hjärt-lungräddning med mera. Arrangörer av Hälsans dag var Hjärtlungsjukas förening, Reumatikerföreningen i samverkan med Folkhälsorådet och ABF- Skaraborg. Må bra läger får funktionshindrade ungdomar Stöd till må bra läger för funktionshindrade ungdomar mellan år. Idén är att skapa ett läger för ungdomar som inte har så många positiva aktiviteter i vardagen annars och som behöver träna sig att göra aktiviteter utanför hemmet, samtidigt få in positiv kunskap kring kost, motion och social samvaro vilket kan ge en god hälsa. Må bra lägret är ett samarrangemang mellan Götene, Tibro och Mariestads kommuner. Lägret arrangerades på Axvalla folkhögskola. 11

12 Goda matvanor och säkra livsmedel Långsiktiga mål Ge stöd och information till blivande och nyblivna föräldrar om kost/matvanor Förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar. God tandhälsa bland alla kommuninvånare. Goda matvanor för barn och ungdomar - Stödja utvecklingen av skolmåltidsverksamheten genom deltagande i skolmatsakademin - Arrangera en livsstilsdag för samtliga elever i åk 8 - Samverkan i nätverket Goda matvanor Uppföljning: Mariestads kommun deltar i skolmatsakademin som är ett kunskapsnätverk inom Västra Götalandsregionen som syftar till att ge barn och ungdomar en bättre hälsa, en positiv attityd till mat och kunskap om hur valet av livsmedel påverkar vår miljö. Arbetet med att förbättra skolmåltidsverksamheten har påbörjats under hösten i projektet Från Skolmatsal till skolrestaurang Mariestad, Töreboda, Skövde, Tibro och Hjo kommuner som ingår i Kostnätverket Östra Skaraborg har genomfört en gemensam satsning på att förbättra upplevelsen av skolmåltiden och goda matvanor bland barn och ungdomar. Kommunerna har serverat en gemensam matsedel i skolrestaurangerna under vecka 19 Ett friskare Sverige. Bordsryttare med information om kost och fysisk aktivitet har ställts upp i skolrestaurangerna. Mariaskolan och Tunaholmsskolans elever serverades frukost måndag - fredag vecka 19. Elever i åk 4-6 erbjöds frukost i samband med Temadagen Ett friskare Sverige. Idrott- och ledarskapsprogrammet anordnade en temadag i fysisk aktivitet och goda matvanor för elever i åk 4-6. Föreläsning Hungriga barn är rastlösa barn mat och sömn ger hållbar tillväxt med Maria Lennernäs. Hon är professor i beteendeinriktad mat- och måltidskunskap samt hälsovetenskap för skolpersonal på dagen samt en kvällsföreläsning för föräldrar i Skövde. Livsstilsdag åk 8 Samtliga elever (åk 8) har klassvis deltagit i en livsstilsdag under höstterminen och vårterminen. Eleverna har under en förmiddag i smågrupper fått träffa en dietist samt personal från Folktandvården och ungdomsmottagningen. Ämnen som diskuterats har varit vad och hur man bör äta för att må bra men också hur man kan skydda sina tänder från erosionsskador och kariesangrepp. Ungdomsmottagningen har genom värderingsövningar samtalat med eleverna kring områden som vänskap, relationer och kärlek samt visat ungdomsmottagningens lokaler. Samverkansgruppen för goda matvanor har under året haft ett möte. Gruppen består av representanter från förskolan, skolhälsovården, tandvården, livsstilsmottagningen och familjecentralen. Syftet är att samverka och utbyta kunskaper och erfarenheter. 12

13 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande Långsiktiga mål Minska andelen gravida kvinnor som röker. Minska andelen ungdomar under 18 år som använder tobak. Minska andelen ungdomar under 18 år som regelbundet dricker alkohol. Fortsatt arbete med studiecirklarna Att våga se att bry sig. Utveckla ytterligare förebyggande insatser för att senarelägga alkoholdebuten bland ungdomar. Alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetsmål. - Utveckla nätverk och drogförebyggande arbetet med ungdomar genom nätverket FÖDAS(Förvaltnings Övergripande Drog- och Alkohol samverkan) - Genomföra en hälso- och drogvaneundersökning i åk 9 - Tobaksförebyggande arbete i skolan för att minska tobaksbruket bland högstadieelever. - Stödja föreningar som arbetar för att engagera föräldrar och andra vuxna i frågor som rör alkohol, narkotika och tobak. Uppföljning: Förvaltningsövergripande Drog- och Alkohol Samverkan Arbetsgruppen FÖDAS (Förvaltningsövergripande Drog- och Alkohol Samverkan) arbetade under året vidare med representanter från skolan, socialtjänsten, folkhälsoenheten polisen och BUP. FÖDAS -gruppen bjöd in Töreboda och Gullspångs kommuner till ett gemensamt möte med temat Hur arbetar vi tillsammans kring Ungdomar och droger. FÖDAS gruppen arrangerade den 23 februari förläsning med minimässa på Tunaholmsskolan för föräldrar i åk 7. Föreläsningen Att coacha sig själv och sin tonåring till bra relationer med Mia Börjesson, socionom och coach. Efter föreläsning arrangerades en minimässa Vilket stöd kan du få som tonårsförälder. På minimässan deltog skolhälsovård, Barn- och ungdomspsykiatrin, Polisen, familjebehandligen, ungdomsmottagningen och barn- och ungdomsgruppen på Socialtjänsten. FÖDAS-gruppen deltog i FHI:s nationella informationsinsatsen, TÄNK OM. Brevutskick till alla föräldrar i åk 7-9 samt gymnasiet åk 1-2 inför skolavslutningen med broschyren Tänk Om och information från fältassistenterna om stöd i sin föräldraroll. Syftet är att förmedla kunskap kring våra ungdomar och alkohol. Gemensam avsändare var barn- och ungdomsenheten på socialtjänsten, polisen, skolan samt folkhälsoenheten. Påverkansprojekt mot tobak Påverkansprojektet mot tobaksanvändning åk 7 och åk 8 pågår under läsåret 2011/2012 Elever från Idrotts- och ledarskapsprogrammet på Vadsbogymnasiet har information om tobak samt övningar och diskussioner om kompistryck och hur påverkar kompisar mina beslut. 13

14 Hälso- och drogvaneundersökning i åk 9 samt åk 2 på gymnasiet genomfördes i november. Redovisning kommer att ske våren SF- bioreklam mot cannabis Mariestad, Skövde, Skara och Lidköpings kommuner har gemensamt tagit fram en anticannabisfilm. Filmen sändes på SF biografer under perioden november 2011-januari 2012, för att motverka att ungdomar provar på cannabis och använder cannabis. Folkhälsorådet har stöttat drogfria arrangemang för ungdomar blaelevbal för åk 9, som arrangerades av högstadieskolornas elevråd. Syftet var att skapa bra relationer och stärka banden mellan ungdomarna på de olika skolorna. 14

15 Ekonomisk redovisning 2011 Intäkter: Kommunstyrelsen i Mariestads kommun samt Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg satsar vardera 10 kr/invånare. Folkhälsorådets totala budget är kronor. Folkhälsoplanerarens tjänst finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Övergripande hälsofrämjande arbete Budget Förbrukat Utveckling av en hälsofrämjande kommun Utveckling av nya folkhälsoinsatser Kultur och Hälsa Fokusområde Skaraborg Det goda livet Psykisk hälsa - förebygga suicid Stödja utvecklingen av FAmC Pärlan Stödja utvecklingen av föräldrastöd Hälsofrämjande skolutveckling Miljöer och produkter En säker och trygg kommun Brottsförebyggande arbete Fysisk aktivitet Rörelseglädje och fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Goda matvanor för barn och ungdomar Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Alkohol- och drogförebyggande arbete SUMMA Det är ett överskott inom målområdet Minskat bruk av tobak, alkohol.. pga av att några aktiviteter /projekt för minskat bruk av tobak och alkohol har avslutats under året och arbetet med att ta fram nya insatser pågår. Det gav möjlighet till att arrangera Safe Community Travelling Seminar in Skaraborg samt att delta på den internationella Safe Community Conferense i Falun i september. Av kr har kr förbrukats under Återstår gör ca 2000 kr som kommer att fördelas mellan kommunen och regionen. Summa 1000 kr kommer att återbetalas till Västra Götalansregionen HSN Östra Skaraborg. 15

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Sammanfattning I Mariestads kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Med utgångspunkt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsberättelse 2013 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsberättelse 2013 Folkhälsorådet Mariestads kommun Inledning Folkhälsoarbetet i Mariestads kommun har varit riktat till hela befolkningen. Folkhälsorådet har prioriterat tidiga insatser till barn

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete En god hälsa på lika villkor s. 3 Folkhälsorådet i Härryda kommun s. 3 Folkhälsoinsatser 2015 s. 4 1 s. 4 Alla Härrydabor har

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse 2011 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL... 1 ORGANISATION... 1 MÅL FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2011... 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET...

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Innehåll Folkhälsorådet... 1 Hjo kommun... 1 Verksamhetsplan 2011... 1 Inledning... 3 Folkhälsan ett samhällsansvar... 3 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Folkhälsorådet...

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare Folkhälsorådet 2015-05-22 1 Plats och tid Konferens Lumber och Karle Kvänum, 22 maj 2015, klockan 09.00-12.00 ande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S),

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsplan 2004 Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 Folkhälsoenheten Skaraborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRIORITERADE OMRÅDEN 2004 3 1. Förankra & marknadsföra folkhälsoarbetet 4 2. Dialog

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 Folkhälsorådets uppgift... 5 BEREDNINGSGRUPPEN...

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2009

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2009 Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2009 SAMMANFATTNING Under 2009 har folkhälsorådet, utifrån den tagna verksamhetsplanen genomfört och följt upp olika insatser relaterade till de nationella

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Övergripande mål för Falköpings kommuns välfärds/folkhälsoarbete: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Delaktighet och

Läs mer

Sida 1(1) BESLUTSUNDERLAG. Datum 2015-02-17. Folkhälsorådet. Ärende. Beslutsunderlag. 2 Folkhälsorådets. verksamhetsberättelse 2014

Sida 1(1) BESLUTSUNDERLAG. Datum 2015-02-17. Folkhälsorådet. Ärende. Beslutsunderlag. 2 Folkhälsorådets. verksamhetsberättelse 2014 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-17 Sida 1(1) Folkhälsorådet Ärende Beslutsunderlag 2 Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2014 Essunga kommun--------------: Verksamhetsberättelse för folkhälsorådet i Essunga

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare Catarina Asberg Vikarierande folkhälsosamordnare

Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare Catarina Asberg Vikarierande folkhälsosamordnare BENGTSFORS KOMMUN Plats och tid Sammanträdesrum Egersknatten, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 09.00-11.45. 1 (12) ande Ledamöter Per Eriksson (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 1 Inledning Folkhälsorådet har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att revidera det Alkohol- och drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 16 oktober

Läs mer

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2013-10-10 1 Plats och tid Alléskolan, 10 oktober 2013, klockan 09.00-12.00 Beslutande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M),

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-06 Innehållsförteckning 24 Föregående protokoll... 28 25 Brottsförebyggande... 29 26 Verksamhetsplan - utkast... 31 27 Rapport från konferens...

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL... 4 ORGANISATION... 4 MÅL FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2008... 4 PRIORITERADE OMRÅDEN:... 4 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET...

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Falköpings kommun Folkhälsoarbete i Falköpings kommun Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Folkhälsorådet 2009-10-19 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Folkhälsorådet 2009-10-19 1 Folkhälsorådet 2009-10-19 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bikupan, Kommunhuset, Vara kl 13.30-16.30 Beslutande Kjell Gustafsson (C),SN, ordf. Marie Pehrsson (M) BIN Håkan Svensson (M), KS Yvonne Breman

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Föregående protokoll... 2 2 Val av vice ordförande... 3 3 Uppföljning av verksamhetsplan/revidering av verksamhetsplan... 4 4 Mötesdatum 2011... 5 5 Presentation av Polismyndighetens

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar för en god hälsa i Mora kommun krävs samarbete mellan kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård,

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET Verksamhetsberättelse 2013 4 jan Godk ua änd r i d 2 en 0 2 1 5 0 f 4 eb 4 ru 4 ar 44 i 2 01 4

FOLKHÄLSORÅDET Verksamhetsberättelse 2013 4 jan Godk ua änd r i d 2 en 0 2 1 5 0 f 4 eb 4 ru 4 ar 44 i 2 01 4 FOLKHÄLSORÅDET Verksamhetsberättelse 2013 4 Godkänd januari den 201044444 25 februari 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 1:1 Folkhälsorådets ledamöter med ersättare 2013... 3 1:2 Verksamhetskontakter/Adjungerande

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Blå huset, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Carola Eriksson (S) Rose-Marie

Läs mer

Folkhälsorådet 2014-08-21 1

Folkhälsorådet 2014-08-21 1 Folkhälsorådet 2014-08-21 1 Plats och tid Vedum skola 21 augusti 2014 klockan 8.30-11.45 Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC SN Rezkar Mohamad (S),

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT HÄRRYDA KOMMUN 2007

VÄLFÄRDSBOKSLUT HÄRRYDA KOMMUN 2007 VÄLFÄRDSBOKSLUT HÄRRYDA KOMMUN Folkhälsorådet Innehåll Inledning s. 1 Självupplevd hälsa s. 2 1. Delaktighet och inflytande i samhället s. 2 Valdeltagande s. 2 2. Trygga och goda uppväxtvillkor s. 2 Förvärvsfrekvens

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Elisabeth Svenander, primärvårdschef Björn Ulveland, klinikchef Folktandv. Anna Stadig-Pilhagen, folkhälsopl. Inger Kåryd, sekreterare ANSLAG/BEVIS

Elisabeth Svenander, primärvårdschef Björn Ulveland, klinikchef Folktandv. Anna Stadig-Pilhagen, folkhälsopl. Inger Kåryd, sekreterare ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet 2010-02-16 1 Plats och tid Sammanträdesrum Kätten, Kommunhuset, Vara kl.9.00-12.00 Beslutande Kjell Gustafsson (C), SN, ordf. Marie Pehrsson (M), BIN Håkan

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för det gemensamma folkhälsoarbetet 2013 mellan HSN och Borås Stad

Verksamhetsberättelse. för det gemensamma folkhälsoarbetet 2013 mellan HSN och Borås Stad Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2013 mellan HSN och Borås Stad 1 Bakgrund Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av de insatser som finansierats av folkhälsomedel i

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats: Bullarsalen, Kommunhuset Tid: måndag 20 oktober kl. 13.00-16.00 Justerare utses. Dagordningen godkännes. Ärenden 1. Föregående möte och protokoll 2. Rapporter 3. Rapporter

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

PROTOKOLL 2012-01-17. Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Kompassen (plan 4) kl. 13:30-15:45. Ylva Bryngelsson. Nicklas Attefjord. Justerandes signatur

PROTOKOLL 2012-01-17. Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Kompassen (plan 4) kl. 13:30-15:45. Ylva Bryngelsson. Nicklas Attefjord. Justerandes signatur SAMMANTRÄDE Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Kompassen (plan 4) kl. 13:30-15:45 LEDAMÖTER Elving Andersson (c) Kommunstyrelsen Caroline Henriksson (fp) Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord (mp) Hälso- och

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-11-12. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-11-12. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Sammanträde Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Ledamöter AnnaTora Jonsson Kommunstyrelsen Elving Andersson Kommunstyrelsen Ingemar Samuelsson Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord Hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

Hans Sternbro, ordförande

Hans Sternbro, ordförande Protokoll fört vid sammanträde 2012-09-19 Plats och tid för sammanträde: Miljökontoret, Orsa Klockan 09.00 11.45. Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Anne-Marie Fröjdh, socialnämnden Carl-Erik Wohlmer,

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 16 maj 2013 klockan 13.15 16.00 1 Beslutande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Sammanträdesdag Innehåll 12 Föregående protokoll... 14 13 Lägesredogörelse... 15 14 Handlingsplan 2015-2018... 16 15 Fallprevention... 17 16 Jämlik hälsa

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Folkhälsorådet i Vara kommun. Verksamhetsberättelse. Antagen av folkhälsorådet 2014-02-06

Folkhälsorådet i Vara kommun. Verksamhetsberättelse. Antagen av folkhälsorådet 2014-02-06 Folkhälsorådet i Vara kommun Verksamhetsberättelse 2013 Antagen av folkhälsorådet 2014-02-06 Inledning Folkhälsorådet i Vara Kommun är en samfinansierad verksamhet mellan Vara Kommun och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

PROTOKOLL 2013-12-10 FOLKHÄLSORÅDET

PROTOKOLL 2013-12-10 FOLKHÄLSORÅDET 1 Plats och tid NOVA Mat och möten kl.8.30 12.00 Beslutande Ersättare Monica Hanson (ordf.) (KS) Mats Häggner (KS) Kalle Blomgren (HSN) Ulrik Hammar (HSN) Lars-Erik Strömbergson (HSN) Mariana Ekberg (HSN)

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Föreläsning om droger... 4 4 Räddningstjänsten... 5 5 Folkhälsoplan

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2013-02-21 1

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2013-02-21 1 Folkhälsorådet 2013-02-21 1 Plats och tid Kommunhuset 21 februari 2013 kl. 08.30-12.15 ande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Thore Svenson (M), SOC

Läs mer