IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011"

Transkript

1 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011

2 Innehåll 2 Finansiella highlights Detta hände Förvaltningsberättelse 28 Koncernens rapport över totalresultatet 1 4 Om IP-Only Framtidens operatör 29 Koncernens balansräkning 6 VD har ordet 30 Koncernens kassaflödesanalys 9 Hög kvalitet och personlig service 31 Moderbolagets resultaträkning 10 IP-Onlys nät Moderbolagets balansräkning 11 IP-Onlys infrastruktur och Plattformar 34 Moderbolagets kassaflödesanalys 14 Marknad och tjänster 36 Noter 14 Affärsområde Corporate 57 Revisionsberättelse 20 Affärsområde Wholesale 59 Aktie och aktieägare 60 Styrelse 62 Adresser

3 Finansiella highlights »För tredje året i rad uppvisar IP-Only en mycket positiv utveckling av EBITDA-resultatet och kanske framför allt av bruttomarginalen som nu är uppe på drygt 50%. Koncernens nettoomsättning ökade med 9 %, justerat för den avyttrade privatkundsverksamheten i Blixtvik«Helåret januari-december 2011 Nettoomsättning 2 404,0 mkr (426,3) Bruttomarginalen förbättrades till 50,3 % (41,0 %) EBITDA 76,0 mkr (49,0) Rörelseresultat -21,8 mkr (-85,9) Resultat efter skatt -70,6 mkr (-130,9) Resultat per aktie -10,22 kr (-22,68) Orderingång på nya tjänster uppgick till 6,9 mkr (7,2), avseende det beräknade månadsvärdet av kontrakterade fasta och rörliga avgifter Kassaflöde från den löpande verksamheten 52,7 mkr (-26,7) Likvida medel 35,2 mkr (25,9) per 31 december NETTOOMSÄTTNING OCH och resultatutveckling de senaste fem åren intäkter per segment 2011 Mkr % 40 % Drift- & outsourcingaktörer Bank & Finans Contact centers % 20 % Operatörer % Corporate & Public % Media & Content providers EBITDA (mkr) Nettoomsättning* (mkr) Bruttomarginal % * justerat för den avyttrade privatkundsverksamheten i Blixtvik Mikael Sköld, CFO. Chief financial officer med övergripande ekonomiskt ansvar för IP-Only koncernen.

4 Detta hände 2011 Försäljning och rörelseresultat 2011 blev åter ett mycket bra år för IP-Only. Den växande försäljningen tillsammans med konsolidering av verksamheterna och ett fortsatt fokus på kostnadsbesparingar ledde till att EBITDA-resultatet steg från föregående års 49,0 mkr till 76,0 mkr. Kundtillströmningen har fortsatt att utvecklas positivt och faktureringen ökade under året. I segmentet operatörskunder var ökningen drygt 20%, en ökning som främst beror på det stora intresset för IP-Onlys Ethernetaccesstjänst, inte minst bland de internationella operatörerna. Under året har den underliggande efterfrågan på bandbredd fortsatt att växa, främst beroende på företagens alltmer centraliserade IT-verksamhet och införande av molntjänster samt den fortsatt kraftiga ökningen av Internettrafiken överlag. Tjänsteutveckling och nätutbyggnad IP-Onlys nordiska fiberstamnät fick under 2011 ytterligare utökad geografisk täckning och redundans, Genom i huvudsak affärer med andra fibernätsägare kunde bl.a. Uddevalla Örebro få en ny sträckning öster om Vänern och Göteborg få en ny redundant fiberväg via Borås och Jönköping. Även östra delarna av fibernätet förstärktes med nya förbindelser, exempelvis Norrköping - Västervik - Gotland samt Oskarshamn ned till Nybro. Också IP-Onlys IP- och våglängdsnät uppgraderades under året med kraftigt förbättrad prestanda i form av både optimerad design för att minimera fördröjningar i nätet ytterligare (vilket uppskattas av den finansiella sektorn), och utökad kapacitet. Exempelvis ökade huvudstråket Stockholm - Malmö från 16 kanaler om 10 Gbit/s till 40x10 Gbit/s. Stora delar av uppgraderingsarbetet är nära kopplat till de båda stora Wholesale-avtal som slöts med dels mobiloperatören 3 och dels det av Tele2/Telenor samägda konsortiet Net4Mobility. IP-Only levererar här kapacitet till basstationerna i den pågående 4G-utrullningen. IP-Onlys Finlandsnät förstärktes också som en följd av en allt större efterfrågan på Wholesale-marknaden för förbindelser till Helsingfors och och vidare mot ryska gränsen. Rejäl fart fick även nya Wholesale-tjänsten Ethernet Access, anpassad för operatörer som enkelt vill ansluta sina slutkunder i Norden till centrala portar och med full Ethernet-funktionalitet. På företagsmarknaden skedde under hösten en viktig produktlansering då IP-Only introducerade infrastrukurtjänsten Virtuell Server, snabb tillgång till säker och flexibel serverkraft direkt över nätet. Tjänsten produceras på en helt ny och specialdesignad plattform placerad i en av IP-Onlys nyutbyggda colocationhallar. IP-Only har länge haft en stark ställning som leverantör till stora Internetsajter i mediasegmentet och för dessa blev årets andra produktlansering, DDoS-protection - trafikanalys och skydd mot överbelastningsattacker, ett välkommet tillskott. 3 Lennart Lakso, Group Controller Övergripande ansvar för Business Control och Billing inom IP-Only.

5 Om IP-Only Framtidens operatör 4 IP-Only är en etablerad leverantör av pålitliga och kraftfulla tele- och datakommunikationstjänster till företag och organisationer med högt ställda krav. Grunden i verksamheten, och det vi bygger våra tjänster på, är ett eget nordiskt fibernät, renodlad modern teknik, integrerad samtrafik för telefoni samt 4 ett antal moderna datorhallar. Det som gör oss till en unik leverantör på den nordiska marknaden är att vi kombinerar kraften hos ett väl utbyggt eget fibernät med effektiviteten från en renodlad modern teknik och den personliga servicen hos en mindre organisation. Vi är ett modernare, piggare och mer lyhört alternativ till de äldre telekomjättarna, samtidigt som vi har egen kontroll, stort kunnande och mer muskler än de mindre aktörerna som hyr sina nät. Tack vare att vi äger ett eget fiberstamnät med mycket hög tillgänglig kapacitet så är vi en naturlig leverantör av bandbredd till större företag men även grossistleverantör till en mängd andra operatörer. Med kontroll över hela infrastrukturen har vi också möjlighet att kostnadseffektivt leverera precis så råa eller mer förädlade tjänster som kunderna efterfrågar. Och alltid med hög kapacitet och tillgänglighet. Därför har vi också blivit en framgångsrik leverantör i nischsegment som media, callcenter och bank & finans där det ställs mycket speciella krav på kommunikationslösningar. Bland våra kunder återfinns allt från industriföretag som Volvo Aero och SSAB, mediejättar som Aftonbladet, SVT, Sveriges Radio och operatörer som T-Systems, Level3, mobiloperatören 3, Bredband2 och AllTele. IP-Only har länge förordat IP/Ethernet och Internet som centrala teknologier för moderna kommunikationstjänster. Vi har hjälpt till att driva den trend som innebär centralisering av IT-system, och Internet som bärare för alla former av molntjänster och mediekonsumtion. Detta genom att erbjuda framtidssäkra och kraftfulla kommunikationstjänster inom bl.a. Carrier Ethernet, SIP-telefoni, Internet, CDN-streaming, Virtuell Server och Remote Backup. Vår vision och strategi framåt IP-Onlys vision och mål är att vara det främsta alternativet bland operatörerna i Norden beträffande kapacitet, driftsäkerhet och service för kunder som har höga krav på datakommunikation, telefoni, Internet, IaaS-tjänster (Infrastruktur som tjänst) och Colocation. Vi lägger stor vikt vid att vara kundnära och flexibelt kunna ge den personliga service och kunskap som krävs, exempelvis när kunden snabbt behöver expertråd från tekniker eller vill utveckla något i sina tjänster. IP-Onlys unika position Vi startade vår verksamhet från grunden 1999, och kunde från början bygga en organisation direkt anpassad till framtidens teknologier och tjänster. Idag har vi under ett och samma tak samlat personer med kompetens och erfarenhet av att bygga och driva varje del av ett komplett fiber-, transmissions- och IP-nät. Till denna effektiva och moderna organisation hör en kraftfull fibernätsinfrastruktur. Just kombinationen av å ena sidan en modern organisation utan några begränsningar i form av gamla affärsområden och föråldrad teknik, och å andra sidan ett nät med en råkraft som annars bara återfinns hos de allra största operatörerna, är det som ger IP-Only en helt unik position på marknaden. ursprungligt nät IP-Only grundades Hösten 2002 förvärvade IP-Only företaget KPNQwests omfattande fibernät. Nätet, som sammanlänkade de skandinaviska huvudstäderna samt Malmö och Göteborg. I köpet ingick även de teknikhus för förstärkning och regenerering av signalerna längs fibersträckorna, som KPNQwest uppfört för att säkerställa ett totalt oberoende av andra aktörer förvärvades Karlskrona Nät med ett väl utbyggt fibernät i sydöstra Sverige. De regionala delarna i detta nät avyttrades april 2012 varvid IP-Only dock behöll ett antal KPNQwests nät, förvärvat hösten 2002.

6 Strategi IP-Only fokuserar genomgående på att leverera rena, högkvalitativa och kraftfulla tjänster i en modern infrastruktur. Vår strategi bygger på att efterfrågan på bandbredd, såväl ut på Internet som inom företag och organisationer, fortsätter att öka. Vår uppfattning är att denna efterfrågan under de närmaste åren inte bara kommer att fortsätta att öka i samma takt, utan accelerera. Idag ser vi tre primära drivkrafter bakom bandbreddsutvecklingen: företagens centralisering och outsourcing av ITinfrastruktur och i förlängningen åtkomst till applikationer över nätet (s.k. molntjänster) distributionen av ljud och rörlig bild av hög kvalitet över Internet. den explosionsartade ökningen i användandet av mobilt bredband. IP-Only adresserar företagsmarknaden med högkvalitativa kontorssammanbindnade nättjänster där kunden har stor valfrihet i design och utformning i kombination med Internet, telefoni och mervärdestjänster som IaaStjänster, Remote Backup, Brandvägg, etc. Vi driver utvecklingen av Internet genom att erbjuda framtidssäkra Internettjänster med högsta tillgänglighet till de mest krävande kunderna inom t.ex. media, webbsajter eller andra content providers. I IP-Onlys väl utbyggda fibernät, såväl backbone i Norden som lokala stadsnät, erbjuds nättjänster, datacenter och infrastruktur som tjänst (IaaS-tjänster) till företag eller på grossistbasis till andra operatörer, systemintegratörer eller andra partners som själva har slutkundskontakt. Genom hög kompetens, tjänsternas höga driftkvalitet och det kraftfulla nätet är IP-Only en naturlig leverantör till alla företag som på något sätt är beroende av nättjänster som en del i sin produktion. Ett tydligt bevis på detta är att bland IP-Onlys kunder återfinns en stor andel IT-bolag och/eller högteknologiföretag. Organisk tillväxt och kunddriven nätutbyggnad En av grundbultarna i IP-Onlys strategi har länge varit att i möjligaste mån leverera våra tjänster över egen fiberinfrastruktur hela vägen fram till kunden. På detta sätt drar vi maximal nytta av våra inneboende styrkor och vårt befintliga nät, får den bästa kontrollen över tjänsternas kvalitet samt får de högsta marginalerna och kontrollen över framtida kostnader. Utöver anslutning över egen fiber utnyttjar IP-Only andra lokala fibernätägare och bygger kontinuerligt ut med fler anslutningsnoder för att utöka vår on-net täckning och för att så kostnadseffektivt som möjligt ansluta kunderna. I övrigt väljer vi att komplettera med kopparbaserade tjänster för att med bibehållen lönsamhet kunna bredda den adresserbara marknaden. Utöver organisk tillväxt utesluter vi inte att växa genom förvärv de närmaste åren vilket kan innebära förvärv av både kompletterande kundstockar och/eller nätinfrastruktur. 5 viktiga huvudstråk av fiber. Som ett led i strategin att bygga ett mera finmaskigt nät och själv bära tjänsterna hela vägen fram till kunderna förvärvades 2008 Uppsala Stadsnät från TDC och adderade ytterligare 110 kilometer rör och fiberkabel i Uppsala tätort. Under 2009 gjordes tre förvärv; operatören Dataphone, vilket kraftigt breddade och förstärkte IP-Onlys telefonierbjudande, Server-hostingföretaget Telefortress samt privatkundsoperatören Blixtvik. Som ett led i fokuseringen av verksamheten avyttrades dock privatkundsdelen i mars 2011 till Alltele. IP-Onlys fiberinfrastruktur är idag en av de fyra största i landet, men utan något tekniskt eller organisatoriskt betungande arv. I kombination med våra toppmoderna datorhallar och nya plattformar för Infrastruktur som tjänst (IaaS) är detta basen för våra enkla och kraftfulla tjänster. Lägg till en kompakt och ändamålsenlig organisation med ambitionen att alltid svara upp mot kundernas högt ställda förväntningar och man får förklaringen till vår position i telekommarknadens toppskikt.

7 VD har ordet 6 IP-Onlys strategi att leverera högkvalitativa och kraftfulla datakomtjänster till företag och operatörer ligger fast. Koncernen har fortsatt att effektivisera och fokusera sin verksamhet och rörelseresultatet för 2011 uttryckt i EBITDA ökade till 76 mkr att jämföra med 49 mkr året innan. Bruttomarginalen fortsatte att förbättras kraftigt och 6 landade på 50,3% (41,0%). Med tillträde första mars 2011 avyttrades dotterbolaget Blixtviks verksamhet till Alltele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget. Blixtviks verksamhet med fokus på privatmarknaden bedömdes ha få synergier med IP-Onlys övriga verksamhet som fokuserar på företagsoch operatörsmarknaderna. Försäljningen av Blixtviks verksamhet resulterade i att koncernens totala omsättning minskade något och hamnade på 434 mkr att jämföra med 489 mkr för Totala orderingången för 2011 ökade något (5,4%) jämfört med året innan. En omorganisation gjordes på försäljningsavdelningen under våren innebärande ett ökat fokus på något större kunder än tidigare. Pär Jansson tillträdde som försäljningsdirektör i april, medan Mikael Philipsson som tidigare innehaft den positionen blev CTO och chef över avdelningen Product & Marketing. Ett stort arbete har lagts ned på att höja kvaliteten i nätet och på våra produktionsplattformar med syfte att minimera eventuella driftsstörningar. Dessutom har vi förbättrat servicen till våra kunder i form av en ny kundportal där kunderna själva kan gå in och få en god överblick över sina förbindelser, löptider på kontrakt, faktureringar mm. IP-Onlys kundtjänst har även utökats något och ett stort fokus har lagts ned på att förbättra informationen till kunderna vid eventuella störningar. Vi ser att detta arbete har resulterat i mer trofasta kunder än tidigare vilket är mycket glädjande och vi konstaterar att intäkterna inom nättjänster från våra företags- och operatörskunder ökat något snabbare (9%) än orderingången. Denna ökning har gjort att IP-Only koncernens löpande månadsintäkt har nu åter kommit upp på samma nivå som före avyttringen Blixtviks privatkundsverksamhet. Kassaflödet från den löpande verksamheten har utvecklats väl under året och är nu positivt. En del amorteringar har gjorts av banklån men fortfarande är koncernens skuldsättning hög. För att minska belåningen och tillföra bolaget rörelsekapital så påbörjades i slutet av 2011 en finansieringsprocess ledd av en internationell investmentbank. I skrivande stund har denna process inte slutförts. Den enskilt största affären under året gjordes med mobiloperatören 3, där IP-Only har levererat ett nationellt backbone med fiberanslutningar till mobilmaster för utökad kapacitet i mobildatanätet. Detta avtal visar tydligt att den ökande datatrafiken i mobilnätet är beroende av ett väl utbyggt fiberbaserat transportnät. I samband med denna leverans har IP-Only passat på att uppgradera WDM-nätet för att möta den ökande efterfrågan på kraftfulla 10 Gbit/s-förbindelser från många andra aktörer. Även Telenor och Tele2 har fått fiber från IP-Only till ett antal av sina mobilmaster. Exempel på andra viktiga affärer under året är omfattande leveranser av transporttjänster till AllTele avseende backbone och accesser och ett avtal med ICA där vi levererat ett verksamhetskritiskt WAN för deras distributionscentraler. Wasakredit har valt att använda vårt datacenter i Järfälla i kombination med kraftfulla Ethernetförbindelser. För våra många finansiella kunder har vi under 2011 med stor framgång lanserat en ny IP- VPN-tjänst som vi utvecklat tillsammans med Nasdaq- OMX. Under året har 58 nya kunder tecknat avtal för denna tjänst.

8 Offentlig sektor har också bearbetats framgångsrikt och vi har tecknat avtal med bland andra Försäkringskassan, Post- och Telestyrelsen och Pensionsmyndigheten. Inom Wholesale så har vi fortsatt vår satsning på försäljning av Ethernetaccesser i Norden och har lyckats implementera så kallade NNI (Network to Network Interface) i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors med ett antal internationella operatörer. Genom en strömlinjeformad process hanterar vi idag ca 2000 förfrågningar per år. Efterfrågan på allt högre kapaciteter i nätet fortsätter med oförminskad styrka. Under året har IP-Only uppgraderat sitt transportnät så att det är förberett för upp till 40 stycken 10Gbit/s optiska WDM-kanaler per fiberpar. Framförallt på sträckan Stockholm-Helsingforsryska gränsen har vi sett en kraftigt ökad efterfrågan från våra operatörskunder. Vi bygger också proaktivt ut vårt IP-nät med 40Gbit/s switchar för att möta kommande trafikökning samt för att möjliggöra dynamisk trafikhantering vid höga bithastigheter. Antalet trafikminuter i vår IP-telefoniplattform har ökat kraftigt och är nu drygt dubbelt så stor som för ett år sedan. IP-Only har till exempel framgångsrikt konverterat Com Hems telefonilösning till SIP under året. Fortfarande står dock IP-telefonin för endast ungefär en tredjedel av koncernens totala telefonitrafik men denna andel ökar snabbt. Trenden hos företagskunderna mot att flytta sin IT-utrustning ut från kontoren fortsätter och därför valde IP-Only att lansera den nya infrastrukturtjänsten Virtuell Server under hösten Detta ger kunderna snabb tillgång till säker och flexibel serverkraft direkt över nätet eller anslutet till kundens privata företagsnät, även kallat cloud computing. I hög grad orsakat av Magnus Öberg, Verkställande direktör 7

9 8 denna trend så är behovet av mer plats i våra datorhallar stort. Vi har utökat vår största datorhall i Järfälla med ca 70 rackplatser och har även byggt ut och förbättrat kraftförsörjningen i våra hallar i Oslo, Göteborg och i vårt bergrum i Grödinge i södra Stockholm under året. Försäljningsarbetet avseende virtuell server samt inom 8 remote backup kommer att intensifieras framåt. Inför det kommande året kommer vi även att bygga ut våra plattformar för streamingtjänster, för att kunna möta det ökande behovet av distribution av media på Internet. I enlighet med tidigare uttalad målsättning att förenkla den legala koncernstrukturen har antalet koncernbolag minskats ytterligare. Under året har koncernbolagen IP-Only Inc (USA) och DP Sweden AB likviderats respektive avyttrats för likvidation. Dessutom har en koncernintern fusion har genomförts mellan de norska koncernbolagen IP-Only Telecommunications AS och IP-Only Networks AS. Förenklingen av den legala strukturen kommer att fortsätta under Som ett ytterligare led i att renodla verksamheten mot kraftfulla datakomtjänster till företag och operatörer så avyttrades den regionala nätinfrastrukturen i koncernbolaget Karlskrona Nät AB till Affärsverken Karlskrona AB i april Den kommunalt ägda köparen kommer att använda nätinfrastrukturen bl.a. för att öka sin anslutningsgrad till byalag och privatpersoner på landsbygden. I samband med försäljningen behöll IP-Only ett antal fiberpar i form av långtidsförhyrningar för att kunna fortsätta leverera kapacitet och tjänster till sina befintliga och framtida företagskunder i området. Affären gör att en engångsvinst på 7,8 mkr kan bokföras samtidigt som påverkan på det löpande resultatet är neutral. IP-Onlys vision är att vara det främsta alternativet bland operatörerna i Norden beträffande kapacitet, driftssäkerhet och service för företags- och operatörskunder med höga krav. Vi levererar våra tjänster i vår egen moderna infrastruktur och vår strategi bygger på att efterfrågan på bandbredd både internt hos våra kunder och externt ut på Internet kommer att fortsätta att öka. Enligt en kartläggning från PTS hade 49% av alla hushåll och företag i Sverige tillgång till minst 100Mbit/s i oktober år I regeringens dokument Bredbandsstrategi för Sverige är målsättningen för år 2020 att den siffran ska vara uppe i 90%. I praktiken kommer denna gigantiska utbyggnad att göras med fiberanslutningar i de absolut flesta fallen. Med Sveriges fjärde största fibernät är IP-Only väl positionerat och en given spelare för att vara med och driva utvecklingen. Framtiden ser ljus ut! Uppsala 16 maj 2012 Magnus Öberg Verkställande direktör

10 Hög kvalitet och personlig service enligt kunderna IP-Onlys viktigaste kännetecken Bland IP-Onlys kunder finner man en hög andel IT-företag och andra kommunikationsintensiva företag vars nättjänster är affärskritiska. I våra kundundersökningar syns det att det inte bara är hög kvalitet och tillförlitlighet på själva nättjänsterna som är avgörande för hur nöjda kunderna är. Minst lika viktigt är att operatören kan ge den personliga service, flexibilitet och kunskap som krävs för exempelvis snabb felavhjälpning eller stöd när kunden måste anpassa eller förändra något i sina tjänster. Att vi på IP-Only är en relativt liten organisation som äger och kontrollerar vår egen kompletta infrastruktur har många fördelar. Det gör oss oberoende, handlingskraftiga, snabba till beslut och pigga på att ligga i teknikutvecklingens framkant för att ständigt kunna ge våra kunder mer kraftfulla och kostnadseffektiva tjänster. På IP-Only anstränger vi oss för att ge våra kunder ett personligt och kompetent bemötande i alla kontakter. Vår personal finns med som stöd och bollplank under behovsanalysen i försäljningsprocessen och då nya frågeställningar dyker upp är de aldrig längre bort än närmaste telefon. För kunder med särskilda behov upprättas regelbundna driftmöten. Vi diskuterar gärna anpassning, uppgradering eller komplettering av tjänster för att svara mot specifika behov och högt ställda förväntningar. Från beställning och hela vägen fram till löpande drift drivs ditt ärende av en personlig koordinator. Våra leveranskoordinatorer har full kontroll över alla delar av processen och jobbar tätt med kunden. Också då man ringer IP-Onlys kundtjänst eller vår dygnet-runt-bemannade drift- och övervakningscentral (NOC) får du som kund kvalificerade svar direkt av teknisk personal. Härifrån övervakas samtliga delar av nät och system; alltifrån bandbreddsutnyttjande i transmissionssystem till temperaturen i datorhallar. NOC:en kan svara på alla frågor om driftstatus, och leder och koordinerar felavhjälpningsarbetet i händelse av driftproblem. Driftövervakningen ser också till att identifieringskontroll sker i samband med inpasseringen till alla IP-Onlys byggnader och datorhallar. För alla larm och incidenter skapas rapporter till berörda kunder. 9 Carin Maher, Delivery Coordinator Primär kontaktperson under leveransprocessen med ansvar för att planera, beställa och samordna interna och externa resurser. Mikael Westerlund, Product Manager Datacom Ansvarar för underhåll och utveckling av våra produkter inom Ethernet, Internet, IP-VPN, Våglängd.

11 IP-Onlys nät mer än norden IP-Only levererar runtom i hela Sverige... Inom Norden används IP-Onlys eget fibernät. Det centrala stamnätet utgörs av ett ringformigt nät i Norden som ansluter ländernas huvudstäder. Stamnätet är i sin tur anslutet till ett stort antal lokala och regionala nät längs vägen, vilket gör det möjligt för IP-Only att leverera sina tjänster även på mindre orter runtom i landet....och i städer som London, Amsterdam, Frankfurt och New York Fiberstamnätet är även anslutet med redundanta förbindelser mot kontinenten och vidare över Atlanten så att IP-Only kan leverera sina tjänster på flera håll utanför Sverige. Exempelvis i flera västeuropeiska storstäder samt i New York.

12 IP-Onlys infrastruktur och Plattformar IP-Onlys infrastruktur IP-Onlys fiberstamnät är inte bara ett av marknadens mest kraftfulla, utan den moderna teknik som används gör det också kostnadseffektivt. Tack vare strategiskt riktiga teknikval direkt i samband med förvärvet av KPNQwests nät 2002 där IP-Only satsade på framtidstekniken Ethernet i stället för SDH, har IP-Only idag överlägset längst erfarenhet på marknaden att leverera transparenta och rena Carrier Ethernet transportnätstjänster. IP-Onlys nätstruktur har olika tjänsteplattformar för IP/Internet och Ethernet parallellt på det optiska WDM-lagret. Sammantaget innebär detta att IP-Only kan leverera hög funktionalitet, tillgänglighet och prestanda på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Fibernät och datorhallar IP-Only äger och driver ett nordiskt fiberstamnät med mycket hög kapacitet, god täckning och förgreningar inom och utanför Europa. Den centrala fiberringen, med land- och sjökabel, förbinder ett stort antal städer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, vidare både till ryska gränsen och söderut mot kontinenten. IP-Only kontrollerar den egna infrastrukturen från grunden; från fiber och rör, via egna fastigheter för teknikutrustning, till transmissionssystem och IP-backbone. Fiberstamnätet består i huvudsak av två kanalisationsrör med i dagsläget 1 st 96-fiberkabel. Stamnätet kompletteras med ett antal mer finmaskiga accessnät i städer och regioner för att i första hand nå slutkunderna på egen infrastruktur. IP-Only har datorhallar med mycket hög driftsäkerhet i direkt anslutning till fibernätet och erbjuder colocation på flera platser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo samt i Helsingfors. Det mest extrema skyddet uppnås i en datorhall som är en tidigare militär ledningscentral strax söder om Stockholm, insprängd 20 meter ned i det svenska urberget. Längs fibersträckorna har IP-Only också över 40 egna byggnader med utrustning för förstärkning och regenerering av de optiska signalerna samt utrymme för kundutrustning. Transmissionsnät Ovanpå fiberinfrastrukturen används WDM-system (Wavelength Division Multiplexing) som är en teknik som utnyttjar varje fiberpar effektivt genom att skicka flera olika våglängder över en och samma fiber. WDMsystemet är kraftfullt bestyckat och kan enkelt uppgraderas. IP-Only har en ren nätstruktur där de olika tjänsteplattformarna ligger parallellt direkt på WDM-lagret. IP-nät IP-Only har ett separat kraftfullt Internet-backbone direkt på det optiska nätet för alla krävande tjänster som Internetkapacitet, CDN/Streaming och Telefoni. IP-nätet utmärker sig genom att det genomgående är byggt med dubblerade utrustningar i corenoderna och i flera ringstrukturer samt att det används enbart för IP-tjänster. Inga kontorssammanbindande tjänster (t.ex. IP-VPN eller MPLS-VPN) finns i detta nät som det gör hos de flesta konkurrenterna. Detta minskar komplexiteten, höjer tillgängligheten och sänker svarstiderna inom såväl det egna nätet som mot andra operatörer. Vårt IP-nät utnyttjar också Internetarkitekturen för effektiv styrning av telefontrafik. Samtal kan styras baserat på domännamn istället för IP-adresser/ nummerserier och därmed används DNS-arkitekturen som lastbalanserare av de centralt placerade telefoniservrarna. Vi har 11 Eva Sjögerås, Head of Transmission Systems Ansvarar för presale, kapacitetsplanering, inköp och planering av implementationen för IP-Onlys transmissionsnät. Catrin Enarsson Back Office

13 12 IP-Onlys moderna och effektiva nätstruktur ger låga driftkostnader 12 Ett strategiskt viktigt teknikval direkt i samband med IP-Onlys förvärv av KPNQwests nät 2002 var att man satsade på framtidstekniken Ethernet i stället för SDH. Detta har resulterat i att IP-Only idag erbjuder marknadens mest moderna och kostnadseffektiva tjänster med ren Ethernet som levereras direkt över våglängderna. Nätstrukturen har tjänsteplattformar som ligger parallellt på WDM-lagret och Ethernet-switchar kopplas direkt på WDM-utrustningen istället för att gå via SDH. också ett väl utbyggt trafikutbyte med andra operatörer, såväl nationellt som internationellt. Genom en öppen peeringpolicy har vi fått en stor mängd peers vilket är positivt för IP-trafikens kvalitet. Trafikutbyte sker bland annat på Netnods knutpunkter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, samt på knutpunkterna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Amsterdam, Frankfurt, London och New York. Under 2011 har IP-nätet kompletterats med DDoSskydd som tillvalstjänst. Detaljerad analys av trafikmönster identifierar och gör det möjligt att stoppa överbelastningsattacker redan i stamnätet där kapaciteten är som högst. Ethernet IP-Onlys Ethernetnät spänner från Luleå i nordligaste Sverige till Manhattan i NewYork. Det innebär att inga kompromisser behöver göras när Ethernettjänster över längre distans ska levereras. Nätet är installerat på dedikerade våglängder i det egna fibernätet. Tekniken är utformad för att tillmötesgå de höga krav som ställs på en traditionell punkt-till-punkt-förbindelse samtidigt som den skall uppfylla både dagens och morgondagens teknikstandard. Tack vare den enkla arkitekturen utan tunnling eller protokollkonverteringar är IP-Only är den aktör på marknaden som kan leverera den absolut mest transparenta och flexibla Ethernettjänsten på den nordiska marknaden. Telefoniplattform IP-Only har lång historia av att bygga och drifta telefoninät som hanterar stora trafikvolymer. Idag används både traditionell och toppmodern teknik för att uppnå största möjliga flexibilitet, skalbarhet och tillgänglighet för våra kunder. Ett centralt system baserat på IP och SIP hanterar kundkonton, telefonnummer och IP-adresser. Genom att utnyttja vårt nät och vår omfattande kompetens inom internettekniker som routing, lastbalansering och DNS skapar vi avancerad funktionalitet för trafikstyrning och möjlighet till integration med andra system. SIP-systemet kompletteras av en Ericssonplattform som klarar mycket stora volymer och ansluter IP-Only mot samtrafiknätet. Trafikutbyte med övriga operatörer utförs på många platser i Norden Fredrik Rosenbecker, Peering Coordinator Sköter kontakter och förhandlar med andra operatörer om villkoren för utbyte av IP-trafik som Ansvarig för IP-nätet och peeringstrategi.

IP-Only på en minut. IP-Only Telecommunication. företagspresentation. företagspresentation

IP-Only på en minut. IP-Only Telecommunication. företagspresentation. företagspresentation IP-Only Telecommunication företagspresentation IP-Only på en minut företagspresentation IP-Only är en tele- och Internetoperatör med en unik position. Å ena sidan en ung och snabbfotad operatör. Å andra

Läs mer

Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25

Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25 Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25 AGENDA Region Gotland Presentation av IP-Only Varför Öppet Nät? Com Hem i öppna nät Hur går det till att ansluta Anne Ståhl-Mousa Mikael Philipsson Johan Malmberg

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2010

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2010 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Finansiella highlights 2010 22 Virtuell Server och Remote Backup 2 Detta hände 2010 23 Telefoni 4 Om IP-Only Framtidens operatör 24 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag Kommunikationslösningar för operatörer och företag Ett perfekt val för företag, operatörer och IT-bolag Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet ägs och drivs av

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 2 Helår och Q4 mot finansiella mål 2008: 23% tillväxt inom tjänsteverksamheten, Q4: 21% Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten

Läs mer

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB Pro fiber Kapacitet 10 resp. 100Mbit/s Kampanjen gäller till 31/10 2015 1 2015-02-02 AB2 Q2-kampanj 2015 SOHO Affärsregler och Rutiner Bredband Pro Fiber 10

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber Årsredovisning 2013 Möt framtiden med fiber Innehållsförteckning 2 Finansiella highlights 2013 22 Förvaltningsberättelse 3 Affärsidé, strategi och mål 30 Koncernens rapport över totalresultatet 4 VD har

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER 365 Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT MOLNTJÄNSTER Att vara «Best Companion» förpliktar 365 365 är en tjänsteportfölj speciellt anpassad för stadsnät. Detta innebär att möta specifika

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer

SSnF ÅRSKONFERENS Linköping 21-22 mars 2012

SSnF ÅRSKONFERENS Linköping 21-22 mars 2012 SSnF ÅRSKONFERENS Linköping 21-22 mars 2012 Tjänsteprovisionering som en molntjänst Björn Lindman IPnett Stadsnätens strategiska beslut Etablera Regionnät baserat på Carrier Ethernet enligt MEF standard

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 Kommunerna i Västra Götaland har sedan 2008 haft en förbindelse med Västra Götalandsregionen kallad Kommunikationstorget. Via Kommunikationstorget går datatrafiken

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Delårsrapport Q2 2009

Delårsrapport Q2 2009 1 DGC ONE AB (publ) Delårsrapport Q2 2009 1 APRIL 30 JUNI (jämfört med motsvarande period föregående år) Nettoomsättning 62,9 mkr (57,3) Tillväxt i tjänsteverksamheten om 13,1% (20,3) Rörelseresultat 8,4

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 mars 2008

DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 mars 2008 DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 mars Perioden januari mars Periodens nettoomsättning uppgick till cirka 2,536 Mkr (4,083) Periodens resultat före finansiella poster uppgick

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

Från vision via vägledning till handling

Från vision via vägledning till handling Infrastruktur Politik Från vision via vägledning till handling Hans.Wallberg@umdac.umu.se dagarna 2002 Infrastruktur för ett pålitligt Fysisk infrastruktur (kanalisation, kablar) Kommunikationsarkitektur

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Årsredovisning 2014. Full fart framåt!

Årsredovisning 2014. Full fart framåt! Årsredovisning 2014 Full fart framåt! Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst IP-Only bygger ut ett alternativt nationellt fibernät IP-Only

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo ISP på landsbygden Information på Internetdagarna 2003-10 - 08 Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo Agenda Bakgrund Teleservice Bredbandstäckning Infrastruktur Tjänster Ekonomi Konkurrens

Läs mer

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Anslutningar och nätverkstjänster, för stora och små företag Våra datakomtjänster för företag När du väljer Telia som leverantör av datakomtjänster,

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Robusta nät Just do IT! 2013-11-07 Mikael Westerlund, CTO

Robusta nät Just do IT! 2013-11-07 Mikael Westerlund, CTO Robusta nät Just do IT! 2013-11-07 Mikael Westerlund, CTO IP-Only kort update IP-Only äger och driver ett nationellt fibernät. Grundat 1999 150 anställda 2012 omsättning ~450 MSEK 2012 EBITDA ~80 MSEK

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

IP-Only AB Företagspresentation

IP-Only AB Företagspresentation Företagspresentation Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av Telekomnyheterna,

Läs mer

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Post- och telestyrelsen hogkvalitetstilltrade@pts.se Stockholm den 21 januari 2015 Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Telenor Sverige AB:s svar på Post- och telestyrelsens

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Komplettering - PTS föreskrift om krav på driftsäkerhet

Komplettering - PTS föreskrift om krav på driftsäkerhet Handläggare: 2015-04-08 Kompletteringar Camilla Jönsson PTS/Dnr: 14-13006 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Kompletteringar till Post- och Telestyrelsen, PTS Dnr. 14-13006 pts@pts.se Komplettering - PTS

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Varthän? Internetdagarna. CPU-kraftens. utveckling. Skivminnesutvecklingen

Varthän? Internetdagarna. CPU-kraftens. utveckling. Skivminnesutvecklingen Hur går vi vidare? Varthän? Hans.Wallberg@umdac.umu.se Internetdagarna 22 CPU-kraftens utveckling Miljoner transistorer per krets 4 3 2 1 196 197 198 199 2 21 Varje grind har blivit 1 ggr snabbare Strömförbrukningen

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget?

Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget? FEBRUARI 2017 Tjänstefiera din IT. - Vi har beslutat oss för att flytta vår IT till molnet. - Vilka tjänster passar våra behov och vår budget? 13/02/2017 Andrea Moroni AGENDA Agenda 1. Tjänsteutbud - Mervärdesfaktorer

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C Säkerhet Säkerhet 2 (14) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll säkerhetsrevision 5 2.1.3 Säkerhets-

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Effektiv och smidig kommunikation

Effektiv och smidig kommunikation Effektiv och smidig kommunikation TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice och effek tivare försäljning. Med våra unika kommunikationslösningar är det möjligt. Vi har en

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Nordic Connect IP-VPN Företagsnät

Nordic Connect IP-VPN Företagsnät IP- Företagsnät Under de senaste 10 20 åren har arbetslivet genomgått en radikal förändring. Nya sätt att arbeta på, ökad mobilitet, ökande krav på säkerhet skapar nya krav på kommunikationslösningar.

Läs mer

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001 Presentation Fredrik Nyman PacketFront Vad är PacketFront Svenskt företag, bildat 2001 Bakgrund: Bredbandsbolaget, Cisco, (Tele2/Netcom) Accessroutrar och hemma-switchar för bredbandsnät Prisbelönt provisionerings

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Stora IT-dagen. Lund, 20 November 2002. Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se

Stora IT-dagen. Lund, 20 November 2002. Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Stora IT-dagen Lund, 20 November 2002 Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Dagens Internet i Sverige Karaktär: Spridda bredbandsöar Fragmentarisk uppbyggnad

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. 244 Tkr) Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) Etableringen

Läs mer

Börje Josefsson [BJ] SUNET

Börje Josefsson [BJ] SUNET Börje Josefsson [BJ] SUNET bj@sunet.se Internetdagarna, Oktober 2006 Introduktion Börje Josefsson Sida # 2 SUNET Skall ge universitet och högskolor tillgång till nationell och internationell

Läs mer

Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott

Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott Fallstudie Sollentuna Energi AB 1. Bakgrund Sollentuna Energi AB

Läs mer

Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation

Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation Anders Rafting Enheten för Robust kommunikation, Nätsäkerhetsavdelningen, PTS Agenda Om infrastrukturen för elektronisk kommunikation Om behovet

Läs mer

Våglängd TJÄNSTEBESKRIVNING

Våglängd TJÄNSTEBESKRIVNING Våglängd TJÄNSTEBESKRIVNING Innehåll 1 Trafikverkets våglängdstjänst...3 1.1 Sammanfattning...3 1.2 Definitioner...4 1.3 Beskrivning av Trafikverkets våglängdstjänst...4 2 er och gränssnitt...5 3 Servicenivåer...6

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 1 Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Koncernens resultat

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning AIRFIBRE Teracom 2016-09-08 Översiktlig beskrivning Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Beskrivning AirFibre... 4 Principskiss och fakta... 4 Sammanfattning fördelar med AirFibre för

Läs mer