Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)"

Transkript

1 Kommunala handikapprådet Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Övriga deltagande Bernt Berntsson (DHR) Michael Brisman (KS) Annelie Sandstedt (BN) Inger Ketonen (HRF) Pär-Ola Olausson (RBU) Paragrafer 1-14 Utses att justera Justeringens plats och tid Ingvar Johansson Efter meddelande Sekreterare Ordförande... Justerande... Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag ANSLAG/BEVIS Nämnd/styrelse Protokollet förvaras Kommunala handikapprådet Stadshuset, Social- och omvårdnadsförvaltning Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Kommunala handikapprådet Mötet öppnas Ordförande Lil Ritter öppnade mötet och hälsade välkommen. Idag kl hade ledamöterna från handikapporganisationerna ett möte med endast en punkt på dagordningen. Val till ordförande för denna mandatperiod i Kommunala handikapprådet. Ledamöterna från handikapporganisationerna har valt Berndt Berndtsson till ordförande för denna mandatperiod. Lil Ritter lämnar över sin post till Berndt Berndtsson. Lil Ritter avtackas av Ingvar Johansson från socialnämnden med en blomstergrupp. Berndt Berndtsson hälsas välkommen som ordförande i KHR av Ingvar Johansson. Presentationsrunda. Sekreteraren fick i uppdrag att ordna med namnskyltar till alla medlemmar i KHR.

3 Kommunala handikapprådet Val av justeringsman Ingvar Johansson valdes till justeringsman.

4 Kommunala handikapprådet Genomgång av reglementet för KHR Arbetsordningen delades ut till ledamöterna och ordförande gick igenom paragraferna punkt för punkt. Socialnämnden har gjort en ändring gällande sina representanter. Socialnämndens representant är vice ordförande i KHR. I tidigare reglemente var socialnämndens ordförande vice ordförande i KHR. KHR beslutade att skriva till socialnämnden om ett tillägg i arbetsordningen under 4 De funktionshindrades organisationer utser ordförande. Vidare att För att genomföra ett val av ordförande skall minst hälften av ledamöterna från de funktionshindrades organisationer vara samlade".

5 Kommunala handikapprådet Uppdatering av adresslista på ledamöter Sekreteraren gjorde en avprickning av ledamöternas adresser och justerade ändringar. Alla nämnder har ännu inte gjort val av ledamot i KHR för denna mandatperiod.

6 Kommunala handikapprådet Ny benämning av nämnd och förvaltning för Äldre- och funktionshinder området. From 1 januari kallas nämnden Social- och omvårdnadsnämnd samt Omvårdnadsförvaltning.

7 Kommunala handikapprådet Rapport från HANDISAM Berndt Berndtsson redovisade rapporten som nu är klar från HANDISAM. Myndigheten för handikappolitisk samordning ligger till grund för att ta fram indikatorverktyg när det gäller arbetet med tillgänglighet. Den del i rapporten som var från intervjun i Tidaholm delades ut till ledamöterna.

8 Kommunala handikapprådet Uppföljning från focusgrupp Omvårdnadsförvaltningen har påbörjat sitt arbete med att ta fram en ny omvårdnadsplan. Man kallat samman till focusgrupper för att ta reda på vad brukare, anhöriga, personal m.fl. tycker är viktigast att lyfta fram. En focusgrupp bestod av representanter från de funktionshindrades organisationer. Lena Ask och Siv Gunnarsson var de som nu också är ledamöter i KHR som var med. De berättade om arbetet i focusgruppen och vad man kom fram till. Ett dokument av de viktigaste punkterna delades ut till övriga ledamöter.

9 Kommunala handikapprådet Rapport från ritgranskningsgruppen Barbro Karlsson som ingått i denna grupp har avgått som ledamot i rådet. Nyval. Rådet beslöt att välja in Bengt Lundgren från tekniska nämnden.

10 Kommunala handikapprådet Rapport från handikapporganisationer HRF: Inger Ketonen rapporterade. HRF har årsmöte nästa vecka. Föreningen håller just nu på med en sammanställning av vilka lokaler i kommunen som har teleslinga. Några av föreningens medlemmar kommer att få gå en 2 dagars kurs som ordnas av distriktet vid Hellidens Folkhögskola. Det är inspirations- och idédagar. HSO: Lil Ritter meddelade at hon avgår som ledamot från HSO i KHR. Ett årsmöte kommer att hållas inom snar tid i föreningen. RBU: Lena Ask berättade att RBU har årsmöte den 10 mars. En rullstolsdans planeras. Ett möte med Curt Gustavsson från gatukontoret angående anpassad lekplats är inbokad. DHR: Siv Gunnarsson rapporterade att föreningen har årsmöte den 23 februari. Ett årsmöte för distriktet kommer att hållas i Borås. En grupp om personer träffas varannan måndag för att glömma sin smärta. En kort stund är tillåtet att tala om sin problematik. Huvudsyftet med träffarna är att komma på andra tankar än sin smärta och man gör roliga saker tillsammans.

11 Kommunala handikapprådet Rapport från nämnder Social- och omvårnadsnämnden: Ingvar Johansson redovisade för nämndens bokslut som ligger på en minuspost om ca 4 miljoner. En stor kostnad är familjehemsplaceringar. En positiv del är att socialbidragen gått ner även under år De ligger lågt ca 4,3 miljoner det är att jämföra med att socialbidragen varit uppe i 20 miljoner. Samarbetet inom arbetsmarknadsenheten är en bidragande orsak till att det sjunkit. En risk finns dock att socialbidragen kommer att öka igen. För omvårdnadsförvaltningen har det gått ungefär jämt upp med budgeten. Kultur- och fritidsnämnden: Håkan Joelsson berättade att flera föreningsverksamheter har äskat om medel till byggnationer. Nämnden har inga egna medel till detta. En helhetsöversyn behöver göras över de lokaler som finns och över behoven som föreningar har. Kanske kan en samordning ske om en nybyggnation kan komma i stånd. Miljö- och byggnadsnämnden: Annette Söderstedt och Annelie Sandstedt rapporterade att tillgänglighetsfrågor diskuterades vid mötet. Tiden går fort till år 2010 då arbetet med tillgängligheten ska vara klart. En fråga kom från rådet vad som händer med den så kallade Lidl tomten. Mikael Brissman svarade att det finns intressenter på tomten. Barn- och utbildningsnämnden: Britt Norström berättar att nämndenarbetar fortlöpande på den långsiktiga verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen: Mikael Brissman beskrev om nyval till fullmäktige och nämnder. Just nu handlar det mycket om utbildning för dessa ledamöter. Vidare diskuteras ett framtidssymposium 8-10 års period. Där diskuteras tillgänglighetsfrågorna. Ett uppdrag är lagt till Tekniska nämnden att gå igenom alla byggnader.

12 Kommunala handikapprådet Forts. rapport från nämnder År 2008 släpps investeringsstoppet. Forsenskolan är ett objekt som behöver åtgärdas. När det gäller den efterfrågade konstgräsplanen har KS bett om ett kostandsförslag. Till sist berättade Mikael Brissman att ett beslut är taget om parkeringsvakter i Tidaholm. Fri parkering kvarstår dock. Tekniska nämnden: Bengt Lundgren informerade om att man tittar på de olika parkeringstider som finns i kommunen. Hastighetsdämpande åtgärder vid infarterna till tätorten är vägverkets sak och det är på gång. Taket på Rudbecksgymnasiet är lagat för en stor summa. Berndt Berndtsson ställde en fråga om problemen vi övergångstället vid Hagakiosken. Bengt Lundgren svarade med att det är med flera övergångställen som ligger vid infarterna. De är farliga.

13 Kommunala handikapprådet Inkomna skrivelser/inbjudningar till kurser och konferenser Inga inkomna skrivelser. En tidning Stiletten om personligassistans lät cirkuleras bland ledamöterna. En inbjudan till konferens D - som i demokrati och dialog! 13 mars cirkulerade.

14 Kommunala handikapprådet Fastställande av datum för KHR år 2007 Onsdag 2 maj kl Onsdag 12 september kl Onsdag 14 november kl

15 Kommunala handikapprådet Inför nästa KHR Berndt Berndtsson har blivit kontaktad av Strokeföreningen som önskar begära inträde till KHR. Rådet beslöt att bjuda in Strokeföreningen till nästa möte så att de får beskriva sin verksamhet och rådet därefter tar ett beslut om inträde. Ett studiebesök vid arbetsmarknadsenhetens verksamhet Gnistan önskas. Förslag lades att nästa KHR möte i maj förläggs till deras lokaler med presentation av deras verksamhet. Förslag att bjuda in Agneta Tilly kommunsekreterare och samordnare för den handikappolitiska planen och be henne redogöra för det fortskridande åtgärdsprogrammet.

16 Kommunala handikapprådet Övrigt Agneta Tilly kommunsekreterare och samordnare för den handikappolitiska planen i Tidaholm har sänt ut sammanställningen av hur långt de olika nämnderna/förvaltningarna kommit i åtgärdsprogrammet. Det har varit ett möte sammankallat. En kort genomgång av materialet gjordes. Berndt Berndtsson lyfte en fråga om länsstyrelsens påpekande om kommunens riktlinjer för LSS insatser. Elisabeth Wärmegård KHR sekreterare, även chef för LSS enheten tog till orda och svarade att riktlinjerna är ett arbetsmaterial för LSS handläggarna. I LSS Lagen om Stöd och Service, står inga omfattningar av insatser, timmar eller dylikt. Handläggarna ska utreda vilket behov sökande har. Ibland är det komplicerat därför har riktlinjerna kommit till som ett hjälpmedel för biståndshandläggarna. Innan riktlinjerna fastställdes hade kommunen kontakt med fler kommuner. Inger Ketonen HRF, frågade om det finns nya inköpta slingor? Enligt uppgift ska det finnas slinga i KS salen och i lokal Madängsholm. Annelie Sandstedt svarar. Annelie arbetar i växeln och ingen annan utrustning finns att hämta där än den gamla utrustningen. Vidare har HRF ett bekymmer med föreningslokal. Tidigare hade man lokal på avdelning 4 Hellidshemmet tillsammans med reumatikerföreningen. Nu har lokalen blivit förflyttad till avdelning 1. Fortfarande har man gemensam lokal. Ingen representant finns från Reumatikerföreningen ikväll men Inger har hört att Reumatikerföreningen önskar en egen lokal. Inger Ketonen hänvisas till Anna-Lena Skatt.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Kommundelsträff i Sjövik

Kommundelsträff i Sjövik LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (9) Infrasupport Juridiska enheten Gunnar Andermo Kommunsekreterare 0302-521950 Kommundelsträff i Sjövik Lokal: Sjövikslokalen Tid: 26 november 2008, kl.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson Kommunala Handikapprådet (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tidg Älgen i Uroxen kl. 13.00-15.00 ande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Louise Hamilton, Socialnämnden Marianne Cordes, Kulturnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden 1(16) Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15 15.45 Beslutande Ledamöter Andreas Sjölander, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander-Lundström, Socialnämnden Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Idébok för Kommunala Handikappråd

Idébok för Kommunala Handikappråd Projektet är genomfört med stöd av Habilitering och hjälpmedel Idébok för Kommunala Handikappråd HSO Skåne 2007/LG Innehållsförteckning Inledande råd...... sidan 2 Några grundläggande frågor... sidan 3

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

1 (17) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06. Stadshuset kl 09:00-11:00 1-13. Anna-Karin Skatt

1 (17) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06. Stadshuset kl 09:00-11:00 1-13. Anna-Karin Skatt 1 (17) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-11:00 Paragrafer 1-13 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Helena Qvick (S) ersätter Håkan Joelsson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer