Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd. Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog. Bup Traumaenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd. Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog. Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll."

Transkript

1 Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog Bup Traumaenhet

2 BUP Traumaenhet, Stockholm Behandling & kunskapsspridning 1. Barn och unga med komplex traumatisering Interpersonella, upprepade händelser av traumatisk karaktär Grav omsorgssvikt Sexuella övergrepp Fysiskt och/eller psykiskt våld Trauma i samband med flykt/migration 2. Barn och unga med allvarliga sexuella beteendeproblem

3 Agenda Definition Förekomst Påverkan Barns behov Behandling

4 Vad är barnmisshandel? När en vuxen person utsätter ett barn för psykiskt eller fysiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. (SOU, 2001:72)

5 Förekomst Nationella kartläggningen 2011 Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstads universitet (Staffan Janson, Carolina Jernbro & Bodil Långberg) Attityder till kroppslig bestraffning har successivt ändrats sedan 60-talet 9 av 10 föräldrar tycker inte att det är rätt att slå barn Anmälningar har stadigt ökat sedan 1980 ökad anmälningsbenägenhet Minskning av våld parallellt med minskade förolämpningar Att ruska spädbarn är mycket ovanligt. Däremot uppger 30% av föräldrar att de ruskat/knuffat/huggit tag i de större barnen. (Förskolebarn 38-45%) Ca 3% av föräldrar anger att de slagit sitt barn Ca 14% av barn uppger att det blivit slagna någon gång, 3% uppger att det hänt många gånger. kraftigt slag med handen, sparkad, bränd eller skållad, klämd över strupen, slagen med tillhygge rapporteras av 1-4% av barnen Tydligt samband mellan att bli slagen hemma och vara inblandad i mobbingsituationer

6 Riskfaktorer (Staffan Janson, Carolina Jernbro & Bodil Långberg) Starkt ökad risk Våld mellan vuxna Föräldrar påverkade av alkohol Något ökad risk Låg inkomst nivå Utlandsfödda föräldrar Separerade föräldrar Trötthet, stress hos förälder

7 Barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning (Staffan Janson, Carolina Jernbro & Bodil Långberg) Mer utsatta för både slag och familjevåld Blir mer slagna än friska barn (20 resp 10%) Bevittnat våld (12 resp 6%)

8 Föräldrar som misshandlar Egna erfarenheter av våld hög risk Missbruk och kriminalitet hög risk Depression måttlig ökad risk Tonårsgraviditet måttlig ökad risk Intellektuellt funktionshinder måttlig ökad risk

9 Det allra allvarligaste Antal barnamord har sjunkit (från 15 till 5/år) Abusive Head Injury (AHI) ca 15/ barn, dvs ca 15 barn/år. Sverige ligger generellt lågt i internationell jämförelse Fortsatt stort behov att förbättra rutiner och diagnosticering!

10 Förekomst av våld mot förälder 8 % i normalpopulation, 2% händer ofta (Rädda Barnen, Brå & SCB mfl) 20-40% i kliniska populationer (Broberg et al, 2009) Grovt våld mot kvinnor kulminerar i åldern år, börjar ofta under graviditet/spädbarnstid 95% av förövarna är män(anmält våld) 60% av barnen också misshandlade

11

12 Hur får man fram en uppgift om potentiellt traumatiserande händelse? Uppgifter om våld i familjen är ovanligt på BUP Efter skriftlig fråga vid alla nybesök ökade förekomsten till 21 % (Hedtjärn, Hultman och Broberg) Slutsatser: - Alltid se till att träffa föräldrar och barn i enskilda samtal under initialbedöming - Ställa direkta frågor (skriftligt och/eller muntligt) om våld, sexuella övergrepp och missbruk oavsett kontaktorsak

13 Symptom vid traumatisering Dålig självkänsla Somatiska krämpor Tillbakadragenhet Skol-/inlärningssvårigheter Ångest Aggressiva beteenden Ätstörningar Självmordsbenägenhet Dåligt uppförande Fobier PTSD? mm mm Hyperaktivitet Depression Missbruk Självskadebeteende Sexualiserat beteende Trots Sömnsvårigheter

14 Påverkan på barns utveckling Hjärnans utveckling avhängig användandet Use it or loose it Vid upprepad stark stress: hjärnan fokuserar på hot och överlevnad snarare än långsiktig inlärning Långvarig och upprepad exponering för stresshormoner kan ge allvarliga skador på ex limbiska systemet och därmed störa humörreglering, minne, tolkningar av omgivningen Omgivningens förmåga att reglera och skydda avgörande för att minska stress

15 Påverkan på lång sikt Starka samband: beteendeproblem, PTSD, kriminalitet, fetma Visst samband: låg utbildningsnivå, depression, suicidförsök, alkoholmissbruk, prostitution Svaga samband: självskada, drogmissbruk, tonårsgraviditet, dålig hälsa som vuxen, upplevd dålig livskvalité Samhällskostnader

16 Vad behöver utsatta barn? Synlig- och giltiggörande Skydd och Trygghet Rätt resurser insatstrappa Alla: Anpassat bemötande och information Många: Stödjande insats av något slag, t ex Trappan -samtal, stödgrupp Många: Specialiserad barnpsykiatrisk bedömning/behandling (ca 60%) Samverkan, samarbete och dialog - förutsättning för framgångsrik behandling

17 Aktuellt läge i hälso- och sjukvården (RB 2012) Ojämn kunskapsnivå grundutbildningarna saknar perspektiv på utsatta barn ex BUP: ser inte alltid våldsutsatta barn som målgrupp bristande kunskap om riskgrupper arbetssätt som försvårar upptäckt Få verksamheter screenar och registrerar ex BUP: uppgift om utsatthet för 2-5% av patienterna jfr förekomst i screeningstudie 25% Anmäler till socialtjänst alltför sällan ex ALB: anmälan i mindre än 50% av fallen trots diagnos bmh/sö, ex tandvård: 90% hade oro för utsatthet men endast 20% anmält, BVC

18 Utmaningar Att inte undvika frågor om våld och utsatthet till såväl barn som föräldrar risk för retraumatisering? risk för skapa samarbetssvårigheter? risk för lägga tungt ansvar hos barnet? oro, rädsla, ovana, osäkerhet Hur ordna en bra situation för att fråga? Hur gör och säger man? Hur tar man emot svaret? Stöd för personal?

19 Vad underlättar för personal? Kunskap Träning och vana Struktur i organisationen: Mandat och stöd (ledning/kollegor) Formulär Rutiner för anmälan Rutiner för återkoppling och samverkan (träffa samverkanspartners) Våga se, våga fråga, våga agera!

20 Hinder för att berätta om traumatiska upplevelser Minnessvårigheter Smärtsamt att berätta Skuld & skam Relationen till våldsutövaren Inte rätt läge Konsekvenser om jag berättar

21 Vanliga kognitiva förvrängningar/ tankefel Överskattar sitt eget ansvar över situationen Överskattar sin egen kontroll över situationen Underskattar förövarens påverkan och strategier Minimerar för att skydda andra (föräldrar, kompisar, förövare man har en relation till) Subjektiva konsekvensanalyser för att jag så

22 Förhållningssätt som underlättar för barn & unga i samtal Enskilda samtal Aktiv & undersökande, Nyfiken! Tydligt & fokuserat Vara bekväm i din yrkesroll Manipulera inte När / var / hur-frågor DU är en viktig person förmedla hopp!

23

24

25

26 FN s konvention om BARNS RÄTTIGHETER Artikel 3 barnets bästa skall komma i främsta rummet. Artikel 13 & 14 - Barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. i tal, skrift, konstnärlig form eller annat uttrycksmedel som barnet väljer. Barn har rätt till ledning att utöva sin rätt Artikel 19 barnet skall skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp Artikel 34 barnet skall skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg & Karin Grip, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist & Ulrika Sharifi, Karlstads

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Stöd till barn som upplevt våld mot mamma

Stöd till barn som upplevt våld mot mamma Stöd till barn som upplevt våld mot mamma Preliminära resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist, Karlstads universitet

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Handikappförbundens samarbetsorgan. Synliggör det osynliga!

Handikappförbundens samarbetsorgan. Synliggör det osynliga! 1 Handikappförbundens samarbetsorgan Synliggör det osynliga! Ett projekt om våld funktionshinder könsperspektiv Kerstin Finndahl 2 Handikappförbundens samarbetsorgan bedrev, med medel från socialdepartementet,

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Garantinivå Vad menar vi med det?

Garantinivå Vad menar vi med det? Garantinivå Vad menar vi med det? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Unga som skadar sig genom sex

Unga som skadar sig genom sex Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson och Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2012 Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Att intervjua barn. - vägledning för socialsekreterare 2010:4. Ann-Christin Cederborg

Att intervjua barn. - vägledning för socialsekreterare 2010:4. Ann-Christin Cederborg Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare Ann-Christin Cederborg 2010:4 Att intervjua barn vägledning för socialsekreterare Ann-Christin Cederborg Professor Institutionen för Barn och Ungdomsvetenskap

Läs mer

Barn och ungdomar utsatta för våld

Barn och ungdomar utsatta för våld Barn och ungdomar utsatta för våld Signs of Safety och BBIC metodstöd för myndighetsutövning form Masarin Illustrationer Illidesign tryck Edita copyright Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Stockholms stad

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer