Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) Sessionssalen Stadshuset,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30"

Transkript

1 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Siv Gunnarsson (DHR) Maritha Dahlqvist (RSMH Tidaholm/Hoppet) Curt Gustavsson (Ks) Ingvar Johansson, ordförande (Son) Nils-Åke Johansson (Mbn) Håkan Joelsson (Kfn) Britt Norström (Bun) Helena Qvick (Tn) Göte Johansson (Strokeföreningen) Jonny Lejonberg (Hrf) Annelie Källkvist (Srf) Namn Bengt Gunnarsson (DHR)) Birgitta Rejnö-Johansson (Kfn) Ida Davidsson (Bun) Anna-Lena Skatt, omvårdnadschef Marie Anebreid, omvårdnad, sekreterare Övriga Reidun Karlsson Familjecentralen t om 6 Kjell-Åke Storm Maria Campell (Srf) Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Marita Dahlqvist Efter meddelande Marie Anebreid Ingvar Johansson Maritha Dahlqvist Utdragsbestyrkande

2 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Protokollet förvaras Underskrift Stadshuset, Socialförvaltningen Marie Anebreid Utdragsbestyrkande

3 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) Innehållsförteckning 18 Ordförande öppnar mötet Godkännande av dagordningen Upprop Val av justerare Uppföljning av föregående protokoll Reidun Karlsson, Familjecentralen Politiskt program för funktionshinderfrågor Hur kan vi utveckla KRF i framtiden? Rapport från Handikapporganisationerna Rapport från nämnder och styrelser Rapport från ritgranskningsgruppen Inkomna protokoll/skrivelser Inkomna inbjudningar om kurser och konferenser Inför nästa KRF Övrigt Mötets avslut... 22

4 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 18 Ordförande öppnar mötet Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

5 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 19 Godkännande av dagordningen Dagordningen läses igenom och godkännes.

6 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 20 Upprop Ordförande gör ett upprop.

7 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 21 Val av justerare Marita Dahlqvist väljs till justerare.

8 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 22 Uppföljning av föregående protokoll Ordförande går igenom protokollet och lägger detta till handlingarna.

9 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 23 Reidun Karlsson, Familjecentralen Ingvar Johansson hälsar Reidun Karlsson välkommen. Reidun börjar med att berätta att hon arbetat på familjecentralen i fyra år. Hon arbetar där tillsammans med Camilla Svensson som varit med sen starten Reidun berättar att det var den dåvarande folkhälsoplaneraren som tog initiativ till att en familjecentral skulle starta. En arbetsgrupp bildades med bland annat politiker. Resultatet av det arbetet blev att familjecentralen startades. Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer och har ansetts som en viktig del i samhället. Den drivs av Tidaholms kommuns barn- och utbildningsnämnd, social- och omvårdnadsnämnden och primärvården genom dess barnmorskemottagning och barnhälsovård. Det samverkansavtal som finns sträcker sig fram till och med december anställdes ytterligare en person, fram till dess hade Camilla varit själv. Reidun säger att det är bra att man är fler, eftersom det är många behov hos besökarna. Individ och familjeomsorgen har en person som vid olika tillfällen är med i verksamheten. Individ och familjeomsorgen kommer även till Familjecentralen när faderskapsavtalet ska undertecknas. Familjecentralen har en budget på 1,3 miljoner. Ibland söker de bidrag från ex Röda Korset och Lions, då de ska göra en resa till ex Borås djurpark. I år kommer de asylsökande familjerna att få förtur på denna resa. Familjecentralen utgår från Folkhälsoinstitutets mål kring barn och unga. Förra årets gjordes enkät där 171 personer deltog. Ett av familjecentralens mål är att alla ska känna sig väl bemötta och sedda. Majoriteten som svarade instämde i detta. Ett annat mål som verksamheten har är att de ska stimulera till att besökarna kan hitta nya kontakter. Familjecentralen ska också vara ett kunskaps och informationscenter för information om familjekunskap. Verksamheten ska utformas utifrån besökarnas behov och intresse. Ex på grupper är adoptionsgrupp, föräldragrupp där barnen har funktionshinder och föräldrar till barn med ADHD Dessa grupper har skapats när behov har funnits. Just nu finns det behov av en grupp för föräldrar som är Gastric bypass opererade. Där ska gruppen kunna diskutera om förhållningssätt till sina barn och tankar kring barn och mat.

10 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) Reidun berättar vidare att Röda korset arrangerar väl besökta hjärt- och lungräddningskurser. En anledning till att familjecentralen har dessa kurser är att minska olycksfallen i åldrarna 0-5 år. Man kan se att olycksfallen minskat sedan starten av dessa kurser. Barnavårdscentralen är grunden i familjecentralen. Bvc är inne två gånger i veckan och har vägmottagning. Tillsammans med mödravården är familjecentralen arrangörer av föräldrautbildningar. Familjecentralen erbjuder råd och stödsamtal till familjer, och detta är Reiduns huvuduppgift. Hon förklarar att familjecentralen ska vara en lågtröskel verksamhet De som har behov av hjälp ska kunna komma in snabbt, för att förhindra att det går för långt. Målet är att minska de stora insatserna och att familjecentralen ska vara förebyggande Reidun fungerar som ett bollplank för familjen, när man vill ha en utomstående person att prata med. Familjerna söker själva hjälpen och det är helt frivilligt. Det finns en blankett på kommunens hemsida som man kan fylla i och skicka in. Reidun arbetar utifrån hela familjen. Reidun arbetar också mot skolan. Det kan vara skolan som rekommenderar en familj att ta kontakt med Reidun. Hon förespråkar också att ex skolan och hon samverkar kring de personer de möter. Besöken hos Reidun är kostnadsfria och hon arbetar mot familjer som har barn i åldern Oftast räcker 1-8 gånger, men ibland kan det vara aktuellt med fler tillfällen. Reidun hänvisar ibland vidare och då t ex till psykolog eller familjerådgivning. Reidun berättar att hennes rum ligger centralt på familjecentralen och hon säger att det har blivit tillåtande att gå till henne Idag tillhör familjecentralen barn- och utbildningsnämnden, men kommer efter sommaren att tillhöra social- och omvårdnadsnämnden. Under 8 veckor så mättes närvarostatistik på familjecentralen. Under den perioden besökte 1472 personer verksamheten, vilket ger ett snitt på 49 personer/dag. Britt Norström undrar om barn söker upp Reidun. Reidun svara att det inte händer så ofta. Första kontakten är ofta med en förälder. Det händer att tonåringar kommer själva, men oftast vet föräldrarna om att barnet går till henne.

11 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) Göte Johansson undrar om samtalen till Reidun har ökat. Det har de, Reidun förklarar att denna verksamhet tar tid att arbeta in. Innan Reidun anställdes hade inte denna möjlighet till samtal funnits. Hon säger att det tar tid att jobba in sig, hon tror att behoven av samtal fanns tidigare också, men verksamheten har inte funnits innan Reidun anställdes. Ingvar tackar Reidun med en blomma.

12 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 24 Politiskt program för funktionshinderfrågor Det nya Politiska programmet för funktionshinderfrågor är färdigt. Programmet gick ut med kallelsen och ordförande frågar om någon i rådet har något att tillägga. Marie Anebreid berättar att rådet har lämnat in ett yttrande på programmet när det var ute på remiss.

13 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 25 Hur kan vi utveckla KRF i framtiden? Ordförande berättar att vid förra mötet med rådet togs frågan upp kring hur vi kan utveckla KRF i framtiden. Föreningar och nämnder fick i uppdrag att skicka in svar på de frågeställningar som togs upp. Inga förslag har kommit in och därför föreslår ordförande att frågorna skickas ut igen och att vi på september mötet diskuterar i smågrupper. Frågeställningarna är: Hur tycker du att rådet fungerar idag? Vad förväntar sig din förening av KRF? Hur ser du på din roll som politiker i KRF? Vilka frågeställningar vill ni att rådet arbetar med i framtiden?

14 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 26 Rapport från Handikapporganisationerna RSMH Tidaholm/Hoppet, Riksföreningen för social- och mental hälsa Marita Dahlqvist berättar att föreningen har nystartat efter att ha varit vilande under ett antal år. I dagsläget har man bildat en styrelse som består av 8 medlemmar. Totalt har föreningen 15 medlemmar. Föreningen har sökt bidrag från social- och omvårdnadsnämnden. De kommer också att få hjälp av ABF. SRF, Synskadades riksförbund Annelie Källqvist berättar att föreningen har haft sitt årsmöte på 4:an huset. Bland annat avtackade föreningen sin kassör och valde istället in Maria Campell. Under våren kommer föreningen att delta på Föreningarnas dag i Habo. HRF, Hörselskadades riksförbund Jonny Lejonberg berättar att föreningen för tillfället inte har någon ordförande. Jonny berättar också att på senaste föreningsmötet var Inger Widhja inbjuden för att berätta om olika traditioner. Föreningen håller just nu på att planera för höstens aktiviteter. DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Bengt Gunnarsson informerar att föreningen har haft sitt årsmöte. Vid årsmötet valdes en ny ordförande, Lennart Lundell. Bengt berättar också att föreningen har haft besök av Elin Andersson. Föreningen har ett antal aktiviteter inplanerade under våren. Strokeföreningen Göte Johansson berättar att föreningen ska uppmärksamma Internationella Strokedagen, torsdagen den 10 maj. I Tidaholm kommer föreningen att uppmärksamma dagen den 9 maj istället, eftersom det då är torgdag. Föreningen har en hemlig resa inplanerad och den årliga jordgubbs- och sill festen i Dimbo.

15 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 27 Rapport från nämnder och styrelser Social- och omvårdnadsnämnden Ingvar Johansson informerar att Familjecentralen kommer att byta från barn och utbildningsnämnden till social- och omvårdnadsnämnden. Ingvar fortsätter med att informera om en utbildning som KS Au, Social- och omvårdnadsnämndens Au och förvaltningscheferna har gått. Utbildningen handlade om socialt företagande. Tekniska nämnden Helena Qvick informerar att Tekniska nämnden tagit ett beslut om trottoarpratare. a) Trottoarpratare ska vara godkänt utformade för att placeras i centrala Tidaholm och godkända av Tidaholms kommun. Utformade enligt modell City Sign eller likvärdigt och anpassad för affischer med måtten 50 x 70 cm. b) Endast en trottoarpratare per verksamhet får sättas upp och då endast till verksamheten, på plats som anvisats av kommunen. Dock kan dispens ges i speciella fall för fler trottoarpratare per verksamhet. c) Tillstånd beviljas för ett kalenderår i taget. Avgift enligt kommunens taxa för upplåtelse av allmän plats. Trottoarprataren ska placeras så att den inte utgör trafikfara, skymmer fordonstrafik hindrar framkomligheten eller utgör en olycksrisk. Fri passage medges med minst 1,5 meter. Skylten ska i första hand placeras i möblerings zon, där sådan finns. I andra hand ska placering göras intill vägg alternativt utmed kantstenen mot körbanan. Kultur och fritidsnämnden Håkan Joelsson berättar att nämnden godkänt extra anläggningsbidrag för miljöbesparande åtgärder. Håkan berättar också att många föreningar har satsat på robotgräsklippare, vilket också är en miljöinvestering. Göte Johansson undrar varför Dimbo IF har ändrats till en kulturförening. Håkan kan inte svara på detta, men tar med sig frågan. Just nu pågår ett arbete hur Forshallen ska utvecklas. Miljö- och byggnadsnämnden Nils-Åke Johansson berättar att de just nu arbetar med att ta fram en översiktsplan för kommunen. De ska även se över detaljplanerna.

16 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) Kommunstyrelsen Curt B Gustavsson informerar att han deltagit i utbildningen kring sociala företag. Göte Johansson undrar om cafét i Forshallen. Curt kan inte svara på frågan. Håkan Joelsson berättar att det startats en arbetsgrupp med fritidsintendent Kent Ödvall och personalen i Forshallen. Håkan förklarar att det är ett utvecklingsarbete som bland annat handlar om att öka besöksantalet Barn och utbildningsnämnden Britt Norström informerar om att nämnden arbetar med att ta fram en ny skolplan. Britt berättar att det kom en ny läroplan förra året och på grund av detta behöver nuvarande skolplan revideras. Britt informerar också att nämnden arbetar med resultatet av den genomlysning som gjorts. Barn och utbildningsnämnden arbetar numera med en checklista som utgår från FN s barnkonvention. Listan används vid stora beslut och utgår från hur det påverkar barnens situation.

17 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 28 Rapport från ritgranskningsgruppen Det finns inget nytt att rapportera från ritgranskningsgruppen.

18 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 29 Inkomna protokoll/skrivelser Det finns inga inkomna protokoll eller skrivelser.

19 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 30 Inkomna inbjudningar om kurser och konferenser Marie Anebreid informerar att rådet fått en broschyr Från rättighet till handling från Handikappförbunden. Det är ett material som ger förslag på hur arbetet med att förverkliga FN s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Marie Anebreid får i uppdrag att beställa fler broschyrer och att frågan återupptas på septembermötet.

20 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 31 Inför nästa KRF Rådet bestämmer att inte bjuda in någon föreläsare till nästa sammanträde.

21 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 32 Övrigt Rådet har mottagit en skrivelse från Reumatikerföreningen som begär sitt utträde ur KRF. Anledningen är att föreningen inte lyckats få någon som kan representera föreningen i rådet. Rådet godkänner deras utträde. Göte Johansson undrar om det kan finnas andra föreningar som är intresserade av att gå med i KRF. Marie Anebreid berättar att det gick ut en förfrågan till föreningar som står utanför rådet hösten Till informationsmötet som hölls kom två föreningen, men ingen av dessa har sen ansökt om inträde i KRF. Marie Anebreid informerar att inför varje möte med KRF så har rådet haft en annons i Västgöta-Bladet, lördagen innan mötet. Från och med 2 maj kommer inte tidningen ut på lördagar och Marie undrar därför vilken dag rådet tycker att annonsen ska införas. Rådet föreslår fredagen innan mötet. Ingvar Johansson tar upp att annonserna kostar ganska mycket. Marie och Ingvar får i uppdrag att läsa vad som står i reglementet kring annonsering. Marie informerar också om att allmänheten kommer att bjudas in via kommunens hemsida. Där kommer också föredragningslistan att finnas. Efter Kenneth Walldéns bortgång så behöver Strokeföreningen komma in med ett fyllnadsval. Göte Johansson undrar om det är någon av de andra föreningarna som är med i HSO? Han berättar att HSO Skaraborg är på väg att gå samman med HSO Västra Götaland. Ingvar Johansson avtackade Kjell-Åke Storm för sina år som ledamot för RSMH i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att godkänna Reumatikerföreningens begäran om utträde ur rådet. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att annonsera i Västgöta-Bladet fredagen innan mötet.

22 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (22) 33 Mötets avslut Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet.