Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2009"

Transkript

1 Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2009

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Lokalt folkhälsoarbete... 4 Folkhälsorådet i Essunga kommun... 5 Folkhälsorådets sammansättning... 5 Folkhälsorådets uppgift... 5 Att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen... 6 Delaktighet och inflytande i samhället... 6 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 7 Barns och ungas uppväxtvillkor... 8 Hälsa i arbetslivet Sexualitet och reproduktiv hälsa Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Övergripande arbete för ökad välfärd Information och marknadsföring Fokusområde Fortbildning för Folkhälsorådet Budget

3 Sammanfattning Hälsa skapas där människor lever, leker, arbetar och älskar. Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet för den enskilde. Befolkningens välfärd, invånare som trivs och är friska länge är sannolikt de främsta förutsättningarna för en kommuns utveckling och tillväxt. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver samverkan mellan många olika aktörer och handlar främst om att stärka människor att göra hälsofrämjande val. Därför är en av politikernas främsta uppgifter att skapa förutsättningar för en positiv hälsoutveckling. Essunga kommuns lokala folkhälsoarbete vilar på det övergripande nationella målet: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt de elva målområdena. Av dessa elva har folkhälsorådet i Essunga valt att prioritera följande: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel För att ytterligare förstärka och utveckla folkhälsoarbetet i Essunga kommun har rådet i samverkan med föreningar, kommunala förvaltningar, politiker samt representanter från elevråden utarbetat en ny långsiktig folkhälsoplan, som sträcker sig från 2008 till Kommunen har även tagit fram en checklista där folkhälsan, miljön och barnkonventionen ingår. Checklistan är till för att översiktligt belysa konsekvenserna av de politiska besluten. Som grund till denna verksamhetsplan ligger den långsiktiga folkhälsoplanen, i arbetet med det prioriterade målområdet Delaktighet och inflytande i samhället arbetar folkhälsorådet exempelvis för att skapa enkla kontaktvägar till beslutsfattande organ, skapa fler naturliga mötesplatser, ökad demokrati i skolan samt att belysa konsekvenserna av de politiska besluten via checklistan. Genom att arbeta med föräldrautbildning, öka föräldrars delaktighet och närvaro i samhället, stimulera till en mer hälsofrämjande skola och hälsofrämjande ungdomsförening hoppas man öka barn och ungas hälsa och stärka uppväxtvillkoren. För att undervisning i trygg och säker sexualitet vidareutvecklas vill folkhälsorådet stimulera till en ökad samverkan mellan kommun och primärvård. För att öka den fysiska aktiviteten arbetar rådet för en fortsatt prioritering av rörelsetid utöver idrott på skolschema samt genom samverkan med olika föreningar och förvaltningar inom kommunen skapa olika vandringsleder för alla kommuninvånare. I arbetet för det prioriterade målområdet Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel vill rådet stärka folkhälsan genom att sträva mot visionen Essunga - en tobaksfri kommun. Budgeten för 2009 baseras på 10 kr per invånare från Essunga kommun och 10 kr från Hälsooch sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg, vilket sammanlagt ger kr. Dessa medel är till för att initiera, stimulera och utveckla det hälsofrämjande arbetet i Essunga kommun. 3

4 Inledning Hälsa skapas där människor lever, leker, arbetar och älskar. Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet för den enskilde. Befolkningens välfärd, invånare som trivs och är friska länge är sannolikt de främsta förutsättningarna för en kommuns utveckling och tillväxt. Därför är en av politikernas främsta uppgifter att skapa förutsättningar för en positiv hälsoutveckling. Folkhälsan påverkas av arv, kön och ålder men framför allt av levnadsvanor, levnadsvillkor och strukturer i samhället. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver samverkan mellan många olika aktörer och handlar främst om att stärka människor att göra hälsofrämjande val. Mål för folkhälsoarbetet Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Det övergripande målet är: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Till detta övergripande mål hör elva målområden: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för folkhälsan, det vill säga de faktorer i samhällsorganisationen som bidrar till hälsa och ohälsa och därmed påverkar människors livsvillkor och levnadsvanor. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete handlar i mångt och mycket om att stärka människors egna resurser samt att tillhandahålla verktyg som påverkar individens valfrihet till aktiva och hälsofrämjande val. På så vis skapar vi jordmån för ett gott liv. Lokalt folkhälsoarbete Essunga kommuns lokala folkhälsoarbete vilar på det övergripande nationella målet samt de elva målområdena. Av dessa elva har folkhälsorådet i Essunga kommun valt att prioritera och lägga tonvikt på följande: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 4

5 Folkhälsorådet i Essunga kommun Essungas folkhälsoråd är ett samverkansorgan mellan Västra Götalandsregionen och Essunga kommun med syfte att initiera och prioritera samt leda och samordna resurser för hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete. Rådet består av förtroendevalda från kommun och region samt tjänstemän från kommun, tandvård och primärvård. Det folkhälsoarbete som bedrivs skall vara politiskt förankrat, tvärsektoriellt, kontinuerligt, långsiktigt och systematiskt samt ses ur ett helhetsperspektiv. För att ytterligare förstärka och utveckla folkhälsoarbetet i Essunga kommun har rådet i samverkan med föreningar, kommunala förvaltningar, politiker samt representanter från elevråden utarbetat en ny långsiktig folkhälsoplan som sträcker sig från 2008 till Kommunen har även tagit fram en Checklista där folkhälsan, miljön och barnkonventionen ingår. Checklistan är till för att översiktligt belysa de politiska beslutens konsekvenser. Organisatoriskt under Folkhälsorådet sorterar tre arbetsgrupper: Vincentgruppen, ett nätverk som binder samman flera av kommunens och primärvårdens verksamheter. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, arbetar för kommuninvånarnas säkerhet och trygghet. Äldresäkerhetsgruppen är en samverkansgrupp, vilken representerar de äldre kommuninvånarna och verkar för deras intressen. Folkhälsorådets sammansättning Essunga kommun Marie-Louise Svensson (m), ordförande Helene Mohr (c) Bo Cerdier, kommunchef Västra Götalandsregionen Gunilla Hermansson (kd) Torbjörn Forsström (s) Gunilla Wilson, vårdcentralschef Lena Gerell, klinikchef Madeléne Engvall, folkhälsoplanerare Folkhälsorådets uppgift Följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens invånare. Lämna förslag till mål och inriktning för folkhälsoarbetet som bygger på hälsoläget i kommunen. Upprätta/utarbeta förslag till folkhälsoplan som kontinuerligt revideras. Utifrån fastställd folkhälsoplan koordinera tvärsektoriella folkhälsoinsatser. Utifrån fastställd folkhälsoplan prioritera samt initiera hälsofrämjande och sjukdoms/skadeförebyggande insatser. Aktivt medverka till att utveckla arbetsmetoder utifrån ett helhetsperspektiv på folkhälsa. Ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Följa upp och utvärdera vidtagna insatser. 5

6 Att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Mål 1: Delaktighet och inflytande i samhället Att öka människors delaktighet i samhället ökar förutsättningarna för en god hälsoutveckling, och för att människor ska känna sig delaktiga är det viktigt att återkoppling alltid finns med i allt folkhälsoarbete. Delmål Skapa enkla kontaktvägar till beslutsfattande organ. Skapa fler naturliga mötesplatser för till exempel unga och äldre. Demokrati i skolan måste återvinnas i alla generationer. Genom att stärka Stallaholmsprojektet som förebild där tillgänglighet för alla människor i alla åldrar prioriteras, vill man stimulera en ökad tillgänglighet för alla i Essunga kommun och samhället i stort. Folkhälsoforum Att genom dialog med många olika aktörer i kommunen skapa en gemensam grund för det fortsatta folkhälsoarbetet med ett större engagemang och delaktighet. Ett folkhälsoforum hålls en gång om året med deltagare från olika generationer, organisationer, föreningar samt förvaltningar för att samverka kring uppföljningen av den långsiktiga folkhälsoplanen och utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Checklistan Att genom checklistan belysa konsekvenserna av ett politiskt beslut. Stimulera till att checklistan används. Följa upp när och hur många gånger som checklistan använts. Tillgänglighet för alla Att stimulera till skapandet av ett samhälle som är tillgängligt för alla. Initiera till att olika utbildningar genomförs som ökar kunskapen om ett samhälle som är tillgängligt för alla. 6

7 Mål 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar Ekonomisk och social trygghet är två av de mest grundläggande förutsättningarna för en god hälsa på lika villkor. En bra utbildning och en god inkomst innebär en större möjlighet att påverka sin livssituation, som i sin tur medverkar till en ökad känsla av trygghet och en god hälsa. Delmål Sträva efter att kommuninvånarnas utbildningsnivå skall vara i samma nivå som genomsnittet bland kommunerna i Västra Götalandsregionen. Genom näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder skapa förutsättningar för att arbetstillfällen i kommunen ökar för ungdomar. Möta den som har behov av samhällets stöd med respekt, snabb och effektiv vägledning. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet är en tvärsektoriell arbetsgrupp som har till uppgift att leda och samordna det brottspreventiva arbetet för att öka tryggheten i kommunen. Revidera handlingsplanen, följa brottsstatistiken, verka för trygghetsskapande åtgärder samt informera om hur man förebygger brott. 7

8 Mål 3: Barns och ungas uppväxtvillkor Hälsan under de första levnadsåren har stor betydelse för hälsoutvecklingen senare i livet och är därmed avgörande för en god allmän folkhälsa. Det finns en stark koppling mellan barns uppväxtvillkor och vuxnas ekonomiska och sociala trygghet, delaktighet och inflytande i samhället. Viktigast för barns hälsa är familjeförhållanden, skola och fritid. Delmål Föräldrautbildning och föräldrastöd skall erbjudas alla föräldrar med barn från 0 år till 18 år. Öka föräldrars delaktighet och närvaro ute i samhället genom att vuxna vistas i det offentliga rummet på kvällar och helger. Bibehålla BVC-teamet och öka samverkan med förskolan och skolhälsovården för att förebygga uppkomsten av fysisk och psykisk ohälsa. Ökad samverkan mellan socialtjänst och skola. Från år fyra i grundskolan till och med gymnasiet bör utbildning i arbetsmiljö och mötesteknik ges till elevrådens styrelserepresentanter. Ökad samverkan mellan folkhälsorådet och ungdomsföreningar i kommunen för att stimulera till en meningsfylld fritid och ökad trygghet för alla barn och ungdomar. Vincent I kommunen finns en samverkansgrupp som kallas för Vincent. I den ingår representanter från förskolan och F-5 och 6-9 skolan, Individ och familjeomsorg, primärvården, folktandvården, polisen, kyrkan och folkhälsoenheten. Syftet med denna grupp är att genom samverkan hitta former för att utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn, ungdomar och familjer i Essunga kommun. Utifrån samverkansgruppens möten och dess information skapa olika aktiviteter och arbetsgrupper. Stärka samverkan genom gemensamma utbildningar. Föräldrastöd Att via samverkan arbeta för att skapa en God fysik och psykosocial hälsa för barn och ungdomar i Essunga kommun för att höja statusen på föräldraskapet, ge en ökad medvetenhet hos föräldrarna samt ge föräldrarna verktyg för att skapa trygga barn och ungdomar. Stimulera till att föräldrastödet Hur på hjul i Essunga kommun säkerhets- och utvecklingsfrågor kring barn från 0-18 år, sätts igång och genomförs. 8

9 Hälsofrämjande skola Att initiera till att en hälsofrämjande skolutveckling sker där demokratiska processer, delaktighet, jämställdhet och ett genusperspektiv stimuleras och där elevens utveckling, lärande och hälsa lyfts fram. Att även arbeta för en skola som förebygger negativt bemötande t.ex. mobbning eller våld samt främjar positivt bemötande t.ex. träning av sociala färdigheter. Folkhälsorådet erbjuder samtliga skolor/förskolor i Essunga kommun att söka utvecklingsmedel för att befrämja en hälsofrämjande skolutveckling. Hälsofrämjande ungdomsförening Att initiera till att en hälsofrämjande utveckling bland barn och unga sker i kommunens olika ungdomsföreningar och att demokratiska processer, delaktighet, jämställdhet och ett genusperspektiv stimuleras. Att arbeta för att förebygga negativt bemötande t.ex. mobbning eller våld samt främja positivt bemötande t.ex. träning av sociala färdigheter och att även arbeta för en tobak-, alkohol- samt drogfri miljö samt för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Folkhälsorådet erbjuder samtliga ungdomsföreningar i Essunga kommun att söka utvecklingsmedel för att befrämja en hälsofrämjande utveckling bland barn och ungdomar. 9

10 Mål 4: Hälsa i arbetslivet Den främsta orsaken till att det råder mycket stora hälsoskillnader mellan olika grupper har med arbetslivet att göra. Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade ohälsan och bidrar till en allmän förbättrad folkhälsa samt minskar de sociala skillnaderna som annars uppstår vid ohälsa. Delmål Skapa möjligheter och stimulera till utbildning i positivt och hälsofrämjande ledarskap till alla företag i kommunen. Satsa på elevernas arbetsplats skolan. Bland annat genom arbetsmiljö- och skyddsronder. Stimulera till att fler arbetsplatser erbjuder och stödjer sin personal till en hälsofrämjande livsstil genom att delta i erbjuden friskvård. Hälsofrämjande ledarskap Genom att stimulera och initiera till ett hälsofrämjande ledarskap i kommunens företag skapa ett långsiktigt tänkande och förutsättningar för personalens välbefinnande samt att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Utveckla och erbjuda utbildningar i hälsofrämjande ledarskap. Hälsofrämjande skola Att öka elevernas och personalens hälsa genom att stimulera till att arbetsmiljö- och skyddsronder genomförs. Stimulera till arbetsmiljöutbildningar och att arbetsmiljö- och skyddsronder görs där både elever och lärare ingår. Äldresäkerhetsgruppen Antalet äldre ökar och det stora flertalet behåller hälsan högt upp i åren. Rörelseförmågan avtar men kroppens behov av goda matvanor, fysisk aktivitet samt sociala kontakter kvarstår genom hela livet. Det är därför viktigt att stimulera olika insatser som bevarar och stärker hälsan hos äldre. Arrangera en dag under året för de äldre där olika faktorer tas upp som ger en ökad hälsa, livskvalitet, trygghet och säkerhet. 10

11 Mål 8: Sexualitet och reproduktiv hälsa Att stärka individens egen identitet och att lyfta fram en positiv syn på sexualitet betonas som en viktig del i upplysningsarbetet kring sexualitet och samlevnad. Det är samtidigt viktigt att informera om de risker som finns för sexuellt överförbara sjukdomar. Delmål Stimulera till att undervisning i trygg och säker sexualitet vidareutvecklas och finns med i området livskunskap samt att sex- och samlevnadsundervisningen finns med hela tiden som en röd tråd genom skolåren. Ökad samverkan mellan skolan och ungdomsmottagning. Stimulera till att ungdomar skall kunna prata om sexualitet utifrån goda relationer. Att stimulera till en ökad samverkan mellan primärvården och kommunen för ungdomsmottagningens verksamhet och utveckling. 11

12 Mål 9: Fysisk aktivitet Värdet av fysisk aktivitet för barn och vuxna för att förebygga sjukdom och ohälsa är stort. Det finns starka vetenskapliga bevis på ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och hälsa men undersökningar på nationell nivå visar att endast 50 procent av befolkningen rör på sig tillräckligt för att nå dessa hälsoeffekter. Fysisk aktivitet i skolan och förskolan ses som mycket angeläget. Därför bör nya arbetsmetoder utvecklas i ämnet idrott och hälsa med syfte att öka barns delaktighet. Delmål Fortsatt prioritering av rörelsetid utöver idrott på skolschemat för att stimulera till en grundläggande vardagsmotion. Genom samverkan med föreningar och organisationer skapa förutsättningar för aktiviteter/rörelse för alla kommuninvånare. Vid utformandet av nya miljöer i Essunga kommun bör man göra dessa så att de stimulerar till fysisk aktivitet och delaktighet för hela befolkningen. Upprustning av befintliga motionsspår och vidareutveckla gång- och cykelvägsnät. En kommun i rörelse Att genom olika aktiviteter öka kunskapen om hur man kan nå en ökad hälsa och välbefinnande samt ge den enskilde individen en ökad möjlighet till fysisk aktivitet i sin närmiljö. I samverkan med olika föreningar och förvaltningar inom kommunen skapa vandringsleder som stimulerar till fysisk aktivitet men också till att andra sinnen stimuleras. Folkhälsopriset Priset är årligen återkommande och dess syfte är att stimulera till att lyfta personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar för en ökad hälsa för invånarna i Essunga kommun. Nominera och dela ut folkhälsopriset den 6 juni. Livsstilsmottagning Att genom samverkan mellan folkhälsorådet och primärvården stimulera till att fler människor förbättrar sin hälsa genom ändrad livsstil. 12

13 Mål 10: Matvanor och livsmedel Det finns idag starka belägg för att en näringsriktig kost främjar en god hälsa och förebygger ohälsa. Därför är det viktigt att medborgarnas kunskaper om sambandet mellan kost och hälsa ökar. Att mäta befolkningens konsumtion av frukt och grönsaker och fibrer är dock svårt och därför används ofta indirekta mått som BMI* och tandstatus. *Body Mass Index och visar förhållandet mellan vikten och längden och ger ett mått på under-, normal- eller övervikt. Delmål Ökad samverkan mellan folkhälsorådet och matbutikerna i kommunen. Stimulera till en god matkultur i familj, förskola och skola. Skapa förutsättningar för bra kostvanor och trevlig matmiljö för äldre. Att stimulera till en ökad samverkan mellan folkhälsorådet och med matbutikerna i kommunen, till en god matkultur i familj, förskola och skola samt skapa förutsättningar för bra kostvanor och trevlig matmiljö för unga och äldre. 13

14 Mål 11: Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Ett stort folkhälsoproblem är rökning och alkoholanvändning. Cirka människor dör årligen i Sverige till följd av rökning och människor i alkoholrelaterade dödsfall. Tillgängligheten till droger har en avgörande betydelse vad gäller tobaks- och alkoholkonsumtionen, en stor tillgänglighet ökar direkt konsumtionen av tobak och alkohol. Narkotika ökar liksom narkotikarelaterad dödlighet. Spelberoendet ökar också och här som vid övrigt missbruk drabbas ofta även närstående. Delmål Arbeta för att Essunga kommun blir en tobaksfri kommun. Under kvinnans graviditet bör både kvinnan och mannen få stöd och hjälp att avstå från alkohol, tobak och andra droger. Stödja ungdomar att avstå från tobak, alkohol och andra droger. Stimulera till olika former av samverkan mellan folkhälsorådet och ungdomsföreningar i kommunen för att stimulera till en tobaks-, alkohol- och drogfri miljö. Tobaksfri kommun Att stärka folkhälsan genom att sträva mot visionen Essunga - en tobaksfri kommun. Tobaksbruket är fortfarande vårt största enskilda folkhälsoproblem. Att initiera, stimulera och utveckla arbetet för att bli en tobaksfri kommun. 14

15 Övergripande arbete för ökad välfärd Information och marknadsföring Att nå ut med ett folkhälsobudskap på bred front är viktigt för att försöka nå så många människor som möjligt. Genom olika former av material och media öka kunskapen om hur man kan befrämja sitt eget välbefinnande. Fokusområde Att genom kraftfull och markerad satsning på kommunövergripande samarbete profilera Skaraborg inom folkhälsoområdet samt förstärka och utveckla folkhälsoarbetet. Detta genom att årligen samverka kring ett fokusområde för gemensam kunskapsuppbyggnad och fördjupning. För år 2009 prioriteras Psykisk hälsa som fokusområde. Arbetsgruppen för fokusområdet i Skaraborg arrangerar en konferens med placering i Skaraborg. Fortbildning för folkhälsorådet För att folkhälsoarbetet ska utvecklas och ligga i framkant är det viktigt att folkhälsorådets representanter får kontinuerlig fortbildning. Deltaga i kurser och konferenser samt interna utbildningar. 15

16 Budget Att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Avsatta medel kommer att fördelas på de nedomstående områdena. Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Äldres hälsa Sexualitet och reproduktiv hälsa Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spelande Övergripande arbete för ökad välfärd Information och marknadsföring Fokusområde Fortbildning för folkhälsorådet Övrigt kr kr kr Summa kr 16

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2010

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2010 Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Lokalt folkhälsoarbete... 4 Folkhälsorådet i Essunga kommun...

Läs mer

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2011

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2011 Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Lokalt folkhälsoarbete... 4 Folkhälsorådet i Essunga kommun...

Läs mer

Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Essunga kommun 2008 2011

Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Essunga kommun 2008 2011 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Essunga kommun 2008 2011 Vision för Essunga kommun: Genom närheten i vår kommun skapar vi kreativa och meningsfulla möten där idéer förverkligas och

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Folkhälsoplan

Folkhälsoplan Folkhälsoplan 2007 2010 Bakgrund Folkhälsa Folkhälsa Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd till skillnad från enskilda individers

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Folkhälsostrategi Antagen av kommunfullmäktige

Folkhälsostrategi Antagen av kommunfullmäktige Folkhälsostrategi 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktige 140224 Inledning En god hälsa i befolkningen påverkar tillväxt, utveckling och välfärd i positiv riktning. Folkhälsa handlar om att med hälsofrämjande

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010. Verksamhetsplan 2010. för Folkhälsorådet i Grästorp

VERKSAMHETSPLAN 2010. Verksamhetsplan 2010. för Folkhälsorådet i Grästorp Verksamhetsplan 2010 för Folkhälsorådet i Grästorp 1 SAMMANFATTNING Detta är en ettårig verksamhetsplan med budget som visar vad folkhälsorådet i Grästorps kommun kommer prioritera vad gäller hälsofrämjande

Läs mer

Folkhälsopolicy med riktlinjer för Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef

Folkhälsopolicy med riktlinjer för Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Folkhälsopolicy med riktlinjer för 2015-2019 Dokumenttyp Policy, riktlinjer För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2019 Diarienummer 2014-383-773 Uppföljning och tidplan Kommunchef

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

1 (10) Folkhälsoplan

1 (10) Folkhälsoplan 1 (10) Folkhälsoplan 2017-2019 2 (10) Folkhälsa i Sverige Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Verksamhetsplan år 2018 för folkhälsorådet i Gullspångs kommun

Verksamhetsplan år 2018 för folkhälsorådet i Gullspångs kommun Verksamhetsplan år 2018 för folkhälsorådet i Gullspångs kommun 1 Introduktion Gullspångs kommun och östra hälso- och sjukvårdsnämnden har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet i kommunen. Syftet med avtalet

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun

Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun Antagen av Mariestads folkhälsoråd 2017-09-25 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Folkhälsoplan

Folkhälsoplan Folkhälsoplan 2012-2016 Datum: 2012-06-18 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Folkhälsoarbete... 3 Tre folkhälsoutmaningar... 3 Kost och fysisk aktivitet... 4 Barn och ungdomars psykiska hälsa...

Läs mer

Hälsoplan för Årjängs kommun

Hälsoplan för Årjängs kommun Kommunfullmäktige Birgitta Evensson, 0573-141 32 birgitta.evensson@arjang.se PLAN Antagen av KF 2018-06-18 211.10 Paragraf 94 1(8) Hälsoplan för Årjängs kommun 2(8) Inledning Befolkningens hälsa är en

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Strategi fö r fölkha lsöarbetet i Nörrta lje kömmun

Strategi fö r fölkha lsöarbetet i Nörrta lje kömmun 171102 Strategi fö r fölkha lsöarbetet i Nörrta lje kömmun 1. Bakgrund Folkhälsan i Sverige utvecklas överlag positivt. Medellivslängden fortsätter att öka och skillnaden mellan könen minskar. Hälsan och

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

Folkhälsoplan.

Folkhälsoplan. Folkhälsoplan www.monsteras.se Foto: Claus Kempe God hälsa - mer än en livsstil Mönsterås kommuns långsiktiga folkhälsomål ska vara en kompass för hur folkhälsoarbetet ska utvecklas under åren 2016-2018.

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2011-2014 Töreboda kommun 2014-01-20 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Nationella ANDT-strategin

Nationella ANDT-strategin Nationella ANDT-strategin En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Lena Bolin; Länssamordnare ANDT lena.bolin@lansstyrelsen.se ANDT-strategin 2016-2020 Syftet

Läs mer

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET?

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET? FOLKHÄLSOPLAN Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2011-11-24 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för: Höganäs

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse för folkhälsorådet 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Folkhälsan - ett samhällsansvar... 3 Mål för folkhälsoarbetet... 3 Lokalt folkhälsoarbete... 3 Folkhälsorådet i Essunga

Läs mer

Folkhälsoplan. Munkedals kommun

Folkhälsoplan. Munkedals kommun Folkhälsoplan Munkedals kommun 2018-2020 Folkhälsoplan 2018-2020 Dnr: 2017-53 Typ av dokument: Handlingsplan Handläggare: Catharina Sundström, folkhälsostrateg Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik:

Läs mer

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET Människors makt och möjligheter att påverka sin omvärld har sannolikt en avgörande betydelse för deras hälsa. På INDIVIDNIVÅ är sambandet mellan inflytande

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019 mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun ANTAGET AV: Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsoplan Åstorps kommun

Folkhälsoplan Åstorps kommun Folkhälsoplan Åstorps kommun www.astorp.se Folkhälsoplan Åstorps kommun Dnr 2014/111 Antagen av Folkhälsorådet 2015.04.14 Upplaga: 3 1 Miljö Samhällsekonomiska strategier Trafik Sömnvanor Utbildning Fritid

Läs mer

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar för en god hälsa i Mora kommun krävs samarbete mellan kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård,

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric Folkhälsostrategi 2016-2019 Foto: Elvira Gligoric Inledning Vad är folkhälsa? Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Förslag till ett reviderat Folkhälsopolitiskt program 2015 - Hälsa är en mänsklig rättighet Visionen År 2020 har Skellefteå kommuns invånare världens bästa hälsa 80.000 invånare år 2030 Framgångsfaktorer

Läs mer

Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2018 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN

Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2018 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2018 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen

Läs mer

Alingsås folkhälsomål 2019

Alingsås folkhälsomål 2019 Alingsås folkhälsomål 2019 delmål 2010-2012 = ^åí~öéå=~î=âçããìåñìääã âíáöé OMMVJNOJNS= =OON 1. Inledning Alingsås folkhälsomål ingår i de övergripande målen för samhällsutveckling enligt styrmodellen för

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM VÄNNÄS KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM VÄNNÄS KOMMUN FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM VÄNNÄS KOMMUN 2016-2019 Foto: Elin Hedström Handlingsprogram Datum för beslut: 2016-10-31 Kommunledningskontoret Reviderad: 2016 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Giltig till:

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Politiska inriktningsmål för folkhälsa

Politiska inriktningsmål för folkhälsa Dnr 2016KS630 078 Politiska inriktningsmål för folkhälsa Förord Med folkhälsa menas den gemensamma hälsan i en avgränsad grupp till exempel invånare i Härryda kommun. Det talas också om folkhälsan på nationell

Läs mer

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet , t.o.m. kl

VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet , t.o.m. kl VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet 2010-10-19 1 Plats och tid Lagmansgymnasiet, Vara klockan 9.00 11.50. Ajournering klockan 9.40-10.15. Beslutande Kjell Gustafsson (C), SN, ordförande Marie

Läs mer

Prioriterade Folkhälsomål

Prioriterade Folkhälsomål Prioriterade Folkhälsomål I Säters kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2009-06-17, 58 SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund...1 1.1 Folkhälsa...1 2. Folkhälsomål...2 2.1 Nationella

Läs mer

Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander

Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander 24 november 2010 2011-04-18 Sid 1 Uppdraget Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009; bestämningsfaktorerna och befolkningsgrupper Redovisa

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2020 Härnösands kommun

Folkhälsoplan 2014-2020 Härnösands kommun Härnösands kommun Karin Erlander karin.erlander@harnosand.se FOLKHÄLSOPLAN Bilaga 1 Datum 2014-09-29 Folkhälsoplan 2014-2020 Härnösands kommun Dokumentnamn Folkhälsoplan 2014-2020 Plan Fastställd/upprättad

Läs mer

Hälsopolitiskt program och handlingsplan 2008-2011

Hälsopolitiskt program och handlingsplan 2008-2011 Hälsopolitiskt program och handlingsplan 2008-2011 Folkhälsoarbete i Tibro kommun Förord Att vakna upp på morgonen och känna oss friska och starka att möta ännu en dag med positiva utmaningar är för de

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Falköping

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Falköping Folkhälsoplan 2008 2011 Folkhälsorådet Falköping 1 2 Folkhälsoplan 2008-2011 Folkhälsoplanen ligger till grund för ett långsiktigt folkhälsoarbete i Falköpings kommun. Genom olika insatser skapas förutsättningar

Läs mer

Folkhälsoplan Grästorp

Folkhälsoplan Grästorp Folkhälsoplan 201 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 2014-10-20, 102 Dnr 280/2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 4 3 Folkhälsomål... 3.1 Ökad trygghet och

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Folkhälsopolitiska strategin i Norrbotten är ingen hyllvärmare

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

Folkhälsoenhet. Hultsfred Oskarhamn Vimmerby Västervik

Folkhälsoenhet. Hultsfred Oskarhamn Vimmerby Västervik Folkhälsoenhet Hultsfred Oskarhamn Vimmerby Västervik Vad är folkhälsa? Resultatet av den sammanlagda hälsan i en befolkning. Kan mätas genom att titta på exempelvis medellivslängd, självupplevd hälsa,

Läs mer

Verksamhetsplan Folkhälsa och social hållbarhet i Stenungsund 2018

Verksamhetsplan Folkhälsa och social hållbarhet i Stenungsund 2018 Verksamhetsplan Folkhälsa och social hållbarhet i Stenungsund 2018 Stenungsunds kommuns och Västra hälso- och sjukvårdsnämndens gemensamma folkhälsoarbete Typ av dokument Beslutat av Beslutsdatum Dnr Plan

Läs mer

Elva målområden för folkhälsoarbetet

Elva målområden för folkhälsoarbetet Elva målområden för folkhälsoarbetet Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden där man finner de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Det övergripande

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Innehåll Folkhälsorådet... 1 Hjo kommun... 1 Verksamhetsplan 2011... 1 Inledning... 3 Folkhälsan ett samhällsansvar... 3 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Folkhälsorådet...

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan Dnr: Avtal om folkhälsoinsatser i XXXX Kommun 2013-2016 Mellan HSN 6 och xx kommun 1 (6) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i XX, nedan kallad Kommunen och Västra Götalands läns landsting

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun 1 Inledning Kommunstyrelsen har beslutat om att ta fram en Folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017. Syftet med folkhälsostrategin är att

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa

För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa 2018-2026 2 Långsiktiga förändringar tar tid. Därför måste arbetet börja nu. En nyckel till Norrbottens framtida välfärd Norrbotten står inför en demografisk

Läs mer

Folkhälsostrategi

Folkhälsostrategi Fritids- och kulturförvaltningen 1(7) Datum 2015-10-13 Handläggare Er Referens Vår Referens Sandra Beletic 090/001.871-15 Folkhälsostrategi 2016-2019 Beslutsversion 2015-10-13 Diarienummer: 090/001.871-15

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2016-2018 Töreboda kommun 2017-01-12 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Tibro Folkhälsa 2020 Tibro kommuns folkhälsoplan

Tibro Folkhälsa 2020 Tibro kommuns folkhälsoplan Datum 2018-05-23 Ärendenr 2017-000278.77 Tibro Folkhälsa 2020 Tibro kommuns folkhälsoplan Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (11) Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Mål Målet för rådets arbete är att främja hälsa och att förebygga ohälsa så att alla människor i Eda kommun ska ha möjlighet att göra hälsosamma val.

Mål Målet för rådets arbete är att främja hälsa och att förebygga ohälsa så att alla människor i Eda kommun ska ha möjlighet att göra hälsosamma val. Hälsoplan 2012-2014 Bakgrund och organisation 1996 bildades ett folkhälsoråd i Eda kommun. I sin nuvarande form har det funnits sedan 1999 och fungerar även som trygghetsråd. Folkhälsorådet består av

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA?

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA? HÖGANÄS KOMMUNS FOLKHÄLSOPROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kultur-

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet i Gullspångs kommun

Reglemente för folkhälsorådet i Gullspångs kommun Reglemente för folkhälsorådet i Gullspångs kommun Syfte Det avtal som kommunen och regionen har tecknat för sitt samarbete avseende det lokala folkhälsoarbetet ligger till grund för detta reglemente (se

Läs mer

Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram Styrdokument, program Folkhälsosamordnare 2018-01-16 Helene Hagberg 08-59097173 Dnr Helene.Hagberg@upplandsvasby.se KS/2017:392 Folkhälsoprogram 2018-2020 Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

ANTAGEN KF 2012-06-18 118

ANTAGEN KF 2012-06-18 118 ANTAGEN KF 2012-06-18 118 2 (5) INLEDNING Folkhälso- och Trygghetsplanen omfattar alla kommunmedborgare i Borgholm och utgör grunden för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete med folkhälso- och trygghetsfrågor.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 0(7) Datum Diarienummer 2017-05-10 LN HYL170015 HYLTENÄMNDEN Verksamhetsinriktning 2018 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: 035-13 48 00. Fax: 035-13 54

Läs mer

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1 Regional konferens i Södermanland Anita Linell 23 september 2011 2011-09-27 Sid 1 Uppdraget från regeringen Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009. Redovisa genomförda åtgärder. Föreslå framtida

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Del 1. Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa

Del 1. Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa Del 1 Vad är folkhälsa? Nationella mål Definitioner Ojämlik hälsa Grundlagen har hälsoaspekter * Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans

Läs mer