NYHETSBREV Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV Nr 1 2010"

Transkript

1 NYHETSBREV Nr Innehåll Inledning... 1 Styrgruppen... 1 NäPFo:s hemsida... 2 Information... 2 Anslag... 2 Kunskapssammanställning för arbetsmiljöverket... 2 Forskning... 2 Disputation - Improving Wood Fuel Pellets for Household Use... 2 Liccenciat - European bioenergy markets: integration and price convergence... 3 Examensarbete Nya råmaterials påverkan på pelletpriset... 4 Konferenser... 6 Pellets Pellets Medlemmar... 6 Medlemslista... 6 Inledning Efter nästan 2 års tystnad tänkte vi försöka komma igång igen. Vi har i gruppen varvat disputationer, barnledighet och arbetsbyten. Och alla har vi för mycket att göra. Jonas har slutat på SVEBIO och börjat på IVL och kommer vara mindre aktiv i framtiden. Vi få gärna förstärkning så är du intresserad av att engagera dig i vårt arbete hör gärna av dig. Trevlig höst Katja Hagström Styrgruppen Styrgruppen består av följande personer: Namn Telefonnummer E-postadress Katja Hagström Maria Perzon Magnus Ståhl Johan Vinterbäck Jonas Höglund

2 NäPFo:s hemsida Glöm inte vår hemsida Vi försöker hålla den uppdaterad. Vår senaste idé är att ha ett kalendarium angående föredrag och konferenser med koppling till pellets samt att lägga upp referenser av intresse. Skicka de referenser ni vill ha med till Magnus Ståhl Information Anslag Pelletsindustrins Riksförbund har under våren beviljat föreningen ett extra anslag vilket vi är mycket glada för. Det gör att vi planerar att i samband med Pellets 2011 anordna en forskarnätverksträff. Är du intresserad av att presentera några forskningsresultat kontakta Katja Hagström Kunskapssammanställning för arbetsmiljöverket Urban Svedberg, Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Sundsvall, har fått i uppdrag av Arbetsmiljöverket att skriva en kunskapssammanställning som kommer att fokusera på gasformiga emissioner från träpellets och de risker som finns vid förvaring i slutna utrymmen. Det kommer även att ingå avsnitt om brandrisker, självantändning och problematiken med damm. Rapporten ska vara klar den 1 december Forskning Disputation - Improving Wood Fuel Pellets for Household Use Globally, the awareness of the climate change problems has increased in recent years and presently governments aim at reducing the use of fossil fuels to mitigate the emissions of greenhouse gases. A decrease of the emissions could be achieved by using CO2-neutral biofuels, such as wood fuel pellets. The primary raw material for wood fuel pellets is sawdust, which is dried and compressed to attain improved fuel and transportation properties. The use of wood fuel pellets for heating has increased dramatically during the last decade and it is expected to keep doing so henceforth. This will lead to the use of new raw materials, which will affect the quality of the product, the energy efficiency and the costs for the production system and the environment. A new raw material mixture was investigated (Paper IV) as was the energy efficiency of the production system (Papers II and IV). Furthermore, the quality of the product was investigated (Papers I, III, IV and V) as were selected environmental aspects of the wood fuel pellet system (Papers I and V). Almost all of the monoterpenes are emitted during the drying and pelletising steps, causing environmental and health related problems. Drying of sawdust can be used to control the moisture content and emissions of Volatile Organic Compounds (Paper I). The amount of recovered energy over a condenser increases, as does rotary dryer efficiency, with increased recirculation within the test range, implying an energy efficient operation. It should be possible to use the model industrially (validation is being performed) to predict 2

3 capacity and recovered energy changes when changes to the drying gas recirculation are made (Paper II). Crumbled pellets or a high amount of fines and unsuitable equipment set-ups cause most of the problems for the household user. The present Swedish pellet standard is not adequate enough to provide a sufficient pellet quality to the enduser with the present variations in transport and storage/feeding systems. We suggest that some of the parameters in the standards should be expressed using intervals (Paper III). In Paper IV we conclude that: (1) the energy consumption decreases with an increased amount of rapeseed cake in wood fuel pellets; (2) the mechanical durability could decrease with an increase in the amount of rapeseed cake in wood fuel pellets; (3) the bulk density of pellets seems to decrease with an increased amount of rapeseed cake in pellets; and (4) tests performed with a reconditioned die and a clean pellet machine seem to be preferable. The survey of Paper V concludes that scientific research on the wood fuel pellet chain is fragmented. In addition, it concludes that the end-user perspectives and experiences should be investigated in order to identify the key areas that should be improved upstream the pellet chain. Furthermore, there are almost no system studies made that cover the entire wood fuel pellet chain. In the long run, more knowledge is needed about the physical and chemical processes that form pellets out of wood fibres. This knowledge could be used both to improve the present industrial processes and to develop new technological solutions. Magnus Ståhl, Department of Energy, Environmental and Building Technology, Faculty of Technology and Science, Karlstad University, Karlstad Liccenciat - European bioenergy markets: integration and price convergence Energy market integration is beneficial in several ways: it can increase competition, reduce the risk of local shortages or oversupply and can also reduce price volatility. As demand for renewable energy is growing, bioenergy from solid biomass fuels is changing from its traditional role as a locally utilized form of energy into an internationally traded energy commodity. However, there is still not very much knowledge about how bioenergy markets function in terms of price mechanisms and the interconnections between international trade and price development. The aim of this thesis is to investigate the progress of European bioenergy market integration. The thesis is based on two papers in which the progress of European bioenergy market integration is assessed by studying two sub-markets. The degree of market integration is investigated by using time series analysis of bioenergy prices. This makes it possible to investigate if and how developments in national markets influence each other. Paper I investigates whether the residential markets for wood pellets in Austria, Germany and Sweden can be considered integrated. The conclusion is that whereas the German and the Austrian markets are integrated, Sweden is a separate market. In paper II, the market for unrefined wood fuels in the Baltic Sea area is studied. The subject here is to investigate the level of wood fuel market integration between Estonia, Finland and Sweden by analyzing whether there is short-run or long-run convergence between prices in the three countries. The conclusion is that although the price difference between the countries has decreased a great deal during the time period in focus, the markets can not be considered integrated. These two studies show that although trade has indeed contributed to increased bioenergy market integration in Europe, there is still a way to go until there is a common 3

4 European bioenergy market. As data availability is continuously increasing, it will be possible to expand future research to the situation in more countries on a both small and large scale. Thereby it will be possible to get a more comprehensive view of the status of European bioenergy market integration. Olle Olsson Institutionen för Energi och Teknik, SLU Uppsala Examensarbete Nya råmaterials påverkan på pelletpriset De senaste årens ökande oljepris och fokus på klimatförändringar har ökat intresset för bioenergi, både i Sverige och internationellt. Biobränslen har möjligheter att ersätta fossila bränslen och därmed bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Biobränslen är också ett sätt för länder att bli mindre beroende av import av fossila bränslen samt öka energisäkerheten. På grund av den snabba utvecklingen av marknaden för biomassa är vissa delar av marknaden ännu ej fullt kartlagda, speciellt frågor rörande prisformation och prisutveckling av biomassa. Eubionet III Solutions for biomass fuel market barriers and raw material availability är ett EU-projekt med syfte att finna lösningar på hinder för en ökad handel av biomassa. Examensarbetet är en del av detta projekt. Pellets är kompakterad, torkad biomassa i form av cylindrar med en maxdiameter av 25 mm. Till skillnad från rå biomassa är pellets ett relativt homogent bränsle. Det kompakterade bränslet får ett högre energiinnehåll som underlättar effektiv transport och lagring av bränslet. Rå biomassa kan ha en fukthalt på över 50%. Under pelleteringen torkas biomassan till en fukthalt på 5-15%. Sågspån, kutterspån och torrflis, som alla är biprodukter från sågverkindustrin, är idag de vanligaste råmaterialen använda till pelletproduktion. Pellets är ett relativt nytt slags bränsle och det senaste årtiondet har pelletmarknaden haft en exponentiell tillväxt. Pellets är en internationell handelsvara där Sverige är en ledande nation både gällande produktion och konsumtion av pellets. I Sverige finns det idag 83 pelletsfabriker varav många är små. De 50 minsta pelletsproducenterna producerar tillsammans lika stor mängd pellets som en av de största fabrikerna. Pellets producerat i Sverige används främst inhemskt. Det finns både små-, mellan- och storskaliga användare av pellets. Under 1990-talet dominerade storskaliga användare pelletsmarknaden men sedan början av 2000-talet har andelen småskaliga användarna ökat snabbt och står idag för en betydande del av den svenska pelletsmarknaden. Småskaligt används pellets av enskilda hushåll i pelletsbrännare eller pelletskaminer för värmeproduktion. Pellets används även mellanskaligt inom industrin och för uppvärmning av större byggnader som t.ex. skolor, kyrkor etc. Storskaligt används pellets av stora fjärrvärmeverk och kraftvärmeverk. Jämfört med storskaliga användare av pellets kräver småskaliga användare högre pelletskvalité. Den ökande efterfrågan av pellets har lett till brist på tillgängligt råmaterial. För att ytterligare kunna öka produktionen av pellets måste råmaterialsortimentet breddas. De flesta nya potentiella råmaterial har gemensamt att produktionskostnaderna kommer att öka jämfört med traditionella råmaterial. Dessutom innebär många nya potentiella råmaterial, t.ex. bark, halm eller torv, en sämre pelletkvalité. De traditionellt använda råmaterialen till pelletproduktion, 4

5 sågspån, torrflis och kutterspån, består alla av stamved. Stamved ger pellets av hög kvalité med låg askhalt och hög asksmältpunkt. Syftet med examensarbetet är att undersöka till vilken grad nya råmaterial kommer att påverka det generella pelletpriset i Sverige samt undersöka vilka planer de svenska pelletproducenterna har angående nya råmaterial. För att undersöka pelletproducenternas planer gjordes en enkätundersökning. Ett flertal pelletproducenter intervjuades även för att få en bättre bild av råmaterialsituationen. Litteraturstudier gjordes för att få en teoretisk bakgrund i ämnesområdet och för att kunna jämföra tidigare forskning med resultatet från undersökningen. Det gjordes även beräkningar av produktionskostnader i kalkylmodell då sågspån, sågverksflis och energived används som råmaterial. För beräkningarna användes totalkostnadsmetoden. Resultatet från undersökningen visar att nya råmaterial redan används av pelletproducenter i Sverige. Energived, sågverksflis och torrflis används av framförallt storskaliga producenter. Runt 65% av de som svarade på enkäten uppgav även att de planerar för nya råmaterial. Det råmaterial pelletproducenterna främst planerade för var energived. I stort sätt alla producenter uppgav att de inte planerar att producera pellets av låg kvalité. Stora producenter uppgav i större omfattning att priset på alternativa bränslen, ex. olja och el, påverkade priset på pellets till skillnad från mindre producenter som främst uppgav produktionskostnader som viktigaste faktorn för pelletspriset. De stora pelletproducenterna säljer mer till storskaliga användare än små producenter. Storskaliga användare kan använda pellets av låg kvalité. Detta skulle kunna indikera på att priset på pellets av låg kvalité är mer beroende av priset på alternativa bränslen. Produktionskostnaderna sätter det lägsta möjliga priset på pellets. Enligt resultatet från enkätundersökningen till pelletsproducenterna är det även produktionskostnaderna som påverkar priset mest. Beräkningar av produktionskostnaderna i kalkylmodell med sågspån som råmaterial gav 99,7 /ton, varav råmaterialkostnaden stod för 67%. Sågverksflis minskade produktionskostnaderna till 95,9 /ton främst beroende på lägre råmaterialpris medan energived ökade produktionskostnaderna till 102,1 /ton. Om barken antogs täcka värmekostnaderna blev däremot produktionskostnaderna 95,7 /ton för energived. Charlotta Porsö Institutionen för Energi och Teknik, SLU Uppsala 5

6 Konferenser Pellets 09 Under SVEBIOs årliga konferens Pellets 09 i Karlstad sammanstrålade branschen under några dagar där även vi forskare fick en möjlighet till att skapa nya kontakter forskare emellan. Flera informella möten skedde under konferensen. Kontakter knöts även med norska forskare på plats. Dessa forskare följer utvecklingen i Sverige med stort intresse då pelletsforskningen i Norge är under uppbyggnad. Torbjörn Lestander och Silvia Larsson från SLU, Umeå tillsammans med Agne Mattsson besökte mig (Magnus Ståhl) på Avdelningen för Energi- Miljö- och byggteknik på Karlstads universitet och vi samtalade kring konkreta tester av pelletskvalitet i universitetets egen pelletstillverkningsanläggning. /Magnus Ståhl Pellets 10 Den 2-3 februari hölls Svebios årliga pelletskonferens, denna gång i Söderhamn. Konferensen samlade 170 deltagare främst från Sverige men även från bland annat USA, Belgien, Slovakien, Lettland, England och Norge. Deltagarna fick höra det senaste inom bland annat energipolitik, teknik, forskning, handel och omvärld inom pelletsområdet. Konferensen började med ett studiebesök till Helsinge Pellets produktionsanläggning och fortsatte sedan med två konferensdagar. Pellets 2010 utmärkte sig genom sin växande utställning som blir allt mer populär även för företag utanför Sverige. Konferensen simultantolkades till engelska för internationella gäster. Nästa års konferens, Pellets 2011, kommer att arrangeras i Stockholm. /Jonas Höglund Medlemmar Vi vill hälsa våra nya medlemmar välkomna. Medlemslista Eliana Alvarez de Davila, IVL Svenska Miljöinstitutet, Arbetsmiljö vid hantering och tillverkning av träpellets och andra biobränslen. David Andersson, Ecoera AB, Arbetar bland annat med BIOAGRO projektet där man tittar på nya sätt att använda korn, raster från korn, frön och gräs för att producera värme. Mehrdad Arshadi, Enheten för biomassateknologi och kemi, SLU Umeå, Helena Arvidsson, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus, Exponering vid tillverkning av träpellets. Niklas Berge, TPS Termiska Processer AB, Studsvik, Förbränning och förgasning av biobränslen. 6

7 Lovisa Blomqvist, Institutionen för bioenergi, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Uppsala, Markanvändningsalternativ som kan leda till bioenergiproduktion samtidigt som ett öppet/brukat landskap skapas/bevaras. Per Blomqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Självantändning och brandrisker med pellets Christoffer Boman, Energiteknik och Termisk processkemi, Umeå universitet, Småskalig biobränsleteknik, förbränningskemi, emissioner, partiklar, miljö. Linda Bäfver, Energiteknik, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Bildning och emissioner av partiklar från biobränsleförbränning, samt emissioner av t.ex. metan, dioxiner och PAH. Kåre Eriksson, Yrkes- och miljömedicin, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Exponeirng för trädamm och hartssyror vid tillverkning av träpellets. Frank Fiedler, Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna, Kombisolvärmesystem (sol/pellets), test och simulering av pelletsbaserade uppvärmningssystem för småhus. Tore Filbakk, Norsk institutt for skog og landskap, Ås Michael Finell, Sveriges Lantbruks Universitet, Umeå, Åkerbränslen, (hampa och rörflen) och pelleteringsteknik. Karin Granström, Energi-, miljö- och byggteknik, Karlstads universitet, Emissioner av terpener och andra organiska ämnen vid torkning av trä. Leif Gustavsson, Forskargruppen i ekoteknik, Mittuniversitetet, Katja Hagström, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus, Exponering för trädamm, terpener, hartssyror och aldehyder samt hälsoeffekter vid tillverkning av träpellets. Henry Hedman, , Energitekniskt Centrum i Piteå, ETC, Råvara, inmatning, förbränning, emissioner, ask/slaggproblem/möjlighet och pelletskvalitet. 7

8 Peter Helby, Miljö- och Energisystem, LTH, Ekonomiska och sociologiska perspektiv på pelletsanvändning. Annette Henning, Centrum för solenergi forskning, SERC, Högskolan Dalarna, emb.du.se Villahushållens vanor, tankar och beslut kring pellets och solvärme. Jonas Höglund, IVL, Stockholm Analys av den Svenska pelletsmarknaden Raida Jirjis, Bioenergi, SLU, Uppsala, Råvaruegenskaper och dess betydelse för pelletskvalitet. Jennica Kjällstrand, Chalmers, Inga pågående projekt. Antioxidanter och andra organiska ämnen i emissioner från småskalig förbränning av biobränslen. Mikael Klintman, Lunds Universitet Sylvia Larsson, Enheten för biomassateknologi och kemi, SLU, System- och ekonomianalys av kvalitet, transport och pelletering av nya råvaror. Päivi Lehtikangas, ÖNET Energikontoret Örebro Inga pågående projekt. Lagring och egenskaper hos pellets av sågspån, avverkningsrester och bark. Torbjörn Lestander, , Enheten för biomassateknologi och kemi, SLU Umeå, On-line karakterisering av råvaran och dess successiva modifiering i pelleteringsprocessen. Klaus Lorenz, Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna, Energioptimering av kombisolvärmesystem bestående av bränslepanna och solfångare. Anders Lönnermark, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Brandteknik, Självuppvärmning samt brandsäker lagring av biobränslen. Krushna Mahapatra, Forskargruppen i ekoteknik, Mitthögskolan, Processen bakom ökningen av småskalig pelletseldning i samhället. 8

9 Svante Nordlander, Energi, miljö och byggande, Högskolan Dalarna, Skötsel och injusteringsinverkan på emissioner och verkningsgrad. Pellets och solenergi Kerstin Olin, Miljö- och energisystem, LTH, Bekväm pelletseldning i villa. Olle Olsson, Institutionen för bioenergi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Marknads- och systemstudier på området fasta biobränslen som pellets. Janne Paavilainen, Centrum för solenergi forskning, SERC, Högskolan Dalarna, Modellering och simulering av kombisolvärmesystem (sol/biobränslen) i skala villornärvärmenät med syftet systemoptimering med hänsyn till utsläpp. Karin Perman, Energi, Miljö och Byggande, Högskolan Dalarna, Omställning från el-uppvärmning till pellets och sol. Maria Perzon, Tidigare vid Kemisk Miljövetenskap, Chalmers, Inga pågående projekt. Organiska ämnen i emissioner från småskalig förbränning av pellets. Henrik Persson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, P-märkning av pelletsutrustning. Eldningstester med olika pelletskvaliteter. Emissioner. Henry Persson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Brand, brandförlopp, släckning Tomas Persson, Centrum för solenergi forskning, SERC, Högskolan Dalarna, Borlänge (www.serc.se) Pellet- och solvärmesystem för småhus. Mina publikationer: Charlotta Porsö, Institutionen för Energi och Teknik, SLU, System för storskalig internationell pelletsproduktion Christofer Rhén, TallOil, WTC, Klarabergsviadukten 70, D7, SE Stockholm, Biobränsleexpert inom fasta bränslen. Pelletsproduktion, produktionsutveckling, kvalitet samt affärsutveckling. Katarina Rupar-Gadd, Bioenergiteknik, Växjö Universitet, Organiska emissioner och självantändningsegenskaper hos torkade och lagrade biobränslen. 9

10 Marie Rönnbäck, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Förbränning, emissiner och askkemi. Geir Skjevrak, Statoil Norge Oslo, wwww.statoil.com Arbetar med: Små- och mellanskaliga panncentraler, prestanda, driftstilgängelighet, reglering, bränslekvalité. Magnus Ståhl, Energi-, miljö- och byggteknik, Karlstads universitet, Energieffektiv sågspånstorkning och träbränslepelleteringsprocess. Pelletskvalitetstudier. Urban Svedberg, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Sundsvalls Sjukhus, Sundsvall Gasformiga emissioner vid förvaring och transport av pellets sett ur ett arbetsmiljö- och slutanvändarperspektiv. För närvarande fokus på sjötransport av pellets, flis och massaved. Claes Tullin, Förbränningsteknik, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, P-märkning och förbättring av förbränningsutrustning. Emissioner från småskalig pelletseldning. Lars Wadsö, Lund Isothermal Calorimetry Group, Building Materials LTH Nedbrytning av biobränslen, input data vid simuleringar av självantädningar (to self ignition simulations) Anna Vidlund, Energiprocesser, KTH, Systemaspekter på integrerade produktionssystem för pellets. Johan Vinterbäck, Institutionen för Energi och teknik, SLU, Optimering av pelletsdistribution. Sytemanalys. Henrik Wiinikka, Energitekniskt Centrum i Piteå, ETC, Råvara, inmatning, förbränning, emissioner, ask/slaggproblem/möjlighet och pelletskvalitet. Fredrik Wikström, Energi-, miljö- och byggteknik, Karlstads universitet, Miljöeffekter i biobränslekedjan systemanalys, pelletskvalitet. Marcus Öhman, Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för Energiteknik Förbränningskaraktärisering av pellets (Slaggbildning/Förbränningsförlopp/ Partikelbildning/Emissioner). 10

11 Håkan Örberg, SLU, Sveriges Lantbruks Universitet, Umeå, Kvalitet, råvarubehandling, matrisutformning och energiförbrukning vid pellettering av energigräs. 11

NYHETSBREV Nr 2 2011. Vi önskar er all en trevlig sommar! Styrelsen genom Katja Hagström

NYHETSBREV Nr 2 2011. Vi önskar er all en trevlig sommar! Styrelsen genom Katja Hagström NYHETSBREV Nr 2 2011 Innehåll Inledning... 1 Styrelse... 2 NäPFo:s hemsida... 2 Information... 2 Årsmötet 2011... 2 Nätverksträff... 2 Doktorandtjänst... 4 Forskning... 4 Produktionsteknisk plattform för

Läs mer

NYHETSBREV Nr 2 2007

NYHETSBREV Nr 2 2007 NYHETSBREV Nr 2 2007 Innehåll Inledning... 1 Styrgruppen...1 NäPFo:s hemsida... 2 Forskningsresultat... 2 Monitoring results of a combined pellet and solar heating system... 2 Annual co-emissions of combined

Läs mer

FORSKNINGSNYHETSBREV April 2004

FORSKNINGSNYHETSBREV April 2004 FORSKNINGSNYHETSBREV April 2004 Inom pelletsprogrammet EnergyCentre.Info görs en insats för att sprida forskningsresultat. Detta görs bland annat genom nyhetsbrev där resultat och slutsatser från olika

Läs mer

FORSKNINGSNYHETSBREV Mars 2004

FORSKNINGSNYHETSBREV Mars 2004 FORSKNINGSNYHETSBREV Mars 2004 Inom pelletsprogrammet EnergyCentre.Info görs en insats för att sprida forskningsresultat. Detta görs bland annat genom nyhetsbrev där resultat och slutsatser från olika

Läs mer

NYHETSBREV Innehåll Inledning Styrgruppen Namn Telefonnummer E-postadress

NYHETSBREV Innehåll Inledning Styrgruppen Namn Telefonnummer E-postadress NYHETSBREV Nr 2 2006 Innehåll Inledning...1 Styrgruppen...1 NäPFo:s hemsida...2 NäPFo:s logga...2 SVEBIOs pelletsdagar 2007...2 Disputationer under 2006...2 Maria Olsson...2 Tomas Persson...2 Frank Fiedler...3

Läs mer

NäPFo. Nr 1 2006. Innehåll. Inledning

NäPFo. Nr 1 2006. Innehåll. Inledning NäPFo Nätverket för Pelletsforskare Innehåll NYHETSBREV Nr 1 2006 Inledning...1 Styrgruppen...2 SVEBIOs pelletsdagar 2006...2 Forskningspresentationer...3 Lars Wadsö...3 Roger Renström...3 Sven Risberg

Läs mer

NYHETSBREV Nr 1-2 2012

NYHETSBREV Nr 1-2 2012 NYHETSBREV Nr 1-2 2012 Innehåll Inledning... 1 Styrelse... 2 NäPFo:s hemsidor... 2 Information och konferenser... 2 Fortsatt forskning kring förbränningsegenskaper hos pellets... 2 Nya råvarukällor för

Läs mer

FORSKNINGSNYHETSBREV Juni 2005

FORSKNINGSNYHETSBREV Juni 2005 FORSKNINGSNYHETSBREV Juni 2005 Inom EnergyCentre.Info/Pellets har spridningen av forskningsresultat ökats, bland annat genom nyhetsbrev där resultat och slutsatser från olika forskare i Sverige presenteras.

Läs mer

FORSKNINGSNYHETSBREV SEPTEMBER 2002

FORSKNINGSNYHETSBREV SEPTEMBER 2002 EnergyCentre.Info Pelletsprogrammet FORSKNINGSNYHETSBREV SEPTEMBER 2002 Inom pelletsprogrammet i Västra Götalandregionen görs en insats för att sprida forskningsresultat. Detta sker dels forskare emellan,

Läs mer

Energimyndighetens programkonferens, 20-21 Oktober 2009 - Småskalig värmeförsörjning med biobränslen. Emissonsklustret

Energimyndighetens programkonferens, 20-21 Oktober 2009 - Småskalig värmeförsörjning med biobränslen. Emissonsklustret Energimyndighetens programkonferens, 20-21 Oktober 2009 - Småskalig värmeförsörjning med biobränslen Emissonsklustret Emissioner från småskalig värmeförsörjning med biobränslen - Ett fristående projekt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion RAPPORT Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion Jonas Höglund Bakgrund IVL Svenska Miljöinstitutet publicerade 2009 på uppdrag av Energimyndigheten rapporten LCA calculations on Swedish wood

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik

Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik Håkan Örberg Biomassateknologi och kemi Sveriges Lantbruksuniversitet Hakan.orberg@btk.slu.se Generella egenskaper hos biomassa Högt vatteninnehåll

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Bioenergiseminarium Linnéuniversitet svante.soderholm@energimyndigheten.se Världens energi är till 80 % fossil. Det mesta måste bort. Har vi råd att

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Technical Reserach Institute

Technical Reserach Institute MixBioPells IEE/09/758 Country: Sweden Place: Katrineholm Date: 8 th December 2010 No. of participants: 9 Organizer: SP Swedish Technical Reserach Institute Target group: Stakeholders from the pellets

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

NYHETSBREV Nr 3 2011. Vi önskar er alla en trevlig jul och gott nytt år! Styrelsen genom Katja Hagström

NYHETSBREV Nr 3 2011. Vi önskar er alla en trevlig jul och gott nytt år! Styrelsen genom Katja Hagström NYHETSBREV Nr 3 2011 Innehåll Inledning... 1 Styrelse... 2 NäPFo:s hemsida... 2 Information och konferenser... 2 Nätverksträff den 28 september i Gävle... 2 Pellets 2012... 2 Årsmöte... 2 Referensgruppsmöte

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

FORSKNINGSNYHETSBREV DECEMBER 2002

FORSKNINGSNYHETSBREV DECEMBER 2002 EnergyCentre.Info Pelletsprogrammet FORSKNINGSNYHETSBREV DECEMBER 2002 Inom pelletsprogrammet i Västra Götalandregionen görs en insats för att sprida forskningsresultat. Detta sker dels forskare emellan,

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Loggor Utveckling av Skogsbränsle från Mittregionen SLU 19 Mars Magnus Matisons Projektledare Forest Refine

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

100 % förnybart 2050.!?

100 % förnybart 2050.!? 100 % förnybart 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svenska solenergiföreningen (Sekr.) International Solar Energy Society (Board) Svenska fjordhästföreningen (Styrelsen)

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910

Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910 Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910 Thore Berntsson Roman Hackl Avdelningen för värmeteknik och

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin

Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin Drivkrafter för utveckling av nya koncept för skogsindustrin Forest Refine seminarium om skog, transporter och bioraffinaderier Fredrik Öhman, ÅF Umeå, 2012-10-01 ÅF in a Global World Co-workers 4 900

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Chalmers University of Technology Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96,

Läs mer

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson Den nya skogsindus trin Gunnar Olofsson Skogen idag 30% av världens skogar år 2010 används för produktion Virkesproduktion 7 % 15 % 30 % Skydd av biologisk mångfald Erosionsskydd Sociala tjänster 24 %

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Specialisering Energisystem och Miljöteknik

Specialisering Energisystem och Miljöteknik Specialisering Energisystem och Miljöteknik Energisystem Vi har forskning inom: Nationella- och regionala energisystem Industriella energisystem Byggnaden som energisystem Industriell miljöteknik Vi forskar,

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Kritiken mot klimatneutralisering

Kritiken mot klimatneutralisering Kritiken mot klimatneutralisering nån slags frisedel att köra på som förut bara för att man köper sig fri med skogsplanteringar eller liknande tyvärr så används stor del, nästan hälften av intäkterna,

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Skogens klimatnytta - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Varför är skogen viktig i klimatarbetet? Vad kan skogen bidra med? Internationella

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

En utlokaliserad energiproduktion

En utlokaliserad energiproduktion 1 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö 2011 2 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö Karleby/Kokkola

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Skogen Nyckeln,ll e- framgångsrikt klimat och energiarbete. BioFuel Region 10 år Umeå Magnus Ma5sons Projektledare Forest Refine

Skogen Nyckeln,ll e- framgångsrikt klimat och energiarbete. BioFuel Region 10 år Umeå Magnus Ma5sons Projektledare Forest Refine Skogen Nyckeln,ll e- framgångsrikt klimat och energiarbete BioFuel Region 10 år Umeå Magnus Ma5sons Projektledare Forest Refine Biomass for energy poten0al from forest and by products from forest industry

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Visst finns det mark och vatten för biobränslen!

Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Kjell Andersson Svebio Sveriges energianvändning 2014 Naturgas, 9,9 TWh, 2,7% Kol, 18,3 TWh, 5% Värmepumpar, 3,1 TWh, 0,8% Kärnkraft, 50 TWh, 13,7% Bioenergi,

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer