SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor"

Transkript

1 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, kl 18:00-19: Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen), Anna-Karin Skatt (KS) Tjänstgörande ersättare Anna Nordh Svensson (RBU) Ersättare Lennart Lundell (DHR), Maria Campell (SRF), Liliann Dahlqvist (RSMH Hoppet), Bengt Söderstedt (Strokeföreningen), Ingemar Igge Johansson (KS) Tjänstemän Marie Anebreid, registrator tillika sekreterare Justering Utses att justera: Göte Johansson Justeringens tid: Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerare Marie Anebreid Anna-Karin Skatt Göte Johansson Utdragsbestyrkande 1

2 2/3 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Kommunledningskontoret Underskrift Marie Anebreid Utdragsbestyrkande 2

3 3/3 Innehållsförteckning 14 Godkännande av dagordning 4 15 Återrapportering föregående protokoll Patrik Broberg - integrationssamordnare: Världen Sverige 7 Tidaholm, hur ser det ut idag. 17 Upphävande av ritgranskningsgrupp 8 18 Val av ritgranskningsgrupp 9 19 Genomgång av "Politiskt program för funktionshinderfrågor" Genomgång av regelemente för kommunala rådet för 11 funktionshinderfrågor 21 Rapport från föreningar Rapport från kommunstyrelsen Rapport från ritgranskningsgruppen Rapport från Nätverket för tillgänglighet Inkomna protokoll/skrivelser/rapporter Inför nästa KRF Övrigt Mötets avslut 20 Utdragsbestyrkande 3

4 DNr. 14 Godkännande av dagordning Ordföranden föreslår att kommunala rådet för funktionshinderfrågor godkänner upprättat förslag till dagordning. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar godkänna dagordningen. 4

5 5 1/2 2015/28 15 Återrapportering föregående protokoll Ordförande Anna-Karin Skatt går igenom protokollet och delger de svar på frågor som ställdes vid rådets möte i februari. Lotta Carlsson från DHR påpekade på mötet att det lagts mycket snö på handikapparkeringen utanför Sparbanken. Kjell Jonsson på Tekniska förvaltningen har svarat att detta har skett av misstag vid något enstaka tillfälle och att det förhoppningsvis inte ska upprepas. Lotta Carlsson från DHR uppmärksammade rådet vid förra mötet att det inte finns något familjerum i simhallen. Detta skulle kunna användas när en funktionshindrad person ska byta om och behöver hjälp av en eller flera assistenter. Kjell Jonsson har svarat att detta diskuterades under projekteringen efter synpunkter från rådet. Utrymmet finns inte på grund av att det var en ombyggnad/renovering. Om behov finns så kan berörda personer prata med simhallens personal och har då möjlighet att låna något av lärarnas omklädningsrum. Lotta Carlsson från DHR tog också upp att hon fått in synpunkter från medlemmar i föreningen att det är svårt för många att ta sig upp i den nya bubbelpoolen i simhallen. Kjell Jonsson har svarat att detta diskuterades också under projekteringen. Idag finns det liftar ute vid bassängerna. Här bedömdes det som praktiskt/rimligt att lösa det med en mobil lyft. Kjell hänvisar till att detta då blir en verksamhetsfråga. Jonny Lejonberg HRF upplyste rådet att det fortfarande är ett problem med ljudnivån på Forsenskolan. Kjell Jonsson har svarat att det har genomförts ljudmätningar och att åtgärder har vidtagits. Han svarar också att det går att göra mer via inredning, stolstassar, avdelade skärmar etcetera. Detta är då en verksamhetsfråga. Synskadades riksförbund, SRF i Tidaholm-Mullsjö-Habo har skickat in en skrivelse till kommunstyrelsen om en önskan att Tidaholms kommun befriar ledsager till synskadade från att betala inträdesavgift. För närvarande gäller detta endast vid kommunens anläggningar och arrangemang, men föreningen önskar att även privata arrangörer kan tänka sig att låta ledsagare gå in gratis. Anna-Lena Skatt på Omvårdnadsförvaltningen har svarat att om en person är ledsagare via kommunen så kan den få med sig ett intyg som visas upp vid entrén till anläggningen eller arrangemanget. Annars finns det möjlighet att ta kvitto och sen få ut ersättning för utlagd avgift.

6 2/2 s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ta till sig av informationen. 6

7 DNr. 16 Patrik Broberg - integrationssamordnare: Världen Sverige Tidaholm, hur ser det ut idag. Patrik Broberg, kommunens integrationssamordnare informerar om integrationsarbetet i kommunen. Bifogat med protokollet finns en Powerpoint med Patriks information. Ordförande tackar Patrik för informationen. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ta till sig informationen. 7

8 DNr. 17 Upphävande av ritgranskningsgrupp Ordförande Anna-Karin Skatt föreslår en ny utformning av ritgranskningsgruppen. Nuvarande ritgranskningsgrupp består av kommunalråd, oppositionsråd, tre representanter från kommunala rådet för funktionhinderfrågor och rådets sekreterare, tillika sammankallande. Skatt föreslår istället att ritgranskningsgruppen består av tre representanter från rådet och rådets sekreterare, tillika sammankallande. Skatt föreslår att i varje ärende som hanteras i ritgranskningsgruppen ska berörd tjänsteman kallas in. Rådets ledamöter ställer sig positiva till förslaget. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att upphäva beslut 5/2015. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att i varje ärende som hanteras i ritgranskningsgruppen ska berörd tjänsteman kallas in. 8

9 DNr. 18 Val av ritgranskningsgrupp Kommunala rådet för funktionshinderfrågor föreslår att sammansättningen i ritgranskningsgruppen är följande: Jonny Lejonberg, Hörselskadades riksförbund Maria Campbell, Synskadades riksförbund Pär-Ola Olausson, Rörelsehindrade barn och ungdomar Marie Anebreid, Kommunkansliet (sammankallande) I varje ärende som hanteras i ritgranskningsgruppen ska berörd tjänsteman kallas in. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att välja följande personer till rådets ritgranskningsgrupp: Jonny Lejonberg, Hörselskadades riksförbund Maria Campbell, Synskadades riksförbund Pär-Ola Olausson, Rörelsehindrade barn och ungdomar Marie Anebreid, Kommunkansliet (sammankallande) Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att i varje ärende som hanteras i ritgranskningsgruppen ska berörd tjänsteman kallas in. 9

10 DNr. 19 Genomgång av "Politiskt program för funktionshinderfrågor" Det Politiska programmet för funktionshinderfrågor har skickats ut till kommunala rådets för funktionshinderfrågors ledamöter och ordförande Anna- Karin Skatt ber ledamöterna att komma med synpunkter. Göte Johansson, Strokeföreningen, frågar när en eventuell revidering av programmet ska göras. Skatt informerar att det just nu pågår ett arbete med att göra revideringar på kommunens reglementen och att hon tar med sig synpunkten om revidering av det politikska programmet till kommunkansliet. Jonny Lejonberg, Hörselskadades riksförbund, undrar vad nyvalda politiker och nyanställda får för information kring det politiska programmet. Skatt tar med sig frågan och lämnar svar på nästa möte. Marita Dahlqvist, RSMH Hoppet, undrar varför reglerna i färdtjänst kan skilja sig från kommun till kommun. Hon tar upp ett exempel kring att få ta med ett husdjur i färdtjänstbilen. Problem har uppstått när personer som har färdtjänst har behov av att åka till veterinären med sitt husdjur, ex hund och katt. Maritha menar att det handlar om att kunna delta i samhället på lika villkor. Skatt tar med sig frågan och rapporterar på nästa möte med rådet. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ge ordförande i uppdrag att ta fram svar på frågorna till nästa sammanträde med rådet. 10

11 DNr. 20 Genomgång av reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ordförande Anna-Karin Skatt lämnar ordet fritt för ledamöterna att kommentera reglementet för kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Göte Johansson, Strokeföreningen, saknar nämndrepresentanterna som fanns med i kommunala funktionshinderrådet innan förändringen som genomfördes. Göte tycker att ledamöterna har lämnat bra information om arbetet som sker i nämnderna. Ordförande Anna-Karin Skatt informerar att hon och Ingemar Johansson kan ta med sig information från nämnderna och delge till rådet. Göte lyfter också frågan om vilka som får vara med i rådet. Idag är detta reglerat i reglementet, men Göte undrar hur många handikappgrupper det finns i Tidaholm. Göte tycker att vissa grupper saknas i reglementet under 3. Han undrar varför vissa föreningar är benämnda i indelningen, men andra inte. Skatt tar med sig frågan till kommunledningskontoret. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ge ordförande i uppdrag att ta fram svar på frågorna till nästa sammanträde med rådet. 11

12 1/2 2015/29 21 Rapport från föreningar SRF, Synskadades riksförbund Annelie Källkvist informerar att föreningen har haft årsmöte och att hon själv har blivit nyvald som ordförande. Även distriktet har haft årsmöte. Föreningen kommer att arrangera en visafton och i sommar kommer de att göra en resa till Ullared. Föreningen kommer även att ha en och skaldjursfest. DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet Lotta Carlsson berättar att både föreningen och distriktet har haft årsmöte. Föreningen arrangerar en del aktiviteter ihop med DHR i Falköping. Lotta informerar också att hon har varit på kurs genom DHR som handlade om den nya tillägget i diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari Tillägget handlar om att bristande tillgänglighet är en ny form av diskriminering. Lotta berättar att den ska ses som ett komplement till annan lagstiftning. DO hade fått in 60 anmälningar sen kompletteringen i lagen kom till. Lotta berättar också att föreningen har varit på Leva och fungera mässan i Göteborg. På mässan visas bland annat nya hjälpmedel upp och det finns möjlighet att träffa olika assistansbolag. RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar Anna Nord Svensson informerar att föreningen har haft en prova på dag i Tidaholm där det fanns möjlighet att prova på elhockey. Föreningen har som mål att kunna köpa in fler elhockeystolar. Föreningen firar 60 års jubileum i höst och detta kommer att uppmärksammas genom aktivititeter i Götene Folketspark. Det kommer att arrangeras aktiviteter under hela dagen och avslutas med dans. Anna berättar också att föreningens medlemmar har deltagit i rullstolsdans i Göteborg och fick med sig ett antal priser hem. Strokeföreningen Göte Johansson informerar att den Internationella strokedagen kommer att uppmärksammas i Tidaholm, onsdagen den 13 maj. Då finns föreningsmedlemmar på torget och i kyrkans hus. Föreningen kommer även att lägga ut material på biblioteket. Göte informerar också att föreningen kommer att göra en vårresa till Tiveden och att de kommer att besöka Skövdes nätverk. Skövdes nätverk har startat upp putt träning på golfbanan som har gett goda resultat på medlemmarnas fysiska hälsa. Bland annat genom bättre balans. Styrelsen i Tidaholms nätverk har tagit beslut om att gå ur HSO. Bengt Söderstedt berättar att föreningen har gjort iordning ett bildspel kring stroke. Riksförbundet har uppskattat deras arbete och gett ett bidrag till föreningen. Bildspelet kommer att visas på Elins Esplanad i Skövde och på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Eventuellt kan bildspelet även visas på ett av rådets möte. 12

13 2/2 Hörselskadades riksförbund Jonny Lejonberg berättar att föreningen planerar inför höstens aktiviteter. Jonny berättar att föreningen har haft en träff där Inger Widhja deltog. Distriktet har haft en del möten, bland annat årsmöte. Distriktets ordförande har avgått och en ny har valts. Jonny har varit på en konferens som handlade om hur kommunerna i Sverige arbetar med familjer där det finns hörselskadade barn. Jonny undrar om det inom kommunen finns någon som ansvarar för de barn som har en hörselskada. Ordförande Anna-Karin Skatt tar med sig frågan. RSMH Hoppet Maritha Dahlqvist, berättar glädjande att förening har fått nya medlemmar. Bland annat har man fått flera stödmedlemmar. Den 1 maj hade föreningen en träff på Alfhem, vilken var välbesökt. Föreningen försöker arrangera träffar på klämdagar då inga andra verksamheter är öppna för att helgerna inte ska bli för långa för medlemmarna. Maritha berättar också att föreningen varit med och satt upp utställningen Som ingen annan. Det är en utställning som cirkulerat runt i Sverige och nu var det Tidaholms tur. Utställningen sattes upp i biblioteket och föreningen samarbetade med studieförbundet ABF. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ta till sig av informationen. 13

14 2015/30 22 Rapport från kommunstyrelsen Ordförande Anna-Karin Skatt informerar från senaste mötet med kommunstyrelsen. Ärenden som diskuterades var bland annat: Budget 2016, införande av en fördelningsmodell Beslut om starttillstånd för ny förskola på Södra Helliden. Skatt har träffat den nya polismästaren och fått en redogörelse om polisens nya organisation. Skatt informerar om att det pågår ett arbete med att förbättra trafiksituationen i Tidaholm. Som ett led i detta har ett möte arrangerats där boende på Trädgårdsgatan och Torggatan var inbjudna. Skatt informerar också om att kommunen kommer att satsa på planteringar runt om i kommunen. Just nu pågår ett arbete med att se över skolans behov av lokaler. Skatt har deltagit på ett möte med Närhälsan Tidaholm för att diskutera situationen där. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ta till sig av informationen. 14

15 2015/31 23 Rapport från ritgranskningsgruppen Ritgranskningsgruppen har träffats vid ett tillfälle sedan funktionshinderrådets möte i februari. Inbjuden var även Kjell Jonsson från tekniska förvaltningen. Gruppen har haft möjlighet att lämna synpunkter kring förlängning av gångoch cykelbanan på Norra Kungsvägen och på nybyggnationen av en ny förskola. Synpunkterna är inskickade till tekniska förvaltningen. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ta till sig av informationen. 15

16 2015/32 24 Rapport från Nätverket för tillgänglighet Sekreterare Marie Anebreid informerar att hon har tagit del av information om samverkan kring delaktighetsfrågor. Anebreid ger en redogörelse för hur Luleå kommun har arbetet med enkäterna som Myndigheten för delaktighet har skickat ut under våren till alla Sveriges kommuner. Anebreid har också tagit del av en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som heter Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet (särskilt utsatta grupper). s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ta till sig informationen. 16

17 2015/33 25 Inkomna protokoll/skrivelser/rapporter Sekreterare Marie Anebreid informerar om vad som har kommit in till kommunala rådet för funktionshinderfrågor och skickar runt information för påseende av rådets ledamöter. Fortbildning inom funktionsnedsättningsområdet distanskurs på halvfart Tillgänglighet skapar tillväxt Livet rullar vidare, utbildning med Lars- Göran Wadén Pressmeddelande från Rättighetskommitténs kansli, Västra Götalandsregionen Nu ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas Nationell tillgänglighetskonferens 21-22/ arrangör Myndigheten för delaktighet och Sveriges kommuner och landsting s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ta till sig av informationen. 17

18 2015/34 26 Inför nästa KRF Sekreterare Marie Anebreid informerar om att Borås kommun har tagit fram en kort film om hur de arbetar med tillgänglighetsfrågor i kommunen. Marie föreslår att rådet tittar på filmen under nästa sammanträde. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att titta på filmen om tillgänglighetsfrågor från Borås kommun vid nästa sammanträde. 18

19 2015/35 27 Övrigt Jonny Lejonberg, Hörselskadades riksförbund, informerar att föreningen har varit i kontakt med Närhälsan Tidaholm angående möjlighet att kunna lämna informationsmaterial om föreningen i deras lokaler. Jonny berättar att de har fått till svar från Närhälsan att detta inte går. Jonny undrar om det finns möjlighet att rådet kan påverka Närhälsan att funktionshinderföreningar skulle kunna få tillgång till en anslagstavla där föreningar skulle kunna sprida sin information. Sekreterare Marie Anebreid får i uppdrag att ta lyfta frågan med Närhälsan Tidaholm. s beslut Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att sekreterare Marie Anebreid får i uppdrag att lyfta frågan kring spridning av information från föreningarna på Närhälsan Tidaholm. 19

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DNr. 28 Mötets avslut Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet. 20

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Medlemsblad. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen.

Medlemsblad. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen. Medlemsblad Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 1 2013 Årg 61 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta om DHR Norrköping

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Kommundelsträff i Sjövik

Kommundelsträff i Sjövik LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (9) Infrasupport Juridiska enheten Gunnar Andermo Kommunsekreterare 0302-521950 Kommundelsträff i Sjövik Lokal: Sjövikslokalen Tid: 26 november 2008, kl.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer