Request for Information (RFI) avseende systemstöd för dokument- och ärendehantering. Dnr. 2015/0513. Handläggare: Mattias Hermansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Request for Information (RFI) avseende systemstöd för dokument- och ärendehantering. Dnr. 2015/0513. Handläggare: Mattias Hermansson"

Transkript

1 Request for Information (RFI) avseende systemstöd för dokument- och ärendehantering Dnr. 2015/0513 Handläggare: Mattias Hermansson

2 2 (11) Innehållsförteckning 1 INLEDNING OM ÖSTGÖTATRAFIKEN BAKGRUND SYFTE MÅL TEKNISK PLATTFORM IT-strategi och principer för systemstöd Infrastruktur Applikationer Beroenden och pågående förändringar VERKSAMHETSPROCESSER AKTIVITETER SOM ÄR I FOKUS Generell dokumenthantering Avtalshantering Diarieföring Kundärenden Kvalitetsavdrag Olika typer av trafiknära ärenden Förvaltningsärenden ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER INFORMATION BETRÄFFANDE DENNA RFI UPPLÄGG OCH TIDPLAN Tidplan Utskick av RFI Tid för frågor kring RFI Svar på RFI-frågor Demonstrationstillfällen Bilagor: 1. RFI-frågor att besvara 2. Översikt kring nuvarande system Boomerang instruktion och skärmbilder 3. Översikt kring nuvarande system ÄHS system för diarieföring 4. Översikt - applikationslandskap

3 3 (11) 1 Inledning ÖstgötaTrafiken inbjuder härmed till att lämna information avseende systemstöd för dokument- och ärendehantering. Syftet med denna RFI är att genom dialog med systemleverantörer öka den egna förståelsen om de standardlösningar som finns på marknaden, samt hur dessa kan tänkas möta de behov som ÖstgötaTrafiken har. Målet är att genom denna dialog skapa högre precision i den kravställning som kommer att ligga till grund för planerad upphandling av aktuellt systemstöd under Ambitionen är därmed också att underlätta för de leverantörer som önskar lämna anbud på den upphandlingen. Notera att detta är en RFI och ej ett upphandlingsförfarande. 2 Om ÖstgötaTrafiken ÖstgötaTrafikens vision är att vara regionens motor och att möjliggöra ett bra och effektivt resande för våra kunder. Våra viktigaste mål är att ta marknadsandelar från biltrafiken samt vara det naturliga valet vid resor och kunna erbjuda pålitliga och trygga resor. Varje år gör våra kunder ca 28 miljoner resor i vår trafik. Nästan var fjärde östgöte reser med ÖstgötaTrafiken varje månad, vilket gör ÖstgötaTrafiken till Sveriges fjärde största länstrafikbolag. Vi kör mil ett vanligt vinterdygn med sammanlagt turer och 350 fordon på 200 linjer i länets 13 kommuner och trafikerar hållplatser på en dag. ÖstgötaTrafiken ägs av Region Östergötland och har uppdraget att samordna trafiken, allmän respektive särskild kollektivtrafik, inom länet. Detta innebär ett ansvar för upphandling och drift av den allmänna kollektivtrafiken, den färdtjänst som går över kommungränser samt kommunal färdtjänst och skolskjuts för de kommuner som valt att överlåta detta kommunala ansvar. Vi driver även tågtrafik inom länet. All trafik läggs på entreprenad där ÖstgötaTrafiken upphandlar och samordnar kollektivtrafiken, planerar linjer och tidtabeller med buss, tåg och spårvagn och båt samt arbetar med marknadsföring och information kring kollektivtrafiken. I ÖstgötaTrafikens uppdrag ingår också att utgöra ett stöd till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, vars uppgift utförs av trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) i regionen. Detta myndighetsstöd har utökats under ÖstgötaTrafiken har även ett myndighetsuppdrag som innebär att vi representerar Region Östergötland på en tjänstemannanivå. En viktig del i myndighetsstödet är att vara drivande i utvecklingen av hur framtidens kollektivtrafik ska utformas och utföras. Vi hanterar ärenden och remisser som kommit in till Trafik- och Samhällsplaneringsnämnden och tar fram underlag som nämnden behöver för att kunna ta beslut som rör kollektivtrafiken. Dessutom företräder vi myndigheten i kontakten med kommuner, marknadsaktörer, nationella myndigheter, länsstyrelsen och andra läns regionala kollektivtrafikmyndigheter. 3 Bakgrund 3.1 Syfte ÖstgötaTrafiken har behov att stärka sin förmåga vad gäller elektronisk hantering av dokument och ärenden samt modernisera de system i vilka man skapar, delar och hanterar information inom verksamheten. Ett flertal av nuvarande system är idag ålderstigna och där utveckling inte sker längre. Vissa av dessa system kommer därför att avvecklas till förmån för en ny systemlösning. Den slutgiltiga lösningsarkitekturen är inte fastslagen, men ett stort antal av de aktiviteter som sker i

4 4 (11) dagens system kommer att övertas av ett nytt system. Behovet är starkast kring att få till stånd en sammanhållen dokumenthantering, med stöd för de olika typer av aktiviteter och ärenden som finns inom verksamheten. Samtidigt med denna RFI genomförs också en översyn kring hur verksamheten arbetar med sin dokumentstyrning. Resultatet av detta arbete sker parallellt med denna RFI och kommer att ligga som grund för kravställningen i samband med planerad upphandling under Ett nytt systemstöd kommer i det sammanhanget vara en viktig del i ett förändringsarbete. 3.2 Mål Det övergripande målet för ÖstgötaTrafiken är att åstadkomma ett informationsflöde som är öppet, effektivt, säkert och uppfyller lagkraven. Specifikt innebär det att ett framtida systemstöd behöver på flera sätt behöver stödja medarbetarna i deras vardag och utgöra en digital arbetsplats där man hanterar sina dokument, projekt och aktiviteter, söker och delar information på ett sammanhållet sätt samt möjliggör samarbete och informationsdelning med interna och externa aktörer. Den grundläggande funktionaliteten som efterfrågas innefattar stöd för dokumenthantering och diarium samt ärendehantering och workflowhantering. ÖstgötaTrafiken ser också gärna att det standardsystem/tjänst som ska upphandlas tar höjd för framtida utveckling inom e-förvaltning. Lösningen skall kunna hantera dokument och ärenden under hela livscykeln, från att informationen skapas eller inkommer till dess att den ska slutarkiveras eller gallras. Sammantaget ser ÖstgötaTrafiken följande övergripande behov: Ett centraliserat dokumentbibliotek som säkerställer att all dokumentation finns på ett och samma ställe, där sökbarhet och användarvänlighet är viktiga faktorer Att dessa dokument kan hanteras på ett ordnat och enhetligt sätt, med versionshantering och styrning av dokument enligt beslutat regelverk och med iakttagande av de regler som gäller för diarieföring och godkännandeförfarande inom offentlig verksamhet Att ett framtida systemstöd möjliggör en säker plattform för samarbete inom och utom organisationen, med en välutvecklad behörighetsstyrning Stöd för hantering av aktiviteter och ärenden kring en eller flera av de typer som idag hanteras i nuvarande system. Se vidare under 3.5 för ytterligare beskrivning. ÖstgötaTrafiken har för närvarade ett flertal valmöjligheter när det gäller hur och på vilket sätt ovan ska omhändertas. Resultatet av denna RFI ska därför skapa en större förståelse för de möjligheter som finns att tillgodose med hjälp av ett nytt systemstöd och ytterligare ge möjlighet till tydlig kravställning i en kommande upphandling. Några av de viktigaste mer specifika systemfunktionerna som idag finns behov av är: Hitta dokument och ärenden via navigering, filtrering och sök Kunna följa förändringar i dokument Kunna låsa dokument för redigering Få varning när åtgärd ska göras i ett ärende Kunna koppla/referera ärende till annat ärende Kunna dela dokument/samarbeta med externa parter Elektronisk signatur Visa sekretessbelagda dokument och ärenden enbart för behöriga Mallar tillgängliga i Office Hantering av två ärendeserier: o en för bolagets diarieärenden, projekt, samverkansaktiviteter och liknande o en för TSN: s diarium, det s.k. skuggdiariet

5 5 (11) 3.3 Teknisk plattform IT-strategi och principer för systemstöd ÖstgötaTrafikens IT-strategi slår fast att de investeringar som görs ska ha ett nyttoperspektiv och att de satsningar som görs möjliggör såväl innovation som effektivisering för verksamheten. Utifrån beslutad IT-arkitektur strävar vi mot att så långt möjligt välja standardsystem som finns på marknaden samt reducera antalet applikationer som används inom verksamheten Infrastruktur ÖstgötaTrafikens driftorganisation ansvarar för driften av komponenterna nedan. En betydande del av servermiljön är virtualiserad och det förekommer en mängd integrationer mellan olika branschspecifika system. Klientplattform består primärt av en blandning av bärbart och stationärt, men även plattor och telefoner med viss begränsning. Nedan är en sammanställning över de viktigaste IT-komponenterna. Operativsystem: Databashanterare: Windows Server 2012 R2 Microsoft SQL Server E-postsystem: Microsoft Exchange Server 2010 Metakatalog: Webserver: Virtualiseringsplattform: Active Directory Internet Information Server (med EpiServer som webbpublicering) VMWare Applikationer Det finns ett flertal system för hantering av dokument och ärenden. Följande befintliga system är identifierade som intressanta utifrån denna RFI då de helt eller delvis kan komma att ersättas eller påverkas av ett nyanskaffat systemstöd. Se även bilaga 2, bilaga 3 samt bilaga 4 för översikt kring specifika applikationer.

6 6 (11) Systemnamn Huvudsakligt syfte Ska ersättas Kommentar Boomerang Hanterar kundärenden Utgör avtalsregister Hanterar vitesärenden med visst inbyggt processtöd Ja Se bilaga 2 för ett utdrag ur systemet samt beskrivning av flöde/arbetsmoment ÄHS Diarieföring av ÖstgötaTrafikens handlingar Ja Se bilaga 3 för ett utdrag ur systemet. Innehåller även ett urklipp från skuggdiarium CRM Easit BPS Informationssystem kring ÖstgötaTrafikens kunder. (Är i dagsläget endast i planeringsstadiet) Ärendehanteringssystem som hanterar ett flertal typer av ärenden, varav majoriteten är transaktionsintensiva. Exempel på olika ärendetyper som hanteras: skolskjuts, hållplats och interna förvaltningsärenden inkl. IT Nej Eventuellt, delvis Utredning pågår kring omfattning av detta system Beroende på det nya systemets förmåga att möta behoven, så kan en eller flera ärendetyper lyftas ut Adressregister Accessdatabas innehållande adresser som används för utskick. Ja Under utredning var detta bäst omhändertas Debiteringsdatabas Accessbaserat försystem till ekonomisystemet som hanterar transaktioner som ska vidarefaktureras. Mottagaren av leverantörsfaktura registrerar fakturaavsändare, referenser och konteringsinformation. Detta sammanställs i ett underlag till ekonomiavdelningen som registrerar uppgifterna i ekonomisystemet Ja Sannolikt ska detta ersättas, men då av ett annat systemstöd

7 7 (11) Systemnamn Huvudsakligt syfte Ska ersättas Kommentar Microsoft Office 2010 Huvudsaklig kontorsprogramvara Eventuellt Utvärdering gjord kring Office 365. Särskilt intressant att se på vilka integrationsmöjligheter (både befintlig och eventuell molnbaserad Office) som finns med ett nytt system Regionens diarium Intranät Filarea Diariesystem utanför ÖstgötaTrafiken. Tabell 1: Översikt berörda applikationer/programvaror Ärenden skickas till ÖstgötaTrafiken vilket ställer krav på korsreferens mellan de olika diarierna Nyhets- och informationsspridning till den interna organisationen. Används som primär portal när det gäller tillgång till olika typer av publicerade sidor och dokument. Central systemdisk med folderstrukturer som fungerar som dokumentarkiv och lagringsyta för dokument. Används inom avdelningar och olika typer av aktiviteter där information ska delas mellan medarbetarna. Nej Eventuellt, delvis Ja, delvis Det kan finnas synergier i diariehanteringen som ska omhändertas. Särskilt intressant med vilka möjligheter det finns till elektronisk överföring mellan de olika diariesystemen Utifrån de möjligheter som finns i ett nytt system behöver intranätet tydligt inkorporeras när det gäller publicering av dokument Funktionalitet för dokumenthantering, såsom sökning, versionshantering, distribution och delning av dokument är sådant som saknas idag

8 8 (11) Beroenden och pågående förändringar Ett flertal av de system som listats ovan är föremål för separata undersökningar. De listas här eftersom de antas ha betydelse för det slutgiltiga valet av lösning och har bäring på vilken lösning som till slut kommer att upphandlas. Under 2015 har ÖstgötaTrafiken genomfört en utvärdering av Office 365. Ett tänkbart scenario är därför att ett nytt systemstöd, om det är möjligt, integreras med denna programvara Kopplat till ovan, en översyn kring Sharepoint Online har också genomförts, vilket kan ställa krav på olika typer av informationsutbyte med ett nytt systemstöd för dokumenthantering En utredning kring ett nytt CRM-system för ÖstgötaTrafiken pågår, vilket kan påverka kundärenden som idag hanteras inom systemet Boomerang Region Östergötland driver ett projekt kring översyn av nytt systemstöd för diariehantering, vilket kan komma att påverka kravställningen på ÖstgötaTrafikens diarium i och med att man delar information inom ramen för det myndighetsstöd som ingår i ÖstgötaTrafikens uppdrag 3.4 Verksamhetsprocesser ÖstgötaTrafikens huvudprocesser beskrivs enligt Figur 1. Figur 1: Huvudprocesser inom ÖstgötaTrafiken Inom varje huvudprocess finns ett antal delprocesser som utgör de huvudsakliga aktiviteterna för verksamheten, såväl inom lednings, kärn- som stödverksamhet. Generellt kan sägas att samtliga processer har behov av systemstöd när det gäller en sammanhållen dokumenthantering. 3.5 Aktiviteter som är i fokus Inom ÖstgötaTrafiken hanteras ett stort antal aktiviteter och olika typer av ärenden. I dagsläget, vilket beskrivits under så hanteras dessa i olika system. Här nedan följer en generell beskrivning över de viktigaste aktiviteterna som kommer eller kan komma att beröras av ett nytt systemstöd.

9 9 (11) Generell dokumenthantering Inom ÖstgötaTrafiken drivs olika typer av projekt och samordnade aktiviteter där dokument typiskt lagras på central systemdisk. Varje avdelning inom ÖstgötaTrafiken har egna mappar där man samlar viktig dokumentation som berör verksamheten. Även specifika projekt och samordnade aktiviteter skapar mappar där man samlar allt material. Alla typer av dokument lagras och dessa kan vara av mer formell karaktär såsom policies, mötesprotokoll, dokumenterade beslut, olika typer av avtal och regelverk. Här samlas också arbetsdokument och andra typer av dokument av mindre formell karaktär. Flera av dessa dokument är också sådana som inte kan kopplas till ett specifikt eller formellt ärende Avtalshantering ÖstgötaTrafiken lyder under LoU och de upphandlingar som görs sker i enlighet med detta. De avtal som efter upphandling upprättats registreras i systemet Boomerang tillsammans med metadata om avtalsansvarig, leverantör, giltighetstider och innehåll/rubrik på avtalet. Det finns visst workflow-stöd i form av påminnelser som går ut till avtalsansvariga inom ÖstgötaTrafiken. Se bilaga 2 för mer detaljerad beskrivning kring avtalshanteringen i nuvarande systemet Boomerang Diarieföring Ett flertal av de dokument och handlingar som hanteras diarieförs i enlighet med det regelverk som gäller för offentligt ägda verksamheter. Ett diarienummer tas ut av registrator och obligatorisk information registreras, bl.a. ärendetyp (diarieplan), riktning (in/ut), sekretessgrad, handläggare och ärendets innehåll. Se bilaga 3 för en översikt av systemet ÄHS registerbild. I och med ÖstgötaTrafikens myndighetsuppdrag finns också en koppling mot Region Östergötland, där ärenden inkommer från regionen, och då redan är diarieförda hos regionen. Därför upprätthålls ett manuellt register över dessa ärenden fram till dess hanteringen är avslutad. Informationsutbytet mellan ÖstgötaTrafiken och regionen i dessa ärenden sker primärt via mail Kundärenden I det vardagliga arbetet inkommer ett stort antal kundärenden såsom frågor, synpunkter och ärenden som kommer in via de kanaler som ÖstgötaTrafiken använder, såsom telefon, webb, mail och brev. Dessa kategoriseras i typer av ärenden och hanteras inom olika delar av organisationen, beroende på vilket typ av ärende det handlar om. Se bilaga 2 för mer detaljerad beskrivning av hanteringen i nuvarande system Boomerang Kvalitetsavdrag I de avtal som ÖstgötaTrafiken har med de entreprenörer som utför trafiken finns olika typer av viten inbyggda när brister i avtalad kvalitet uppstår. Dessa administreras idag inom ramen för Boomerang, där ärendet registreras och hanteras fram till dess att ärendet avslutas. Entreprenörerna har tillgång till informationen via ett extern gränssnitt, där de kan se en delmängd av ärendet (bl.a. med hänsyn till personuppgiftslagen) och kan agera på den informationen. Se bilaga 2 för mer detaljerad beskrivning av hanteringen i nuvarande system Boomerang.

10 10 (11) Olika typer av trafiknära ärenden I den dagliga driften uppstår ett stort antal ärenden som är direkt kopplade till trafikverksamheten. Några av dessa är: Skolskjutsärenden (ändringar från beställande kommuner) Hållplatsärenden Trafikhändelser Ett flertal av dessa ärenden sker till viss del i områdesspecifika system idag, där en viss hantering sker i systemet Easit BPS Förvaltningsärenden Under dessa typ av ärenden hanteras kontorsservice- och lokalfrågor, IT-ärenden och aktiviteter som utförs av serviceverkstaden. Information registreras i systemet Easit BPS och genererar ett unikt ärendenummer, med information om användare och ärendeinnehåll. En designerad handläggare hanterar och avslutar ärendet och besked går ut till berörda aktörer. Primärt hanteras alla dessa ärendetyper inom systemet Easit BPS. 4 Administrativa bestämmelser 4.1 Information beträffande denna RFI Om det i denna RFI finns oklarheter eller ofullständigheter tar ÖstgötaTrafiken tacksamt emot förslag på förbättring, så att svaren blir så fullständiga som möjligt. ÖstgötaTrafiken erbjuder ingen ersättning för arbete med RFI-svar och insända RFI-svar innebär ingen förtur vid senare upphandling. Även aktörer som väljer att inte delta i denna RFI kommer således att ha möjlighet att delta i den framtida upphandlingen. Eventuella frågor angående denna RFI ställs till 4.2 Upplägg och tidplan Tidplan Följande tidplan gäller för denna RFI: Utskick av RFI Tidsperiod för frågor på RFI Svar på RFI senast oss tillhanda Demonstrationstillfälle Vecka 3-4, 2016 enligt separat schema Eventuella ändringar i tidsplanen publiceras på hemsida samt kommuniceras direkt till de företag som anmält intresse av att delta. Meddela därför gärna om ni har för avsikt att delta i RFI Utskick av RFI Denna RFI publiceras via Dibus samt ÖstgötaTrafikens hemsida Tid för frågor kring RFI De leverantörer som har frågor på denna RFI och dess innehåll har möjlighet att ställa dessa fram till Frågor skickas till

11 11 (11) Svar på RFI-frågor I bilaga 1 återfinns de frågor som ÖstgötaTrafiken har kring den systemlösning leverantören erbjuder. Svaren på dessa frågor sammanställs i bifogat dokument och enligt den struktur som framgår. All dokumentation i detta ärende skall vara på svenska. RFI-svaren ska innehålla: Företagets namn och adress Kontaktperson med e-postadress samt telefon Svar på angivna RFI-frågor Till detta får ni gärna lämna in övriga kommentarer som ni anser skulle vara av betydelse för ett eventuellt framtida avrop. Svaren på RFI mailas in till och ska vara ÖstgötaTrafiken tillhanda senast om inte annat meddelas Demonstrationstillfällen ÖstgötaTrafiken har för avsikt att möjliggöra för deltagande leverantörer att demonstrera sin systemlösning. Dessa tillfällen, som kommer vara tidsatta till 90 min, kommer preliminärt att ske efter årsskiftet, under vecka 3 och 4. Separat tidsbokning sker hos ansvarig handläggare. Maila till för att anmäla intresse. Innehållet i denna demonstration bör fokusera på: Generell dokumenthantering och funktionalitet kopplad till detta Diariehantering och funktionalitet kopplad till detta Ärendehantering och funktionalitet kopplad till detta Att visa ett helt arbetsflöde, från inkommande till avslutat, i systemet, gärna uppdelat på ett enklare samt ett mer komplext case Kort redogörelse kring underliggande teknik Kort redogörelse kring hur administration av systemet sker (förvaltning och systemändringar) Annan funktionalitet eller information som ni, baserat på den information ni fått om vad ÖstgötaTrafiken efterfrågar, kan vara relevant för att öka kunskapen om er systemlösning Linköping, Med vänlig hälsning ÖstgötaTrafiken Mattias Hermansson

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2 DIARIEFÖRINGSHANDBOK 2015-10-29 Version 0.2 1.1 HUR GÖR JAG FÖR ATT DIARIEFÖRA? Malmö högskola använder sedan 1999 ärendehanteringssystemet W3D3 och diarieföringsmodulen. I dagsläget används inga andra

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2016

Förvaltningsplan NyA 2016 Systemförvaltning och systemdrift Föredragande Anders Mobjörk Systemansvarig 010-470 06 38 anders.mobjork@uhr.se BESLUT Diarienummer 4.2.2-1263-2015 Datum 2015-12-04 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Grafisk originalproduktion

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Grafisk originalproduktion SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Grafisk originalproduktion Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får

Läs mer

RFI för nästa generations katalogtjänst. Som inte behöver baseras på en katalogprodukt

RFI för nästa generations katalogtjänst. Som inte behöver baseras på en katalogprodukt RFI för nästa generations katalogtjänst Som inte behöver baseras på en katalogprodukt 1. Syfte med RFI... 3 2. Vad behöver vi er hjälp med?... 3 3. Hur går du tillväga... 4 3.1 Agenda för dialog... 4 4.

Läs mer

Mappstruktur, filnamn och städtips

Mappstruktur, filnamn och städtips Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Dokumentslag: Styrande Datum: 2016-04-26 Dokumenttyp: Anvisning Version: 1.1 Mappstruktur, filnamn och

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster

Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster Avrop med förnyad konkurrensutsättning från E- förvaltningsstödjande tjänster 2010 Datum 2013-02-01 Dnr/Ref. KS 2013/0148 STADSKONTORET Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-20 DNR 9.3-17071/07 SSA 2007:16 Miljöförvaltningen Att: Håkan Andersson HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN Närvarande

Läs mer

Månadsbrev augusti 2015

Månadsbrev augusti 2015 Datum 2015-09-15 Månadsbrev augusti 2015 Många klagar på att det inte har varit någon bra sommar men jag måste säga att det nog har varit en av de bästa semestersomrarna jag haft på länge. Jag gick mer

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23

Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23 Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23 Dokumentnamn Instruktion för e-post Dokumenttyp Instruktion Omfattar Kommunen Dokumentägare Dokumentansvarig Publicering Insidan Fastställd

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187)

Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187) Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187) I Region Östergötland har vi sedan 2012 en regional kollektivtrafikmyndighet, Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Pia Palm Administrativa avdelningen 08-508 267 07 pia.palm@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-06-16 Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Förslag till beslut

Läs mer

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient 1 Vad är eklient? Beställningsautomation Nytta och utmaningar Frågor 2 startade 2012/13 som samarbetsprojekt mellan Region

Läs mer

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2015-08-05 TSN 2015-211 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Kommunstyrelsen i träffade

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av IT-tjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av IT-tjänster INBJUDAN UPPHANDLING Sida 1(6) Handläggare Lars I Eriksson 023-77 70 68 lars-ingvar.eriksson@regiondalarna.se Datum 2015-11-06 Diarienummer RD 2012/101 Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2015 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE OCH ENERGIEFFEKTIVA INKÖP

INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2015 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE OCH ENERGIEFFEKTIVA INKÖP INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2015 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE OCH ENERGIEFFEKTIVA INKÖP Webbinarium 9 december Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-12-11 1 1. Syftet med webbinariet Informera

Läs mer

Kravspecifikation. Hantering av systemdokument

Kravspecifikation. Hantering av systemdokument Kravspecifikation Hantering av systemdokument Av: Ingegerd Gustavsson & Dokumentnr: P0 Utgåva: 2 Datum: 01-05-18 Tillgänglighet: Fri spridning Kravspecifikation Sida 1 (12) Dokumenthistoria Utgåva Beskrivning

Läs mer

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Handläggare: Fredrik Bäckström Tfn: 010-471 30 06 Ärende nr: 2011-3606 Datum: 2011-05-21 Sida 1 (5) Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Bakgrund Movexum är

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 www.cehis.se info@cehis.se Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan koordinerar landstingens

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Knivsta kommuns strategi för e-kommun KS-2011/101

Knivsta kommuns strategi för e-kommun KS-2011/101 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-03-01 Kommunstyrelsen Knivsta kommuns strategi för e-kommun KS-2011/101 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Knivsta

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan Information om filöverföring Innehåll 1 AUTOMATISK ELLER MANUELL FILÖVERFÖRING...3 1.1 MANUELL FILÖVERFÖRING VIA WEBBPLATSEN...3

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken KKV1013, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-04-27 Dnr 225/2011 1 (6) Västtrafik AB Box 405 401 26 Göteborg Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken Beslut Konkurrensverket avskriver

Läs mer

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12 Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Ansvarig nämnd och avgränsning 3 5. Genomförande 4 6. Resultat av granskningen 4 6.1 s organisation och

Läs mer

Sambruk, ÖTP workshop komponentbibliotek. Komponentbaserad IT-miljö för etjänster enligt Sambruks ÖTP. Dick Orrmyr dick.orrmyr@pulsen.

Sambruk, ÖTP workshop komponentbibliotek. Komponentbaserad IT-miljö för etjänster enligt Sambruks ÖTP. Dick Orrmyr dick.orrmyr@pulsen. Komponentbaserad IT-miljö för etjänster enligt Sambruks ÖTP Dick Orrmyr dick.orrmyr@pulsen.se Komponentbaserad IT-miljö för etjänster Mål Att ha formulerat ett konkret projektförslag, som syftar till att

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att upphandla en konsultmäklare skiljer sig från att upphandla konsulter på traditionellt vis. Normalt tittar man på konsulternas kompetens men här måste

Läs mer

ISO 15489 I PRAKTIKEN

ISO 15489 I PRAKTIKEN ISO 15489 I PRAKTIKEN Anki Steen DOKUMENTHANTERINGEN INNEBÄR ATT fastställa riktlinjer och regler fördela ansvar och befogenheter skapa och främja tillämpningen av rutiner och riktlinjer tillhandahålla

Läs mer

Digitalisering av gångvägnät för hela staden PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET

Digitalisering av gångvägnät för hela staden PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Förvaltning: 1 (6) 1. BAKGRUND OCH NULÄGE I projektet e-adept samverkar Stockholms stad med bland annat Post- och telestyrelsen, Vägverket, Banverket, Vinnova och ett antal leverantörsföretag.

Läs mer

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala Kollektivtrafikens uppdrag Kollektivtrafiken ska bidra till hållbar utveckling Långsiktig uthållig ekonomisk tillväxt Social sammanhållen utveckling Hållbar

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-25 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Ny kollektivtrafiklag Enligt

Läs mer

Dokumentnamn Datum Versionsnummer. VIR-vägledning 2015-12-30 2015-12-30 1.0. Vägledning

Dokumentnamn Datum Versionsnummer. VIR-vägledning 2015-12-30 2015-12-30 1.0. Vägledning Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet VIR-VÄGLEDNING Vägledning Att redovisa information enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten för

Läs mer

1 Fråga: Hej! Ni skriver att: Svar: Hej! Ni ska skicka in referensuppdrag för alla tre beskrivna uppdragen. Med vänlig hälsning. 2 Fråga: Hej!

1 Fråga: Hej! Ni skriver att: Svar: Hej! Ni ska skicka in referensuppdrag för alla tre beskrivna uppdragen. Med vänlig hälsning. 2 Fråga: Hej! Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Ni skriver att: Anbudsgivaren ska ha genomfört minst tre (3) likvärdiga uppdrag under de senaste tre (3) åren som till karaktär och omfattning motsvarar den tjänst som nu upphandlas.

Läs mer

Ansökningsinbjudan 2015-04-30 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5. Ansökningsinbjudan. Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160

Ansökningsinbjudan 2015-04-30 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5. Ansökningsinbjudan. Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5 Ansökningsinbjudan Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160 Upphandling av stordatordrift Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1 Allmän orientering...3 1.1 Omfattning...

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Förslag till genomförande av Open Stockholm Award 2014 (öppna data, apptävling)

Förslag till genomförande av Open Stockholm Award 2014 (öppna data, apptävling) Remissvar Dnr 2013/3.2.2/43 Sid. 1 (14) 2013-01-19 Handläggare: Inger Johansson Kjaerboe, 08-508 29 270 Till Finansroteln Förslag till genomförande av Open Stockholm Award 2014 (öppna data, apptävling)

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering

Riktlinjer för digital arkivering Riktlinjer för digital arkivering I Linköpings kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2014-06-17 243 Giltighetstid: Gäller tills vidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20.

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20. Projektdirektiv Journal- och läkemedelstjänster för invånare och vårdpersonal Inera mall Projektdirektiv v2.0 2012-10-10 Sid 1/6 1. Namn. 2. Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund Handlingsplan 2013 2018 (Landstings,

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner.

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner. Ett eget Vårdkonto Det finns många patienter som i lugn och ro skulle vilja ta del av sina egna data som finns lagrade inom Hälso- och sjukvården. Orsakerna kan vara flera: - Man har glömt vad man fick

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23 HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN IT-bilaga Hälsoval Landstinget Dalarna : 1.1 sdatum: IT-bilaga Hälsoval sdatum 2 (8) Dokumenthistorik Datum Beskrivning Författare 2009-12-10 0.1 Första mall Agneta / Gunilla

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna kommun 2 mil norr om Stockholm Drygt 68 000 invånare i jan. 2014 Organisation 11 nämnder 9 förvaltningar Överförmyndarnämnd och familjerättsnämnd

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Information Ansökan Behörighet för Mätningstekniska Arbeten i Trafikverket

Information Ansökan Behörighet för Mätningstekniska Arbeten i Trafikverket Information Ansökan Behörighet Borlänge: 2015-12-15 Trafikverket 781 89 Borlänge Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se trafikverket@trafikverket.se Per Isaksson IVtbo per.isaksson@trafikverket.se Direkt:

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2007-11-06 526-2007 Bostadsaktiebolaget Poseidon Box 1 424 21 Angered Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler GRANSKNINGS Risker med Malmö stads biltransporter Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet 2014-10-13 Faktagranskad av berörda nämnder Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0 Introduktion Meddelande tjänsten eller EDI tjänsten som den kallats under många år är en punkt-till- punkt-, alternativt punkt-till-många-leverans

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning Datum Diarienr 2009-12-18 513-2009 Pliktverket Att: Karolinen 651 80 KARLSTAD Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Läs mer

Ansökningsblankett. och instruktioner

Ansökningsblankett. och instruktioner E K H AG AS T I F T E L S E N www.ekhagastiftelsen.se Box 34 012 100 26 Stockholm Ansökningsblankett och instruktioner Sista ansökningsdag är den 20 maj 2015. Detta är det datum då ansökan senast ska vara

Läs mer

Råd och riktlinjer vid köp av telemarketingtjänster

Råd och riktlinjer vid köp av telemarketingtjänster Råd och riktlinjer vid köp av telemarketingtjänster Rekommenderade riktlinjer för inköp av callcenter och telemarketingtjänster Att hitta rätt telemarketing/callcenterbolag för bearbetning av det viktigaste

Läs mer

Strategi för forskningsdokumentation

Strategi för forskningsdokumentation Karolinska Institutet Dnr 5130/2010-600 Innehåll Sammanfattning... 3 Framtidsmål och strategi... 4 Information och utbildning... 4 Elektroniska system... 6 Forskningsstöd... 7 Avslutande kommentar... 8

Läs mer

Anslutning till Mina meddelanden

Anslutning till Mina meddelanden SERIE: UPPHANDLING OCH UTVECKLING AV IT-STÖD Anslutning till Mina meddelanden KRAV FÖR ANSLUTNING AV IT-STÖD TILL MINA MEDDELANDEN Anslutning till Mina meddelanden 1 Förord Med tjänsten Mina meddelanden

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Innehållsförteckning Inledning 2 Platina ärendehanteringssystem 2 - Organisation - Handlingar, ärenden, uppdrag, sammanträden - Arkivering och gallring

Läs mer

ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER

ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER KOMMUNSTYRELSEN FINANSROTELN DNR: 034-2147/2008 DATUM: 2008-09-12 Till berörd remissinstans ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER Detta gäller remissvar

Läs mer

Informationsteknologi (vårdgivare nivå C)

Informationsteknologi (vårdgivare nivå C) 1(5) Informationsteknologi (vårdgivare nivå C) Bakgrund Parterna är överens om att vården, både för patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, ska fungera som ett nätverk med effektivt och säker samverkan

Läs mer

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

- Verkställa gallring.

- Verkställa gallring. Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 5.1.1-2082/2015 Sida 1 (7) 2015-05-20 SSA 2015:06 Hantering av allmänna handlingar hos Farsta stadsdelsförvaltning Närvarande från stadsdelsförvaltningen:

Läs mer