Kravspecifikation. Upphandling 2012 IT-Konsulttjänster NLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation. Upphandling 2012 IT-Konsulttjänster NLL"

Transkript

1 (20) Kravspecifikation 2012 IT-Konsulttjänster NLL Innehållsförteckning sidnr. 1 ALLMÄN INFORMATION Viktiga aspekter i konsultens roll vid arbete hos Norrbottens läns landsting Norrbottens läns landstings IT-miljö... 4 Tekniska förutsättningar...4 Verktyg m.m KRAV OCH KRITERIER Gemensamma krav för ramavtalsområde A, B och C Generellt Definition av kompetensnivåer Uppföljning och statistik Kvalitetssystem/kvalitetsplan Kvalitetsarbete hos anbudsgivaren Kvalitetssäkring i uppdrag Samverkan Kompetensöverföring Underleverantörer Kontaktpersoner Möten Språk Säkerhet/sekretess Företagsöverlåtelser m.m Antal konsulter tillgängliga för beställaren Gällande gränsvärden för Leverantörskategori 1, 2, 3: Ramavtalsområde A: Ledning, styrning och strategi Allmänt Projektledare Systemarkitekt Verksamhetsarkitekt Typ av konsulttjänst Kompetensnivåer Erfarenhet och genomförda uppdrag Inställelsetid Referenser Resurser Ramavtalsområde B: Verksamhetsutveckling, systemförvaltning och systemutveckling Allmänt Verksamhetsutvecklare Systemutvecklare Processutvecklare Testare Typ av konsulttjänst Kompetensnivåer Erfarenhet och genomförda uppdrag Inställelsetid Referenser Resurser Ramavtalsområde C: Infrastruktur... 16

2 (20) Allmänt Nätverk och kommunikation Operativsystem Integration Lagring och backup IT-säkerhet Typ av konsulttjänst Kompetensnivåer Erfarenhet och genomförda uppdrag Inställelsetid Referenser Resurser Pris Allmänt Övertid Ramavtalsområde A Ramavtalsområde B Ramavtalsområde C Prisförändring Kommersiella villkor... 20

3 (20) 1 Allmän information 1.1 Viktiga aspekter i konsultens roll vid arbete hos Norrbottens läns landsting 1. Verksamhetsnytta IT-verksamheten ska vara kostnadseffektiv och ge nytta för våra berörda verksamheter. 2. Standardiserad IT-miljö för att kunna arbeta så kostnadseffektivt som möjligt, har vi en standardiserad IT-miljö, vilken beskrivs i kapitel Kvalitet kvalitet är viktigt i Norrbottens läns landsting och arbetet ska alltid utföras med ett kvalitetsfokus. (Se även avsnitten ). 4. Säkerhet I Norrbottens läns landstings verksamhet ingår hantering av sekretessbelagda och andra konfidentiella uppgifter varför det är av stor vikt att leverantören och eventuella underleverantörer har god förståelse för detta och agerar i enlighet med Norrbottens läns landstings krav härvidlag.

4 (20) 1.2 Norrbottens läns landstings IT-miljö Tekniska förutsättningar Den tekniska miljön är stor och komplex med över 300 Windowsservrar och ca 40 Unixservrar (vi har ca klienter). Miljön utvecklas hela tiden genom införande av nya system och uppgraderingar av befintliga. Några viktiga komponenter är vårdsystemet VAS med tillhörande integrerade system. VAS är utvecklat i Progress medan många av de mindre applikationerna är utvecklade i Visual Basic med SQL-server som databas. Som webbplattform används EPI-server och Microsofts standardmiljöer. Även Microsoft SharePoint är en del av miljön och kommer succesivt att användas för olika typer av tillämpningar. Serverparken är till största del HP-baserad. Operativsystem på serversidan är HP- UX, Linux, Windows Server 2003/ servrar är virtualiserade i VMWare och strävan är att virtualisera ytterligare. På klientsidan används för närvarande Windows XP Professional respektive Office En migrering till Windows 7 och Office 2010 pågår. Mailplattformen har nyligen uppgraderats till Exchange Server 2010 med Outlook 2010 som klient. Active Directory, SCCM, RIS och WISE är andra beståndsdelar i klientmiljön. På kommunikationssidan används TCP/IP och övervakning av nät/servrar/applikationer sker med HP Operations Manager, HP SIM och Network Node Manager. Biztalk används för elektroniska remisser/svar och som messagebroker mellan olika system. Samtliga IT-system inklusive lagring är centraliserade till Sunderby sjukhus. IPtelefoni med central växel är infört i hela länet och trådlöst nätverk byggs på de fem sjukhusen med täckning och kapacitet för data och trådlös IP-telefoni. Nätverk och IP-telefoni är idag helt baserat på Ciscos produkter. Verktyg m.m. Designverktyg Utvecklingsverktyg Katalogtjänster Programmeringsspråk Webbserver Databashanterare Operativsystem Data Warehouse Ärendehantering Microsoft Visio. Progress, Visual Studio.net, Biztalk, Amtrix. LDAP, Active Directory. Java, C, C++, C#, Visual Basic, ASP. Internet Information Server. Apache Tomcat. Progress, SQL Server, MySQL, Oracle, Informix. HP-UX, Red Hat Linux, Windows 2003/2008/XP/Windows 7. Business Objects. Medusa.

5 (20) 2 Krav och kriterier 2.1 Gemensamma krav för ramavtalsområde A, B och C Generellt en omfattar resurskonsulttjänster och uppdragskonsulttjänster. Resurskonsulttjänster innebär att konsulttjänsten förstärker Norrbottens läns landsting i arbeten som drivs av Norrbottens läns landsting. Konsultens roll kan antingen vara att tillföra kompetens som Norrbottens läns landsting inte har tillgång till eller att konsulten är en ren resursförstärkning. Uppdragskonsulttjänster innebär att leverantörens konsulter, ibland tillsammans med andra konsulter eller personal från Norrbottens läns landsting ingår i, eller leder projekt. Resultatet ska vara väl definierat så att leveranskontroll kan utföras vid del- och/eller slutleverans. Att utveckla en viss programvara eller funktion är ett exempel på uppdragskonsulttjänst vilken kan specificeras i förväg och kontrolleras vid leverans. Uppdragskonsulttjänsten kan i många fall utformas så att ett fast pris överenskoms för att uppnå specificerade resultat eller mål Definition av kompetensnivåer Nivåbeskrivningarna är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av en individs kompetens inom aktuellt kompetensområde ska den kompetensnivå som passar bäst väljas (se nedan). Kompetensnivå 1 Kunskap har utbildning inom området, viss svårighetsgrad Erfarenhet 1-3 år som konsult inom aktuellt område, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag Ledning kräver arbetsledning Självständighet kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter. Kompetensnivå 2 Kunskap hög kompetens inom området Erfarenhet 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Ledning tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp Självständighet kan arbeta självständigt. Kompetensnivå 3 Kunskap mycket hög kompetens inom området eller hög generalistkompetens. Erfarenhet har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Ledning har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning.

6 (20) Självständighet mycket stor Uppföljning och statistik Leverantören skall vid påkallande från landstinget skicka underlag med statistikuppgifter till Landstingets upphandlingsenhet. Dessa ska innehålla specificerade uppgifter på tidigare genomförda uppdrag Kvalitetssystem/kvalitetsplan Anbudsgivaren skall arbeta efter ett kvalitetssystem för konsulttjänster, antingen i form av en ISO-certifiering eller i form av ett eget dokumenterat kvalitetssystem. Bifoga en redovisning av den egna kvalitetssäkringen av verksamheten. Följande skall framgå: Kvalitetspolicy Ansvarig person Senaste uppdatering av styrande dokument En beskrivning av metoder som används för att fortlöpande verifiera och validera organisationens processers/tjänsters prestanda så att de motsvarar kundernas behov och krav Kvalitetsarbete hos anbudsgivaren Anbudsgivaren skall kortfattat beskriva sitt kvalitetsarbete utifrån följande parametrar: Metodik Utbildning av egna konsulter Dokumentationsmetoder Kvalitetssäkring i uppdrag Anbudsgivaren skall ha rutiner för att följa upp och säkerställa kvaliteten i sina levererade konsulttjänster. Anbudsgivaren skall ha ett systemetiskt angreppssätt för kvalitetssäkring. Kvalitetsarbetet bör innefatta: En dokumenterad metod för kvalitetssäkring. Beskriv hur Ni kvalitetssäkrar uppdrag med avseende på: Kvalitetsförfarande innan uppdrag påbörjas Kvalitetsförfarande under pågående uppdrag Kvalitetsförfarande efter avslutat uppdrag.

7 (20) Samverkan Anbudsgivaren bör ha en modell för att följa upp kundtillfredsställelse och erfarenhet för att etablera och vidmakthålla samverkan med landstinget. Beskriv modellen för uppföljning av enskild konsults prestation i projekt Beskriv hur kundrelationer och kundtillfredsställelse säkerställs Kompetensöverföring Anbudsgivaren bör ha ett system för att överföra kompetens till mottagarorganisationen som en del av sina levererade konsulttjänster. Beskriv och motivera anbudsgivarens angreppssätt för kompetensöverföring till kund Används en dokumenterad metod för kompetensöverföring Underleverantörer Samtliga underleverantörer som kan komma att användas för genomförandet av uppdragen skall anges i bilaga till anbudet. I förteckningen anges: företagsnamn, organisationsnummer, adress. Om underleverantörer finns med i avtalet, skall dessa omfattas av ramavtalsleverantörens kvalitetssäkrings-, samverkans- och kompetensöverföringsprocess. I de fall underleverantör anlitas, ska överenskommelse göras med Länsteknik Kontaktpersoner Anbudsgivaren skall ange följande personer med namn, telefonnummer samt e-postadress: Avtalsansvarig Kundansvarig. Vid utbyte av någon av dessa personer skall leverantören omgående och skriftligen meddela Norrbottens läns landstings kontaktperson Möten Möten mellan Norrbottens läns landsting och leverantören skall ske i Luleå, om inte annat överenskommes, och vardera parten står för sina kostnader.

8 (20) Språk Erbjudna konsulter skall ha goda kunskaper i svenska såväl muntligt som skriftligt. All kommunikation mellan leverantören och Norrbottens läns landsting skall i både muntlig och skriftlig form ske på svenska Säkerhet/sekretess Konsult kan komma att användas för uppdrag inom samhällsviktig verksamhet där särskilda verksamhetskrav ställs på konsulten. Anbudsgivaren skall förbinda sig att skriftligen godkänna landstingets sekretessregler för berörda konsulter Företagsöverlåtelser m.m. Om en ramavtalsleverantör blir uppköpt, går samman med annan leverantör, byter namn eller på annat sätt ändrar sin ursprungliga företagsbildning skall detta omedelbart meddelas skriftligt till Norrbottens läns landstings kontaktperson på Länsteknik, Sunderby sjukhus i Luleå. Norrbottens läns landsting beslutar i varje enskilt fall om befintligt ramavtal kan överföras till den nya företagsbildningen Antal konsulter tillgängliga för beställaren Anbudsgivaren skall i Excelfilen Anbudsformulär, i någon av flikarna Resurser kategori 1, Resurser kategori 2 eller Resurser kategori 3 redovisa det antal konsulter och kompetensnivåer 1-3 (nivåer) som finns tillgängliga för Beställaren. För ramavtalsområde respektive underordnade kompetenser skall Anbudsgivaren uppfylla redovisade gränsvärden för tillgängliga konsulter för att kvalificera sig till någon av de tre Leverantörskategorierna 1, 2 och 3. För Leverantörskategori 3 är minimigränsen att en (1) konsult anges per ramavtalsområde/kompetensområde för någon av kompetenserna. Svaren skall anges i form av ett heltal per cell (talet ett (1) eller högre), en konsult motsvarar antalet ett (1). Svar med intervall, decimaltal, cirka, villkorade svar, förklaringar, hänvisningar till andra celler, eller andra oprecisa svar är således inte tillåtet. De celler som innehåller svar av denna typ kommer att betraktas som ofullständiga svar och strykas i anbudet.

9 (20) Gällande gränsvärden för Leverantörskategori 1, 2, 3: När Anbudsgivaren fyller i fälten/cellerna i Anbudsformulär, flikarna Resurser kategori 1, Resurser kategori 2 eller Resurser kategori 3 med tillgängliga konsulter inom respektive Nivå sker en automatisk beräkning och man ser i rutan Status om antalskravet uppfylls. Generellt för kolumnen med rubrik Status i Anbudsformulär, flikarna Resurser kategori 1, Resurser kategori 2 och Resurser kategori 3 gäller att: - En Anbudsgivares anbud inom Leverantörskategori 1 förkastas om de sammanlagda angivna minimivärden för samtliga ramavtalsområden ej uppnås. - En Anbudsgivares anbud inom Leverantörskategori 2 förkastas om de sammanlagda angivna minimivärdena för respektive ramavtalsområde/ ramavtalsområden ej uppnås. - En Anbudsgivares anbud inom Leverantörskategori 3 förkastas för de kompetenser som de sammanlagda angivna minimivärdena för respektive kompetens ej uppnås. Observera att fält/celler i Anbudsformulär, flikarna Resurser kategori 1, Resurser kategori 2 och Resurser kategori 3 under rubrik Summa förblir rödmarkerad i de fall Beställarens krav på gränsvärden ej uppnås. Vid uppnått gränsvärde blir cellerna i denna kolumn grönmarkerade.

10 (20) 2.2 Ramavtalsområde A: Ledning, styrning och strategi Allmänt I detta avsnitt beskrivs kravprofilen inom kompetensområdet ledning, styrning och strategi. I avsnitt beskrivs definitionen på de olika kompetensnivåerna som Norrbottens läns landsting använder. För detta ramavtalsområde är endast konsulter från kompetensnivå 2 och kompetensnivå 3 aktuella för avrop. Exempel på uppdrag som kan komma i fråga är: Strategifrågor, projektledning, planering och uppföljning, operativ ledning etc. Leverantören ska följa landstingets projektmodell Projektledare Leder och ansvarar för ett i tid och omfattning avgränsat uppdrag. I arbetet ingår bl. a. att utarbeta projektmål och tidplaner, genomföra bemanningsplaner, ansvara för operativ ledning av projektets deltagare samt ansvara för fördelning och prioritering av resurser och arbete. Vidare ingår även dialog med och samordning av beställare, användare och andra intressenter samt uppföljning och rapportering. Önskvärt är att projektledaren har goda kunskaper i Norrbottens läns landstings projektmodell, ProjektIL Systemarkitekt Systemarkitekten är ansvarig för att slutresultatet motsvarar ställda krav. Systemarkitekten är med från början i projekten och föreslår vilken struktur samt teknik den tänkta lösningen ska ha. Analyserna omsätts i specifikationer för hur tjänster och system ska utformas. Systemarkitekten kommunicerar ut de lösningar man kommit fram till och är ett stöd för övriga systemutvecklingsroller Verksamhetsarkitekt Verksamhetsarkitekten arbetar på en strategisk och organisationsövergripande nivå och strukturerar verksamhetens processer, information, roller och resurser. Konsulten ska snabbt kunna sätta sig in i den verksamhet som ska utredas och ska kunna driva förändringsarbete. Verksamhetsarkitekten underhåller den nuvarande verksamhetsarkitekturen och planerar för hur organisationen tar sig till det framtida läget. Kräver analytisk förmåga, god kunskap om den modelleringsteknik som används av Norrbottens läns landsting och erfarenhet av kostnads/nyttoanalys. Kommunikation är en mycket viktig del i ansvaret.

11 (20) Typ av konsulttjänst Leverantören skall inom ramavtalsområde A, ledning, styrning och strategi kunna leverera såväl resurskonsulttjänst som uppdragskonsulttjänst Kompetensnivåer För ramavtalsområdet Ledning och styrning skall kompetensnivåer enligt avsnitt för konsulter användas Erfarenhet och genomförda uppdrag För ramavtalsområdet, beskriv företagets erfarenheter/uppdrag som har genomförts Inställelsetid Ange inställelsetiden i antal dagar för erbjudna konsulter vid brådskande behov. Anbudsgivaren bör kunna erbjuda en inställelsetid på högst 6 kalenderdagar från begäran. Med inställelsetid menas tiden från avrop till dess att konsulten finns tillgänglig på plats hos Norrbottens läns landsting vid Länsteknik, Sunderby sjukhus i Luleå och kan påbörja uppdraget på heltid. Redogör för hur angiven högsta inställelsetid säkerställs under avtalsperioden Referenser Referensuppdrag enligt bifogade referensuppdragsmallar: Anbudsgivare i leverantörskategori 1 eller 2 skall ange två referenser (pågående eller genomförda under de senaste två åren) inom ramavtalsområde A med aktuella kontaktuppgifter (företag, kontaktperson, telefon, e-post-adress). Ange också de konsulter som har genomfört uppdragen. Anbudsgivare i leverantörskategori 3 skall ange minimum en referens enligt ovan. Angivna referenser skall avse de konsulter som kommer att erbjudas Norrbottens läns landsting. Per referensuppdrag skall referenten redogöra för utförandet i bifogad referensmall som skall medsändas anbudet signerad av referenten. Anbudets referenser kvalificeras. Kvalificeringen består i en kontroll av att referensuppdragen levererats. Landstinget förbehåller sig rätten att använda referenser inom den egna organisationen.

12 (20) Resurser Anbudsgivaren skall i bilaga Anbudsformulär, i någon av flikarna Resurser kategori 1, Resurser kategori 2 eller Resurser kategori 3 tabell A, ange totalt antalet tillgängliga IT-konsulter till offererad högsta timkostnad. Tabellen avser aktuella siffror vid anbudstillfället. I avsnitt beskrivs de kompetenser som avses inom varje kompetensområde och i avsnitt Norrbottens läns landstings definition av respektive kompetensnivå. Se även avsnitt Konsulter som uppfyller kraven för flera kompetenser kan förekomma flera gånger i svarsmallen. Anbudsgivaren bör kunna erbjuda bred kompetens d.v.s. fler resurser än i Anbudsformuläret angivna min gränsvärden inom alla kompetensområden och kompetensnivåer.

13 (20) 2.3 Ramavtalsområde B: Verksamhetsutveckling, systemförvaltning och systemutveckling Allmänt I detta avsnitt beskrivs kravprofilen inom kompetensområdet verksamhetsutveckling, systemförvaltning och systemutveckling. I avsnitt beskrivs definitionen på de olika kompetensnivåerna som Norrbottens läns landsting använder. Exempel på uppdrag är: Utredningar, förstudier, behovsanalyser, kravanalyser, programmering etc Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklaren leder kravarbetet genom att analysera och strukturera de problem som ska lösas med systemet eller delsystemet och vilka krav detta ställer. För att få reda på detta måste verksamhetsutvecklaren samarbeta med användarna av systemet. Det är en fördel att också ha kunskaper om verksamheten och/eller aktuellt system. Verksamhetsutvecklaren har kompetens för att omsätta användarkrav till en realiserbar struktur och utreda vilka metoder och verktyg som skall användas för insamling, bearbetning och användning av uppgifter i informations- och IT-system. Avser både specifikation av funktion och design. Utarbetar riktlinjer och programförutsättningar och systembeskrivning utifrån beställarens kravbeskrivning. Ansvarar för att framtagen systemteknisk lösning är förankrad i de krav som ställs på utveckling, förvaltning och drift Systemutvecklare Systemutvecklaren ansvarar för konstruktion, utformning och programmering av dataprogram i landstingets utvecklingsmiljö. (Se även avsnitt 1.2.1). Exempel på efterfrågad kompetens kan vara konfigurations- och versionshantering, databasdesign och användargränssnittsdesign Processutvecklare Arbetar med processmodellering, analys, utveckling och målformulering av processer. Kunnig inom olika processutvecklingsmetoder.

14 (20) Testare Arbetar med tester av de nyutvecklade systemen före driftsättning. Testaren utvärderar testresultat och har god kännedom om Systemet/Applikationen som ska provas Test, testverktyg och metoder Utvecklingsplattform Typ av konsulttjänst Leverantören skall inom ramavtalsområde B, verksamhetsutveckling, systemförvaltning och systemutveckling kunna leverera såväl uppdragskonsulttjänst som resurskonsulttjänst Kompetensnivåer För ramavtalsområdet verksamhetsutveckling, systemförvaltning och systemutveckling skall kompetensnivåer enligt avsnitt för konsulter användas Erfarenhet och genomförda uppdrag För ramavtalsområdet, beskriv företagets erfarenheter/uppdrag som har genomförts Inställelsetid Ange inställelsetiden i antal dagar för erbjudna konsulter vid brådskande behov. Anbudsgivaren bör kunna erbjuda en inställelsetid på högst 6 kalenderdagar från begäran. Med inställelsetid menas tiden från avrop till dess att konsulten finns tillgänglig på plats hos Norrbottens läns landsting vid Länsteknik, Sunderby sjukhus i Luleå och kan påbörja uppdraget på heltid. Redogör för hur angiven högsta inställelsetid säkerställs under avtalsperioden.

15 (20) Referenser Referensuppdrag enligt bifogade referensuppdragsmallar: Anbudsgivare i leverantörskategori 1 eller 2 skall ange två referenser (pågående eller genomförda under de senaste två åren) inom ramavtalsområde B med aktuella kontaktuppgifter (företag, kontaktperson, telefon, e-post-adress). Ange också de konsulter som har genomfört uppdragen. Anbudsgivare i leverantörskategori 3 skall ange minimum en referens enligt ovan. Angivna referenser skall avse de konsulter som kommer att erbjudas Norrbottens läns landsting. Per referensuppdrag skall referenten redogöra för utförandet i bifogad referensmall som skall medsändas anbudet signerad av referenten. Anbudets referenser kvalificeras. Kvalificeringen består i en kontroll av att referensuppdragen levererats. Landstinget förbehåller sig rätten att använda referenser inom den egna organisationen Resurser Anbudsgivaren skall i bilaga Anbudsformulär i någon av flikarna Resurser kategori 1, Resurser kategori 2 eller Resurser kategori 3 tabell B ange totalt antalet tillgängliga IT-konsulter som klarar angivna inställelsetider till offererad högsta timkostnad. Tabellen avser aktuella siffror vid anbudstillfället. I avsnitt beskrivs de kompetenser som avses inom varje kompetensområde och i avsnitt Norrbottens läns landstings definition av respektive kompetensnivå. Se även avsnitt Konsulter som uppfyller kraven för flera kompetenser kan förekomma flera gånger i svarsmallen. Anbudsgivaren bör kunna erbjuda bred kompetens d.v.s. fler resurser än i Anbudsformuläret angivna min gränsvärden inom alla kompetensområden och kompetensnivåer.

16 (20) 2.4 Ramavtalsområde C: Infrastruktur Allmänt I detta avsnitt beskrivs kravprofilen inom kompetensområdet Infrastruktur. I avsnitt beskrivs definitionen på de olika kompetensnivåerna som Norrbottens läns landsting använder. Avser arbete som specialist inom något infrastrukturområde eller med integration inom infrastrukturområdet. Med infrastruktur avses den grundläggande tekniska plattformen som är en förutsättning för andra tillämpningar (applikationer). Infrastruktur avser inte komponenter på högre nivå i värdekedjan, t ex ekonomisystem, diariesystem, och kontorsprogramvaror. Se även Norrbottens läns landstings IT-miljö, avsnitt Nätverk och kommunikation Kompetens inom områdena nätverk och kommunikation. Har god kunskap om TCP/IP, router och switchteknik, WLAN, integrering av data/telefoni, nätverkslösningar och nätövervakning Operativsystem Systemtekniker med kompetens inom operativsystem och nätoperativ Integration Innehar kompetens inom området integration. Med integration avses program som länkar samman eller integrerar annan programvara som exempelvis databashanterare, transaktionshanterare, meddelandehantering, Web Services, och SHS-lösningar Lagring och backup Kompetens inom området lagring och backup IT-säkerhet Kompetens inom området IT-säkerhet. Utvecklar och inför framtagna tekniska säkerhetslösningar inom områden som t ex; behörighetskontrollsystem, digitala signaturer, logghantering, säkerhetsanalyser, brandväggar och antiviruslösningar Typ av konsulttjänst Leverantören skall inom ramavtalsområde C, infrastruktur kunna leverera såväl resurskonsulttjänst som uppdragskonsulttjänst.

17 (20) Kompetensnivåer För ramavtalsområdet Infrastruktur skall kompetensnivåer enligt avsnitt för konsulter användas Erfarenhet och genomförda uppdrag För ramavtalsområdet, beskriv företagets erfarenheter/uppdrag som har genomförts Inställelsetid Ange inställelsetiden i antal dagar för erbjudna konsulter vid brådskande behov. Anbudsgivaren bör kunna erbjuda en inställelsetid på högst 6 kalenderdagar från begäran. Med inställelsetid menas tiden från avrop till dess att konsulten finns tillgänglig på plats hos Norrbottens läns landsting vid Länsteknik, Sunderby sjukhus i Luleå och kan påbörja uppdraget på heltid. Redogör för hur angiven högsta inställelsetid säkerställs under avtalsperioden Referenser Referensuppdrag enligt bifogade referensuppdragsmallar: Anbudsgivaren i leverantörskategori 1 eller 2 skall ange två referenser (pågående eller genomförda under de senaste två åren) inom ramavtalsområde C med aktuella kontaktuppgifter (företag, kontaktperson, telefon, e-post-adress). Ange också de konsulter som har genomfört uppdragen. Anbudsgivare i leverantörskategori 3 skall ange minimum en referens enligt ovan. Angivna referenser skall avse de konsulter som kommer att erbjudas Norrbottens läns landsting. Per referensuppdrag skall referenten redogöra för utförandet i bifogad referensmall som skall medsändas anbudet signerad av referenten. Anbudets referenser kvalificeras. Kvalificeringen består i en kontroll av att referensuppdragen levererats. Landstinget förbehåller sig rätten att använda referenser inom den egna organisationen.

18 (20) Resurser Anbudsgivaren skall i bilaga Anbudsformulär i någon av flikarna Resurser kategori 1, Resurser kategori 2 eller Resurser kategori 3 tabell C ange totalt antalet tillgängliga IT-konsulter som klarar angivna inställelsetider till offererad högsta timkostnad. Tabellen avser aktuella siffror vid anbudstillfället. I avsnitt beskrivs de kompetenser som avses inom varje kompetensområde och i avsnitt Norrbottens läns landstings definition av respektive kompetensnivå. Se även avsnitt Konsulter som uppfyller kraven för flera kompetenser kan förekomma flera gånger i svarsmallen. Anbudsgivaren bör kunna erbjuda bred kompetens d.v.s. fler resurser än i Anbudsformuläret angivna min gränsvärden inom alla kompetensområden och kompetensnivåer.

19 (20) 2.5 Pris Allmänt Leverantören skall redovisa förbrukad tid på följande sätt: Projekt Konsult Arbetstid (start, slut) Information om utfört arbete. Om leverantören tillämpar så kallad minsta debiterbara tid så skall denna tid ej överstiga 0,5 timme och endast gälla vid arbete på plats hos Norrbottens läns landsting. Vid övriga tillfällen får inte minsta debiterbara tid tillämpas. Uppdragen kommer normalt att genomföras vardagar Om konsulten väljer att genomföra arbetet på annan tid utgår ingen extra ersättning. Samtliga priser skall redovisas i prisbilaga, bilaga 2 och anges i svenska kronor exklusive moms. Faktureringsavgift eller motsvarande avgifter accepteras ej. Omkostnader för genomförandet av uppdraget, resor till och från Norrbottens läns landsting i Luleå skall ingå i offererade priser Övertid Med övertid menas tid som ej är kontrakterad. I det fall övertiden överstiger 20 timmar/månad utgår för den överskjutande delen en extra ersättning på 50 % av normal timtaxa. All övertid skall vara skriftligen beordrad av Norrbottens läns landstings kontaktperson Ramavtalsområde A Anbudsgivare i leverantörskategori 1 eller 2 skall i bilaga Anbudsformulär fliken Pris IT-konsulttjänster ange priser för alla kompetenser och kompetensnivåer. För anbudsgivare i leverantörskategori 3 skall priser fyllas i för samtliga kompetensnivåer för offererad kompetens. Angivna priser är ett takpris och får inte överskridas under avtalsperioden Ramavtalsområde B Anbudsgivare i leverantörskategori 1 eller 2 skall i bilaga Anbudsformulär fliken Pris IT-konsulttjänster ange priser för alla kompetenser och kompetensnivåer. För anbudsgivare i leverantörskategori 3 skall priser fyllas i för samtliga kompetensnivåer för offererad kompetens. Angivna priser är ett takpris och får inte överskridas under avtalsperioden.

20 (20) Ramavtalsområde C Anbudsgivare i leverantörskategori 1 eller 2 skall i bilaga Anbudsformulär fliken Pris IT-konsulttjänster ange priser för alla kompetenser och kompetensnivåer. För anbudsgivare i leverantörskategori 3 skall priser fyllas i för samtliga kompetensnivåer för offererad kompetens. Angivna priser är ett takpris och får inte överskridas under avtalsperioden Prisförändring Offererade priser skall gälla under minst 12 månader från avtalsdatum. Därefter kan priserna årligen justeras i enlighet med nedanstående villkor. Avtalspart får, vid ett tillfälle per år, begära prisjustering baserad på förändring av Statistiska Centralbyråns senast gällande IT-konsultindex. Index för kvartal 3, 2011 är 150,7. Prisjusteringsöverenskommelsen skall upprättas skriftligt och träda i kraft tidigast en månad efter undertecknandet och gälla i minst 12 månader innan ny justering får ske. 2.6 Kommersiella villkor Kommersiella villkor för denna upphandling framgår av bifogat avtalsutkast, bilaga 1. Avtalsutkastet skall accepteras i sin helhet. 2. Anbudet skall vara bindande i 6 månader efter anbudstidens utgång.

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet Länsteknik Sida 1 (6) 1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet 1.1.1 Syfte Många system som upphandlas av olika enheter inom Norrbottens läns landsting, t

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av IT-tjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av IT-tjänster INBJUDAN UPPHANDLING Sida 1(6) Handläggare Lars I Eriksson 023-77 70 68 lars-ingvar.eriksson@regiondalarna.se Datum 2015-11-06 Diarienummer RD 2012/101 Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara Fråga/Svar 1 Fråga: I anbudsinbjudan skriver ni att ni har för avsikt att teckna avtal med (3) leverantörer. Kan ni förtydliga er gällande detta? Ska en leverantör leverera alla tillverkare eller ska en

Läs mer

Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster

Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster Avrop med förnyad konkurrensutsättning från E- förvaltningsstödjande tjänster 2010 Datum 2013-02-01 Dnr/Ref. KS 2013/0148 STADSKONTORET Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter 1/24 Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter Anbudsgivarens namn: Fullständigt namn 1 Redovisning av personella resurser Denna bilaga används för redovisning av konsulter enligt Administrativa föreskrifter

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Bilaga 2. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Kompetensspecifikation 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid.

Bilaga 2. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Kompetensspecifikation 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. Bilaga 2 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Kompetensspecifikation 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (7) 1 Klassningsmodell Kompetensklassningsmodellen är en matris i två dimensioner

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

1 Fråga: Hej! Ni skriver att: Svar: Hej! Ni ska skicka in referensuppdrag för alla tre beskrivna uppdragen. Med vänlig hälsning. 2 Fråga: Hej!

1 Fråga: Hej! Ni skriver att: Svar: Hej! Ni ska skicka in referensuppdrag för alla tre beskrivna uppdragen. Med vänlig hälsning. 2 Fråga: Hej! Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Ni skriver att: Anbudsgivaren ska ha genomfört minst tre (3) likvärdiga uppdrag under de senaste tre (3) åren som till karaktär och omfattning motsvarar den tjänst som nu upphandlas.

Läs mer

Kravspecifikation IT-drift, helhetsansvar

Kravspecifikation IT-drift, helhetsansvar 1 Sammanfattning Detta dokument beskriver Sametingets krav för sin framtida IT-driftmiljö. Kraven är ställda utifrån Sametingets nuvarande och framtida behov av en säker och stabil driftmiljö för Sametingets

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Kompetensklassning. Gällande IT-konsulttjänster

Kompetensklassning. Gällande IT-konsulttjänster Kompetensklassning Gällande Innehåll Kompetensklassning av konsulttjänster 4 Tillämpning och begrepp vid avrop 4 Definition av kompetensområden 4 Anbuds-/kompetensområden 4 Kompetensområde - Användbarhet

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att upphandla en konsultmäklare skiljer sig från att upphandla konsulter på traditionellt vis. Normalt tittar man på konsulternas kompetens men här måste

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Metodstöd till kategoristyrt inköp

RAMAVTALSUTKAST Köp av Metodstöd till kategoristyrt inköp FMV-2562-13 1(11) RAMAVTALSUTKAST Köp av Metodstöd till kategoristyrt inköp Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk ( FMV ) org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Ramavtal för manuell röjning och avverkning i naturskyddade områden och andra naturvårdsobjekt

ANBUDSFORMULÄR Ramavtal för manuell röjning och avverkning i naturskyddade områden och andra naturvårdsobjekt 1(9) Bilaga 1 Diarienummer 512-7640-2013 ANBUDSFORMULÄR Ramavtal för manuell röjning och avverkning i naturskyddade områden och andra naturvårdsobjekt Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende 1 (6) Anvisningar: Anbudet ska lämnas på detta formulär eller ställas upp med samma rubriker och innehåll. Anbud som lämnas på detta formulär

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Bilaga 3: Svarsformulär

Bilaga 3: Svarsformulär 1 Bilaga 3: Svarsformulär Bifogas anbudet för (företagets firmanamn) Allmänna uppgifter Anbud Härmed erbjuder vi oss att genomföra uppdrag i enlighet med det förfrågningsunderlag som gäller för rubricerad

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Request for Information (RFI) avseende systemstöd för dokument- och ärendehantering. Dnr. 2015/0513. Handläggare: Mattias Hermansson

Request for Information (RFI) avseende systemstöd för dokument- och ärendehantering. Dnr. 2015/0513. Handläggare: Mattias Hermansson Request for Information (RFI) avseende systemstöd för dokument- och ärendehantering Dnr. 2015/0513 Handläggare: Mattias Hermansson 2 (11) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 OM ÖSTGÖTATRAFIKEN... 3

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid.

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. Bilaga 1 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Krav för kvalificering 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (5) Kvalificering av leverantör Kvalificering avser säkerställa att leverantör

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handläggare: Peter Carlberg Sidan: 1 (38) Datum Sista anbudsdag 2007-09-06 Projektnummer VHS 6-0097-451217 Anbudets giltighet 2008-03-31 Diarienummer 52-0097-2006 Upphandlingsform Förenklad upphandling

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag KOMMUNIKATIONSMYNDIGHETEN PTS Förfrågningsunderlag Upphandling av konsulttjänster för utvecklingsuppdrag av systemstöd för obeställbara brev Dnr. 11-1944 2011-03-03 Innehåll 1. Om PTS... 4 2. Bakgrund...

Läs mer

Systemutvecklare.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign

Systemutvecklare.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign Rodolfo Weisser.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign Översikt Rodolfo har mycket lång erfarenhet av systemutveckling i C# och på Microsoftplattformen och har god kunskap om Visual Studio

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+

HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+ Datablad HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+ HP konfigurations- och distributionstjänster Fördelar med tjänsten Du får problemfri migration till Windows 10-miljön

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement)

Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement) PM 2009:55 RI (Dnr 317-211/2009) Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande 1.

Läs mer

Systemanalys och arkitektur på Tillväxtverket 2012

Systemanalys och arkitektur på Tillväxtverket 2012 Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Avrop Systemanalys och arkitektur på Tillväxtverket 2012 2011-12-13 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 8531-2011-4739 Systemanalys och arkitektur på Tillväxtverket

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer