Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1"

Transkript

1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1

2 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan vinstintressen. Omsorgen om miljön och människors hälsa är vår drivkraft. Vi har bidragit till att säl, havsörn och pilgrimsfalk inte längre är utrotningshotade i Sverige. Vi värnar om den biologiska mångfalden och arbetar för att stoppa klimatförändringar, försurning, övergödning, spridningen av skadliga kemikalier och mycket annat. Men det räcker inte att skydda naturen i reservat eller stoppa enskilda förorenare. Den totala miljöbelastningen måste minska. Företag som miljöanpassar sin verksamhet och sina produkter och tjänster är mycket viktiga i det arbetet. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke och ett av våra verktyg för att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Bra Miljöval ställer höga miljökrav på de produkter som får märkas. Tack vare Bra Miljöval har hundratals produkter gjorts om och miljöanpassats. Märkningen har lett till konkreta resultat. Till exempel har märkningen Bra Miljöval nästan helt fått bort den miljöskadliga tensiden LAS från svenska tvättmedel. Ett annat exempel är att el märkt med Bra Miljöval har ställt krav på vattenflödet genom vattenkraftverk och därmed ökat det biologiska livet i älvsträckorna. För biobränsleeldade kraftvärmeverk har kraven på att askan återförs till naturen slutit kretsloppet. Bra Miljöval är en del av Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligt arbete. Nätverket Handla Miljövänligt består av aktiva medlemmar som bland annat genomför kampanjen Miljövänliga Veckan varje år. Tack vare kampanjen blir sortimentet i de flesta livsmedelsbutiker allt mer miljöanpassat. I konsumenternas ögon är märkningen Bra Miljöval en trovärdig signal. För licenstagaren ger märkningen konkurrensfördelar. I dag finns kriterier för Bra Miljöval för följande varor och tjänster: Värmeenergi Fjärrkyla Elenergi Bränsle Godstransporter Persontransporter Livsmedelsbutik Textil Kemiska produkter Småhus- och bilförsäkring 2

3 Innehåll Förord... 4 Syfte... 5 Kriteriernas omfattning Grundkriterier Miljöledningsarbete Beräkning av utsläpp Krav på cykel med elassistans Krav på moped Sociala krav Miljöinformation till kunder Krav Begränsad klimatpåverkan Energieffektivitet Begränsad klimatpåverkan från bränslen och el Begränsad klimatpåverkan från fossila bränslen Inköp av energieffektiva däck Krav Frisk luft Avgaser Minskat slitage på vägbanan från däck Krav Giftfri miljö Tvätt av fordon Minskat antal transporter valbara krav Definitioner Källhänvisning Bilaga A Excel miljöprestanda och schablonvärden

4 Förord Budtransporter märkta med Bra Miljöval är ett av Naturskyddsföreningens verktyg för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart transportsystem. Det här är 2015 års miljökriterier för budtransporter. I dessa fastställer Naturskyddsföreningen hur Budtransporter ska utföras för att kunna märkas med Bra Miljöval. Lastbilstrafiken ökade med 29 procent mellan 1990 och Men trafiken med lätt lastbil har ökat med hela 120 procent sedan 1990, varav knappt 80 procent av ökningen har skett sedan år 2000, dock med lägre ökningstakt sedan Nästan lika mycket har växthusgasutsläppen från dessa fordon ökat sedan dess (75 procent år ). Sedan 2011 har dock utsläppen minskat något. Enligt regering och riksdag ska fordonsflottan vara fossiloberoende till 2030 och utsläppen av koldioxid vara noll till år Den nuvarande utvecklingen stöder dock inte detta. Enligt Trafikverkets prognos (årtal) kommer lastbilstrafiken öka med 37 procent mellan 2010 och 2030 och knappt 97 procent av de lätta lastbilar som nyregistreras idag drivs med diesel. 2 Ny teknik som energieffektivisering, förnybar energi och elektrifiering samt redan beslutade styrmedel som krav på minst 10 procent förnybar energi inom transportsektorn, räcker, enligt Transportstyrelsen, inte för att nå målen. Det krävs en utveckling mot ett mer transportsnålt samhälle. 3 Vår vision med dessa kriterier är att bidra till minskad energianvändning och lägre utsläpp från budtransporter inom Sverige. Vi vill även bidra till en bättre miljö för människor och djur att vistas i. I denna version av kriterierna förändras kraven från att enbart ställa krav på andel icke förnybar energi till att ställa krav på energieffektivitet oavsett vilket bränsle fordonet drivs med. Vidare ställs dessutom krav på utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) för hela livscykeln samt att max 10% av bränslet som används får vara fossilt. Kraven på utsläpp skärps och det ställs även krav på dubbfria däck. För transportmedel som drivs av el ökar kravet på andel el märkt med Bra Miljöval. I kriterierna ställs även krav på ökad kännedom om bränslets ursprung och spårbarhet. Att som konsument eller företag välja Budtransport märkt med Bra Miljöval bidrar till lägre klimatpåverkan, renare luft, trevligare miljö och att transportsystemet effektiviseras. Samtidigt behöver vi minska behovet av transporter genom var och ens inköpsbeslut. 1 PM Vägtrafikens utsläpp , Trafikverket https://www.transportstyrelsen.se/global/press/pm%20v%c3%a4gtrafikens%20utsl%c3%a4pp% pdf 2 PM Vägtrafikens utsläpp , Trafikverket. Sida 16, tabell 2 Utsläpp av växthusgaser från vägtransportsektorn i Sverige, miljoner ton. (år 2011: 1,69 milj. ton) 3 https://www.transportstyrelsen.se/global/press/pm%20v%c3%a4gtrafikens%20utsl%c3%a4pp% pdf. (år 2000: 0,96 milj. ton, år 2013: 1,61 milj. ton) 4

5 Syfte Syftet med dessa kriterier är att bidra till: Begränsad klimatpåverkan 4 Minskad resursanvändning Frisk luft Giftfri miljö Den övergripande målsättningen med kriterierna är ett mer effektivt transportsystem där cykel, el och fordon drivna med förnybara bränslen är en självklarhet. Kriteriernas omfattning Kriterierna gäller från X- 01 tills nästa version träder i kraft, tidigast X- 01. Den som vill märka en tjänst med Bra Miljöval måste uppfylla samtliga krav som anges i detta kriteriedokument, licensvillkoren samt upprätta ett licensavtal med Naturskyddsföreningen. Det som kan märkas med Bra Miljöval är transporttjänsten, det vill säga den förflyttning av gods som görs med fordonet eller fordonen. Kraven ska uppfyllas som ett snittvärde för hela den fordonsflotta som används för den tjänst som omfattas av licensen. Kraven är satta per fordonskilometer, vilket innebär att transporttjänster som utförs med tyngre fordon har svårt att klara dessa kriterier för budtransporter. Licenstagare som enbart kör budtransporter med cykel (utan elassistans) ska uppfylla följande kriterier: 1.1 Miljöledningsarbete 1.2 Beräkning av utsläpp 1.5 Sociala krav 1.6 Miljöinformation till kunder Om cykel med elassistans används i transporttjänsten ska även följande kriterier uppfyllas: 1.3 Krav på cykel med elassistans 2.2 c) Begränsad klimatpåverkan från bränslen och el 4 Naturskyddsföreningens anser att de svenska klimatutsläppen ska vara nära noll samt att energianvändningen ska vara halverad senast år

6 1. Grundkriterier Följande krav ska uppfyllas av alla licenstagare: 1.1 Miljöledningsarbete Ert företag ska ha ett miljöledningsarbete för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet. Arbetet ska omfatta den verksamhet som utför transporterna, inklusive underleverantörer, och ska minst inkludera följande delar: en implementerad miljöpolicy som är fastställd av företagsledningen, där företaget åtar sig att kontinuerligt förbättra sin miljöprestanda. uppsatta miljömål för att minska miljöbelastningen baserade på miljöaspekter som är betydande för verksamheten; t ex mål för energi, utsläpp av växthusgaser och kemikalieanvändning. en handlingsplan och rutiner för hur företaget kontinuerligt arbetar med att ständigt förbättra miljöprestandan för verksamheten, exempelvis: utbildning i sparsam körning med kontinuerlig uppföljning av alla förare för upprätthållande av sparsam körstil ruttplaneringssystem/ruttoptimeringssystem hur företaget följer upp däckens lufttryck för minskad bränsleåtgång miljömärkta produkter används vid fordonstvätt och fordonsvård. rutiner för att säkerställa att alla miljölagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs rutiner och metoder för att kriterierna i detta dokument efterlevs rutiner och metoder för kommunikation och redovisning av det egna miljöarbetet Verifiering: exempelvis genom ISO certifikat eller miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas. Om ni saknar liknande verifikat krävs att ni redovisar miljöpolicy, miljömål, betydande miljöaspekter samt handlingsplan till Naturskyddsföreningen. Motivering: Ett bra miljöledningssystem kännetecknas av att det bland annat bidrar till begränsning och förebyggande av miljöpåverkan, till ständig förbättring av miljöprestandan och att ekonomiskt resursslöseri undviks. 1.2 Beräkning av utsläpp Ni fyller i och beräknar alla värden i Bilaga A (Exceldokument). Där finns även instruktioner för hur värdena ska tas fram. I Bilaga A sker beräkningarna med Naturskyddsföreningens schablonvärden och enligt SS- EN 16258: Krav på cykel med elassistans Om cykel med elassistans används i transporttjänsten får motorns kontinuerliga märkeffekt vara högst 250 watt. Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och den får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim. 5 Verifiering: stickprovskontroll. Motivering: För att en cykel med elassistans ska definieras som en cykel ska detta krav uppfyllas. 1.4 Krav på moped Endast moped driven med elmotor får användas inom den miljömärkta transporttjänsten. Verifiering: Vilka fordon som används inom den miljömärkta transporttjänsten redovisas i Bilaga A. 5 Transportstyrelsen om Cykel med elassistans: En cykel med tramp- eller vevanordning och elassistans räknas som cykel om den är konstruerad på följande sätt: Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra det lättare att trampa i uppförsbackar och i stark motvind. Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim Motorns kontinuerliga märkeffekt får vara högst 250 watt. Om en cykel med elassistans avviker från dessa krav kommer fordonet inte längre anses vara cykel, utan kommer tillhöra något annat fordonsslag med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik. 6

7 Motivering: Kravet ställs då både två- och fyrtaktsmotorer och ger upphov till stora miljö- och hälsofarliga utsläpp. De medför även buller i närmiljön. 1.5 Sociala krav Företag med anställda förare ska ha kollektivavtal eller arbeta enligt de principer som omfattas av kollektivavtal. Företag som anlitar underleverantörer ska i avtalen med dessa reglera så att underleverantörer omfattas av samma principer som omfattas av kollektivavtal. Verifiering: Kopia på kollektivavtal mellan företaget och de anställda alternativt motsvarande giltiga principer 6. Vid anlitande av underleverantörer ska kopia på avtal mellan det licensägande företaget och underleverantör lämnas. Stickprov kan komma att göras. Motivering: Arbetsförhållandena i branschen kan tidvis vara pressade. Kollektivavtal eller motsvarande är ett sätt att reglera detta. 1.6 Miljöinformation till kunder a) Marknadsföring av den miljömärkta tjänsten På er hemsida ska ni informera om vad det innebär att er transporttjänst är märkt med Bra Miljöval. Det ska tydligt framgå hur kundens val påverkar hur ni utför tjänsten. Om kunden köper transporttjänst genom en annan kanal än via er hemsida ska kunden där informeras om den miljömärkta transporttjänsten och vilken nyttan är med denna. Goda exempel eller mallar för hur informationen kan utformas kan ni få från Naturskyddsföreningen. Verifiering: Naturskyddsföreningen genomför löpande stickprov. Motivering: För att påverka kunderna att välja transporttjänst märkt med Bra Miljöval behöver kunden förstå miljönyttan med att välja detta alternativ då fler alternativ finns i företagets utbud. Informationen kan även vara en del i företagets marknadsföring för att locka till sig fler kunder som annars hade valt en annan leverantör. b) Kundstyrning för färre akuta transporter Ni ska optimera transporterna genom att styra kunderna mot flexibla upphämtnings- och leveranstider så att inte extra fordon behöver sättas in på grund av akuta utkörningar eller på grund av att ett fordon är fullt. Det kan ni t ex göra via: Prisstyrning - frakten blir dyrare ju snabbare frakt kunden vill ha Via övriga system och rutiner, (lämna gärna förslag på fler alternativ) Verifiering: Ni visar hur ni arbetar för att öka er flexibilitet i leveranstiden genom system, rutiner och information till kund och hur detta har (eller hur ni uppskattar att det har) påverkat antalet kilometer er fordonsflotta kört. Motivering: Genom denna styrning får transportören en ökad frihet att optimera sina transporter och undvika akuta transporter. Färre akuta utkörningar gör det möjligt att samlasta, öka fyllnadsgraden och på så sätt minska miljöpåverkan. Detta krav ger också möjlighet till att sprida goda exempel. 6 Inom till exempel kooperativa företagsformer 7

8 2. Krav Begränsad klimatpåverkan För att bidra till att uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan ställer vi krav på: 2.1 Energieffektivitet a) Den totala mängden energi (Tank- to- Wheel) som används för att köra fordonen får inte överstiga 1,5 kwh (5,4 MJ) per fordonskilometer. Beräkning ska ske i Bilaga A. Verifiering: Utdrag av mätarställning, alternativt från faktureringssystem, samt bränslekvitton. Motivering till krav: Att hushålla med resurser oavsett om de är förnybara eller fossila är av central betydelse för att skapa ett mer hållbart transportsystem. Syftet med kravet är att styra mot energieffektiva transportslag som tex cykel- och eldrivna transporter. 2.2 Begränsad klimatpåverkan från bränslen och el a) Utsläppen av koldioxidekvivalenter får inte vara högre än 150 gram per fordonskilometer. Bränslets hela livscykel ska tas med i beräkningen (enligt Well- to- Wheel). Beräkning ska ske i Bilaga A. Verifiering av typ av tankat bränsle eller el: Kvitton eller utdrag från bränsleleverantör ska kunna lämnas vid förfrågan. Även avtal/certifikat som visar på att gas är inköpt enligt Grön gas- principen. Motivering till krav: Miljöpåverkan för olika bränslen kan variera kraftigt, därför ska ni använda livscykelvärden för bränslet så att hela klimatpåverkan från det att bränslet tas fram tills det används i fordonet. b) Av den totala mängden bränsle ni använder får max 10 procent vara av fossilt ursprung (enligt Tank- to- Wheel). Beräkning ska ske i Bilaga A. Verifiering av typ av tankat bränsle eller el: kvitton eller utdrag från bränsleleverantör ska kunna lämnas vid förfrågan. Även avtal/certifikat som visar på att gas är inköpt enligt Grön gas- principen. Motivering till krav: Detta krav reglerar att mindre fordon med lägre förbrukning per fordonskm inte kan köras på en större andel fossilt bränsle än vad större fordon kan. Kravet är även lättare att kommunicera än gram koldioxidekvivalenter. c) 100 procent av all den el fordonen laddas med vid längre stillastående, dvs minst 6 timmar, ska vara märkt med Bra Miljöval. Verifiering: Bifoga intyg från de/det företag elen köps av. Dessa intyg ska minst motsvara de kwh som åtgått vid transporterna som utförts med eldrift. Motivering till krav: El märkt med Bra Miljöval är av förnybart ursprung, dessutom ställs krav på hur elen produceras. Det görs inte vid produktion av övrig ursprungsmärkt förnybar el. d) Ni ska säkerställa att det förnybara bränsle som används för att köra fordonen uppfyller hållbarhetslagen 7 samt att bränslet inte innehåller råvaror från primär palmolja 8. Verifiering: Hållbarhetsbesked samt specifikation från bränsleleverantören på vilken råvara det sålda bränslet innehåller. Motivering till krav: I dessa kriterier, krav 2.2 Begränsad klimatpåverkan från bränslen och el, ställs högre krav på klimatpåverkan än vad som ställs i hållbarhetslagen. Detta krav ställs för att visa bränsleleverantörerna att det finns ett tryck på vilken typ av råvara som används genom att frågan ställs från deras kunder. Kravet ska även bidra till att minska risken att produktionen av råvaran har en negativ effekt på miljön vid framställningen. 7 EU:s direktiv 2009/28/EG, Förnybartdirektivet 8 Med primär palmolja avses olja som utvunnits ur oljepalmens frukter och inte har nyttjats i en annan produkt. 8

9 2.3 Begränsad klimatpåverkan från fossila bränslen Ni får inte använda leverantörer av fossilt bränsle som bevisligen använder okonventionella råvaror (oljesand, tjärsand, skiffergas, skifferolja eller syntetisk olja från kol) i det bränsle som säljs på den svenska marknaden. Från bränsleleverantören ska ni begära ut information om ursprunget på det sålda fossila bränslet. Verifiering: Specificera vilka bränsleleverantörer ni har köpt bränsle av samt begär information av dessa var bränsleråvaran härstammar ifrån. Motivering till krav: Detta krav är främst till för att visa att det finns ett tryck på bränsleleverantörerna på vilken typ av råvara som används genom att frågan ställs från deras kunder. Idag ( ) finns inte dessa råvaror i bränslet men för att säkerställa att licenstagare inte tankar sådant bränsle i framtiden har vi med detta krav. På grund av svårighet att kontrollera ett bränslebolags verksamhet utomlands avgränsas kravet till att gälla för det bränsle som säljs på den svenska marknaden. 2.4 Inköp av energieffektiva däck Vid inköp av däck till fordonen ska följande klasser uppfyllas: Däckklass Energieffektiviseringsklass C1 Sommar (Personbil) B C1 Vinter (Personbil) B C2 Sommar (Lätt lastbil) B C2 Vinter (Lätt lastbil) B Verifiering: Visa att kravet är inför i era rutiner för inköp. Kan även komma att följas upp via stickprov och vid den årliga revisionen i form av tex kvitton. Motivering till krav 9 : Däck svarar för 20 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent. Den 1 november 2012 infördes ny energiklassning på däck till personbil, lastbil och buss. Energimärkningen visar information om energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag samt buller. På EU- nivå förväntas energimärkningen på sikt kunna spara 5 procent av den totala användningen av bränsle till transporter. Lägre bränsleförbrukning bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Energimärkningen visar däckets energiklass på en skala från A till G,. Däck märkta med energiklass A är effektivast, vilket betyder att de har ett lågt rullmotstånd. Läs mer på 3. Krav Frisk luft För att bidra till att uppnå miljömålet Frisk luft ställer vi krav på: 3.1 Avgaser a) Genomsnittlig miljöklass för fordonsflottan ska som lägst vara Euro 5,0 men inget fordon får ha en lägre miljöklass än Euro 4. Beräkning ska ske i Bilaga A. b) Vid köp av fordon som ni ska använda i transporttjänsten ska fordonet som lägst uppfylla kraven för senaste miljöklass. Verifiering av krav a) och b): Beräkning ska ske i Bilaga A, där alla registreringsnummer och respektive miljöklass fylls i. Motivering till krav: Utsläppen från biltrafiken beräknas bidra till flera tusen för tidiga dödsfall per år i Sverige och stort lidande i form av ökade sjukdomsfall och besvär 10. De höga halterna av kvävedioxid orsakas till stor del av den lokala trafikens utsläpp, där en ökad andel dieselfordon utgör ett problem. 11 Miljöklasserna ställer bland annat krav på utsläpp av partiklar, kväveoxider, kvävemonoxid och kolväten upphandling/stall- hallbarhetskrav/kriteriebiblioteket/fordon- och- transport/dack/dack/rullmotstand/#bas 10 och- halsa/halsa/luft/vagtrafikens- utslapp/

10 3.2 Minskat slitage på vägbanan från däck Dubbfria däck (gäller ej cyklar) ska användas om inte transporttjänsten normalt utförs i områden med låg standard när det gäller vinterväghållning. Verifiering: Redovisa vilka riktlinjer/rutiner som tillämpas och hur urval av däck sker, t ex i en inköpspolicy. Stickprov kan även komma att göras. Motivering: Den största källan till lokalt genererade partiklar bedöms vara vägslitage till följd av användning av dubbdäck. Partikelhalterna överskrids framför allt i trånga gaturum och vid hårt trafikerade trafikleder. Slitagepartiklarna är större än partiklarna från förbränning, men de tar sig fortfarande ner i andningsvägarna. Dessa partiklar ger till exempel i större utsträckning luftvägsbesvär hos personer med astma, medan förbränningsgenererade partiklar har mer koppling till hjärt- och kärlsjukdomar Krav Giftfri miljö För att bidra till att uppnå miljömålet Giftfri miljö ska följande krav ska uppfyllas: 4.1 Tvätt av fordon a) Fordonen (gäller ej cyklar) får inte tvättas på annat ställe än i tvätthallar. Dessa tvätthallar ska vara utrustade med slam- och oljeavskiljare, rening av miljöskadliga ämnen samt vattenåtervinning 14. Om Svanen- märkt tvätthall finns där transporttjänsten utförs ska de fordon som används för den märkta transporttjänsten tvättas där 15. Verifiering: Redovisa hur och var tvätt av fordon genomförs. Motivering: Smutsvatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön. Beroende på var man står hamnar tvättvattnet antingen orenat ut i närmaste vattendrag eller så går det med dagvattenledningarna till det kommunala reningsverket. Där kan man inte rena vattnet från alla skadliga ämnen som kommer från fordonstvätten. 16 Med kriterierna vill vi minska de skadliga utsläppen av miljöpåverkande ämnen i avloppsvattnet, minska användandet av farliga kemikalier samt åtgången av vatten. b) Endast sådana rengörings- och avfettningsmedel får användas som är märkta med Bra Miljöval, Svanen eller finns upptagna på Naturskyddsföreningens Kemikaliesvepet 17. Verifiering: Lista över de produkter som används. Stickprov kan komma att göras. Motivering: Kriteriet syftar till att bidrar till att färre miljö- och hälsofarliga kemikalier hamnar i kretsloppet. 5. Minskat antal transporter valbara krav För att minska antalet körda kilometrar med förbränningsmotor samt att undvika överdimensionerade fordon ska minst ett av följande krav uppfyllas: Fler förslag, exempel och tankar önskas i remissrundan! Detta är idéer. a) Minst 20 % av alla fordonskilometrar ska köras med cykel (inkl. cykel med elassistans) Verifiering: genom ifyllande av uppgifterna i Bilaga A. 13 och- halsa/halsa/luft/vagtrafikens- utslapp/ 14 Efterföljande rening kan uteslutas om provtagning visar att mängdkraven i Naturvårdsverkets Branschfaktablad Fordonstvättar, utgåva , och kommunala krav som finns för utsläpp till kommunens avloppsanläggning uppfylls. 15 om tvätthallen rymmer fordonet 16 o- bo/vatten- och- avlopp/dagvatten/tvatta- inte- bilen- pa- gatan/!ut/p/b1/04_sj9q1mzu3ndaynlfqj9cpykssy0xplmnmz0vmafgjzoiddl0clzwmhq383s3dddxdvapc_lx9_e3cdiakioekdhaarwn C- v088nnt9xojciwara9ciq!!/dl4/d5/l2dbisevz0fbis9nqseh/

11 b) Minst 20 % av alla fordonskilometrar köras med eldrivet fordon (inkl. elmoped, elbilar) Verifiering: genom ifyllande av uppgifterna i Bilaga A. c) Lämna gärna fler förslag på krav som bidrar till att minska antalet transporter med förbränningsmotor. Motivering: De fordon som har minst miljöpåverkan används för så hög andel av frakterna som möjligt för att minska miljö- och hälsopåverkan från transporter. a) Andelen cykel är satt till 20 % beroende på resultatet från en studie inom EU som visade att ungefär hälften av alla godstransporter i en genomsnittlig europeisk stad skulle kunna utföras med cykel

12 Definitioner Bil - Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar. 19 Biodrivmedel - Vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställs av biomassa och som används för transportändamål. Enligt Artikel 2, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april Cykel - 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon. 2. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person, b. inrättat för att föras av den åkande, och c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen. 3. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen, b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och c. har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt. 20 Däck C1 Personbil, C2 Lätta lastbilar Energibärare - En energibärare lagrar eller transporterar energi. Några exempel är elektricitet, bensin och diesel. Fordon - En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon. 21 Fordonskilometer - Summan av det antal kilometer varje fordon förflyttar sig. Fordonstyper - Exempel på olika fordonstyper är lätt lastbil, personbil och moped. Fossilt bränsle - Bränsle som tillverkas från icke- förnybara råvaror såsom olja, fossilgas eller kol. Förnybartdirektivet - EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 2009/28/EG gäller sedan 1 januari 2011 ställer krav på markanvändning vid användandet av förnybara drivmedel (msr.se). Grön gas- principen så stor volym ny biogas som tankas i ett system där även naturgas distribueras, ska tillföras systemet. Hållbarhetslagen - För att bränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion, via framställning till slutanvändning, kunna styrkas att hållbarheten är uppfylld. Bakgrunden finns i ett EU- direktiv (Förnybartdirektivet) om främjande av förnybar energi som sätter upp mål och kriterier. Hållbarhetskriterierna som ska uppfyllas för att biodrivmedel eller flytande biobränslen ska anses hållbara omfattar krav om minskade växthusgasutsläpp och särskilda krav på markanvändning. Det finns också krav på fysisk spårbarhet av bränslet vilket innebär att aktörer i hela produktionskedjan har ett ansvar att uppfylla hållbarhetskriterierna och lämna information om hur de gör det, vidare till nästa aktör. 22 Koldioxidekvivalenter - Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser. Anger mängd av en växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan. Lastbil - 1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran. 2. En annan bil som inte är att anse som en personbil eller en buss. Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar Energimyndigheten 23 12

13 Lätt lastbil - En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton. 24 Miljöklasser - för bilar, lastbilar och bussar anger fordonens högsta tillåtna utsläpp av en rad olika luftföroreningar. Miljöklassreglerna reglerar halten av dessa ämnen i avgaserna. [1] Presentation av gränsvärden för de olika klasserna Euro 5: alla nya bilar som säljs från och med den 1 januari 2011 måste uppfylla dessa krav. Euro 6: obligatorisk för alla nya bilar som säljs från och med den 1 september Miljöklass El: gäller bilar som drivs enbart med elektricitet från batterier. Miljöklass Elhybrid: gäller bilar som drivs med både ett flytande bränsle och elektricitet från batterier. Miljöklass Laddhybrid: Gäller för elhybrider som också kan laddas med el utifrån. Moped - Ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i timmen och som har 1. två hjul samt a. om det drivs av en motor som bygger på inre förbränning, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller b. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en effekt av högst 4 kilowatt för kontinuerlig drift, 2. tre hjul samt a. om det drivs av en förbränningsmotor med tändsystem, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, b. om det drivs av någon annan typ av motor som bygger på inre förbränning, denna har en nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller c. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en effekt av högst 4 kilowatt för kontinuerlig drift, eller 3. fyra hjul och en massa utan last på högst 350 kilogram samt a. om det drivs av en förbränningsmotor med tändsystem, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, b. om det drivs av någon annan typ av motor som bygger på inre förbränning, denna har en nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller c. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en effekt av högst 4 kilowatt för kontinuerlig drift. Vid beräkningen av en fyrhjulig mopeds massa ska i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in. Mopeder delas in i klass I och klass II. 25 Moped klass I - En moped som inte hör till klass II. 26 Moped klass II - En moped som är konstruerad för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen och som har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt. 27 Motorcykel - 1. Ett motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en hastighet som överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym som överstiger 50 kubikcentimeter. 2. Ett motorfordon på fyra hjul och med en massa utan last som är högst 400 kilogram eller 550 kilogram om fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15 kilowatt, dock inte moped. Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in. Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar. 28 Motordrivet fordon - Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon. 29 Personbil - En bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen och 1. är inrättad huvudsakligen för personbefordran eller 2. är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone a. fast monterade sittplatser, b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser, c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och d. bord. Personbilar delas in i klass I och klass II. 30 Ruttoptimering - möjligheten att planera och optimera en hel fordonsflotta Ruttplanering att planera och utvärdera enstaka rutter 24 [1]

14 Schablonvärden - Värden som Naturskyddsföreningen fastställt inom olika områden. Kan anges för bränslen, produktionsmetoder, fordon, system etc. Totalvikt Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för. 31 Tung lastbil en lastbil med en totalvikt över 3,5 ton. 32 Tank- to- Wheel - Avser utsläpp vid förbränning från tanken till hjulen. Well- to- Wheel - Avser utsläpp vid produktion av bränslet + utsläpp vid förbränning i fordonet. Källhänvisning Bilaga A Excel miljöprestanda och schablonvärden Under utveckling

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter (Lättgods) Kriterier 2016:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter (Lättgods) Kriterier 2016:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budtransporter (Lättgods) Kriterier 2016:1 Bra Miljöval Naturskyddsföreningens miljömärkning Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vägtrafikdefinitioner; SFS 2001:559 Utkom från trycket den 3 juli 2001 utfärdad den 14 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 De beteckningar som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner; SFS 2015:793 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Godkännande och marknadskontroll av fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Godkännande och marknadskontroll av fordon. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Godkännande och marknadskontroll av fordon Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 september 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Persontransporter Kriterier 2011:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Persontransporter Kriterier 2011:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Kriterier 2011:1 1 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Budtransporter Ansökan 2016

Budtransporter Ansökan 2016 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budtransporter Ansökan 2016 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Tjänst. Ansökan skickas

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik)

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) Fossilfri fordonstrafik erfarenheter och utmaningar (erfaringer og utfordringer) Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) hakan.johansson@trafikverket.se

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Persontransporter Godstransporter

Persontransporter Godstransporter Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Godstransporter Resultat från revision 2013 Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke och ett av föreningens verktyg för att driva på utvecklingen

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Energianvändning (TWh) Minskande utsläpp från lastbilstrafiken Positivt Utsläppen

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket KNEG..? Bildades 2006 med den gemensamma målsättningen att: Halvera utsläppen

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Promemoria. Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet

Promemoria. Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll. Näringsdepartementet Promemoria Två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar godkännande och marknadskontroll Näringsdepartementet 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Författningsförslag...

Läs mer

Godstransporter 2005. Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval

Godstransporter 2005. Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval Godstransporter 2005 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Skickas

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 1998:1262 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:31

Regeringens proposition 2015/16:31 Regeringens proposition 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon Prop. 2015/16:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Sven-Erik

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 46 Nr 46 LANDSKAPSFÖRORDNING om fordonsdefinitioner Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Utfärdat i Mariehamn den 25 november 2004 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Du får vad du köper 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Succépusslet Policy Upphandling Uppföljning internt av avrop/inköp Uppföljning externt hos leverantörer Policy 1. Sitt

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet

Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet VAD SKA JAG PRATA OM? Varför miljöanpassa upphandlingen av transporter Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg Miljökriterierna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:95

Regeringens proposition 2000/01:95 Regeringens proposition 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. Prop. 2000/01:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2001 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet)

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Persontransporter Godstransporter

Persontransporter Godstransporter Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Godstransporter Resultat från revision 2014 Bra Miljöval 25-åriga historia är byggd på konsumentmakt. Det är just därför Naturskyddsföreningens miljömärkning

Läs mer

Persontransporter. Ansökan 2011. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Persontransporter. Ansökan 2011. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Ansökan 2011 Denna handling tillsammans med Bilaga A är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Fossilfria godstransporter idag och i morgon. Urban Wästljung Public and Environmental Affairs

Fossilfria godstransporter idag och i morgon. Urban Wästljung Public and Environmental Affairs Fossilfria godstransporter idag och i morgon Urban Wästljung Public and Environmental Affairs Tanktransportdagarna 2015 Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603); SFS 1998:1261 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 utfärdad den 17 september 1998. Regeringen föreskriver att 2, 7,

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

För att nå målen i FFF. Byt transportslag Byt bränsle/drivmedel Byt vanor (energisnål transportplanering för samhälle och medborgare)

För att nå målen i FFF. Byt transportslag Byt bränsle/drivmedel Byt vanor (energisnål transportplanering för samhälle och medborgare) För att nå målen i FFF Byt transportslag Byt bränsle/drivmedel Byt vanor (energisnål transportplanering för samhälle och medborgare) Behov av nya åtgärder och styrmedel Vägtrafikens användning av fossil

Läs mer

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Energimyndigheten Enheten för hållbara bränslen Sebastian Carbonari Bakgrund (1) Ny förordning om övervakning och rapportering från och med

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2015-02-26 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Fortsatt minskning av utsläppen

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; VVFS 2006:44 Utkom från trycket den 11 maj 2006

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Tre kommersiellt tillgängliga biodrivmedel Etanol Biodiesel

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Begränsad klimatpåverkan Vi kan inte förhindra att klimatet förändras Däremot

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Informationsmaterial om hållbarhetsbesked. Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, september 2015

Informationsmaterial om hållbarhetsbesked. Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, september 2015 PM Informationsmaterial om hållbarhetsbesked Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, september 2015 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har Ecoplan haft i uppdrag att i

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Tydliga ambitioner från regeringen Sverige ska vara ett av de första

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö Nordic Road Safety AB 2017-09-06 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL 2030 3 SVERIGES KLIMATMÅL 3 TRAFIKVERKETS

Läs mer

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH MILJÖAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-12-03 pm BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN Vi föreslår ett schabloniserat sätt att kvantifiera biodrivmedelsbilars klimatpåverkan i relation

Läs mer

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle Vilka krav ställer det på infrastrukturplaneringen och samhällsbyggandet? Om Trafikverkets klimatscenario med fokus på möjligheter i samspelet mellan kommuner,

Läs mer

Arbetet med en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Arbetet med en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Arbetet med en fossilfri transportsektor i Sverige Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika scenarier

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Nya fordon, beteenden och trafikregler i närmiljön. Niclas Nilsson, utredare Transportstyrelsen

Nya fordon, beteenden och trafikregler i närmiljön. Niclas Nilsson, utredare Transportstyrelsen Nya fordon, beteenden och trafikregler i närmiljön Niclas Nilsson, utredare Transportstyrelsen niclas.nilsson@transportstyrelsen.se 010-49 55 731 Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp-

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon.

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon. Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga Tjänsteutlåtande Dnr 2015-8376 Sida 1 (8) 2015-06-02 Handläggare Per Erik Österlund Telefon: 08-508 28 819 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-16

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Transporternas prognosticerade framtida emissioner. Svenska luftvårdsförbundet 20 oktober Martin Juneholm Nationell samordnare luftkvalitet

Transporternas prognosticerade framtida emissioner. Svenska luftvårdsförbundet 20 oktober Martin Juneholm Nationell samordnare luftkvalitet Transporternas prognosticerade framtida emissioner Svenska luftvårdsförbundet 20 oktober 2016 Martin Juneholm Nationell samordnare luftkvalitet Regeringens förutsättningar Trafikverket har i uppdrag att

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer