Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa."

Transkript

1 Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Handlingsplanen är antagen av: Kyrkoherde Monica Göransson Ort datum

2 Innehåll Inledning...3 Vad gör jag när jag misstänker att ett barn far illa?...4 En anmälan kan ske på olika sätt beroende på vem man anmäler:... Fel! Bokmärket är inte definierat. Anonym rådgivning...4 Ny anmälan gällande samma barn....4 Misstanke om att barn utnyttjas i den egna verksamheten....5 Vad skall mötet med personalen innehålla?...5 Vad skall mötet med föräldrarna innehålla?...6 Kyrkoherden ansvarar för:...5 Förhållningen till media:...6 När barnet vill berätta...6 Förebyggande verksamhet i församlingen:...6 Definitioner...8 Definitioner av barnmisshandel enligt barnmisshandelskommittén:...8 Fysiskt våld...8 Psykiskt våld...8 Kränkningar...8 Fysisk försummelse...8 Psykisk försummelse...8 Sexuella övergrepp...8 Barns reaktioner på sexuella övergrepp...9 Vem är förövaren?...9 Preskriptionstid...9 Kontakt med myndigheter...6 Så här arbetar socialtjänsten:...7 Så här arbetar polisen:...7 Samrådsgrupp...7 Lathund... Fel! Bokmärket är inte definierat. Vad gör jag om jag tror att ett barn far illa?... Fel! Bokmärket är inte definierat. Litteraturlista...9 2

3 Inledning Kyrkoordningen för Svenska kyrkan säger: I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. ( Första avd. 1 kap. inledningstexten). Barnen har en särställning i kristen tro de har rätt att känna tillit till vuxna och vara trygga i deras händer. Ett sådant förtroende kräver att ledare vill, vågar och kan ta ansvar för barns och ungdomars bästa. Jesus säger: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta, det har ni gjort för mig (Matt 25:35 40) Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. (Matt. 18:6) I socialtjänstlagen 14 kap. 1 står det så här om anmälningsskyldighet. var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd bör anmäla detta till socialnämnden Församlingens hållning i sådana frågor är att anmälan skall göras när misstanke föreligger. Det är sedan socialnämnden som fattar beslut om vidare utredning. Vi biskopar menar att det måste vara självklart att den som i sitt uppdrag som medarbetare i Svenska kyrkan får kännedom om sådana missförhållanden som socialtjänstlagen refererar till skall anmäla dessa till socialnämnden. Det bör som gäller svenska kyrkans medarbetare måste enligt vårt sätt att se i praktiken innebära ett skall. (Tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkans arbete, s 14. Biskopsmötet Rev. Uppl. 2004) Handlingsplanen gäller såväl anställd personal som fritidsmedarbetare. Det ligger i varje anställds ansvar att se till att nytillkomna fritidsmedarbetare tar del av handlingsplanen. Vart annat år informeras fritidsmedarbetarna om handlingsplanen på en av fritidsmedarbetarträffarna. Denna handlingsplan visar, vem och hur kontakter skall tas, när misstanke finns om att ett barn, som deltar i någon av församlingens verksamheter, utsatts för övergrepp. Barn i detta avseende är personer upp till 18 år. För att handlingsplanen skall fylla sin funktion måste den vara ett levande dokument. Uppgifterna skall ses över regelbundet, inaktuella uppgifter tas bort eller bytas ut och all personal skall ha kännedom om dokumentets innehåll. Ansvarig för att handlingsplanen revideras är den ansvarige för barn- och ungdomsverksamheten. 3

4 Handlingsplan A Vad gör jag när jag misstänker att ett barn far illa i sin hemmiljö? Informera kyrkoherden(din närmsta chef). Rådfråga socialtjänsten anonymt. Ta ställning till om anmälan skall göras. Här finns nu två vägar att gå. 1. Vid akut oro ex. misshandel eller sexuella övergrepp. ANMÄL DIREKT till socialtjänsten. Informera inte föräldrarna. Orsaken är att man kan försvåra barnets situation och polisutredningen. 2. Vid ej akut oro. Samtala med föräldrar tillsammans med chef och personal. Gå igenom er oro. Informera om att anmälan görs. Ofta kallar socialtjänsten till möte med föräldrar och anmälare. Anonym rådgivning Viktigt att veta Du kan när som helst kontakta socialtjänsten för rådgivning i ett ärende Om du varken nämner namn på barn eller föräldrar betraktas rådgivningen inte som en anmälan Ansvaret för att se till att anmälan görs ligger fortfarande kvar hos den som gjort iakttagelserna. Socialtjänsten kan bara ge råd angående den uppkomna situationen. Om barn eller föräldrar namnges i samband med rådgivningen kan det komma att betraktas som en anmälan, eftersom socialtjänsten då fått kännedom om en särskild person och kan bli skyldig att starta en utredning jämlik 11 kap. 1 socialtjänstlagen. Du kan få stöd av socialtjänsten, men inte några upplysningar om vad som sker i ärendet. Endast föräldrarna kan ge sitt tillstånd till detta. Det är viktigt att komma ihåg att du har anmält av omtanke om barnet och inte för att skada föräldrarna Ny anmälan gällande samma barn. Att du anmält oro för ett barn vid ett tillfälle är ingen garanti för att barnet i fortsättningen får den hjälp och stöd det behöver Det är därför viktigt att du gör en ny anmälan, när något inträffar, som väcker oro för hur barnet har det. Ibland kan mängden anmälningar under lång tid ge barnet det stöd det behöver. När socialtjänsten mottagit en anmälan som bedöms allvarlig, är socialsekreteraren skyldig att dokumentera och sammanställa en skriftlig utredning inom 4 månader. Även under utredningstiden är det viktigt att du gör ytterligare anmälningar när något händer. 4

5 Handlingsplan B. Misstanke om att barn far illa i församlingens verksamhet. Om du misstänker att någon anställd eller annan som regelbundet deltar i församlingens verksamheter gör att barn far illa/utsätts för övergrepp: Informera kyrkoherden(din närmsta chef.) Polisanmäl Är det någon eller några barn som i första hand varit utsatta skall dessa barns föräldrar informeras i direkt anslutning till att polisanmälan görs. Låt dem ta del av den skriftliga anmälan. Socialtjänsten är sedan skyldig att i detalj informera föräldrarna om innehållet i anmälan. Sök stöd hos socialtjänsten. (Polisen kontaktar alltid socialtjänsten när anmälan gäller barn.) Kyrkoherden ansvarar för: att den misstänkte omedelbart skiljs från arbete med barn i församlingen. att i samråd med medarbetarens fackliga förtroendeman besluta om lämpliga arbetsuppgifter för den middtänkte. att sammankalla all berörd personal snarast. Kan ej alla vara med får de snarast efter mötet individuell information. Att sammankalla till möte med personal och föräldrar.(se nedan) att finnas till hands för personalen att för egen del söka stöd och handledning. att finnas till hands för oroliga föräldrar. Kunna hänvisa dem vidare till andra hjälpoch stödinsatser vid behov att bidra till att polisens och åklagarmyndighetens arbete underlättas Vad skall kyrkoherdens möte med personalen innehålla? Information om vad som hänt. Tala om hur informationen sker fortsättningsvis samt bestämma nya mötestider. Tillfälle för att uttrycka och dela känslor om vad som hänt Genomgång av sekretess och integritetsfrågor både vad gäller den misstänkte, föräldrarna och de barn som eventuellt varit utsatta Information om möte med föräldragruppen. Hur vi skall behandla media. 5

6 Vad skall mötet med föräldrarna innehålla? Var noga med att anteckna frånvarande föräldrar och ge dem information individuellt. Information om vad som hänt och vidtagna åtgärder. Hur polisen handhar ärendet. Känslor och reaktioner på det inträffade. Var och hur man kan få stöd. Hur föräldrarna skall hållas informerade fortsättningsvis. Samtal omkring barnens eventuella reaktioner. Integritetsfrågor både vad gäller den misstänkte, övrig personal/frivilliga och eventuellt utsatta barn och deras föräldrar. Hur vi skall hantera media. För att människor skall känna sig respektfullt bemötta och för att undvika att onödiga rykten sprids bör de båda informationstillfällena ligga i så nära anslutning till varandra som möjligt. Helst samma dag! Förhållningen till media: se till att det är en och samma person som uttalar sig i kontakterna med media var noga med sekretessen skydda befintliga barngrupper från reportage, bilder och intervjuer När barnet vill berätta När barnet på ett eller annat sätt anförtror sig åt en vuxen är det en person de valt att lita på. Därför är ditt förhållningssätt mycket viktigt. Var lyhörd och lyssna på barnet. Överreagera inte. Skapa trygghet och ge barnet utrymme att berätta. Anteckna exakt vad och när barnet berättar och hur det beter sig. Spara eller kopiera eventuella teckningar, dikter eller berättelser. Lova aldrig att hålla tyst om det barnet berättar. Tala om för barnet att ingen får göra så och att det som hänt inte är barnets fel. Fördöm inte den person som gjort att barnet farit illa. Fråga inte ut barnet det räcker att du får veta att något har hänt för att göra en anmälan. Barnet har rätt till skydd! När barn vill återta sin berättelse är det viktigt att hålla fast vid att anmälningen görs av omtanke om barnet och inte för att skada den som gjort att barnet farit illa. Förebyggande verksamhet i församlingen: Alla ledare i barn- ungdomsverksamheten ska informeras om och ta del av handlingsplanen. Kontakt med myndigheter 6

7 Så här arbetar socialtjänsten: En anmälan inkommer Utredning inleds ( jml. 11 kap. 1 SoL) och skall dokumenteras och sammanställas skriftligen inom 4 månader Vid behov diskuteras ärendet i Samrådsgruppen för bedömning och planering. Socialtjänsten tar ställning till om polisanmälan skall ske Akuta insatser såsom omedelbart omhändertagande (LvU) eller frivilligt (SoL) och placering i skyddad miljö kan förekomma. Socialtjänstens utredning fortsätter, oavsett polisens handläggning, för att utröna om eventuellt brott har begåtts. Fortlöpande samråd mellan polis, socialtjänst och åklagare Socialtjänstens utredning fortsätter och mynnar ut i ett förslag till fortsatta insatser för barn och föräldrar. Så här arbetar polisen: En anmälan inkommer Polisen anmäler ärendet till socialtjänsten Vid behov diskuteras ärendet i Samrådsgruppen för bedömning och planering Förundersökning inleds Beslut om eventuella tvångsåtgärder läkarundersökning Åklagaren tar ställning till åtal Fortlöpande samråd sker mellan polis, socialtjänst och åklagare Rättegång Samrådsgrupp I varje kommun finns en samrådsgrupp för barn och ungdomar som far illa. Gruppen brukar bestå av socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), polis, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Viktiga telefonnummer: Kyrkoherde Monica Göransson , Socialtjänsten Polisen

8 Definitioner Definitioner av barnmisshandel enligt barnmisshandelskommittén: Fysiskt våld En vuxen person orsakar ett barn kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätter barnet i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Psykiskt våld Psykisk barnmisshandel innebär att en vuxen person systematiskt eller oftast under lång tid utsätter ett barn för nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. Det kan även vid allvarliga fall handla om en enstaka företeelse för att betecknas som misshandel. Psykiskt lidande hos ett barn kan ta sig uttryck i skräck, ångest, glädjelöshet eller negativ påverkan av barnets självförtroende. I alla former av fysiska övergrepp mot barn inklusive sexuella övergrepp, ingår psykisk misshandel. Kränkningar Kränkning innebär att en vuxen person, oftast under lång tid, skadar eller äventyrar ett barns psykiska hälsa genom att i ord eller handling behandla barnet nedlåtande eller angripa barnets personlighet. Kränkningar (med flytande gräns mot psykisk barnmisshandel) kan exempelvis vara att på ett förnedrande sätt kommentera barnets utseende, språk eller begåvning; säga att barnet är odugligt eller att syskon är mycket sötare och mer framgångsrika, förolämpa barnet fysiskt eller verbalt inför kamrater eller vuxna, läsa barnets dagbok eller liknande. Fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp innebär alltid att barnet kränks. Fysisk försummelse Fysisk försummelse innebär att en vuxen person, oftast under lång tid, skadar eller äventyrar ett barns fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att garantera barnet godtagbar standard i fråga om fysisk omsorg. Psykisk försummelse Psykisk försummelse innebär att en vuxen person, oftast under lång tid, skadar eller äventyrar ett barns psykiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att tillgodose ett barns grundläggande behov. Sexuella övergrepp Sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn av en vuxen person. Sexuellt övergrepp innebär att den vuxna personen utnyttjar barnets beroendeställning, att handlingen utgår från den vuxna personens behov, att handlingen kränker barnets integritet, att handlingen sker mot barnets vilja eller är en handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för eller inte kan ge informerat samtycke till. 8

9 Barns reaktioner på sexuella övergrepp Eftersom de flesta förövare vid sexuella övergrepp är nära anhöriga, gör barnets nära relation till förövaren att barnet får dubbla känslor. Barnet slits ofta mellan skuld- och skamkänslor inför övergreppen och lojalitet och kärlek till familjemedlemmen. Det finns symtom, som är mer uttalade vid sexuella övergrepp ex: destruktivt beteende, sexuellt utagerande och onormalt beteende. Känslomässiga problem som skuld, skam, ångest, aggression, rädsla, låg självkänsla, sorg och självförakt. Symtomen kan också vara tecken på andra problem, därför är det viktigt att man bildar sig en helhetsuppfattning om barnet. Vem är förövaren? Förövaren är i de flesta av fallen en för barnet känd person. De finns i alla samhällsklasser, yrken och åldrar, alla religioner och bland både män och kvinnor. Det syns aldrig utanpå utan han/hon är ofta en snäll, generös person, som har bra kontakt med barn. De bygger ofta upp ett förtroende innan de förgriper sig. Övergreppen sker ofta smygande. Majoriteten är män, i de fall förövaren är en kvinna sker övergreppen ofta utan fysiskt våld. Preskriptionstid I Brottsbalken regleras straffsats och preskriptionstid för brott. Tänk på att preskriptionstiden börjar gälla från barnets 15-årsdag. Litteraturlista Följande böcker finns att låna på Kyrkans Gård, Lockörn: Svenska kyrkan, Mitt ibland oss, förebygga och hantera sexuella övergrepp mot barn, Katarina Tryck, Stockholm Andra upplagan Helena Enoksson, Min kropp är min, Aurells i Västerås 2002 Biskopsmötet 2000 reviderad upplaga 2004, Tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkans arbete, Intellecta Tryckindustri, Solna

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa

Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa Kompletterande praktiska anvisningar till Socialstyrelsens handbok: Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN 1 2 BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN Få ämnen är så laddade och tabubelagda som de som rör barns sexualitet. Det kan leda till en

Läs mer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp Riktlinjer Innehåll: Förord Ärkebiskop Anders Wejryd... 3 Inledning Att tala sant om livet...5 Del 1: Teologi och människosyn...10 Grundläggande

Läs mer