GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD"

Transkript

1 GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse 2011 GULLSPÅNGS KOMMUN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL... 1 ORGANISATION... 1 MÅL FÖR VERKSAMHETSPLANEN DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET... 2 BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 2 FAMILJECENTRUM... 3 SAMVERKAN STUDIEFÖRBUND... 3 FÖRENINGSSAMVERKAN... 3 EUROPEISKA FRIVILLIGÅRET... 4 KULTURUTVECKLING... 4 SENIORGEMENSKAP... 4 TINNITUSFÖREBYGGANDE ARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 5 LÅNGSIKTIG FOLKHÄLSOPLAN... 5 FYSISK AKTIVITET... 6 HÄLSOSLINGOR... 6 RÖRELSEGLÄDJE OCH FYSISK AKTIVITET... 6 PROJEKT IDROTTSSAMORDNARE... 7 TOBAK, ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH SPEL... 7 ANTIRÖK- OCH SNUSKORT... 7 ARBETE MOT LANGNING AV ALKOHOL TILL MINDERÅRIGA... 7 FÖRÄLDRAUTBILDNING ÖPP, ÖREBRO PREVENTIONSPROGRAM... 7 ÖVRIGT UTVECKLINGSARBETE... 8 FOKUSOMRÅDE... 8 PSYKISK OHÄLSA FÖREBYGGA SUICID... 8 STIMULANSPENGAR... 9 FOLKHÄLSOARBETE PÅ KOMMUNENS HEMSIDA... 9 HJÄRTSTARTARE... 9 FÖREBYGGANDE ARBETE MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER... 9 BOKSLUT INTÄKTER UTGIFTER BILAGA 1. FOLKHÄLSORÅDET OCH BEREDNINGSGRUPPEN BILAGA 2. UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN 2011

3 Verksamhetsberättelsen antogs av folkhälsorådet i Gullspångs kommun den 2 februari Mål Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att starta processer som skall främja hälsan samt förebygga ohälsan hos kommunens invånare. Organisation Folkhälsorådet i Gullspångs kommun är en samfinansierad verksamhet mellan Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen. Regionen tillhandahåller och finansierar en folkhälsoplanerartjänst. Kommunen svarar för folkhälsorådets ekonomiadministration. Folkhälsorådets budget finansieras av Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen 1. Folkhälsorådet i Gullspångs kommun består av sex politiker (med sex ersättare) från kommunen och två regionpolitiker samt folkhälsoplaneraren (se bilaga 1). Folkhälsorådet har under året haft fem sammanträden. Ett samverkansavtal gällande folkhälsoarbetet är tecknat mellan Gullspångs kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkansavtalet syftar till att förstärka och utveckla folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun. För att tvärsektoriellt förbereda folkhälsorådets ärenden finns en beredningsgrupp som har till uppgift att verka för att folkhälsoaspekten belyses i såväl planering som beslutsprocess inom de olika verksamheternas ansvarsområden. Beredningsgruppen har bestått av representanter från kommunstyrelseförvaltningen, företagshälsovården, primärvården, polisen, samordningsförbundet samt folkhälsoenheten (se bilaga 1). Beredningsgruppen har sammanträtt fem gånger under Under beredningsgruppen finns olika tvärsektoriella referens-/arbetsgrupper som arbetar med särskilda områden och som sammanträder utifrån behov. Mål för verksamhetsplanen 2011 Verksamhetsplanen för folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun utgår ifrån det övergripande nationella folkhälsomålet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, samt tre prioriterade målområden: Delaktighet och inflytande i samhället, Fysisk aktivitet, samt Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel). Prioriterade målgrupper är barn och ungdomar 0 18 år. Dessutom är förhoppningen att utöka arbetsstrategierna riktade mot åldersgruppen 60 år och äldre. 1 närmare specifikation finns under rubriken budget 1

4 Delaktighet och inflytande i samhället Brottsförebyggande arbete i Gullspångs kommun Att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Att årligen uppdatera och följa upp samverkansavtalet mellan kommunen och Polisen, samt utarbeta handlings- och åtagandeplaner tillsammans med berörda samverkanspartners. Under året tecknades ett samverkansavtal mellan Polisen och kommunen med syfte att öka tryggheten och säkerheten i kommunen, genom att Polisen och kommunen samverkar i sitt arbete att skapa förutsättningar och goda strategier i det brottsförebyggande arbetet. En handlingsplan med tillhörande åtgärdsbilagor har tagits fram. Samverkansavtalet revideras årligen. Nedan presenteras ett urval av aktiviteterna som fanns med i Handlingsplanen för brottsförebyggande arbete för år För fullständig uppföljning se separat dokument (bilaga 2). Grannsamverkan: Under året har tre informationsmöten hållits i Otterbäcken, Gullspång och Hova och nya Grannsamverkansområden har skapats i alla tre orterna. Under 2011 skapades 12 nya Grannsamverkansområden och dessa utgjordes av totalt 154 hushåll. Kontakten med nya och gamla Grannsamverkansområden hålls genom regelbundna utskick med lokal brottsstatistik. Kontaktombuden (som ansvarar för varsitt Grannsamverkansområde) bjöds in till en informationsträff där Brottsofferjouren i Östra Skaraborg berättade om sin verksamhet. En enkät skickades ut till kontaktombuden för att inventera antalet hushåll samt för att se vilka Grannsamverkansområden som ännu var aktiva. Undersökningen visade att den 31 december 2011 var antalet Grannsamverkansområden 45 stycken och dessa utgjordes av 612 hushåll. Den 31 mars 2011 var antalet områden 33 stycken och dessa utgjordes av 458 hushåll. Siffrorna är ungefärliga. SPS-gruppen SPS-gruppen (skola, polis, socialtjänst) är en samverkansgrupp. I gruppen finns representanter för de tre aktörerna. De samarbetar kring några av åtgärderna i handlingsplanen som berör skola, polis och socialtjänst. Ökad trafiksäkerhet kring mopedåkning NTF kom till Gullspång den 28/9 och informerade eleverna i årskurs 8 om trafiksäkerhet kring mopedåkning. 2

5 Familjecentrum Att skapa en hållbar utveckling för familjecentrumet. Kommunstyrelsen beslutade i januari 2011 att familjecentrumet ska permanentas och att en budget för verksamheten säkerställs. Vidare ska verksamhetens målgrupp på sikt bli 0 18 år. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg erbjöd några av Skaraborgskommunerna att söka medel för arbete gällande socioekonomiskt utsatta grupper. Gullspång var en av dessa kommuner. En projektidé för en satsning på familjecentrumet skapades, och i projektansökan ansöktes om kr per år i tre år för detta. Ansökan beviljades och projektet startar år En socioekonomisk analys av projektet ska göras av de i kommunens personal som kommer att gå Ingvar Nilssons och Anders Wadeskogs utbildning. Det är en utbildning för att värdera de socioekonomiska effekterna av prevention, tidiga och samordnade insatser samt rehabilitering. Styrgruppen för familjecentrumet (där folkhälsoplaneraren ingår) har haft sammanträden för att diskutera familjecentrumets mål, inriktning samt olika praktiska frågor. Bland annat har lokalfrågan varit mycket i fokus eftersom lokalerna har stor betydelse för hur väl verksamheten kan fungera. Samverkan studieförbund Att utveckla samverkansstrategier med studieförbunden genom ett rådslag. Ett rådslag anordnades där MTG-kommunernas kulturansvariga, folkhälsoplanerarna och representanter från studieförbunden diskuterade samverkansstrategier. Deltagarna utgör även en samverkansgrupp som har sammanträtt vid några tillfällen under året för att diskutera inriktning för samarbetet samt planera olika gemensamma aktiviteter. I samband med Hälsans dag i Mariestad anordnade samverkansgruppen ett arrangemang där studieförbunden visade upp en del av sin verksamhet för intresserade. Föreningssamverkan Att verka för en utveckling och ökad tillgänglighet av Gullspångs kommuns ideella sektor Folkhälsorådet har tillsammans med föräldraföreningar, föräldraråd och lokala idrottsföreningar samarbetat för att erbjuda barnen olika aktiviteter att välja mellan på sportlovet och påsklovet. En tävling för ideella föreningar i kommunen anordnades av folkhälsorådet. 3

6 I samband med den nationella uppmärksamhetsveckan för kost och fysisk aktivitet arrangerades olika aktiviteter i kommunen, exempelvis kunde allmänheten pröva på yoga och aikido hos lokala utövare, eller gå på en tipspromenad som PRO anordnade. Europeiska frivilligåret Lyfta fram lokala frivilligarbetare och ideella organisationer och föreningar. Att uppmuntra, stödja och synliggöra våra lokala frivilligarbetare i kommunen. Folkhälsorådet har tillsammans med frivilligsamordnaren och representanter från ideella föreningar arrangerat en tävling för ideella föreningar. Med hjälp från arbetsmarknadsenheten skickades brev ut till alla ideella föreningar i kommunen med inbjudan till att delta. Föreningarna skulle presentera sin verksamhet på en yta stor som två A4-ark. Presentationerna visades sedan upp på biblioteken i december, med start den 5 december som var den internationella frivilligdagen. Vinnarna (en i Hova och en i Gullspång) utses i början på år Juryn består av folkhälsorådet och chefsbibliotekarien. Kulturutveckling Att verka för kulturutveckling och ökad kulturtillgänglighet i kommunen. Samverkansgruppen som består av MTG-kommunernas kulturansvariga, folkhälsoplanerarna och representanter från studieförbunden anordnade ett arrangemang där studieförbunden visade upp en del av sin verksamhet för intresserade på Hälsans dag i Mariestad. Folkhälsorådet, Agenda 21-samordnaren och Hova IF arrangerade en tipspromenad på Getryggenområdet. Det var en av Sköna maj -aktiviteterna. En bioeftermiddag för äldre arrangerades i Gullspång, se nedan för mer information. Seniorgemenskap Att under året arrangera temaeftermiddag för pensionärerna i kommunen på temat äldres hälsa. Att under året arrangera en bioeftermiddag för pensionärerna i kommunen. Att genom samverkan med berörda parter arbeta för att hitta strategier för insatser riktade till målgruppen 60 år och äldre. Gruppen för äldres hälsa (med folkhälsoplaneraren, representanter från pensionärsföreningarna och äldreomsorgen) lyfte fram bankernas minskade kontanthantering som en viktig fråga för äldre, och därför arrangerade gruppen en temaeftermiddag om detta i maj i Hova. Swedbank och Nordea bjöds in för att informera om vad som skulle ske med kontanthanteringen. Under dagen fick de ungefär 100 besökarna även tips från polisen om vad man bör tänka på för att skydda sig mot brott, och de fick även pröva på lämpliga rörelseövningar som förevisades av en av kommunens sjukgymnaster. 4

7 Gruppen för äldres hälsa, äldreomsorgen och säkerhetssamordnaren anordnade tipspromenader i Gullspång och Hova för att uppmärksamma den internationella äldredagen (som en del av kampanjen Peppar peppar en dag för seniorers säkerhet ). Reflexvästar och tygkassar innehållande information om säkerhet för äldre, kommunens fixartjänst, Grannsamverkan och reflexer delades ut av äldreomsorgens personal i samband med tipspromenaden. Totalt deltog 100 personer (de som enbart hämtade informationsmaterial är ej medräknade). I oktober anordnade Gruppen för äldres hälsa en bioeftermiddag för äldre på biografen i Gullspång. Innan filmen började så presenterade kommunens fixartjänst sina tjänster. Broschyrer med information om säkerhet för äldre, kommunens fixartjänst och Grannsamverkan fanns på plats och det var stor åtgång på dessa. Totalt kom 103 besökare. Tinnitusförebyggande arbete i Gullspångs kommun Att det förebyggande arbetet fortskrider så som det angivits i programmet. Arbetsgruppen för det tinnitusförebyggande arbetet har haft möten under året och planerat för hur arbetet ska fortsätta. Gruppen har även kontrollerat statusen för de olika åtgärderna i handlingsprogrammet och planerat för vad som ska göras. Informationsmaterial om buller och bullerpolicyn har delats ut till nyckelpersoner. Långsiktig folkhälsoplan Att ta fram en folkhälsoplan som sträcker sig över åren Folkhälsoplaneraren har sammanställt ett första utkast till en långsiktig plan som utgår från följande: De behov som finns (Behovsunderlaget m.m.) Kommunens framtidsberättelse Det nationella folkhälsomålet Västra Götalandsregionens folkhälsoutmaningar (visionen Det goda livet) Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborgs strategiska plan (vision 2020 med tillhörande utmaningar för Gullspång) Processdagen år 2010 för den långsiktiga folkhälsoplanen med dåvarande folkhälsorådet och beredningsgruppen De prioriteringar som nuvarande folkhälsoråd och beredningsgrupp gör Beredningsgruppen och folkhälsorådet beslutade att den långsiktiga folkhälsoplanen ska kopplas ihop tydligare med kommunens framtidsberättelse, samt kopplas ihop med andra mål (som det redan har beslutats om) för kommunens verksamheter. Tanken var inledningsvis att Gullspång, Mariestad och Töreboda skulle utforma långsiktiga folkhälsoplaner som till viss del liknade varandra (med vissa gemensamma avsnitt). Detta ledde dock till att arbetet med planen tog längre tid än beräknat. Tyvärr har detta lett till att planen har blivit försenad och kommer inte vara färdig förrän Planen kommer att gälla fram till år

8 Fysisk aktivitet Hälsoslingor Att starta upp hälsoslingor i kommunen, samt följa upp och utvärdera hur de som finns fungerar. Folkhälsoplaneraren, Agenda 21-samordnaren och Hova IF har diskuterat utformningen av en hälsoslinga i Hova. Som en del i Leaderprojektet på Getryggen i Hova gjordes en stig med pedagogiska stationer. Genom att låta en hälsoslinga gå från Hova centrum till Getryggenområdet så är förhoppningen att fler ska komma dit. Hova IF har tagit på sig uppgiften att komma med förslag på hur hälsoslingan ska dras. Tanken är att det längs med slingan ska finnas bänkar och möjlighet att sätta upp exempelvis information eller tipspromenadslappar. Uppföljning av de hälsoslingor som finns Regnbågsskolans hälsoslinga: Varje klass (årskurserna F 6) går hälsoslingan minst en gång i veckan. Klasserna turas om med att sätta ut frågor längs med slingan. Gullstensskolans hälsoslinga: Klasserna i årskurs 3 6 går slingan tre dagar i veckan (de dagar då de inte har idrottslektion). Klasserna i årskurs F 2 använder också slingan, men inte lika ofta. Ibland sätter de ut frågor längs med slingan i skyltarna som är avsedda för det. Dock så har det blivit skadegörelse på skyltarna längs med slingan, och vissa har försvunnit. Högstadiet använder slingan ibland. Rörelseglädje och fysisk aktivitet Projektet Trampa och Gå Ställ bilen och cykla eller gå istället, Delta i nationella uppmärksamhetsveckan kring kost och fysisk aktivitet Ett friskare Sverige 2011, veckan genomförs 9 15 maj, Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet genom samverkan med föreningar, att stötta Idrottssamordnarprojektet samt stödja utvecklingen av miljöer som stimulerar till rörelse och fysisk aktivitet. Information om Trampa och Gå har spridits på olika sätt, såsom annonsering, affischering och utdelande av reflexer och informationslappar. Tre vinstdragningar och en finaldragning har genomförts. Folkhälsoplaneraren har deltagit på möten för idrottssamordnarprojektet och diskuterat inriktning och utveckling för projektet. 6

9 Olika aktiviteter arrangerades under den nationella uppmärksamhetsveckan. Aktiviteter har även arrangerats för skolbarnen under vissa skollov. Projekt Idrottssamordnare Att elever i årskurserna F 9 i Gullspångs kommun ska få prova på deltagande föreningars idrotter under organiserade former under höst- och vårtermin 2010/2011. Projektet pågick fram till och med vårterminen 2011 och elever i årskurs F 9 fick pröva på de deltagande föreningarnas idrotter. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Antirök- och snuskort Att eleverna i årskurs 6 9 innehar ett antirök- och snuskort och avstår tobaksbruk. Totalt antal elever: Påskrivna kort: Återlämnade kort: Årskurs 6: Årskurs 7: Årskurs 8: Årskurs 9: (Resultat från höstterminen 2011) De flesta som inte har deltagit har gått i förberedelseklasserna, och de är inte med eftersom det har varit svårt att nå fram med informationen om vad antirök- och snuskort handlar om. Arbete mot langning av alkohol till minderåriga Att fortsätta kraftsamlingen mot langning av alkohol till minderåriga. Kampanjmaterial skickades ut till alla föräldrar med barn i årskurserna 6 9. Föräldrautbildning ÖPP, Örebro PreventionsProgram Att stötta att fler utbildar sig inom ÖPP. I mån av utbildningsmöjligheter är förhoppningen att föräldramöten på Gullstensskolan Äldre besöks av utbildade ÖPP-instruktörer och att samtliga föräldrar får skriftlig information om det som tagits upp på föräldramötet. 7

10 Det har inte skett någon ÖPP-utbildning under år 2011 på grund av att instruktören har varit föräldraledig. Utbildningen av fler instruktörer skjuts fram till år 2012 eftersom det blir den mest praktiska lösningen för de berörda verksamheterna. Internt Hälsoråd Informationssatsningar kring livsstilsfrågor riktade till allmänheten, samordna lokal uppmärksamhetsvecka kring kost och fysisk aktivitet i enlighet med FHI:s Ett friskare Sverige Under uppmärksamhetsveckan kunde allmänheten pröva på aikido och yoga. PRO anordnade en tipspromenad om kost och motion, biblioteken gav förslag på böcker i ämnena. I Skaraborg hölls även en tipspromenadstävling mellan kommunerna: Kommunkampen. I Gullspång samarbetade folkhälsorådet, Otterbäckens Bandyklubb och folktandvården för att arrangera tävlingen. Gullspång kom på femte plats med 54 deltagare (målet var att en så stor andel av befolkningen som möjligt skulle delta). Totalt deltog personer i Skaraborg. Övrigt utvecklingsarbete Fokusområde Att tillsammans med övriga folkhälsoråd i Skaraborg och Folkhälsoenheten Skaraborg samverka kring en gemensam konferens i Skaraborg på temat psykisk hälsa för att öka kunskapen i vad som skapar förutsättningar för en god psykisk hälsa. Den 2 november arrangerades konferensen Det goda livet. Konferensen arrangerades för femte året i rad och i år var Skara kommun värd. Konferensen hade som syfte att inspirera och engagera till fortsatt framgångsrikt folkhälsoarbete i Skaraborg. Konferencier var Kattis Ahlström och bland föreläsarna fanns Ingvar Nilsson, Anita Linell från Statens folkhälsoinstitut, Kenneth Johansson (ordförande i riksdagens socialutskott) och två föreläsare från företaget Kairos future. På ett av de fyra seminariepassen deltagarna kunde välja mellan så presenterades bland annat MTG-kommunernas arbete med psykisk livräddning Psykisk ohälsa förebygga suicid Att arbeta för att öka förståelsen och kunskapen kring psykisk ohälsa och suicid, i första hand för personal som möter barn och ungdomar. Vid tre tillfällen har utbildning i psykisk livräddning arrangerats av folkhälsoplanerarna i MTG. De som har gått utbildningen har bland andra varit skolpersonal, personal från 8

11 socialtjänsten, representanter för studieförbunden och handikapporganisationer. Föreläsaren var Else-Marie Törnberg, pedagog, lärare i kognitiv suicidprevention, ordförande och verksamhetsansvarig i Suicidprevention i Väst. Stimulanspengar Ge organisationer, näringslivet, ideella sektorn, och kommunal- och primärvårds-verksamheter, möjlighet att söka medel till projekt/arbeten som skapar engagemang i folkhälsoarbetet. Beviljade ansökningar skall relatera till ett eller flera av folkhälsorådets tre prioriterade målområden. Gullspångs Idrottsförening ansökte om stimulansmedel för att anlägga sex stycken boulebanor på Gullmovallen. Ansökan beviljades med 1000 kr. Otterbäckens Järnvägsmuséum ansökte om stimulansmedel för att arrangera allsångskvällar i Otterbäcken, Gullspång och Skagersvik. Ansökan beviljades med 2000 kr. Föräldraföreningen för Gullstensskolan Yngre ansökte om stimulansmedel för att anordna ett disko för eleverna på Gullstensskolan Äldre (årskurserna 7 9). Ansökan beviljades med 1500 kr. Föräldraföreningen för Gullstensskolan Yngre ansökte även om stimulansmedel för en bussresa till Skövde för Gullstensskolan Yngres elever (årskurserna F 6), där de skulle ägna sig åt olika höstlovsaktiviteter. Ansökan beviljades med 2500 kr. Totalt betalades 6000 kr ut som stimulansmedel till olika aktiviteter under året. Folkhälsoarbete på kommunens hemsida Arbeta för att hålla folkhälsans sida på kommunens hemsida uppdaterad. Aktuella dokument har lagts upp på hemsidan, samt så har olika nyheter presenterats på sidan. En nyhetslista har lagts till på sidan. Folkhälsoplaneraren har genomgått en kort webbredaktörsutbildning för att kunna arbeta med sidorna. Hjärtstartare Att köpa in hjärtstartare som ska finnas tillgänglig på lokala ICA-affären. Folkhälsorådet har medfinansierat inköp av hjärtstartare till de två ICA-affärerna i kommunen, samt medfinansierat hjärt-lungräddningsutbildning för personalen. Förebyggande arbete mot våld i nära relationer Medvetandegöra problematiken och förekomsten av våld i nära relationer. Verka för att alla samverkanspartners ska se över sin egen organisation/verksamhet samt reflektera över problemet 9

12 och fundera kring åtgärder och förebyggande strategier i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. Beredningsgruppen har diskuterat kring problematiken och reflekterat över hur arbetet med dessa frågor ser ut i de egna organisationerna. En idé som formades i diskussionerna var att information om vilket stöd som finns för de som är utsatta kan vara en del av samhällsinformationen som nyanlända invandrare får. 10

13 Bokslut Folkhälsorådets budget samfinansieras av Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg, där regionen och kommunen vardera avsätter tio kronor per invånare för lokalt folkhälsoarbete. Intäkter Gullspångs kommun Lokala Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg Summa: Utgifter Delaktighet och inflytande Fysisk aktivitet Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Övrigt utvecklingsarbete Summa: kr kr kr kr kr kr kr kr 11

14 Bilaga 1. Folkhälsorådet och Beredningsgruppen 2011 Folkhälsorådet Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen i syfte att initiera, utveckla och samordna resurser för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Folkhälsorådets uppgift Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen. Verka för att konsekvenserna för folkhälsa belyses i såväl planering som beslutsprocess inom samtliga nämnders/utskotts ansvarsområde. Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete. Koordinera och utveckla tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Årligen upprätta verksamhetsplan med budget. Årligen avge verksamhetsberättelse. Beredningsgruppens uppgift Beredningsgruppen bereder ärenden till folkhälsorådet som kallas till möte minst fem gånger per år. Beredningsgruppen ansvarar för handläggningen av löpande folkhälsoärenden.

15 2

16 3

17 4

18 5

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse för år 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 3 INRIKTNINGEN FÖR VERKSAMHETSPLANEN FÖR ÅR 2012...

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2011 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 Folkhälsorådets uppgift... 5 BEREDNINGSGRUPPEN...

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD KS 2014/45 Verksamhetsberättelse för år 2013 GULLSPÅNGS KOMMUN 1 Inledning Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som har stöttats med folkhälsorådets budget under

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL... 1 ORGANISATION... 1 MÅL FÖR VERKSAMHETSPLANEN... 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET... 2 BROTTSFÖREBYGGANDE

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 Folkhälsorådets uppgift... 5 LEDNINGSGRUPPEN...

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse 2009 GULLSPÅNGS KOMMUN 2 Innehållsförteckning Mål... 5 Organisation... 5 Mål för verksamhetsplanen 2009... 5 Delaktighet och inflytande i samhället...

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse för år 2015 GULLSPÅNGS KOMMUN 1 Inledning Verksamhetsberättelsen redogör för det arbete som har stöttats med folkhälsorådets budget under året, samt

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Innehåll Folkhälsorådet... 1 Hjo kommun... 1 Verksamhetsplan 2011... 1 Inledning... 3 Folkhälsan ett samhällsansvar... 3 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Folkhälsorådet...

Läs mer

Sida 1(1) BESLUTSUNDERLAG. Datum 2015-02-17. Folkhälsorådet. Ärende. Beslutsunderlag. 2 Folkhälsorådets. verksamhetsberättelse 2014

Sida 1(1) BESLUTSUNDERLAG. Datum 2015-02-17. Folkhälsorådet. Ärende. Beslutsunderlag. 2 Folkhälsorådets. verksamhetsberättelse 2014 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-17 Sida 1(1) Folkhälsorådet Ärende Beslutsunderlag 2 Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2014 Essunga kommun--------------: Verksamhetsberättelse för folkhälsorådet i Essunga

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Kommunledningsförvaltningen Kommunchef Diarienummer: 2015/295 Fastställd: 2015-10-08 Reviderad: RUTIN Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet 2/5 Bakgrund

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Sammanfattning I Mariestads kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Med utgångspunkt

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2012:2

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2012:2 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2012:2 Inledning Folkhälsorådet beslutade vid mötet 2011-11-18 att revidera Folkhälsorådets verksamhetsplan för 2012. Verksamhetsplanen för folkhälsorådet anger inriktning

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL... 4 ORGANISATION... 4 MÅL FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2008... 4 PRIORITERADE OMRÅDEN:... 4 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET...

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad Reglemente Folkhälsorådet Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-09-09 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för folkhälsorådet Kommunstyrelsens beslut 128/10. 1 Syfte Folkhälsorådet

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro OBS! Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Tibro 1 Inledning En god hälsa är grunden för ett gott liv. Kommuninvånarnas hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.

Läs mer

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2011

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2011 Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Lokalt folkhälsoarbete... 4 Folkhälsorådet i Essunga kommun...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010. Verksamhetsplan 2010. för Folkhälsorådet i Grästorp

VERKSAMHETSPLAN 2010. Verksamhetsplan 2010. för Folkhälsorådet i Grästorp Verksamhetsplan 2010 för Folkhälsorådet i Grästorp 1 SAMMANFATTNING Detta är en ettårig verksamhetsplan med budget som visar vad folkhälsorådet i Grästorps kommun kommer prioritera vad gäller hälsofrämjande

Läs mer

Folkhälsorådet. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl

Folkhälsorådet. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 23 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl 08.30-11.30 Deltagare Anna Danielsbacka Stig Carlsson Peggy Johansson Lars Jönsson Beate Poetzsch

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsplan 2004 Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 Folkhälsoenheten Skaraborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRIORITERADE OMRÅDEN 2004 3 1. Förankra & marknadsföra folkhälsoarbetet 4 2. Dialog

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun 1 Inledning Kommunstyrelsen har beslutat om att ta fram en Folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017. Syftet med folkhälsostrategin är att

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2017 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsorådet Töreboda

Folkhälsorådet Töreboda Folkhälsorådet Töreboda Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Inledning... 2 Törebodas folkhälsoråd... 2 Prioriterade områden 3 Familjecentralen Spideln.3 Föräldrastöd....3 Barn och ungdomssäkerhetsarbete...4

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Föregående protokoll... 2 2 Val av vice ordförande... 3 3 Uppföljning av verksamhetsplan/revidering av verksamhetsplan... 4 4 Mötesdatum 2011... 5 5 Presentation av Polismyndighetens

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Alingsås folkhälsomål 2019

Alingsås folkhälsomål 2019 Alingsås folkhälsomål 2019 delmål 2010-2012 = ^åí~öéå=~î=âçããìåñìääã âíáöé OMMVJNOJNS= =OON 1. Inledning Alingsås folkhälsomål ingår i de övergripande målen för samhällsutveckling enligt styrmodellen för

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet Mellan. HSN och Kommun

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet Mellan. HSN och Kommun Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2013 Mellan HSN och Kommun 1 Bakgrund Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av de insatser som finansierats av folkhälsomedel i enlighet

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2012 Falköpings kommun Folkhälsoarbete i Falköpings kommun Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen vars

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan Dnr: Avtal om folkhälsoinsatser i XXXX Kommun 2013-2016 Mellan HSN 6 och xx kommun 1 (6) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i XX, nedan kallad Kommunen och Västra Götalands läns landsting

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2009

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2009 Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Lokalt folkhälsoarbete... 4 Folkhälsorådet i Essunga kommun...

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric Folkhälsostrategi 2016-2019 Foto: Elvira Gligoric Inledning Vad är folkhälsa? Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2010

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2010 Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Lokalt folkhälsoarbete... 4 Folkhälsorådet i Essunga kommun...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2010

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2010 Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2010 SAMMANFATTNING Under 2010 har folkhälsorådet, utifrån den tagna verksamhetsplanen, genomfört och följt upp olika insatser relaterade till de nationella

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsberättelse 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsberättelse 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Inledning Folkhälsoarbetet i Mariestads kommun har varit riktat till hela befolkningen. Folkhälsorådet har prioriterat tidiga insatser till barn

Läs mer

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet Mellan. HSN och Kommun

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet Mellan. HSN och Kommun Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2014 Mellan HSN och Kommun 1 Bakgrund Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av de insatser som finansierats av folkhälsomedel i enlighet

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Folkhälsorådet. Hjo kommun

Verksamhetsplan 2014. Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Hjo kommun Folkhälsoarbetet i Hjo kommun Ett av de viktigaste värdena i livet är att ha en god hälsa. Människor som har goda utbildningsmöjligheter, meningsfull sysselsättning

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden FOLKHÄLSORÅD Protokoll Tid 5 februari 2009, kl 13.30-16.00 Plats Kommunhuset, Enigheten Närvarande Ordf Ledamöter Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Folkhälsoplan 2016-2017. Grästorp

Folkhälsoplan 2016-2017. Grästorp Folkhälsoplan 2016-2017 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 2015 11 13 2.1 Dnr 383/2015 En god samhällsutveckling gynnar Grästorp Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete En god hälsa på lika villkor s. 3 Folkhälsorådet i Härryda kommun s. 3 Folkhälsoinsatser 2015 s. 4 1 s. 4 Alla Härrydabor har

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer