GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD"

Transkript

1 GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse 2011 GULLSPÅNGS KOMMUN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL... 1 ORGANISATION... 1 MÅL FÖR VERKSAMHETSPLANEN DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET... 2 BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 2 FAMILJECENTRUM... 3 SAMVERKAN STUDIEFÖRBUND... 3 FÖRENINGSSAMVERKAN... 3 EUROPEISKA FRIVILLIGÅRET... 4 KULTURUTVECKLING... 4 SENIORGEMENSKAP... 4 TINNITUSFÖREBYGGANDE ARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 5 LÅNGSIKTIG FOLKHÄLSOPLAN... 5 FYSISK AKTIVITET... 6 HÄLSOSLINGOR... 6 RÖRELSEGLÄDJE OCH FYSISK AKTIVITET... 6 PROJEKT IDROTTSSAMORDNARE... 7 TOBAK, ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH SPEL... 7 ANTIRÖK- OCH SNUSKORT... 7 ARBETE MOT LANGNING AV ALKOHOL TILL MINDERÅRIGA... 7 FÖRÄLDRAUTBILDNING ÖPP, ÖREBRO PREVENTIONSPROGRAM... 7 ÖVRIGT UTVECKLINGSARBETE... 8 FOKUSOMRÅDE... 8 PSYKISK OHÄLSA FÖREBYGGA SUICID... 8 STIMULANSPENGAR... 9 FOLKHÄLSOARBETE PÅ KOMMUNENS HEMSIDA... 9 HJÄRTSTARTARE... 9 FÖREBYGGANDE ARBETE MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER... 9 BOKSLUT INTÄKTER UTGIFTER BILAGA 1. FOLKHÄLSORÅDET OCH BEREDNINGSGRUPPEN BILAGA 2. UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN 2011

3 Verksamhetsberättelsen antogs av folkhälsorådet i Gullspångs kommun den 2 februari Mål Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att starta processer som skall främja hälsan samt förebygga ohälsan hos kommunens invånare. Organisation Folkhälsorådet i Gullspångs kommun är en samfinansierad verksamhet mellan Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen. Regionen tillhandahåller och finansierar en folkhälsoplanerartjänst. Kommunen svarar för folkhälsorådets ekonomiadministration. Folkhälsorådets budget finansieras av Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen 1. Folkhälsorådet i Gullspångs kommun består av sex politiker (med sex ersättare) från kommunen och två regionpolitiker samt folkhälsoplaneraren (se bilaga 1). Folkhälsorådet har under året haft fem sammanträden. Ett samverkansavtal gällande folkhälsoarbetet är tecknat mellan Gullspångs kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkansavtalet syftar till att förstärka och utveckla folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun. För att tvärsektoriellt förbereda folkhälsorådets ärenden finns en beredningsgrupp som har till uppgift att verka för att folkhälsoaspekten belyses i såväl planering som beslutsprocess inom de olika verksamheternas ansvarsområden. Beredningsgruppen har bestått av representanter från kommunstyrelseförvaltningen, företagshälsovården, primärvården, polisen, samordningsförbundet samt folkhälsoenheten (se bilaga 1). Beredningsgruppen har sammanträtt fem gånger under Under beredningsgruppen finns olika tvärsektoriella referens-/arbetsgrupper som arbetar med särskilda områden och som sammanträder utifrån behov. Mål för verksamhetsplanen 2011 Verksamhetsplanen för folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun utgår ifrån det övergripande nationella folkhälsomålet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, samt tre prioriterade målområden: Delaktighet och inflytande i samhället, Fysisk aktivitet, samt Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel). Prioriterade målgrupper är barn och ungdomar 0 18 år. Dessutom är förhoppningen att utöka arbetsstrategierna riktade mot åldersgruppen 60 år och äldre. 1 närmare specifikation finns under rubriken budget 1

4 Delaktighet och inflytande i samhället Brottsförebyggande arbete i Gullspångs kommun Att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Att årligen uppdatera och följa upp samverkansavtalet mellan kommunen och Polisen, samt utarbeta handlings- och åtagandeplaner tillsammans med berörda samverkanspartners. Under året tecknades ett samverkansavtal mellan Polisen och kommunen med syfte att öka tryggheten och säkerheten i kommunen, genom att Polisen och kommunen samverkar i sitt arbete att skapa förutsättningar och goda strategier i det brottsförebyggande arbetet. En handlingsplan med tillhörande åtgärdsbilagor har tagits fram. Samverkansavtalet revideras årligen. Nedan presenteras ett urval av aktiviteterna som fanns med i Handlingsplanen för brottsförebyggande arbete för år För fullständig uppföljning se separat dokument (bilaga 2). Grannsamverkan: Under året har tre informationsmöten hållits i Otterbäcken, Gullspång och Hova och nya Grannsamverkansområden har skapats i alla tre orterna. Under 2011 skapades 12 nya Grannsamverkansområden och dessa utgjordes av totalt 154 hushåll. Kontakten med nya och gamla Grannsamverkansområden hålls genom regelbundna utskick med lokal brottsstatistik. Kontaktombuden (som ansvarar för varsitt Grannsamverkansområde) bjöds in till en informationsträff där Brottsofferjouren i Östra Skaraborg berättade om sin verksamhet. En enkät skickades ut till kontaktombuden för att inventera antalet hushåll samt för att se vilka Grannsamverkansområden som ännu var aktiva. Undersökningen visade att den 31 december 2011 var antalet Grannsamverkansområden 45 stycken och dessa utgjordes av 612 hushåll. Den 31 mars 2011 var antalet områden 33 stycken och dessa utgjordes av 458 hushåll. Siffrorna är ungefärliga. SPS-gruppen SPS-gruppen (skola, polis, socialtjänst) är en samverkansgrupp. I gruppen finns representanter för de tre aktörerna. De samarbetar kring några av åtgärderna i handlingsplanen som berör skola, polis och socialtjänst. Ökad trafiksäkerhet kring mopedåkning NTF kom till Gullspång den 28/9 och informerade eleverna i årskurs 8 om trafiksäkerhet kring mopedåkning. 2

5 Familjecentrum Att skapa en hållbar utveckling för familjecentrumet. Kommunstyrelsen beslutade i januari 2011 att familjecentrumet ska permanentas och att en budget för verksamheten säkerställs. Vidare ska verksamhetens målgrupp på sikt bli 0 18 år. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg erbjöd några av Skaraborgskommunerna att söka medel för arbete gällande socioekonomiskt utsatta grupper. Gullspång var en av dessa kommuner. En projektidé för en satsning på familjecentrumet skapades, och i projektansökan ansöktes om kr per år i tre år för detta. Ansökan beviljades och projektet startar år En socioekonomisk analys av projektet ska göras av de i kommunens personal som kommer att gå Ingvar Nilssons och Anders Wadeskogs utbildning. Det är en utbildning för att värdera de socioekonomiska effekterna av prevention, tidiga och samordnade insatser samt rehabilitering. Styrgruppen för familjecentrumet (där folkhälsoplaneraren ingår) har haft sammanträden för att diskutera familjecentrumets mål, inriktning samt olika praktiska frågor. Bland annat har lokalfrågan varit mycket i fokus eftersom lokalerna har stor betydelse för hur väl verksamheten kan fungera. Samverkan studieförbund Att utveckla samverkansstrategier med studieförbunden genom ett rådslag. Ett rådslag anordnades där MTG-kommunernas kulturansvariga, folkhälsoplanerarna och representanter från studieförbunden diskuterade samverkansstrategier. Deltagarna utgör även en samverkansgrupp som har sammanträtt vid några tillfällen under året för att diskutera inriktning för samarbetet samt planera olika gemensamma aktiviteter. I samband med Hälsans dag i Mariestad anordnade samverkansgruppen ett arrangemang där studieförbunden visade upp en del av sin verksamhet för intresserade. Föreningssamverkan Att verka för en utveckling och ökad tillgänglighet av Gullspångs kommuns ideella sektor Folkhälsorådet har tillsammans med föräldraföreningar, föräldraråd och lokala idrottsföreningar samarbetat för att erbjuda barnen olika aktiviteter att välja mellan på sportlovet och påsklovet. En tävling för ideella föreningar i kommunen anordnades av folkhälsorådet. 3

6 I samband med den nationella uppmärksamhetsveckan för kost och fysisk aktivitet arrangerades olika aktiviteter i kommunen, exempelvis kunde allmänheten pröva på yoga och aikido hos lokala utövare, eller gå på en tipspromenad som PRO anordnade. Europeiska frivilligåret Lyfta fram lokala frivilligarbetare och ideella organisationer och föreningar. Att uppmuntra, stödja och synliggöra våra lokala frivilligarbetare i kommunen. Folkhälsorådet har tillsammans med frivilligsamordnaren och representanter från ideella föreningar arrangerat en tävling för ideella föreningar. Med hjälp från arbetsmarknadsenheten skickades brev ut till alla ideella föreningar i kommunen med inbjudan till att delta. Föreningarna skulle presentera sin verksamhet på en yta stor som två A4-ark. Presentationerna visades sedan upp på biblioteken i december, med start den 5 december som var den internationella frivilligdagen. Vinnarna (en i Hova och en i Gullspång) utses i början på år Juryn består av folkhälsorådet och chefsbibliotekarien. Kulturutveckling Att verka för kulturutveckling och ökad kulturtillgänglighet i kommunen. Samverkansgruppen som består av MTG-kommunernas kulturansvariga, folkhälsoplanerarna och representanter från studieförbunden anordnade ett arrangemang där studieförbunden visade upp en del av sin verksamhet för intresserade på Hälsans dag i Mariestad. Folkhälsorådet, Agenda 21-samordnaren och Hova IF arrangerade en tipspromenad på Getryggenområdet. Det var en av Sköna maj -aktiviteterna. En bioeftermiddag för äldre arrangerades i Gullspång, se nedan för mer information. Seniorgemenskap Att under året arrangera temaeftermiddag för pensionärerna i kommunen på temat äldres hälsa. Att under året arrangera en bioeftermiddag för pensionärerna i kommunen. Att genom samverkan med berörda parter arbeta för att hitta strategier för insatser riktade till målgruppen 60 år och äldre. Gruppen för äldres hälsa (med folkhälsoplaneraren, representanter från pensionärsföreningarna och äldreomsorgen) lyfte fram bankernas minskade kontanthantering som en viktig fråga för äldre, och därför arrangerade gruppen en temaeftermiddag om detta i maj i Hova. Swedbank och Nordea bjöds in för att informera om vad som skulle ske med kontanthanteringen. Under dagen fick de ungefär 100 besökarna även tips från polisen om vad man bör tänka på för att skydda sig mot brott, och de fick även pröva på lämpliga rörelseövningar som förevisades av en av kommunens sjukgymnaster. 4

7 Gruppen för äldres hälsa, äldreomsorgen och säkerhetssamordnaren anordnade tipspromenader i Gullspång och Hova för att uppmärksamma den internationella äldredagen (som en del av kampanjen Peppar peppar en dag för seniorers säkerhet ). Reflexvästar och tygkassar innehållande information om säkerhet för äldre, kommunens fixartjänst, Grannsamverkan och reflexer delades ut av äldreomsorgens personal i samband med tipspromenaden. Totalt deltog 100 personer (de som enbart hämtade informationsmaterial är ej medräknade). I oktober anordnade Gruppen för äldres hälsa en bioeftermiddag för äldre på biografen i Gullspång. Innan filmen började så presenterade kommunens fixartjänst sina tjänster. Broschyrer med information om säkerhet för äldre, kommunens fixartjänst och Grannsamverkan fanns på plats och det var stor åtgång på dessa. Totalt kom 103 besökare. Tinnitusförebyggande arbete i Gullspångs kommun Att det förebyggande arbetet fortskrider så som det angivits i programmet. Arbetsgruppen för det tinnitusförebyggande arbetet har haft möten under året och planerat för hur arbetet ska fortsätta. Gruppen har även kontrollerat statusen för de olika åtgärderna i handlingsprogrammet och planerat för vad som ska göras. Informationsmaterial om buller och bullerpolicyn har delats ut till nyckelpersoner. Långsiktig folkhälsoplan Att ta fram en folkhälsoplan som sträcker sig över åren Folkhälsoplaneraren har sammanställt ett första utkast till en långsiktig plan som utgår från följande: De behov som finns (Behovsunderlaget m.m.) Kommunens framtidsberättelse Det nationella folkhälsomålet Västra Götalandsregionens folkhälsoutmaningar (visionen Det goda livet) Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborgs strategiska plan (vision 2020 med tillhörande utmaningar för Gullspång) Processdagen år 2010 för den långsiktiga folkhälsoplanen med dåvarande folkhälsorådet och beredningsgruppen De prioriteringar som nuvarande folkhälsoråd och beredningsgrupp gör Beredningsgruppen och folkhälsorådet beslutade att den långsiktiga folkhälsoplanen ska kopplas ihop tydligare med kommunens framtidsberättelse, samt kopplas ihop med andra mål (som det redan har beslutats om) för kommunens verksamheter. Tanken var inledningsvis att Gullspång, Mariestad och Töreboda skulle utforma långsiktiga folkhälsoplaner som till viss del liknade varandra (med vissa gemensamma avsnitt). Detta ledde dock till att arbetet med planen tog längre tid än beräknat. Tyvärr har detta lett till att planen har blivit försenad och kommer inte vara färdig förrän Planen kommer att gälla fram till år

8 Fysisk aktivitet Hälsoslingor Att starta upp hälsoslingor i kommunen, samt följa upp och utvärdera hur de som finns fungerar. Folkhälsoplaneraren, Agenda 21-samordnaren och Hova IF har diskuterat utformningen av en hälsoslinga i Hova. Som en del i Leaderprojektet på Getryggen i Hova gjordes en stig med pedagogiska stationer. Genom att låta en hälsoslinga gå från Hova centrum till Getryggenområdet så är förhoppningen att fler ska komma dit. Hova IF har tagit på sig uppgiften att komma med förslag på hur hälsoslingan ska dras. Tanken är att det längs med slingan ska finnas bänkar och möjlighet att sätta upp exempelvis information eller tipspromenadslappar. Uppföljning av de hälsoslingor som finns Regnbågsskolans hälsoslinga: Varje klass (årskurserna F 6) går hälsoslingan minst en gång i veckan. Klasserna turas om med att sätta ut frågor längs med slingan. Gullstensskolans hälsoslinga: Klasserna i årskurs 3 6 går slingan tre dagar i veckan (de dagar då de inte har idrottslektion). Klasserna i årskurs F 2 använder också slingan, men inte lika ofta. Ibland sätter de ut frågor längs med slingan i skyltarna som är avsedda för det. Dock så har det blivit skadegörelse på skyltarna längs med slingan, och vissa har försvunnit. Högstadiet använder slingan ibland. Rörelseglädje och fysisk aktivitet Projektet Trampa och Gå Ställ bilen och cykla eller gå istället, Delta i nationella uppmärksamhetsveckan kring kost och fysisk aktivitet Ett friskare Sverige 2011, veckan genomförs 9 15 maj, Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet genom samverkan med föreningar, att stötta Idrottssamordnarprojektet samt stödja utvecklingen av miljöer som stimulerar till rörelse och fysisk aktivitet. Information om Trampa och Gå har spridits på olika sätt, såsom annonsering, affischering och utdelande av reflexer och informationslappar. Tre vinstdragningar och en finaldragning har genomförts. Folkhälsoplaneraren har deltagit på möten för idrottssamordnarprojektet och diskuterat inriktning och utveckling för projektet. 6

9 Olika aktiviteter arrangerades under den nationella uppmärksamhetsveckan. Aktiviteter har även arrangerats för skolbarnen under vissa skollov. Projekt Idrottssamordnare Att elever i årskurserna F 9 i Gullspångs kommun ska få prova på deltagande föreningars idrotter under organiserade former under höst- och vårtermin 2010/2011. Projektet pågick fram till och med vårterminen 2011 och elever i årskurs F 9 fick pröva på de deltagande föreningarnas idrotter. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Antirök- och snuskort Att eleverna i årskurs 6 9 innehar ett antirök- och snuskort och avstår tobaksbruk. Totalt antal elever: Påskrivna kort: Återlämnade kort: Årskurs 6: Årskurs 7: Årskurs 8: Årskurs 9: (Resultat från höstterminen 2011) De flesta som inte har deltagit har gått i förberedelseklasserna, och de är inte med eftersom det har varit svårt att nå fram med informationen om vad antirök- och snuskort handlar om. Arbete mot langning av alkohol till minderåriga Att fortsätta kraftsamlingen mot langning av alkohol till minderåriga. Kampanjmaterial skickades ut till alla föräldrar med barn i årskurserna 6 9. Föräldrautbildning ÖPP, Örebro PreventionsProgram Att stötta att fler utbildar sig inom ÖPP. I mån av utbildningsmöjligheter är förhoppningen att föräldramöten på Gullstensskolan Äldre besöks av utbildade ÖPP-instruktörer och att samtliga föräldrar får skriftlig information om det som tagits upp på föräldramötet. 7

10 Det har inte skett någon ÖPP-utbildning under år 2011 på grund av att instruktören har varit föräldraledig. Utbildningen av fler instruktörer skjuts fram till år 2012 eftersom det blir den mest praktiska lösningen för de berörda verksamheterna. Internt Hälsoråd Informationssatsningar kring livsstilsfrågor riktade till allmänheten, samordna lokal uppmärksamhetsvecka kring kost och fysisk aktivitet i enlighet med FHI:s Ett friskare Sverige Under uppmärksamhetsveckan kunde allmänheten pröva på aikido och yoga. PRO anordnade en tipspromenad om kost och motion, biblioteken gav förslag på böcker i ämnena. I Skaraborg hölls även en tipspromenadstävling mellan kommunerna: Kommunkampen. I Gullspång samarbetade folkhälsorådet, Otterbäckens Bandyklubb och folktandvården för att arrangera tävlingen. Gullspång kom på femte plats med 54 deltagare (målet var att en så stor andel av befolkningen som möjligt skulle delta). Totalt deltog personer i Skaraborg. Övrigt utvecklingsarbete Fokusområde Att tillsammans med övriga folkhälsoråd i Skaraborg och Folkhälsoenheten Skaraborg samverka kring en gemensam konferens i Skaraborg på temat psykisk hälsa för att öka kunskapen i vad som skapar förutsättningar för en god psykisk hälsa. Den 2 november arrangerades konferensen Det goda livet. Konferensen arrangerades för femte året i rad och i år var Skara kommun värd. Konferensen hade som syfte att inspirera och engagera till fortsatt framgångsrikt folkhälsoarbete i Skaraborg. Konferencier var Kattis Ahlström och bland föreläsarna fanns Ingvar Nilsson, Anita Linell från Statens folkhälsoinstitut, Kenneth Johansson (ordförande i riksdagens socialutskott) och två föreläsare från företaget Kairos future. På ett av de fyra seminariepassen deltagarna kunde välja mellan så presenterades bland annat MTG-kommunernas arbete med psykisk livräddning Psykisk ohälsa förebygga suicid Att arbeta för att öka förståelsen och kunskapen kring psykisk ohälsa och suicid, i första hand för personal som möter barn och ungdomar. Vid tre tillfällen har utbildning i psykisk livräddning arrangerats av folkhälsoplanerarna i MTG. De som har gått utbildningen har bland andra varit skolpersonal, personal från 8

11 socialtjänsten, representanter för studieförbunden och handikapporganisationer. Föreläsaren var Else-Marie Törnberg, pedagog, lärare i kognitiv suicidprevention, ordförande och verksamhetsansvarig i Suicidprevention i Väst. Stimulanspengar Ge organisationer, näringslivet, ideella sektorn, och kommunal- och primärvårds-verksamheter, möjlighet att söka medel till projekt/arbeten som skapar engagemang i folkhälsoarbetet. Beviljade ansökningar skall relatera till ett eller flera av folkhälsorådets tre prioriterade målområden. Gullspångs Idrottsförening ansökte om stimulansmedel för att anlägga sex stycken boulebanor på Gullmovallen. Ansökan beviljades med 1000 kr. Otterbäckens Järnvägsmuséum ansökte om stimulansmedel för att arrangera allsångskvällar i Otterbäcken, Gullspång och Skagersvik. Ansökan beviljades med 2000 kr. Föräldraföreningen för Gullstensskolan Yngre ansökte om stimulansmedel för att anordna ett disko för eleverna på Gullstensskolan Äldre (årskurserna 7 9). Ansökan beviljades med 1500 kr. Föräldraföreningen för Gullstensskolan Yngre ansökte även om stimulansmedel för en bussresa till Skövde för Gullstensskolan Yngres elever (årskurserna F 6), där de skulle ägna sig åt olika höstlovsaktiviteter. Ansökan beviljades med 2500 kr. Totalt betalades 6000 kr ut som stimulansmedel till olika aktiviteter under året. Folkhälsoarbete på kommunens hemsida Arbeta för att hålla folkhälsans sida på kommunens hemsida uppdaterad. Aktuella dokument har lagts upp på hemsidan, samt så har olika nyheter presenterats på sidan. En nyhetslista har lagts till på sidan. Folkhälsoplaneraren har genomgått en kort webbredaktörsutbildning för att kunna arbeta med sidorna. Hjärtstartare Att köpa in hjärtstartare som ska finnas tillgänglig på lokala ICA-affären. Folkhälsorådet har medfinansierat inköp av hjärtstartare till de två ICA-affärerna i kommunen, samt medfinansierat hjärt-lungräddningsutbildning för personalen. Förebyggande arbete mot våld i nära relationer Medvetandegöra problematiken och förekomsten av våld i nära relationer. Verka för att alla samverkanspartners ska se över sin egen organisation/verksamhet samt reflektera över problemet 9

12 och fundera kring åtgärder och förebyggande strategier i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. Beredningsgruppen har diskuterat kring problematiken och reflekterat över hur arbetet med dessa frågor ser ut i de egna organisationerna. En idé som formades i diskussionerna var att information om vilket stöd som finns för de som är utsatta kan vara en del av samhällsinformationen som nyanlända invandrare får. 10

13 Bokslut Folkhälsorådets budget samfinansieras av Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg, där regionen och kommunen vardera avsätter tio kronor per invånare för lokalt folkhälsoarbete. Intäkter Gullspångs kommun Lokala Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg Summa: Utgifter Delaktighet och inflytande Fysisk aktivitet Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Övrigt utvecklingsarbete Summa: kr kr kr kr kr kr kr kr 11

14 Bilaga 1. Folkhälsorådet och Beredningsgruppen 2011 Folkhälsorådet Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen i syfte att initiera, utveckla och samordna resurser för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Folkhälsorådets uppgift Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen. Verka för att konsekvenserna för folkhälsa belyses i såväl planering som beslutsprocess inom samtliga nämnders/utskotts ansvarsområde. Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete. Koordinera och utveckla tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Årligen upprätta verksamhetsplan med budget. Årligen avge verksamhetsberättelse. Beredningsgruppens uppgift Beredningsgruppen bereder ärenden till folkhälsorådet som kallas till möte minst fem gånger per år. Beredningsgruppen ansvarar för handläggningen av löpande folkhälsoärenden.

15 2

16 3

17 4

18 5

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 Folkhälsorådets uppgift... 5 BEREDNINGSGRUPPEN...

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL... 4 ORGANISATION... 4 MÅL FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2008... 4 PRIORITERADE OMRÅDEN:... 4 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET...

Läs mer

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Innehåll Folkhälsorådet... 1 Hjo kommun... 1 Verksamhetsplan 2011... 1 Inledning... 3 Folkhälsan ett samhällsansvar... 3 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Folkhälsorådet...

Läs mer

Sida 1(1) BESLUTSUNDERLAG. Datum 2015-02-17. Folkhälsorådet. Ärende. Beslutsunderlag. 2 Folkhälsorådets. verksamhetsberättelse 2014

Sida 1(1) BESLUTSUNDERLAG. Datum 2015-02-17. Folkhälsorådet. Ärende. Beslutsunderlag. 2 Folkhälsorådets. verksamhetsberättelse 2014 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-17 Sida 1(1) Folkhälsorådet Ärende Beslutsunderlag 2 Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2014 Essunga kommun--------------: Verksamhetsberättelse för folkhälsorådet i Essunga

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Sammanfattning I Mariestads kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Med utgångspunkt

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsplan 2004 Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 Folkhälsoenheten Skaraborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRIORITERADE OMRÅDEN 2004 3 1. Förankra & marknadsföra folkhälsoarbetet 4 2. Dialog

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete En god hälsa på lika villkor s. 3 Folkhälsorådet i Härryda kommun s. 3 Folkhälsoinsatser 2015 s. 4 1 s. 4 Alla Härrydabor har

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2009

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2009 Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet Grästorp 2009 SAMMANFATTNING Under 2009 har folkhälsorådet, utifrån den tagna verksamhetsplanen genomfört och följt upp olika insatser relaterade till de nationella

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Föregående protokoll... 2 2 Val av vice ordförande... 3 3 Uppföljning av verksamhetsplan/revidering av verksamhetsplan... 4 4 Mötesdatum 2011... 5 5 Presentation av Polismyndighetens

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare Folkhälsorådet 2015-05-22 1 Plats och tid Konferens Lumber och Karle Kvänum, 22 maj 2015, klockan 09.00-12.00 ande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S),

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET Verksamhetsberättelse 2013 4 jan Godk ua änd r i d 2 en 0 2 1 5 0 f 4 eb 4 ru 4 ar 44 i 2 01 4

FOLKHÄLSORÅDET Verksamhetsberättelse 2013 4 jan Godk ua änd r i d 2 en 0 2 1 5 0 f 4 eb 4 ru 4 ar 44 i 2 01 4 FOLKHÄLSORÅDET Verksamhetsberättelse 2013 4 Godkänd januari den 201044444 25 februari 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 1:1 Folkhälsorådets ledamöter med ersättare 2013... 3 1:2 Verksamhetskontakter/Adjungerande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2013-10-10 1 Plats och tid Alléskolan, 10 oktober 2013, klockan 09.00-12.00 Beslutande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M),

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 1 Inledning Folkhälsorådet har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att revidera det Alkohol- och drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 16 oktober

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2013-02-21 1

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Folkhälsorådet 2013-02-21 1 Folkhälsorådet 2013-02-21 1 Plats och tid Kommunhuset 21 februari 2013 kl. 08.30-12.15 ande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Thore Svenson (M), SOC

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-06 Innehållsförteckning 24 Föregående protokoll... 28 25 Brottsförebyggande... 29 26 Verksamhetsplan - utkast... 31 27 Rapport från konferens...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Blå huset, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Carola Eriksson (S) Rose-Marie

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Rådet för trygghet och folkhälsa Trygghet- och folkhälsoplan 2009-2011

Rådet för trygghet och folkhälsa Trygghet- och folkhälsoplan 2009-2011 Rådet för trygghet och folkhälsa Trygghet- och folkhälsoplan 2009-2011 Götene kommun Fastställd 2008-11-17 Trygghet- och folkhälsoplan 2009-2011 1. Inledning Trygghet- och folkhälsoplanen tar sin utgångspunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.30 ande Monica Olsson (s) Sigbritt Persson

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Förslag till. Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET 2007. Grästorps kommun

Förslag till. Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET 2007. Grästorps kommun Förslag till Verksamhetsberättelse FOLKHÄLSORÅDET 2007 Grästorps kommun INLEDNING Detta är verksamhetsberättelsen för Folkhälsorådet i Grästorps Kommun år 2007. Verksamhetsberättelsen följer upp de insatser

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och livskvalité. Det förekommer tydliga skillnader i hälsa

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011.

Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011. Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011. Borlänge kommun har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till folkhälsoplan för Borlänge Kommuns långsiktiga,

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Falköpings kommun Folkhälsoarbete i Falköpings kommun Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN Presentation FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra. Skärgårdskommun nära storstad 26 000 invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER VÄSTERBOTTEN: NORSJÖ SORSELE MALÅ NORRBOTTEN: ARVIDSJAUR ARJEPLOG i samarbete med Polismyndigheterna och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Konferens

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Sammanträdesdag Innehåll 12 Föregående protokoll... 14 13 Lägesredogörelse... 15 14 Handlingsplan 2015-2018... 16 15 Fallprevention... 17 16 Jämlik hälsa

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 9 15 maj, 2011. Häng på! www.fhi.se/ettfriskaresverige

Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 9 15 maj, 2011. Häng på! www.fhi.se/ettfriskaresverige Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. 9 15 maj, 2011. Häng på! Statens folkhälsoinstitut har fått regeringens uppdrag att samordna uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige under vecka

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2011-09-09

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2011-09-09 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Roger Hansson Ingrid Cassel Bo Andersson Birgit Strömberg Lisbeth Arff Roland Kindslätt 8.30-11.00

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer