Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011

2 Inledning Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan regleras i ett avtal vars syfte är att förstärka och utveckla det lokala folkhälsoarbetet. I folkhälsorådets uppgift ingår att utveckla och samordna det lokala folkhälsoarbetet och verka för att folkhälsofrågorna integreras i förvaltningarnas verksamhet. Under 2011 har folkhälsorådet valt att prioritera och lägga tonvikten på följande fyra målområden. Den prioriterade målgrupperna är barn, ungdomar och särskilt utsatta grupper med fokus på psykisk hälsa Miljöer och produkter Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Mariestads kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg avsätter enligt avtal 10 kr/invånare var till Folkhälsorådet. Sammanlagt har Folkhälsorådet kr att disponera för folkhälsoinsatser. Folkhälsoråd Jens Söder (s) Ordförande (Kommunstyrelsen) Christer Dalvik (map) Ledamot (Kommunstyrelsen) Johan Abrahamsson (m) Ledamot (Kommunstyrelsen) Tommy Pettersson Friberg(s)Ledamot (Barn och utbildningsnämnden) Leif Jonegård (fp) Ledamot (Barn och utbildningsnämnden) Marianne Kjellquist (s) Ledamot (Socialnämnden) Björn Fagerlund (m) Ledamot (Socialnämnden) Åsa Olsson (v) Vice ordförande (Hälso- och sjukvårdsnämnden 10) Anitha Welander (m) Ledamot (Hälso- och sjukvårdsnämnden 10) Gunilla Carlsson Folkhälsoplanerare Folkhälsoenheten Folkhälsorådet har haft sex protokollförda sammanträden under året. Folkhälsorådets ledningsgrupp har haft möte tillsammans med folkhälsoråd vid ett tillfälle. 2

3 Att skapa samhälliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Vison Friska och trygga kommuninvånare med den bästa livskvalitén Utveckling av en hälsofrämjande kommun - Stödja och medverka till utvecklingen av en hälsofrämjande kommun - Gemensam fortbildningsdag med Folkhälsoråden i Töreboda och Gullspångs kommuner - Fortbildning till folkhälsorådets ledamöter och kommunens tjänstemän för ökad kunskap om individens hälsa, folkhälsa och folkhälsoarbete genom konferenser och kurser. - Implementera ett hälsofrämjande tankesätt i nämnder och förvaltningar i kommunen. - Marknadsföring av folkhälsa - Revidering av folkhälsoplan Uppföljning: En gemensam fortbildningsdag genomfördes den 8 november Folkhälsa och Socioekonomi- Vad kostar utanförskapet samhället för Folkhälsorådens politiker och ledande tjänstemän i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Föreläsare vare Bodil Edler, Folkhälsoinstitutet presenterade folkhälsopolitisk rapport. Presentation och diskussion av Mariestad- och Törebodas kommuner samt Hälso- och sjukvårdskansliet rapporter/case som de arbetat med i socioekonomisk utbildning. Därefter presenterade Gullspång goda exempel på folkhälsoarbete. Studieförbunden presenterade sitt arbete och samverkan med kulturförvaltningen, Folkhälsan. Introduktionsdag Folkhälsa i mars för politiker i folkhälsoråden i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, Presentation av folkhälsa och folkhälsoarbete på Tekniska nämnden och socialnämnden ledningsgruppen mfl nämnder och förvaltningar. Revideringen av folkhälsoplanen påbörjades under fortbildningsdagen Investera i Folkhälsa Ett nytt förslag till folkhälsoplan är framtagen. Folkhälsorådet beslutade att avvakta med beslut om ny folkhälsoplan tills kommunfullmäktiges åtgärdspaket för en långsiktig hållbar ekonomi i Mariestads kommun har beslutats. Utveckling av nya folkhälsoinsatser Stimulera och utveckla nya folkhälsoinsatser som syftar till att: - Ökad fysisk aktivet och goda matvanor - Skjuta upp debuten och minska användningen av tobak, alkohol, narkotika bland tonåringar - Främja psykisk hälsa - suicidprevention 3

4 Uppföljning: Seniormässa Seniormässan Det ska vá gött å leva den 24 augusti genomfördes på Karlsholme Folkets park. Föreläsare var Lena Maria Klingvall, Våga drömma, om att se framåt och ta vara på möjligheter trots handikapp. Bosse bildoktorn Andersson talade om vad man bör tänka på när man blir äldre vad gäller bilinköp samt trafiken. Claes Astin kåserad om det goda livet som äldre. Mässa bestod av ca 45 utställare från primärvården kommunen, pensionärsorganisationer, föreningar näringsliv mm. Det var ca besökare på seniormässan. Mässan anordnades av Folkhälsorådet, Pensionärsorganisationerna (PRO, SKPF, SPF, SPRF samt RPG) samt Kommunen. Vadsbogymnasiet treåriga projekt för en god psykisk hälsa och psykosocialmiljö Vadsbogymnasiet har ett treårigt projekt för att främja en god psykisk hälsa och en god psykosocialmiljö på skolan. I projektet ingår många delar bla. föreläsningen Självskadeoch suicidalt beteende hos ungdomar med Lars Fjellman, Aktiviteter med Vadsbos Änglar, filmvisning Älska mig och klassdiskussioner åk 1, samt studieresa till Lagmansgymnasiet i Vara. Socioekonomisk utbildning Bättre att stämma i bäcken än i ån Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och ekonomikontoret har under året deltagit på socioekonomisk utbildning för Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Arbetet presenterades för politiker och ledande tjänstemän på Strategidagen för folkhälsa den 8 november Kultur och Hälsa - Utveckla området kultur och hälsa, ur ett hälsofrämjande perspektiv - Utveckla samverkans strategier med studieförbunden genom ett rådslag Uppföljning: Nätverket Livstil och Hälsa med kulturförvaltningarna, Folkhälsoenheten i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, studieförbunden, Studiefrämjandet, SISU, Sensus, NBV, Bilda, Medborgarskolan, ABF och Vuxenskolan har haft fyra möten under året Genomförde ett rådslag med studieförbunden i Norra Skaraborg Folkhälsoenheten samt kulturförvaltningarna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner i syftet att utveckla området kultur och hälsa. Studieförbunden i samverkan arrangerade den 27 augusti en inspirationsdag på Karlsholme Folkets park. Syftet var att visa studieförbundens verksamhet med fokus på livsstilsfrågor. Inspirationsdagen ingår i Västra Götalands regions projekt Kost och motion med studieförbunden. Fokusområde i Skaraborg Det goda livet Konferensen Det goda livet Skara den 2 november Fokusområde för folkhälsoarbetet i Skaraborg är barn- och ungdomars psykiska hälsa. Den 2 november arrangerades konferensen idébytardag Det goda livet. Det var Skara kommun som var värdkommun för arrangemanget. Konferensen idébytardagen tog sikte på framtida 4

5 utmaningar inom folkhälsoarbetet för barn och ungdomar. Föreläsare var Anita Linell, Statens folkhälsoinstitut, Kenneth Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott, Sofia Rasmussen och Karin Andersson, Kairos Future, Ingvar Nilsson, nationalekonom samt många intressanta föreläsare som presenterade exempel från Skaraborg. Moderator under dagen var journalisten Kattis Ahlström. Konferensen besöktes av ca 300 deltagare. I samband med konferensen delades det ut ett pris till Skaraborgs bästa barn och ungdomsledare. Arrangörer till konferensen var Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsbildningsförbund och Skara kommun Fokusområde Psykisk hälsa - Öka förståelsen och kunskapen kring psykisk ohälsa och suicid i första hand för personal som möter barn, ungdomar och unga vuxna Uppföljning: En gemensam arbetsgrupp för psykisk hälsa - suicid i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner med representanter från skolan, socialtjänst, primärvård och folkhälsoenheten. Mötena under året har varit för att öka kunskapen inom området och ta del av erfarenheter och arbete med psykisk hälsa och suicid från andra kommuner och organisationer. Tre utbildningstillfällen har genomförts i Se mig, Hör mig, Berör mig... Psykisk livräddning Suicidprevention för unga. Under våren anordnades det ett utbildningstillfälle som var speciellt arrangerat för socialtjänst, primärvård, BUP, elevhälsa samt politiker. Under hösten hölls två utbildningstillfällen för skolpersonal. 300 personer inom dessa grupper har nu tagit del av denna utbildningsmetod. Folkhälsoplanerarna i Mariestad, Töreboda har under året varit med vid tre konferenstillfällen arrangerade av Västra Götalandsregionen och berättat om arbetet med psykisk hälsa, pågående arbete, erfarenheter samt fortsatta arbetet. En kvällsföreläsning i Psykisk livräddning arrangerades i oktober i samarbete med studieförbunden för studieförbundens medlemsorganisationer och handikappföreningarnas medlemmar i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Det var 80 personer på föreläsningen. Stödja utvecklingen av familjecentralen Pärlans verksamhet - Stödja utvecklingen av samverkan mellan yrkesgrupperna på familjecentralen och med andra aktörer. - Utveckla och erbjuda mer stöd till föräldrarna i sin föräldraroll. Uppföljning Stöd till utvecklingsdagar för yrkesgrupperna på familjecentralen, utvecklingsträffar med samverkanspartners i familjecentralens föräldragruppsprogram samt deltagit på nationella nätverk. Arrangerat lägerverksamhet för familjer. Annonsering lokalpressen om familjecentralens verksamhet och erbjudande om föräldrastödsgrupper 5

6 Stödja utvecklingen av föräldrastöd -Stödja utveckling av generellt föräldrastöd Uppföljning: Familjecentralen och fältassistenter har under året erbjudit föräldrar föräldrastöd b.l.a småbarnsliv och COPE. Arbetet med att ta fram en strategi/plan för generellt föräldrastöd 0-18 har inte genomförts, pga ovissheten om vad kommande förändringar inom individ- och familjeomsorgens verksamhet innebär för det förebyggande och främjande arbetet. Hälsofrämjande skolutveckling - Stödja utvecklingen av skolans hälsoundervisning - Främja fysisk aktivitet och goda matvanor - Stödja utvecklingen av en god psykosocial miljö i skolan - Stödja utvecklingen av delaktighet från föräldrar i skolans hälsofrämjande arbete Uppföljning Tunaholmsskolan har startat upp ämnesövergripande hälsoarbete. Tidavads skola har utvecklat utomhus idrotten för hela skolan. Hasslerörs skola har utveckla den fysiska aktiviteten på rasterna i skolan. Förskolan Lillgården, Hackan och Stjärndalen arbetar på att ta fram ett en ny gemensam förskola 2012 med inriktning på Hälsa och rörelse. Grangärdets förskola har utvecklat av förskolans hälsoprofil. Samtliga skolor/förskolor och har genomfört eller genomför aktiviteterna som de beviljats medel för läsåret 2011/2012 6

7 Sunda och säkra miljöer och produkter Långsiktiga mål Fortsatt utveckling av det skadeförebyggande arbetet enligt kriterierna för en Säker och trygg kommun. Minska antalet skador bland alla åldersgrupper, miljöer och situationer. Skapa delaktighet i kommunens säkerhets- och trygghetsfrämjande arbete. Utveckla kommunens parker/gröna utemiljöer. Utveckla säkra och stimulerande lek- eller mötesplatser för alla åldrar. En säker och trygg kommun - Fortsätta koordinera och vidareutveckla arbetet samt verka för ett fortsatt engagemang inom Primärvården, kommunens verksamheter, förenings- och näringslivet. - Under året kommer särskilt vikt läggas vid psykisk hälsa suicidprevention i de olika arbetsgrupperna. Uppföljning Mariestad bedriver sedan länge ett systematiskt skadeförebyggande arbete och återutnämndes 2008 som en säker trygg kommun. Arbetet bedrivs i olika arbetsgrupper. Sammanhållande för arbetet är styrgruppen med representanter från arbetsgrupperna: barnsäkerhet, brottsförebyggande arbete, idrottsskador, LOTS, sjö- och issäkerhet, säker och trygg arbetsplats, olycksfällan samt äldresäkerhet. Styrgruppen har haft fyra sammanträden under året. Vi årets sista sammanträde var styrgruppen inbjuden till SCA, där divisionschef Claes Bengtsson berättade om SCA;s strukturerade arbetsmiljöarbete därefter en rundvandring i fabriken. SCA bjöd på en god och trevlig lunch. Två representanter från styrgruppen samt en representant från Folkhälsorådet deltog på den internationella Safe Community Conferens i Falun i september. Safe Community travelling Seminar in Skaraborg Den 6-9 september 2011 arrangerades en internationell Safe Community konferens i Falun. Mariestads kommun tillsammans med Falköping, Skövde, Lidköping och Töreboda fick en förfrågan om att arrangera ett reseseminarium för deltagare från andra länder före internationella konferensen i Falun. Den 2-6 september arrangerade Safe Communities i Skaraborg ett reseseminarium för 16 deltagare från Kina, Japan, Korea, Förenade Arabemiraten och USA. Kommunerna presenterade olika områden inom Safe Community, Mariestad, Is- och Sjösäkerhetsarbetet samt utvecklingen av Safe Communities i Skaraborg Töreboda, Barn- och ungdomsäkerhetsarbete. Skövde, Ungdomsarbete Falköping, Räddningstjänstens arbete samt SOS alarm vid suicid Lidköping, äldresäkerhet och trafiksäkerhet 7

8 Olyckfällan Medborgarkontoret ansvarar för Olycksfällan. De arbetar för att göra den mera lättillgänglig för medborgarna. Medborgarkontoret har tagit emot ca 50 samtal i Olycksfällan. Idrottsskador Arbetsgruppen har varit vilande under året. Idrottsföreningarna MAIF och Korpen är certifierade till Säker och Trygg förening Säker och Trygg arbetsplats Arbetsgruppen består av representanter för Mariestads kommun, fackförbundet Kommunal, Electrolux, SCA, Metsä-Tissue och Kinnekullehälsan. Sammankallande har under året varit Lena Järpsjö, Kinnekullehälsan och Jonny Bohb, SCA. Arbetsgruppen har träffats 4 gånger under året. Det har varit ett aktivt deltagande under perioden. Fokusområden för gruppen Säkra och Trygga arbetsplatser har varit tillbudsrapporter sjukstatistik och arbetsmiljösäkerhet. Arbetsgruppen har gjort en skrivelse till KKAB angående trafiksituationen med höga hastigheter på Förrådsgatan. Äldresäkerhet Äldresäkerhetsgruppens består av medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson, Margit Århäll, PRO, Karin Kornblad SPF, Samka Masic-Olsson, enhetschef särskilt boende, Eva Linusson undersköterska hemvården, Ylva Larsson undersköterska särskilt boende, Liselotte Karlsson kommunal arbetsterapeut, Catarina Wallén kommunal sjukgymnast, Anders Skarin kommunens hemfixare, Gunilla Berg, kontaktsjuksköterska Primärvården och Marianne Algefors kommunal distriktssköterska. Gruppen har haft 5 möten under år 2011 Gruppen har under 2011 arbetat med att på olika sätt föra ut kunskap till Mariestads seniorer så att olyckor kan förebyggas, framför allt att minska fall och fallskador. Uppsökande verksamhet: har under året erbjudits till alla som är 78 år och inte har några kommunala insatser. Det är DSK Marianne Algefors och biståndbedömare Annika Palmer som arbetar med detta en heldag i veckan har de besökt 90 st. Tjänsten som hemfixare har blivit permanentad. Hemfixaren är mycket uppskattad och numera känd av Mariestads pensionärer. Äldresäkerhetsgruppen deltog på seniormässan. Den 28 september arrangerade äldresäkerhetsgruppen den nationella informationsaktiviteten peppar, peppar- så minskar vi olyckor bland seniorer på torget. Information om Äldresäkerhet, balansträning, hemfixartjänsten. Polis Erling Zimmerlund pratade enskilt med många äldre om inbrott och ficktjuvar. Han visade kort från händelser och gav tips och råd. Det var ett uppskattat inslag. Försäljning av broddar : Gruppen har vid tre tillfällen under november varit på apoteket hjärtat och informerat om halkolyckor samt sålt halkskydd broddar, till subventionerat pris, totalt såldes 67 par. 8

9 Barn och ungdomssäkerhet Barn och ungdomsreferensgruppen i Mariestad består av representanter från primärvården, barn- och utbildningskontoret Röda Korset och Rädda Barnen. Två representanter från barn och ungdomssäkerhetsgruppen deltog på MSB:s barnsäkerhetskonferens i Karlstad. Gruppen har samtalat med Tekniska förvaltningen om säkra lekmiljöer i Mariestad. Säkerhets 5:an genomfördes som vanligt under tre dagar på Karlsholme under maj månad för samtliga elever i åk 5. Fyra olika stationer bemannades av personal från Räddningstjänsten, kommunens trafiksäkerhetsinformatör och Röda Korset. Information om brandsäkerhet, trafiksäkerhet, hjälmanvändning och första hjälpen. Lokala Trafiksäkerhetsrådet (LOTS) Lokala trafiksäkerhetsrådet har haft två möten under året. LOTS har arrangerat två cykeldagar samt deltagit i EU-projekt, Nordiska cykelstäder med följande teman: -Trygghet och säkerhet - Cykelvägsinventering, standard och åtgärder. -Regelinformation om cykling tillsammans med polismyndigheten -Cykelservice genom cykelvägvisning. -Barn på cykel - Introducera balanscykel/springcykel. Kampanjer med utställning i Stadshuset och på Biblioteket. Utlottning av balanscyklar. Trafiksäkerhetsåtgärder på gator och vägar. Undersökt barns skolvägar Brottsförebyggande arbete Brottsförebyggande rådet i Töreboda och Mariestad är en tvärsektoriell arbetsgrupp med representanter från Polis, Kriminalvården, Socialförvaltning, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunalteknik MTG, Näringslivet, Bostadsbolag och kommunledningskontoret. Organisatoriskt lyder det brottsförebyggande rådet under folkhälsoråden i de två kommunerna. En styrgrupp är tillsatt som består av två ledamöter från respektive folkhälsoråd, denna styrgrupp fungerar som en länk mellan folkhälsoråden och arbetsgruppen. Arbetet har genomförts utifrån samverkansavtalets handlingsplan. För mer information se BRÅ verksamhetsberättelse I slutet av 2011 reviderades samverkansavtalen med polisen för de båda kommunerna. I Mariestad har grannsamverkan under året fått sju nya områden och arbetet fortsätter enligt planeringen. Idag är drygt 3000 hushåll medlemmar i grannsamverkan med ca 250 kontaktpersoner. Polisen gör två brevutskick per år till kontaktpersonerna med information och brottsstatistik. Den lokala arbetsgruppen i Mariestad har haft uppföljningsmöte med ett område utifrån trygghetsvandring 9

10 Ökad fysisk aktivitet Långsiktiga mål Samtliga elever inom för- och grundskola skall erbjudas minst 30 minuters daglig fysisk aktivitet.* Utveckla skolmiljöer som inbjuder till spontan fysisk aktivitet eller lek. Utveckla insatser som stimulerar fysisk aktivitet bland barn, ungdomar och vuxna i anknytning till skola eller arbete. Upprustning av befintliga motionsspår, anläggningar, lekplatser och parker. Rörelseglädje och fysisk aktivitet - Projektet Trampa och gå - Ställ bilen och cykla eller gå istället - Delta i nationella uppmärksamhetsveckan kring matvanor och fysisk aktivitet Ett friskare Sverige Veckan genomförs 9 15 maj - Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet genom samverkan med föreningar - Utveckla fysisk aktivitet inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling - Stödja utvecklingen av miljöer som stimulerar till rörelse och fysisk aktivitet Uppföljning Projektet Trampa och gå - Ställ bilen och cykla eller gå istället Ett projekt för att stimulera och uppmuntra invånarna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner att ställa bilen korta sträckor och cykla och gå istället. Projektet är ett samarbete mellan Agenda 21, Energi- och klimatrådgivningen och Folkhälsoråden i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samt Mariestads trafiksäkerhetsinformatör. Tävlingen har pågått under hela året. Totalt har ca 100 personer deltagit i lag/familj eller i enskilt. Ett friskare Sverige Nationell uppmärksamhetsvecka kring kost och fysisk aktivitet den 9 15 maj. Deltagit i Västra Götlandsregionens kampanj Stegvis. Arrangörer var Folkhälsoenheten Folktandvården, Primärvården i Skaraborg samt Skaraborgs Sjukhus. I Mariestad deltog 151 personer i kommunkampens tipspromenad för en bättre hälsa som genomfördes i Skaraborg den 11 maj. Totalt deltog 1697 personer runt om i Skaraborg i någon av de tipspromenader som arrangerades. Samarbete med föreningar Folkhälsorådet har under året gett stöd till föreningar som på ett eller annat sätt verkat för att stimulera fysisk aktivitet och rörelse bland barn och ungdomar genom stimulansmedel. Följande föreningar har erhållit stimulansmedel: Korpen har genomfört skolklassikern som innebär att mellanstadieelever uppmuntras till att motionera 30 minuter per dag under 4 veckor, delta i Springtime i maj samt arrangera en cykeltur eller tipspromenad på skolan. 21 mellanstadieklasser deltog i skolklassikern. MAIF har fått stöd för sitt arbete med parkloppet för barn mellan 3 12 år. De arrangerade fyra parklopp under april. Sammanlagt deltog 220 barn vid ett eller flera tillfällen. 10

11 Hälsans dag Hälsans dag genomfördes den 24 augusti på Karlsholm Folketspark. Tipspromenad utmed Hälsans stig för att marknadsföra stigen samt för att uppmuntra fysisk aktivet. Det var ca 15 handikappföreningar som deltog och visade sin verksamhet. Demonstration av lätträningsaktivteter, hjärt-lungräddning med mera. Arrangörer av Hälsans dag var Hjärtlungsjukas förening, Reumatikerföreningen i samverkan med Folkhälsorådet och ABF- Skaraborg. Må bra läger får funktionshindrade ungdomar Stöd till må bra läger för funktionshindrade ungdomar mellan år. Idén är att skapa ett läger för ungdomar som inte har så många positiva aktiviteter i vardagen annars och som behöver träna sig att göra aktiviteter utanför hemmet, samtidigt få in positiv kunskap kring kost, motion och social samvaro vilket kan ge en god hälsa. Må bra lägret är ett samarrangemang mellan Götene, Tibro och Mariestads kommuner. Lägret arrangerades på Axvalla folkhögskola. 11

12 Goda matvanor och säkra livsmedel Långsiktiga mål Ge stöd och information till blivande och nyblivna föräldrar om kost/matvanor Förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar. God tandhälsa bland alla kommuninvånare. Goda matvanor för barn och ungdomar - Stödja utvecklingen av skolmåltidsverksamheten genom deltagande i skolmatsakademin - Arrangera en livsstilsdag för samtliga elever i åk 8 - Samverkan i nätverket Goda matvanor Uppföljning: Mariestads kommun deltar i skolmatsakademin som är ett kunskapsnätverk inom Västra Götalandsregionen som syftar till att ge barn och ungdomar en bättre hälsa, en positiv attityd till mat och kunskap om hur valet av livsmedel påverkar vår miljö. Arbetet med att förbättra skolmåltidsverksamheten har påbörjats under hösten i projektet Från Skolmatsal till skolrestaurang Mariestad, Töreboda, Skövde, Tibro och Hjo kommuner som ingår i Kostnätverket Östra Skaraborg har genomfört en gemensam satsning på att förbättra upplevelsen av skolmåltiden och goda matvanor bland barn och ungdomar. Kommunerna har serverat en gemensam matsedel i skolrestaurangerna under vecka 19 Ett friskare Sverige. Bordsryttare med information om kost och fysisk aktivitet har ställts upp i skolrestaurangerna. Mariaskolan och Tunaholmsskolans elever serverades frukost måndag - fredag vecka 19. Elever i åk 4-6 erbjöds frukost i samband med Temadagen Ett friskare Sverige. Idrott- och ledarskapsprogrammet anordnade en temadag i fysisk aktivitet och goda matvanor för elever i åk 4-6. Föreläsning Hungriga barn är rastlösa barn mat och sömn ger hållbar tillväxt med Maria Lennernäs. Hon är professor i beteendeinriktad mat- och måltidskunskap samt hälsovetenskap för skolpersonal på dagen samt en kvällsföreläsning för föräldrar i Skövde. Livsstilsdag åk 8 Samtliga elever (åk 8) har klassvis deltagit i en livsstilsdag under höstterminen och vårterminen. Eleverna har under en förmiddag i smågrupper fått träffa en dietist samt personal från Folktandvården och ungdomsmottagningen. Ämnen som diskuterats har varit vad och hur man bör äta för att må bra men också hur man kan skydda sina tänder från erosionsskador och kariesangrepp. Ungdomsmottagningen har genom värderingsövningar samtalat med eleverna kring områden som vänskap, relationer och kärlek samt visat ungdomsmottagningens lokaler. Samverkansgruppen för goda matvanor har under året haft ett möte. Gruppen består av representanter från förskolan, skolhälsovården, tandvården, livsstilsmottagningen och familjecentralen. Syftet är att samverka och utbyta kunskaper och erfarenheter. 12

13 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande Långsiktiga mål Minska andelen gravida kvinnor som röker. Minska andelen ungdomar under 18 år som använder tobak. Minska andelen ungdomar under 18 år som regelbundet dricker alkohol. Fortsatt arbete med studiecirklarna Att våga se att bry sig. Utveckla ytterligare förebyggande insatser för att senarelägga alkoholdebuten bland ungdomar. Alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetsmål. - Utveckla nätverk och drogförebyggande arbetet med ungdomar genom nätverket FÖDAS(Förvaltnings Övergripande Drog- och Alkohol samverkan) - Genomföra en hälso- och drogvaneundersökning i åk 9 - Tobaksförebyggande arbete i skolan för att minska tobaksbruket bland högstadieelever. - Stödja föreningar som arbetar för att engagera föräldrar och andra vuxna i frågor som rör alkohol, narkotika och tobak. Uppföljning: Förvaltningsövergripande Drog- och Alkohol Samverkan Arbetsgruppen FÖDAS (Förvaltningsövergripande Drog- och Alkohol Samverkan) arbetade under året vidare med representanter från skolan, socialtjänsten, folkhälsoenheten polisen och BUP. FÖDAS -gruppen bjöd in Töreboda och Gullspångs kommuner till ett gemensamt möte med temat Hur arbetar vi tillsammans kring Ungdomar och droger. FÖDAS gruppen arrangerade den 23 februari förläsning med minimässa på Tunaholmsskolan för föräldrar i åk 7. Föreläsningen Att coacha sig själv och sin tonåring till bra relationer med Mia Börjesson, socionom och coach. Efter föreläsning arrangerades en minimässa Vilket stöd kan du få som tonårsförälder. På minimässan deltog skolhälsovård, Barn- och ungdomspsykiatrin, Polisen, familjebehandligen, ungdomsmottagningen och barn- och ungdomsgruppen på Socialtjänsten. FÖDAS-gruppen deltog i FHI:s nationella informationsinsatsen, TÄNK OM. Brevutskick till alla föräldrar i åk 7-9 samt gymnasiet åk 1-2 inför skolavslutningen med broschyren Tänk Om och information från fältassistenterna om stöd i sin föräldraroll. Syftet är att förmedla kunskap kring våra ungdomar och alkohol. Gemensam avsändare var barn- och ungdomsenheten på socialtjänsten, polisen, skolan samt folkhälsoenheten. Påverkansprojekt mot tobak Påverkansprojektet mot tobaksanvändning åk 7 och åk 8 pågår under läsåret 2011/2012 Elever från Idrotts- och ledarskapsprogrammet på Vadsbogymnasiet har information om tobak samt övningar och diskussioner om kompistryck och hur påverkar kompisar mina beslut. 13

14 Hälso- och drogvaneundersökning i åk 9 samt åk 2 på gymnasiet genomfördes i november. Redovisning kommer att ske våren SF- bioreklam mot cannabis Mariestad, Skövde, Skara och Lidköpings kommuner har gemensamt tagit fram en anticannabisfilm. Filmen sändes på SF biografer under perioden november 2011-januari 2012, för att motverka att ungdomar provar på cannabis och använder cannabis. Folkhälsorådet har stöttat drogfria arrangemang för ungdomar blaelevbal för åk 9, som arrangerades av högstadieskolornas elevråd. Syftet var att skapa bra relationer och stärka banden mellan ungdomarna på de olika skolorna. 14

15 Ekonomisk redovisning 2011 Intäkter: Kommunstyrelsen i Mariestads kommun samt Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg satsar vardera 10 kr/invånare. Folkhälsorådets totala budget är kronor. Folkhälsoplanerarens tjänst finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Övergripande hälsofrämjande arbete Budget Förbrukat Utveckling av en hälsofrämjande kommun Utveckling av nya folkhälsoinsatser Kultur och Hälsa Fokusområde Skaraborg Det goda livet Psykisk hälsa - förebygga suicid Stödja utvecklingen av FAmC Pärlan Stödja utvecklingen av föräldrastöd Hälsofrämjande skolutveckling Miljöer och produkter En säker och trygg kommun Brottsförebyggande arbete Fysisk aktivitet Rörelseglädje och fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Goda matvanor för barn och ungdomar Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Alkohol- och drogförebyggande arbete SUMMA Det är ett överskott inom målområdet Minskat bruk av tobak, alkohol.. pga av att några aktiviteter /projekt för minskat bruk av tobak och alkohol har avslutats under året och arbetet med att ta fram nya insatser pågår. Det gav möjlighet till att arrangera Safe Community Travelling Seminar in Skaraborg samt att delta på den internationella Safe Community Conferense i Falun i september. Av kr har kr förbrukats under Återstår gör ca 2000 kr som kommer att fördelas mellan kommunen och regionen. Summa 1000 kr kommer att återbetalas till Västra Götalansregionen HSN Östra Skaraborg. 15

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som En säker och trygg kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av Mariestads kommun Historia och demografi... 3 Skola och utbildning... 3 Hälso-

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN En Säker och Trygg kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Beskrivning av Borås Stad... 7 - Riskbild... 8 - Borås Stads förebyggande arbete utifrån

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

hälsoraketen Praktisk metodhandbok 12 moduler för ett friskare Västra Götaland

hälsoraketen Praktisk metodhandbok 12 moduler för ett friskare Västra Götaland hälsoraketen 12 moduler för ett friskare Västra Götaland Ett hälsofrämjande miljö- och livsstilsprojekt för hela kommunen med barnen i fokus enligt IDEFICS-modellen. Praktisk metodhandbok för hälsofrämjande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt

Läs mer

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Folkhälsoprofil 2013 Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Folkhälsoprofil 2013... 3 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 3 3. Livsvillkor

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

7. Sunda och säkra miljöer och produkter. 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Rangordningspoäng över hälsa

7. Sunda och säkra miljöer och produkter. 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Rangordningspoäng över hälsa Välfärdsbokslut Härnösands kommun 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund Bakgrunds fakta Härnösand kommun 4. Delaktighet och inflytande Medborgaraktivitet 5. Ekonomisk och social trygghet

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Folkhälsorådet 1(6) Datum Handläggare 2009-10-16 Sandra Beletic Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Bakgrund Under våren 2009 beslutades det att folkhälsorådet skulle ta fram en arbetsplan

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Förnyad ansökan om en säker och trygg kommun WHO Safe Community

Förnyad ansökan om en säker och trygg kommun WHO Safe Community 1 (24) Förnyad ansökan om en säker och trygg kommun WHO Safe Community Juni 2003/ kompletterad februari 2004 Innehållsförteckning Inledning...2 Motala kommun miljö, demografi och näringsstruktur... 2 Motala

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer