NYHETSBREV Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV Nr 1 2010"

Transkript

1 NYHETSBREV Nr Innehåll Inledning... 1 Styrgruppen... 1 NäPFo:s hemsida... 2 Information... 2 Anslag... 2 Kunskapssammanställning för arbetsmiljöverket... 2 Forskning... 2 Disputation - Improving Wood Fuel Pellets for Household Use... 2 Liccenciat - European bioenergy markets: integration and price convergence... 3 Examensarbete Nya råmaterials påverkan på pelletpriset... 4 Konferenser... 6 Pellets Pellets Medlemmar... 6 Medlemslista... 6 Inledning Efter nästan 2 års tystnad tänkte vi försöka komma igång igen. Vi har i gruppen varvat disputationer, barnledighet och arbetsbyten. Och alla har vi för mycket att göra. Jonas har slutat på SVEBIO och börjat på IVL och kommer vara mindre aktiv i framtiden. Vi få gärna förstärkning så är du intresserad av att engagera dig i vårt arbete hör gärna av dig. Trevlig höst Katja Hagström Styrgruppen Styrgruppen består av följande personer: Namn Telefonnummer E-postadress Katja Hagström Maria Perzon Magnus Ståhl Johan Vinterbäck Jonas Höglund

2 NäPFo:s hemsida Glöm inte vår hemsida Vi försöker hålla den uppdaterad. Vår senaste idé är att ha ett kalendarium angående föredrag och konferenser med koppling till pellets samt att lägga upp referenser av intresse. Skicka de referenser ni vill ha med till Magnus Ståhl Information Anslag Pelletsindustrins Riksförbund har under våren beviljat föreningen ett extra anslag vilket vi är mycket glada för. Det gör att vi planerar att i samband med Pellets 2011 anordna en forskarnätverksträff. Är du intresserad av att presentera några forskningsresultat kontakta Katja Hagström Kunskapssammanställning för arbetsmiljöverket Urban Svedberg, Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Sundsvall, har fått i uppdrag av Arbetsmiljöverket att skriva en kunskapssammanställning som kommer att fokusera på gasformiga emissioner från träpellets och de risker som finns vid förvaring i slutna utrymmen. Det kommer även att ingå avsnitt om brandrisker, självantändning och problematiken med damm. Rapporten ska vara klar den 1 december Forskning Disputation - Improving Wood Fuel Pellets for Household Use Globally, the awareness of the climate change problems has increased in recent years and presently governments aim at reducing the use of fossil fuels to mitigate the emissions of greenhouse gases. A decrease of the emissions could be achieved by using CO2-neutral biofuels, such as wood fuel pellets. The primary raw material for wood fuel pellets is sawdust, which is dried and compressed to attain improved fuel and transportation properties. The use of wood fuel pellets for heating has increased dramatically during the last decade and it is expected to keep doing so henceforth. This will lead to the use of new raw materials, which will affect the quality of the product, the energy efficiency and the costs for the production system and the environment. A new raw material mixture was investigated (Paper IV) as was the energy efficiency of the production system (Papers II and IV). Furthermore, the quality of the product was investigated (Papers I, III, IV and V) as were selected environmental aspects of the wood fuel pellet system (Papers I and V). Almost all of the monoterpenes are emitted during the drying and pelletising steps, causing environmental and health related problems. Drying of sawdust can be used to control the moisture content and emissions of Volatile Organic Compounds (Paper I). The amount of recovered energy over a condenser increases, as does rotary dryer efficiency, with increased recirculation within the test range, implying an energy efficient operation. It should be possible to use the model industrially (validation is being performed) to predict 2

3 capacity and recovered energy changes when changes to the drying gas recirculation are made (Paper II). Crumbled pellets or a high amount of fines and unsuitable equipment set-ups cause most of the problems for the household user. The present Swedish pellet standard is not adequate enough to provide a sufficient pellet quality to the enduser with the present variations in transport and storage/feeding systems. We suggest that some of the parameters in the standards should be expressed using intervals (Paper III). In Paper IV we conclude that: (1) the energy consumption decreases with an increased amount of rapeseed cake in wood fuel pellets; (2) the mechanical durability could decrease with an increase in the amount of rapeseed cake in wood fuel pellets; (3) the bulk density of pellets seems to decrease with an increased amount of rapeseed cake in pellets; and (4) tests performed with a reconditioned die and a clean pellet machine seem to be preferable. The survey of Paper V concludes that scientific research on the wood fuel pellet chain is fragmented. In addition, it concludes that the end-user perspectives and experiences should be investigated in order to identify the key areas that should be improved upstream the pellet chain. Furthermore, there are almost no system studies made that cover the entire wood fuel pellet chain. In the long run, more knowledge is needed about the physical and chemical processes that form pellets out of wood fibres. This knowledge could be used both to improve the present industrial processes and to develop new technological solutions. Magnus Ståhl, Department of Energy, Environmental and Building Technology, Faculty of Technology and Science, Karlstad University, Karlstad Liccenciat - European bioenergy markets: integration and price convergence Energy market integration is beneficial in several ways: it can increase competition, reduce the risk of local shortages or oversupply and can also reduce price volatility. As demand for renewable energy is growing, bioenergy from solid biomass fuels is changing from its traditional role as a locally utilized form of energy into an internationally traded energy commodity. However, there is still not very much knowledge about how bioenergy markets function in terms of price mechanisms and the interconnections between international trade and price development. The aim of this thesis is to investigate the progress of European bioenergy market integration. The thesis is based on two papers in which the progress of European bioenergy market integration is assessed by studying two sub-markets. The degree of market integration is investigated by using time series analysis of bioenergy prices. This makes it possible to investigate if and how developments in national markets influence each other. Paper I investigates whether the residential markets for wood pellets in Austria, Germany and Sweden can be considered integrated. The conclusion is that whereas the German and the Austrian markets are integrated, Sweden is a separate market. In paper II, the market for unrefined wood fuels in the Baltic Sea area is studied. The subject here is to investigate the level of wood fuel market integration between Estonia, Finland and Sweden by analyzing whether there is short-run or long-run convergence between prices in the three countries. The conclusion is that although the price difference between the countries has decreased a great deal during the time period in focus, the markets can not be considered integrated. These two studies show that although trade has indeed contributed to increased bioenergy market integration in Europe, there is still a way to go until there is a common 3

4 European bioenergy market. As data availability is continuously increasing, it will be possible to expand future research to the situation in more countries on a both small and large scale. Thereby it will be possible to get a more comprehensive view of the status of European bioenergy market integration. Olle Olsson Institutionen för Energi och Teknik, SLU Uppsala Examensarbete Nya råmaterials påverkan på pelletpriset De senaste årens ökande oljepris och fokus på klimatförändringar har ökat intresset för bioenergi, både i Sverige och internationellt. Biobränslen har möjligheter att ersätta fossila bränslen och därmed bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Biobränslen är också ett sätt för länder att bli mindre beroende av import av fossila bränslen samt öka energisäkerheten. På grund av den snabba utvecklingen av marknaden för biomassa är vissa delar av marknaden ännu ej fullt kartlagda, speciellt frågor rörande prisformation och prisutveckling av biomassa. Eubionet III Solutions for biomass fuel market barriers and raw material availability är ett EU-projekt med syfte att finna lösningar på hinder för en ökad handel av biomassa. Examensarbetet är en del av detta projekt. Pellets är kompakterad, torkad biomassa i form av cylindrar med en maxdiameter av 25 mm. Till skillnad från rå biomassa är pellets ett relativt homogent bränsle. Det kompakterade bränslet får ett högre energiinnehåll som underlättar effektiv transport och lagring av bränslet. Rå biomassa kan ha en fukthalt på över 50%. Under pelleteringen torkas biomassan till en fukthalt på 5-15%. Sågspån, kutterspån och torrflis, som alla är biprodukter från sågverkindustrin, är idag de vanligaste råmaterialen använda till pelletproduktion. Pellets är ett relativt nytt slags bränsle och det senaste årtiondet har pelletmarknaden haft en exponentiell tillväxt. Pellets är en internationell handelsvara där Sverige är en ledande nation både gällande produktion och konsumtion av pellets. I Sverige finns det idag 83 pelletsfabriker varav många är små. De 50 minsta pelletsproducenterna producerar tillsammans lika stor mängd pellets som en av de största fabrikerna. Pellets producerat i Sverige används främst inhemskt. Det finns både små-, mellan- och storskaliga användare av pellets. Under 1990-talet dominerade storskaliga användare pelletsmarknaden men sedan början av 2000-talet har andelen småskaliga användarna ökat snabbt och står idag för en betydande del av den svenska pelletsmarknaden. Småskaligt används pellets av enskilda hushåll i pelletsbrännare eller pelletskaminer för värmeproduktion. Pellets används även mellanskaligt inom industrin och för uppvärmning av större byggnader som t.ex. skolor, kyrkor etc. Storskaligt används pellets av stora fjärrvärmeverk och kraftvärmeverk. Jämfört med storskaliga användare av pellets kräver småskaliga användare högre pelletskvalité. Den ökande efterfrågan av pellets har lett till brist på tillgängligt råmaterial. För att ytterligare kunna öka produktionen av pellets måste råmaterialsortimentet breddas. De flesta nya potentiella råmaterial har gemensamt att produktionskostnaderna kommer att öka jämfört med traditionella råmaterial. Dessutom innebär många nya potentiella råmaterial, t.ex. bark, halm eller torv, en sämre pelletkvalité. De traditionellt använda råmaterialen till pelletproduktion, 4

5 sågspån, torrflis och kutterspån, består alla av stamved. Stamved ger pellets av hög kvalité med låg askhalt och hög asksmältpunkt. Syftet med examensarbetet är att undersöka till vilken grad nya råmaterial kommer att påverka det generella pelletpriset i Sverige samt undersöka vilka planer de svenska pelletproducenterna har angående nya råmaterial. För att undersöka pelletproducenternas planer gjordes en enkätundersökning. Ett flertal pelletproducenter intervjuades även för att få en bättre bild av råmaterialsituationen. Litteraturstudier gjordes för att få en teoretisk bakgrund i ämnesområdet och för att kunna jämföra tidigare forskning med resultatet från undersökningen. Det gjordes även beräkningar av produktionskostnader i kalkylmodell då sågspån, sågverksflis och energived används som råmaterial. För beräkningarna användes totalkostnadsmetoden. Resultatet från undersökningen visar att nya råmaterial redan används av pelletproducenter i Sverige. Energived, sågverksflis och torrflis används av framförallt storskaliga producenter. Runt 65% av de som svarade på enkäten uppgav även att de planerar för nya råmaterial. Det råmaterial pelletproducenterna främst planerade för var energived. I stort sätt alla producenter uppgav att de inte planerar att producera pellets av låg kvalité. Stora producenter uppgav i större omfattning att priset på alternativa bränslen, ex. olja och el, påverkade priset på pellets till skillnad från mindre producenter som främst uppgav produktionskostnader som viktigaste faktorn för pelletspriset. De stora pelletproducenterna säljer mer till storskaliga användare än små producenter. Storskaliga användare kan använda pellets av låg kvalité. Detta skulle kunna indikera på att priset på pellets av låg kvalité är mer beroende av priset på alternativa bränslen. Produktionskostnaderna sätter det lägsta möjliga priset på pellets. Enligt resultatet från enkätundersökningen till pelletsproducenterna är det även produktionskostnaderna som påverkar priset mest. Beräkningar av produktionskostnaderna i kalkylmodell med sågspån som råmaterial gav 99,7 /ton, varav råmaterialkostnaden stod för 67%. Sågverksflis minskade produktionskostnaderna till 95,9 /ton främst beroende på lägre råmaterialpris medan energived ökade produktionskostnaderna till 102,1 /ton. Om barken antogs täcka värmekostnaderna blev däremot produktionskostnaderna 95,7 /ton för energived. Charlotta Porsö Institutionen för Energi och Teknik, SLU Uppsala 5

6 Konferenser Pellets 09 Under SVEBIOs årliga konferens Pellets 09 i Karlstad sammanstrålade branschen under några dagar där även vi forskare fick en möjlighet till att skapa nya kontakter forskare emellan. Flera informella möten skedde under konferensen. Kontakter knöts även med norska forskare på plats. Dessa forskare följer utvecklingen i Sverige med stort intresse då pelletsforskningen i Norge är under uppbyggnad. Torbjörn Lestander och Silvia Larsson från SLU, Umeå tillsammans med Agne Mattsson besökte mig (Magnus Ståhl) på Avdelningen för Energi- Miljö- och byggteknik på Karlstads universitet och vi samtalade kring konkreta tester av pelletskvalitet i universitetets egen pelletstillverkningsanläggning. /Magnus Ståhl Pellets 10 Den 2-3 februari hölls Svebios årliga pelletskonferens, denna gång i Söderhamn. Konferensen samlade 170 deltagare främst från Sverige men även från bland annat USA, Belgien, Slovakien, Lettland, England och Norge. Deltagarna fick höra det senaste inom bland annat energipolitik, teknik, forskning, handel och omvärld inom pelletsområdet. Konferensen började med ett studiebesök till Helsinge Pellets produktionsanläggning och fortsatte sedan med två konferensdagar. Pellets 2010 utmärkte sig genom sin växande utställning som blir allt mer populär även för företag utanför Sverige. Konferensen simultantolkades till engelska för internationella gäster. Nästa års konferens, Pellets 2011, kommer att arrangeras i Stockholm. /Jonas Höglund Medlemmar Vi vill hälsa våra nya medlemmar välkomna. Medlemslista Eliana Alvarez de Davila, IVL Svenska Miljöinstitutet, Arbetsmiljö vid hantering och tillverkning av träpellets och andra biobränslen. David Andersson, Ecoera AB, Arbetar bland annat med BIOAGRO projektet där man tittar på nya sätt att använda korn, raster från korn, frön och gräs för att producera värme. Mehrdad Arshadi, Enheten för biomassateknologi och kemi, SLU Umeå, Helena Arvidsson, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus, Exponering vid tillverkning av träpellets. Niklas Berge, TPS Termiska Processer AB, Studsvik, Förbränning och förgasning av biobränslen. 6

7 Lovisa Blomqvist, Institutionen för bioenergi, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Uppsala, Markanvändningsalternativ som kan leda till bioenergiproduktion samtidigt som ett öppet/brukat landskap skapas/bevaras. Per Blomqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Självantändning och brandrisker med pellets Christoffer Boman, Energiteknik och Termisk processkemi, Umeå universitet, Småskalig biobränsleteknik, förbränningskemi, emissioner, partiklar, miljö. Linda Bäfver, Energiteknik, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Bildning och emissioner av partiklar från biobränsleförbränning, samt emissioner av t.ex. metan, dioxiner och PAH. Kåre Eriksson, Yrkes- och miljömedicin, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Exponeirng för trädamm och hartssyror vid tillverkning av träpellets. Frank Fiedler, Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna, Kombisolvärmesystem (sol/pellets), test och simulering av pelletsbaserade uppvärmningssystem för småhus. Tore Filbakk, Norsk institutt for skog og landskap, Ås Michael Finell, Sveriges Lantbruks Universitet, Umeå, Åkerbränslen, (hampa och rörflen) och pelleteringsteknik. Karin Granström, Energi-, miljö- och byggteknik, Karlstads universitet, Emissioner av terpener och andra organiska ämnen vid torkning av trä. Leif Gustavsson, Forskargruppen i ekoteknik, Mittuniversitetet, Katja Hagström, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus, Exponering för trädamm, terpener, hartssyror och aldehyder samt hälsoeffekter vid tillverkning av träpellets. Henry Hedman, , Energitekniskt Centrum i Piteå, ETC, Råvara, inmatning, förbränning, emissioner, ask/slaggproblem/möjlighet och pelletskvalitet. 7

8 Peter Helby, Miljö- och Energisystem, LTH, Ekonomiska och sociologiska perspektiv på pelletsanvändning. Annette Henning, Centrum för solenergi forskning, SERC, Högskolan Dalarna, emb.du.se Villahushållens vanor, tankar och beslut kring pellets och solvärme. Jonas Höglund, IVL, Stockholm Analys av den Svenska pelletsmarknaden Raida Jirjis, Bioenergi, SLU, Uppsala, Råvaruegenskaper och dess betydelse för pelletskvalitet. Jennica Kjällstrand, Chalmers, Inga pågående projekt. Antioxidanter och andra organiska ämnen i emissioner från småskalig förbränning av biobränslen. Mikael Klintman, Lunds Universitet Sylvia Larsson, Enheten för biomassateknologi och kemi, SLU, System- och ekonomianalys av kvalitet, transport och pelletering av nya råvaror. Päivi Lehtikangas, ÖNET Energikontoret Örebro Inga pågående projekt. Lagring och egenskaper hos pellets av sågspån, avverkningsrester och bark. Torbjörn Lestander, , Enheten för biomassateknologi och kemi, SLU Umeå, On-line karakterisering av råvaran och dess successiva modifiering i pelleteringsprocessen. Klaus Lorenz, Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna, Energioptimering av kombisolvärmesystem bestående av bränslepanna och solfångare. Anders Lönnermark, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Brandteknik, Självuppvärmning samt brandsäker lagring av biobränslen. Krushna Mahapatra, Forskargruppen i ekoteknik, Mitthögskolan, Processen bakom ökningen av småskalig pelletseldning i samhället. 8

9 Svante Nordlander, Energi, miljö och byggande, Högskolan Dalarna, Skötsel och injusteringsinverkan på emissioner och verkningsgrad. Pellets och solenergi Kerstin Olin, Miljö- och energisystem, LTH, Bekväm pelletseldning i villa. Olle Olsson, Institutionen för bioenergi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Marknads- och systemstudier på området fasta biobränslen som pellets. Janne Paavilainen, Centrum för solenergi forskning, SERC, Högskolan Dalarna, Modellering och simulering av kombisolvärmesystem (sol/biobränslen) i skala villornärvärmenät med syftet systemoptimering med hänsyn till utsläpp. Karin Perman, Energi, Miljö och Byggande, Högskolan Dalarna, Omställning från el-uppvärmning till pellets och sol. Maria Perzon, Tidigare vid Kemisk Miljövetenskap, Chalmers, Inga pågående projekt. Organiska ämnen i emissioner från småskalig förbränning av pellets. Henrik Persson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, P-märkning av pelletsutrustning. Eldningstester med olika pelletskvaliteter. Emissioner. Henry Persson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Brand, brandförlopp, släckning Tomas Persson, Centrum för solenergi forskning, SERC, Högskolan Dalarna, Borlänge (www.serc.se) Pellet- och solvärmesystem för småhus. Mina publikationer: Charlotta Porsö, Institutionen för Energi och Teknik, SLU, System för storskalig internationell pelletsproduktion Christofer Rhén, TallOil, WTC, Klarabergsviadukten 70, D7, SE Stockholm, Biobränsleexpert inom fasta bränslen. Pelletsproduktion, produktionsutveckling, kvalitet samt affärsutveckling. Katarina Rupar-Gadd, Bioenergiteknik, Växjö Universitet, Organiska emissioner och självantändningsegenskaper hos torkade och lagrade biobränslen. 9

10 Marie Rönnbäck, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Förbränning, emissiner och askkemi. Geir Skjevrak, Statoil Norge Oslo, wwww.statoil.com Arbetar med: Små- och mellanskaliga panncentraler, prestanda, driftstilgängelighet, reglering, bränslekvalité. Magnus Ståhl, Energi-, miljö- och byggteknik, Karlstads universitet, Energieffektiv sågspånstorkning och träbränslepelleteringsprocess. Pelletskvalitetstudier. Urban Svedberg, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Sundsvalls Sjukhus, Sundsvall Gasformiga emissioner vid förvaring och transport av pellets sett ur ett arbetsmiljö- och slutanvändarperspektiv. För närvarande fokus på sjötransport av pellets, flis och massaved. Claes Tullin, Förbränningsteknik, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, P-märkning och förbättring av förbränningsutrustning. Emissioner från småskalig pelletseldning. Lars Wadsö, Lund Isothermal Calorimetry Group, Building Materials LTH Nedbrytning av biobränslen, input data vid simuleringar av självantädningar (to self ignition simulations) Anna Vidlund, Energiprocesser, KTH, Systemaspekter på integrerade produktionssystem för pellets. Johan Vinterbäck, Institutionen för Energi och teknik, SLU, Optimering av pelletsdistribution. Sytemanalys. Henrik Wiinikka, Energitekniskt Centrum i Piteå, ETC, Råvara, inmatning, förbränning, emissioner, ask/slaggproblem/möjlighet och pelletskvalitet. Fredrik Wikström, Energi-, miljö- och byggteknik, Karlstads universitet, Miljöeffekter i biobränslekedjan systemanalys, pelletskvalitet. Marcus Öhman, Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för Energiteknik Förbränningskaraktärisering av pellets (Slaggbildning/Förbränningsförlopp/ Partikelbildning/Emissioner). 10

11 Håkan Örberg, SLU, Sveriges Lantbruks Universitet, Umeå, Kvalitet, råvarubehandling, matrisutformning och energiförbrukning vid pellettering av energigräs. 11

NYHETSBREV Nr 2 2011. Vi önskar er all en trevlig sommar! Styrelsen genom Katja Hagström

NYHETSBREV Nr 2 2011. Vi önskar er all en trevlig sommar! Styrelsen genom Katja Hagström NYHETSBREV Nr 2 2011 Innehåll Inledning... 1 Styrelse... 2 NäPFo:s hemsida... 2 Information... 2 Årsmötet 2011... 2 Nätverksträff... 2 Doktorandtjänst... 4 Forskning... 4 Produktionsteknisk plattform för

Läs mer

NYHETSBREV Nr 2 2007

NYHETSBREV Nr 2 2007 NYHETSBREV Nr 2 2007 Innehåll Inledning... 1 Styrgruppen...1 NäPFo:s hemsida... 2 Forskningsresultat... 2 Monitoring results of a combined pellet and solar heating system... 2 Annual co-emissions of combined

Läs mer

NYHETSBREV Nr 1 2008

NYHETSBREV Nr 1 2008 NYHETSBREV Nr 1 2008 Innehåll Inledning... 1 Styrgruppen... 1 Jonas Höglund... 2 NäPFo:s hemsida... 2 Disputationer... 2 Yrkesmässig exponering vid produktion av träpellets i Sverige... 2 Fuel pellet production

Läs mer

FORSKNINGSNYHETSBREV April 2004

FORSKNINGSNYHETSBREV April 2004 FORSKNINGSNYHETSBREV April 2004 Inom pelletsprogrammet EnergyCentre.Info görs en insats för att sprida forskningsresultat. Detta görs bland annat genom nyhetsbrev där resultat och slutsatser från olika

Läs mer

FORSKNINGSNYHETSBREV Mars 2004

FORSKNINGSNYHETSBREV Mars 2004 FORSKNINGSNYHETSBREV Mars 2004 Inom pelletsprogrammet EnergyCentre.Info görs en insats för att sprida forskningsresultat. Detta görs bland annat genom nyhetsbrev där resultat och slutsatser från olika

Läs mer

NYHETSBREV Nr 1 2005

NYHETSBREV Nr 1 2005 1 (12) NYHETSBREV Nr 1 2005 Innehåll Inledning... 1 Styrgruppen... 2 SVEBIOs pelletsdagar 2006. 2 Wood Fuel Pellets: Sawdust Drying in the Energy System av Magnus Ståhl. 3 Disputationer under 2005... 4

Läs mer

FORSKNINGSNYHETSBREV Mars 2003

FORSKNINGSNYHETSBREV Mars 2003 EnergyCentre.Info Pelletsprogrammet FORSKNINGSNYHETSBREV Mars 2003 Inom pelletsprogrammet i Västra Götalandregionen görs en insats för att sprida forskningsresultat. Detta görs bland annat genom nyhetsbrev

Läs mer

NYHETSBREV Innehåll Inledning Styrgruppen Namn Telefonnummer E-postadress

NYHETSBREV Innehåll Inledning Styrgruppen Namn Telefonnummer E-postadress NYHETSBREV Nr 2 2006 Innehåll Inledning...1 Styrgruppen...1 NäPFo:s hemsida...2 NäPFo:s logga...2 SVEBIOs pelletsdagar 2007...2 Disputationer under 2006...2 Maria Olsson...2 Tomas Persson...2 Frank Fiedler...3

Läs mer

NäPFo. Nr 1 2006. Innehåll. Inledning

NäPFo. Nr 1 2006. Innehåll. Inledning NäPFo Nätverket för Pelletsforskare Innehåll NYHETSBREV Nr 1 2006 Inledning...1 Styrgruppen...2 SVEBIOs pelletsdagar 2006...2 Forskningspresentationer...3 Lars Wadsö...3 Roger Renström...3 Sven Risberg

Läs mer

FORSKNINGSNYHETSBREV Juni 2003

FORSKNINGSNYHETSBREV Juni 2003 FORSKNINGSNYHETSBREV Juni 2003 Inom pelletsprogrammet i Västra Götalandregionen görs en insats för att sprida forskningsresultat. Detta görs bland annat genom nyhetsbrev där resultat och slutsatser från

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

FORSKNINGSNYHETSBREV Juni 2005

FORSKNINGSNYHETSBREV Juni 2005 FORSKNINGSNYHETSBREV Juni 2005 Inom EnergyCentre.Info/Pellets har spridningen av forskningsresultat ökats, bland annat genom nyhetsbrev där resultat och slutsatser från olika forskare i Sverige presenteras.

Läs mer

NYHETSBREV Nr 1-2 2012

NYHETSBREV Nr 1-2 2012 NYHETSBREV Nr 1-2 2012 Innehåll Inledning... 1 Styrelse... 2 NäPFo:s hemsidor... 2 Information och konferenser... 2 Fortsatt forskning kring förbränningsegenskaper hos pellets... 2 Nya råvarukällor för

Läs mer

Energimyndighetens programkonferens, 20-21 Oktober 2009 - Småskalig värmeförsörjning med biobränslen. Emissonsklustret

Energimyndighetens programkonferens, 20-21 Oktober 2009 - Småskalig värmeförsörjning med biobränslen. Emissonsklustret Energimyndighetens programkonferens, 20-21 Oktober 2009 - Småskalig värmeförsörjning med biobränslen Emissonsklustret Emissioner från småskalig värmeförsörjning med biobränslen - Ett fristående projekt

Läs mer

FORSKNINGSNYHETSBREV SEPTEMBER 2002

FORSKNINGSNYHETSBREV SEPTEMBER 2002 EnergyCentre.Info Pelletsprogrammet FORSKNINGSNYHETSBREV SEPTEMBER 2002 Inom pelletsprogrammet i Västra Götalandregionen görs en insats för att sprida forskningsresultat. Detta sker dels forskare emellan,

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Pelletering vid inblandning av björk, asp, al och salix i sågspån från barrved

Pelletering vid inblandning av björk, asp, al och salix i sågspån från barrved Pelletering vid inblandning av björk, asp, al och salix i sågspån från barrved Rapport från Pelletplattformen II Robert Samuelsson, Michael Finell, Mehrdad Arshadi, Gunnar Kalén, Markus Segerström Rapport

Läs mer

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion RAPPORT Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion Jonas Höglund Bakgrund IVL Svenska Miljöinstitutet publicerade 2009 på uppdrag av Energimyndigheten rapporten LCA calculations on Swedish wood

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Pelletsplattformen 2007-2010 (2011)

Pelletsplattformen 2007-2010 (2011) Pelletsplattformen 2007-2010 (2011) Michael Finell, Torbjörn Lestander, Robert Samuelsson & Mehrdad Arshadi SLU Biomassateknologi & Kemi, Umeå Vad vill vi uppnå? En så kostnads- och materialeffektiv process

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik

Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik Håkan Örberg Biomassateknologi och kemi Sveriges Lantbruksuniversitet Hakan.orberg@btk.slu.se Generella egenskaper hos biomassa Högt vatteninnehåll

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

MED FOKUS PÅ PELLETS. Peter Granborn Ordf. PelletsFörbundet. Telefon:

MED FOKUS PÅ PELLETS. Peter Granborn Ordf. PelletsFörbundet. Telefon: MED FOKUS PÅ PELLETS Peter Granborn Ordf. PelletsFörbundet Peter.Granborn@scandbio.com Telefon: 0510-285 30 kansliet@pelletsforbundet.se HÄR FINNS SCANDBIO Vi, 150 medarbetare inom Scandbio, producerar

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems förbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se Pathways to Sustainable European Energy Systems Fuel and Cement Emissions Global fossil fuel and cement emissions:

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Pellets från en bredare råmaterialbas utveckling av ett kvalitetssäkringssystem

Pellets från en bredare råmaterialbas utveckling av ett kvalitetssäkringssystem Pellets från en bredare råmaterialbas utveckling av ett kvalitetssäkringssystem Lennart Gustavsson and Marie Rönnbäck SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Småskalig värmeförsörjning med biobränslen

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Konditioneringens betydelse för energiåtgång och kvalitet vid pelletstillverkning

Konditioneringens betydelse för energiåtgång och kvalitet vid pelletstillverkning Konditioneringens betydelse för energiåtgång och kvalitet vid pelletstillverkning Slutrapport till Ångpanneföreningens forskningsstiftelse 31 mars 2016. Projektledare, Dr. Magnus Ståhl Docent Jonas Berghel

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Pelletplattformen II,

Pelletplattformen II, Bättre totalekonomi för pelletstillverkningen Pelletplattformen II, 2013-2016 Michael Finell, Robert Samuelsson & Mehrdad Arshadi SLU, Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi, Umeå Pelletsförbundets

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Bioenergiseminarium Linnéuniversitet svante.soderholm@energimyndigheten.se Världens energi är till 80 % fossil. Det mesta måste bort. Har vi råd att

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar

systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar Forest energy systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar Mosjön 14 April Bulgaria Romaia Share of renewable energy

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Etanol från Cellulosa. BioEtanol. ETANOL - BRED RÅVARUPOTENTIAL Från Spannmål till biomassa med cellulosa. Barrskogsbältet. Processutvecklingssteg

Etanol från Cellulosa. BioEtanol. ETANOL - BRED RÅVARUPOTENTIAL Från Spannmål till biomassa med cellulosa. Barrskogsbältet. Processutvecklingssteg från Cellulosa 1909 Den första sulfit etanol anläggningen 1925 (Lättbentyl, 25% EtOH) 1941 Domsjö, Örnsköldsvik Organisk syntes, långt före den petrokemiska industrin Från Pilot till kommersiella anläggningar.

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden?

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Leif Gustavsson Energiting Sydost 2011 5 maj 2011 Linnéuniversitetet, Växjö Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21% Totalt

Läs mer

PELS Pelletsutveckling för att möta kommande produkt-, säkerhets- och emissionskrav

PELS Pelletsutveckling för att möta kommande produkt-, säkerhets- och emissionskrav PELS Pelletsutveckling för att möta kommande produkt-, säkerhets- och emissionskrav Pelletsförbundets årsmöte & konferens 2017 Michael Finell, skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå Projektets övergripande

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas?

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? IVA seminarium 8 april 2013 Matthias Rapp agenda Internationell

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost

REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling Hans Gulliksson, Energikontor Sydost 1 EU-program med anknytning till bioenergi IEE Intelligent Energy Europe programme

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik, SL www.balticbiogasbus.eu

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Non-toxic antifouling methods to combat marine bio fouling on leisure boats in the Baltic Odd Klofsten Boatwasher Sweden AB

Non-toxic antifouling methods to combat marine bio fouling on leisure boats in the Baltic Odd Klofsten Boatwasher Sweden AB 1 Non-toxic antifouling methods to combat marine bio fouling on leisure boats in the Baltic Odd Klofsten Boatwasher Sweden AB 2 3 4 5 6 No need for anti-fouling paint Antifouling methods making boating

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Småskaliga Pelleterings system På Export

Småskaliga Pelleterings system På Export Småskaliga Pelleterings system På Export Mikael Wallin Export av teknik och know how Från Sverige ut i världen Innovatörer och tillverkare av småskalig Pellets Producerande Utrustning Vår idé Från högar

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Solenergi vid Högskolan Dalarna. Frank Fiedler, Björn Persson Ludvika, 29 mars 2017

Solenergi vid Högskolan Dalarna. Frank Fiedler, Björn Persson Ludvika, 29 mars 2017 Solenergi vid Högskolan Dalarna Frank Fiedler, Björn Persson Ludvika, 29 mars 2017 Energiämnet vid Högskolan Dalarna Ca 35 personer engagerade (ca 10 professorer och docenter, 5 doktorer, 15 doktorander,

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

1 (4) Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 (4) Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 (4) Curriculum resources 1 are widely used in Sweden as well as in many other countries in the world. Research

Läs mer

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg The ICA perspective on labelling with focus on organic food Anna Karin Lindberg This is the ICA idea Individual retailers working in cooperation who successfully combine diversity and local adjustments

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Hållbara biodrivmedel

Hållbara biodrivmedel Hållbara biodrivmedel Sustainable Business Hub - Årsstämma Lund, 29 maj 2013 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Produktionskedjor för biodrivmedel Skog Jordbruksmark Hav/odling

Läs mer

Technical Reserach Institute

Technical Reserach Institute MixBioPells IEE/09/758 Country: Sweden Place: Katrineholm Date: 8 th December 2010 No. of participants: 9 Organizer: SP Swedish Technical Reserach Institute Target group: Stakeholders from the pellets

Läs mer

Klimat och miljö vad är aktuellt inom forskningen. Greppa Näringen 5 okt 2011 Christel Cederberg SIK och Chalmers

Klimat och miljö vad är aktuellt inom forskningen. Greppa Näringen 5 okt 2011 Christel Cederberg SIK och Chalmers Klimat och miljö vad är aktuellt inom forskningen Greppa Näringen 5 okt 2011 Christel Cederberg SIK och Chalmers Hur mycket nytt (reaktivt) kväve tål planeten? Humanities safe operational space 3 Rockström

Läs mer

NYHETSBREV Nr 3 2011. Vi önskar er alla en trevlig jul och gott nytt år! Styrelsen genom Katja Hagström

NYHETSBREV Nr 3 2011. Vi önskar er alla en trevlig jul och gott nytt år! Styrelsen genom Katja Hagström NYHETSBREV Nr 3 2011 Innehåll Inledning... 1 Styrelse... 2 NäPFo:s hemsida... 2 Information och konferenser... 2 Nätverksträff den 28 september i Gävle... 2 Pellets 2012... 2 Årsmöte... 2 Referensgruppsmöte

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Returträ& Skogsbränslen -HOT eller komplement?

Returträ& Skogsbränslen -HOT eller komplement? Returträ& Skogsbränslen -HOT eller komplement? Bertil Leijding Ordförande Svenska Trädbränsleföreneingen Branschförening för svenska producenter av trädbränsle med fokus på lågförädlat bränsle och råvara

Läs mer

Inblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB

Inblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB Inblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB Robert Samuelsson Mehrdad Arshadi Torbjörn Lestander Michael Finell Pelletsplattformen BTK-Rapport 2011:3 SLU Biomassateknologi och Kemi

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer