Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Bud senast

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Bud senast"

Transkript

1 Skog och jakt i Nusnäs Mora Nusnäs 461:1 Mycket vacker och lättillgänglig fastighet ca 12 km från Mora. Fastigheten domineras av tall på plan och fin mark. Flera av bestånden har gallrats för några år sedan. Skogsmarksarealen uppgår till ca 17,1 ha och har ett virkesförråd som uppgår till ca m3sk varav m3sk har uppnått lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning. Medelboniteten är beräknad till 4,6 m3sk per ha och år. Ägaren har en jakträtt inom Nusnäs viltvårdsområde, ca ha. Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Bud senast Ansvarig mäklare: Anders Henriksen Skogsbyrågruppen, Mora Skogsbyrå AB, Fridhemsgatan 1, Mora Tel: ,

2 Belägenhet Nusnäs 461:1 omfattar 4 skiften. Skifte 1 finns vid Lokheden, ca 2 km norr om Fu och ansluter mot Patrons väg. Skifte 2 är ett mindre skifte vid Budasmyren. Skifte 3 är ett mindre fd. inägomarksskifte strax norr om Nusnäs. Skifte 4 är ett mindre skifte i Fudalen. Se översiktskarta i skala 1: samt skogskartor i skala 1: Jakt & Fiske Fastigheten har en jakträtt (för ägaren) inom Nusnäs viltvårdsområde, omfattade ca ha. Kontaktperson för viltvårdsområdet är Sven Eriksson, tfn Skogsmark På fastigheten har det upprättats en skogsbruksplan under oktober 2019 av Fredrik Mikaelsson, Mora Skogsbyrå AB. Enligt inventeringen omfattar skogsmarken ca 17,1 ha med ett uppskattat virkesförråd om m3sk varav ca m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder, huggningsklass G2, S1 och S2. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,6 m3sk/ha och år. Rastkoja/förråd En mindre rastkoja/förråd finns på avdelning 6. Fiske kan bedrivas på Mora-Våmhus FVO till en årskostnad av 200 kr/år. Se hemsida: Rastkoja belägen inom avdelning 6 Fastighetsgränser Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa. Avdelning 8 samt avdelning 7 i bakgrunden Natur och Kultur Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Enligt nuvarande ägare finns lämningar efter en gammal skvaltkvarn inom avdelning 32. Arealuppgifter Fastighetens areal enligt fastighetsregistret uppgår till 18,7485 ha. Avdelning 9 Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 18,1 ha fördelat på skogsmark 17,1 ha, myrimpediment 0,7 ha samt inägomark (fd) 0,3 ha.

3 Taxeringsvärde Fastigheten har nyligen varit föremål för en lantmäteriförrättning varav aktuellt taxeringsvärde ej kan specificeras. Belåning Egendomen säljs fri från lån. Pantbrev och inteckningar Fastigheten är gravationsfri. Servitut Rättigheter-förmån: Väg (Officialservitut). Rättigheter-förmån: Väg (Officialservitut). Rättigheter-förmån: Väg (Officialservitut). Rättigheter-förmån: Väg (Officialservitut). Rättigheter-förmån: Väg (Officialservitut). Rättigheter-förmån: Väg (Officialservitut). Rättigheter-förmån: Väg (Officialservitut). Rättigheter-förmån: Väg (Officialservitut). Rättigheter-förmån: Vändplan (Officialservitut). Rättigheter-förmån: Vändplan (Officialservitut). Rättigheter-förmån: Vändficka (Officialservitut). Rättigheter-last: Starkström (Ledningsrätt). Förmån för Fortum Distribution AB. Avdelning 19 Fuån, fastigheten till höger. Gemensamhetsanläggningar / samfälligheter m.m. Mora s:1-2 Mora Jordägare Andel: 0,03425% Mora Nusnäs fs:49 Samfällt fiske Andel: 0,394% Mora Nusnäs s:1-2, s:5-8, s:10-27 Samfälld vägmark, vattenområde, tomt, barnbassäng, grustag, tröskplats, avstjälpningsplats, upplagsplats, fiskdamm, dike, område, vattentäkt, utmål, etc. Andel: 0,350% Mora Nusnäs s:28 Gemensamhetsskog Andel: 0,382% Hela samfälligheten ingår i Mora Norra Vildmark naturreservat. Mora Nusnäs ga:10 Avser byvägar i Nusnäs. Andelstal 352 av totalt ,0. Förvaltas av Nusnäs vägars samfällighetsförening. Mora kommun sköter den löpande driften. Uttaxering sker med ett intervall om 5-7 år. Frågor kring Nusnäs ga:10 besvaras av Göran Eriksson, Se även: Mora Nusnäs ga:8 Avser skogsvägar inom Nusnäs skifteslag. Andelstal 601 av totalt 46933,0. Förvaltas av Nusnäs vägars samfällighetsförening.

4 Uttaxering sker årligen. Under 2019 betalade fastigheten 902 kr och för år 2020 kommer kostnaden att uppgå till kr (utdebiteras under hösten). Frågor kring Nusnäs ga:8 besvaras av Göran Eriksson, Se även: Fastighetsbildning Vid eventuell fastighetsreglering till eget innehav svarar köparen för förrättningskostnaden. Försäljningsförfarande Försäljning av fastigheten sker genom skriftligt bud. Säljaren förbehålls fri prövningsrätt. Efter anbudstidens utgång kan säljaren fritt anta inkommet skriftligt anbud eller erbjuda anbudsbudgivare att delta i en efterföljande förhandling/budgivningsauktion. Skriftligt bud skall vara Skogsbyrågruppen, Mora Skogsbyrå, Fridhemsgatan 1, Mora tillhanda senast Det går även bra att maila anbudet till: Använd gärna bifogad budblankett. Märk kuvertet med Nusnäs 461:1. underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. Uppskattningen av fastighetens skogliga innehåll bygger på stickprovsvisa mätningar i varje avdelning med hjälp av relaskop, höjdmätare och klave. Avvikelser från verkliga förhållanden kan således förekomma både i enskilda bestånd samt summan av dessa på grund av uppskattningsmetodens relativa osäkerhet. Uppgifterna ger därför ingen garanti för att fastighetens skogliga innehåll är exakt beräknade och fritar inte en köpare från sin undersökningsplikt vid förvärv. I köpekontraktet kommer det tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Betalningsvillkor 10 % av köpeskillingen erläggs kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Visning Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Patrons väg samt avdelning 26 t.v. Besiktning och undersökningsplikt Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med hjälp av sakkunnig, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning har enbart lämnats för att informera och Avdelning 15.

5 Ansvarig fastighetsmäklare Anders Henriksen, Skogsbyrågruppen Mora Skogsbyrå AB, Fridhemsgatan 1, Mora. Telefon Avdelning 26. Mäklarassistent Fredrik Mikaelsson, Skogsbyrågruppen Mora Skogsbyrå AB, Fridhemsgatan 1, Mora. Telefon

6 Skala 1:50000 (1 cm i kartan motsvarar 500 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.

7 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 17,1 94 Myr/kärr/mosse 0,7 4 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 0,3 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0 <1 Annat 0,0 <1 Summa landareal 18,1 Vatten 0,0 Prod. Myr Inäga Virkesförråd Totalt m³sk 2769 Medeltal m³sk per hektar 162 m³sk % ha Tall ,5 Gran ,4 Björk ,9 Asp ,2 GråAl ,1 Tall Asp GråAl Björk Gran Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³sk per ha Tillväxt för perioden år m³sk per år 4,6 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder 66 Avverkningsförslag m³sk Föryngringsavverkning 482 Gallring 111 Totalt under perioden 593 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 71 m³sk m³sk per ha 4,2 pcskog Utskriven: Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora Nusnäs 461:1 Id:

8 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt m³sk Tall % Gran % Björk % Asp % GråAl ha % m³sk /ha % Kalmark - 9 år 0, , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Summa/Medel 17, Areal % Arealfördelning, aktuell Kalmark E Skog Åldersklasser Produktionsmål Naturvårdsmål Virkesförråd: 2769 m³sk Areal % Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) Kalmark E Skog Åldersklasser Produktionsmål Naturvårdsmål Virkesförråd: 2835 m³sk pcskog Utskriven: Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora Nusnäs 461:1 Id:

9 Skogens fördelning på huggningsklasser Huggningsklass Areal ha % Virkesförråd Totalt m³sk Tall % Gran % m³sk /ha Björk % Asp % GråAl % Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 0, R2 Gallringsskog G1 4, G2 2, Föryngrings- S1 6, avverknings- S2 3, skog S3 1, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt Summa/Medel 17, Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog. Gallringsskog G1 Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning) Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 S2 S3 E1 E2 E3 Skog som kan föryngringsavverkas Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Lågproducerande skog Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär. Areal % R1 G1 G2 S1 S2 S3 pcskog Utskriven: Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora Nusnäs 461:1 Id:

10 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 1 0,1 50 G1 T PG Tall Röjt Gallring ,2 Gran Olikåldrigt 2 0,3 85 G2 T PG Tall Delv försumpat Underv röj f gallring 1 4,1 Gran Olikåldrigt Gallring (A) 3 0,2 150 S2 T PG Tall Kantzon ingår Föryng avv ,3 Gran Bäverpåverkat Plantering (F) 1 Björk 5 16 Torkskador Olikåldrigt 4 0,3 95 S3 T NO,s Tall Naturvård 3,0 Gran Fuktig (3) Björk ,3 65 G2 T PG Tall Underv röj f gallring 1 5,7 Gran Gallring (A) 6 0,8 140 S2 T PG Tall Delv försumpat Föryng avv ,8 Gran Olikåldrigt Plantering (F) 1 Granunderväxt Förråd 7 1,2 25 G1 T PG Tall Röjt Gallring ,0 Gran 1 11 pcskog Utskriven: Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora Nusnäs 461:1 Id:

11 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 8 0,3 130 S2 T PG Tall Gallrat Föryng avv ,1 Torr (1) ,8 110 S1 T PG Tall Gallrat 4,6 Varier bonitet 0,2 95 S1 T PG Tall Gallrat 3,8 Olikåldrigt 0,6 95 G2 T PG Tall Olikåldrigt 4,0 Gran Samlingbestånd Gallring (A) 1 20 Varier bonitet 12 0,4 150 S2 T PG Tall Olikåldrigt Föryng avv ,2 Gran Kantzon ingår Plantering (F) ,2 130 S1 T PF,b Tall Delv försumpat 3,7 40 % Gran Bäverpåverkat Föryng avv, skärm (A) 3 65 Björk 5 13 Fuktig (3) 0,2 110 S3 T NO,s Tall Naturvård 2,9 Gran 5 12 Fuktig (3) 0,9 55 G1 T PG Tall Gallrat 5,8 Viss åldersspridning pcskog Utskriven: Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora Nusnäs 461:1 Id:

12 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 16 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 0,7 45 G1 T PG Tall Gallrat 3,5 Olikåldrigt Torr (1) ,5 140 S1 T PG Tall Gallrat 2,7 Olikåldrigt Föryng avv (A) 3 90 Torr (1) 0,5 115 S1 T PG Tall Gallrat 3,0 Olikåldrigt Torr (1) 0,6 65 G2 T PG Tall Gallrat 5,7 Viss åldersspridning 0,5 170 S3 T NO,s Tall Naturvård 2,0 Fuktig (3) 0,2 105 G2 T PG Tall Delv prod torvmark 3,6 Gallring (A) ,2 40 G1 T PG Tall Gallrat 4,8 Viss åldersspridning 0,7 105 S1 T PG Tall Gallrat 4,5 Varier bonitet 1,1 150 S1 T PG Tall Gallrat 2,8 Torr (1) Föryng avv (A) 3 85 pcskog Utskriven: Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora Nusnäs 461:1 Id:

13 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 25 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 0,1 5 R1 T PG Tall 100 Avlägg 2,1 Torr (1) 26 1,2 170 S2 T PG Tall Timmerställt Föryng avv, fröträd ,7 Varier bonitet 27 0,5 140 S2 T PG Tall Olikåldrigt Föryng avv, fröträd ,7 Delv G1 (A) Gallrat pcskog Utskriven: Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora Nusnäs 461:1 Id:

14 Avdelningsbeskrivning Skifte: 2 Avd nr 28 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 0,7 Myr pcskog Utskriven: Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora Nusnäs 461:1 Id:

15 Avdelningsbeskrivning Skifte: 3 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 29 0,9 25 G1 G PG Gran Olikåldrigt Underv röj f gallring 1 6,8 Björk Fd inäga Gallring Odlingsröse ,2 60 G2 B NS,s Gran 5 15 Enstaka sälg 7,3 Björk Granunderväxt Gallring (A) 2 25 Asp ,1 Fd inäga pcskog Utskriven: Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora Nusnäs 461:1 Id:

16 Avdelningsbeskrivning Skifte: 4 Avd nr 32 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 0,4 70 S3 B NO,s Gran Naturvård 7,5 Björk Asp GråAl ,2 Inägomark pcskog Utskriven: Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora Nusnäs 461:1 Id:

17 SKOGSKARTA Plan Nusnäs 461:1 Församling Mora Kommun Mora Län Dalarnas län Planen avser Planläggare Fredrik Mikaelsson Utskriftsdatum :5000

18 SKOGSKARTA Plan Församling Kommun Län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum Nusnäs 461:1 Mora Mora Dalarnas län Fredrik Mikaelsson :5000

19 SKOGSKARTA Plan Nusnäs 461:1 Församling Mora Kommun Mora Län Dalarnas län Planen avser Planläggare Fredrik Mikaelsson Utskriftsdatum :5000

20 Budblankett Fastighet: Mora Nusnäs 461:1 Bud: Siffror Bokstäver Budgivare: Namn Adress Postnr & ort Personnummer Mobilnummer/telnr E-post Budgivare: Namn Adress Postnr & ort Personnummer Mobilnummer/telnr E-post Bankreferens Handpenningen lämnas vid kontraktets undertecknande med 10 % av köpeskillingen. Jag/vi är medvetna om att säljaren har fri prövningsrätt liksom att vi tagit del av fastighetsbeskrivningen samt informationen i denna budblankett. Budgivaren är medveten om att buden kommer att visas för den som blir köpare. Budgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske för den som blir köpare med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt före avtalets undertecknande. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifterna enligt GDPR här: Ort & datum Underskrift Budet skall vara oss tillhanda senast , under adress Skogsbyrågruppen, Mora Skogsbyrå AB, Fridhemsgatan 1, Mora eller e-post Märk kuvertet med Nusnäs 461:1.

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Bud senast Skog i Mora/Landbobyn Mora Landbobyn 21:13 Mindre skogsfastighet med god tillgång till väg fördelat på 2 skiften i närheten av Landbobyn. Fastigheten lämpar sig utmärkt för den självverksamme skogsägaren.

Läs mer

Utgångspris; kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris; kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora - Nusnäs Mora Nusnäs 238:5 Talldominerad skogsfastighet om 19 ha med lättföryngrad mark och goda förutsättningar för kvalitétsskogsbruk. Nusnäs 238:5 omfattar två obebyggda skiften. Ett skifte

Läs mer

Mindre skogsfastighet i Mora/Nusnäs

Mindre skogsfastighet i Mora/Nusnäs Mindre skogsfastighet i Mora/Nusnäs Mora Nusnäs 506:1 Obebyggd skogsfastighet med hög tillväxtförmåga i närheten av Nusnäs by. Totalt 4 skiften med god åtkomst från väg. Den produktiva skogsmarken uppgår

Läs mer

Mindre skogsfastighet i Mora/Nusnäs

Mindre skogsfastighet i Mora/Nusnäs Mindre skogsfastighet i Mora/Nusnäs Mora Nusnäs 506:1 Obebyggd skogsfastighet med hög tillväxtförmåga i närheten av Nusnäs by. Totalt 4 skiften med god åtkomst från väg. Den produktiva skogsmarken uppgår

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Leksand - Lima Leksand Lima 13:8 Möjlighet att investera i skog och jakt! En lättillgänglig mindre skogsfastighet vid väg, bestående av ett skifte, strax norr om Leksand. Främst slutavverkningsbar

Läs mer

Utgångspris: kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog & Jakt i Malung Malung-Sälen Andersviksberg 3:2 Sjönära skog i de södra delarna av Malung-Sälens kommun. Ett mindre skogsskifte som ansluter mot sjön Kvien och har fin tillgänglighet via skogsbilväg.

Läs mer

Fin skogsfastighet i Mora - Noret

Fin skogsfastighet i Mora - Noret Fin skogsfastighet i Mora - Noret Mora Noret 197:1 Obebyggd skogsfastighet endast 10 minuter från Mora centrum ca 1,7 km sydväst om Norra Bomansberg. Mycket lättillgänglig då fastigheten gränsar mot skogsbilväg.

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora/Gopshus Mora Gopshus 80:1 Investera i en skogfastighet nära Mora med endast ett skifte om ca 52 ha skogsmark och ett uppskatt virkesförråd på 9 400 m3sk. Av virkesförrådet utgörs ca 7 200 m3sk

Läs mer

Skogsinvestering i Mora/Hökberg

Skogsinvestering i Mora/Hökberg Skogsinvestering i Mora/Hökberg Mora Öna 255:5 Obebyggd mindre skogsfastighet som ligger väl samlat i ett skifte med närhet till skogsbilväg. Fastigheten lämpar sig utmärkt för den självverksamme skogsägaren

Läs mer

Mindre Skogs- & Jaktfastighet i Orsa

Mindre Skogs- & Jaktfastighet i Orsa Mindre Skogs- & Jaktfastighet i Orsa Orsa Slättberg 18:14 Investera i en mindre skogsfastighet med växtliga ungskogar och mycket goda jaktmöjligheter. Egendomen omfattar ett skogsskifte med ca 14 ha skogsmark

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog och jakt väster om Mora Mora Öna 360:1 Obebyggd skogsfastighet i ett lättillgängligt skifte ca 2,5 mil väster om Mora. Areal 91,2 ha varav skogsmark 70,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 4590

Läs mer

Försäljningsförfarande: Intresseanmälan till den 19 november 2015

Försäljningsförfarande: Intresseanmälan till den 19 november 2015 Skog i Rättvik/Sunnanhed Del av Rättvik Sunnanhed 116:1 Ett mindre skogsskifte med hög tillväxt där den produktiva skogsmarken uppgår till ca 8,3 ha och virkesförrådet är uppskattat till 1 070 m3sk. Medelboniteten

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora - Våmhus Mora Limbäck 103:2 Unik möjlighet för AB eller annan juridisk person att förvärva fastigheten och investera i skog då säljaren är en samfällighetsförening! Investeringsfastighet i

Läs mer

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Mora Gruddbo 166:1 En obebyggd skogsfastighet med 2 skogsskiften där det ena ligger vid Siljan på Sollerön och det andra ligger på baksidan av Gesundaberget.

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Ett mindre skogsskifte i Vika Del av Mora Vika 376:1 Ett skogsskifte nära Vika. Ca 13,3 ha skogsmark och ett uppskattat virkesförråd om 970 m3sk varav ca 220 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder (huggningsklass

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog och Jakt i Mora - Östnor Mora Östnor 346:1 Skog i anslutning till Österdalälven. Vackert läge vid fäboden Säs, ca 13 km nordväst om Mora centrum. Fastigheten är obebyggd och har en total areal om

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 23,1 75 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Skog i Mora - Häradsarvet. Mora Häradsarvet 150:1

Skog i Mora - Häradsarvet. Mora Häradsarvet 150:1 Skog i Mora - Häradsarvet Mora Häradsarvet 150:1 Chans att satsa på skogsägande genom denna lättillgängliga investeringsfastighet med åtkomst via Garbergsvägen samt Lisslarsvägen. Fastigheten består av

Läs mer

Skog i Mora/Vika med hög tillväxt

Skog i Mora/Vika med hög tillväxt Skog i Mora/Vika med hög tillväxt Mora Vika 363:1 Obebyggd lantbruksfastighet som omfattar 2 skogsskiften väster om Vika. Ca 38 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 5 200 m3sk varav

Läs mer

Timmerskog vid sjö i Mora - Bonäs

Timmerskog vid sjö i Mora - Bonäs Timmerskog vid sjö i Mora - Bonäs Mora Bonäs 338:1 Nu är en av de virkesrikaste fastigheterna i Mora till salu! Fastigheten ligger mycket naturskönt mellan de populära bad- och fisketjärnarna Ätjärn och

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Färnäs Mora Mora Färnäs 422:2 Skogsfastighet bestående av 2 skiften strax öster om Mora. Ett skifte är beläget vid Färnäsänget och ett skifte ca 1,5 km öster om Fåsås fäbodar. Goda vägförbindelser

Läs mer

Skog och jakt i Falun - Aspeboda

Skog och jakt i Falun - Aspeboda Skog och jakt i Falun - Aspeboda Falun Billingsnäs 26:1 Falun Kullerbacken 2:1 Falun Kullerbacken 6:1 Tillfälle att förvärva 3 mindre skogsfastigheter, utmärkt för jakt och som investering för framtiden.

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Våmhus - Mora Mora Vidbäcken 52:1 Tillfälle att göra en skogsinvestering i de norra delarna av Mora kommun. Fastigheten består av två obebyggda skogsmarkskiften med mycket god nåbarhet via skogsbilväg.

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog vid Siljan i Gesunda Mora Gesunda 9:1 Naturskönt belägen skogsfastighet vid Gesunda. Delar av fastigheten ingår i Lis-område vilket kan möjliggöra byggnation nära Siljans strand. Närhet till Gesundabacken

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 63,9 89 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 3,4 73 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Utgångspris: kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog & Jakt i Orsa Orsa Kyrkby 57: Mindre obebyggd investeringsfastighet i Orsa med goda jaktmöjligheter. Två skiften med en skogsmarksareal som uppgår till 7,9 ha. Virkesförrådet omfattar ca 500 m3sk,

Läs mer

Lättillgänglig skogsfastighet nära Mora

Lättillgänglig skogsfastighet nära Mora Lättillgänglig skogsfastighet nära Mora Mora Morkarlby 263:1 En lättillgänglig skogsfastighet med mycket G1-skog och hög tillväxt ca 1 mil väster om Mora. Skogsmarken omfattar 25,5 ha och virkesförrådet

Läs mer

Skogsfastighet i Mora - Noret

Skogsfastighet i Mora - Noret Skogsfastighet i Mora - Noret Mora Noret 202:1 En mindre obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 18 ha som är välskött och lättillgänglig belägen ca 8 km öster om Mora. Hela fastigheten består av produktiv

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 8,9 9 Myr/kärr/mosse 4,6 31 Berg/Hällmark,1

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skogsfastighet nära Mora Mora Morkarlby 245:1 Obebyggd lättillgänglig skogsfastighet med hög tillväxt i ett skifte nära Mora. Ca 40 ha är skogsmark med ett uppskattat virkesförråd på 6 080 m3sk varav ca

Läs mer

Skog i Orsa - Grönklitt. Orsa Hansjö 168:1. Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Skog i Orsa - Grönklitt. Orsa Hansjö 168:1. Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Orsa - Grönklitt Orsa Hansjö 168:1 En obebyggd skogs- och jaktfastighet i direkt anslutning till Grönklitts stugområde. Eventuell möjlighet att avstycka och sälja flertalet tomter. Skogsmarken omfattar

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Timmerskog vid sjö Mora Bonäs 268:1 Nu är ett av det vackraste skiftena på Bonäsheden till salu! Fastigheten gränsar mellan Bonäs-Björkavägen och Ätjärn. De 23 hektaren skogsmark består av plan och fin

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 164,0 77 Myr/kärr/mosse 38,0 18 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Ansvarig mäklare: Curt Andersson,

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Ansvarig mäklare: Curt Andersson, Skog i Mora - Färnäs Mora Färnäs 467:2 Lättillgänglig mindre skogsfastighet om 23,6 ha strax öster om Mora.Totalt tre obebyggda skiften belägna vid Fåsås fäbodar och i Färnäs by. Två skiften utgörs delvis

Läs mer

Stor skogsfastighet i Mora, m3sk

Stor skogsfastighet i Mora, m3sk Stor skogsfastighet i Mora, 11 400 m3sk Mora Kråkberg 101:1 Obebyggd större skogsfastighet i ett skifte om sammanlagt ca 152 ha. Den produktiva skogsmarken omfattar 91 ha med ett uppskattat virkesförråd

Läs mer

Skogsfastighet i Orsa, ett skifte, m3sk

Skogsfastighet i Orsa, ett skifte, m3sk Skogsfastighet i Orsa, ett skifte, 3 200 m3sk Orsa Hansjö 203:5 En obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 35 ha. Fastigheten är lättillgänglig och belägen vid Hällsjön ca 15 km norr om Orsa med ett

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 15,5 92 Myr/kärr/mosse 0,9 5 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 50,6 84 Myr/kärr/mosse,0 Berg/Hällmark 0,0 < Inäga/åker 4,5 8 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,3 < Annat,8 5 Summa landareal 59, Vatten

Läs mer

37:1 39:2 36:6 37:136:3 36:8 36:936:2 35:12 35:7 35:15 1:17 1:17

37:1 39:2 36:6 37:136:3 36:8 36:936:2 35:12 35:7 35:15 1:17 1:17 27:6 S:1 33:2 33:2 33:2 38:1 38:3 1:4 33:9 33:1056:1 17:3 34:1 33:655:1 35:5 33:533:633:7 35:6 56:1 35:16 32:2 39:2 37:1 S:1 36:6 37:136:3 36:936:2 39:437:2 36:8 S:31 36:536:7 36:10 41:1 35:3 58:1 35:16

Läs mer

Skog vackert beläget vid sjö - Mora

Skog vackert beläget vid sjö - Mora Skog vackert beläget vid sjö - Mora Bonäs 399:1 Obebyggd skogsfastighet, vackert belägen vid Bösjöns östra strand. Eventuell möjlighet att avstycka flertalet tomter i attraktivt läge. Åtkomst via skogsbilväg

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skogsskiften i Mora-Vinäs Delar av Mora Vinäs 55: Två skogsskiften om ca 0,9 ha resp. 3,3 ha säljes genom fastighetsreglering till av köparen tidigare ägd fastighet. Skiftena är belägna vid N Vika samt

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 11,5 55 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Prod. Produktiv skogsmark 17,1 56 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora/Utmeland Mora Utmeland 207:1 Ett lättillgängligt skogsskifte vackert beläget vid Ryssån och fäboden Äbbsäl ca 14 km söder om Mora. Skogsmarken omfattar 33,5 ha och virkesförrådet är uppskattat

Läs mer

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skogsfastighet, Nordanstig Gryttje 3:24, totalt ca två hektar. Skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 1,4 hektar med ett virkesförråd om 259 m3sk (185

Läs mer

Skog vackert beläget vid sjö - Mora

Skog vackert beläget vid sjö - Mora Skog vackert beläget vid sjö - Mora Bonäs 399:1 Obebyggd skogsfastighet, vackert belägen vid Bösjöns östra strand. Eventuell möjlighet att avstycka flertalet tomter i attraktivt läge. Åtkomst via skogsbilväg

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog och jakt i Venjan Mora Stutt 241:8 Mindre obebyggd skogs- och jaktfastighet i ett skifte. Fastigheten ligger ca 12 km öster om Venjan och nås via Svidåvägen som ansluter i den östra rågången. Den

Läs mer

Utgångspris; kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris; kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skogsfastighet nära Mora / Läde Selja 428:1 Lättillgänglig skogsfastighet med bra vägnät i närheten av Läde ca 14 km väster om Mora. Fastigheten omfattar ett skifte om 33 ha varav 29 ha skogsmark med ett

Läs mer

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Vansbro Noret 19:13 Obebyggd välarronderad skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 115,6 ha vackert beläget vid Martjärnen strax norr om Dala-Järna. Den produktiva

Läs mer

Utgångspris; kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris; kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora Vika Mora Vika 158:1 Välskött skogfastighet med god åkomst via vägar. Fastigheten omfattar två skogsskiften väster om Mora. Produktiv skogsmarksareal ca 38,6 ha. Virkesförrådet uppgår till

Läs mer

Försäljningsförfarande; Anbud till den 17:e november 2016 Utgångspris: kr,

Försäljningsförfarande; Anbud till den 17:e november 2016 Utgångspris: kr, Skog i Långlet, Mora Mora Långlet 74:1 Obebyggd skogsfastighet nära Mora. Fastigheten består av ett enda skifte om ca 36 ha inte långt från vasaloppskontrollen i Eldris ca 1 mil väster om Mora. Av den

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Orsa - Torrvål Orsa Torrvål 5:4 Chans att göra en skogs- och jaktinvestering i Torrvål, Orsa. Torrvål 5:4 består av 4 obebyggda skogsmarksskiften, varav ett större skifte efter Ladubergsvägen. Fastigheten

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora/Våmhus Mora Heden 103:1 Obebyggd välarronderad skogsfastighet, ca 25 km norr om Mora, fördelat på 2 skiften med 40,5 ha skogsmark och ett uppskattat virkesförråd på 4 400 m3sk. Ca 2 800 m3sk

Läs mer

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall.

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet Hudiksvall Rösånger 2:15 om 6,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 775 m3sk (114 m3sk/ha). Bonitet 5,4. Jakt i Enångers

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Käringagärde 1:9. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av februari 2019

Skogsbruksplan. Planens namn Käringagärde 1:9. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av februari 2019 Skogsbruksplan Planens namn Käringagärde 1:9 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2019-2028 februari 2019 Håkan Holm Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Timmerskog i Orsa - Sundbäck Orsa Sundbäck 7:3 Tillfälle att bli ägare till en virkesrik talldominerad skogsfastighet med god nåbarhet från flertalet åtkomstvägar. Virkesförrådet uppgår, enligt nyligen

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora -Våmhus Mora Limbäck 83:1 Mora Limbäck 83:1. Ett obebyggt lättillgängligt skogsmarksskifte i vacker natur med varierande terräng. Fastigheten är belägen ca 25 km nordväst om Våmhus och nås

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora/Våmhus Mora Björkvassla 60: Obebyggd skogsfastighet som omfattar 32,4 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 32 m3sk varav ca 750 m3sk uppnåt lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning.

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog och Jakt i Mora - Venjan Mora Knås 157:1 Skogsfastighet som inbjuder till besök, oavsett om det är med fikakorgen eller för jakt. Skogen är belägen mycket lämpligt efter Ilbäckvägen, norr om Venjan.

Läs mer

Skog & jakt med stuga vid Siljan

Skog & jakt med stuga vid Siljan Skog & jakt med stuga vid Siljan Mora Häradsarvet 176:1 Skogsfastighet om 17,5 ha fördelat på två skiften med hög tillväxt. Mindre timmerstuga och jakträtt i två viltvårdsområden ingår. Växtlig skogmark

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Karinbol 3:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Karinbol 3:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Karinbol 3:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 217-226 21868 Olof Olsson Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta,

Läs mer

Skog i Morbäckssätern - Älvdalen

Skog i Morbäckssätern - Älvdalen Skog i Morbäckssätern - Älvdalen Älvdalen Hägnåsen :2 Vacker obebyggd fastighet i ett landskap som möjliggör både skogsbruk samt rekreation och jakt i fjällmiljö. Del av fastigheten gränser mot Fulufjällens

Läs mer

Försäljningsförfarande: Utgångspris kr. Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Utgångspris kr. Skriftligt bud senast Skog i Mora vid Lindsjön Mora Utmeland 232:1 Obebyggd skogsfastighet om 36,7 ha i ett lättillgängligt skifte intill väg E 45 ca 3 mil sydväst om Mora. Ca 30 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd

Läs mer

Skogsfastighet i ett skifte, Orsa

Skogsfastighet i ett skifte, Orsa Skogsfastighet i ett skifte, Orsa Orsa Orsbleck 4:8 En välskött obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 28 ha. Fastigheten är lättillgänglig och belägen mellan byn Orsbleck och fäboden Enåberg med ett

Läs mer

Utgångspris: kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora/Sollerön Mora Rothagen 08:3 Obebyggd skogsfastighet fördelad på två skiften, ett strax söder om Siljansfors samt ett på Sollerön. Skogsmarken omfattar 54,9 ha och håller ett virkesförråd om

Läs mer

Skogsfastigheter i Orsa/Skattungbyn

Skogsfastigheter i Orsa/Skattungbyn Skogsfastigheter i Orsa/Skattungbyn Orsa Skattungbyn 23:8, 23:10, 23:12 & 98:1 4 obebyggda skogsfastigheter som tillsammans utgör tre skogsskiften om totalt 48,1 ha. Virkesförrådet uppgår till ca 6 750

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 77,7 86 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Venjan - Mora Mora Knås 199:6 Chans att bli ägare till ett fint skogsmarksskifte efter Finnkarlåsvägen, strax norr om Venjan. Knås 199:6 har en skogsmarksareal som uppgår till ca 32 ha, där merparten

Läs mer

Jakt och skog i Forsa. Mindre skogsfastighet om 3 hektar med jakträtt inom Forsa viltvårdsområde.

Jakt och skog i Forsa. Mindre skogsfastighet om 3 hektar med jakträtt inom Forsa viltvårdsområde. Jakt och skog i Forsa Mindre skogsfastighet om 3 hektar med jakträtt inom Forsa viltvårdsområde. Skogsmarken uppgår till 3 hektar med ett virkesförråd om 388 m3sk (129 m3sk/ha). bonitet 6,3. Utgångspris:

Läs mer

Karta Njorukholmen

Karta Njorukholmen Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:100 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:50 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:13 066 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:23 816 SKOGSKARTA Plan 2506505

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Viborg - Orsa Orsa Viborg 3:3 Chans att investera i skog med fina förutsättningar till god framtida avkastning. Skogsmarken består av ca 73 ha och har ett uppskattat virkesförråd på ca 5 500 m3sk

Läs mer

Skog i Orsa / Stackmora. Orsa Stackmora 17:7

Skog i Orsa / Stackmora. Orsa Stackmora 17:7 Skog i Orsa / Stackmora Orsa Stackmora 7:7 Väl samlat skogsinnehav i fem skiften om sammanlagt 35,3 ha ha varav ca 33,6 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är belägen ca 7 km öster om Orsa centrum efter

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Våmhus - Mora Mora Heden 111:1 Lättillgänglig obebyggd skogsfastighet som består av två välskötta skiften. Vägnätet är väl utbyggt och skiftena nås via flertalet bil- och traktorvägar. Ett skifte

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 24,7 98 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Älvdalen/Holen Älvdalen Holen 14:5 Obebyggd skogsfastighet som omfattar 2 skiften om totalt 64,3 ha där den produktiva skogsmarken är ca 57,4 ha. Virkesförrådet uppgår till ca 6 800 m3sk varav 3

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 3,0 73 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora/Gesunda Mora Häradsarvet 215:1 En obebyggd skogsfastighet som omfattar ett större välarronderat skogsskifte vid fäboden Åsen ca 10 km söder om Gesunda samt ett mindre skifte som ligger på Sollerön

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 22, 29 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

SKOGSKARTA Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Norrbottens län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum

SKOGSKARTA Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Norrbottens län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum Vaxborg 2506503 SKOGSKARTA Plan 2506504 Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Län Norrbottens län Planen avser 2018-2027 Planläggare Utskriftsdatum 2018-04-30 Huggningsklass Röjningsskog Gallringsskog

Läs mer

Skog vid Vinäs / Kättbosjön i Dalarna

Skog vid Vinäs / Kättbosjön i Dalarna Skog vid Vinäs / Kättbosjön i Dalarna Obebyggd skogsfastighet om sammanlagt 56 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 5130 m3sk i varierande åldersklasser. Enligt skogsbruksplan upprättad av

Läs mer

54,3 hektar i Vattlång, Nordanstig.

54,3 hektar i Vattlång, Nordanstig. 54,3 hektar i Vattlång, Nordanstig. Skogsfastighet i Vattlång med årlig intäkt från mastarrende. Fyra stycken närliggande skogskiften med i huvudsak skog i gallringsåldern. Virkesförrådet uppgår till 7

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skogsinvestering i Mora Mora Suggfäbodarna 1:1 Unik möjlighet för AB eller annan juridisk person att förvärva fastigheten och investera i skog då säljaren är en samfällighetsförening! Obebyggd välskött

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Junsele-Krånge 2:104. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Junsele-Krånge 2:104. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Junsele-Krånge 2:14 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 219-228 219-5 Thomas Sandin Ägarförhållanden Ägare, 1 % Referenskoordinat (WGS84) Dan Gustavsson

Läs mer

Utgångspris; kr Försäljningsförfarande: skriftligt bud senast den 25 januari 2018.

Utgångspris; kr Försäljningsförfarande: skriftligt bud senast den 25 januari 2018. Skog i Leksand Alvik Alvik 77: och 78: Två lättillgängliga skogsfastigheter som angränsar till varandra vid Granberget och vid Klockarbergs fäbod söder och sydväst om Siljansnäs. Fastigheterna säljes tillsammans

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog nära Björbo Gagnef Forsen 7:60 & Björbo 33:69 2 obebyggda skogsfastigheter med ett större skogsskifte ca 8 km söder om Björbo samt 2 små skiften vackert belägna vid sjön Tyren och Orsen. Den produktiva

Läs mer

Skogsfastighet i Mellan-Selbäck, Mora

Skogsfastighet i Mellan-Selbäck, Mora Skogsfastighet i Mellan-Selbäck, Mora Mora Morkarlby 272:1 Lätttillgänglig skogsfastighet med högt virkesförråd och god tillväxt i ett skifte om totalt 44,6 ha ca 5 km väster om Mora i natursköna Mellan-Selbäck.

Läs mer

Skogsfastighet i Hudiksvall

Skogsfastighet i Hudiksvall Skogsfastighet i Hudiksvall Talldominerad skogsfastighet om 24,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 550 m3sk (183 m3sk/ha). Bonitet 4,7. Fastigheten består i huvudsak av två skogskiften.

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Malung - Lillmon Malung Sälen Lillmon 5:9 Investera i en obebyggd skogsfastighet med bra tillväxt och tillgänglighet via flera bilvägar. Skogsmarksarealen uppgår till ca 27 ha. Virkesförrådet är

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 16,5 8 Myr/kärr/mosse,1

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog och jakt nära Insjön Leksand Ål-Sätra 21:9 En obebyggd skogsfastighet i ett skifte med god bonitet ca 5 km söder om Insjön. Ca 18 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 000 m3sk. Medelbonitet

Läs mer

Utgångspris: kronor Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kronor Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog och jakt i Orsa Orsa Oljonsbyn 15:4 Skogsfastighet i Orsa kommun bestående av mestadels yngre gallringsskogar med hög tillväxt fördelat på två skiften om totalt ca 47 ha. Uppskattat virkesförråd om

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Skogsfastighet i Långby, Forsa i Hudiksvall

Skogsfastighet i Långby, Forsa i Hudiksvall Skogsfastighet i Långby, Forsa i Hudiksvall Obebyggd skogsfastighet Hudiksvall Långby 6:3. Skogsmarken uppgår till 49,8 hektar enligt skogsbruksplan med ett virkesförråd om 6 778 m3sk (136 m3sk/ha). Bonitet

Läs mer

Objekt Svappavara

Objekt Svappavara Objekt 2584070 Svappavara Objekt 2584070 Svappavara SKOGSKARTA Plan M2584070 Församling Vittangi Kommun Kiruna Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare Foran Sverige AB Utskriftsdatum 2016-08-24

Läs mer

Försäljningsförfarande: Intresseanmälan till den 1 oktober 2015

Försäljningsförfarande: Intresseanmälan till den 1 oktober 2015 Skog & jakt i ORSA Orsa Stenberg 11:6 Mindre obebyggd skogsfastighet fördelat på tre områden om tot. 10,5 ha i Orsa kommun. Uppskattat virkesförråd ca 400 m3sk. Jakträtt i Orsa södra viltvårdsområde om

Läs mer

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7 2521509 Karta 3:21 2521509 Karta S:16 27:1 6:7 7:2 5:10 11:3 28:5 7:1 5:23 7:6 10:1 4:1 3:7 SKOGSKARTA Plan SVEASKOG 2521509 Församling Pajala Kommun Pajala Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare

Läs mer

Fiskträsk. Bilaga ±Meter. Projicerat koordinatsystem: sweref99 TM. sign:

Fiskträsk. Bilaga ±Meter. Projicerat koordinatsystem: sweref99 TM. sign: 2505604 Fiskträsk Bilaga 1 648000 652000 656000 660000 664000 668000 672000 676000 680000 684000 688000 692000 7258000 7262000 7266000 7270000 7274000 7278000 7282000 7286000 7290000 7294000 7298000 7302000

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Foto: www.fotoakuten.se Skog och Jakt i Orsa. Orsa Oljonsbyn 11:4 Mindre obebyggd skogs- och jaktfastighet i ett skifte ca 12 km öster om Orsa. Skogsmarken uppgår till 11,1 ha med ett uppskattat virkesförråd

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Lima - Rissätra Malung-Sälen Rissätra 13:7 Rejäl skogsfastighet som ligger samlad och lättillgänglig, ca 5 km sydöst om Limedsforsen. Totalt 4 skiften varav 3 skogsmarksskiften med en produktiv

Läs mer