Granskning av detaljplaneprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av detaljplaneprocessen"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av detaljplaneprocessen Peter Aschberg Hammarö kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Allmänt om kommunens fysiska planering Granskningsresultat Är handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner tillfredsställande? Bedömning Sker tillfredsställande uppföljning av balansen mellan beslutade planuppdrag och avslutade detaljplaner? Bedömning Säkerställs att förvaltningen har tillräckliga ekonomiska resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fordras för att infria kommunens tillväxtmål? Bedömning Utnyttjas de ekonomiska och personella resurser som har avsatts för framtagande av detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt? Bedömning Fungerar system och rutiner för framtagande av detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt? Säkerställs att system och rutiner för framtagande av detaljplaner efterlevs? Bedömning Infrias målsättningarna för finansieringsgraden genom planavgift av detaljplanerna? Bedömning Övrig iakttagelse Revisionell bedömning...11 Revisorerna Hammarö kommun

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hammarö kommun har granskat kommunens detaljplaneprocess. Granskningens revisionsfråga har varit: Har kommunstyrelsen en effektiv och ändamålsenlig process för detaljplaner för att möta kommunens tillväxtambitioner? Den sammantagna bedömningen är att detaljplaneprocessen inte fullt ut är ändamålsenlig och att effektiviteten är svår att bedöma då det inte finns några mål att följa upp. Granskningen har visat att mark- och planenheten har aktuella rutiner och riktlinjer för de flesta delarna i detaljplaneprocessen. Rutiner och riktlinjer saknas dock för debitering och för genomförandefasen. Mål saknas helt för detaljplaneprocessen och statistik nyttjas i begränsad omfattning som grund till uppföljning. Vidare bedöms planberedskapen i kommunen för närvarande vara förhållandevis god och vi ser positivt på att medborgardialogen har blivit ett naturligt inslag tidigt i detaljplaneprocessen. Under granskningen har det emellertid identifierats ett antal utvecklingsområden. Dessa utvecklingsområden kan delas in på följande sätt: Styrning - Vi bedömer att styrningen av detaljplaneprocessen kan förbättras då kommunstyrelsen bl.a. inte har upprättat några uppföljningsbara mål avseende den fysiska planeringen. Med anledning av detta rekommenderar vi att kommunstyrelsen att: ta fram uppföljningsbara mål som uttrycker kommunstyrelsens förväntningar och ambitioner på mark- och planenhetens verksamhet avseende fysisk planering och detaljplaner. Exempelvis skulle ett mål kunna avse handläggningstiden för detaljplanerna genomföra en undersökning i tomtkön för att klargöra de önskemål som finns om exempelvis lokalisering, storlek på fastighet m.m. prioritera arbetet med en ny översiktsplan ta fram en finansieringsstrategi och tydliga debiteringsrutiner Uppföljning - Vår bedömning är att detaljplaneprocessen inte följs upp i tillräcklig utsträckning av kommunstyrelsen. Därför rekommenderar vi kommunstyrelsen att säkerställa att: det inom mark- och planavdelning upprättas rutiner som gör det möjligt att genomföra mer utförliga statistiska uppföljningar och analyser av detaljplaneprocessen. Förslagsvis kan fler nyckeltal tas fram och periodiskt jämföras över tid och med andra kommuner. Utveckla uppföljningen som helhet Intern kontroll Detaljplaneprocessen inrymmer risker som bör värderas och kontrolleras. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att utveckla internkontrollen inom området. Revisorerna Hammarö kommun1 av 12

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Hammarö kommun har haft en ganska jämn befolkningsökning de senaste åren och mellan åren ökade befolkningen med ca 250 personer. Befolkningstillväxten i kombination med kommunens attraktiva läge vid Vänern, ställer krav på en god samhällsplanering. En av de viktigaste delarna vid planering av ny bebyggelse är detaljplanen. Processen för en detaljplans tillblivelse är komplicerad och innehåller många separata moment. För en kommun är det viktigt att detaljplaneprocessen fortlöper effektivt så att olika projekt inte försenas. Mot bakgrund av det här har de förtroendevalda revisorerna i Hammarö kommun har gett i uppdrag att granska kommunens detaljplaneprocess Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga och sex kontrollmål: Har kommunstyrelsen en effektiv och ändamålsenlig process för detaljplaner för att möta kommunens tillväxtambitioner? 1. Är handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner tillfredsställande? 2. Sker tillfredsställande uppföljning av balansen mellan beslutade planuppdrag och avslutade detaljplaner? 3. Säkerställs att förvaltningen har tillräckliga ekonomiska resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fordras för att infria kommunens tillväxtmål? 4. Utnyttjas de ekonomiska och personella resurser som har avsatts för framtagande av detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt? 5. Fungerar system och rutiner för framtagande av detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt? Säkerställs att system och rutiner för framtagande av detaljplaner efterlevs? 6. Infrias målsättningarna för finansieringsgraden genom planavgift av detaljplanerna? 2.3. Metod och avgränsning Granskningen avser kommunstyrelsen och där mark- och planenhetens arbete med detaljplaner. Underlaget rapporten bygger på utgörs både av styrdokument och av intervjuer. De granskade styrdokumenten utgörs av lagstiftning samt eventuella mål och riktlinjer som har bäring på arbetet med detaljplaneprocessen. Intervjuer har genomförts med följande personer: Karin Manner, Kommunarkitekt och enhetschef plan- och byggenheten Anna Lindstedt, Planarkitekt Leif Sandberg, Ordförande i kommunstyrelsen De intervjuade har getts möjlighet att sakgranska rapporten. Revisorerna Hammarö kommun2 av 12

5 3. Allmänt om kommunens fysiska planering En viktig förutsättning för det kommunala självstyret är det lagstadgade kommunala planmonopolet, som innebär att kommunen bestämmer hur mark ska användas och bebyggas. Omfattningen och inriktningen av kommunernas planering av mark, vatten och bebyggelse anges i stora drag i plan- och bygglagen (PBL), liksom den planprocess som ska säkra att olika allmänna och enskilda intressen beaktas och att arbetet bedrivs med öppenhet och samråd. Översiktsplanen är en kommuntäckande plan som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för en rationell och samordnad detaljplanering och annan legal reglering av vatten, mark och bebyggelse. För en begränsad del av kommunen kan en fördjupad översiktsplan upprättas. Kommunstyrelsen skall enligt PBL aktualisera översiktsplanen varje mandatperiod. Detaljplaneprocessen regleras i första hand av PBL 5 Kap. En detaljplan krävs generellt vid utbyggnader av områden och för ändrad användning av en fastighet eller ett område. Ett initiativ till ett byggprojekt kan komma från kommunen, en privat markägare eller ett enskilt byggföretag. När ett initiativ kommer från kommunen kan det exempelvis handla om att få till en förändring eller lösa frågor som vägdragning, VA-försörjning eller utbyggnad av skolor. Detaljplanen avser utformningen av bebyggelse m.m. inom ett mindre område från en enstaka fastighet till en mindre stadsdel. Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var det får byggas, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning m.m. Byggrätten i detaljplanen anger den grad av bebyggelse som tillåts på en plats. Byggnadsvolymen avgränsas av exempelvis byggnadsarea, hushöjd eller våningsantal samt tillåten användning av byggnaden (exempelvis bostadsändamål, handel, industri eller kontor). Planprocessen omfattar i stora drag fem skeden; skede för planuppdrag, programskede, samrådsskede, granskningsskede och skede för antagande och laga kraft. Detaljplanen styr bland annat bygglov. Bygglov med mindre avvikelser från detaljplanen är dock möjliga genom politiska beslut efter att berörda grannar fått tillfälle att lämna synpunkter. Att ett område är detaljplanerat har ibland betydelse för vilka regler som gäller enligt andra lagar än PBL, till exempel Miljöbalken och Ordningslagen. Enligt PBL får kommunen ta ut en planavgift för att täcka kostnader för upprättande av detaljplaner. Planavgift får tas ut endast om fastighetsägaren har nytta av planen och tas ut i samband med debitering av bygglovsbeslutet. Revisorerna Hammarö kommun3 av 12

6 4. Granskningsresultat 4.1. Är handläggningstiderna för framtagande av detaljplaner tillfredsställande? Kommunstyrelsen har antagit övergripande mål med koppling till ökad effektivitet, ökad dialog och kundnöjdhet men det finns inget mål eller mått med direkt koppling till handläggningstiden av detaljplaner. De intervjuade anger att de i stort klarar att ta fram detaljplaner i den takt som behövs. Tiden från att en ansökan om planbesked inkommer till mark- och planenheten till att en detaljplan antas av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 1, kan variera och bedöms av de intervjuade ta mellan ca 6 månader till 18 månader. Det understryks dock att det ibland förekommer situationer som gör att handläggningstiden blir lång. En faktor som lyfts fram är att detaljplaneprocessen är avhängig av flera andra aktörers handlande, såsom Trafikverket och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan ha krav på ytterligare utredningar under planarbetets gång, vilket gör att detaljplaneprocessen kan förlängas. Likaså innebär detta att handläggarna i sig kan bedriva en effektiv planprocess men att andra aktörers agerande kan förlänga den. Det framkommer också att det finns planarbeten som ibland prioriteras ned på grund av förändringar av olika slag under processens gång. Dessa kan då bli liggande länge utan aktiv handläggning. I granskningen har vi tagit del av enhetens tidplan för planer och projekt, vilket är ett Excellunderlag där de olika aktuella planernas status beskrivs och deras beräknade tidpunkt för att vinna laga kraft anges. Vi har även erhållit statistik avseende kommunstyrelsens beslutade planer. I tabellen nedan redovisas de planer som har antagits av kommunstyrelsen under år 2011 och Planer Antal månader* DP Mörmon 5:66, ändring byggnadsplan Toverud 1:20 m.fl, DP Sätter 3:1, Getingberget norra delen, 2011 (17)** DP Hammarö återvinningscentral, DP Lunnaparken, DP Klöverud 1:24, DP Nolgård Östra Verksamhetsområde, Planändring Lindenäs sommarstugeområde avseende Lindenäs 1:2, DP Hammar 1:65, DP Östra Bärstad, 2012 (28) DP Rud 4:190, 2012 (60) DP Gråberg 1:4 skola Östra Bärstad, Medelvärde DP 10 stycken 32 * Handläggningstiderna är beräknade från att kommunstyrelsen gett mark- och planenheten uppdraget om att planarbete ska påbörjas tills att nämnden godkänt planen. **Summa i inom parantes är beräknad från datum för samråd. Källa: mark- och planenheten. 1 Kommunstyrelsen har delegerat beslut avseende mark- och planärenden till sitt arbetsutskott. Delegationsordning för kommunstyrelsen i Hammarö kommun, 98, 13 nov Revisorerna Hammarö kommun4 av 12

7 Bedömning Genom att anta tydliga mål för detaljplaneprocessen och handläggningstider skapas bättre förutsättningar för att kunna styra, kontrollera och följa upp verksamheten. Statistiken visar att handläggningstiderna har stor variation och att medelvärdet i antal månader överstiger den övre gränsen på 18 månader som de intervjuade anger. Plan- och bygglagen anger inte hur lång tid en detaljplaneprocess bör ta, utan är bara specifik avseende vissa delar, exempelvis att planbesked ska lämnas inom fyra månader. Utifrån detta och avsaknaden av mål att följa upp är det svårt att uttala sig om handläggningstiderna är tillfredställande. Utifrån statistiken som visar att medelvärdet i antal månader för en detaljplan är högre än de intervjuades uppfattning samt avsaknaden av tydliga mål för handläggningstider, är vår bedömning att kommunstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kontrollen över handläggningstiderna Sker tillfredsställande uppföljning av balansen mellan beslutade planuppdrag och avslutade detaljplaner? I intervjuerna framkommer att det inte sker någon formell uppföljning av balansen mellan beslutade planuppdrag och avslutade detaljplaner. Det som efterfrågas är en tydlig översikt över status avseende inkomna ärenden, beslut om planuppdrag, beslut om antagna planer och planer under arbete eller som ej påbörjade. Kommunstyrelsen har heller inget planarbetsprogram som grund till att prioritera planläggningsinsatser och att samordna kommunens resurser och insatser för planläggning och plangenomförande. Enligt intervjuerna redovisar däremot mark- och planenheten status för planverksamheten till kommunstyrelsen en eller två gånger per år. Utöver detta sker en återkommande dialog mellan mark- och planenheten och KSAU, där bl.a. planernas status och prioriteringar diskuteras. När det gäller samarbete med miljö- och byggnämnden hålls det regelbundna möten i form av en gemensam ordförandeberedning. Med på mötena är kommunstyrelsens ordförande, miljö- och byggnämndens ordförande, oppositionsföreträdare, chefen för planenheten, förvaltningschefen för miljö och bygg samt kommunchefen. Mötet är inte beslutande utan en del i dialogen mellan nämnderna Bedömning I granskningen har vi som ovan angett tagit del av enhetens tidplan för planer och projekt. Tidplanen innehåller delar av det vi efterfrågar för att på ett tydligt sätt kunna följa upp och avrapportera balansen mellan beslutade planuppdrag och avslutade detaljplaner. Det sker enligt vår bedömning en tillfredställande uppföljning av planläget i kommunen. Dock bedömer vi att kommunstyrelsen kan utveckla sin uppföljning avseende effektivitet och jämförelse över tid och med andra kommuner, och det är här bl.a. balansen mellan beslutade planuppdrag och avslutade detaljplaner är intressant. För att stärka kommunstyrelsens möjligheter till uppföljning, kontroll och jämförelse över tid, rekommenderar vi kommunstyrelsen att minst en gång per år följa upp balansen mellan beslutade planuppdrag och avslutade detaljplaner. Revisorerna Hammarö kommun5 av 12

8 4.3. Säkerställs att förvaltningen har tillräckliga ekonomiska resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fordras för att infria kommunens tillväxtmål? I intervjuerna framkommer det att kommunstyrelsen ser detta som en viktig fråga. Kommunens vision uttrycker inget tydligt tillväxtmål utan tolkas av de intervjuade som att de tre strategiska benen; boende, hållbar tillväxt och ett gött liv, som stöder visionen ska stimulera till en varsam tillväxt. De intervjuade anger att efterfrågan av planer inte är så stort från exploatörer utan mer från enskilda medborgare. Med koppling till planer nämns samtidigt att kommunens översiktsplan är i behov av revidering och att grönstrukturplanen, som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, är ett led i att uppfylla kommunens vision fram till år Det finns ett mål om att arbetet med en ny översiktsplan ska påbörjas år 2014 men inget formellt uppdrag. Mark- och planenheten hade för år 2012 en total nettobudget på tkr kronor och årets resultat blev ett överskott på 84 tkr. Budgeten för år 2012 och 2013 är utökad med 500 tkr avseende konsultinsatser just för att skapa bättre förutsättningar för att möta efterfrågan av detaljplaner Bedömning Utifrån granskningen är vår bedömning att mark- och planenheten idag har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna möta marknadens efterfrågan. För kommande år och då med tanke på arbetet med att utarbeta en ny översiktsplan, ser vi behov av en tydlig förstärkning av enhetens budget, för att kunna säkerställa att mark- och planenhetens övriga arbete vid sidan av arbetet med översiktsplanen inte påverkas negativt Utnyttjas de ekonomiska och personella resurser som har avsatts för framtagande av detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt? Mark- och planenheten inom kommunstyrelsen är styrelsens operativa och verkställande organ avseende planeringsfrågor. På enheten finns idag ca 1,5 heltidstjänster som arbetar med detaljplaneringsfrågor, som är en del i arbetet med att planera för en funktionell och attraktiv kommun. Andra delar som ingår i detta ansvar är bl.a. att upprätta fördjupningar av översiktsplanen, strategiska program, områdesbestämmelser, utredningar och gestaltningsprogram samt ge information och service till medborgare och byggherrar i planeringsfrågor. Beträffande de personella resurserna uppger de intervjuade att arbetsbelastningen periodvis är hög. I mark- och plan avdelningens uppföljning för år 2012 redovisas att enheten har haft personalomsättning under året, vilket ökade belastningen på kvarvarande personal. Detta ledde även till att inköp av konsulttjänster ökade samt att enheten inte kunde tillhandahålla karttjänster i den omfattning som krävs. Revisorerna Hammarö kommun6 av 12

9 De intervjuade kan inte svara på om hur de ligger till resursmässigt i jämförelse med andra kommuner i allmänhet men samtidigt anges att det finns liknande kommuner som de vet har mer resurser. De extra resurser kommunstyrelsen avsatt för att effektivisera detaljplaneprocessen ger verkan. Framför allt används medlen till konsultinsatser för utredningar t.ex. av buller eller kulturutredningar och enklare planuppdrag. De intervjuade påpekar samtidigt att konsultlösningarna inte innebär att de inte behöver arbeta med respektive fråga. Uppdraget behöver bl.a. definieras, kontrolleras och sammanställas och i övrigt administreras, vilket tar sin tid. När det gäller planberedskap anger de intervjuade att mark för boende är prioriterat samtidigt som kommunstyrelsens ambition är att det ska finnas planerad mark även för småindustri, handel och kontor. I dag anges att planberedskapen är god för boende och att det finns tomter till försäljning på olika områden i kommunen och att intresset mellan områdena varierar. De intervjuade anger att detta dels kan bero på att kunderna i vissa områden är låsta till vissa hustyper som exploatören erbjuder men även att det kanske inte är i rätt områden. Här uttrycker de intervjuade att det finns en ambition från kommunstyrelsen att skapa en större flexibilitet för kunden avseende de hustyper som ska vara tillåtna vid exploatering. På frågan om kommunstyrelsen har gjort någon undersökning av vad som efterfrågas av de personer som står i tomtkön framkommer det att det inte har skett. För de andra områdena småindustri, handel och kontor finns det planerad mark men det är framför allt handel som ligger i fokus idag med utvecklingen av Nolgård östra. Ett initiativ som lyfts är den idétävling som utlysts som grund till att få idéer om hur området kring Sätterstrand ska kunna nyttjas bäst. Ett initiativ som har gett påtagligt positiva effekter är kommunstyrelsens initiativ till utökad medborgardialog i form av tidiga plansamråd. Detta lyfts både i intervjuerna och i mark- och planenhetens uppföljning för året, där det framgår att syftet med medborgardialogen är att förbättra beslutsunderlagen, skapa förankring och på sikt kunna effektivisera kommunstyrelsens planprocesser. 2 I intervjuer som har genomförts med miljö- och byggnämnden avseende handläggningen av bygglov, framkommer det att nämnden anser att planarbetet ibland tar för lång tid. Det framkommer även att det finns en utvecklingspotential avseende samarbetet mellan nämnderna. Från kommunstyrelsens sida uttrycks i intervjun att samarbetet i stort fungerar bra Bedömning Vi bedömer att mark- och planenheten på ett övergripande plan har säkerställt att de personella och ekonomiska resurserna nyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt visar personalomsättningen på en sårbarhet som lett till begränsningar i produktionskapaciteten av kartor. 2 Enheternas underlag till förvaltningschef, mark- och planavdelning år Revisorerna Hammarö kommun7 av 12

10 Hur resurserna används är en viktig fråga för att kunna bedöma effektivitet dels i jämförelse över tid, dels i jämförelse med andra. Kommunstyrelsen anger att detta är ett viktigt område och vi gör bedömningen att styrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra sin kontroll och uppföljning av exempelvis nyckeltal avseende ekonomi och personal med koppling till detaljplaneringen. För att om möjligt kunna producera det befintliga och blivande medborgare efterfrågar och på det sättet skapa förutsättningar för ett effektivare resursnyttjande, bör kommunstyrelsen göra en undersökning av behov och önskemål i tomtkön. Vi liksom de intervjuade lyfter behovet av att ta fram en ny översiktsplan. Utifrån granskningen gör vi bedömningen att detta bör prioriteras. Arbetet med att ta fram en ny vision för kommunen pågår och bör ses som en viktig del för översiktsplanens inriktning. De intervjuade anger att de eftersträvar en mer strategisk planering, där vår bedömning är att en aktuell översiktsplan är en viktig ingrediens samtidigt som det bl.a. skulle ge en bättre vägledning internt för myndighetsutövning i lovfrågor och planering av infrastruktur, samt externt i kommunikationen med bl.a. medborgare och byggherrar. Utifrån granskningen vill vi understryka att ett välfungerande samarbete mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden är avgörande för hur effektivt kommunens utvecklingsarbete fortskrider Fungerar system och rutiner för framtagande av detaljplaner på ett ändamålsenligt sätt? Säkerställs att system och rutiner för framtagande av detaljplaner efterlevs? Som hjälpmedel till detaljplaneprocessen har mark- och planenheten tagit fram riktlinjer och rutiner. Det handlar om: Lathund för planhantering reviderad I denna ingår inte rutiner för genomförandedelen 3 eller för debitering. Beskrivning av planprocessen från ansökan av planbesked till genomförande. Information om handlingar som ska till Länsstyrelsen. De intervjuade berättar att aktuella och vägledande riktlinjer har varit ett prioriterat område för mark- och planenheten de senaste åren. Det finns lite kvar att arbeta med bl.a. utvecklade rutinbeskrivningar. I arbetet med detaljplanerna används ett rit- och designprogram som heter Autocad, vilket de intervjuade anger fungerar tillfredställande. För att underlätta planarbetet pågår ett arbete med att lägga in alla kommunens detaljplaner digitalt. Detta är dock inte färdigt men är ett område som kommunstyrelsen har gett förstärkta resurser. 3 Detaljplaneprocessen och då det normala förfarandet innehåller förenklat sex steg. 1 start av planarbete, 2 programskede, 3 samråd, 4 granskning, 5 antagande och laga kraft. Revisorerna Hammarö kommun8 av 12

11 När det gäller uppföljning av system och rutiner för framtagande av detaljplaner samt intern kontroll inom området, framkommer det att de riktlinjer som finns används men att det inte sker någon direkt uppföljning av det. Det finns idag inget granskningsmoment i kommunstyrelsens internkontrollplan som berör detaljplaneprocessen Bedömning Det är positivt att tydliga riktlinjer och rutinbeskrivningar ses som ett viktigt utvecklingsområde. Vår bedömning är att det idag finns tillräckliga riktlinjer för detaljplaneprocessen samtidigt som arbetet med utveckling av rutinbeskrivningar bl.a. för debiteringsrutiner behöver fortgå. Anledningarna är flera men de viktigaste anser vi är dels att lägga grunden till en ändamålsenlig och effektiv detaljplaneprocess, dels att skapa en struktur avseende detaljplaneprocessen som går att följa upp och kontrollera. När det gäller efterlevnaden av system och rutiner för framtagande av detaljplaner, har vi i granskningen inte fått några tydliga underlag om att kommunstyrelsen följer upp eller kontrollerar detta. Vår bedömning är därför att kontrollen inte är tillfredställande och därför är ett viktigt utvecklingsområde Infrias målsättningarna för finansieringsgraden genom planavgift av detaljplanerna? En grund till de ekonomiska resurser som behövs för att finansiera detaljplaner kommer från den avgift som tas ut för behandlingen av planbeskedet i enlighet med plan- och bygglovstaxa För planbeskedet debiteras sökande med kr vid ett positivt besked och 60 %, d.v.s kr, vid ett negativt besked, enligt gällande taxa. Vid tecknandet av planavtal räknas avgiften för planbesked av till hälften. Vid ett positivt besked tecknas utöver detta ett plankostnadsavtal för att reglera kostnader under handläggningsprocessen. De delar i avtalet som är rörliga debiteras med 850 kronor per timme. Ambitionen från kommunstyrelsen är att få full teckning för sina kostnader för handläggning av detaljplaner. Nedan presenteras utfallet för avgiftsfinansieringsgraden för de senaste åren grundat i aktiviteten fysisk planering enligt redovisningen för respektive år. I kostnaden ingår inte personalkostnader. År Intäkter tkr Kostnader tkr* 2010 Budget % Utfall Budget % Utfall Budget % Utfall Budget & Utfall Finansieringsgrad per utfall Avgiftsfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av kostnaderna ett planärende medför som täcks av de intäkter kommunen får in genom att debitera planrelaterade avgifter. Det är ett mått som kan användas för att mäta effektivitet. Som vi tidigare har konstaterat har kommunstyrelsen inte tagit fram några mål eller mått för Revisorerna Hammarö kommun9 av 12

12 att följa upp utvecklingen inom området. Resultatet visar att avgiftsfinansieringsgraden har varierat stort de tre senaste åren. Detta kan bero på olika saker bl.a. antal planärenden men också utifrån hur de planrelaterade kostnaderna finansieras. Planarbete kan finansieras på tre sätt: Planavgift inom befintlig bebyggelse (gällande detaljplaner) baserat på taxa. För att planavgift skall kunna tas ut måste detta anges i detaljplanen för området. Debitering av avgift sker vid bygglovsdebitering. Planavtal vid exploatering tecknas avtal om fast eller rörligt pris för att täcka kostnaderna. Dessa benämns vanligen för plankostnadsavtal i Hammarö kommun. Skattefinansiering anslag via budgetmedel (vanligare tidigare år ibland landets kommuner). En dokumenterad strategi för finansiering av planarbetet finns inte i Hammarö kommun och vi har i granskningen heller inte fått en klar bild över hur kommunstyrelsen arbetar för att uppnå sin ambition om full täckning avseende planrelaterade kostnader. I intervju nämns att plankostnadsavtal blir vanligare och vanligare. Beräkning av plantaxan sker med stöd av plan och bygglovstaxa som är ett underlag som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. Enligt intervju framkommer det att taxan för planer anges till 0,8 och för kartor till 0,4. Som exempel innebär detta att 80 procent av kostnaderna för en plan ska debiteras exploatören och 20 procent skattefinansieras Bedömning I granskningen har vi inte tagit del av någon dokumenterad strategi i form av riktlinjer för finansiering av planarbetet förutom plantaxan. Som tidigare nämnt saknas även en debiteringsrutin. Vi har i granskningen heller inte fått en klar bild över hur kommunstyrelsen arbetar för att uppnå sin ambition om full täckning avseende planrelaterade kostnader. För att skapa förutsättningar för god kontroll och uppföljning av den fysiska planeringen och detaljplaneprocessen rekommenderar vi därför kommunstyrelsen att klargöra strategi och däri ta fram tydliga riktlinjer och rutinbeskrivningar. Detta dels som stöd i mark- och planenhetens arbete, dels för att styrelsen ska kunna kontrollera och följa upp ekonomin avseende planarbetet på ett tydligt och effektivt sätt Övrig iakttagelse I granskningen har vi uppmärksammat att det finns utvecklingsmöjligheter avseende internkontrollen. Det finns risker inom olika delar av detaljplaneprocessen och det bör ligga i kommunstyrelsens intresse att tillsammans med en förbättrad uppföljning även utveckla internkontrollen inom området. Revisorerna Hammarö kommun 10 av 12

13 5. Revisionell bedömning Granskningens revisionsfråga har varit: Har kommunstyrelsen en effektiv och ändamålsenlig process för detaljplaner för att möta kommunens tillväxtambitioner? Den sammantagna bedömningen är att detaljplaneprocessen inte fullt ut är ändamålsenlig och att effektiviteten är svår att bedöma då det inte finns några mål att följa upp. Nedan följer en sammanfattning av de utvecklingsområden som ligger till grund för vår bedömning. Granskningen har visat att mark- och planenheten har aktuella rutiner och riktlinjer för de flesta delarna i detaljplaneprocessen. Det saknas dock för debitering och för genomförandefasen. Mål saknas helt för detaljplaneprocessen och statistik nyttjas i begränsad omfattning som grund till uppföljning. Vidare bedöms planberedskapen i kommunen för närvarande vara förhållandevis god och vi ser positivt på att medborgardialogen har blivit ett naturligt inslag tidigt i detaljplaneprocessen. Under granskningen har det emellertid identifierats ett antal utvecklingsområden. Dessa utvecklingsområden kan delas in på följande sätt: Styrning - Vi bedömer att styrningen av detaljplaneprocessen kan förbättras då kommunstyrelsen bl.a. inte har upprättat några uppföljningsbara mål avseende den fysiska planeringen. Med anledning av detta rekommenderar vi att kommunstyrelsen att: ta fram uppföljningsbara mål som uttrycker kommunstyrelsens förväntningar och ambitioner på mark- och planenhetens verksamhet avseende fysisk planering och detaljplaner. Exempelvis skulle ett mål kunna avse handläggningstiden för detaljplanerna genomföra en undersökning i tomtkön för att klargöra de önskemål som finns om exempelvis lokalisering, storlek på fastighet m.m. prioritera arbetet med en ny översiktsplan ta fram en finansieringsstrategi och tydliga debiteringsrutiner Uppföljning - Vår bedömning är att detaljplaneprocessen inte följs upp i tillräcklig utsträckning av kommunstyrelsen. Därför rekommenderar vi kommunstyrelsen att säkerställa att: det inom mark- och planavdelning upprättas rutiner som gör det möjligt att genomföra mer utförliga statistiska uppföljningar och analyser av detaljplaneprocessen. Förslagsvis kan fler nyckeltal tas fram och periodiskt jämföras över tid och med andra kommuner. Utveckla uppföljningen som helhet Intern kontroll Detaljplaneprocessen inrymmer risker som bör värderas och kontrolleras. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att utveckla internkontrollen inom området. Revisorerna Hammarö kommun 11 av 12

14 Peter Aschberg Projektledare Maria Jäger Uppdragsledare Revisorerna Hammarö kommun 12 av 12

Granskning av detaljplaneprocessen. Lunds kommun

Granskning av detaljplaneprocessen. Lunds kommun Revisionsrapport Granskning av detaljplaneprocessen Lunds kommun Adrian Göransson, revisionskonsult, Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och uppdrag 2 2.1. Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Sida 1 av 9 Planenheten om detaljplaner i Strängnäs kommun

Samhällsbyggnadskontoret Sida 1 av 9 Planenheten om detaljplaner i Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret Sida 1 av 9 Planenheten Information - om detaljplaner i Strängnäs kommun Plan- och bygglagen 1 kap 2, Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten

Läs mer

Planarbete översiktlig studie av styrning och ledning. Härryda kommun 2011-02-14. Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor

Planarbete översiktlig studie av styrning och ledning. Härryda kommun 2011-02-14. Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Planarbete översiktlig studie av styrning och ledning Härryda kommun 2011-02-14 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 3 Inledning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar (S 2014:07)

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar (S 2014:07) Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar (S 2014:07) Dir. 2014:130 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Detaljplaneprocessen

Detaljplaneprocessen Detaljplaneprocessen Kommunikationsenheten 2017-09 Bilder: Ahlqvist & Co Arkitekter AB, Sven-Erik Rydbrant, Cecilia Palmblad DETALJPLANEPROCESSEN I den här broschyren beskrivs övergripande hur kommunen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

1(7) Riktlinjer för exploateringsavtal. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för exploateringsavtal. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2018-01-30 9 Dokumentansvarig Verksamhetschef Samhällsbyggnad Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning 1 Inledning...4

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt?

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Timrå Kommun Miljö & Byggkontoret Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Inledning En detaljplan skapas för en mindre del av kommunen, ofta ett kvarter eller några fastigheter. I planen

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Policy för exploateringsavtal Utgör kommunens riktlinjer för exploateringsavtal enligt lag

Policy för exploateringsavtal Utgör kommunens riktlinjer för exploateringsavtal enligt lag 2017-04-19 5(6) Policy för exploateringsavtal Utgör kommunens riktlinjer för exploateringsavtal enligt lag Antagen av kommunfullmäktige 2017 Antagen av: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Tillväxtchef Ersätter

Läs mer

Granskning av planprocessen och genomförande

Granskning av planprocessen och genomförande Granskning av planprocessen och genomförande av detaljplaner Motala kommun Datum 2011-05-03 Författare Håkan Lindahl Innehåll Sammanfattning och revisionell bedöming...3 Inledning och revisionsfråga...3

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby kommun

Riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby kommun Riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 143 Namn:Hanna Hammarlund Datum: 2016-11-02 Kommunstyrelsens förvaltning Utgångspunkter I Mjölby kommun tecknas

Läs mer

Detaljplaneprocessen - vad är en detaljplan?

Detaljplaneprocessen - vad är en detaljplan? Detaljplaneprocessen - vad är en detaljplan? Varför har vi detaljplaner? Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av planbesked

Riktlinjer för bedömning av planbesked 2015-09-01 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2009/64-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för bedömning av planbesked Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar riktlinjerna. Sammanfattning

Läs mer

Lekmannarevisionsrapport, Orsa Vatten och Avfall AB, långsiktig finansiell analys

Lekmannarevisionsrapport, Orsa Vatten och Avfall AB, långsiktig finansiell analys Lekmannarevisionsrapport, Orsa Vatten och Avfall AB, långsiktig finansiell analys Orsa kommun 2018-04-17 Linnéa Grönvold och Anneth Nyqvist, PwC Sammanfattning Lekmannarevisorerna i Orsa Vatten och Avfall

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Tillägg till planbeskrivning 1(12) tillhörande ändring av Förslag till ändring av stadsplan för kv. Bladet m.fl. inom Nordantill i Norrköping (Haken 16 och 18-21) den 17 januari 2019 SAMRÅDSHANDLING Antagen

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Plantaxa för Kalix kommun

Plantaxa för Kalix kommun Sidan 1 av 6 Plantaxa för Kalix kommun Antagen av kommunfullmäktige 56 2017-04-10 Adress: Besöksadress: Telefon: 0923-650 00 www.kalix.se Kalix kommun Nygatan 4 Fax: 0923-150 92 kommun@kalix.se 952 81

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

PLANTAXA. Ersätter tabell 7 och 8 i Plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun, antagen Antagen av kommunfullmäktige

PLANTAXA. Ersätter tabell 7 och 8 i Plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun, antagen Antagen av kommunfullmäktige Ersätter tabell 7 och 8 i Plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun, antagen 2011-05-16. Antagen av kommunfullmäktige -09-28 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid. 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 2 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten

Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten SLUTDOKUMENT Revisorerna 180528 För kännedom Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Överförmyndarnämnden Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten Vi har i egenskap av

Läs mer

Planbesked för Skyffeln 1

Planbesked för Skyffeln 1 1 (4) Ärende 15 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-07-27 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Planbesked för Skyffeln 1 Diarienummer: SBN-2018-00600 Fastighet: Skyffeln 1 Sammanfattning av ärendet Fastigheten

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

i Mariestad Upphävande av detaljplan för kv. Sprinten samt stadsplan för del av Mariefors SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivning juni 2018

i Mariestad Upphävande av detaljplan för kv. Sprinten samt stadsplan för del av Mariefors SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivning juni 2018 Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING juni 2018 Upphävande av detaljplan för kv. Sprinten samt stadsplan för del av Mariefors i Mariestad PLANBESKRIVNING - Upphävande av detaljplan för Sprinten samt del av stadsplan

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun

Riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun RIKTLINJER Riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun Dnr 2015/925. Antagna av kommunfullmäktige 2015-01-25. INNEHÅLL 1. Inledning Lagtext sid 2 2. Riktlinjerna Vad är ett exploateringsavtal?

Läs mer

Planbeskrivning. Upphävande av tomtindelningar i kvarteret Haken inom Nordantill i Norrköping ANTAGANDEHANDLING 1(11) tillhörande.

Planbeskrivning. Upphävande av tomtindelningar i kvarteret Haken inom Nordantill i Norrköping ANTAGANDEHANDLING 1(11) tillhörande. Planbeskrivning 1(11) tillhörande Upphävande av tomtindelningar i kvarteret Haken inom Nordantill i Norrköping den 8 mars 2019 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2019-05-14, 102 Laga kraft: 2019-06-17 sista

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Granskning av kommunens detaljplaneprocess

Granskning av kommunens detaljplaneprocess Revisionsrapport Granskning av kommunens detaljplaneprocess Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Kvalitetssäkrare Alf Wahlgren Certifierad kommunal revisor Augusti 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad Är En. Detaljplan? Samhällsbygnadskontoret Laholm

Vad Är En. Detaljplan? Samhällsbygnadskontoret Laholm Vad Är En Detaljplan? Samhällsbygnadskontoret 312 80 Laholm 0430-150 00 miljo.byggnadsnamnden@laholm.se www.laholm.se VAD Ä R E N D E TAL J P L AN? En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Antagandehandling Februari 2018 Laga kraft 2018-03-23 Ändring av del av stadsplan för del av Askersunds stad, Kv. Skolan m.fl. (Sjötomten 1 och 2) Askersunds kommun Örebro län Tillägg till PLANBESKRIVNING

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsarbetet

Miljö- och hälsoskyddsarbetet Revisionsrapport Miljö- och hälsoskyddsarbetet Östersunds kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor 7 oktober 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för 1 Riktlinjer för Utgångspunkter och mål Utgångspunkter I Söderköpings kommun tecknas och plankostnadsavtal mellan kommunen och en byggherre eller en fastighetsägare i samband med detaljplaneläggning

Läs mer

Grundläggande granskning 2017

Grundläggande granskning 2017 Grundläggande granskning 2017 Miljö- och samhällsnämnden Revisionsrapport 2017-11-01 Sammanfattning I rapporten sammanfattas resultat från granskning av livsmedelstillsyn och detaljplanerprocessen. en

Läs mer

Uppföljning av Granskning av socialnämndens. uppföljning och kontroll

Uppföljning av Granskning av socialnämndens. uppföljning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Elin Petersson Jörn Wahlroth Maj 2016 Uppföljning av Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mönsterås kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

för markanvisningar och exploateringar

för markanvisningar och exploateringar Riktlinjer för markanvisningar och exploateringar i Vara kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2018-02-26 9 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringar i Vara kommun XXXX-XX-XX Sidan 1 Markanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Antagen av Kommunfullmäktige POLICY. Datum

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Antagen av Kommunfullmäktige POLICY. Datum Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(6) Diarienummer 251 Foto: Marcus Reidevall Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Innehåll 1 Sammanfattning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 3 1.4 Definitioner 4 2 Markanvisningar 4 2.1 Utgångspunkter och mål 4 2.1.1 Olika

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Innehåll Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 3 Markanvisning generellt 5 Markanvisning vid

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning vid ändring av detaljplan PL 161 för Dåvö Berghagen, Köpings kommun

Tillägg till planbeskrivning vid ändring av detaljplan PL 161 för Dåvö Berghagen, Köpings kommun Tillägg till planbeskrivning vid ändring av detaljplan PL 161 för Dåvö Berghagen, Köpings kommun Upprättad den 5 februari 2019 1 (6) 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 1.1 PLANÄNDRINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi Taxa för planbesked, planprogram, detaljplan och områdesbestämmelser ...

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi Taxa för planbesked, planprogram, detaljplan och områdesbestämmelser ... modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa Taxa för planbesked, planprogram, detaljplan och områdesbestämmelser strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Ändring av del av byggnadsplan för Grytnäs 1:3 m.fl. i Kalix kommun, Norrbottens län

Ändring av del av byggnadsplan för Grytnäs 1:3 m.fl. i Kalix kommun, Norrbottens län Dnr 788/2017-PDP GRANSKNINGSHANDLING Ändring av del av byggnadsplan för Grytnäs 1:3 m.fl. i Kalix kommun, Norrbottens län 1 HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Ändring av planbestämmelser

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal www.sollentuna.se Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-19 Producerad av kommunledningskontoret, Sollentuna kommun, 2015 Text: Karin Sköld. Omslagsbild från Silverdal,

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Granskning av fastighetsverksamheten

Granskning av fastighetsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fastighetsverksamheten Peter Aschberg Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Ändring av detaljplan för industriområdet vid Kartåsen, Lidköpings kommun

Ändring av detaljplan för industriområdet vid Kartåsen, Lidköpings kommun 228 Dnr: SBN 2018/30 Ändring av detaljplan för industriområdet vid Kartåsen, Lidköpings kommun ANTAGANDEHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-TRAFIK Ändring av detaljplan för industriområdet vid Kartåsen, Lidköpings

Läs mer

Svedala Kommuns 1:46 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 1:46 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal antagen av kommunfullmäktige 2017-04-19, 55 Gäller från 2017-05-01 Den långsiktiga utvecklingen av Svedala kommun

Läs mer

Tillägg till. planbeskrivning. Detaljplan för Mauritsberg 2:22 m.fl. ANTAGANDEHANDLING 1(10) tillhörande ändring av OBS!

Tillägg till. planbeskrivning. Detaljplan för Mauritsberg 2:22 m.fl. ANTAGANDEHANDLING 1(10) tillhörande ändring av OBS! Tillägg till 1(10) planbeskrivning tillhörande ändring av OBS! Detaljplan för Mauritsberg 2:22 m.fl. inom Östra Husby i Norrköpings kommun den 17 maj 2018 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2018-09-18, 190

Läs mer

Begäran om planbesked för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på östra Sicklaön

Begäran om planbesked för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på östra Sicklaön 1 (5) 2016-05-23 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr MSN 2016/20-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på östra Sicklaön Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Riktlinjer för arbete med detaljplaner i Bergs kommun

Riktlinjer för arbete med detaljplaner i Bergs kommun Riktlinjer för arbete med detaljplaner i Bergs kommun Utsnitt ur detaljplan för Klövsjö 1:83 Senast reviderad 2015-05-20 Innehåll Inledning 3 Hur planarbetet ska bedrivas 3 Planhandlingar 5 Inlämning av

Läs mer

redovisad som kommer att planeras i fortsatt samverkan mellan parterna.

redovisad som kommer att planeras i fortsatt samverkan mellan parterna. Mellan Bollebygds kommun (org. nr. 212000-2973) nedan kallad Kommunen och Stefan Söderkvist Fastighets AB (org. nr. 556521-6107) med dess konsult Göran Mellberg Invest AB, har träffats följande Samverkansavtal

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Vinkelhaken 2, Arninge

Detaljplan för fastigheten Vinkelhaken 2, Arninge Detaljplan för fastigheten Vinkelhaken 2, Arninge START-PM Uppdrag Författare Dnr Sida Vinkelhaken 2 Annelie Mellin SBN 2016/110-20 Sida 1 av 7 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2

Läs mer

Bostäder vid Bollmora allé OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS

Bostäder vid Bollmora allé OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS STADSBYGGNADSKONTORET Samrådshandling Martin Larsson, exploateringsingenjör Februari 2011 Diarienr. 2008 KSM 0026 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder vid Bollmora allé OMRÅDE FÖR

Läs mer

Nätverksträff plan. 27 november Hanne Romanus och Anna Jansson Thulin Enheten för samhällsplanering

Nätverksträff plan. 27 november Hanne Romanus och Anna Jansson Thulin Enheten för samhällsplanering Nätverksträff plan 27 november 2017 Hanne Romanus och Anna Jansson Thulin Enheten för samhällsplanering Allmän info Landshövding Länsöverdirektör Enheten för samhällsplanering Enhetschef Vad händer hos

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun

Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Johanna Kemppainen December 2015 Granskning av kommunens beredskap avseende EKOfrågor (Etik, Korruption och Oegentligheter) Revisorerna Bollnäs kommun Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknologi. Smedjebackens kommun

Informations- och kommunikationsteknologi. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Informations- och kommunikationsteknologi inom undervisningen Johanna Kemppainen Januari 2016 Smedjebackens kommun Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för arbete med detaljplaner i Härjedalens kommun

Riktlinjer för arbete med detaljplaner i Härjedalens kommun Riktlinjer för arbete med detaljplaner i Härjedalens kommun Nysätern, Sonfjället Senast reviderad 2015-03-09 Innehåll Inledning 3 Hur planarbetet ska bedrivas 3 Planhandlingar 4 Inlämning av planhandlingar

Läs mer

Uppföljning avseende granskning kring Avtalstrohet

Uppföljning avseende granskning kring Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning kring Avtalstrohet Simon Lindskog Hanna Franck Larsson December 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING, FÖRSÄLJNING AV TOMTMARK OCH RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING, FÖRSÄLJNING AV TOMTMARK OCH RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL 2015-12-28 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING, FÖRSÄLJNING AV TOMTMARK OCH RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 Syftet... 3 2. Riktlinjer för markanvisning och försäljning

Läs mer

Granskning av detaljplaneprocessen Vadstena kommun

Granskning av detaljplaneprocessen Vadstena kommun Granskning av detaljplaneprocessen Vadstena kommun Innehåll Sammanfattning 2 Inledning 4 Granskningsresultat 5 01 Sammanfattning Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Vadstena kommun fått

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomistyrning

Kommunstyrelsens ekonomistyrning www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Bostäder vid Bollmora allé OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS

Bostäder vid Bollmora allé OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS Samhällsbyggnadsförvaltningen Martin Larsson, exploateringsingenjör augusti 2011 Diarienr. 2008 KSM 0026 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder vid Bollmora allé OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av fastigheten Gården 1 genom tillägg till detaljplan DA 61, detaljplan för Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret april 2016

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal KLK.2018.618 Riktlinjer för exploateringsavtal antogs av kommunfullmäktige den 28 januari 2019. Riktlinjer för exploateringsavtal tydliggör hur kommunen arbetar med exploateringsavtal.

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Ny detaljplan för fastigheten Fräsen 2, Nytorp Start-PM

Ny detaljplan för fastigheten Fräsen 2, Nytorp Start-PM 1(5) SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET Annelie Mellin Ny detaljplan för fastigheten Fräsen 2, Nytorp Start-PM Bakgrund och förutsättningar Området Fastigheten Fräsen 2 är belägen i Nytorps industriområde direkt

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning för Öglan 3

Upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning för Öglan 3 Antagandehandling 2019-06-05 Dnr:2018:370 Upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning för Öglan 3 Ändring av Stadsplan Norrahammarsvägen del av Jönköping Planbeskrivning Innehåll Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av

Läs mer

Uppföljande granskning av hemtjänsten

Uppföljande granskning av hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljande granskning av hemtjänsten Jenny Engelmark Cert. kommunal revisor Kalix kommun Uppföljande granskning av hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap

RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap Förklarar hur Eslövs kommun arbetar med markexploatering och hur byggherrar och fastighetsägare som vill delta i markexploatering ska göra i

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 3.1.2 Hantera detaljplan enligt standardförfarande Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Maria Jäger Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNAL MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL

RIKTLINJER FÖR KOMMUNAL MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL Antaget av kommunfullmäktige 2017-11-27, 124 att gälla fr.o.m. 2017-12-01 Ansvarig: Teknisk chef Revidering: vid behov RIKTLINJER FÖR KOMMUNAL MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL Inledning Enligt lag

Läs mer