barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta"

Transkript

1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen Stockholm Tel: Fax: E-post: Art nr 992 barnmisshandel

2 THIERRY FOULUN Våld i familjen får allvarliga konsekvenser för alla inblandade. Barn är skyddslösa inför våldet. Att själv bli utsatt för våld eller bevittna våld i hemmet präglar oftast barnets hela uppväxt. Misshandel är alltid farligt, ibland livsfarligt Varje år blir tusentals barn misshandlade i Sverige. Oavsett om barnet skadas fysiskt eller inte, orsakar misshandeln ofta allvarliga känslomässiga och psykiska skador. Misshandel stör barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, självkänsla, sociala kompetens och förutsättningar för nära känslomässiga relationer. Detta kan leda till en felaktig självbild som försvårar barnets möjligheter att utveckla goda relationer till andra. Majoriteten (92i%) av föräldrar i Sverige tar avstånd från kroppslig bestraffning av barn. Trots detta visar Stiftelsen Allmänna Barnhusets nationella kartläggning från 2011 att nästan var sjunde (ca 14i%) högstadieelev har blivit slagen av sina föräldrar eller någon annan vuxen i hemmet, varav 3i% vid upprepade tillfällen. 5i% har blivit utsatta för allvarligare former av misshandel såsom sparkar, skållning eller slag med tillhyggen. Samtidigt uppger 30i% av föräldrarna att de har knuffat, huggit tag i eller ruskat sitt barn vilket kan jämföras med drygt 23i% år Det är framförallt barn mellan 2 och 9 års ålder som utsätts för detta. 3

3 Vad säger lagen? 1979 införde Sverige, som första land i världen, ett förbud mot barnaga. I den så kallade anti-agalagen står det att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap. 1 föräldrabalken). Enligt 3 kap. 5 brottsbalken döms den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller något annat sådant tillstånd för misshandel till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt döms personen för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och högst 10 år. Misshandel av små barn bedöms vanligtvis som grov misshandel om det är en vuxen som begått brottet. Det finns en särskild straffskärpningsgrund i brottsbalken som tillämpas när brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i förhållande till sina föräldrar eller annan närstående. Barnkonventionen tar upp barns skydd mot övergrepp i artikel 19 där det står att barn har rätt att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld och mot utnyttjande inom familjen. Artikel 39 handlar om att barn som har utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp har rätt till stöd och hjälp. 4 Barnmisshandel vad är det? Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummelse. Fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp innebär alltid en kränkning av barnet. Det är vanligt att ett barn utsätts för olika former av barnmisshandel samtidigt. Den övervägande delen av den polisanmälda barnmisshandeln visar på lindriga fysiska skador eller inga dokumenterade skador alls. Barn som utsätts för våld i någon form är i första hand i behov av skydd och ett individuellt krisbemötande. Barnet kan också ha behov av psykoterapeutisk behandling. Fysisk barnmisshandel är när en vuxen orsakar ett barn skada på kroppen, sjukdom, smärta eller försätter barnet i vanmakt. Hit räknas att slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita och lugga barnet. Att förgifta, bränna eller skålla barnet räknas också som fysisk misshandel. Misshandeln kan ge blåmärken, sårskador och skelettskador, skador på inre organ och hjärnskador. I de mest extrema fallen kan misshandeln leda till döden. Psykisk barnmisshandel är när en vuxen förmedlar till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat. Det kan ske genom avvisande, isolering, kritik, hån eller utfrysning. Olika former av kränkningar kan också betraktas som psykisk misshan- 5

4 Psykisk misshandel ger inga synliga märken men djupa ärr i själen. Barn behöver kärlek, kroppskontakt och uppmuntran. 6 THIERRY FOULUN del, liksom hot om våld. I den psykiska misshandeln ingår ofta bestraffningar eller hot om övergivande. Barnet kan låsas in, utestängas från familjens gemenskap, inte få träffa sina kamrater eller ignoreras genom att ingen lyssnar på eller talar med det. Föräldrarna kan också ha en negativ attityd till barnet och tillskriva det negativa egenskaper. Att barnet tvingas se eller höra våld i sin närmiljö räknas också hit. Psykisk misshandel stör barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, självkänsla, sociala kompetens och förutsättningar för nära känslomässiga relationer. Detta kan leda till en felaktig självbild som försvårar barnets möjligheter att utveckla goda relationer till andra. Olika former av kränkningar kan också beskrivas som psykisk misshandel. Sexuella övergrepp är en form av fysisk och psykisk misshandel och innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn av en vuxen person. Enligt svensk lag får en äldre tonåring eller en vuxen aldrig utsätta ett barn som är under 15 år för en sexuell handling. Exempel på sexuell handling är verbala sexuella anspelningar, blottning inför barnet, att titta på pornografiska bilder tillsammans med barnet, sexuellt betonade smekningar eller fullbordade samlag. Försummelse är när föräldrar inte tillgodoser barnets behov kopplat till fysisk och psykisk hälsa 7

5 och utveckling, såsom mat, kläder, känslomässig värme, uppmärksamhet och stimulans samt förebyggande och medicinsk vård, inklusive tandvård. Att lämna ett litet barn utan uppsikt och att inte eliminera olycksrisker är också en typ av försummelse. Att uppleva våld i familjen En nationell studie från 2011 visar att nästan vart tolfte barn bevittnar våld mellan vuxna i sitt hem. Att uppleva när en närstående, oftast mamman, blir slagen är en form av psykisk misshandel och ur ett barns perspektiv kan det vara lika skrämmande att se en förälder bli slagen som att själv bli det. Barn som lever i familjer där det förekommer våld är extremt utlämnade och skyddslösa. Den ena föräldern slår och barnet kan heller inte förlita sig till att den andre föräldern kan garantera ett skydd. Misshandel är psykiskt nedbrytande vilket kan medföra att förmågan till omsorg om barnet sviktar. En förälder som själv blir misshandlad kan helt enkelt ha svårt att orka med föräldraskapet. Återkommande våldsupplevelser försvårar en trygg anknytning mellan barnet och dess föräldrar. När det förekommer våld mellan de vuxna i hemmet ökar också risken för att barnen blir slagna. Detta är den i särklass allvarligaste riskfaktorn för att barn ska komma att utsättas för våld. Enligt Stiftelsen Allmänna Barnahusets kartläggning (2011) är risken för att barn ska bli slagna tio gånger så stor i familjer där det förekommer våld mellan de vuxna. Våld mot barn under ett år Små barn kan utsättas för alla typer av våld. Men barn under ett år är särskilt känsliga för skakningar och kan drabbas av Shaken baby syndrome eller Abusive head trauma. I värsta fall kan skakningarna leda till att barnet dör. Hjärnskador hos de barn som överlever kan leda till blindhet eller att barnen inte kan lära sig gå eller prata. En förklaring till att en förälder skakar sitt barn kan vara att barnet skriker mycket och att föräldern tappar besinningen. Antalet anmälda fall där små barn utsatts för våld i form av skakningar har ökat de senaste åren. Om detta innebär att det har blivit vanligare att barn utsätts för våld eller om vården har blivit bättre på att upptäcka skadorna, är svårt att säga. Anmälningarna om barnmisshandel ökar Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att antalet anmälda misshandelsbrott mot barn ökat kontinuerligt från år till år. Ökningen har varit särskilt kraftig sedan 2005 och under en femårsperiod har den polisanmälda misshandeln av barn 0 6 år mer än fördubblats. I statistiken ingår för- 8 9

6 äldrar eller andra vuxna som misshandlar barn, men också barn som misshandlats av ett annat barn. Exempelvis visar BRÅ:s statistik att 2i550 misshandelsbrott mot barn i åldern 0 6 år anmäldes under 2010, vilket är en ökning med 16 procent från året innan. Mörkertalet är stort när det gäller våld mot små barn eftersom detta ofta inte polisanmäls. Den som anmäls som misstänkt är ofta en nära anhörig till barnet. Allmänheten har successivt förändrat sin syn på våld i takt med ökade kunskaper och förändringar i lagstiftningen. Idag är det relativt få som förespråkar våld mot barn i uppfostringssyfte. Det ökade antalet polisanmälda barnmisshandelsfall förklaras med en minskad tolerans mot barnmisshandel i samhället. Men oavsett vad ökningen beror på måste samhället ha en beredskap för att möta barnens behov och tillgodose deras rättigheter. Vem misshandlar ett barn? Misshandel av barn förekommer i alla socialgrupper, på landsbygden och i storstäderna, i svenskfödda familjer och i familjer som invandrat från ett annat land. Men vissa bakgrundsfaktorer medför en ökad risk för att barn ska utsättas för våld. Arbetslöshet och sjukskrivningar hos föräldrarna är exempel på faktorer som ökar risken för att barnet i familjen ska THIERRY FOULUN För de flesta barn som utsätts för misshandel sitter de värsta såren på insidan. Det är inte säkert att omgivningen uppmärksammar att barnet far illa

7 utsättas för våld. Andra är svag familjeekonomi, bristande socialt nätverk, missbruk och om det förekommer våld mellan de vuxna i hemmet. Men det handlar enbart om en ökad risk. Många misshandlande föräldrar blev själva slagna som barn, men långt ifrån alla föräldrar som blev slagna under uppväxten misshandlar sina egna barn. Oavsett vad som ligger bakom är det alltid skadligt och fel att slå och kränka barn. Hur reagerar barn som misshandlas? Barns reaktioner på misshandel varierar stort. Barn kan visa tecken på oro, aggressivitet, depression eller på somatiska symtom som magont och huvudvärk. Koncentrationssvårigheter och kamratsvårigheter är vanliga. En del fruktar för sitt eget eller anhörigas liv och kan känna skam eller skuld över att inte kunna stoppa våldet. En del barn blir så illa slagna att omgivningen upptäcker synliga skador på deras kroppar. Men oron och tankarna kan finnas inuti barnet utan att det visar några tydliga symtom på det som sker. Ibland håller barnet tillbaka sina reaktioner då våldet pågår. Reaktionen kan dyka upp senare när barnet känner sig tryggt eller när någon ny livshändelse aktualiserar de gamla minnena. På längre sikt riskerar misshandel inom familjen alltid att påverka barnets värderingar och synen på andra människor. Barn berättar oftast inte för andra om våldet utan lär sig att detta är något som ska hållas inom familjen. Barn lär sig också att våld är något som en vuxen, eller den som har ett fysiskt övertag, använder för att uppnå sina syften. En följd av våldsamma upplevelser kan bli att barnet ser världen som oförutsägbar och fientlig. Barnet får svårt att lita på andra människor. Om du misstänker barnmisshandel Anmäl till socialtjänst eller polis! Det är viktigt att ta barn på allvar när de berättar eller på annat sätt visar att hon eller han blir misshandlad. En del övergrepp mot barn har inte uppmärksammats i tid därför att vuxna varit för snabba att avfärda det som barnet förmedlar. Ett tidigt ingripande innebär att familjen kan få hjälp att bryta ett destruktivt beteende. Det är viktigt att tala om för barnet att familjen behöver hjälp och att man vill förhindra att barnet blir fortsatt illa behandlat samt att hålla barnet informerat om vad som händer. Anmälan Socialnämnden i varje kommun har till uppgift att se till att barn som far illa får stöd och skydd. Kommunen kan erbjuda stödinsatser för föräldrar 12 13

8 och många har riktade program för föräldrar som tar till våld. Om socialtjänsten får veta att ett barn blir misshandlat hemma är deras jobb att ta reda på vilken slags hjälp barnet och föräldrarna behöver. För att socialnämnden ska kunna göra detta behöver den hjälp av såväl allmänheten som myndigheter och enskilda yrkesutövare. Anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen Socialtjänstlagen innehåller en uppmaning till alla att anmäla. Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter och privatanställda vars verksamhet berör barn och ungdomar är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Anmälningsplikten gäller redan vid misstanke om missförhållanden, man måste alltså inte veta säkert att ett övergrepp har skett för att anmäla. Det är socialnämndens sak att utreda om misstankarna är berättigade eller inte. 14 Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även de som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. När en anmälan har gjorts Det är socialtjänstens uppgift att skydda barnet och tillgodose barnets behov av stöd. För att utreda barnets behov av insatser från socialtjänsten inleds en utredning. Utredningens syfte är att samla kunskap om barnets situation, bedöma behov av skydd eller stöd, fastställa eventuella skador av övergreppet samt bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga. I vissa fall samordnas arbetet med andra verksamheter såsom åklagare, polis, barn och ungdomspsykiatrin (BUP), barnläkare eller rättsläkare. 15

9 Vid misstanke om brott mot underårig har socialnämnden möjlighet att göra en polisanmälan och enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör en polisanmälan göras när det är till barnets bästa. Polisens uppgift är att utreda brottsmisstanken. Åklagare beslutar om förundersökning ska inledas och åtal väckas i domstol. Att få möjlighet att bearbeta Gemensamt för all barnmisshandel är att upprepat våld är en allvarlig riskfaktor för fysisk och psykisk ohälsa hos barnet. Det viktigaste är att få stopp på våldet och ge barnet en trygg vardagsmiljö. Då är chansen stor att barnet mår bättre. Alla barn som utsatts för misshandel bör erbjudas ett individuellt krisstöd. Syftet med krissamtal är att bekräfta barnets upplevelse, ge information och stöd. Det är viktigt att vara uppmärksam på de barn som fortsätter att visa symtom trots att våldet upphört. Det kan handla om att barnen återupplever sina otäcka upplevelser gång på gång och är ständigt på helspänn. Dessa barn kan behöva psykoterapeutisk behandling, kanske under lång tid. När det förekommit misshandel eller övergrepp inom familjen får det ofta en central roll i barnens liv. Även om barnen och deras föräldrar senare söker hjälp för andra svårigheter, såsom skolproblem, 16 kamratsvårigheter eller depression, bör en av de första åtgärderna vara att bedöma barnens behov av traumabearbetning. Risken är annars att de insatser man sätter in blir ineffektiva. I en sådan bedömning behöver man prata med barnet självt. Det är barnet som vet hur mycket det tänker på misshandeln och hur stort lidande minnena orsakar. De flesta barn som växer upp i en våldsam hemmiljö eller utsätts för sexuella övergrepp varken slåss eller begår övergrepp i vuxen ålder. I kombination med andra faktorer kan det dock bidra till att man som vuxen blir våldsam eller inte respekterar andras gränser. Det gäller speciellt om man som barn aldrig fått hjälp att skyddas från våldet eller aldrig fått möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Vad gör Rädda Barnen? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och ger stöd till barn i utsatta situationer. De viktigaste målen för vårt arbete är att barn inte diskrimineras, utnyttjas eller utsätts för våld och andra övergrepp. Vi verkar för att barn kan göra sina röster hörda och ha inflytande över sin situation. Barn har rätt till en trygg och hälsosam uppväxt och en utbildning som ger självtillit och kunskap. Rädda Barnens arbete för att förhindra våld mot barn sker på många olika sätt. År 2011 är det 17

10 31 länder i världen som har ett förbud mot aga. I övriga 163 länder är det fortfarande fullt lagligt att slå barn. Vi var aktiva i kampanjen under 1970-talet som ledde till att Sverige som första land i världen förbjöd aga i lag Nu fortsätter vi arbetet för att motverka förekomsten av aga och barnmisshandel i hemmet, skolan och på institutioner i Sverige och i flera andra länder. Parallellt med vårt arbete mot barnmisshandel kämpar vi också för att förändra sociala attityder i samhället bland föräldrar, lärare, poliser och andra vuxna som kommer i kontakt med barn. Sedan 90-talet har Rädda Barnen kämpat för att barn som upplever familjevåld ska betraktas som målsägande och omfattas av samma rättsskydd som barn som har utsatts för direkt misshandel. Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i kris har lång erfarenhet av att ta emot och ge stöd och behandling till barn som upplevt våld och övergrepp. Mottagningen tar emot enskilda barn i behandling och fungerar även som en rådgivande resurs för barn, föräldrar och för yrkesverksamma som möter barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp. Rädda Barnen finns idag på fyra orter i landet, Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Rädda Barnens föräldratelefon och föräldramejl är till för att ge stöd till föräldrar i svåra situationer. Hit kan vuxna ringa eller maila om stora och små frågor som rör barn och föräldraskap. De som svarar är själva föräldrar och utbildade av Rädda Barnen. Det händer att föräldrars problem och känslor av otillräcklighet går ut över barnen. Rädda Barnens förhoppning är att stöd till föräldrarna ska ha en positiv inverkan på barnens liv. Om föräldrar har någonstans att vända sig anonymt ökar familjens möjlighet att hitta en väg bort från kränkningar och våld. Det kan också medföra att familjen söker vidare hjälp. På ett Barnahus samverkar de myndigheter som blir inblandade i utredning och i behandling då ett barn misstänks ha utsatts för brott. Barnets bästa ska vara i fokus. Barnahusen erbjuder en trygg och barnanpassad miljö där förhören och utredningarna kan samordnas. Barnen behöver bara komma till ett ställe och upprepade intervjuer med samma syfte undviks. På ett Barnahus samverkar socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, åklagare, polis och barn/rättsläkare. Det bygger på att samtliga myndighetskontakter och utredningsåtgärder, såsom förhör, läkarundersökning och krissamtal, samlas så att barnet inte behöver åka till olika platser och träffa olika personer. Syftet med barnahus är att barn som miss

11 tänks varit utsatta för brott ska erbjudas rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt kris- och behandlingsinsatser om det behövs. Barnahusidén har snabbt fått genomslag och Barnahus finns nu på många orter i Sverige. Rädda Barnen har spelat en viktig och aktiv roll för att främja barnahusverksamheten och driver ett fortsatt påverkansarbete för att stärka barnets ställning i rättsprocessen. Rädda Barnen arbetar för att sprida barnahus till fler orter så väl som att kvalitetssäkra de barnahus som redan finns. Mer information om vårt påverkansarbete mot aga i Sverige och internationellt finns på: Hit kan du vända dig Om ett barn behöver omedelbar hjälp, ring 112 till polisen. Kommun och landsting ansvarar för stödverksamheter riktade till barn och ungdomar. Exempel på detta är Barnavårdscentraler, Mödravårdscentraler och Familjecentraler. En del kommuners socialtjänster har riktade stödoch behandlingsprogram för föräldrar som använder våld. Information om socialtjänsten hittar du på din kommuns hemsida eller via kommunens växel. Rädda Barnens föräldratelefon och mail nås via eller Du kan välja att vara anonym. Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i kris nås via Barn och ungdomar kan även vända sig till bland annat BRIS, skolhälsovården eller ungdomsmottagningar. Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder hjälp till familjer med relationssvårigheter Några BUPmottagningar i landet har specialiserat sig på psykoterapeutisk behandling av barn och ungdomar som utsatts för våld, bland andra BUP Elefanten (Östergötlands län), och BUP Bågen (Stockholm)

12 Lästips Facklitteratur Sårbara barn: Att vara liten misshandlad och försummad, Barbro Hindberg, Gothia förlag. Kroppslig bestraffning av och annan kränkande behandling av barn i Sverige en nationell kartläggning Staffan Jansson, Carolina Jernbro, Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstads Universitet Facklitteratur från Rädda Barnen...och han sparkade mamma, Ami Arnell & Inger Ekbom, Gothia förlag Boken om Barnahus, red Åsa Landberg, Gothia Förlag Gemensamma kriterier. Barnahus i tio punkter, Åsa Landberg, Rädda Barnen Brott mot vuxna går före Polis och åklagares handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel 2009, Åsa Landberg, Rädda Barnen Brott mot vuxna går före en uppföljning. Polis och åklagares handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel 2010, Åsa Landberg, Rädda Barnen Aldrig våld 30 år av svensk lagstiftning mot aga, Rädda Barnen och Socialdepartementet, Akta barnen Om små barns utsatthet av våld i sina familjer, Rädda Barnen, Det ingen vill prata om En rapport om att förebygga misshandel av spädbarn, Rädda Barnen Tillfälligt uppbrott om ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån. Sara Högdin och Yvonne Sjöblom, Rädda Barnen Tillfälligt uppbrott Unga berättar. Yvonne Sjöblom, Rädda Barnen Video (för vuxna) En fyrkantig himmel. Producerad av Måsenfilm för Rädda Barnen. Filmen kan köpas från Måsenfilm. I skuggan av våldet (34 min). Producerad av Måsen film på uppdrag av BUP Bågen och Rädda Barnen Filmen kan köpas från Måsenfilm. Starka känslor en film om barnmisshandel. Rädda Barnen i samarbete med Tv3,

en fyrkantig himmel en film om barnmisshandel

en fyrkantig himmel en film om barnmisshandel en fyrkantig himmel en film om barnmisshandel Denna handledning är tänkt som ett hjälpmedel för dig som förbereder visning av En fyrkantig himmel. Om filmen ska visas för ungdomar behöver man förbereda

Läs mer

En fyrkantig himmel fördjupningsmaterial Ett komplement till filmhandledningen Inger Ekbom & Åsa Landberg En fyrkantig himmel Detta fördjupningsmaterial är till för er som vill ha mer kunskap om hur situationen

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1 De flesta av oss har en tendens att

Läs mer

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till HANDLEDNING I skuggan av våldet är en film om barns utsatthet i familjer där våld förekommer. En film om barn som växer upp i ett hem där mamman utsätts för våld av pappan, om en grupp barn som ofta glöms

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1(5) mars 2011 De flesta av oss har en

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Workshopledare Madeleine Sundell

Workshopledare Madeleine Sundell Workshopledare Madeleine Sundell Metodstöd för Barn och Unga på Frälsningsarmén -Ansvarig för I Trygga Händer -Rådgivare och Utbildare inom Barnkonventionen -Barnrättsjurist madeleine.sundell@fralsningsarmen.se

Läs mer

Tecken pfi att barn och ungdomar far /Ila

Tecken pfi att barn och ungdomar far /Ila Tecken pfi att barn och ungdomar far /Ila Ett viktigt steg för att färre barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de som är utsatta. Det handlar

Läs mer

Barn som far illa Kandidatföreläsning

Barn som far illa Kandidatföreläsning Barn som far illa Kandidatföreläsning 130913 Liv Lyngå Folsach ST-läkare, Barn och Ungdomsmedicinska Klin. SUS Olof Stuermer Barnhälsovårdsöverläkare, Överläkare i barnpsykiatri, Ystad BARNKONVENTIONEN

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Barn som anhöriga - pyramiden

Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga - pyramiden Modell för utveckling av arbete runt barn som anhöriga inom hälso- och sjukvården www.lio.se Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga-pyramiden är tänkt att vara ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Barn som far illa vägledning anmälningsförfarande TANDHYG Inledning Att arbeta inom tandvården innebär att man ibland träffar barn och ungdomar som

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd. Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog. Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll.

Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd. Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog. Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll. Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll.se BUP Traumaenhet, Stockholm Behandling & kunskapsspridning 1. Barn och unga

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA!

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn SVÅR A SE ANSVAR A HANDLA! Helena Hansson, lektor i socialt arbete Socialhögskolan, Lunds universitet samt Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Läs mer

Barn som far illa. Barn som far illa Tandvården och de utsatta barnen att vilja se och våga ta ansvar. Mål med kvällens föreläsning DEN ARGE

Barn som far illa. Barn som far illa Tandvården och de utsatta barnen att vilja se och våga ta ansvar. Mål med kvällens föreläsning DEN ARGE Barn som far illa Tandvården och de utsatta barnen att vilja se och våga ta ansvar Gunilla Klingberg Barn som far illa? gunilla.klingberg@mah.se Mål med kvällens föreläsning Kunskap om Barn far illa Vad

Läs mer

"Hur många vuxna tror på en unge egentligen???"

Hur många vuxna tror på en unge egentligen??? När samhället sviker barn som far illa Rapport 1 "Hur många vuxna tror på en unge egentligen???" en undersökning av ungas upplevelser av våld under uppväxten Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

Kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling av barn i Sverige 2011 resultat från en

Kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling av barn i Sverige 2011 resultat från en Kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling av barn i Sverige 2011 resultat från en nationell kartläggning Nordiska Barnavårdskongressen Stockholm 2012-03-23 Staffan Janson och Bodil långberg

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Handlingsplan socialtjänstlagen. Förskolan/Skolan LÄR

Handlingsplan socialtjänstlagen. Förskolan/Skolan LÄR Handlingsplan socialtjänstlagen Förskolan/Skolan LÄR Läsåret 2010-2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 2 Vad säger lagen om anmälningsplikt? 3 Vad innebär detta i praktiken? 3 Anmälan

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan DÅ BÅRN OCH UNGDOMÅR MISSTÅ NKS FÅRÅ ILLÅ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan fö r samverkan DÅ BÅRN OCH UNGDOMÅR MISSTÅ NKS FÅRÅ ILLÅ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan fö r samverkan DÅ BÅRN OCH UNGDOMÅR MISSTÅ NKS FÅRÅ ILLÅ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015/2016 1 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Samverkan... 4 Syfte... 4 Anmälan/ny formulering

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer - introduktion Innehåll Tvärprofessionella grupper, fall och examination Våld mot kvinnor våld mot barn Teoretisk förståelse för risk och skyddsfaktorer vad ska man använda förklaringsmodeller

Läs mer

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa.

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Handlingsplanen är antagen av: Kyrkoherde Monica Göransson Ort datum Innehåll Inledning...3 Vad gör jag när jag

Läs mer

Anmäl vid misstanke om barn far illa

Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl genast till socialnämnden i barnets hemkommun om vid: fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld vanvård eller försumlig behandling hedersrelaterat våld eller annat

Läs mer

Brott mot vuxna går före En uppföljning

Brott mot vuxna går före En uppföljning Brott mot vuxna går före En uppföljning Polis- och åklagares handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel 2010 Brott mot vuxna går före En uppföljning Polis- och åklagares handläggningstider vid misstänkt

Läs mer

Basutbildning våld i nära relation. Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld

Basutbildning våld i nära relation. Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld Basutbildning våld i nära relation Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld Ann Dahl Lisa Petersson När våld är vardag 10 % av svenska barn uppger att de varit med om att en förälder blivit

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men vad kan du som vuxen göra om du är

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) Skydd av barn från brott

Motion till riksdagen 2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) Skydd av barn från brott Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) Skydd av barn från brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp

Läs mer

VÅLDSUTS INOM HÄLSO - OCH SJUKVÅRDEN. Kritik och förslag från Rädda Barnen 2012

VÅLDSUTS INOM HÄLSO - OCH SJUKVÅRDEN. Kritik och förslag från Rädda Barnen 2012 VÅLDSUTS VÅLDSUTS AT A T T A BARN INOM HÄLSO - OCH SJUKVÅRDEN Kritik och förslag från Rädda Barnen 2012 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Karin Lundén Socialt Arbete, Göteborgs Universitet Karin.Lunden@socwork.gu.se Att beröra Erfarenheter från ett forskningsprojekt Vad är omsorgssvikt Hur vanligt

Läs mer

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Våld mot äldre Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Med våld mot äldre avses En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander I den här foldern hittar du information och kontaktuppgifter som gäller för Åland. Texten i foldern

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Kansliet. Susann Swärd

Kansliet. Susann Swärd 2017-08-10 Kansliet Susann Swärd Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa ANMÄLAN AV MISSTANKE OM BARN SOM FAR ILLA... 2 1.1 SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN... 3 1.2 MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR...

Läs mer

Samverkansrutiner. kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel

Samverkansrutiner. kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel Samverkansrutiner kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel Antagna i december 2003 Samverkansrutiner kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel. Antagna i december 2003 ISSN 1103-8209,

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld Tiden läker inte alla sår Information om barn som upplevt våld Barn och våld inom familjen Med våld i par- och närrelationer avses i vid bemärkelse våld som någon använder inom familjen eller i andra släkt-

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom

Läs mer

Vid misstanke om att barn försummas eller riskerar fara illa. Handlingsplan för tandvården i Gävleborg

Vid misstanke om att barn försummas eller riskerar fara illa. Handlingsplan för tandvården i Gävleborg Vid misstanke om att barn försummas eller riskerar fara illa Handlingsplan för tandvården i Gävleborg 1 Innehåll Inledning 3 Rutiner när vi inte lyckas få patienten till kliniken 4 Anmälningsplikt 5 14

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

FN:s barnkonvention, flera artiklar om barns bästa, skydd mot våld samt stöd efter övergrepp Regeringens strategi för barnrättspolitiken: våld mot

FN:s barnkonvention, flera artiklar om barns bästa, skydd mot våld samt stöd efter övergrepp Regeringens strategi för barnrättspolitiken: våld mot FN:s barnkonvention, flera artiklar om barns bästa, skydd mot våld samt stöd efter övergrepp Regeringens strategi för barnrättspolitiken: våld mot barn ska förebyggas och bekämpas med alla till buds stående

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2015:982 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

2013-05-06. Våld i nära relationer

2013-05-06. Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.30 09.45 Inledning 09.45 11.30 Våldsutsatta, inklusive paus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

En hjälp till dig som anar att ett barn far illa.

En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. bris.se 1 Redaktör: Charlotte Ljunggren Art director: Marie Landelius/Landelius design Illustratör: Mia Valgren/Darling management Tryck: Digaloo Var och

Läs mer

Barnahus i Jönköpings län

Barnahus i Jönköpings län Barnahus i Jönköpings län Start våren 2014 Syfte med Barnahus En fysiskt och psykiskt trygg miljö. Myndigheterna/de vuxna kommer till barnet istället för tvärtom. Myndigheter med gemensamt mål. Ett gott

Läs mer

BARNKONVENTIONENS GENOMSLAG I BROTTMÅLSPROCESSEN

BARNKONVENTIONENS GENOMSLAG I BROTTMÅLSPROCESSEN BARNKONVENTIONENS GENOMSLAG I BROTTMÅLSPROCESSEN Barn som utsatts för våld inom familjen Kartläggning av brottmålsavgöranden från tingsrätt. Malou Andersson och Anna Kaldal Juridiska institutionen, Stockholms

Läs mer

Definition av våld. Per Isdal

Definition av våld. Per Isdal Definition av våld Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadat, smärtat skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer SIDAN 1 Våld i nära relationer Projekt i Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar 2010-12-01-2012-11-30 Ett stort folkhälsoproblem I 73 % av antalet anmälda fall av kvinnomisshandel har kvinnan känt

Läs mer

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR Onkologikliniken, Västerås HSL Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Barn som far illa. Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB

Barn som far illa. Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB Barn som far illa Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB Inledning För att barn som far illa eller riskerar att fara illa tidigt ska kunna upptäckas och få det skydd och det stöd de behöver har

Läs mer

Jennie Malm Georgson Kerstin Nettelblad

Jennie Malm Georgson Kerstin Nettelblad Våld i nära relation Jennie Malm Georgson Kerstin Nettelblad Kanske är det så....att detta inte är vårt ansvar.. Att våld i nära relation inte är ett stort problem hos dem vi möter i vår verksamhet..att

Läs mer

Se till mig som liten är

Se till mig som liten är Se till mig som liten är Barn som anhörig 1 Kuratorn En resurs för barn som anhöriga 2 Vad gör kuratorn? Kris- och stödsamtal Information om samhällets stöd och resurser Anhörigstöd Myndighetssamverkan

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Det som ingen vill prata om. en rapport om att förebygga misshandel av spädbarn

Det som ingen vill prata om. en rapport om att förebygga misshandel av spädbarn Det som ingen vill prata om en rapport om att förebygga misshandel av spädbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE www.josefingrande.se Våld och hälsa en befolkningsundersökning, Nationellt Centrum för Kvinnofrid 2014 10 000 kvinnor och 10 000 män 18-74 år Enkät Viktat

Läs mer

PROMEMORIA 2009-05-14. Ann-Christine Falk B Gunnar Andersson. Sammanfattning

PROMEMORIA 2009-05-14. Ann-Christine Falk B Gunnar Andersson. Sammanfattning PROMEMORIA 2009-05-14 Ann-Christine Falk B Gunnar Andersson Barncentrum nordost - Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåkers kommuner och Vaxholms stad i samverkar kring barn som utsatts för våld eller sexuella

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer