FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11"

Transkript

1 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsplan 2004 Antagen av folkhälsorådet Folkhälsoenheten Skaraborg

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRIORITERADE OMRÅDEN Förankra & marknadsföra folkhälsoarbetet 4 2. Dialog och samordning med ansvariga kommunala tjänstemän i införandet av Barnkonventionen i kommunala politiska beslut 5 3. Projekt drogsamordning 5 4. Skadefria hem- och närmiljöer 6 5. Skadefria arbetsplatser 7 6. Lokal hemsida 7 7. Stimulanspengar 8 8. Götene hälsotorg 8 9. Regionövergripande mediasatsning Erbjuda praktikplatser till studenter Övrigt 10 BUDGET GÖTENE FOLKHÄLSORÅD 12 Folkhälsorådets uppdrag 12 Folkhälsorådets ledamöter 12 Folkhälsorådets beredningsgrupp

3 PRIORITERADE OMRÅDEN 2004 Det lokala folkhälsoarbetet i Götene kommun utgår från visionen att skapa en god livsmiljö för alla kommuninvånare där barn och ungdomar står i centrum och syftar till att skapa jämlikhet i hälsa. I arbetet att nå visionen och syftet anger Götene kommuns långsiktiga verksamhetsplan för perioden totalt åtta stycken målområden: Information, utbildning & förankring i folkhälsa Mobilisera samarbetspartners i folkhälsoarbetet Hälsofrämjande barn- och ungdomsverksamhet Drogförebyggande arbete Psykisk hälsa Ökad fysisk rörelse Goda matvanor Trygga & säkra miljöer Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan pekar ut de områden och verksamheter som Folkhälsområdet särskilt ska rikta sitt arbete mot. Varje målområde följs av ett eller flera delmål och totalt rymmer den långsiktiga folkhälsoplanen 21 stycken delmål. För att Folkhälsorådet ska bli framgångsrik i sitt arbete krävs att några målområden ges ett särskilt utrymme under vissa perioder. Folkhälsorådet avser att årligen upprätta en verksamhetsplan som beskriver vilka målområden och verksamheter som särskilt kommer att beaktas och prioriteras under respektive år. Vidare innehåller den årliga folkhälsoplanen beskrivningar på hur utförda verksamheter och insatser skall följas upp, vem eller vilka som är ansvariga för att respektive verksamhet genomförs samt vilken budget som tilldelas respektive verksamhet. Nedan följer en presentation av de områden som Folkhälsorådet prioriterar för verksamhetsåret I fotnot ges en beskrivning av vilket målområden i den långsiktiga folkhälsoplanen som berörs av respektive verksamhet

4 1. Förankra & marknadsföra folkhälsoarbetet 1 Under gjordes en kartläggning av Götenebornas hälsa, med utgångspunkt från hälsans bestämningsfaktorer som dokumenterades i "Folkhälsoprofil 2002". Med folkhälsoprofilen som grund utarbetades under 2003 även Götene kommuns långsiktiga Folkhälsoplan för perioden Verksamhetsåret 2003 innehöll också en särskild fokusering på Barnkonventionen som ett underlag vid kommunens politiska beslut. För att arbetet med dokumenten och Barnkonventionen skall bli en del av kommunens arbete samt för att dokumenten skall hållas levande och aktuella är det viktigt att de förankras och diskuteras. 1:1 Verksamhetsmål 2004: Förankring och marknadsföring riktat mot nämnder, förvaltningar, primärvård och polis samt övriga intresserade med fokus på följande områden: Folkhälsoprofil 2002 Den långsiktiga folkhälsoplanen användningen av Barnkonventionen vid politiska beslut. Vilka har tagit del av förankringsarbetet och/eller marknadsföringen? Folkhälsorådet och dess beredningsgrupp kronor 1:2 Verksamhetsmål 2004: Att Folkhälsorådets verksamhet presenteras och diskuteras i lokalmedia samt genom medverkan i konferenser, utställningar, skrifter m.m. Har Folkhälsorådets verksamhet presenterats och diskuterats i lokalmedia? Vilken medverkan har Folkhälsorådet haft i konferenser, utställningar, skrifter m.m. Folkhälsorådet kronor 1 Verksamhetsmålet ligger under målområdena "Information, utbildning och förankring i folkhälsa" samt Hälsofrämjande barn- och ungdomsverksamhet". För en utförligare beskrivning av dessa målområden hänvisas till Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan

5 2. Dialog och samordning med ansvariga kommunala tjänstemän i införandet av Barnkonventionen i kommunala politiska beslut 2 Götene kommun har beslutat att samtliga kommunala politiska beslut skall ske i enlighet med Barnkonventionens artiklar. En utbildningsdag om FN s Barnkonvention resulterade i att en tjänsteman ur varje kommunal förvaltning utsågs till att särskilt bevaka konventionens artiklar i det kommunala arbetet. 2:1 Verksamhetsmål 2004: Att ett forum för information, dialog och samverkan har upprättats för berörda tjänstemän. Har ett forum upprättats och hur många träffar har forumet haft? Folkhälsorådet och Folkhälsorådets beredningsgrupp Personella resurser 3. Projekt drogsamordning 3 Götene kommun har av Länsstyrelsen bifallits medel för ett projekt som innebär att skapa en handlingsplan och samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen. En projektledare kommer under 2003 att anställas för ändamålet. 3:1 Verksamhetsmål 2004: Att i samverkan med drogsamordnare kartlägga drogsituationen i Götene kommun med särskilt fokus på tobak och alkohol. Med kartläggningen som grund verka för att en drogförebyggande handlingsplan upprättas. Har en kartläggning gjorts och har arbetet med en handlingsplan påbörjats? Drogsamordnare, Kommunstyrelsen,, Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen och Folkhälsorådet kronor 2 Verksamhetsmålet ligger i första hand under målområdet "Mobilisera samverkanspartners i folkhälsoarbetet", men även under "Hälsofrämjande barn- och ungdomsverksamhet". För en utförligare beskrivning av målområdena hänvisas till Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan. 3 Verksamhetsmålet berör målområdet "Drogförebyggande arbete". För mer information hänvisas till Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan

6 4. Skadefria hem- och närmiljöer 4 Det pågår diskussioner kring huruvida strålning från mobiltelefoner påverkar den mänskliga organismen och vilka konsekvenser det får. Diskussionen kretsar i första hand kring barn och ungdomar. Det finns därför anledning att lyfta frågan kring hur Götene kommun och dess skolor ska förhålla sig till detta. Verksamhetsmål :1 Att i dialog med skolan bemöta oron kring eventuella skadeverkningar kring ungdomar och användningen av mobiltelefon 4:2 Att informera Götene kommuns förvaltningar om Skadeenhetens registrering av alla olycksfall som registreras på vårdcentraler, folktandvård och sjukhus i Skaraborg. Har dialog med berörda skolor upprättats och har Götene kommuns förvaltningar informerats om Skadeenhetens registrering av olycksfall? kronor 4 Verksamhetsmålet berör i första hand målområdet "Säkra och trygga miljöer", men även målområdena "Information, utbildning och förankring i Folkhälsa" samt Hälsofrämjande Barn- och ungdomsverksamhet" täcks in

7 5. Skadefria arbetsplatser 5 I Götene kommuns folkhälsoprofil 2002 finns statistik som visar på en hög skadedata inom arbetslivet. Utifrån denna data finns ett behov av att diskutera situationen inom arbetslivet. I Skaraborg finns en Skadeenhet som registrera alla olycksfall på vårdcentraler, folktandvård och sjukhus i Skaraborg. Det finns ett behov av att informera om att denna enhet finns och hur skadedata kan användas. Verksamhetsmål :1 Att söka kontakt och upprätta dialog med företag, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Företagshälsa samt eventuellt andra intressenter för att skapa en ökad medvetenhet om Götene kommuns skadetal som kan relateras till arbetslivet. 5:2 Att informera om Skadeenhetens registrering av alla olycksfall som registreras på vårdcentraler, folktandvård och sjukhus i Skaraborg. Har kontakt tagits och har information till berörda parter erbjudits? Folkhälsorådet i samarbete med Skadeenheten i Skaraborg och Försäkringskassan kronor 6. Lokal hemsida 6 Götene kommuns folkhälsostrategiska arbete berör hela befolkningen. Det är viktigt att kommuninvånarna kan finna information om Götene kommuns folkhälsoarbete och om pågående lokala folkhälsosatsningar. 6:1 Verksamhetsmål 2004: Att i informations och marknadsföringssyfte utveckla en lokal hemsida som beskriver Folkhälsorådets uppdrag och verksamhet samt sprida information om aktuell forskning och övrig litteratur och/eller andra hemsidor inom folkhälsoområdet. Har en fungerande portal etablerats under Götene kommuns hemsida? Folkhälsorådet kronor 5 Verksamhetsmålet berör "Säkra och trygga miljöer", "Information, utbildning och förankring i Folkhälsa" samt "Mobilisera samarbetspartners i folkhälsoarbetet". 6 Verksamhetsmålet ligger i första hand under målområdet "Information, utbildning och förankring i folkhälsa". För en utförligare beskrivning av målområdet hänvisas till Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan

8 7. Stimulanspengar 7 För att engagera till hälsofrämjande satsningar avsätter Folkhälsorådet stimulanspengar som kan sökas av förvaltningar, organisationer, föreningar och privatpersoner. Kriterierna är att satsningarna görs inom ramen för den långsiktiga folkhälsoplanen. 7:1 Verksamhetsmål 2004: Att uppmuntra och engagera till satsningar för en god livsmiljö för Göteneborna. Hur många har sökt och fått stimulanspengar? För vilka ändamål har stimulansmedel erhållits? Folkhälsorådet kronor 8. Götene hälsotorg 8 Ett samarbetsprojekt mellan apoteket Aspen, Götene kommun och Primärvården arbetar för att etablera ett hälsotorg i apoteket Aspens lokaler i Centrumhuset. 8:1 Verksamhetsmål 2004: Att ett avtal upprättas mellan apoteket Aspen, Götene kommun och Primärvården och att en verksamhet på hälsotorget uppstartas i samverkan med olika intressenter. Har en verksamhet på Hälsotorget påbörjats? Hur många och vilka samarbetspartners har visat intresse för och/eller utnyttjat hälsotorget som en informationsarena? Ansvarig Apoteket Aspen, Kommunstyrelsen och Primärvården. Resursperson i arbetsgruppen 7 Verksamhetsmålet ligger i första hand under målområdet "Mobilisera samverkanspartners i folkhälsoarbetet", men även andra områden kan beröras beroende på vad de ansökningarna syftar till. 8 Verksamhetsmålet täcker in flera målområden i Götene komuns folkhälsoplan, framförallt är det målområdena "Information, utbildning och förankring i folkhälsa" samt "Mobilisera samarbetspartners i folkhälsoarbetet" som berörs. Avgörande är dock den verksamhet som kommer att bedrivas på hälsotorget och de målgrupper som fokuseras under givna perioder

9 9. Regionövergripande mediasatsning 9 Folkhälsoenheten och Folkhälsoråden i Skaraborg har tillsammans med TV 4 och radiostation Mix Megapol en regionövergripande mediasatsning. Verksamhetsmål :1 Att tillsammans med övriga Folkhälsoråd i Skaraborg sprida folkhälsoinformation om tobak och alkohol genom regionövergripande media. 9:2 Att tillsammans med övriga folkhälsoråd i Skaraborg bidra till den årliga ungdomsmässan "Ung i Skaraborg". Vilken hälsoinformation har getts? Hur många ungdomar har deltagit? Mediagruppen i Folkhälsoenheten Skaraborg och Folkhälsoråden i Skaraborg. Kostnad: kronor till Mediasatsning kronor till ungdomsmässan "Ung i Skaraborg" 9 Verksamhetsmålet ligger under målområdena "Information, utbildning och förankring i folkhälsa" samt "Drogförebyggande arbete". För en utförligare beskrivning av målområdena hänvisas till Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan

10 10. Erbjuda praktikplatser till studenter 10 Folkhälsoenheten i Skaraborg har ett samarbete med sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Skövde samt med Hälsopromotionsprogrammet på Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Samarbetet innebär att Folkhälsoplaneraren i respektive kommun skall bistå studentpraktikanter med kunskaper om Folkhälsoarbetet. Verksamhetsmål 2004: 10:1 Att tillsammans med övriga Folkhälsoplanerare i Skaraborg bistå sjuksköterskepraktikanter med grundläggande kunskaper om hur folkhälsoarbetet kan bedrivas på lokal nivå, samt presentera lokala folkhälsoprojekt för studenterna. 10:2 Att tillsammans med övriga Folkhälsoplanerare i Skaraborg vidareutveckla samarbetet med Högskolan Trollhättan/Uddevalla samt eventuellt bistå med praktikplatser till studenter från Hälsopromotionsprogrammet Hur har studenter och folkhälsoplanerare upplevt praktikperioderna? Studenternas examinationsarbeten. Har samarbetet med Högskolan Trollhättan/Uddevalla vidareutvecklats? Ansvarig Högskolan i Skövde, primärvården samt respektive Folkhälsoplanerare. Högskolan Trollhättan/Uddevalla samt respektive Folkhälsoplanerare. Personell insats 11. Övrigt I en organisation som Folkhälsorådet som har många samarbetspartners kan ytterligare ännu ej planerade satsningar och utgifter uppkomma. För sådana situationer finns en beredskap under denna rubrik kronor 10 Verksamhetsmålet ligger under målområdet "Information, utbildning och förankring i folkhälsa". För en utförligare beskrivning av målområdena hänvisas till Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan

11 BUDGET 2004 Folkhälsorådets verksamhet samfinansieras med Götene kommun och Västra Götalandsregionen. Budgeten för 2004 uppgår totalt till kronor. Fördelningen dem emellan är: Götene kommun: kronor Västra Götalandsregionen: kronor Förankra och marknadsföra folkhälsoarbetet: :- Projekt Drogsamordning: :- Lokal Hemsida: :- Stimulanspengar: :- Mediasatsning: :- Trygg & säker miljö: :- Övrigt: :- TOTALT: kronor

12 GÖTENE FOLKHÄLSORÅD Folkhälsorådet är ett politiskt samverkansorgan mellan kommunen och Västra Götalandsregionen som ansvarar för kommunens strategiska folkhälsoarbete, vilket innebär att driva och samordna det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Folkhälsrådet består av politiker från kommunen och regionen samt två tjänstemän som företräder dels Götene kommun och dels Västra Götalandsregionens Folkhälsoenhet i Skaraborg. Folkhälsorådets organisatoriska placering är under Kommunstyrelsen. Folkhälsorådets uppdrag Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen. Verka för att folkhälsoperspektivet belyses i så väl planering som beslutprocess inom samtliga kommunala nämnders ansvarsområde. Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete. Initiera folkhälsoinsatser Utveckla, samordna och utvärdera tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Årligen upprätta verksamhetsplan Årligen avge verksamhetsberättelse Folkhälsorådets ledamöter Ordinarie Ledamöter: Ersättare: Representerar: Kommunpolitiker Dagny Lindgren (c) ordf. Fredrik Larsson (s) Kommunstyrelsen Kerstin Karlsson (s) v. ordf. Susanne Andersson (c) Barn- och ungdomsnämnden Britta Olsson (kd) Grethe Bertilsson (m) Socialnämnden Monica Holm (fp) Lennart Borg (s) Byggnadsnämnden Jan Dahl (s) Olle Kraft (v) Miljö- och hälsoskyddsnämnden Owe Rosenberg (m) Christer Thörn (s) Tekniska nämnden Regionpolitiker Åke Fransson (s), Hällekis Claes-Göran Borg (v), Lidköping Tjänstemän Johan Svenson, personalsekreterare Rose-Marie Borg, folkhälsoplanerare Mattias Larsson, folkhälsoplanerare Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Kommunledningskontoret Folkhälsoenheten, Skaraborg Folkhälsoenheten, Skaraborg

13 Folkhälsorådets beredningsgrupp Folkhälsorådets beredningsgrupp har till uppgift att verkställa Folkhälsorådets beslut samt förbereda Folkhälsorådets sammanträden. Folkhälsorådets beredningsgrupp består av tjänstemän från de kommunala förvaltningarna samt representanter för folkhälsoenheten, vårdcentralen, folktandvården och närpolisen. Ordinarie ledamöter: Ersättare: Representerar: Kommunala förvaltningar Johan Svenson ordf. Rogher Selmosson Kommunledningskontoret Anders Ader Anders Widestrand Barn- och ungdomsförvaltningen Sture Byman Karl Alexandersson Tekniska förvaltningen Barbro Engström Marianne Olsson Socialförvaltningen Christina Åkerman Birgitta Gärdefors Miljö- och byggförvaltningen Rose-Marie Borg Folkhälsoenheten Primärvården Dirk Vleugels Maria Apell Lundqvist Vårdcentralen Firyad Aziz Elisabeth Cavalli- Björkman Folktandvården Närpolisen Lars-Åke Larsson Hans Järrebring Närpolisen

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan

Läs mer

Varbergsnämnden. Bokslut 2014

Varbergsnämnden. Bokslut 2014 Varbergsnämnden Bokslut 2014 Februari 2015 Bokslut 2014 Varbergsnämnden Nämndsledamöter Karl-Gunnar Svensson (KD) ordförande Anne Sjölund (S) vice ordförande Claus Öberg (M) Ulrika Ericsson (M) Gun Svensson

Läs mer

lokala välfärdsbokslut

lokala välfärdsbokslut Utveckling av lokala välfärdsbokslut En modell för styrning och uppföljning PRODUKTIONSFAKTA UTGIVARE sveriges kommuner och landsting 118 82 stockholm tfn 08-452 70 00 statens folkhälsoinstitut 103 52

Läs mer

Folkhälsans framtid mångas ansvar DOKUMENTATION FRÅN EN KONFERENS OM FOLKHÄLSOARBETETS ANSVAR OCH UTVECKLING

Folkhälsans framtid mångas ansvar DOKUMENTATION FRÅN EN KONFERENS OM FOLKHÄLSOARBETETS ANSVAR OCH UTVECKLING Folkhälsans framtid mångas ansvar DOKUMENTATION FRÅN EN KONFERENS OM FOLKHÄLSOARBETETS ANSVAR OCH UTVECKLING LUNDSBRUNN 3 MARS 2005 Konferensen Folkhälsans framtid mångas ansvar, som arrange rades den

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-10-01. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer: 18-25.

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-10-01. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer: 18-25. Sammanträde Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Ledamöter AnnaTora Jonsson (mp) (ordf.) Kommunstyrelsen Elving Andersson (c) Kommunstyrelsen Anna-Lena Heydar (s) Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord (mp)

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som En säker och trygg kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av Mariestads kommun Historia och demografi... 3 Skola och utbildning... 3 Hälso-

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer