GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD"

Transkript

1 GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsberättelse 2011 GULLSPÅNGS KOMMUN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL... 1 ORGANISATION... 1 MÅL FÖR VERKSAMHETSPLANEN DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET... 2 BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 2 FAMILJECENTRUM... 3 SAMVERKAN STUDIEFÖRBUND... 3 FÖRENINGSSAMVERKAN... 3 EUROPEISKA FRIVILLIGÅRET... 4 KULTURUTVECKLING... 4 SENIORGEMENSKAP... 4 TINNITUSFÖREBYGGANDE ARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 5 LÅNGSIKTIG FOLKHÄLSOPLAN... 5 FYSISK AKTIVITET... 6 HÄLSOSLINGOR... 6 RÖRELSEGLÄDJE OCH FYSISK AKTIVITET... 6 PROJEKT IDROTTSSAMORDNARE... 7 TOBAK, ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH SPEL... 7 ANTIRÖK- OCH SNUSKORT... 7 ARBETE MOT LANGNING AV ALKOHOL TILL MINDERÅRIGA... 7 FÖRÄLDRAUTBILDNING ÖPP, ÖREBRO PREVENTIONSPROGRAM... 7 ÖVRIGT UTVECKLINGSARBETE... 8 FOKUSOMRÅDE... 8 PSYKISK OHÄLSA FÖREBYGGA SUICID... 8 STIMULANSPENGAR... 9 FOLKHÄLSOARBETE PÅ KOMMUNENS HEMSIDA... 9 HJÄRTSTARTARE... 9 FÖREBYGGANDE ARBETE MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER... 9 BOKSLUT INTÄKTER UTGIFTER BILAGA 1. FOLKHÄLSORÅDET OCH BEREDNINGSGRUPPEN BILAGA 2. UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN 2011

3 Verksamhetsberättelsen antogs av folkhälsorådet i Gullspångs kommun den 2 februari Mål Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att starta processer som skall främja hälsan samt förebygga ohälsan hos kommunens invånare. Organisation Folkhälsorådet i Gullspångs kommun är en samfinansierad verksamhet mellan Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen. Regionen tillhandahåller och finansierar en folkhälsoplanerartjänst. Kommunen svarar för folkhälsorådets ekonomiadministration. Folkhälsorådets budget finansieras av Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen 1. Folkhälsorådet i Gullspångs kommun består av sex politiker (med sex ersättare) från kommunen och två regionpolitiker samt folkhälsoplaneraren (se bilaga 1). Folkhälsorådet har under året haft fem sammanträden. Ett samverkansavtal gällande folkhälsoarbetet är tecknat mellan Gullspångs kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkansavtalet syftar till att förstärka och utveckla folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun. För att tvärsektoriellt förbereda folkhälsorådets ärenden finns en beredningsgrupp som har till uppgift att verka för att folkhälsoaspekten belyses i såväl planering som beslutsprocess inom de olika verksamheternas ansvarsområden. Beredningsgruppen har bestått av representanter från kommunstyrelseförvaltningen, företagshälsovården, primärvården, polisen, samordningsförbundet samt folkhälsoenheten (se bilaga 1). Beredningsgruppen har sammanträtt fem gånger under Under beredningsgruppen finns olika tvärsektoriella referens-/arbetsgrupper som arbetar med särskilda områden och som sammanträder utifrån behov. Mål för verksamhetsplanen 2011 Verksamhetsplanen för folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun utgår ifrån det övergripande nationella folkhälsomålet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, samt tre prioriterade målområden: Delaktighet och inflytande i samhället, Fysisk aktivitet, samt Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel). Prioriterade målgrupper är barn och ungdomar 0 18 år. Dessutom är förhoppningen att utöka arbetsstrategierna riktade mot åldersgruppen 60 år och äldre. 1 närmare specifikation finns under rubriken budget 1

4 Delaktighet och inflytande i samhället Brottsförebyggande arbete i Gullspångs kommun Att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Att årligen uppdatera och följa upp samverkansavtalet mellan kommunen och Polisen, samt utarbeta handlings- och åtagandeplaner tillsammans med berörda samverkanspartners. Under året tecknades ett samverkansavtal mellan Polisen och kommunen med syfte att öka tryggheten och säkerheten i kommunen, genom att Polisen och kommunen samverkar i sitt arbete att skapa förutsättningar och goda strategier i det brottsförebyggande arbetet. En handlingsplan med tillhörande åtgärdsbilagor har tagits fram. Samverkansavtalet revideras årligen. Nedan presenteras ett urval av aktiviteterna som fanns med i Handlingsplanen för brottsförebyggande arbete för år För fullständig uppföljning se separat dokument (bilaga 2). Grannsamverkan: Under året har tre informationsmöten hållits i Otterbäcken, Gullspång och Hova och nya Grannsamverkansområden har skapats i alla tre orterna. Under 2011 skapades 12 nya Grannsamverkansområden och dessa utgjordes av totalt 154 hushåll. Kontakten med nya och gamla Grannsamverkansområden hålls genom regelbundna utskick med lokal brottsstatistik. Kontaktombuden (som ansvarar för varsitt Grannsamverkansområde) bjöds in till en informationsträff där Brottsofferjouren i Östra Skaraborg berättade om sin verksamhet. En enkät skickades ut till kontaktombuden för att inventera antalet hushåll samt för att se vilka Grannsamverkansområden som ännu var aktiva. Undersökningen visade att den 31 december 2011 var antalet Grannsamverkansområden 45 stycken och dessa utgjordes av 612 hushåll. Den 31 mars 2011 var antalet områden 33 stycken och dessa utgjordes av 458 hushåll. Siffrorna är ungefärliga. SPS-gruppen SPS-gruppen (skola, polis, socialtjänst) är en samverkansgrupp. I gruppen finns representanter för de tre aktörerna. De samarbetar kring några av åtgärderna i handlingsplanen som berör skola, polis och socialtjänst. Ökad trafiksäkerhet kring mopedåkning NTF kom till Gullspång den 28/9 och informerade eleverna i årskurs 8 om trafiksäkerhet kring mopedåkning. 2

5 Familjecentrum Att skapa en hållbar utveckling för familjecentrumet. Kommunstyrelsen beslutade i januari 2011 att familjecentrumet ska permanentas och att en budget för verksamheten säkerställs. Vidare ska verksamhetens målgrupp på sikt bli 0 18 år. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg erbjöd några av Skaraborgskommunerna att söka medel för arbete gällande socioekonomiskt utsatta grupper. Gullspång var en av dessa kommuner. En projektidé för en satsning på familjecentrumet skapades, och i projektansökan ansöktes om kr per år i tre år för detta. Ansökan beviljades och projektet startar år En socioekonomisk analys av projektet ska göras av de i kommunens personal som kommer att gå Ingvar Nilssons och Anders Wadeskogs utbildning. Det är en utbildning för att värdera de socioekonomiska effekterna av prevention, tidiga och samordnade insatser samt rehabilitering. Styrgruppen för familjecentrumet (där folkhälsoplaneraren ingår) har haft sammanträden för att diskutera familjecentrumets mål, inriktning samt olika praktiska frågor. Bland annat har lokalfrågan varit mycket i fokus eftersom lokalerna har stor betydelse för hur väl verksamheten kan fungera. Samverkan studieförbund Att utveckla samverkansstrategier med studieförbunden genom ett rådslag. Ett rådslag anordnades där MTG-kommunernas kulturansvariga, folkhälsoplanerarna och representanter från studieförbunden diskuterade samverkansstrategier. Deltagarna utgör även en samverkansgrupp som har sammanträtt vid några tillfällen under året för att diskutera inriktning för samarbetet samt planera olika gemensamma aktiviteter. I samband med Hälsans dag i Mariestad anordnade samverkansgruppen ett arrangemang där studieförbunden visade upp en del av sin verksamhet för intresserade. Föreningssamverkan Att verka för en utveckling och ökad tillgänglighet av Gullspångs kommuns ideella sektor Folkhälsorådet har tillsammans med föräldraföreningar, föräldraråd och lokala idrottsföreningar samarbetat för att erbjuda barnen olika aktiviteter att välja mellan på sportlovet och påsklovet. En tävling för ideella föreningar i kommunen anordnades av folkhälsorådet. 3

6 I samband med den nationella uppmärksamhetsveckan för kost och fysisk aktivitet arrangerades olika aktiviteter i kommunen, exempelvis kunde allmänheten pröva på yoga och aikido hos lokala utövare, eller gå på en tipspromenad som PRO anordnade. Europeiska frivilligåret Lyfta fram lokala frivilligarbetare och ideella organisationer och föreningar. Att uppmuntra, stödja och synliggöra våra lokala frivilligarbetare i kommunen. Folkhälsorådet har tillsammans med frivilligsamordnaren och representanter från ideella föreningar arrangerat en tävling för ideella föreningar. Med hjälp från arbetsmarknadsenheten skickades brev ut till alla ideella föreningar i kommunen med inbjudan till att delta. Föreningarna skulle presentera sin verksamhet på en yta stor som två A4-ark. Presentationerna visades sedan upp på biblioteken i december, med start den 5 december som var den internationella frivilligdagen. Vinnarna (en i Hova och en i Gullspång) utses i början på år Juryn består av folkhälsorådet och chefsbibliotekarien. Kulturutveckling Att verka för kulturutveckling och ökad kulturtillgänglighet i kommunen. Samverkansgruppen som består av MTG-kommunernas kulturansvariga, folkhälsoplanerarna och representanter från studieförbunden anordnade ett arrangemang där studieförbunden visade upp en del av sin verksamhet för intresserade på Hälsans dag i Mariestad. Folkhälsorådet, Agenda 21-samordnaren och Hova IF arrangerade en tipspromenad på Getryggenområdet. Det var en av Sköna maj -aktiviteterna. En bioeftermiddag för äldre arrangerades i Gullspång, se nedan för mer information. Seniorgemenskap Att under året arrangera temaeftermiddag för pensionärerna i kommunen på temat äldres hälsa. Att under året arrangera en bioeftermiddag för pensionärerna i kommunen. Att genom samverkan med berörda parter arbeta för att hitta strategier för insatser riktade till målgruppen 60 år och äldre. Gruppen för äldres hälsa (med folkhälsoplaneraren, representanter från pensionärsföreningarna och äldreomsorgen) lyfte fram bankernas minskade kontanthantering som en viktig fråga för äldre, och därför arrangerade gruppen en temaeftermiddag om detta i maj i Hova. Swedbank och Nordea bjöds in för att informera om vad som skulle ske med kontanthanteringen. Under dagen fick de ungefär 100 besökarna även tips från polisen om vad man bör tänka på för att skydda sig mot brott, och de fick även pröva på lämpliga rörelseövningar som förevisades av en av kommunens sjukgymnaster. 4

7 Gruppen för äldres hälsa, äldreomsorgen och säkerhetssamordnaren anordnade tipspromenader i Gullspång och Hova för att uppmärksamma den internationella äldredagen (som en del av kampanjen Peppar peppar en dag för seniorers säkerhet ). Reflexvästar och tygkassar innehållande information om säkerhet för äldre, kommunens fixartjänst, Grannsamverkan och reflexer delades ut av äldreomsorgens personal i samband med tipspromenaden. Totalt deltog 100 personer (de som enbart hämtade informationsmaterial är ej medräknade). I oktober anordnade Gruppen för äldres hälsa en bioeftermiddag för äldre på biografen i Gullspång. Innan filmen började så presenterade kommunens fixartjänst sina tjänster. Broschyrer med information om säkerhet för äldre, kommunens fixartjänst och Grannsamverkan fanns på plats och det var stor åtgång på dessa. Totalt kom 103 besökare. Tinnitusförebyggande arbete i Gullspångs kommun Att det förebyggande arbetet fortskrider så som det angivits i programmet. Arbetsgruppen för det tinnitusförebyggande arbetet har haft möten under året och planerat för hur arbetet ska fortsätta. Gruppen har även kontrollerat statusen för de olika åtgärderna i handlingsprogrammet och planerat för vad som ska göras. Informationsmaterial om buller och bullerpolicyn har delats ut till nyckelpersoner. Långsiktig folkhälsoplan Att ta fram en folkhälsoplan som sträcker sig över åren Folkhälsoplaneraren har sammanställt ett första utkast till en långsiktig plan som utgår från följande: De behov som finns (Behovsunderlaget m.m.) Kommunens framtidsberättelse Det nationella folkhälsomålet Västra Götalandsregionens folkhälsoutmaningar (visionen Det goda livet) Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborgs strategiska plan (vision 2020 med tillhörande utmaningar för Gullspång) Processdagen år 2010 för den långsiktiga folkhälsoplanen med dåvarande folkhälsorådet och beredningsgruppen De prioriteringar som nuvarande folkhälsoråd och beredningsgrupp gör Beredningsgruppen och folkhälsorådet beslutade att den långsiktiga folkhälsoplanen ska kopplas ihop tydligare med kommunens framtidsberättelse, samt kopplas ihop med andra mål (som det redan har beslutats om) för kommunens verksamheter. Tanken var inledningsvis att Gullspång, Mariestad och Töreboda skulle utforma långsiktiga folkhälsoplaner som till viss del liknade varandra (med vissa gemensamma avsnitt). Detta ledde dock till att arbetet med planen tog längre tid än beräknat. Tyvärr har detta lett till att planen har blivit försenad och kommer inte vara färdig förrän Planen kommer att gälla fram till år

8 Fysisk aktivitet Hälsoslingor Att starta upp hälsoslingor i kommunen, samt följa upp och utvärdera hur de som finns fungerar. Folkhälsoplaneraren, Agenda 21-samordnaren och Hova IF har diskuterat utformningen av en hälsoslinga i Hova. Som en del i Leaderprojektet på Getryggen i Hova gjordes en stig med pedagogiska stationer. Genom att låta en hälsoslinga gå från Hova centrum till Getryggenområdet så är förhoppningen att fler ska komma dit. Hova IF har tagit på sig uppgiften att komma med förslag på hur hälsoslingan ska dras. Tanken är att det längs med slingan ska finnas bänkar och möjlighet att sätta upp exempelvis information eller tipspromenadslappar. Uppföljning av de hälsoslingor som finns Regnbågsskolans hälsoslinga: Varje klass (årskurserna F 6) går hälsoslingan minst en gång i veckan. Klasserna turas om med att sätta ut frågor längs med slingan. Gullstensskolans hälsoslinga: Klasserna i årskurs 3 6 går slingan tre dagar i veckan (de dagar då de inte har idrottslektion). Klasserna i årskurs F 2 använder också slingan, men inte lika ofta. Ibland sätter de ut frågor längs med slingan i skyltarna som är avsedda för det. Dock så har det blivit skadegörelse på skyltarna längs med slingan, och vissa har försvunnit. Högstadiet använder slingan ibland. Rörelseglädje och fysisk aktivitet Projektet Trampa och Gå Ställ bilen och cykla eller gå istället, Delta i nationella uppmärksamhetsveckan kring kost och fysisk aktivitet Ett friskare Sverige 2011, veckan genomförs 9 15 maj, Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet genom samverkan med föreningar, att stötta Idrottssamordnarprojektet samt stödja utvecklingen av miljöer som stimulerar till rörelse och fysisk aktivitet. Information om Trampa och Gå har spridits på olika sätt, såsom annonsering, affischering och utdelande av reflexer och informationslappar. Tre vinstdragningar och en finaldragning har genomförts. Folkhälsoplaneraren har deltagit på möten för idrottssamordnarprojektet och diskuterat inriktning och utveckling för projektet. 6

9 Olika aktiviteter arrangerades under den nationella uppmärksamhetsveckan. Aktiviteter har även arrangerats för skolbarnen under vissa skollov. Projekt Idrottssamordnare Att elever i årskurserna F 9 i Gullspångs kommun ska få prova på deltagande föreningars idrotter under organiserade former under höst- och vårtermin 2010/2011. Projektet pågick fram till och med vårterminen 2011 och elever i årskurs F 9 fick pröva på de deltagande föreningarnas idrotter. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Antirök- och snuskort Att eleverna i årskurs 6 9 innehar ett antirök- och snuskort och avstår tobaksbruk. Totalt antal elever: Påskrivna kort: Återlämnade kort: Årskurs 6: Årskurs 7: Årskurs 8: Årskurs 9: (Resultat från höstterminen 2011) De flesta som inte har deltagit har gått i förberedelseklasserna, och de är inte med eftersom det har varit svårt att nå fram med informationen om vad antirök- och snuskort handlar om. Arbete mot langning av alkohol till minderåriga Att fortsätta kraftsamlingen mot langning av alkohol till minderåriga. Kampanjmaterial skickades ut till alla föräldrar med barn i årskurserna 6 9. Föräldrautbildning ÖPP, Örebro PreventionsProgram Att stötta att fler utbildar sig inom ÖPP. I mån av utbildningsmöjligheter är förhoppningen att föräldramöten på Gullstensskolan Äldre besöks av utbildade ÖPP-instruktörer och att samtliga föräldrar får skriftlig information om det som tagits upp på föräldramötet. 7

10 Det har inte skett någon ÖPP-utbildning under år 2011 på grund av att instruktören har varit föräldraledig. Utbildningen av fler instruktörer skjuts fram till år 2012 eftersom det blir den mest praktiska lösningen för de berörda verksamheterna. Internt Hälsoråd Informationssatsningar kring livsstilsfrågor riktade till allmänheten, samordna lokal uppmärksamhetsvecka kring kost och fysisk aktivitet i enlighet med FHI:s Ett friskare Sverige Under uppmärksamhetsveckan kunde allmänheten pröva på aikido och yoga. PRO anordnade en tipspromenad om kost och motion, biblioteken gav förslag på böcker i ämnena. I Skaraborg hölls även en tipspromenadstävling mellan kommunerna: Kommunkampen. I Gullspång samarbetade folkhälsorådet, Otterbäckens Bandyklubb och folktandvården för att arrangera tävlingen. Gullspång kom på femte plats med 54 deltagare (målet var att en så stor andel av befolkningen som möjligt skulle delta). Totalt deltog personer i Skaraborg. Övrigt utvecklingsarbete Fokusområde Att tillsammans med övriga folkhälsoråd i Skaraborg och Folkhälsoenheten Skaraborg samverka kring en gemensam konferens i Skaraborg på temat psykisk hälsa för att öka kunskapen i vad som skapar förutsättningar för en god psykisk hälsa. Den 2 november arrangerades konferensen Det goda livet. Konferensen arrangerades för femte året i rad och i år var Skara kommun värd. Konferensen hade som syfte att inspirera och engagera till fortsatt framgångsrikt folkhälsoarbete i Skaraborg. Konferencier var Kattis Ahlström och bland föreläsarna fanns Ingvar Nilsson, Anita Linell från Statens folkhälsoinstitut, Kenneth Johansson (ordförande i riksdagens socialutskott) och två föreläsare från företaget Kairos future. På ett av de fyra seminariepassen deltagarna kunde välja mellan så presenterades bland annat MTG-kommunernas arbete med psykisk livräddning Psykisk ohälsa förebygga suicid Att arbeta för att öka förståelsen och kunskapen kring psykisk ohälsa och suicid, i första hand för personal som möter barn och ungdomar. Vid tre tillfällen har utbildning i psykisk livräddning arrangerats av folkhälsoplanerarna i MTG. De som har gått utbildningen har bland andra varit skolpersonal, personal från 8

11 socialtjänsten, representanter för studieförbunden och handikapporganisationer. Föreläsaren var Else-Marie Törnberg, pedagog, lärare i kognitiv suicidprevention, ordförande och verksamhetsansvarig i Suicidprevention i Väst. Stimulanspengar Ge organisationer, näringslivet, ideella sektorn, och kommunal- och primärvårds-verksamheter, möjlighet att söka medel till projekt/arbeten som skapar engagemang i folkhälsoarbetet. Beviljade ansökningar skall relatera till ett eller flera av folkhälsorådets tre prioriterade målområden. Gullspångs Idrottsförening ansökte om stimulansmedel för att anlägga sex stycken boulebanor på Gullmovallen. Ansökan beviljades med 1000 kr. Otterbäckens Järnvägsmuséum ansökte om stimulansmedel för att arrangera allsångskvällar i Otterbäcken, Gullspång och Skagersvik. Ansökan beviljades med 2000 kr. Föräldraföreningen för Gullstensskolan Yngre ansökte om stimulansmedel för att anordna ett disko för eleverna på Gullstensskolan Äldre (årskurserna 7 9). Ansökan beviljades med 1500 kr. Föräldraföreningen för Gullstensskolan Yngre ansökte även om stimulansmedel för en bussresa till Skövde för Gullstensskolan Yngres elever (årskurserna F 6), där de skulle ägna sig åt olika höstlovsaktiviteter. Ansökan beviljades med 2500 kr. Totalt betalades 6000 kr ut som stimulansmedel till olika aktiviteter under året. Folkhälsoarbete på kommunens hemsida Arbeta för att hålla folkhälsans sida på kommunens hemsida uppdaterad. Aktuella dokument har lagts upp på hemsidan, samt så har olika nyheter presenterats på sidan. En nyhetslista har lagts till på sidan. Folkhälsoplaneraren har genomgått en kort webbredaktörsutbildning för att kunna arbeta med sidorna. Hjärtstartare Att köpa in hjärtstartare som ska finnas tillgänglig på lokala ICA-affären. Folkhälsorådet har medfinansierat inköp av hjärtstartare till de två ICA-affärerna i kommunen, samt medfinansierat hjärt-lungräddningsutbildning för personalen. Förebyggande arbete mot våld i nära relationer Medvetandegöra problematiken och förekomsten av våld i nära relationer. Verka för att alla samverkanspartners ska se över sin egen organisation/verksamhet samt reflektera över problemet 9

12 och fundera kring åtgärder och förebyggande strategier i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. Beredningsgruppen har diskuterat kring problematiken och reflekterat över hur arbetet med dessa frågor ser ut i de egna organisationerna. En idé som formades i diskussionerna var att information om vilket stöd som finns för de som är utsatta kan vara en del av samhällsinformationen som nyanlända invandrare får. 10

13 Bokslut Folkhälsorådets budget samfinansieras av Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg, där regionen och kommunen vardera avsätter tio kronor per invånare för lokalt folkhälsoarbete. Intäkter Gullspångs kommun Lokala Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg Summa: Utgifter Delaktighet och inflytande Fysisk aktivitet Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Övrigt utvecklingsarbete Summa: kr kr kr kr kr kr kr kr 11

14 Bilaga 1. Folkhälsorådet och Beredningsgruppen 2011 Folkhälsorådet Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen i syfte att initiera, utveckla och samordna resurser för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Folkhälsorådets uppgift Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen. Verka för att konsekvenserna för folkhälsa belyses i såväl planering som beslutsprocess inom samtliga nämnders/utskotts ansvarsområde. Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete. Koordinera och utveckla tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Årligen upprätta verksamhetsplan med budget. Årligen avge verksamhetsberättelse. Beredningsgruppens uppgift Beredningsgruppen bereder ärenden till folkhälsorådet som kallas till möte minst fem gånger per år. Beredningsgruppen ansvarar för handläggningen av löpande folkhälsoärenden.

15 2

16 3

17 4

18 5

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Sammanfattning I Mariestads kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Med utgångspunkt

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som En säker och trygg kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av Mariestads kommun Historia och demografi... 3 Skola och utbildning... 3 Hälso-

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

lokala välfärdsbokslut

lokala välfärdsbokslut Utveckling av lokala välfärdsbokslut En modell för styrning och uppföljning PRODUKTIONSFAKTA UTGIVARE sveriges kommuner och landsting 118 82 stockholm tfn 08-452 70 00 statens folkhälsoinstitut 103 52

Läs mer

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Dokumenttyp Uppföljning av folkhälsoavtalet 2013 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet/ Folkhälsosamordnare Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012

Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Tjänsteskrivelse 2012-09-20 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2011.0099 Folkhälsonämnden Redovisning av folkhälsoinsatser och ekonomiska medel för 2012 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner tecknade

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Falköpings kommun Folkhälsoarbete i Falköpings kommun Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11

FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsplan 2004 Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11 Folkhälsoenheten Skaraborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRIORITERADE OMRÅDEN 2004 3 1. Förankra & marknadsföra folkhälsoarbetet 4 2. Dialog

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30 Obs! t o m kl 16.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer