INBJUDAN. Mötesplats. Nationell. Försörjningsstöd. Den 8 9 maj 2012 i Kalmar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN. Mötesplats. Nationell. Försörjningsstöd. Den 8 9 maj 2012 i Kalmar. www.fokus.regionforbund.se"

Transkript

1 INBJUDAN Nationell Mötesplats Försörjningsstöd Den 8 9 maj 2012 i Kalmar

2 Gemensamma storföreläsningar Omtankens rötter och framtid. Från fattigvård till försörjningsstöd till vadå? Gunnar skildrar hur kommunerna har vuxit fram, vilken roll de har spelat i det svenska samhällets och demokratins utveckling. Han tecknar några perspektiv på välfärdens utveckling och möjligheterna att hantera de påfrestningar som finns i samspelet mellan demografi och ekonomi. GUNNAR WETTERBERG Gunnar Wetterberg är ursprungligen historiker och diplomat, numera samhällspolitisk chef i Saco. Han har skrivit böcker om samhällsfrågor och historia. Etik, makt och ansvar Håkan kommer i sin föreläsning att tala om etiska grundbegrepp. Han belyser olika typer av makt och olika grader av makt kopplat till ansvar samt relationen mellan makt och ansvar. HÅKAN THORSÈN Håkan Thorsén är docent i etik, universitetslektor i fi losofi, Örebro universitet. Etisk handledare inom socialtjänsten sedan 15 år. Han har skrivit läroböcker och anlitas som etisk expert av Socialstyrelsen. Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Ingen kommun är bra på allt, alla har sina förbättringsområden och Öppna jämförelser hjälper kommunerna att hitta dessa. Föreläsningen ger en introduktion om Öppna jämförelser inom ekonomiskt bistånd och hur de kan användas i kommunernas verksamhetsutveckling, nu och i framtiden. ANETTE AGENMARK Anette Agenmark är socionom och utredare på Socialstyrelsen där hennes huvuduppdrag är att leda utvecklingen av Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Drömmar om en socialpolitik värd namnet Susanna kommer att belysa barnfattigdom med avstamp i sitt författarskap. Susanna Alakoski socionom och författare. Nu aktuell med romanen Håpas du trifs bra i fengelset, men kanske är hon mest känd för romanen Svinalängorna som blivit både teater och fi lm. Foto: Robert Blombäck. SUSANNA ALAKOSKI Nätverk och ungdomsarbetslöshet. Finns det något samband? Peters föreläsning utgår från hans forskning, som visar att ungdomars brist på användbara nätverk leder till ökad risk för arbetslöshet. Han diskuterar de belägg och samband som han har funnit i sin forskning och ger exempel på nätverk som är verksamma. PETER HÅKANSSON Peter Håkansson är fi l.dr vid ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet. Han disputerade 2011 med avhandlingen Ungdomsarbetslösheten om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital.

3 Program den 8 maj Inregistrering Välkommen Omtankens rötter och framtid. Från fattigvård till försörjningsstöd till vadå? Gunnar Wetterberg Kaffemingel Etik, makt och ansvar. Håkan Thorsén Förfriskningar Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd. Anette Agenmark Paus Drömmar om en socialpolitik värd namnet. Susanna Alakoski I afton... Buffé toppad med coverbandet Pärs Garage. OBS! Begränsat antal. Endast förbeställning. Program den 9 maj Parallella seminarium och diskussionshörnor, Pass A Kaffemingel Parallella seminarium och diskussionshörna, Pass B Paus Parallella seminarium och diskussionshörna, Pass C Lunch Parallella seminarium och diskussionshörna, Pass D Paus Nätverk och ungdomsarbetslöshet. Finns det något samband? Peter Håkansson Avslutning med kaffe

4 A Välj seminarium eller diskussionshörnor Seminarier kl A 1 Dialog om Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd Kommunernas synpunkter och idéer är viktiga för den fortsatta utvecklingen av de Öppna jämförelserna. Socialstyrelsen bjuder därför in till dialog kring frågor om vad som är god kvalitet för den enskilde och vad som är viktigast att jämföra. Seminariet är ett tillfälle för frågor och diskussion. Anette Agenmark, utredare och Kristina Eriksson, utredare, Socialstyrelsen. A 2 Ingen vuxen trodde på mig när jag sa a jag hade få jobb, inte ens morsan! Trappsteget ett tidigare EFS-projekt som arbetar för att vända hopplöshet och omöjlighet till hopp och möjlighet, för de ungdomar som befi nner sig mellan skola och arbete. Samverkande organisationer är kommunens arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, gymnasieskolan och socialtjänsten. Nyckelord i seminariet är samverkan, helhetssyn, individfokus och uthållighet. Sandra Tollin, ekonomihandläggare och Kristina Dahlqvist, ungdomscoach, Arbetsmarknadsenheten, Vaggeryds kommun. A 3 Hikikomori a hjälpa unga vuxna i utanförskap ll delak ghet Hikikomori Den som drar sig undan är ett samlingsnamn för unga japaner som väljer att isolera sig i föräldrahemmet med få kontakter utanför. Fenomenet fi nns även i Sverige om än något annorlunda och i mindre skala. Hikikomori är ett projekt i samarbete mellan Försörjningsstöd och landstingets allmänpsykiatriska mottagning för Unga vuxna. I seminariet beskrivs och diskuteras hur projektet arbetar för att hjälpa unga vuxna till ett liv i gemenskap och delaktighet. Diana Gustafsson, projektledare och Josefi n Holm, socialsekreterare, Uppsala kommun. A 4 Hur vill brukare påverka? I Malmö pågår ett utvecklingsarbete kring hur brukares kunskaper och erfarenheter kan bli till motorer i förbättringsarbetet. Frågor som ställs i seminariet handlar om vad brukare anser är kvalitet i arbetet med försörjningsstöd och vad brukare anser är angelägna frågor att följa upp i brukarundersökningar. Paul Noble, kvalitetscontroller och Per Arvedson, utvecklingssekreterare, Malmö stad. Diskussionshörnor kl Passa på att diskutera, debattera med kollegor från andra kommuner. Max tio deltagare per hörna. A 5 Hur vet vi a arbetet inom försörjningsstöd håller hög kvalitet? I Västervik bedrivs utvecklingsarbetet inom området försörjningsstöd på fl era fronter. Den fråga som Västervik vill diskutera är vad som är kvalitet utifrån klientens, handläggarens och arbetsgivarens perspektiv. Hur har ni defi nierat vad som är kvalitet och ur vilket eller vilka perspektiv? Elisabeth Johansson, bitr. arbetsmarknadschef och Lena Ljunggren Tångsten, socialsekreterare, Västerviks kommun. A 6 Har friskvård plats i en utredning? I Linköping ingår friskvård som ett moment vid utredning av arbetsförmåga. Den frågeställning Linköping vill diskutera är om fysisk aktivitet och friskvård har en plats i utredningen. Helena Paulsson, verksamhetschef, Linköpings kommun.

5 Välj seminarium eller diskussionshörna Seminarier kl B B 1 Gör rä från dag e Är det socialtjänstens ansvar att utreda och rehabilitera människor som är sjuka och stå för deras försörjning? Det var frågan som ledde till ett samarbete med SKL och en unik kartläggning. Kartläggningen gjordes 2010 i tre kommuner och omfattade de personer som ansökte om försörjningsstöd och som var utförsäkrade eller var sjuka utan ersättning från försäkringskassan. Seminariet lyfter fram förhållanden som blivit synliga och beskriver hur arbetet fortskrider i Borlänge, Halmstad och Hässleholm samt på riksplanet. Tomas Ahlin, enhetschef, Borlänge kommun, Peter Hansson, enhetschef, Hässleholms kommun, Maija-Liisa Ylikiiskilä, verksamhetsutvecklare, Halmstads kommun, Anders Langemark, utvecklingsledare, Halmstads kommun. B 2 Femminutersmodellen Femminutersmodellen är ett arbetssätt som bidrar till att skapa struktur i handläggningen av ekonomiskt bistånd och som inkluderar förändringsarbete i handläggningen. Seminariehållarna presenterar hur de arbetar för att klienterna själva ska äga sin förändringsprocess genom delaktighet. Femminutersmodellen har för seminariehållarna blivit ytterligare ett verktyg för kommunikation och motivationsarbete. Jasmin Löf, socialsekreterare, Salvador Rincon, socialsekreterare och Jens Löf, socialsekreterare, Uppsala kommun. B 3 A vara arbetslös är ju så tröstlöst tråkigt, så det är inte klokt Kvalitativ utvärdering (2010) av två projekt avseende arbetslivsinriktad rehabilitering. Utvärderingen har ett tydligt brukarperspektiv och i seminariet belyses de förhållanden som deltagarna har lyft fram som betydelsefulla för deras väg tillbaka till arbetslivet. Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar län. B 4 Den gyllene medelvägen I Kristianstad finns en specialiserad psykiatritjänst inom Arbete och Välfärdsförvaltningen. Tjänsten innehas av en socionom och förutsätter samarbete med psykiatrin. Målgruppen är personer med psykisk ohälsa. Seminariet belyser arbetssättet och de teorier, lagar, värderingar och metoder som det utgår ifrån. Det handlar ibland om en balansgång. Jennie Salmén, socialsekreterare, Kristianstads kommun. Diskussionshörna kl Passa på att diskutera, debattera med kollegor från andra kommuner. Max tio deltagare. B 5 Det räcker väl med socialsekreterare, eller? I Linköping bedrivs ett multimodalt teamarbete kring försörjningsstödstagare. I diskussionshörnan vill Linköping diskutera vilken effekt teamarbetet har för individen och för samarbetet med andra instanser. Helena Paulsson, verksamhetschef, Linköpings kommun.

6 C Välj seminarium eller diskussionshörna Seminarier kl C 1 Försörjningsstöd mer än ekonomi En jämförande studie med fokus på resultat och kostnadsutveckling avseende ekonomiskt bistånd genomfördes 2011 mellan tre stadsdelar i Stockholm. Tre begrepp identifi erades i studien. Det var effektivitet, kontroll och stöd i det sociala arbetet. Bland annat framkom att avgörande faktor för kostnaderna inte är tid per ärende, utan istället de förutsättningar som socialsekreterare ges för att utreda och bedöma behov. Studien presenteras och framgångsfaktorer för arbetet diskuteras. Lisa Wallin, socialsekreterare och Ida Stridsberg, socialsekreterare, Farsta stadsdelsförvaltning. C 2 Team Utreda Team Utredas uppdrag är att utreda den mest effektiva vägen till egen försörjning. Personerna i programmet träffar de professioner som ingår i teamet och bedömningar görs av aktivitets- och arbetsförmåga. Det handlar om att stärka självkänsla och skapa motivation till förändring med fokus på friskvård och coaching, där personens hela livssituation tas i beaktande. Metoderna som används har grund i forskning och arbetet följs av ett forskningsprojekt för att evidensbasera arbetssättet. Helena Paulsson, verksamhetschef, Linköpings kommun. C 3 Rä insats för den som är sjuk och har försörjningsstöd Borlänge var en av tre kommuner som deltog i kartläggningen, Gör rätt från dag ett, avseende de personer som ansökte om försörjningsstöd och som var utförsäkrade eller var sjuka utan ersättning från försäkringskassan. I seminariet presenteras hur socialtjänsten och försäkringskassan tillsammans arbetar riktat till gruppen; personer som är sjuka och har försörjningsstöd. Jessica Diakakis, socialsekreterare och Ellen Carlsson, personlig handläggare, Borlänge kommun. C 4 Försörjningsstöd, bränsle åt e spelberoende? Projektet Kunskapskällan spelberoende har till uppgift att öka socialsekreterares och socialbidragshandläggares kompetens i att upptäcka spelberoende i ett tidigt skede. I seminariet presenteras hur spelberoende hanteras inom socialbidragsverksamheten och hur man kan förebygga att försörjningsstöd bidrar till att fi nansiera spelberoende. Mona Bakhshipoor, socialsekreterare och projektledare och Hero Ramazanali, socialsekreterare och projektledare, Uppsala kommun. Diskussionshörna kl Passa på att diskutera, debattera med kollegor från andra kommuner. Max tio deltagare. C 5 Är det möjligt a driva/utveckla en försörjningsenhet llsammans med brukare? Nynäshamn vill passa på tillfället att med kollegor från övriga Sverige diskutera möjligheten att i partnerskap med en brukarförening driva/utveckla delar av verksamheten; Arbete och försörjning. Anne Gustavsson, KBT-konsulent, Malin Sjödin, rehab-konsulent, Nynäshamns kommun.

7 Välj seminarium eller diskussionshörna Seminarier kl D D 1 Dialog om Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd Kommunernas synpunkter och idéer är viktiga för den fortsatta utvecklingen av de Öppna jämförelserna. Socialstyrelsen bjuder därför in till dialog kring frågor om vad som är god kvalitet för den enskilde och vad som är viktigast att jämföra. Seminariet är ett tillfälle för frågor och diskussion. Anette Agenmark, utredare och Kristina Eriksson, utredare, Socialstyrelsen. D 2 Fem steg ll kneg I seminariet presenteras ett utvecklingsarbete utifrån Supported Employment och Customized Employment (SE/CE) vid arbetsenheten i Lund. Det handlar om att underlätta för de mottagare av försörjningsstöd som saknar arbete att få tillträde till arbetsmarknaden. Tonvikt läggs vid att lösningarna ska vara långsiktiga. Jessica Keding, enhetschef och Sven Svantesson, enhetschef, samt Ion Penescu arbetsmarknadskonsulent, Lunds kommun. D 3 Brukarinflytande från utanförskap ll medbestämmande I seminariet beskriver socialsekreterare och brukarkonsulenter det pågående utvecklingsarbetet för ökat brukarinfl ytande inom enheten Arbete och försörjning. Det handlar om att utveckla strukturer för att ta tillvara klienternas synpunkter. Ett brukarråd fi nns knutet till enheten och diskussion pågår om att driva delar av enheten som partnerskap med en brukarförening. Anne Gustavsson, KBT-konsulent, Malin Sjödin, rehab-konsulent, Nynäshamns kommun. D 4 Vad händer med projekt när eldsjälen slutar? I seminariet belyses vikten av att göra intresse- och riskanalyser med strukturer för förankringsprocesser och ansvarsfrågor i de samverkande organisationerna, redan innan ett projekt påbörjas. Beskrivning av hur ett projekts erfarenheter kan leda till en lyckad implementering i samverkande organisationer. Pirjo Termonen, socialsekreterare och Marie-Louise Lindbladh, arbetsförmedlare, Lunds kommun. Diskussionshörna kl Passa på att diskutera, debattera med kollegor från andra kommuner. Max tio deltagare. D 5 Hur vet vi a arbetet inom försörjningsstöd håller hög kvalitet? I Västervik bedrivs utvecklingsarbetet inom området försörjningsstöd på flera fronter. Den fråga som Västervik vill diskutera är vad som är kvalitet utifrån klientens, handläggarens och arbetsgivarens perspektiv. Hur har ni defi nierat vad som är kvalitet och ur vilket eller vilka perspektiv? Elisabeth Johansson, bitr. arbetsmarknadschef och Lena Ljunggren Tångsten, socialsekreterare, Västerviks kommun.

8 Anmälan och praktisk information Tid och plats Anmälan Hotell Betalning Informa on Den 8 9 maj 2012, KalmarSalen Konferens & Evenemang. Adress: Skeppsbrogatan 49, Kalmar. Tfn Anmälan görs senast den 21 mars på vår webbplats: Anmälan är bindande. Får du förhinder kan platsen överlåtas till en kollega. Bekräftelse på anmälan skickas från vår samarbetspartner Konferenskonsult AB. Bokning av hotell kan göras i samband med konferensanmälan på webbplatsen. Konferenskonsult Berit Rudolfsson har reserverat rum på olika hotell i Kalmar. Hotellen ligger centralt och har gångavstånd till KalmarSalen. Om du vill boka hotell själv så hittar du hotell och vandrarhem på Kalmar kommuns hemsida: Avgift för konferensen är kr (exklusive moms) för båda dagarna. I avgiften ingår lunch dag två, samt fi ka båda dagarna. Avgift för kvällsarrangemanget tillkommer och är 295 kr (exkl moms). Kostnad för logi ingår inte. Konferensavgiften faktureras av Fokus Kalmar län efter konferensen. Eventuell hotellkostnad faktureras av Konferenskonsult AB och ska vara betald före konferensstart. Om du undrar över något är du välkommen att ringa eller maila Programansvariga: Agnetha Hammerin, tfn , mobil och Lilly Karlsson mobil , Fokus Kalmar län. Administrationsansvariga: Agneta Persson och Mona Wikland tfn respektive. tfn , Fokus Kalmar län. Konferenskonsult: Berit Rudolfsson, tfn , mobil Inbjudan, program, kartor mm fi nns på vår webbplats. Eventuella ändringar i programmet kommer även att fi nnas där. Efter konferensen skickar vi dig en länk för utvärdering som vi hoppas att du har möjlighet att besvara. Arrangör Fokus Kalmar län, Box 75, Kalmar. Tfn , Fax Vi fi nns på Facebook. Fokus Kalmar län Box Kalmar Besök: Nygatan 34 Tel: Fax: E-post:

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Välfärd Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog om välfärdsfrågor inom vård och omsorg med lokal, regional nationell

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun,

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete 12-13 november 2013 Stockholmsmässan Bland talarna: Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Stina

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten!

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten! Framtidens /MAR Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2009 TALARE FRÅN Bitte Fritzon Ann-Kristin Olsson Åke Härstedt 2learn Susanne Wallin Pettersson Carina Yngvesson Berit Forsberg Östersund

Läs mer