Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012."

Transkript

1 Folkhälsoarbete Skaraborg 2012

2 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under Strategisk plan Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg antog en strategisk plan för folkhälsoarbetet år Med utgångspunkt från planen sker en utveckling av folkhälsoarbetet. I planen finns målet att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år De flesta kommunerna i Skaraborg har på olika sätt antagit den utmaningen. Folkhälsoavtal Från 2012 gäller nya avtal för samverkan i folkhälsofrågor mellan kommunerna och hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg. Avtalen lyfter fram att folkhälsoarbetet är en strategiskt viktig fråga, som kräver ett stort engagemang och mångas medverkan. Arbete med utvecklingen av folkhälsoarbetet enligt avtalens intentioner pågår. Samarbete med studieförbund och föreningslivet I den strategiska planen lyfts den ideella sektorn fram som en viktig aktör i folkhälsoarbetet. Som ett led i detta har nämnderna gett ett uppdrag till Västra Götalands bildningsförbund att nå nya grupper med aktiviteter kring mat och rörelse. Under 2012 genomfördes drygt 400 aktiviteter med över deltagare. Socioekonomiska investeringar En utbildning pågår i Skaraborg kring socioekonomiskt synsätt, där effekter av förebyggande arbete bland barn och unga har beräknats och analyserats. På sikt har samtliga kommuner i Skaraborg varit med i utbildning. Utbildningen har bl a lett fram till att flera kommuner har avsatt medel till tidiga, samordnade insatser.

3 Socioekonomiskt utsatta grupper Hälso- och sjukvårdsnämnderna har startat ett samarbete med sex kommuner kring utsatta grupper, Gullspång, Töreboda, Skövde, Falköping, Skara och Essunga. Exempel på insatser är familjestöd i Gullspång och hälsofrämjande insatser för barn till föräldrar med långvarigt försörjningsstöd i Skara. Strategidag kring socioekonomi I september arrangerades en strategidag kring socioekonomi på Högskolan i Skövde, första gemensamma försöket att arrangera seminarier med aktuella ämnen med syfte att främja folkhälsan i kommunerna i Skaraborg. Konferensen arrangerades i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, och Högskolan Skövde. Totalt deltog 167 personer vilket visar att det finns ett stort intresse för socioekonomiska frågor bland politiker och tjänstemän i Skaraborgs kommuner. Konfensen Bäst hälsa Den 11 maj genomfördes en konferens utifrån målet att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige Politiker och tjänstemän från kommunerna och regionen deltog. Konferensen ledde bl a fram till en gemensam satsning på hälsofrämjande skolutveckling.

4 FOLKHÄLSOPRIS Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg delade ut 2012 år folkhälsopris till: Dopningsfritt Falköping ( kronor) Dopningsfritt Falköping arbetar med konkreta och effektiva insatser för att förhindra användandet av dopningsmedel. Metoden har spridits vidare till flera andra kommuner i Skaraborg. G-huset i Götene ( kronor) G-huset i Götene motverkar utanförskap och ensamhet. Genom meningsfulla aktiviteter och en trygg vuxenvärld stöttas en utsatt grupp. Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg delade ut årets folkhälsopris till: Familjecentralen Spindeln i Töreboda ( kronor) Familjecentralen spindeln ger nyblivna föräldrar verktyg att leva ett hälsosamt liv. Verksamhetens breda samverkan över gränserna är ett föredöme för andra familjecentraler. SANT-verksamheten Skövde ( kronor) SANT står på ett enkelt och lockande sätt för konkreta hälsorämjande insatser för ungdomar. Avsikten med folkhälsopriset är att stimulera till samverkan mellan lokala aktörer inom folkhälsoområdet. Med lokala aktörer menas organisationer, föreningar, hälso- och sjukvården, tandvården, skolan samt övrig kommunal verksamhet. Syftet med samverkan ska vara att arbeta för en bättre hälsa.

5 Samarbete med Drogförebyggarna Kraftsamling Skaraborg är ett samarbete mellan Folkhälsoenheten och Drogförebyggarna i Skaraborg. Tillsammans ordnas seminarier och utbildningar samt informationsinsatser som visar på goda idéer och exempel kring vålds-, alkohol- och drogförebyggande arbeten. Samarbete med Länsstyrelsen Länsstyrelsen har tagit initiativ till samarbete i Skaraborg kring ANTD-frågor (alkohol, narkotika, tobak och dopning) i mindre kommuner. Behovsunderlag och indikatorer Beskrivning av levnadsförhållanden tas fram som ett underlag för folkhälsorådens planering. Ett utvecklingsarbete för att ta fram indikatorer för att mäta målet att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige pågår. Drogvaneundersökning En drogvaneundersökning (CAN-enkäten) bland skolelever kommer att genomföras i hela Västra Götalandsregionen. Planering har skett under 2012 och resultaten kommer att redovisas hösten Samverkan med kommunerna För att samordna och utveckla det gemensamma arbetet mellan kommunerna och hälso- och sjukvårdsnämnderna har en strategigrupp tillsatts på tjänstemannanivå.

6 Folkhälsoråden i Skaraborg ska initiera, utveckla och samordna folkhälsoarbetet. På följande sidor finns goda exempel från folkhälsorådens arbete under FOLKHÄLSORÅDET I ESSUNGA För att skapa miljöer som stimulerar till ökad fysisk aktivitet har Essunga kommun invigt en Hälsans Stig. Denna vandringsled är 5 km och går runt Nossebro tätort. Föreläsningar har hållits i anknytning till invigningen av Hälsans Stig och då om vikten av att röra på sig. Vecka 42 uppmärksammade man även vikten av kost och fysisk aktivitet tillsammans med Folkhälsoinstitutet och många andra kommuner i Sverige. Då erbjöds olika aktiviteter på skolorna, biblioteket och på företagsmässan. FOLKHÄLSORÅDET I FALKÖPING Falköping kommun arrangerande The 3rd European Regional Safe Community Conference, en konferens om säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbete. Under konferensen gjorde vi en tillbakablick från hur arbetet med En säker och trygg kommun började i Sverge för över 20 år sedan här i Skaraborg. Vi presenterade metoder och forskningsrön samt visade goda exempel på vad som pågår idag, men framförallt blickade vi framåt! Folkhälsorådet har drivit projektet med konferensen och i samband med den blev Falköpings kommun årtercertifierade till en Säker och Trygg kommun och folkhälsoplaneraren blev även invald i den Europeiska styrelsen ESCON European Safe Community Network.

7 FOLKHÄLSORÅDET I GRÄSTORP Brottsförebyggande rådet i Grästorps kommun består av representanter från Socialverksamhet, Bildningsverksamhet, Svensk Handel, Polisen, Fastighetsägarna, Företagarna samt folkhälsoplanerare och kommunalråd. Parterna kommunen och polismyndigheten har ingått ett samverkansavtal där vi varje år upprättar en åtagnadeplan med insatser för att minska brottsligheten och göra kommunen tryggare. Vi har en av landets lägsta brottslighet. Enligt polisen har det till stor del att göra med ett gott samarbete på lokal nivå. RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA I GÖTENE Under en hel vecka på sommarlovet erbjöds kostnadsfria aktiviteter för alla, ung som gammal, kontakter och vänskapsband knöts. Varje dag hölls skaparverkstad, musik- och dansverkstad, bad i badhuset, agility, ponnypyssel och bingo. Drygt besök under veckan. Samarbete mellan Götene kommun, Folkhälsoråd, föreningar, kyrkor och studieförbund.

8 FOLKHÄLSORÅDET I LIDKÖPING Arbetsgruppen Seniorers hälsa har under året varit mycket aktiv. Bland insatserna kan nämnas Utställning och folder Säkrare vardag för äldre Balansdag med besökare Gratis prova på dag för seniorer i samarbete med gymen i Lidköping Matlaget som startade i november 2011 i Mariakyrkan, har fortsatt i Ljuspunktens lokaler på Östhaga. Personal från hemvården hjälper till med matinköp samt under träffarna Omkring 100 personer besökte säkerhetskampanjdagen för seniorer; Peppar Peppar. Drygt 100 personer besökte Rotundan när docent och specialistläkare Mattias Lorentzon föreläste om benskörhet. Därefter fick besökarna prova på internationell Seniordans 170 personer kom och såg filmen Järnladyn Frukostföreläsning Fysisk aktivitet Information om fallskador och vad man själv kan göra för att minska risken att drabbas vid cirkeln från inbrott till benbrott anordnad av studieförbundet ABF och Kommunalpensionärerna. FOLKHÄLSORÅDET I SKARA Skara har sedan flera år delat ut mineralvattenflaskor till studenter på studentdagen. Det är elevkåren på Katedralskolans gymnasium och Musikens vänner som är en kör på Katedralskolan som hängt flaskorna runt halsen på studenterna. Det har varit med en hälsning om Lycka till och tänk på varannan vatten. FOLKHÄLSORÅDET I VARA Hälsospåren i centrala Vara återinvigdes under våren genom att skyltas upp och märkas ut för att öka tillgängligheten för Varaborna. I samband med invigningen promenerade ett 20-tal personer 5 km slingan. Kartor har tryckts upp och promenadstavar finns att låna på biblioteket.

9 FOLKHÄLSORÅDET I GULLSPÅNG Folkhälsoråden i Gullspång, Töreboda och Mariestad har tillsammans med Suicidprevention Väst genomfört ett utbildningstillfälle i psykisk livräddning. Utbildningen syftar till att ge kunskaper om hur man kan rädda en person som är på väg att ta sitt liv. De som har gått utbildningen har varit personal från många olika arbetsplatser, bland annat från skolan, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Utbildningen genomfördes även tre gånger år FOLKHÄLSORÅDET I HJO Ett rådslag genomfördes i september i samverkan mellan Brottsförebyggande råden i Hjo och Tidaholm. Syftet var att öka kunskapen om ungdomars internetvanor genom en föreläsning samt att diskutera gemensamma frågor för polisen och kommunen och hur parterna kan samverka kring dessa. Kvällens föreläsare, Mats Andersson visade en värld på internet som för många i publiken är ny. En värld där barn och unga lätt kan bli offer och där förövaren endast är ett klick bort. Mats gav råd för hur man tillsammans med barn och unga kan jobba med säkerheten på nätet. Kvällen avslutades med en paneldebatt. I panelen fanns politiker och tjänstemän från de båda kommunerna. Under paneldebatten diskuterades framför allt två frågor: Hur ser ni på samverkansavtalet och har ni trygghetsvandringar på internet? FOLKHÄLSORÅDET I KARLSBORG Under två halvdagar har elevråd och lärare på Strandskolan, Mölltorpskolan och Forsviks friskola fått handledning av hälsopedagoger från Oasen i Vara. Genom grupparbeten och övningar har eleverna sedan själva kommit fram till hur de kan förbättra elevrådsarbetet, göra fler elever delaktiga och utveckla klassråden. Varje elevråd har sedan fått en dokumentation från utbildninggsdagarna.

10 FOLKHÄLSORÅDET I MARIESTAD De fem kommunerna i östra Skaraborg: Mariestad, Töreboda, Skövde, Tibro och Hjo ingår sedan några år i tillbaka i nätverket KNÖS (Kost Nätverk Östra Skaraborg). Nätverket har i år tagit ett nytt initiativ till en gemensam satsning på personer med intellektuell funktionsnedsättning tillsammans med Kommunernas LSS-verksamhet och studieförbundet Vuxenskolan. Att Må Bra - mat, rörelse och hälsa är ett projekt för brukarna inom LSSverksamheten, minimässa med utställare och föreläsningar för personal och brukare inom LSS-verksamheten. Utbildning i goda/sunda matvanor och fysisk aktivitet för personalen inom LSS. FOLKHÄLSORÅDET I SKÖVDE Sedan 2011 finns ett politiskt uppdrag i Skövde kommun att kommunens folkhälsoarbete ska konkretiseras och tydliggöras. Det innebär exempelvis att alla förvaltningar ska synliggöra en strategisk folkhälsosatsning inom deras respektive område. Det har genomförts på olika sätt. Socialförvaltningen har valt att, i samverkan med Högskolan i Skövde och Samordningsförbundet Skövde-Hjo-Ti-borg, fokusera på målgruppen unga vuxna (18-25 år) med psykisk ohälsa men utan diagnos. Syftet är att genom intervjuer identifiera betydelsefulla behov direkt från målgruppens egna upplevelser. Detta ska sedan ligga till grund för att söka verktyg/modeller/aktiviteter som stödjer målgruppens utveckling av ett socialt nätverk och vägar till egen försörjning.

11 FOLKHÄLSORÅDET I TIBRO Folkhälsorådet har på förslag av Kultur och fritid stöttat ungdomsföreningen Kulturbrunnen och Faceplant, vilka arrangerar drogfria kulturevent för ungdomar. FOLKHÄLSORÅDET I TIDAHOLM Tidaholms kommun har under 2012 deltagit i utvecklingsarbetet för en regional handlingsplan för en jämlik hälsa i Västra Götaland. Deltagande har skett via arbetsgruppen genom folkhälsoplaneraren och i den politiska styrgruppen genom lokal politiker, som också är en av ledamöterna i kommunens folkhälsoråd. Syftet med handlingsplanen är att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa inom Västra Götaland i samverkan med andra aktörer och organisationer. Den ska kunna utgöra ett verktyg för att underlätta en sådan samverkan. Handlingsplanen tillämpar regionens folkhälsopolitiska policy och presenterar åtgärder utifrån identifierade situationer som kan påverka minskningen i skillnaderna i hälsan inom regionen. FOLKHÄLSORÅDET I TÖREBODA Töreboda arbetar med socioekonomiskt utsatta grupper. Projektidén bygger på ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, LSS, skolan, socialtjänst, primärvård samt studieförbund. De ska gemensamt arbeta för att arbetslösa ungdomar ska komma i sysselsättning. Målet är att motivera och skapa möjligheter för arbetslösa ungdomar att komma i sysselsättning. Ett ytterligare mål är att minska försörjningsstödet. Projektet är även knutet till det kraftsamlingsprojekt som bedrivs gemensamt i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Resultatet efter 18 månader visar att försörjningsstödet minskat med ca 35 procent för de deltagande individerna. 22 procent försörjer sig med lön och har blivit självförsörjande.

12 Hälsan är inte rättvist fördelad i Skaraborg. Den skiljer sig åt mellan män och kvinnor, mellan olika inkomstgrupper, mellan gamla och unga. Målsättningen med folkhälsoarbetet är en jämlik och god hälsa i hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har som övergripande mål att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år Arbetet mot det målet har påbörjats. Läs mer om Folkhälsoenheten Skaraborg på hemsidan

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan

Läs mer

Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012

Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Tjänsteskrivelse 2012-09-20 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2011.0099 Folkhälsonämnden Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Dokumenttyp Uppföljning av folkhälsoavtalet 2013 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet/ Folkhälsosamordnare Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet

Läs mer

Varbergsnämnden. Bokslut 2014

Varbergsnämnden. Bokslut 2014 Varbergsnämnden Bokslut 2014 Februari 2015 Bokslut 2014 Varbergsnämnden Nämndsledamöter Karl-Gunnar Svensson (KD) ordförande Anne Sjölund (S) vice ordförande Claus Öberg (M) Ulrika Ericsson (M) Gun Svensson

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Folkhälsorådet 1(6) Datum Handläggare 2009-10-16 Sandra Beletic Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Bakgrund Under våren 2009 beslutades det att folkhälsorådet skulle ta fram en arbetsplan

Läs mer

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 På ålderns vår Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 Innehåll Inledning... 3 Hälsosamt åldrande - en introduktion... 3 Att främja ett hälsosamt åldrande... 5 Erfarenheter från Västerås stad...

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som En säker och trygg kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av Mariestads kommun Historia och demografi... 3 Skola och utbildning... 3 Hälso-

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010

Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010 Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010 IMPLEMENTERING AV ASI (ADDICTION SEVERETY INDEX) INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN FoU- M E DDEL ANDE 2011 :1 SKARAB ORGS KO M M U N AL FÖRBUN D FoU Sammanfattning

Läs mer

Tio lokala brottsförebyggande råd

Tio lokala brottsförebyggande råd Tio lokala brottsförebyggande råd LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE IDÉSKRIFT # 11 FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET RAPPORT 2003:13 DENNA RAPPORT KAN BESTÄLLAS HOS BOKHANDELN ELLER HOS FRITZES KUNDSERVICE,

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30 Obs! t o m kl 16.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder

Läs mer

Rapport En säker och trygg kommun Vänortskonferens i Västra Götaland Den 29 september - 4 oktober 2002

Rapport En säker och trygg kommun Vänortskonferens i Västra Götaland Den 29 september - 4 oktober 2002 Rapport En säker och trygg kommun Vänortskonferens i Västra Götaland Den 29 september - 4 oktober 2002 TIDAHOLMS KOMMUN Mariestad Uddevalla Lidköping Skövde Falköping UDDEVALLA KOMMUN Tidaholm Borås Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Folkhälsoprofil 2013 Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Folkhälsoprofil 2013... 3 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 3 3. Livsvillkor

Läs mer

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN En Säker och Trygg kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Beskrivning av Borås Stad... 7 - Riskbild... 8 - Borås Stads förebyggande arbete utifrån

Läs mer

Barnfattigdomen i Göteborg

Barnfattigdomen i Göteborg Datum 2012-05-27 Påverkansgruppen, Rädda Barnens lokalförening i Göteborg Barnfattigdomen i Göteborg Kartläggning Jag känner varje dag att jag vill göra saker som andra gör men som jag inte har råd med.

Läs mer