NYHETSBREV Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV Nr 1 2010"

Transkript

1 NYHETSBREV Nr Innehåll Inledning... 1 Styrgruppen... 1 NäPFo:s hemsida... 2 Information... 2 Anslag... 2 Kunskapssammanställning för arbetsmiljöverket... 2 Forskning... 2 Disputation - Improving Wood Fuel Pellets for Household Use... 2 Liccenciat - European bioenergy markets: integration and price convergence... 3 Examensarbete Nya råmaterials påverkan på pelletpriset... 4 Konferenser... 6 Pellets Pellets Medlemmar... 6 Medlemslista... 6 Inledning Efter nästan 2 års tystnad tänkte vi försöka komma igång igen. Vi har i gruppen varvat disputationer, barnledighet och arbetsbyten. Och alla har vi för mycket att göra. Jonas har slutat på SVEBIO och börjat på IVL och kommer vara mindre aktiv i framtiden. Vi få gärna förstärkning så är du intresserad av att engagera dig i vårt arbete hör gärna av dig. Trevlig höst Katja Hagström Styrgruppen Styrgruppen består av följande personer: Namn Telefonnummer E-postadress Katja Hagström Maria Perzon Magnus Ståhl Johan Vinterbäck Jonas Höglund

2 NäPFo:s hemsida Glöm inte vår hemsida Vi försöker hålla den uppdaterad. Vår senaste idé är att ha ett kalendarium angående föredrag och konferenser med koppling till pellets samt att lägga upp referenser av intresse. Skicka de referenser ni vill ha med till Magnus Ståhl Information Anslag Pelletsindustrins Riksförbund har under våren beviljat föreningen ett extra anslag vilket vi är mycket glada för. Det gör att vi planerar att i samband med Pellets 2011 anordna en forskarnätverksträff. Är du intresserad av att presentera några forskningsresultat kontakta Katja Hagström Kunskapssammanställning för arbetsmiljöverket Urban Svedberg, Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Sundsvall, har fått i uppdrag av Arbetsmiljöverket att skriva en kunskapssammanställning som kommer att fokusera på gasformiga emissioner från träpellets och de risker som finns vid förvaring i slutna utrymmen. Det kommer även att ingå avsnitt om brandrisker, självantändning och problematiken med damm. Rapporten ska vara klar den 1 december Forskning Disputation - Improving Wood Fuel Pellets for Household Use Globally, the awareness of the climate change problems has increased in recent years and presently governments aim at reducing the use of fossil fuels to mitigate the emissions of greenhouse gases. A decrease of the emissions could be achieved by using CO2-neutral biofuels, such as wood fuel pellets. The primary raw material for wood fuel pellets is sawdust, which is dried and compressed to attain improved fuel and transportation properties. The use of wood fuel pellets for heating has increased dramatically during the last decade and it is expected to keep doing so henceforth. This will lead to the use of new raw materials, which will affect the quality of the product, the energy efficiency and the costs for the production system and the environment. A new raw material mixture was investigated (Paper IV) as was the energy efficiency of the production system (Papers II and IV). Furthermore, the quality of the product was investigated (Papers I, III, IV and V) as were selected environmental aspects of the wood fuel pellet system (Papers I and V). Almost all of the monoterpenes are emitted during the drying and pelletising steps, causing environmental and health related problems. Drying of sawdust can be used to control the moisture content and emissions of Volatile Organic Compounds (Paper I). The amount of recovered energy over a condenser increases, as does rotary dryer efficiency, with increased recirculation within the test range, implying an energy efficient operation. It should be possible to use the model industrially (validation is being performed) to predict 2

3 capacity and recovered energy changes when changes to the drying gas recirculation are made (Paper II). Crumbled pellets or a high amount of fines and unsuitable equipment set-ups cause most of the problems for the household user. The present Swedish pellet standard is not adequate enough to provide a sufficient pellet quality to the enduser with the present variations in transport and storage/feeding systems. We suggest that some of the parameters in the standards should be expressed using intervals (Paper III). In Paper IV we conclude that: (1) the energy consumption decreases with an increased amount of rapeseed cake in wood fuel pellets; (2) the mechanical durability could decrease with an increase in the amount of rapeseed cake in wood fuel pellets; (3) the bulk density of pellets seems to decrease with an increased amount of rapeseed cake in pellets; and (4) tests performed with a reconditioned die and a clean pellet machine seem to be preferable. The survey of Paper V concludes that scientific research on the wood fuel pellet chain is fragmented. In addition, it concludes that the end-user perspectives and experiences should be investigated in order to identify the key areas that should be improved upstream the pellet chain. Furthermore, there are almost no system studies made that cover the entire wood fuel pellet chain. In the long run, more knowledge is needed about the physical and chemical processes that form pellets out of wood fibres. This knowledge could be used both to improve the present industrial processes and to develop new technological solutions. Magnus Ståhl, Department of Energy, Environmental and Building Technology, Faculty of Technology and Science, Karlstad University, Karlstad Liccenciat - European bioenergy markets: integration and price convergence Energy market integration is beneficial in several ways: it can increase competition, reduce the risk of local shortages or oversupply and can also reduce price volatility. As demand for renewable energy is growing, bioenergy from solid biomass fuels is changing from its traditional role as a locally utilized form of energy into an internationally traded energy commodity. However, there is still not very much knowledge about how bioenergy markets function in terms of price mechanisms and the interconnections between international trade and price development. The aim of this thesis is to investigate the progress of European bioenergy market integration. The thesis is based on two papers in which the progress of European bioenergy market integration is assessed by studying two sub-markets. The degree of market integration is investigated by using time series analysis of bioenergy prices. This makes it possible to investigate if and how developments in national markets influence each other. Paper I investigates whether the residential markets for wood pellets in Austria, Germany and Sweden can be considered integrated. The conclusion is that whereas the German and the Austrian markets are integrated, Sweden is a separate market. In paper II, the market for unrefined wood fuels in the Baltic Sea area is studied. The subject here is to investigate the level of wood fuel market integration between Estonia, Finland and Sweden by analyzing whether there is short-run or long-run convergence between prices in the three countries. The conclusion is that although the price difference between the countries has decreased a great deal during the time period in focus, the markets can not be considered integrated. These two studies show that although trade has indeed contributed to increased bioenergy market integration in Europe, there is still a way to go until there is a common 3

4 European bioenergy market. As data availability is continuously increasing, it will be possible to expand future research to the situation in more countries on a both small and large scale. Thereby it will be possible to get a more comprehensive view of the status of European bioenergy market integration. Olle Olsson Institutionen för Energi och Teknik, SLU Uppsala Examensarbete Nya råmaterials påverkan på pelletpriset De senaste årens ökande oljepris och fokus på klimatförändringar har ökat intresset för bioenergi, både i Sverige och internationellt. Biobränslen har möjligheter att ersätta fossila bränslen och därmed bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Biobränslen är också ett sätt för länder att bli mindre beroende av import av fossila bränslen samt öka energisäkerheten. På grund av den snabba utvecklingen av marknaden för biomassa är vissa delar av marknaden ännu ej fullt kartlagda, speciellt frågor rörande prisformation och prisutveckling av biomassa. Eubionet III Solutions for biomass fuel market barriers and raw material availability är ett EU-projekt med syfte att finna lösningar på hinder för en ökad handel av biomassa. Examensarbetet är en del av detta projekt. Pellets är kompakterad, torkad biomassa i form av cylindrar med en maxdiameter av 25 mm. Till skillnad från rå biomassa är pellets ett relativt homogent bränsle. Det kompakterade bränslet får ett högre energiinnehåll som underlättar effektiv transport och lagring av bränslet. Rå biomassa kan ha en fukthalt på över 50%. Under pelleteringen torkas biomassan till en fukthalt på 5-15%. Sågspån, kutterspån och torrflis, som alla är biprodukter från sågverkindustrin, är idag de vanligaste råmaterialen använda till pelletproduktion. Pellets är ett relativt nytt slags bränsle och det senaste årtiondet har pelletmarknaden haft en exponentiell tillväxt. Pellets är en internationell handelsvara där Sverige är en ledande nation både gällande produktion och konsumtion av pellets. I Sverige finns det idag 83 pelletsfabriker varav många är små. De 50 minsta pelletsproducenterna producerar tillsammans lika stor mängd pellets som en av de största fabrikerna. Pellets producerat i Sverige används främst inhemskt. Det finns både små-, mellan- och storskaliga användare av pellets. Under 1990-talet dominerade storskaliga användare pelletsmarknaden men sedan början av 2000-talet har andelen småskaliga användarna ökat snabbt och står idag för en betydande del av den svenska pelletsmarknaden. Småskaligt används pellets av enskilda hushåll i pelletsbrännare eller pelletskaminer för värmeproduktion. Pellets används även mellanskaligt inom industrin och för uppvärmning av större byggnader som t.ex. skolor, kyrkor etc. Storskaligt används pellets av stora fjärrvärmeverk och kraftvärmeverk. Jämfört med storskaliga användare av pellets kräver småskaliga användare högre pelletskvalité. Den ökande efterfrågan av pellets har lett till brist på tillgängligt råmaterial. För att ytterligare kunna öka produktionen av pellets måste råmaterialsortimentet breddas. De flesta nya potentiella råmaterial har gemensamt att produktionskostnaderna kommer att öka jämfört med traditionella råmaterial. Dessutom innebär många nya potentiella råmaterial, t.ex. bark, halm eller torv, en sämre pelletkvalité. De traditionellt använda råmaterialen till pelletproduktion, 4

5 sågspån, torrflis och kutterspån, består alla av stamved. Stamved ger pellets av hög kvalité med låg askhalt och hög asksmältpunkt. Syftet med examensarbetet är att undersöka till vilken grad nya råmaterial kommer att påverka det generella pelletpriset i Sverige samt undersöka vilka planer de svenska pelletproducenterna har angående nya råmaterial. För att undersöka pelletproducenternas planer gjordes en enkätundersökning. Ett flertal pelletproducenter intervjuades även för att få en bättre bild av råmaterialsituationen. Litteraturstudier gjordes för att få en teoretisk bakgrund i ämnesområdet och för att kunna jämföra tidigare forskning med resultatet från undersökningen. Det gjordes även beräkningar av produktionskostnader i kalkylmodell då sågspån, sågverksflis och energived används som råmaterial. För beräkningarna användes totalkostnadsmetoden. Resultatet från undersökningen visar att nya råmaterial redan används av pelletproducenter i Sverige. Energived, sågverksflis och torrflis används av framförallt storskaliga producenter. Runt 65% av de som svarade på enkäten uppgav även att de planerar för nya råmaterial. Det råmaterial pelletproducenterna främst planerade för var energived. I stort sätt alla producenter uppgav att de inte planerar att producera pellets av låg kvalité. Stora producenter uppgav i större omfattning att priset på alternativa bränslen, ex. olja och el, påverkade priset på pellets till skillnad från mindre producenter som främst uppgav produktionskostnader som viktigaste faktorn för pelletspriset. De stora pelletproducenterna säljer mer till storskaliga användare än små producenter. Storskaliga användare kan använda pellets av låg kvalité. Detta skulle kunna indikera på att priset på pellets av låg kvalité är mer beroende av priset på alternativa bränslen. Produktionskostnaderna sätter det lägsta möjliga priset på pellets. Enligt resultatet från enkätundersökningen till pelletsproducenterna är det även produktionskostnaderna som påverkar priset mest. Beräkningar av produktionskostnaderna i kalkylmodell med sågspån som råmaterial gav 99,7 /ton, varav råmaterialkostnaden stod för 67%. Sågverksflis minskade produktionskostnaderna till 95,9 /ton främst beroende på lägre råmaterialpris medan energived ökade produktionskostnaderna till 102,1 /ton. Om barken antogs täcka värmekostnaderna blev däremot produktionskostnaderna 95,7 /ton för energived. Charlotta Porsö Institutionen för Energi och Teknik, SLU Uppsala 5

6 Konferenser Pellets 09 Under SVEBIOs årliga konferens Pellets 09 i Karlstad sammanstrålade branschen under några dagar där även vi forskare fick en möjlighet till att skapa nya kontakter forskare emellan. Flera informella möten skedde under konferensen. Kontakter knöts även med norska forskare på plats. Dessa forskare följer utvecklingen i Sverige med stort intresse då pelletsforskningen i Norge är under uppbyggnad. Torbjörn Lestander och Silvia Larsson från SLU, Umeå tillsammans med Agne Mattsson besökte mig (Magnus Ståhl) på Avdelningen för Energi- Miljö- och byggteknik på Karlstads universitet och vi samtalade kring konkreta tester av pelletskvalitet i universitetets egen pelletstillverkningsanläggning. /Magnus Ståhl Pellets 10 Den 2-3 februari hölls Svebios årliga pelletskonferens, denna gång i Söderhamn. Konferensen samlade 170 deltagare främst från Sverige men även från bland annat USA, Belgien, Slovakien, Lettland, England och Norge. Deltagarna fick höra det senaste inom bland annat energipolitik, teknik, forskning, handel och omvärld inom pelletsområdet. Konferensen började med ett studiebesök till Helsinge Pellets produktionsanläggning och fortsatte sedan med två konferensdagar. Pellets 2010 utmärkte sig genom sin växande utställning som blir allt mer populär även för företag utanför Sverige. Konferensen simultantolkades till engelska för internationella gäster. Nästa års konferens, Pellets 2011, kommer att arrangeras i Stockholm. /Jonas Höglund Medlemmar Vi vill hälsa våra nya medlemmar välkomna. Medlemslista Eliana Alvarez de Davila, IVL Svenska Miljöinstitutet, Arbetsmiljö vid hantering och tillverkning av träpellets och andra biobränslen. David Andersson, Ecoera AB, Arbetar bland annat med BIOAGRO projektet där man tittar på nya sätt att använda korn, raster från korn, frön och gräs för att producera värme. Mehrdad Arshadi, Enheten för biomassateknologi och kemi, SLU Umeå, Helena Arvidsson, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus, Exponering vid tillverkning av träpellets. Niklas Berge, TPS Termiska Processer AB, Studsvik, Förbränning och förgasning av biobränslen. 6

7 Lovisa Blomqvist, Institutionen för bioenergi, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Uppsala, Markanvändningsalternativ som kan leda till bioenergiproduktion samtidigt som ett öppet/brukat landskap skapas/bevaras. Per Blomqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Självantändning och brandrisker med pellets Christoffer Boman, Energiteknik och Termisk processkemi, Umeå universitet, Småskalig biobränsleteknik, förbränningskemi, emissioner, partiklar, miljö. Linda Bäfver, Energiteknik, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Bildning och emissioner av partiklar från biobränsleförbränning, samt emissioner av t.ex. metan, dioxiner och PAH. Kåre Eriksson, Yrkes- och miljömedicin, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Exponeirng för trädamm och hartssyror vid tillverkning av träpellets. Frank Fiedler, Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna, Kombisolvärmesystem (sol/pellets), test och simulering av pelletsbaserade uppvärmningssystem för småhus. Tore Filbakk, Norsk institutt for skog og landskap, Ås Michael Finell, Sveriges Lantbruks Universitet, Umeå, Åkerbränslen, (hampa och rörflen) och pelleteringsteknik. Karin Granström, Energi-, miljö- och byggteknik, Karlstads universitet, Emissioner av terpener och andra organiska ämnen vid torkning av trä. Leif Gustavsson, Forskargruppen i ekoteknik, Mittuniversitetet, Katja Hagström, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus, Exponering för trädamm, terpener, hartssyror och aldehyder samt hälsoeffekter vid tillverkning av träpellets. Henry Hedman, , Energitekniskt Centrum i Piteå, ETC, Råvara, inmatning, förbränning, emissioner, ask/slaggproblem/möjlighet och pelletskvalitet. 7

8 Peter Helby, Miljö- och Energisystem, LTH, Ekonomiska och sociologiska perspektiv på pelletsanvändning. Annette Henning, Centrum för solenergi forskning, SERC, Högskolan Dalarna, emb.du.se Villahushållens vanor, tankar och beslut kring pellets och solvärme. Jonas Höglund, IVL, Stockholm Analys av den Svenska pelletsmarknaden Raida Jirjis, Bioenergi, SLU, Uppsala, Råvaruegenskaper och dess betydelse för pelletskvalitet. Jennica Kjällstrand, Chalmers, Inga pågående projekt. Antioxidanter och andra organiska ämnen i emissioner från småskalig förbränning av biobränslen. Mikael Klintman, Lunds Universitet Sylvia Larsson, Enheten för biomassateknologi och kemi, SLU, System- och ekonomianalys av kvalitet, transport och pelletering av nya råvaror. Päivi Lehtikangas, ÖNET Energikontoret Örebro Inga pågående projekt. Lagring och egenskaper hos pellets av sågspån, avverkningsrester och bark. Torbjörn Lestander, , Enheten för biomassateknologi och kemi, SLU Umeå, On-line karakterisering av råvaran och dess successiva modifiering i pelleteringsprocessen. Klaus Lorenz, Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna, Energioptimering av kombisolvärmesystem bestående av bränslepanna och solfångare. Anders Lönnermark, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Brandteknik, Självuppvärmning samt brandsäker lagring av biobränslen. Krushna Mahapatra, Forskargruppen i ekoteknik, Mitthögskolan, Processen bakom ökningen av småskalig pelletseldning i samhället. 8

9 Svante Nordlander, Energi, miljö och byggande, Högskolan Dalarna, Skötsel och injusteringsinverkan på emissioner och verkningsgrad. Pellets och solenergi Kerstin Olin, Miljö- och energisystem, LTH, Bekväm pelletseldning i villa. Olle Olsson, Institutionen för bioenergi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Marknads- och systemstudier på området fasta biobränslen som pellets. Janne Paavilainen, Centrum för solenergi forskning, SERC, Högskolan Dalarna, Modellering och simulering av kombisolvärmesystem (sol/biobränslen) i skala villornärvärmenät med syftet systemoptimering med hänsyn till utsläpp. Karin Perman, Energi, Miljö och Byggande, Högskolan Dalarna, Omställning från el-uppvärmning till pellets och sol. Maria Perzon, Tidigare vid Kemisk Miljövetenskap, Chalmers, Inga pågående projekt. Organiska ämnen i emissioner från småskalig förbränning av pellets. Henrik Persson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, P-märkning av pelletsutrustning. Eldningstester med olika pelletskvaliteter. Emissioner. Henry Persson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Brand, brandförlopp, släckning Tomas Persson, Centrum för solenergi forskning, SERC, Högskolan Dalarna, Borlänge (www.serc.se) Pellet- och solvärmesystem för småhus. Mina publikationer: Charlotta Porsö, Institutionen för Energi och Teknik, SLU, System för storskalig internationell pelletsproduktion Christofer Rhén, TallOil, WTC, Klarabergsviadukten 70, D7, SE Stockholm, Biobränsleexpert inom fasta bränslen. Pelletsproduktion, produktionsutveckling, kvalitet samt affärsutveckling. Katarina Rupar-Gadd, Bioenergiteknik, Växjö Universitet, Organiska emissioner och självantändningsegenskaper hos torkade och lagrade biobränslen. 9

10 Marie Rönnbäck, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Förbränning, emissiner och askkemi. Geir Skjevrak, Statoil Norge Oslo, wwww.statoil.com Arbetar med: Små- och mellanskaliga panncentraler, prestanda, driftstilgängelighet, reglering, bränslekvalité. Magnus Ståhl, Energi-, miljö- och byggteknik, Karlstads universitet, Energieffektiv sågspånstorkning och träbränslepelleteringsprocess. Pelletskvalitetstudier. Urban Svedberg, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Sundsvalls Sjukhus, Sundsvall Gasformiga emissioner vid förvaring och transport av pellets sett ur ett arbetsmiljö- och slutanvändarperspektiv. För närvarande fokus på sjötransport av pellets, flis och massaved. Claes Tullin, Förbränningsteknik, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, P-märkning och förbättring av förbränningsutrustning. Emissioner från småskalig pelletseldning. Lars Wadsö, Lund Isothermal Calorimetry Group, Building Materials LTH Nedbrytning av biobränslen, input data vid simuleringar av självantädningar (to self ignition simulations) Anna Vidlund, Energiprocesser, KTH, Systemaspekter på integrerade produktionssystem för pellets. Johan Vinterbäck, Institutionen för Energi och teknik, SLU, Optimering av pelletsdistribution. Sytemanalys. Henrik Wiinikka, Energitekniskt Centrum i Piteå, ETC, Råvara, inmatning, förbränning, emissioner, ask/slaggproblem/möjlighet och pelletskvalitet. Fredrik Wikström, Energi-, miljö- och byggteknik, Karlstads universitet, Miljöeffekter i biobränslekedjan systemanalys, pelletskvalitet. Marcus Öhman, Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för Energiteknik Förbränningskaraktärisering av pellets (Slaggbildning/Förbränningsförlopp/ Partikelbildning/Emissioner). 10

11 Håkan Örberg, SLU, Sveriges Lantbruks Universitet, Umeå, Kvalitet, råvarubehandling, matrisutformning och energiförbrukning vid pellettering av energigräs. 11

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson AgriFood Economics Centre Bränsle för ett bättre klimat marknad och politik

Läs mer

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Sveriges Ingenjörer 2009 Rapporten är skriven av Johan Sittenfeld

Läs mer

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Slutrapport från forskningsprojektet Biokombi Rya Ingrid Nyström Erik Ahlgren Eva Andersson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon

Läs mer

Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion

Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion ANLÄGGNINGS- OCH FÖRBRÄNNINGSTEKNIK 1132 Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion Annamaria Sandgren, Emma Ekdahl, Kerstin Sernhed, Erica Lindström Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Förstudie - sammanställning och syntes av kunskap och erfarenheter om grödor från åker till energiproduktion

Förstudie - sammanställning och syntes av kunskap och erfarenheter om grödor från åker till energiproduktion GRÖDOR FRÅN ÅKER TILL ENERGI 1009 Förstudie - sammanställning och syntes av kunskap och erfarenheter om grödor från åker till energiproduktion Magnus Berg, Monika Bubholz, Maya Forsberg, Åse Myringer,

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Vägen till bioenergisystemet 2050

Vägen till bioenergisystemet 2050 STS 15030 Examensarbete 30 hp Juli 2015 Vägen till bioenergisystemet 2050 En socioteknisk studie av hinder och förutsättningar för en omställning till ökad lokal biogasproduktion Josefin Hamrefors Maria

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie

Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie Kan biobränslen användas för att balansera variationer i elproduktionen? En litteraturstudie Can biofuels be used to balance variations in electricity production? A literature study Daniel Nilsson 2 400

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för miljö- och energisystem Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Pål Börjesson, Linda Tufvesson & Mikael Lantz Rapport nr 70 Maj 2010 Adress Box 118,

Läs mer

Erfarenheter från användning av pelletsbrännare och pelletskaminer

Erfarenheter från användning av pelletsbrännare och pelletskaminer Erfarenheter från användning av pelletsbrännare och pelletskaminer Henrik Persson, SP Albert Bachs, Envive AB Bengt-Erik Löfgren, ÄFAB Jan-Erik Dahlström, JED Biosol AB Björn Björkman, SSR P 12231-1 Energimyndigheten

Läs mer

Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET

Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET Underlag till Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen Banverket Energimyndigheten Luftfartsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Lönsamhet för småskalig biobränslebaserad kraftvärme förutsättningar och framtidsutsikter

Lönsamhet för småskalig biobränslebaserad kraftvärme förutsättningar och framtidsutsikter Rapport Report Lönsamhet för småskalig biobränslebaserad kraftvärme förutsättningar och framtidsutsikter Profitability of Small-Scale Combined Heat and Power Production Using Biofuels Conditions and Future

Läs mer

Bioenergi & kretslopp stad/land

Bioenergi & kretslopp stad/land Bioenergi & kretslopp stad/land en samsyn Boverket Naturvårdsverket Bioenergi och kretslopp stad/land en samsyn 1 M SÖKORD: Samhällsplanering, miljömål, bioenergi, biobränslen, kretslopp, energiförsörjning,

Läs mer

Hållbar Avfallshantering

Hållbar Avfallshantering Hållbar Avfallshantering Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram TOMAS EKVALL OCH SARA MALMHEDEN (red.) rapport 6523 oktober 2012 Hållbar avfallshantering Populärvetenskaplig

Läs mer

KOLDIOXIDSIGNAL FÖR SVENSK INHEMSK ELKONSUMTION

KOLDIOXIDSIGNAL FÖR SVENSK INHEMSK ELKONSUMTION KOLDIOXIDSIGNAL FÖR SVENSK INHEMSK ELKONSUMTION Examensarbete Evin Jamal Stockholm 2013-02-15 SAMMANFATTNING Svenska Kraftnät (SVK) vill utveckla ett energisystem med syfte att minimera utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan. RAPPORT s./6%-"%2

Konsumtionens klimatpåverkan. RAPPORT s./6%-%2 Konsumtionens klimatpåverkan RAPPORT s./6%-"%2 Konsumtionens klimatpåverkan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen AB,

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Prognoser över utsläpp av växthusgaser

Prognoser över utsläpp av växthusgaser Prognoser över utsläpp av växthusgaser Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2004 Förord Naturvårdsverket och Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Uppvärmning konvertering från direktverkande el

Uppvärmning konvertering från direktverkande el Examensarbete 15 Hp C-nivå Uppvärmning konvertering från direktverkande el Reg: Oru- Te-BY3004- B103/08 Lovisa Arnesson Byggingenjörprogrammet 180 hp Örebro universitet vt 2008 Examinator: Stefan Petersson

Läs mer

Skogs- och energibolagens attityd till förnybara drivmedel vid upphandling av transporttjänster i norra Sverige

Skogs- och energibolagens attityd till förnybara drivmedel vid upphandling av transporttjänster i norra Sverige Skogs- och energibolagens attityd till förnybara drivmedel vid upphandling av transporttjänster i norra Sverige Forestry and energy companies' attitude to renewable fuels for transport services in Northern

Läs mer

Sektorsansatser i det internationella klimatarbetet. Förutsättningar för sektorsansatser efter COP 15 i Köpenhamn

Sektorsansatser i det internationella klimatarbetet. Förutsättningar för sektorsansatser efter COP 15 i Köpenhamn Sektorsansatser i det internationella klimatarbetet Förutsättningar för sektorsansatser efter COP 15 i Köpenhamn rapport 6380 september 2010 Sektorsansatser i det internationella klimatarbetet Förutsättningar

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer