FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKHÄLSORÅDETS. Verksamhetsplan. Folkhälsoenheten Skaraborg. Antagen av folkhälsorådet 2003-09-11"

Transkript

1 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsplan 2004 Antagen av folkhälsorådet Folkhälsoenheten Skaraborg

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRIORITERADE OMRÅDEN Förankra & marknadsföra folkhälsoarbetet 4 2. Dialog och samordning med ansvariga kommunala tjänstemän i införandet av Barnkonventionen i kommunala politiska beslut 5 3. Projekt drogsamordning 5 4. Skadefria hem- och närmiljöer 6 5. Skadefria arbetsplatser 7 6. Lokal hemsida 7 7. Stimulanspengar 8 8. Götene hälsotorg 8 9. Regionövergripande mediasatsning Erbjuda praktikplatser till studenter Övrigt 10 BUDGET GÖTENE FOLKHÄLSORÅD 12 Folkhälsorådets uppdrag 12 Folkhälsorådets ledamöter 12 Folkhälsorådets beredningsgrupp

3 PRIORITERADE OMRÅDEN 2004 Det lokala folkhälsoarbetet i Götene kommun utgår från visionen att skapa en god livsmiljö för alla kommuninvånare där barn och ungdomar står i centrum och syftar till att skapa jämlikhet i hälsa. I arbetet att nå visionen och syftet anger Götene kommuns långsiktiga verksamhetsplan för perioden totalt åtta stycken målområden: Information, utbildning & förankring i folkhälsa Mobilisera samarbetspartners i folkhälsoarbetet Hälsofrämjande barn- och ungdomsverksamhet Drogförebyggande arbete Psykisk hälsa Ökad fysisk rörelse Goda matvanor Trygga & säkra miljöer Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan pekar ut de områden och verksamheter som Folkhälsområdet särskilt ska rikta sitt arbete mot. Varje målområde följs av ett eller flera delmål och totalt rymmer den långsiktiga folkhälsoplanen 21 stycken delmål. För att Folkhälsorådet ska bli framgångsrik i sitt arbete krävs att några målområden ges ett särskilt utrymme under vissa perioder. Folkhälsorådet avser att årligen upprätta en verksamhetsplan som beskriver vilka målområden och verksamheter som särskilt kommer att beaktas och prioriteras under respektive år. Vidare innehåller den årliga folkhälsoplanen beskrivningar på hur utförda verksamheter och insatser skall följas upp, vem eller vilka som är ansvariga för att respektive verksamhet genomförs samt vilken budget som tilldelas respektive verksamhet. Nedan följer en presentation av de områden som Folkhälsorådet prioriterar för verksamhetsåret I fotnot ges en beskrivning av vilket målområden i den långsiktiga folkhälsoplanen som berörs av respektive verksamhet

4 1. Förankra & marknadsföra folkhälsoarbetet 1 Under gjordes en kartläggning av Götenebornas hälsa, med utgångspunkt från hälsans bestämningsfaktorer som dokumenterades i "Folkhälsoprofil 2002". Med folkhälsoprofilen som grund utarbetades under 2003 även Götene kommuns långsiktiga Folkhälsoplan för perioden Verksamhetsåret 2003 innehöll också en särskild fokusering på Barnkonventionen som ett underlag vid kommunens politiska beslut. För att arbetet med dokumenten och Barnkonventionen skall bli en del av kommunens arbete samt för att dokumenten skall hållas levande och aktuella är det viktigt att de förankras och diskuteras. 1:1 Verksamhetsmål 2004: Förankring och marknadsföring riktat mot nämnder, förvaltningar, primärvård och polis samt övriga intresserade med fokus på följande områden: Folkhälsoprofil 2002 Den långsiktiga folkhälsoplanen användningen av Barnkonventionen vid politiska beslut. Vilka har tagit del av förankringsarbetet och/eller marknadsföringen? Folkhälsorådet och dess beredningsgrupp kronor 1:2 Verksamhetsmål 2004: Att Folkhälsorådets verksamhet presenteras och diskuteras i lokalmedia samt genom medverkan i konferenser, utställningar, skrifter m.m. Har Folkhälsorådets verksamhet presenterats och diskuterats i lokalmedia? Vilken medverkan har Folkhälsorådet haft i konferenser, utställningar, skrifter m.m. Folkhälsorådet kronor 1 Verksamhetsmålet ligger under målområdena "Information, utbildning och förankring i folkhälsa" samt Hälsofrämjande barn- och ungdomsverksamhet". För en utförligare beskrivning av dessa målområden hänvisas till Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan

5 2. Dialog och samordning med ansvariga kommunala tjänstemän i införandet av Barnkonventionen i kommunala politiska beslut 2 Götene kommun har beslutat att samtliga kommunala politiska beslut skall ske i enlighet med Barnkonventionens artiklar. En utbildningsdag om FN s Barnkonvention resulterade i att en tjänsteman ur varje kommunal förvaltning utsågs till att särskilt bevaka konventionens artiklar i det kommunala arbetet. 2:1 Verksamhetsmål 2004: Att ett forum för information, dialog och samverkan har upprättats för berörda tjänstemän. Har ett forum upprättats och hur många träffar har forumet haft? Folkhälsorådet och Folkhälsorådets beredningsgrupp Personella resurser 3. Projekt drogsamordning 3 Götene kommun har av Länsstyrelsen bifallits medel för ett projekt som innebär att skapa en handlingsplan och samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen. En projektledare kommer under 2003 att anställas för ändamålet. 3:1 Verksamhetsmål 2004: Att i samverkan med drogsamordnare kartlägga drogsituationen i Götene kommun med särskilt fokus på tobak och alkohol. Med kartläggningen som grund verka för att en drogförebyggande handlingsplan upprättas. Har en kartläggning gjorts och har arbetet med en handlingsplan påbörjats? Drogsamordnare, Kommunstyrelsen,, Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen och Folkhälsorådet kronor 2 Verksamhetsmålet ligger i första hand under målområdet "Mobilisera samverkanspartners i folkhälsoarbetet", men även under "Hälsofrämjande barn- och ungdomsverksamhet". För en utförligare beskrivning av målområdena hänvisas till Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan. 3 Verksamhetsmålet berör målområdet "Drogförebyggande arbete". För mer information hänvisas till Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan

6 4. Skadefria hem- och närmiljöer 4 Det pågår diskussioner kring huruvida strålning från mobiltelefoner påverkar den mänskliga organismen och vilka konsekvenser det får. Diskussionen kretsar i första hand kring barn och ungdomar. Det finns därför anledning att lyfta frågan kring hur Götene kommun och dess skolor ska förhålla sig till detta. Verksamhetsmål :1 Att i dialog med skolan bemöta oron kring eventuella skadeverkningar kring ungdomar och användningen av mobiltelefon 4:2 Att informera Götene kommuns förvaltningar om Skadeenhetens registrering av alla olycksfall som registreras på vårdcentraler, folktandvård och sjukhus i Skaraborg. Har dialog med berörda skolor upprättats och har Götene kommuns förvaltningar informerats om Skadeenhetens registrering av olycksfall? kronor 4 Verksamhetsmålet berör i första hand målområdet "Säkra och trygga miljöer", men även målområdena "Information, utbildning och förankring i Folkhälsa" samt Hälsofrämjande Barn- och ungdomsverksamhet" täcks in

7 5. Skadefria arbetsplatser 5 I Götene kommuns folkhälsoprofil 2002 finns statistik som visar på en hög skadedata inom arbetslivet. Utifrån denna data finns ett behov av att diskutera situationen inom arbetslivet. I Skaraborg finns en Skadeenhet som registrera alla olycksfall på vårdcentraler, folktandvård och sjukhus i Skaraborg. Det finns ett behov av att informera om att denna enhet finns och hur skadedata kan användas. Verksamhetsmål :1 Att söka kontakt och upprätta dialog med företag, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Företagshälsa samt eventuellt andra intressenter för att skapa en ökad medvetenhet om Götene kommuns skadetal som kan relateras till arbetslivet. 5:2 Att informera om Skadeenhetens registrering av alla olycksfall som registreras på vårdcentraler, folktandvård och sjukhus i Skaraborg. Har kontakt tagits och har information till berörda parter erbjudits? Folkhälsorådet i samarbete med Skadeenheten i Skaraborg och Försäkringskassan kronor 6. Lokal hemsida 6 Götene kommuns folkhälsostrategiska arbete berör hela befolkningen. Det är viktigt att kommuninvånarna kan finna information om Götene kommuns folkhälsoarbete och om pågående lokala folkhälsosatsningar. 6:1 Verksamhetsmål 2004: Att i informations och marknadsföringssyfte utveckla en lokal hemsida som beskriver Folkhälsorådets uppdrag och verksamhet samt sprida information om aktuell forskning och övrig litteratur och/eller andra hemsidor inom folkhälsoområdet. Har en fungerande portal etablerats under Götene kommuns hemsida? Folkhälsorådet kronor 5 Verksamhetsmålet berör "Säkra och trygga miljöer", "Information, utbildning och förankring i Folkhälsa" samt "Mobilisera samarbetspartners i folkhälsoarbetet". 6 Verksamhetsmålet ligger i första hand under målområdet "Information, utbildning och förankring i folkhälsa". För en utförligare beskrivning av målområdet hänvisas till Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan

8 7. Stimulanspengar 7 För att engagera till hälsofrämjande satsningar avsätter Folkhälsorådet stimulanspengar som kan sökas av förvaltningar, organisationer, föreningar och privatpersoner. Kriterierna är att satsningarna görs inom ramen för den långsiktiga folkhälsoplanen. 7:1 Verksamhetsmål 2004: Att uppmuntra och engagera till satsningar för en god livsmiljö för Göteneborna. Hur många har sökt och fått stimulanspengar? För vilka ändamål har stimulansmedel erhållits? Folkhälsorådet kronor 8. Götene hälsotorg 8 Ett samarbetsprojekt mellan apoteket Aspen, Götene kommun och Primärvården arbetar för att etablera ett hälsotorg i apoteket Aspens lokaler i Centrumhuset. 8:1 Verksamhetsmål 2004: Att ett avtal upprättas mellan apoteket Aspen, Götene kommun och Primärvården och att en verksamhet på hälsotorget uppstartas i samverkan med olika intressenter. Har en verksamhet på Hälsotorget påbörjats? Hur många och vilka samarbetspartners har visat intresse för och/eller utnyttjat hälsotorget som en informationsarena? Ansvarig Apoteket Aspen, Kommunstyrelsen och Primärvården. Resursperson i arbetsgruppen 7 Verksamhetsmålet ligger i första hand under målområdet "Mobilisera samverkanspartners i folkhälsoarbetet", men även andra områden kan beröras beroende på vad de ansökningarna syftar till. 8 Verksamhetsmålet täcker in flera målområden i Götene komuns folkhälsoplan, framförallt är det målområdena "Information, utbildning och förankring i folkhälsa" samt "Mobilisera samarbetspartners i folkhälsoarbetet" som berörs. Avgörande är dock den verksamhet som kommer att bedrivas på hälsotorget och de målgrupper som fokuseras under givna perioder

9 9. Regionövergripande mediasatsning 9 Folkhälsoenheten och Folkhälsoråden i Skaraborg har tillsammans med TV 4 och radiostation Mix Megapol en regionövergripande mediasatsning. Verksamhetsmål :1 Att tillsammans med övriga Folkhälsoråd i Skaraborg sprida folkhälsoinformation om tobak och alkohol genom regionövergripande media. 9:2 Att tillsammans med övriga folkhälsoråd i Skaraborg bidra till den årliga ungdomsmässan "Ung i Skaraborg". Vilken hälsoinformation har getts? Hur många ungdomar har deltagit? Mediagruppen i Folkhälsoenheten Skaraborg och Folkhälsoråden i Skaraborg. Kostnad: kronor till Mediasatsning kronor till ungdomsmässan "Ung i Skaraborg" 9 Verksamhetsmålet ligger under målområdena "Information, utbildning och förankring i folkhälsa" samt "Drogförebyggande arbete". För en utförligare beskrivning av målområdena hänvisas till Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan

10 10. Erbjuda praktikplatser till studenter 10 Folkhälsoenheten i Skaraborg har ett samarbete med sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Skövde samt med Hälsopromotionsprogrammet på Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Samarbetet innebär att Folkhälsoplaneraren i respektive kommun skall bistå studentpraktikanter med kunskaper om Folkhälsoarbetet. Verksamhetsmål 2004: 10:1 Att tillsammans med övriga Folkhälsoplanerare i Skaraborg bistå sjuksköterskepraktikanter med grundläggande kunskaper om hur folkhälsoarbetet kan bedrivas på lokal nivå, samt presentera lokala folkhälsoprojekt för studenterna. 10:2 Att tillsammans med övriga Folkhälsoplanerare i Skaraborg vidareutveckla samarbetet med Högskolan Trollhättan/Uddevalla samt eventuellt bistå med praktikplatser till studenter från Hälsopromotionsprogrammet Hur har studenter och folkhälsoplanerare upplevt praktikperioderna? Studenternas examinationsarbeten. Har samarbetet med Högskolan Trollhättan/Uddevalla vidareutvecklats? Ansvarig Högskolan i Skövde, primärvården samt respektive Folkhälsoplanerare. Högskolan Trollhättan/Uddevalla samt respektive Folkhälsoplanerare. Personell insats 11. Övrigt I en organisation som Folkhälsorådet som har många samarbetspartners kan ytterligare ännu ej planerade satsningar och utgifter uppkomma. För sådana situationer finns en beredskap under denna rubrik kronor 10 Verksamhetsmålet ligger under målområdet "Information, utbildning och förankring i folkhälsa". För en utförligare beskrivning av målområdena hänvisas till Götene kommuns långsiktiga folkhälsoplan

11 BUDGET 2004 Folkhälsorådets verksamhet samfinansieras med Götene kommun och Västra Götalandsregionen. Budgeten för 2004 uppgår totalt till kronor. Fördelningen dem emellan är: Götene kommun: kronor Västra Götalandsregionen: kronor Förankra och marknadsföra folkhälsoarbetet: :- Projekt Drogsamordning: :- Lokal Hemsida: :- Stimulanspengar: :- Mediasatsning: :- Trygg & säker miljö: :- Övrigt: :- TOTALT: kronor

12 GÖTENE FOLKHÄLSORÅD Folkhälsorådet är ett politiskt samverkansorgan mellan kommunen och Västra Götalandsregionen som ansvarar för kommunens strategiska folkhälsoarbete, vilket innebär att driva och samordna det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Folkhälsrådet består av politiker från kommunen och regionen samt två tjänstemän som företräder dels Götene kommun och dels Västra Götalandsregionens Folkhälsoenhet i Skaraborg. Folkhälsorådets organisatoriska placering är under Kommunstyrelsen. Folkhälsorådets uppdrag Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen. Verka för att folkhälsoperspektivet belyses i så väl planering som beslutprocess inom samtliga kommunala nämnders ansvarsområde. Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete. Initiera folkhälsoinsatser Utveckla, samordna och utvärdera tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Årligen upprätta verksamhetsplan Årligen avge verksamhetsberättelse Folkhälsorådets ledamöter Ordinarie Ledamöter: Ersättare: Representerar: Kommunpolitiker Dagny Lindgren (c) ordf. Fredrik Larsson (s) Kommunstyrelsen Kerstin Karlsson (s) v. ordf. Susanne Andersson (c) Barn- och ungdomsnämnden Britta Olsson (kd) Grethe Bertilsson (m) Socialnämnden Monica Holm (fp) Lennart Borg (s) Byggnadsnämnden Jan Dahl (s) Olle Kraft (v) Miljö- och hälsoskyddsnämnden Owe Rosenberg (m) Christer Thörn (s) Tekniska nämnden Regionpolitiker Åke Fransson (s), Hällekis Claes-Göran Borg (v), Lidköping Tjänstemän Johan Svenson, personalsekreterare Rose-Marie Borg, folkhälsoplanerare Mattias Larsson, folkhälsoplanerare Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Kommunledningskontoret Folkhälsoenheten, Skaraborg Folkhälsoenheten, Skaraborg

13 Folkhälsorådets beredningsgrupp Folkhälsorådets beredningsgrupp har till uppgift att verkställa Folkhälsorådets beslut samt förbereda Folkhälsorådets sammanträden. Folkhälsorådets beredningsgrupp består av tjänstemän från de kommunala förvaltningarna samt representanter för folkhälsoenheten, vårdcentralen, folktandvården och närpolisen. Ordinarie ledamöter: Ersättare: Representerar: Kommunala förvaltningar Johan Svenson ordf. Rogher Selmosson Kommunledningskontoret Anders Ader Anders Widestrand Barn- och ungdomsförvaltningen Sture Byman Karl Alexandersson Tekniska förvaltningen Barbro Engström Marianne Olsson Socialförvaltningen Christina Åkerman Birgitta Gärdefors Miljö- och byggförvaltningen Rose-Marie Borg Folkhälsoenheten Primärvården Dirk Vleugels Maria Apell Lundqvist Vårdcentralen Firyad Aziz Elisabeth Cavalli- Björkman Folktandvården Närpolisen Lars-Åke Larsson Hans Järrebring Närpolisen

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Folkhälsorådets. Verksamhetsberättelse 2005. Hälso- och sjukvårdsnämnd 9

Folkhälsorådets. Verksamhetsberättelse 2005. Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2005 Antagen av Folkhälsorådet 7 april 2006 och Hälso- sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg 23 mars 2006 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Innehållsförteckning PRIORITERADE

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad Reglemente Folkhälsorådet Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-09-09 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för folkhälsorådet Kommunstyrelsens beslut 128/10. 1 Syfte Folkhälsorådet

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan Dnr: Avtal om folkhälsoinsatser i XXXX Kommun 2013-2016 Mellan HSN 6 och xx kommun 1 (6) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i XX, nedan kallad Kommunen och Västra Götalands läns landsting

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Sammanfattning I Mariestads kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Med utgångspunkt

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun 1 Inledning Kommunstyrelsen har beslutat om att ta fram en Folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017. Syftet med folkhälsostrategin är att

Läs mer

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2011

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2011 Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Lokalt folkhälsoarbete... 4 Folkhälsorådet i Essunga kommun...

Läs mer

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2009

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2009 Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Lokalt folkhälsoarbete... 4 Folkhälsorådet i Essunga kommun...

Läs mer

Folkhälsorådet (18) Sessionsalen, Stadshuset klockan

Folkhälsorådet (18) Sessionsalen, Stadshuset klockan Folkhälsorådet 2011-11-07 1 (18) Plats och tid Sessionsalen, Stadshuset klockan 8.00 12.00 Paragrafer 26-40 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn, Tn

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare Folkhälsorådet 2015-05-22 1 Plats och tid Konferens Lumber och Karle Kvänum, 22 maj 2015, klockan 09.00-12.00 ande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S),

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010. Verksamhetsplan 2010. för Folkhälsorådet i Grästorp

VERKSAMHETSPLAN 2010. Verksamhetsplan 2010. för Folkhälsorådet i Grästorp Verksamhetsplan 2010 för Folkhälsorådet i Grästorp 1 SAMMANFATTNING Detta är en ettårig verksamhetsplan med budget som visar vad folkhälsorådet i Grästorps kommun kommer prioritera vad gäller hälsofrämjande

Läs mer

RÅDET FÖR TRYGGHET & FOLKHÄLSA. Verksamhetsberättelse 2007

RÅDET FÖR TRYGGHET & FOLKHÄLSA. Verksamhetsberättelse 2007 RÅDET FÖR TRYGGHET & FOLKHÄLSA Verksamhetsberättelse 2007 Verksa Antagen av Rådet för trygghet & folkhälsa 14 april 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning... 3 1:1 Hälsans bestämningsfaktorer... 3

Läs mer

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden FOLKHÄLSORÅD Protokoll Tid 5 februari 2009, kl 13.30-16.00 Plats Kommunhuset, Enigheten Närvarande Ordf Ledamöter Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2010

Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2010 Verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Lokalt folkhälsoarbete... 4 Folkhälsorådet i Essunga kommun...

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Folkhälsorådet. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl

Folkhälsorådet. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 23 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl 08.30-11.30 Deltagare Anna Danielsbacka Stig Carlsson Peggy Johansson Lars Jönsson Beate Poetzsch

Läs mer

Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Ulla Johansson (M), HSN Thore Svenson (M), SOC Marie Pehrsson (M), KS

Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Ulla Johansson (M), HSN Thore Svenson (M), SOC Marie Pehrsson (M), KS Folkhälsorådet 2012-12-06 1 Plats och tid Kommunhuset 6 december 2012 kl. 09.00 12.15 Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Ulla Johansson (M), HSN Thore Svenson (M), SOC Marie Pehrsson (M), KS

Läs mer

Folkhälsoplan 2016-2017. Grästorp

Folkhälsoplan 2016-2017. Grästorp Folkhälsoplan 2016-2017 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 2015 11 13 2.1 Dnr 383/2015 En god samhällsutveckling gynnar Grästorp Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Hjo kommun Verksamhetsplan 2011 Innehåll Folkhälsorådet... 1 Hjo kommun... 1 Verksamhetsplan 2011... 1 Inledning... 3 Folkhälsan ett samhällsansvar... 3 Mål för folkhälsoarbetet... 4 Folkhälsorådet...

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Götene Folkhälsoråd. Verksamhetsberättelse 2006. Antagen av Folkhälsorådets (2006) presidie 07 03 13 Antagen av Hälso- och sjukvårdsnämnd 07 03 28

Götene Folkhälsoråd. Verksamhetsberättelse 2006. Antagen av Folkhälsorådets (2006) presidie 07 03 13 Antagen av Hälso- och sjukvårdsnämnd 07 03 28 Götene Folkhälsoråd Verksamhetsberättelse 2006 Antagen av Folkhälsorådets (2006) presidie 07 03 13 Antagen av Hälso- och sjukvårdsnämnd 07 03 28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 3 Folkhälsorådets ledamöter

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2012 Falköpings kommun Folkhälsoarbete i Falköpings kommun Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen vars

Läs mer

Hälsopolitiskt program och handlingsplan 2008-2011

Hälsopolitiskt program och handlingsplan 2008-2011 Hälsopolitiskt program och handlingsplan 2008-2011 Folkhälsoarbete i Tibro kommun Förord Att vakna upp på morgonen och känna oss friska och starka att möta ännu en dag med positiva utmaningar är för de

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bergsvägen, Henån kl 08.30 12.00 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Roger Hansson Lars-Åke Gustavsson Gunilla Josefsson Christer Thobiasson Inga

Läs mer

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2013-10-10 1 Plats och tid Alléskolan, 10 oktober 2013, klockan 09.00-12.00 Beslutande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M),

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN Presentation FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra. Skärgårdskommun nära storstad 26 000 invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 LYSEKILS KOMMUN Verksamhetsplan 2016 För folkhälsoarbetet i Lysekils kommun Folkhälsopolitiska rådet Verksamhetsplanen utgår från folkhälsoavtal mellan Lysekils kommun och hälso- och sjukvårdsnämnd norra

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2004

FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2004 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2004 Folkhälsoenheten Skaraborg Grästorps kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 Organisation... 3 Folkhälsorådets uppgift... 3 Prioriterade målområden... 4 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2012:2

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2012:2 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2012:2 Inledning Folkhälsorådet beslutade vid mötet 2011-11-18 att revidera Folkhälsorådets verksamhetsplan för 2012. Verksamhetsplanen för folkhälsorådet anger inriktning

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 Folkhälsorådets uppgift... 5 BEREDNINGSGRUPPEN...

Läs mer

Fördjupas demokratin och framtidstron genom intresse för unga?

Fördjupas demokratin och framtidstron genom intresse för unga? Vardagsliv Barn och ungas folkhälsoplan Varför? Barn och ungdomar är en viktig målgrupp. Det är värdefullt att barn och ungdomar förstår vad som menas i folkhälsoplanen. De ska vara delaktiga i de planer

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1 Folkhälsorådet 2014-01-24. Madeleine Rosenqvist (KD) Robert Rapakko (S) För Socialnämnden Britt-Marie Berg Engström (S)

Sammanträdesdatum Sida 1 Folkhälsorådet 2014-01-24. Madeleine Rosenqvist (KD) Robert Rapakko (S) För Socialnämnden Britt-Marie Berg Engström (S) SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, lokal Björken, kl 09.00 12.00 Beslutande För Kommunstyrelsen Madeleine Rosenqvist (KD) Robert Rapakko (S) För Socialnämnden Britt-Marie Berg

Läs mer

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 April 2014 FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 Uppföljningsrapport 1 2014 Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter Jan Berge (MP), ordf. Catharina Berghorn (S), vice ordf Eva Agbrant

Läs mer

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Kommunledningsförvaltningen Kommunchef Diarienummer: 2015/295 Fastställd: 2015-10-08 Reviderad: RUTIN Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet 2/5 Bakgrund

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2011 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats: Tingssalen Tid: onsdag 25 februari kl. 13.00-16.00 Justerare utses. Dagordningen godkännes. Ärenden 1. Föregående möte och protokoll 2. Bättre hälsa 3. BRÅ-ANT organisation

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 Folkhälsorådets uppgift... 5 LEDNINGSGRUPPEN...

Läs mer

Folkhälsorådets. Vara kommun

Folkhälsorådets. Vara kommun Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2014 Vara kommun Antagen av folkhälsorådet 2015-02-12 Folkhälsoarbetet i Vara kommun Folkhälsorådet i Vara är ett samverkansorgan mellan Vara kommun och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2017 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen

Läs mer

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt)

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Skicka ifyllda projektbeskrivningar med epost till HFS-nätverkets sekretariat. Letter of Intent måste däremot

Läs mer

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 2(9) Innehållsförteckning Nämndsplan 2013... 1 Inledning... 3 Laholmsnämndens uppdrag... 4 Nämndsplan 2013... 5 Delaktighet och dialog... 5 Kunskap om invånarna och

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Folkhälsoplan.

Folkhälsoplan. Folkhälsoplan www.monsteras.se Foto: Claus Kempe God hälsa - mer än en livsstil Mönsterås kommuns långsiktiga folkhälsomål ska vara en kompass för hur folkhälsoarbetet ska utvecklas under åren 2016-2018.

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET Verksamhetsberättelse 2013 4 jan Godk ua änd r i d 2 en 0 2 1 5 0 f 4 eb 4 ru 4 ar 44 i 2 01 4

FOLKHÄLSORÅDET Verksamhetsberättelse 2013 4 jan Godk ua änd r i d 2 en 0 2 1 5 0 f 4 eb 4 ru 4 ar 44 i 2 01 4 FOLKHÄLSORÅDET Verksamhetsberättelse 2013 4 Godkänd januari den 201044444 25 februari 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 1:1 Folkhälsorådets ledamöter med ersättare 2013... 3 1:2 Verksamhetskontakter/Adjungerande

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet Folkhälsorådet 2010-11-30 1 Plats och tid Vårdcentralen Vara, klockan 9.00 11.25 ande Kjell Gustafsson (C), SN, ordförande Ulla Johansson (M), HSN Yvonne Breman (S), TSN Håkan Svensson (M), KS Marie Pehrsson

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Petra Sahlström (S) MOB

Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Petra Sahlström (S) MOB Folkhälsorådet 2013-08-27 1 Plats och tid Ungdomsmottagningen, 27 augusti 2013, klockan 09.00-12.00 Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Petra Sahlström

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Rapport nr 33/2013 Mars 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Tillfredsställande måluppfyllelse...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Miljö- och hälsorådet (12)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Miljö- och hälsorådet (12) Nr 2 Miljö- och hälsorådet 2005-06-13 1(12) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 13 juni 2005, klockan 13.00 16.30 ande Robert Svensson (c) Kerstin Nordström (s) Gösta Olsson (s) Stig Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl. 14.00-16.30 ande Natrix Öjemark (C) Ordförande Katarina Roos (V) Ledamot

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer