SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala rådet för funktionshindersfrågor"

Transkript

1 1/3 Sessionssalen, kl 17: Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Jonny Lejonberg (HRF), Pär-Ola Olausson (RBU), Göte Johansson (Strokeföreningen), Anna-Karin Skatt (KS) Tjänstgörande ersättare Kerstin Karrin (SRF), Lilian Dahlqvist (RSMH Hoppet) Ersättare Lennart Lundell (DHR), Annelie Aspensten (HRF), Bengt Söderstedt (Strokeföreningen), Runo Johansson (KS) Tjänstemän Malin Gustafsson, Folkhälsostrateg t om 24 Marie Anebreid, sekreterare Övriga Justering Utses att justera: Göte Johansson (Strokeföreningen) Justeringens tid: Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerare Marie Anebreid Anna- Karin Skatt Göte Johansson (Strokeföreningen) Utdragsbestyrkande 1

2 2/3 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Kommunledningskontoret Underskrift Marie Anebreid Utdragsbestyrkande 2

3 3/3 Innehållsförteckning 24 Information om projekt En jämlik hälsa för barn 0-5 år och 4 folkhälsostrategens arbete 25 Information om samråd - Detaljplan del av Siggestorp 3:1 5 samt 4:1, "Rosenberg", Tidaholms tätort, Tidaholms kommun 26 Återrapportering föregående protokoll 6 27 Rapport från föreningar 7 28 Rapport från kommunstyrelsen och nämnder 8 29 Rapport från ritgranskningsgruppen 9 30 Rapport från Nätverket för tillgänglighet Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser Inkomna protokoll/skrivelser/rapporter Inför nästa möte Övrigt 14 Utdragsbestyrkande 3

4 2013/ Information om projekt En jämlik hälsa för barn 0-5 år och folkhälsostrategens arbete Malin Gustafsson, Tidaholms kommuns folkhälsostrateg inleder med att informera om de treåriga projekt En jämlik hälsa för barn 0-5 år. Projektet har varit ett samverkansprojekt mellan Tidaholms kommun och Närhälsan Tidaholm. Malin berättar om ett antal delar som projektet har arbetat med. Aktivitetsguide, utskick till alla föräldrar som har barn i målgruppen Utbildning för närmare 600 anställda i barns rättigheter Nätverk för barnrättsombud Samverkan mellan verksamheter som möter barn Handlingsprogram vid oro för att ett barn far illa. Föräldrastöd, nyanlända föräldrar och amning Utvärderingen efter projektet har varit positiv. Personalen tycker att de fått ny kunskap och att samverkan mellan verksamheterna har ökat. De har också hittat nya metoder att arbeta med. Efter projektet så har Malin börjat som kommunens Folkhälsostrateg. Hon är anställd av Västra Götalandsregionen, Folkhälsoenheten Skaraborg, men har sin arbetsplats i Tidaholm. I sitt arbete som Folkhälsostrateg så kommer Malin att arbeta med olika frågor inom folkhälsan. Folkhälsoarbetet kommer ha vissa fokusområden de närmaste åren: Barn och unga, arbetet rör hela befolkningen Jämlik hälsa bland medborgarna genom främjande och förebyggande insatser Psykisk hälsa Fullföljda studier Ett stärkt föräldraskap Våld i nära relation Barn som anhöriga Kost, rörelse och miljö Mänskliga rättigheter s beslut 4

5 2017/ Information om samråd - Detaljplan del av Siggestorp 3:1 samt 4:1, "Rosenberg", Tidaholms tätort, Tidaholms kommun Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har fått möjlighet att yttra sig kring detaljplan del av Siggestorp 3:1 samt 4:1, Rosenberg, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun. Föreningarna i rådet uppmanas att lämna sina synpunkter till miljö- och byggnadsförvaltningen senast 15 september. s beslut 5

6 2017/47 26 Återrapportering föregående protokoll Sekreterare Marie Anebreid går igenom föregående mötes protokoll: Hälsans stig ordförande Anna-Karin Skatt återkommer med mer information vid rådets möte i november. Utegym Anna-Karin Skatt återkommer med mer information vid rådets möte i november. s beslut 6

7 2017/48 27 Rapport från föreningar SRF, Synskadades riksförening informerar, Synskadades dag tillsammans med hörselföreningen 21 oktober på Villan Deltar på kommunens aktivitet på torget 4/10 Strokeföreningen informerar, Kommande aktiviteter Deltog på Seniormässa i Skövde 4/9 DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet informerar, Förbundet har haft möte med Försäkringskassan kring bemötande av förbundets medlemmar. RSMH Hoppet, Tidaholm informerar, Inget nytt att rapporter RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar informerar; Aktiviteter under hösten, elhockey och rullstolsdans RBU har haft en insändare i tidningen SLA om assistans HRF, Hörselskadades riksförbund informerar: Höstprogram Hörselskadades dag tillsammans med synskadades riksförening 21 oktober på Villan. Deltar på kommunens aktivitet på torget 4/10 Jonny har deltagit på distriktsmöte med HRF s beslut 7

8 2017/49 28 Rapport från kommunstyrelsen och nämnder Rapport från kommunstyrelsen och nämnder: Detaljplan av Siggestorp 3:1 samt 4:1, Rosenberg, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun. Medborgarförslag gångbro över Tidan MÖS miljösamverkan Östra Skaraborg Revidering av budget 2018 Resultatet för 2017 s beslut 8

9 2017/50 29 Rapport från ritgranskningsgruppen Ritgranskningsgruppen kommer lämna synpunkter på ombyggnationen av nya omklädningsrum i Forshallen. Rådet diskuterar att det är viktigt att de får ta del av arbetet av den nya skolan på Rosenbergsområdet. s beslut 9

10 2017/51 30 Rapport från Nätverket för tillgänglighet Sekreteraren Marie Anebreid informerar om att det inte finns något nytt att rapportera från Nätverket för tillgänglighet. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lämna punkten. 10

11 2017/52 31 Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser Sekreterare Marie Anebreid informerar att det har kommit en inbjudan till Tillgänglighetsdagen 2017 som anordnas den 26 september i Stockholm. s beslut 11

12 2017/53 32 Inkomna protokoll/skrivelser/rapporter Ordföranden konstaterar att det inte har kommit in några protokoll, skrivelser eller rapporter. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att lämna punkten. 12

13 2017/54 33 Inför nästa möte Ordförande Anna-Karin Skatt föreslår att rådet bjuder in integrationssamordnare Alexandra Hermansson till rådets möte 8 november. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att sekreterare Marie Anebreid bjuder in integrationssamordnare Alexandra Hermansson till rådets möte 8 november. 13

14 2017/55 34 Övrigt Jonny Lejonberg, HRF undrar vilken utbildning vårdpersonal får i att hjälpa vårdtagare med hörapparat. Ordförande Anna-Karin Skatt tar med frågan till omvårdnadsförvaltningen. Kerstin Karrin, SRF påpekar att 30 skylten på Idrottsgatan är felplacerad. Anna-Karin Skatt tar med sig frågan till tekniska förvaltningen. Jonny Lejonberg, HRF berättar att föreningen erbjuder medlemmar i andra handikappföreningar att köpa batterier till hörapparater. Jonny Lejonberg, HRF informerar om möjlighet att söka statliga pengar för att förbättra ljudmiljön i skolan. Jonny undrar hur skolorna arbetar med ljudmiljöerna i exempelvis matsalarna i skolorna. Jonny har med sig material från HRF angående ljudmiljö i skolor. Sekreterare Marie Anebreid får i uppdrag att skicka vidare materialet till barn- och utbildningsförvaltningen. Anna-Karin Skatt tar med sig frågan till barn- och utbildningsförvaltningen. Annelie Aspensten, HRF informerar att det går att kontakta posten om man som privatperson med funktionsnedsättning har svårt att ta sig ner till sin brevlåda. Det går då att få hjälp med att få posten lämnad vid dörren. Lotta Carlsson, DHR betonar att tillgängligheten till Närhälsan inte är bra. Anna-Karin Skatt uppmanar föreningarna att ta kontakt med Närhälsan. Anna-Karin informerar att hon lyfter frågan i möten med Västragötalandsregionen. Jonny Lejonberg, HRF berättar att föreningen kommer hjälpa till att testa teleslingan på Sagabiografen. s beslut 14