Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Reviderad 2012-09-23"

Transkript

1 Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige Reviderad

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsmiljöpolicy för Consensus medarbetare... 4 Policy för resor inom Consensus verksamhet... 5 Policy angående ekonomi och årsredovisning... 6 Arbetsordning för kårstyrelsen... 8 Policy för medlemsregistret Policy för Café Örat Policy för synliggörande av studentföreningar Policy om samarbeten med externa parter Policy om äskanden Policy om uthyrning av bil Policy för användande av varumärke och ordbehandlingsmallar Policy för Consensus miljöarbete Policy för delegering av poster till Doktorandsektionen vid Medicinska Fakulteten i Linköping (DOMFIL) Arbetsordning för Consensus doktorandombud Arbetsordning för Consensus informatör Arbetsordning för Consensus Norrköpingsansvarig Arbetsordning för Consensus arbetsgrupper Arbetsordning för Consensus valberedning Policy för Consensus internationella fadderverksamhet Policy för Consensus utbildningsutskott Policy för Consensus studiesociala utskott Policy för Consensus sektionsordförandemöte

3 Inledning Consensus policy och arbetsordning är ett av Consensus fyra styrande dokument. Syftet med policy- och arbetsordningsdokumentet är att ge ytterligare riktlinjer för hur Consensus ska bedriva sin verksamhet, utöver vad som anges i stadgarna. Policy - delen tar upp de aspekter som Consensus bör ta hänsyn när de planerar och utför all sin verksamhet, oberoende av vad det är för frågor som drivs. Vissa policyer är övergripande för hela Consensus verksamhet, såsom policyn för Consensus miljöarbete, medan vissa är mer specifika och rör endast vissa delar av verksamheten, till exempel policyn för Café Örat. Arbetsordningarna ger anvisningar till hur Consensus olika grupperna och postfunktioner ska bedriva sitt arbete, både det löpande och det som faller inom ramen för verksamhetsplanen. Förkortningar och ordförklaringar: AMO: Arbetsmiljöombud. Varje sektion på HU ska välja en AMO som jobbar med arbetsmiljöfrågor. CAMO: Centralt arbetsmiljöombud. Varje campus på LiU har en CAMO som ansvara för det övergripande arbetsmiljöarbetet på ett campus. CF: Core Facility. Avdelning som innefattar stora/dyra maskiner som nyttjas av forskargrupper från hela HU. CUL: Centrum för utbildning och lärande; härifrån styrs bland annat IT s learning och det ges utbildningar i allt från pedagogik till IT. FFF: Forum för forskarutbildning. LiU-övergripande grupp som arbetar med forskarutbildningsfrågor som rör hela universitetet. FSM: Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten. FUM: Fullmäktigemöte. FUN: Forskning och forskarutbildningsnämnden (HU). Leds av prodekanus för forsknings- och forskarutbildningsfrågor och behandlar forskningsfrågor som rör HU specifikt. GUN: Grundutbildningsnämnden (HU). Leds av prodekanus med ansvar för grundutbildningen, här sitter alla studierektorer från HU:s program och diskuterar utbildningsfrågor. IKE: Institutionen för klinisk och experimentell medicin. IMH: Institutionen för medicin och hälsa. ISV: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. KO: Kårordförande. KS: Kårservice, LiU:s studentkårers serviceorgan. LUST: Linköpings Universitets studentkårer; LiU:s tre kårers samarbetsorgan. LUSTig: LUST:s informationsgrupp. LUST-S: LUST:s studiesociala utskott, kallas även SATAN. LUST-U: LUST:s utbildningsutskott. Pedagogiskt Centrum: Avdelning på HU som driver det pedagogiska arbetet framåt. Förkortas PedC eller PC. SHGO: Studenternas hyresgästsorganisation. SLV: Strategigruppen för Lika Villkor. Arbetar med lika villkorsfrågan övergripande för hela universitetet. STURE: Medlemsystemet som Kårservice använder sig av. vkou: Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor. vkos: Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor. 3

4 Arbetsmiljöpolicy för Consensus medarbetare Bakgrund Arbetsmiljöfrågor är en nödvändig och naturlig del av arbetet för att uppnå effektivitet och kvalitet i verksamheten. En god arbetsmiljö bidrar till en funktionell och effektiv verksamhet och är en lönsam investering. Hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är direkta vinster av en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön innefattar såväl fysiskt och psykiskt välbefinnande som fysisk och psykosocial miljö samt organisation av arbete. Consensus arbetsmiljöarbete syftar till att kårens medarbetare ska erbjudas en kontrollerad arbetssituation som inte påverkar deras hälsa negativt. Därigenom gynnas Consensus hela arbete och även dess medlemmar. Med medarbetare avses personer inom Consensus centrala organisation, grupper inom Consensus och representanter för Consensus. Syfte Denna arbetsmiljöpolicy syftar till att förtydliga och förenkla arbetsmiljöarbetet inom Consensus. Det slutgiltiga syftet är att skapa ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö inom organisationen. Policy Consensus verksamhet ska kännetecknas av rak och öppen kommunikation mellan såväl individer som olika delar av organisationen. Varje medarbetare ska ha reella möjligheter att påverka sin arbetssituation genom inflytande och delaktighet avseende allt från mötestider till arbetsfördelning. Det är av största vikt att alla medarbetare ges tillräckliga förutsättningar för att kunna och vilja föra organisationen framåt. Verktyg för att uppnå detta är kunskap, insikt, inflytande och tekniska hjälpmedel. Uppmuntran av det reella engagemanget är viktigt. Consensus ska prioritera insatser för att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter medarbetare för ohälsa eller olycksfall utan snarare främjar välmående. Consensus arbetsmiljöarbete ska bedrivas genom långsiktig planering, systematiskt arbete och med omedelbara åtgärder. Arbetsmiljöarbetet ska ses som en naturlig del i det dagliga arbetet. Varje medarbetare är själv skyldig att verka för att den egna och gemensamma arbetsmiljön är god, men övergripande ansvar för arbetsmiljöarbetet faller på presidiet och ytterst kårordförande. Det övergripande arbetet består i att ha till uppgift att tydliggöra fördelning, ansvarstagande och delegering av arbetsuppgifter. Huvudregeln är att den som råder över respektive arbetsområde är samordningsansvarig. Tydlig tidsplanering och arbetsfördelning med god framförhållning är ett viktigt verktyg för att underlätta medarbetarnas arbetsmiljö. Vid organisationsförändringar ska eventuella negativa arbetsmiljökonsekvenser ses över och förebyggas. 4

5 Policy för resor inom Consensus verksamhet Bakgrund Consensus verksamhet kräver ofta resor av olika slag. Det kan vara kortare resor mellan Linköping och Norrköping eller längre resor till exempel i samband med nationella möten. I dagens samhälle finns många olika möjligheter att resa som ger olika konsekvenser för miljö, ekonomi och tidsåtgång. Syfte Syftet med denna policy är att fastställa riktlinjer för resandet inom Consensus verksamhet. Policy Resor inom Consensus verksamhet ska planeras med hänsyn till nedanstående aspekter. Miljö Ekonomi Tid Detta innebär bland annat att vid resor inom Linköping samt mellan Linköping och Norrköping ska Campusbussen användas i största möjliga grad. Planering av möten och liknande ska i så stor utsträckning som möjligt planeras med hänsyn till Campusbussens avgångs- och ankomsttider. När resa mellan städerna inte är möjlig med Campusbussen kan tåg eller bil användas som transportmedel. Ersättning för personresor inom någon av städerna utgår inte. Vid längre resor bör tåg användas i första hand. Vid undantagsfall när transporten försvåras eller då en markant ekonomisk skillnad finns är det möjligt att resa med andra färdmedel. Till den som använder egen bil eller då Consensus lånar en bil ska ersättning om 30 kronor per mil utbetalas. Vid resa med bil ska miljöbil användas i så stor utsträckning som möjligt. 5

6 Policy angående ekonomi och årsredovisning Bakgrund Det åligger kårstyrelsen att ansvara för Consensus ekonomi. Ett välfungerande och säkert system för hur ekonomiska frågor sköts är viktigt att fastställa. Det är av stor vikt för kårstyrelsens ledamöter att vara väl införstådda i sina skyldigheter. Det är också viktigt att Consensus medlemmar är medvetna om vilka krav de kan ha på styrelsen. Syfte Syftet med denna policy är att underlätta och klargöra de uppgifter och skyldigheter som kårstyrelsen och utskotten har inom områdena ekonomi och årsredovisning. Policy Ekonomi Kårens firmatecknare är gemensamt ansvariga för samtliga Consensus transaktioner. (Se stadgarna). Kårens firmatecknare ska tillse att den löpande ekonomiska bokföringen sker, samt kontinuerligt hålla uppsikt över kårens ekonomiska läge så att eventuella situationer som bör åtgärdas upptäcks och kommer till styrelsens kännedom. Endast förtroendevalda eller av kårstyrelsen utsedda personer har rätt att för Consensus räkning köpa varor och tjänster. Dessa inköp ska innefattas av den budget som gäller för verksamhetsåret. Utgifter som överskrider budget måste beslutas av kårstyrelsen. Kårens ekonomitjänst har till uppgift att sköta den löpande bokföringen för Consensus samtliga verksamhetsområden och utskott. Detta ska ske enligt god redovisningssed. Till sin hjälp har ekonomitjänsten konteringsunderlag, som jämte eventuella kvitton och attestering gäller som verifikat. Fakturor ska godkännas av kårens firmatecknare innan utbetalning sker. Utbetalningar för utlägg som personer inom kåren haft ska i första hand utbetalas till personens konto. Det är viktigt att det vid kontantutbetalning finns kvittens på vem som mottagit pengarna och ett kvitto som verifikat för bokföringen. Uppföljningsarbete för kontroll av det ekonomiska läget ska initieras av kårens ekonomitjänst och han/hon ska därför med jämna mellanrum tillse att ekonomiska rapporter som innefattar en kontosammanställning utifrån löpande budget tillställs styrelsen så att det ekonomiska läget kontinuerligt kan kontrolleras och eventuellt åtgärdas. Lämpligt tidsintervall för detta torde vara en gång per månad under terminerna. Kårens firmatecknare har huvudansvar för framtagande av ett förslag till budget för nästkommande verksamhetsår inför fullmäktiges budgetmöte. Det åligger kårstyrelsen, handläggarna och utskotten att, på anmodan av kårens firmatecknare, inkomma med förslag till budget för respektive ansvarsområde. 6

7 Utskotten och handläggarna Varje utskott och handläggare har ansvaret för att ha en kontinuerlig budgetuppföljning rörande de konton och tillgångar som ligger inom deras respektive område. Kårens firmatecknare ska vara utskotten och handläggarna behjälpliga i detta arbete. Utskotten och handläggarna ska senast månaden efter det att ett verifikat expedierats inkomma med detta till kårens firmatecknare. Detta för att det skall finnas en möjlighet för kårens ekonomitjänst att kontinuerligt kunna ha överblick över den samlade ekonomin för kåren. Verifikat som inlämnas senare än en månad efter expediering ska presenteras för kårstyrelsen och där tas beslut om eventuellt förvägrande att attestera verifikatet. Attestering av försenat verifikat kan ske om synnerliga skäl föreligger. Arbetsgrupper Arbetsgruppens utvecklare är ekonomiskt ansvarig och ska skriftligt i slutet av varje termin inkomma med komplett ekonomisk redovisning till kårens firmatecknare. Arbetsgrupperna har rätt att själva förfoga över ekonomiska vinster från den egna verksamheten upp till kronor årligen med villkoret att medlen spenderas på så sätt att de kommer Consensus medlemmar till gagn. Medel får ej utdelas till personer inom Consensus organisation. Vinster överstigande kronor ska tillställas kårens firmatecknare och redovisas som inkomst för Consensus. Verksamheten får inte innebära några ekonomiska risktaganden utan att en skriftlig förfrågan om detta i förväg tillställts och godkänts av kårstyrelsen. Årsredovisning I slutet av verksamhetsåret ska utskotten på kårens firmatecknares anmodan upprätta resultaträkning över årets ekonomiska händelser som underlag för fastställandet av Consensus vinst- och förlusträkning. Kårens ekonomitjänst ska till budgetmötet sammanställa en resultatbudget, som underlag för nästkommande verksamhetsår. Kårens firmatecknare ska tillse att allt ekonomiskt underlag är ekonomitjänsten tillhanda sista veckan i juli efter verksamhetsårets avslut. Kårens ekonomitjänst ska upprätta resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår, dessa ska vara kårens revisorer tillhanda sista veckan i augusti eller senast 4 veckor innan granskningsmötet. Genomgång av årsredovisningen ska ske mellan kårens firmatecknare och ekonomitjänsten senast 30 september för att sedan presenteras för fullmäktige vid granskningsmötet. 7

8 Arbetsordning för kårstyrelsen Bakgrund Inom kårstyrelsen och främst mellan presidialerna finns en mängd olika uppdrag och uppgifter. För att uppnå en effektiv arbetssituation och rimlig arbetsbörda är det av stor vikt att dessa uppdrag och uppgifter fördelas på ett bra sätt mellan ledamöterna. Syfte Denna arbetsordning syftar till att förtydliga Consensus stadgar vad gäller kårstyrelsens arbetssätt och ansvarsfördelning. Arbetsordning Kårstyrelsen ska ha formella beslutande möten minst en gång i månaden. Utöver det bör informella diskussions- och informationsträffar ske minst en gång i månaden. Från dessa bör det också finnas minnesanteckningar. Ordförande är ansvarig för att det interna arbetet löper smidigt, vilket dock ej innebär att denne själv ska effektuera alla fullmäktiges beslut som rör kårstyrelsen. För att hela styrelsen ska vara engagerad och insatt i kårens verksamhet krävs det att ordförande delegerar och fördelar arbetsuppgifter på ett lämpligt sätt bland styrelseledamöterna. Utöver vad som anges i stadgarna är uppdragen som åligger presidialerna angivet nedan och de bör fördelas mellan presidialerna på följande sätt, om särskilda skäl ej föreligger. Kårordförande Ledamot i Universitetsstyrelsen Rullande LUST post 1 LUST, första representant Studentrådets första representant Kårservice föreningsstämma HU:s ledningsråds andra studentrepresentant Kommunsamverkansgruppens andra representant FSM, andrastudentrepresentant Kontaktperson för informatören Kontaktperson för arbetsgruppen kampanj Kontaktperson för Norrköpingsansvarig Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor FSM, första studentrepresentant GUN, första studentrepresentant Styrgrupp för Pedagogiskt centrum LUST-U sammankallande Samverkansråd med LiÖ Kompetensrådet med LiÖ LUST, andre representant Kontaktperson för internationella arbetsgruppen Kontaktperson för doktorandombud HU:s ledningsråds första representant Studentråd suppleant Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor Studenthälsans styrelse Kårservice styrelse Kontaktperson för CAMO-stud SHGO styrelsen Lokalforum LUST, andre representant Studentråd andre representant Lika villkor GUN andra representant Kommunsamverkansgrupp förste representant Ansvar för samordning av mottagningen av nya studenter Kontaktperson för arbetsgrupp för mångfald Kontaktperson för projektarbetsgruppen Kontaktperson för Café och Caféchefen LUST-S sammankallande 1 Ledamot i universitetets ledningsråd, listbärare/sekreterare, ordförande i LUST 8

9 Följande uppdrag bör innehavas av ideella styrelseledamöter, dock kan en presidial också genomföra uppdragen om styrelsen anser det lämpligt. Ledamot i institutionsstyrelsen för IKE Ledamot i institutionsstyrelsen för IMH Ledamot i GUN Ledamot i FSM Kontaktperson för sektionerna Styrelsen har i uppgift att tillsätta de studenter som representerar Consensus i olika organ. Hänsyn ska tas till eventuella jävsituationer. Det är mycket viktigt att Consensus företrädare förespråkar Consensus åsikt i så stor utsträckning som möjligt. Kårstyrelsen bör anordna utbildningstillfällen för de studeranderepresentanterna som tillsätts. Ideella styrelseledamöter Ideella styrelseledamöter bör lägga mellan sex och åtta timmar i veckan på sitt styrelseuppdrag. Det ideella styrelseuppdraget varierar mycket beroende till de fokusfrågor som ska drivas. Arbetet kan variera från att styra egna projekt till att bistå presidiet med rent administrativa projekt. Styrelsen bör eftersträva att alla ledamöter kan påverka sitt arbete så att de får ett stimulerande och meningsfullt uppdrag utifrån sina egna förutsättningar och verksamhetsplanens fokusfrågor. 9

10 Policy för medlemsregistret Bakgrund De tre studentkårerna vid Linköpingsuniversitet har genom Kårservice ett gemensamt medlemsregister. Till detta register hämtas per automatik uppgifter från LiU:s LADOK-register. Därefter registreras medlemskap till respektive kår. I LADOK-registret finns de folkbokförningsuppgifter och uppgifter studenter lämnat i studentportalen. En förening bör enligt föreningslagen föra ett register över sina medlemmar. Det bör även finnas tydliga riktlinjer för hur medlemsregistret används och vem som har tillgång till det. Syfte Denna policy syftar till att tydliggöra hur Consensus medlemsregister brukas och vilka som kan använda sig av det. Policy Tillgång De som arbetar inom Kårservice och besitter en expeditionstjänst har full tillgång till och får använda sig av registret. Consensus styrelse har också full tillgång till medlemsregistret. I båda fallen ska syftet med användningen vara att förmedla information om verksamheterna, att ge service till den enskilda medlemmen eller att komma i kontakt med denna. Utdrag från medlemsregistret Uppgifter kring medlemmar eller deras kontaktuppgifter förmedlas ej till någon annan än de som tidigare i texten nämnts. Detta bortsett från de fall då medlemmen själv efterfrågar vilka uppgifter som finns i medlemsregistret. 10

11 Policy för Café Örat Bakgrund I Consensus kontaktskapande verksamhet ingår Café Örat. Detta café drivs ideellt av studenter i samverkan med kommunens dagligverksamhet. Det ekonomiska ansvaret för caféet ligger hos Consensus och därigenom är det kårordföranden som har det yttersta ansvaret för caféet. De personer som ansvarar för att den dagliga driften är caféchefen och cafévärdarna tillsammans med platsansvarig för kommunens dagligverksamhet. Syfte Denna policy utgör en vägledning för driften av Café Örat och förtydligar ansvarsfördelningen inom organisationen. Policyn tydliggör också hur caféets ekonomiska resultat ska behandlas. Policy Ekonomiskt resultat Café Örat utgör en egen resultatenhet i Consensus budget. Syftet med denna struktur är att Café Örats ekonomiska resultat aldrig ska påverka Consensus ekonomi och vice versa. Detta innebär att eventuella positiva reslutat för verksamheten ska täcka upp för framtida negativa resultat såväl som för upprustningar, nysatsningar, förmåner för engagerade och sänkta priser. Om ekonomiska medel för att täcka upp för ett negativt resultat saknas är det upp till kårens fullmäktige att besluta om utlåning av medel för att täcka upp förlusten. Kårens fullmäktige har även rätt att besluta om annan användning av positiva resultat om så anses nödvändigt. Café Örats budget beslutas av fullmäktige som en del av Consensus budget vid budgetmötet. Ansvar för driften Från Consensus sida är det caféchefen som har det övergripande ansvaret för det dagliga arbetet vid Café Örat. Caféchefen ska ha kontinuerlig kontakt med vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor avseende hur verksamheten fungerar och för diskussion om eventuella problem och åtgärder. Caféchefen ska bygga sitt arbete på en god samverkan med platschefen för kommunens dagligverksamhet och bör förankra beslut hos denna person. Caféchefen ska ha en grupp med cafévärdar som arbetar med de individuella caféarbetarlagen och ansvara för de dagliga sysslorna, såsom stängning av caféet. Rekrytering av caféarbetare Rekrytering av caféarbetare ska ske inom hela studentgruppen, med syfte att få en så bred caféarbetargrupp som möjligt. För att detta ska uppnås bör information om caféet finnas tillgänglig på engelska. Befintliga caféarbetare ska uppmuntras att ta större uppdrag i caféet i form av att arbeta som cafévärd och så småningom caféchef. Uppmuntran till att arbeta i caféet ska ske i form av förmåner såsom gratis kaffe eller lunchkuponger. Ökat ansvar i caféet ska ge ökade förmåner. Miljömedvetenhet Caféet ska i sin dagliga verksamhet sträva efter att arbeta så miljömedveten som möjligt. Detta innebär att caféet ska uppmuntra till användning av porslin istället för engångsartiklar, att caféet bör källsortera sitt avfall, att kaffet som serveras bör vara kravmärkt och att råvarorna som används i matlagning/bakning bör vara närproducerade. 11

12 Ett hälsofrämjande café Caféet ska erbjuda hälsosamma alternativ till godis och kakor i sitt fikautbud. Detta kan vara till exempel frukt och smörgåsar med grövre bröd. Maten som serveras ska följa livsmedelsverkets rekommendationer samt vara fri från tillsatser. Ett café för alla studenter Caféet ska sträva efter att vara en mötesplats för alla studenter vid HU i Linköping. För att uppnå detta ska priserna i caféet ligga på en studentvänlig nivå, det ska finnas vegetariska alternativ till maten som serveras, maten ska vara allergivänlig och cafélokalen ska vara handikappvänlig. Information om caféet ska finnas tillgänglig på engelska. 12

13 Policy för synliggörande av studentföreningar Bakgrund Consensus ändamål är att, på olika nivåer, främja medlemmarnas studier. Delar av detta arbete kan vara att stötta föreningsliv vid Linköpings universitet såväl som att skapa mötesplatser mellan studenter och arbetsmarknadsparter. För att själv kunna bedriva verksamhet behöver Consensus inkomster och med en stor mängd medlemmar som ses som en attraktiv målgrupp för många externa parter finns ofta möjlighet att sälja annonsplatser och annan form av marknadsföring. Vidare har Consensus ett behov av marknadsföring av den egna verksamheten. Med en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med ett avgränsat ändamål behövs riktlinjer för hur dessa olika former av verksamhet bör bedrivas. Syfte Syftet med denna policy är att förtydliga vilka riktlinjer Consensus bör följa gällande synliggörande av studentföreningar. Policy Grundprincipen är att studentföreningar godkända av LUST och Linköpings universitet alltid har rätt att marknadsföra sig och göra reklam för sin egen verksamhet på kårhus och på kårernas hemsidor. Undantag från denna princip gäller föreningar som tydligt strider mot Consensus ändamål reglerat av stadgan. Även enheter inom Consensus centrala organisation liksom motsvarande grupper vid andra kårer vid Linköpings universitet ska ha samma möjlighet att marknadsföra sig och göra reklam på kårhus och på Consensus hemsida. Studentföreningar från andra lärosäten bör lyda under samma princip. 13

14 Policy om samarbeten med externa parter Consensus fokus ska alltid ligga på organisationens ändamål. Det är utbildningsutveckling, studiesocial verksamhet och arbete med studenternas arbetsmiljö som är kärnverksamheten och som ska synliggöras mest gentemot medlemmar och potentiella medlemmar. Dock kan samarbeten med externa parter som uppfyller nedanstående villkor utgöra en del av verksamheten. Samarbeten med näringsliv och externa parter kan inledas i två olika syften. Dels kan ett samarbete för Consensus räkning vara en ren inkomstkälla genom att en extern part sponsrar Consensus verksamhet, alternativt att Consensus marknadsför en extern part mot ekonomisk ersättning. Dels kan ett samarbete vara något som gynnar medlemmarna genom att den externa parten erbjuder medlemsförmåner eller genom att den externa parten utgör potentiell arbetsgivare för medlemmarna. Consensus får aldrig samarbeta med externa parter kopplade till brottslig verksamhet, pornografi eller vapen. Samarbeten får ej vara av religiös, facklig eller partipolitisk karaktär. Consensus får inte heller samarbeta med en extern part i syfte att öka dess försäljning av tobak eller alkohol till studenter. Samarbete får inledas först efter nogsamt övervägande om Consensus oberoende eller anseende kan riskeras på grund av samarbetet. Långsiktiga stabila samarbeten ska värderas högt, men Consensus ska iakttaga försiktighet med tecknande av långvariga avtal där Consensus är skyldiga till motprestation. Styrelsen kan delegera till externt ansvarig att besluta om inledande av samarbete. I tveksamma fall är det alltid styrelsen som tar ställning till om vinsten med samarbetet är tillräckligt stor. Consensus har rätt att tacka nej till samarbete utan vidare motivering. Synliggörande av externa parter på campus När Consensus möjliggör för en extern part att synas bland studenterna på campus gäller nedanstående villkor. 1. Kostnad för att hålla en föreläsning är SEK. Consensus står då för lokalbokning och inbjudan till studenterna. Om föreläsningen hålls under lunchtid är den externa parten skyldig att bjuda deltagande studenter på lunch. 2. Kostnad för att stå på plats på campus under 1-4 timmar är SEK. Consensus står då för platsbokning och eventuellt synliggörande för studenterna. 3. Kostnad för kombination av punkt 1 och 2 är SEK, villkorat att de äger rum under samma vecka. 4. Punkt 1-3 får maximalt äga rum totalt två gånger per månad per campus. 5. Consensus ska alltid synas i samband med punkt Om någon av Hälsouniversitetets sektioner står för en initial kontakt som leder till att någon av punkt 1-3 äger rum får de SEK i ersättning av Consensus. 7. Punkt 1-3 ska enbart äga rum då innehållet är relevant för Consensus medlemmar. Externt ansvarig står för kontakten med externt part och har rätt att bedöma relevans och neka extern part. 8. Styrelsen kan fatta beslut om undantag från ovanstående villkor. 14

15 Policy om äskanden Consensus kan bevilja äskanden ställda av enskilda eller grupper av medlemmar, sektioner eller andra studentföreningar vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Beslut fattas av kårstyrelsen inom ramarna för budget. För beviljande av äskande som ej ryms inom budget kan i undantagsfall beslut fattas av fullmäktige på förslag från kårstyrelsen. Fullmäktige ska informeras om äskanden som beviljats. Det är upp till kårstyrelsen att fritt bedöma vilka äskanden som efter uppfyllande av kriterier beskrivna i denna policy, ska beviljas. Beviljade äskanden ska följas upp genom att en enkel redovisning av ekonomi och genomförande tillställs kårstyrelsen senast två månader efter genomförande. Om det i efterhand uppkommer att kriterierna inte uppfyllts kan äskandet återkrävas. Beslut om återkrav fattas av Consensus fullmäktige. Äskanden behandlas av kårstyrelsen vid två tillfällen under verksamhetsåret. Maximalt halva summan som finns avsatt för äskanden i budgeten kan utdelas vid första tillfället. Om medel fortfarande återstår efter andra tillfället kan kårstyrelsen välja att utlysa ett tredje tillfälle. För att äskande ska beaktas ska punkt 1 och 2 samt minst ytterligare en punkt nedan uppfyllas: 1. Consensus ska genom äskandets beviljande synliggöras gentemot studenterna på Hälsouniversitetet *. 2. Äskandets beviljande får ej leda till att Consensus associeras till verksamhet av religiös, facklig eller partipolitisk karaktär. Äskande får ej beviljas för part kopplad till brottslig verksamhet, pornografi eller vapen. Äskande får ej syfta till att öka försäljning av tobak eller alkohol till studenter. 3. Äskandets beviljande ska bidra till en ökad integration mellan studenter från olika sektioner och/eller campus inom Linköpings universitet. 4. Äskandets beviljande ska bidra till en ökad integration mellan Hälsouniversitetets programstudenter och internationella studenter. 5. Äskandets beviljande ska möjliggöra genomförandet av ett nyligen initierat projekt eller evenemang som syftar till att förbättra studenternas utbildningskvalitet, arbetsmiljö eller studiesociala situation. 6. Äskandets beviljande ska möjliggöra en ökad medlemsrekrytering till, och/eller en ökad informationsspridning om sektion och/eller Consensus. För att äskande ska beaktas vid första tillfället ska det tillställas kårordförande senast den 10 september. Beslut ska fattas av kårstyrelsen senast den 30 september och meddelas inom en vecka från beslut. För att äskande ska beaktas vid andra tillfället ska det tillställas kårordförande senast den 10 februari. Beslut ska fattas av kårstyrelsen senast den 28 februari och meddelas inom en vecka från beslut. *Allt tryckmaterial som innefattar Consensus logotyp ska tillställas kårstyrelsen för godkännande i god tid innan tryck. 15

16 Policy om uthyrning av bil Consensus bil ska i första hand tillfredsställa den egna organisationens transportbehov, men kan i övrigt hyras ut. Consensus bil kan endast hyras ut till medlemmar och sektioner som har tecknat sektionsavtal med Consensus. Bokning av bilen sker genom kontakt med styrelsens bilansvariga. Bokningen är bindande när uthyrningavtal skrivits under av båda parter, och först då är bokningen giltig. Bokning kan ske tidigast tre veckor i förväg. Vid bokning ska såväl körkort som medlemskapsbevis uppvisas. Den som bokar bilen ska stå som personligen ansvarig, och ska vara den person som är huvudsaklig förare av bilen under hyrperioden. Vid bokning i föreningsnamn måste en referensperson samt kontaktuppgifter till denna anges. Det står styrelsen fritt att neka bokning utan vidare motivering. Under terminstid kan bilen bokas under en tidsperiod av minst två timmar och maximalt tre dygn. Utanför terminstid kan bilen bokas under en tidsperiod av minst ett dygn och maximalt en vecka. Uthyrningsavtalet reglerar skyldigheter och ansvar under hyrperioden. Styrelsen fastställer uthyrningsavtalet årligen. Nedan följer ett minsta krav på kriterier som uthyrningsavtalet ska uppfylla. Consensus ansvar och rättigheter: - Om bilen går sönder innan uthyrningstillfället är Consensus skyldiga att meddela hyrestagaren så snart som möjligt. Consensus har då inget ansvar för att ersätta bilen, utan bokningstillfället utgår. - Consensus äger rätt att annullera bokning fram till 72 timmar innan hyrperiodens början, dock endast under särskilda omständigheter. - Bilen ska hyras ut till självkostnadspris, inklusive en overhead-kostnad för service, reparationer, parkering, tvätt och slitage. - Hyra betalas genom faktura från Consensus. Vid obetald faktura ska påminnelse skickas ut med påminnelseavgift. - Hyra debiteras per tidsenhet med tillägg per mil för de mil som överstiger femton. Hyra debiteras per tvåtimmarsperiod (maximalt tre perioder, dvs. sex timmar) alternativt per dygn. - Loggbok ska fyllas i vid början och slut av varje hyrperiod. - Vid försenad inlämning av bilen kan en straffavgift inkrävas. - Bilen ska hyras ut med principen att den hämtas och lämnas med samma mängd drivmedel i tanken, dock alltid minst halv tank. - Hyrestagaren ska stå ansvarig för kostnader för eventuella skador som tillfogas bilen under hyresperioden som inte täcks av bilens försäkring. Eventuell självrisk betalas av hyrestagaren. Consensus ansvarar för städning och tvätting av bilen, samt för att erforderlig service genomförs. Styrelsen kan fatta beslut om undantag från villkor i policyn då skäl föreligger. 16

17 Policy för användande av varumärke och ordbehandlingsmallar Bakgrund Consensus namn och logotyp utgör idag kårens varumärke. För att förhindra missbruk av varumärket och förenkla användandet av detsamma behövs riktlinjer för hur detta får ske. Tillsammans med användande av enhetliga ordbehandlingsmallar ges ett professionellt intryck gentemot läsaren såväl som att avsändaren tydliggörs. Syfte Denna policy reglerar hur Consensus varumärke får användas samt hur dokument framtagna av Consensus organisation ska se ut. Policy För att ge ett enhetligt och mer lätt identifierat intryck ska alla dokument som Consensus och dess utskott producerar följa riktlinjerna i detta dokument. Då Café Örat har en egen logotyp för att kunna marknadsföra sig gentemot studenterna undantas verksamhet anknuten till caféet från detta policybeslut. Dock bör betonas vikten av att ändå påvisa sambandet mellan kåren och Café Örat. Consensus symbol och logotyp Consensus symbol är "Den vitruvianske mannen" liggande över Linköpings universitets symbol. "Den vitruvianske mannen" ska bestå av svarta konturer och vara ofärgad. Linköpings universitets symbol ska vara grå enligt ovan eller i universitetets blå färg. Consensus logotyp består av symbolen enligt ovan och av texten CONSENSUS samt HÄLSOUNIVERSITETS STUDENTKÅR Texten CONSENSUS är centrerat över symbolen medan HÄLSOUNIVERSITETETS STUDENTKÅR löper runt symbolen. Logotypen skall vara 3,12 cm i sidled och 3,29 cm höjdled i brevhuvuds utförande. Logotypens och symbolens användande Consensus logotyp får inte förvanskas eller missbrukas i syfte att misskreditera Consensus. Logotypen ska finnas väl synlig på alla trycksaker som produceras samt vid alla arrangemang som bedrivs i Consensus regi. Logotypen kan återges på vit bakgrund i både gråskala och färg. Den kan 17

18 även inverteras i bägge utföranden för att passa på mörk bakgrund. I färgutförande bör logotypens text vara svart eller vit, universitetssymbolen i universitetets blå färg och Den vitruvianske mannen i vitt med svarta konturer. Namn och identitet Consensus - Hälsouniversitetets studentkår är det officiella namnet för studentkåren vid den medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet. Consensus är förkortningen av Consensus - Hälsouniversitetets studentkår". Mallar Ordbehandlingsmall ska för allmänna dokument se ut som detta dokument. Mallen ska innehålla Consensus postadress, faxnummer, hemsideadress och e-postadress som sidfot. Sidhuvudet ska bestå av logotypen i övre vänstra hörnet. För dokument författade av enskilda personer ska personlig ordbehandlingsmall användas. Mallen ska innehålla namn och post, Consensus postadress, eventuellt mobiltelefonnummer, hemsideadress och e-postadress som sidfot. Sidhuvudet ska bestå av logotypen i övre vänstra hörnet samt ort och datum i övre högra hörnet. Sidfot för personligt dokument Namn, post Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår 0739 xx xx xx 18

19 Policy för Consensus miljöarbete Bakgrund Consensus verksamhet bör på något sätt bidraga till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta uppnås genom att organisationen genomsyras av en kretsloppsmedvetenhet och ett ansvarstagande för naturpåverkande aktiviteter. Syfte Denna policy syftar till att tydliggöra det ansvar och åtagande som Consensus har i sin verksamhet för att främja en hållbar utveckling ur miljösynpunkt. Policy Consensus ska verka för att den egna verksamheten ska vara resurssnål och långsiktigt uppfylla villkoren för ekologisk hållbarhet i sitt inköp och användande av kontorsmateriel och liknande förbrukningsartiklar. Consensus ska förespråka användande av lågenergilampor på kårhusen och i universitetets lokaler samt verka för att minska mängden utskrifter. Kårstyrelsen och kårens medlemmar ska i sin verksamhet sträva efter miljöriktighet och effektivt utnyttjande av ändliga resurser. Miljöaspekten ska särskilt beaktas vid införandet av nya rutiner i kårens verksamhet. Dock bör miljöaspekten i den egna verksamheten alltid vägas mot kostnads- och tidseffektivitet. För riktlinjer och policy gällande miljöarbetet inom Café Örats verksamhet hänvisas till Policy för Café Örat. För miljöaspekter rörande resor se Policy för resor inom Consensus verksamhet. 19

20 Policy för delegering av poster till Doktorandsektionen vid Medicinska Fakulteten i Linköping (DOMFIL) Bakgrund Bevakning av forskarutbildning utförs lämpligen av Consensus forskarstuderande medlemmar. Dessa medlemmar har nära anknytning till den forskningsbedrivande verksamheten på HU och de har ett perspektiv på denna verksamhet som övriga studentrepresentanter i mångt och mycket saknar. Syfte Denna policy syftar till att fastställa vilka poster som Consensus permanent delegerar till Doktorandsektionen vid Medicinska Fakulteten i Linköping. Policy Följande poster delegeras till DOMFIL för tillsättande: Ledamot i fakultetsstyrelsen för medicin (FSM) 2 suppleanter i fakultetsstyrelsen för medicin (FSM) 3 ledamöter i forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) 3 suppleanter i forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) Ledamot i HU:s anställningsnämnd Suppleant i HU:s anställningsnämnd 2 ledamöter i IKE:s och ISV:s institutionsstyrelser 2 suppleanter i IKE:s och ISV:s institutionsstyrelser Ledamot i IMH:s institutionsstyrelse Suppleant i IMH:s institutionsstyrelse Ledamot i styrgruppen för Core Facility Ledamöter i IKE:s, IMH:s och ISV:s antagningskommittéer 20

Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29

Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsmiljöpolicy för Consensus medarbetare... 4 Policy för resor inom Consensus

Läs mer

Diskussionsunderlag Consensus Policy

Diskussionsunderlag Consensus Policy 2015-02-21 Diskussionsunderlag Consensus Policy Under fullmäktiges sammanträde den 5 februari diskuterades uppdelning och innehållspunkter av Consensus policydokument inför revideringen av detta. Sedan

Läs mer

Policy för Consensus verksamhet

Policy för Consensus verksamhet Policy för Consensus verksamhet 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsmiljöpolicy för Consensus medarbetare... 5 Policy för resor inom Consensus verksamhet... 6 Policy angående ekonomi och årsredovisning...

Läs mer

Medicinska Föreningen Linköping 13 oktober Motion

Medicinska Föreningen Linköping 13 oktober Motion Medicinska Föreningen Linköping 13 oktober 2013 Motion Ändring av Policy för Consensus verksamhet (reviderad 2013-03- 20) Att ordna föreläsningar för studenterna inom intressanta ämnesområden är ofta uppskattat

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet

Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Reviderad 2007-03-15 Uppdaterad 2007-10-25 1(24) Innehållsförteckning Arbetsmiljöpolicy för Consensus medarbetare... 3 Arbetsordning för kårstyrelsen...

Läs mer

Reviderade

Reviderade ARBETSORDNINGAR Reviderade 2016-02-04 Consensus Kontakt Besöks-/postadress Medicinska fakultetens studentkår styrelsen@consensus.liu.se Kårhuset Örat, US, ingång 73 Org. 822003-1564 www.consensus.liu.se

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2015 2016 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 2015-03-31 Inledning Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Diskussionsunderlag Budget

Diskussionsunderlag Budget Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Consensus verksamhetsplan 2007/2008

Consensus verksamhetsplan 2007/2008 Consensus verksamhetsplan 2007/2008 1(14) Inledning Consensus måste under det kommande året lägga fokus på frågor som kåren inte har arbetat med på länge, frågor som länge har prioriterats bort på grund

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Budgetnoter 2014. Antagna av FUM XXXXXX

Budgetnoter 2014. Antagna av FUM XXXXXX Budgetnoter 2014 2015 Antagna av FUM XXXXXX Innehåll Intäkter... 5 3010 Försäljning... 5 3015 Medlemsavgifter... 5 3030 Ersättning nyttjande... 5 3118 Annons och reklamintäkter... 5 3690 Intäkter vidarefakturering...

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2014/2015

Budget för verksamhetsår 2014/2015 1 (8) Budget för verksamhetsår 2014/2015 Intäkter Stöd från Linköpings universitet 3401 Grundstöd 2 684 480 kr Ersättning om 320 kr / heltidsekvivalent. 3403 Arbetsmiljöarbete 75 000 kr Ersättning för

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Delegationsordning för Konstkåren

Delegationsordning för Konstkåren Delegationsordning för Konstkåren Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 I Konstkårens delegationsordning framgår uppgifter och befogenheter för Konstkårens organ. (Konstkårens stadga 3.2) Bärande tankar Konstkåren

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Consensus policy Reviderad Uppdaterad

Consensus policy Reviderad Uppdaterad Consensus policy Reviderad 2004-10-21 Uppdaterad 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Policy för kårstyrelsen 2 Arbetsmiljöpolicy för Consensus medarbetare 3 Policy angående ekonomi samt revision och ansvarsfrihet

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November).

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November). Bilaga 3. Syftet med denna punkt är att medlemmarna och medlemsmötet ska ha en möjlighet att under pågående verksamhetsår granska och kommentera verksamheten, istället för enbart efter detsamma i samband

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS chrome-extension://bpmcpldpdmajfigpchkicefoigmkfalc/views/qowt.html 1/10 Senast ändrade 2014-12-10 1. Tolkning och ändringar 1.2. Område Detta reglemente

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Styrdokument för KårsOrdet

Styrdokument för KårsOrdet Styrdokument för KårsOrdet Studentkårens tidning för studenter vid Högskolan i Jönköping Reviderat 120217 Reviderat 140319 0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förord... 2 1.3

Läs mer

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: 17.30 på Örat Närvarande: Kårordförande Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar Vice Kårordförande med utbildningsansvar

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Ansvarsförbindelse och riktlinjer för samarbete med föreningar

Ansvarsförbindelse och riktlinjer för samarbete med föreningar Ansvarsförbindelse och riktlinjer för samarbete med föreningar 1(6) 1. Utgångspunkter för Jönköpings Studentkårs föreningssamverkan 1.1 Detta dokument Detta dokument reglerar hur Jönköpings Studentkår

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

CONSENSUS BUDGET

CONSENSUS BUDGET CONSENSUS BUDGET 2013-2014 Kontonr. Intäkter 3980 Verksamhetsstöd HU 845 000 kr 3980 Mottagningsstöd HU 120 000 kr 3981 Medlemshantering 226 667 kr 3982 Arbetsmiljö LiU 75 000 kr 3983 LiU stöd för Kårordförande

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer