Folkhälsorådet (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn"

Transkript

1 Folkhälsorådet (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn, Tn Berit Sörman, Son Anette Söderstedt, Bun Per-Erik Thurén, Rn Ann-Sofie Hagenvind Reg. Peter Friberg, Reg. Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Namn Ingvar Johansson, Son Tjänstemän Günther Hähnert, kommunchef Carina Quick, vårdcentralchef 32 Jerry Sandström, tandvårdschef 33 Therese Falk, folkhälsoplanerare Marianne Johansson, sekr. Övriga Elisabeth Söder, Folktandvården 26 Ingela Bergström, Studieförbundet Bilda 27 Utses att justera Justeringens tid Peter Friberg Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Marianne Johansson Curt B Gustavsson Peter Friberg Utdragsbestyrkande

2 Folkhälsorådet (15) Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Folkhälsorådet ANSLAG/BEVIS Protokollet förvaras Kommunledningskontoret Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Folkhälsorådet (15) Innehållsförteckning 24 Godkännande av föredragninglistan Folkhälsorådets budget Information om Centrum för äldretandvård Presentation av projektet Tre M dialoggrupper för överviktiga Projekt Barn som anhöriga Den nya långsiktiga folkhälsoplanen Datum för möte med folkhälsorådet Nämndernas information Vårdcentralens information Folktandvårdens information Folkhälsoplanerarens och kommunchefens information Övrigt... 15

4 Folkhälsorådet (15) 24 Godkännande av föredragninglistan Folkhälsorådet beslut Folkhälsorådet beslutar att godkänna föredragningslistan.

5 Folkhälsorådet (15) 25 Folkhälsorådets budget /KK Folkhälsoplanerare Therese Falk presenterar förslag till budget 2013 för folkhälsorådet. Tidaholms kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden i östra Skaraborg avsätter kronor vardera för folkhälsoinsatser. Detta motsvarar 10 kronor per invånare. Budgeten är uppdelad i fyra delar: Övergripande arbete kronor Goda livsvillkor kronor Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor kronor Övrigt kronor Justering mellan kontona kan komma att ske under året. Folkhälsorådets beslut Folkhälsorådet beslutar att faställa budgeten för 2013.

6 Folkhälsorådet (15) 26 Information om Centrum för äldretandvård 12/KK Elisabeth Söder, tandhygienist, informerar om Centrum för äldretandvård. Hon ingår i ett nätverk för hela Regionen och ansvarar, i Tidaholms kommun, för det uppdrag som Centrum för äldretandvård har att bygga upp med kunskap och kompetens runt den äldre människans munvård och tandhälsa. Eftersom befolkningen blir allt äldre och fler människor har sina tänder i behåll så ställer det ökade krav på tandvården både avseende resurser och kunskap. I uppdraget ingår även att sprida denna kunskap till vårdpersonal, föreningar och organisationer. När det gäller uppsökande verksamhet och utbildning av omvårdnadspersonal köps denna tjänst in från privat företag. Elisabeth Söder informerar också om pågående och kommande tandvårdsreformer och ersättningar. Ordföranden tackar för informationen.

7 Folkhälsorådet (15) 27 Presentation av projektet Tre M dialoggrupper för överviktiga 12/KK Vid folkhälsorådets sammanträde informerade Therese Falk om studieförbundet Bildas projekt Tre M. Tre M står för mat, motion och motivation. Rådet beslutade då att bjuda in representanter från Bilda till dagens sammanträde. Ingela Bergström från Bilda redogör för samtalsmodellen som arbetats fram utifrån samtalsmetoden Vuxendialog. Överviktiga patienter erbjuds gruppbehandling i små grupper med syfte att stärka självkänslan. Samarbetet mellan primärvården och studieförbundet har visat sig ge resultat i den enskilda människans liv. Som studieförbund har Bilda också stöttat dietister, hälsopedagog, sjukgymnast och flera distriktssköterskor i att få en starkare tro på den lilla gruppens stora möjligheter. Projektet är finansierat via projektbidrag från Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté. Ett kostnadsförslag på cirkelledarutbildning för utbildare/handledare av dialoggrupper för överviktiga ingår i underlaget till ärendet. Kostnadsförslaget gäller till och med Ordföranden tackar för informationen.

8 Folkhälsorådet (15) 28 Projekt Barn som anhöriga 12/KK Therese Falk informerade om projektet Barn som anhöriga vid folkhälsorådet Hon redovisar nu en projektplan för Barn som anhöriga med bakgrund, syfte, projektorganisation, mål och metod. Hon delger även mötet en tidsplan för projektet, januari 2013 januari 2016 och en budget för det första året på kronor. Målgruppen är barn i familjer med missbruksproblematik. Målet är att kommunens förvaltningar samt primärvården ska bli bättre på att identifiera barn i denna situation samt motivera föräldrar/barn att ta emot stöd, råd och hjälp. Förslag är att folkhälsorådet kommer att medverka vid projektet i form av att samarbeta med ingående aktörer och stötta med medel för att föra ut information om projektet. Det pågår också en bred nationell satsning för utveckling av stöd till dessa barn. Under anslår regeringen 200 miljoner till en satsning för att stödja barn och unga till föräldrar med olika svårigheter som missbruk, psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Efter en ingående diskussion enas rådet om att man inte är redo att ta beslut i frågan. Therese Falk får i uppdrag att kontakta socialchef Bengt Höglander för att tydliggöra nämndens ansvar vad gäller ekonomin och ansvarig handläggare då folkhälsorådet anser att initiativet bör komma från social- och omvårdnadsnämnden. Folkhälsorådets beslut Folkhälsorådet beslutar att ta upp frågan på nytt vid nästa sammanträde.

9 Folkhälsorådet (15) 29 Den nya långsiktiga folkhälsoplanen 12/KK Den nu gällande långsiktiga folkhälsoplanen sträcker sig till och med Therese Falk håller på och arbetar fram underlag till en ny långsiktig folkhälsoplan och vill i nuläget efterhöra folkhälsorådets synpunkter. Tidigare planer har varit 4-åriga men ska den nya kanske gälla ? På så sätt skulle kommunen samarbeta med Hälso- och sjukvårdsnämndernas strategiska folkhälsoplan med målet att invånarna i Skaraborg ska ha den bästa hälsan i Sverige år 2020 Detta för att också få en bättre kontinuitet i det långsiktiga arbetet. Therese Falk planerar att involvera samtliga nämnder i arbetet med den nya långsiktiga folkhälsoplanen. Målgrupp i den gällande planen är barn och unga. Therese Falk ställer frågan vilken målgrupp folkhälsorådet vill att man ska fokusera på? Folkhälsorådets beslut Folkhälsorådet beslutar att nästa långsiktiga folkhälsoplan ska sträcka sig till Folkhälsorådets beslutar dessutom att det i kommande plan även är viktigt med fokus på tidiga åldrar men att helheten inte glöms bort utan att arbetet fortsätter i skolåldern och uppåt och att även de äldre tas med.

10 Folkhälsorådet (15) 30 Datum för möte med folkhälsorådet /KK Folkhälsoplaneraren har upprättat ett förslag på sammanträdesdagar för folkhälsorådet för 2013 enligt följande: Fredag 8 februari klockan Fredag 17 maj klockan Fredag 13 september klockan Fredag 22 november klockan Datum för folkhälsorådets utvecklingsdag fastställs vid kommande möte. Folkhälsorådets beslut Folkhälsorådet beslutar att fastställa mötesdatum för 2013 i enlighet med folkhälsoplanerarens förslag.

11 Folkhälsorådet (15) 31 Nämndernas information 12/KK Anette Söderstedt, barn- och utbildningsnämnden, tar bl a upp Verksamhetsplan och barnomsorg på obekväm arbetstid. Ingvar Johansson, social- och omvårdnadsnämnden, informerar om gemensam socialjour, nya handläggarrutiner för placeringar i behandlingshem fr o m december 2012, från 1 november får äldre möjlighet att åldras tillsammans. Ingemar Johansson, kultur- och fritidsnämnden, tar upp Spontan motion Ringleden, diskussion med SISU om pistmaskin. Astrid Bengtsson, miljö och byggnadsnämnden, nämnden arbetar mycket med energi, gas och vindkraft.

12 Folkhälsorådet (15) 32 Vårdcentralens information 12/KK Vårdcentralschef Carina Quick, informerar att den öppna mottagningen är stängd på grund av svårighet med bemanningen. Hon arbetar med läkarsituationen på Vårdcentralen. På frågor om förebyggande sjukvård och hembesök konstaterar vårdcentralchefen att det förebyggande arbetet är de inte bra på och hembesök görs inte många. Ordföranden tackar för informationen.

13 Folkhälsorådet (15) 33 Folktandvårdens information 12/KK Enligt folktandvårdschef Jerry Sandström satsar de på barn och unga bl a genom tandborstning på dagis. Han delger också folkhälsorådet att folktandvårdens lokaler är vattenskadade vilket kommer att skapa problem då lokalerna måste utrymmas vid reparationen. Ordföranden tackar för informationen.

14 Folkhälsorådet (15) 34 Folkhälsoplanerarens och kommunchefens information 12/KK Folkhälsoplaneraren informerar om: CAN-enkäten v , i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Inbjudan från Länsstyrelsen till kommunen om att delta i ett utvecklingsarbete till stöd för lokalt förebyggande arbete intresseanmälan kommer att skickas in SKL:s Samling för social hållbarhet Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland SKL:s Forum folkhälsa App om kommunens folkhälsoarbete i mobilen och på ipads Kommunchef Günther Hähnert informerar om det uppdrag som han tillsammans med barn- och utbildningschefen och socialchefen fått från kommunstyrelsen att leda arbetet med att etablera ett fungerande samarbete mellan skolan, IFO, Folkhälsan och primärvården med syfte att satsa på små barns hälsa och sociala villkor. Detta är en fortsättning på det arbete som startade 2004 och som var tänkt att bli ett stort projekt med medel från EU. Men även om inga medel kommit från EU så anser kommunstyrelsen att arbetet bör fortsätta och har därför gett ovanstående uppdrag.

15 Folkhälsorådet (15) 35 Övrigt 12/KK En ansökan om ett bidrag på kronor för uppförande av utegym vid SISU-stugan har inkommit till folkhälsorådet från kultur- och fritidsnämnden och Tidaholms SOK SISU. För att förbättra folkhälsan bland befolkningen i Tidaholms kommun vill kultur- och fritidsnämnden, Tidaholms SOK SISU anlägga ett utegym i anslutning till motionsspåren uppe på Hellidsberget. Folkhälsorådets beslut Folkhälsorådet beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden och Tidaholms SOK SISU kronor till anläggande av ett utegym vid SISU-stugan. Kfn SISU

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Plats och tid Konferenshotell Lumber och Karle, Kvänum kl 09.00-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Paragrafer 146-165 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-10-01. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer: 18-25.

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-10-01. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer: 18-25. Sammanträde Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Ledamöter AnnaTora Jonsson (mp) (ordf.) Kommunstyrelsen Elving Andersson (c) Kommunstyrelsen Anna-Lena Heydar (s) Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Dnr 2015-000102

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Dnr 2015-000102 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-05-11 Kommunfullmäktige Ärende Uppföljningsmodell för äldreomsorgens värdegrund och lokala värdighetsgarantier Dnr 2015-000062 Motion om central hundrastgård Dnr 2015-000009

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 På ålderns vår Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 Innehåll Inledning... 3 Hälsosamt åldrande - en introduktion... 3 Att främja ett hälsosamt åldrande... 5 Erfarenheter från Västerås stad...

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkan

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum 2008-10-22 1 (13) Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00-12.30 Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn Evy Degerman, c, Bollnäs Ingvar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer