IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011"

Transkript

1 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011

2 Innehåll 2 Finansiella highlights Detta hände Förvaltningsberättelse 28 Koncernens rapport över totalresultatet 1 4 Om IP-Only Framtidens operatör 29 Koncernens balansräkning 6 VD har ordet 30 Koncernens kassaflödesanalys 9 Hög kvalitet och personlig service 31 Moderbolagets resultaträkning 10 IP-Onlys nät Moderbolagets balansräkning 11 IP-Onlys infrastruktur och Plattformar 34 Moderbolagets kassaflödesanalys 14 Marknad och tjänster 36 Noter 14 Affärsområde Corporate 57 Revisionsberättelse 20 Affärsområde Wholesale 59 Aktie och aktieägare 60 Styrelse 62 Adresser

3 Finansiella highlights »För tredje året i rad uppvisar IP-Only en mycket positiv utveckling av EBITDA-resultatet och kanske framför allt av bruttomarginalen som nu är uppe på drygt 50%. Koncernens nettoomsättning ökade med 9 %, justerat för den avyttrade privatkundsverksamheten i Blixtvik«Helåret januari-december 2011 Nettoomsättning 2 404,0 mkr (426,3) Bruttomarginalen förbättrades till 50,3 % (41,0 %) EBITDA 76,0 mkr (49,0) Rörelseresultat -21,8 mkr (-85,9) Resultat efter skatt -70,6 mkr (-130,9) Resultat per aktie -10,22 kr (-22,68) Orderingång på nya tjänster uppgick till 6,9 mkr (7,2), avseende det beräknade månadsvärdet av kontrakterade fasta och rörliga avgifter Kassaflöde från den löpande verksamheten 52,7 mkr (-26,7) Likvida medel 35,2 mkr (25,9) per 31 december NETTOOMSÄTTNING OCH och resultatutveckling de senaste fem åren intäkter per segment 2011 Mkr % 40 % Drift- & outsourcingaktörer Bank & Finans Contact centers % 20 % Operatörer % Corporate & Public % Media & Content providers EBITDA (mkr) Nettoomsättning* (mkr) Bruttomarginal % * justerat för den avyttrade privatkundsverksamheten i Blixtvik Mikael Sköld, CFO. Chief financial officer med övergripande ekonomiskt ansvar för IP-Only koncernen.

4 Detta hände 2011 Försäljning och rörelseresultat 2011 blev åter ett mycket bra år för IP-Only. Den växande försäljningen tillsammans med konsolidering av verksamheterna och ett fortsatt fokus på kostnadsbesparingar ledde till att EBITDA-resultatet steg från föregående års 49,0 mkr till 76,0 mkr. Kundtillströmningen har fortsatt att utvecklas positivt och faktureringen ökade under året. I segmentet operatörskunder var ökningen drygt 20%, en ökning som främst beror på det stora intresset för IP-Onlys Ethernetaccesstjänst, inte minst bland de internationella operatörerna. Under året har den underliggande efterfrågan på bandbredd fortsatt att växa, främst beroende på företagens alltmer centraliserade IT-verksamhet och införande av molntjänster samt den fortsatt kraftiga ökningen av Internettrafiken överlag. Tjänsteutveckling och nätutbyggnad IP-Onlys nordiska fiberstamnät fick under 2011 ytterligare utökad geografisk täckning och redundans, Genom i huvudsak affärer med andra fibernätsägare kunde bl.a. Uddevalla Örebro få en ny sträckning öster om Vänern och Göteborg få en ny redundant fiberväg via Borås och Jönköping. Även östra delarna av fibernätet förstärktes med nya förbindelser, exempelvis Norrköping - Västervik - Gotland samt Oskarshamn ned till Nybro. Också IP-Onlys IP- och våglängdsnät uppgraderades under året med kraftigt förbättrad prestanda i form av både optimerad design för att minimera fördröjningar i nätet ytterligare (vilket uppskattas av den finansiella sektorn), och utökad kapacitet. Exempelvis ökade huvudstråket Stockholm - Malmö från 16 kanaler om 10 Gbit/s till 40x10 Gbit/s. Stora delar av uppgraderingsarbetet är nära kopplat till de båda stora Wholesale-avtal som slöts med dels mobiloperatören 3 och dels det av Tele2/Telenor samägda konsortiet Net4Mobility. IP-Only levererar här kapacitet till basstationerna i den pågående 4G-utrullningen. IP-Onlys Finlandsnät förstärktes också som en följd av en allt större efterfrågan på Wholesale-marknaden för förbindelser till Helsingfors och och vidare mot ryska gränsen. Rejäl fart fick även nya Wholesale-tjänsten Ethernet Access, anpassad för operatörer som enkelt vill ansluta sina slutkunder i Norden till centrala portar och med full Ethernet-funktionalitet. På företagsmarknaden skedde under hösten en viktig produktlansering då IP-Only introducerade infrastrukurtjänsten Virtuell Server, snabb tillgång till säker och flexibel serverkraft direkt över nätet. Tjänsten produceras på en helt ny och specialdesignad plattform placerad i en av IP-Onlys nyutbyggda colocationhallar. IP-Only har länge haft en stark ställning som leverantör till stora Internetsajter i mediasegmentet och för dessa blev årets andra produktlansering, DDoS-protection - trafikanalys och skydd mot överbelastningsattacker, ett välkommet tillskott. 3 Lennart Lakso, Group Controller Övergripande ansvar för Business Control och Billing inom IP-Only.

5 Om IP-Only Framtidens operatör 4 IP-Only är en etablerad leverantör av pålitliga och kraftfulla tele- och datakommunikationstjänster till företag och organisationer med högt ställda krav. Grunden i verksamheten, och det vi bygger våra tjänster på, är ett eget nordiskt fibernät, renodlad modern teknik, integrerad samtrafik för telefoni samt 4 ett antal moderna datorhallar. Det som gör oss till en unik leverantör på den nordiska marknaden är att vi kombinerar kraften hos ett väl utbyggt eget fibernät med effektiviteten från en renodlad modern teknik och den personliga servicen hos en mindre organisation. Vi är ett modernare, piggare och mer lyhört alternativ till de äldre telekomjättarna, samtidigt som vi har egen kontroll, stort kunnande och mer muskler än de mindre aktörerna som hyr sina nät. Tack vare att vi äger ett eget fiberstamnät med mycket hög tillgänglig kapacitet så är vi en naturlig leverantör av bandbredd till större företag men även grossistleverantör till en mängd andra operatörer. Med kontroll över hela infrastrukturen har vi också möjlighet att kostnadseffektivt leverera precis så råa eller mer förädlade tjänster som kunderna efterfrågar. Och alltid med hög kapacitet och tillgänglighet. Därför har vi också blivit en framgångsrik leverantör i nischsegment som media, callcenter och bank & finans där det ställs mycket speciella krav på kommunikationslösningar. Bland våra kunder återfinns allt från industriföretag som Volvo Aero och SSAB, mediejättar som Aftonbladet, SVT, Sveriges Radio och operatörer som T-Systems, Level3, mobiloperatören 3, Bredband2 och AllTele. IP-Only har länge förordat IP/Ethernet och Internet som centrala teknologier för moderna kommunikationstjänster. Vi har hjälpt till att driva den trend som innebär centralisering av IT-system, och Internet som bärare för alla former av molntjänster och mediekonsumtion. Detta genom att erbjuda framtidssäkra och kraftfulla kommunikationstjänster inom bl.a. Carrier Ethernet, SIP-telefoni, Internet, CDN-streaming, Virtuell Server och Remote Backup. Vår vision och strategi framåt IP-Onlys vision och mål är att vara det främsta alternativet bland operatörerna i Norden beträffande kapacitet, driftsäkerhet och service för kunder som har höga krav på datakommunikation, telefoni, Internet, IaaS-tjänster (Infrastruktur som tjänst) och Colocation. Vi lägger stor vikt vid att vara kundnära och flexibelt kunna ge den personliga service och kunskap som krävs, exempelvis när kunden snabbt behöver expertråd från tekniker eller vill utveckla något i sina tjänster. IP-Onlys unika position Vi startade vår verksamhet från grunden 1999, och kunde från början bygga en organisation direkt anpassad till framtidens teknologier och tjänster. Idag har vi under ett och samma tak samlat personer med kompetens och erfarenhet av att bygga och driva varje del av ett komplett fiber-, transmissions- och IP-nät. Till denna effektiva och moderna organisation hör en kraftfull fibernätsinfrastruktur. Just kombinationen av å ena sidan en modern organisation utan några begränsningar i form av gamla affärsområden och föråldrad teknik, och å andra sidan ett nät med en råkraft som annars bara återfinns hos de allra största operatörerna, är det som ger IP-Only en helt unik position på marknaden. ursprungligt nät IP-Only grundades Hösten 2002 förvärvade IP-Only företaget KPNQwests omfattande fibernät. Nätet, som sammanlänkade de skandinaviska huvudstäderna samt Malmö och Göteborg. I köpet ingick även de teknikhus för förstärkning och regenerering av signalerna längs fibersträckorna, som KPNQwest uppfört för att säkerställa ett totalt oberoende av andra aktörer förvärvades Karlskrona Nät med ett väl utbyggt fibernät i sydöstra Sverige. De regionala delarna i detta nät avyttrades april 2012 varvid IP-Only dock behöll ett antal KPNQwests nät, förvärvat hösten 2002.

6 Strategi IP-Only fokuserar genomgående på att leverera rena, högkvalitativa och kraftfulla tjänster i en modern infrastruktur. Vår strategi bygger på att efterfrågan på bandbredd, såväl ut på Internet som inom företag och organisationer, fortsätter att öka. Vår uppfattning är att denna efterfrågan under de närmaste åren inte bara kommer att fortsätta att öka i samma takt, utan accelerera. Idag ser vi tre primära drivkrafter bakom bandbreddsutvecklingen: företagens centralisering och outsourcing av ITinfrastruktur och i förlängningen åtkomst till applikationer över nätet (s.k. molntjänster) distributionen av ljud och rörlig bild av hög kvalitet över Internet. den explosionsartade ökningen i användandet av mobilt bredband. IP-Only adresserar företagsmarknaden med högkvalitativa kontorssammanbindnade nättjänster där kunden har stor valfrihet i design och utformning i kombination med Internet, telefoni och mervärdestjänster som IaaStjänster, Remote Backup, Brandvägg, etc. Vi driver utvecklingen av Internet genom att erbjuda framtidssäkra Internettjänster med högsta tillgänglighet till de mest krävande kunderna inom t.ex. media, webbsajter eller andra content providers. I IP-Onlys väl utbyggda fibernät, såväl backbone i Norden som lokala stadsnät, erbjuds nättjänster, datacenter och infrastruktur som tjänst (IaaS-tjänster) till företag eller på grossistbasis till andra operatörer, systemintegratörer eller andra partners som själva har slutkundskontakt. Genom hög kompetens, tjänsternas höga driftkvalitet och det kraftfulla nätet är IP-Only en naturlig leverantör till alla företag som på något sätt är beroende av nättjänster som en del i sin produktion. Ett tydligt bevis på detta är att bland IP-Onlys kunder återfinns en stor andel IT-bolag och/eller högteknologiföretag. Organisk tillväxt och kunddriven nätutbyggnad En av grundbultarna i IP-Onlys strategi har länge varit att i möjligaste mån leverera våra tjänster över egen fiberinfrastruktur hela vägen fram till kunden. På detta sätt drar vi maximal nytta av våra inneboende styrkor och vårt befintliga nät, får den bästa kontrollen över tjänsternas kvalitet samt får de högsta marginalerna och kontrollen över framtida kostnader. Utöver anslutning över egen fiber utnyttjar IP-Only andra lokala fibernätägare och bygger kontinuerligt ut med fler anslutningsnoder för att utöka vår on-net täckning och för att så kostnadseffektivt som möjligt ansluta kunderna. I övrigt väljer vi att komplettera med kopparbaserade tjänster för att med bibehållen lönsamhet kunna bredda den adresserbara marknaden. Utöver organisk tillväxt utesluter vi inte att växa genom förvärv de närmaste åren vilket kan innebära förvärv av både kompletterande kundstockar och/eller nätinfrastruktur. 5 viktiga huvudstråk av fiber. Som ett led i strategin att bygga ett mera finmaskigt nät och själv bära tjänsterna hela vägen fram till kunderna förvärvades 2008 Uppsala Stadsnät från TDC och adderade ytterligare 110 kilometer rör och fiberkabel i Uppsala tätort. Under 2009 gjordes tre förvärv; operatören Dataphone, vilket kraftigt breddade och förstärkte IP-Onlys telefonierbjudande, Server-hostingföretaget Telefortress samt privatkundsoperatören Blixtvik. Som ett led i fokuseringen av verksamheten avyttrades dock privatkundsdelen i mars 2011 till Alltele. IP-Onlys fiberinfrastruktur är idag en av de fyra största i landet, men utan något tekniskt eller organisatoriskt betungande arv. I kombination med våra toppmoderna datorhallar och nya plattformar för Infrastruktur som tjänst (IaaS) är detta basen för våra enkla och kraftfulla tjänster. Lägg till en kompakt och ändamålsenlig organisation med ambitionen att alltid svara upp mot kundernas högt ställda förväntningar och man får förklaringen till vår position i telekommarknadens toppskikt.

7 VD har ordet 6 IP-Onlys strategi att leverera högkvalitativa och kraftfulla datakomtjänster till företag och operatörer ligger fast. Koncernen har fortsatt att effektivisera och fokusera sin verksamhet och rörelseresultatet för 2011 uttryckt i EBITDA ökade till 76 mkr att jämföra med 49 mkr året innan. Bruttomarginalen fortsatte att förbättras kraftigt och 6 landade på 50,3% (41,0%). Med tillträde första mars 2011 avyttrades dotterbolaget Blixtviks verksamhet till Alltele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget. Blixtviks verksamhet med fokus på privatmarknaden bedömdes ha få synergier med IP-Onlys övriga verksamhet som fokuserar på företagsoch operatörsmarknaderna. Försäljningen av Blixtviks verksamhet resulterade i att koncernens totala omsättning minskade något och hamnade på 434 mkr att jämföra med 489 mkr för Totala orderingången för 2011 ökade något (5,4%) jämfört med året innan. En omorganisation gjordes på försäljningsavdelningen under våren innebärande ett ökat fokus på något större kunder än tidigare. Pär Jansson tillträdde som försäljningsdirektör i april, medan Mikael Philipsson som tidigare innehaft den positionen blev CTO och chef över avdelningen Product & Marketing. Ett stort arbete har lagts ned på att höja kvaliteten i nätet och på våra produktionsplattformar med syfte att minimera eventuella driftsstörningar. Dessutom har vi förbättrat servicen till våra kunder i form av en ny kundportal där kunderna själva kan gå in och få en god överblick över sina förbindelser, löptider på kontrakt, faktureringar mm. IP-Onlys kundtjänst har även utökats något och ett stort fokus har lagts ned på att förbättra informationen till kunderna vid eventuella störningar. Vi ser att detta arbete har resulterat i mer trofasta kunder än tidigare vilket är mycket glädjande och vi konstaterar att intäkterna inom nättjänster från våra företags- och operatörskunder ökat något snabbare (9%) än orderingången. Denna ökning har gjort att IP-Only koncernens löpande månadsintäkt har nu åter kommit upp på samma nivå som före avyttringen Blixtviks privatkundsverksamhet. Kassaflödet från den löpande verksamheten har utvecklats väl under året och är nu positivt. En del amorteringar har gjorts av banklån men fortfarande är koncernens skuldsättning hög. För att minska belåningen och tillföra bolaget rörelsekapital så påbörjades i slutet av 2011 en finansieringsprocess ledd av en internationell investmentbank. I skrivande stund har denna process inte slutförts. Den enskilt största affären under året gjordes med mobiloperatören 3, där IP-Only har levererat ett nationellt backbone med fiberanslutningar till mobilmaster för utökad kapacitet i mobildatanätet. Detta avtal visar tydligt att den ökande datatrafiken i mobilnätet är beroende av ett väl utbyggt fiberbaserat transportnät. I samband med denna leverans har IP-Only passat på att uppgradera WDM-nätet för att möta den ökande efterfrågan på kraftfulla 10 Gbit/s-förbindelser från många andra aktörer. Även Telenor och Tele2 har fått fiber från IP-Only till ett antal av sina mobilmaster. Exempel på andra viktiga affärer under året är omfattande leveranser av transporttjänster till AllTele avseende backbone och accesser och ett avtal med ICA där vi levererat ett verksamhetskritiskt WAN för deras distributionscentraler. Wasakredit har valt att använda vårt datacenter i Järfälla i kombination med kraftfulla Ethernetförbindelser. För våra många finansiella kunder har vi under 2011 med stor framgång lanserat en ny IP- VPN-tjänst som vi utvecklat tillsammans med Nasdaq- OMX. Under året har 58 nya kunder tecknat avtal för denna tjänst.

8 Offentlig sektor har också bearbetats framgångsrikt och vi har tecknat avtal med bland andra Försäkringskassan, Post- och Telestyrelsen och Pensionsmyndigheten. Inom Wholesale så har vi fortsatt vår satsning på försäljning av Ethernetaccesser i Norden och har lyckats implementera så kallade NNI (Network to Network Interface) i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors med ett antal internationella operatörer. Genom en strömlinjeformad process hanterar vi idag ca 2000 förfrågningar per år. Efterfrågan på allt högre kapaciteter i nätet fortsätter med oförminskad styrka. Under året har IP-Only uppgraderat sitt transportnät så att det är förberett för upp till 40 stycken 10Gbit/s optiska WDM-kanaler per fiberpar. Framförallt på sträckan Stockholm-Helsingforsryska gränsen har vi sett en kraftigt ökad efterfrågan från våra operatörskunder. Vi bygger också proaktivt ut vårt IP-nät med 40Gbit/s switchar för att möta kommande trafikökning samt för att möjliggöra dynamisk trafikhantering vid höga bithastigheter. Antalet trafikminuter i vår IP-telefoniplattform har ökat kraftigt och är nu drygt dubbelt så stor som för ett år sedan. IP-Only har till exempel framgångsrikt konverterat Com Hems telefonilösning till SIP under året. Fortfarande står dock IP-telefonin för endast ungefär en tredjedel av koncernens totala telefonitrafik men denna andel ökar snabbt. Trenden hos företagskunderna mot att flytta sin IT-utrustning ut från kontoren fortsätter och därför valde IP-Only att lansera den nya infrastrukturtjänsten Virtuell Server under hösten Detta ger kunderna snabb tillgång till säker och flexibel serverkraft direkt över nätet eller anslutet till kundens privata företagsnät, även kallat cloud computing. I hög grad orsakat av Magnus Öberg, Verkställande direktör 7

9 8 denna trend så är behovet av mer plats i våra datorhallar stort. Vi har utökat vår största datorhall i Järfälla med ca 70 rackplatser och har även byggt ut och förbättrat kraftförsörjningen i våra hallar i Oslo, Göteborg och i vårt bergrum i Grödinge i södra Stockholm under året. Försäljningsarbetet avseende virtuell server samt inom 8 remote backup kommer att intensifieras framåt. Inför det kommande året kommer vi även att bygga ut våra plattformar för streamingtjänster, för att kunna möta det ökande behovet av distribution av media på Internet. I enlighet med tidigare uttalad målsättning att förenkla den legala koncernstrukturen har antalet koncernbolag minskats ytterligare. Under året har koncernbolagen IP-Only Inc (USA) och DP Sweden AB likviderats respektive avyttrats för likvidation. Dessutom har en koncernintern fusion har genomförts mellan de norska koncernbolagen IP-Only Telecommunications AS och IP-Only Networks AS. Förenklingen av den legala strukturen kommer att fortsätta under Som ett ytterligare led i att renodla verksamheten mot kraftfulla datakomtjänster till företag och operatörer så avyttrades den regionala nätinfrastrukturen i koncernbolaget Karlskrona Nät AB till Affärsverken Karlskrona AB i april Den kommunalt ägda köparen kommer att använda nätinfrastrukturen bl.a. för att öka sin anslutningsgrad till byalag och privatpersoner på landsbygden. I samband med försäljningen behöll IP-Only ett antal fiberpar i form av långtidsförhyrningar för att kunna fortsätta leverera kapacitet och tjänster till sina befintliga och framtida företagskunder i området. Affären gör att en engångsvinst på 7,8 mkr kan bokföras samtidigt som påverkan på det löpande resultatet är neutral. IP-Onlys vision är att vara det främsta alternativet bland operatörerna i Norden beträffande kapacitet, driftssäkerhet och service för företags- och operatörskunder med höga krav. Vi levererar våra tjänster i vår egen moderna infrastruktur och vår strategi bygger på att efterfrågan på bandbredd både internt hos våra kunder och externt ut på Internet kommer att fortsätta att öka. Enligt en kartläggning från PTS hade 49% av alla hushåll och företag i Sverige tillgång till minst 100Mbit/s i oktober år I regeringens dokument Bredbandsstrategi för Sverige är målsättningen för år 2020 att den siffran ska vara uppe i 90%. I praktiken kommer denna gigantiska utbyggnad att göras med fiberanslutningar i de absolut flesta fallen. Med Sveriges fjärde största fibernät är IP-Only väl positionerat och en given spelare för att vara med och driva utvecklingen. Framtiden ser ljus ut! Uppsala 16 maj 2012 Magnus Öberg Verkställande direktör

10 Hög kvalitet och personlig service enligt kunderna IP-Onlys viktigaste kännetecken Bland IP-Onlys kunder finner man en hög andel IT-företag och andra kommunikationsintensiva företag vars nättjänster är affärskritiska. I våra kundundersökningar syns det att det inte bara är hög kvalitet och tillförlitlighet på själva nättjänsterna som är avgörande för hur nöjda kunderna är. Minst lika viktigt är att operatören kan ge den personliga service, flexibilitet och kunskap som krävs för exempelvis snabb felavhjälpning eller stöd när kunden måste anpassa eller förändra något i sina tjänster. Att vi på IP-Only är en relativt liten organisation som äger och kontrollerar vår egen kompletta infrastruktur har många fördelar. Det gör oss oberoende, handlingskraftiga, snabba till beslut och pigga på att ligga i teknikutvecklingens framkant för att ständigt kunna ge våra kunder mer kraftfulla och kostnadseffektiva tjänster. På IP-Only anstränger vi oss för att ge våra kunder ett personligt och kompetent bemötande i alla kontakter. Vår personal finns med som stöd och bollplank under behovsanalysen i försäljningsprocessen och då nya frågeställningar dyker upp är de aldrig längre bort än närmaste telefon. För kunder med särskilda behov upprättas regelbundna driftmöten. Vi diskuterar gärna anpassning, uppgradering eller komplettering av tjänster för att svara mot specifika behov och högt ställda förväntningar. Från beställning och hela vägen fram till löpande drift drivs ditt ärende av en personlig koordinator. Våra leveranskoordinatorer har full kontroll över alla delar av processen och jobbar tätt med kunden. Också då man ringer IP-Onlys kundtjänst eller vår dygnet-runt-bemannade drift- och övervakningscentral (NOC) får du som kund kvalificerade svar direkt av teknisk personal. Härifrån övervakas samtliga delar av nät och system; alltifrån bandbreddsutnyttjande i transmissionssystem till temperaturen i datorhallar. NOC:en kan svara på alla frågor om driftstatus, och leder och koordinerar felavhjälpningsarbetet i händelse av driftproblem. Driftövervakningen ser också till att identifieringskontroll sker i samband med inpasseringen till alla IP-Onlys byggnader och datorhallar. För alla larm och incidenter skapas rapporter till berörda kunder. 9 Carin Maher, Delivery Coordinator Primär kontaktperson under leveransprocessen med ansvar för att planera, beställa och samordna interna och externa resurser. Mikael Westerlund, Product Manager Datacom Ansvarar för underhåll och utveckling av våra produkter inom Ethernet, Internet, IP-VPN, Våglängd.

11 IP-Onlys nät mer än norden IP-Only levererar runtom i hela Sverige... Inom Norden används IP-Onlys eget fibernät. Det centrala stamnätet utgörs av ett ringformigt nät i Norden som ansluter ländernas huvudstäder. Stamnätet är i sin tur anslutet till ett stort antal lokala och regionala nät längs vägen, vilket gör det möjligt för IP-Only att leverera sina tjänster även på mindre orter runtom i landet....och i städer som London, Amsterdam, Frankfurt och New York Fiberstamnätet är även anslutet med redundanta förbindelser mot kontinenten och vidare över Atlanten så att IP-Only kan leverera sina tjänster på flera håll utanför Sverige. Exempelvis i flera västeuropeiska storstäder samt i New York.

12 IP-Onlys infrastruktur och Plattformar IP-Onlys infrastruktur IP-Onlys fiberstamnät är inte bara ett av marknadens mest kraftfulla, utan den moderna teknik som används gör det också kostnadseffektivt. Tack vare strategiskt riktiga teknikval direkt i samband med förvärvet av KPNQwests nät 2002 där IP-Only satsade på framtidstekniken Ethernet i stället för SDH, har IP-Only idag överlägset längst erfarenhet på marknaden att leverera transparenta och rena Carrier Ethernet transportnätstjänster. IP-Onlys nätstruktur har olika tjänsteplattformar för IP/Internet och Ethernet parallellt på det optiska WDM-lagret. Sammantaget innebär detta att IP-Only kan leverera hög funktionalitet, tillgänglighet och prestanda på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Fibernät och datorhallar IP-Only äger och driver ett nordiskt fiberstamnät med mycket hög kapacitet, god täckning och förgreningar inom och utanför Europa. Den centrala fiberringen, med land- och sjökabel, förbinder ett stort antal städer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, vidare både till ryska gränsen och söderut mot kontinenten. IP-Only kontrollerar den egna infrastrukturen från grunden; från fiber och rör, via egna fastigheter för teknikutrustning, till transmissionssystem och IP-backbone. Fiberstamnätet består i huvudsak av två kanalisationsrör med i dagsläget 1 st 96-fiberkabel. Stamnätet kompletteras med ett antal mer finmaskiga accessnät i städer och regioner för att i första hand nå slutkunderna på egen infrastruktur. IP-Only har datorhallar med mycket hög driftsäkerhet i direkt anslutning till fibernätet och erbjuder colocation på flera platser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo samt i Helsingfors. Det mest extrema skyddet uppnås i en datorhall som är en tidigare militär ledningscentral strax söder om Stockholm, insprängd 20 meter ned i det svenska urberget. Längs fibersträckorna har IP-Only också över 40 egna byggnader med utrustning för förstärkning och regenerering av de optiska signalerna samt utrymme för kundutrustning. Transmissionsnät Ovanpå fiberinfrastrukturen används WDM-system (Wavelength Division Multiplexing) som är en teknik som utnyttjar varje fiberpar effektivt genom att skicka flera olika våglängder över en och samma fiber. WDMsystemet är kraftfullt bestyckat och kan enkelt uppgraderas. IP-Only har en ren nätstruktur där de olika tjänsteplattformarna ligger parallellt direkt på WDM-lagret. IP-nät IP-Only har ett separat kraftfullt Internet-backbone direkt på det optiska nätet för alla krävande tjänster som Internetkapacitet, CDN/Streaming och Telefoni. IP-nätet utmärker sig genom att det genomgående är byggt med dubblerade utrustningar i corenoderna och i flera ringstrukturer samt att det används enbart för IP-tjänster. Inga kontorssammanbindande tjänster (t.ex. IP-VPN eller MPLS-VPN) finns i detta nät som det gör hos de flesta konkurrenterna. Detta minskar komplexiteten, höjer tillgängligheten och sänker svarstiderna inom såväl det egna nätet som mot andra operatörer. Vårt IP-nät utnyttjar också Internetarkitekturen för effektiv styrning av telefontrafik. Samtal kan styras baserat på domännamn istället för IP-adresser/ nummerserier och därmed används DNS-arkitekturen som lastbalanserare av de centralt placerade telefoniservrarna. Vi har 11 Eva Sjögerås, Head of Transmission Systems Ansvarar för presale, kapacitetsplanering, inköp och planering av implementationen för IP-Onlys transmissionsnät. Catrin Enarsson Back Office

13 12 IP-Onlys moderna och effektiva nätstruktur ger låga driftkostnader 12 Ett strategiskt viktigt teknikval direkt i samband med IP-Onlys förvärv av KPNQwests nät 2002 var att man satsade på framtidstekniken Ethernet i stället för SDH. Detta har resulterat i att IP-Only idag erbjuder marknadens mest moderna och kostnadseffektiva tjänster med ren Ethernet som levereras direkt över våglängderna. Nätstrukturen har tjänsteplattformar som ligger parallellt på WDM-lagret och Ethernet-switchar kopplas direkt på WDM-utrustningen istället för att gå via SDH. också ett väl utbyggt trafikutbyte med andra operatörer, såväl nationellt som internationellt. Genom en öppen peeringpolicy har vi fått en stor mängd peers vilket är positivt för IP-trafikens kvalitet. Trafikutbyte sker bland annat på Netnods knutpunkter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, samt på knutpunkterna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Amsterdam, Frankfurt, London och New York. Under 2011 har IP-nätet kompletterats med DDoSskydd som tillvalstjänst. Detaljerad analys av trafikmönster identifierar och gör det möjligt att stoppa överbelastningsattacker redan i stamnätet där kapaciteten är som högst. Ethernet IP-Onlys Ethernetnät spänner från Luleå i nordligaste Sverige till Manhattan i NewYork. Det innebär att inga kompromisser behöver göras när Ethernettjänster över längre distans ska levereras. Nätet är installerat på dedikerade våglängder i det egna fibernätet. Tekniken är utformad för att tillmötesgå de höga krav som ställs på en traditionell punkt-till-punkt-förbindelse samtidigt som den skall uppfylla både dagens och morgondagens teknikstandard. Tack vare den enkla arkitekturen utan tunnling eller protokollkonverteringar är IP-Only är den aktör på marknaden som kan leverera den absolut mest transparenta och flexibla Ethernettjänsten på den nordiska marknaden. Telefoniplattform IP-Only har lång historia av att bygga och drifta telefoninät som hanterar stora trafikvolymer. Idag används både traditionell och toppmodern teknik för att uppnå största möjliga flexibilitet, skalbarhet och tillgänglighet för våra kunder. Ett centralt system baserat på IP och SIP hanterar kundkonton, telefonnummer och IP-adresser. Genom att utnyttja vårt nät och vår omfattande kompetens inom internettekniker som routing, lastbalansering och DNS skapar vi avancerad funktionalitet för trafikstyrning och möjlighet till integration med andra system. SIP-systemet kompletteras av en Ericssonplattform som klarar mycket stora volymer och ansluter IP-Only mot samtrafiknätet. Trafikutbyte med övriga operatörer utförs på många platser i Norden Fredrik Rosenbecker, Peering Coordinator Sköter kontakter och förhandlar med andra operatörer om villkoren för utbyte av IP-trafik som Ansvarig för IP-nätet och peeringstrategi.

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

IP-Only AB Företagspresentation

IP-Only AB Företagspresentation Företagspresentation Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av Telekomnyheterna,

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Ekonomisk översikt 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning jämförbar verksamhet** mkr 335,4 309,0 294,8 245,5 188,9 Nettoomsättning** mkr

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

Affärsidé. Mål. Strategi

Affärsidé. Mål. Strategi Årsredovisning 2001 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk.

Läs mer

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet«

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« ÅRSREDOVISNING 2008 PHONERA AB (publ)»renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« Nytt lönsamhetsrekord inom fast telefoni

Läs mer

2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning

2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning Innehåll: Verksamhetsberättelse Kort om DGC 4 Vd har ordet 6 2011 kvartal för kvartal 10 Vår historik 12 Vårt nät 13 Våra strategier 14

Läs mer

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 2 NET INSIGHT R 2001 NET INSIGHT ÅR 2001 3 VD HAR ORDET 4 VERKSAMHET OCH VISION

Läs mer

Leveransrekord under 2013 kopplade vi upp Sveriges alla ICA-butiker och bankomater samt vann vår största kund hittills i Svenska Spel.

Leveransrekord under 2013 kopplade vi upp Sveriges alla ICA-butiker och bankomater samt vann vår största kund hittills i Svenska Spel. 2013 ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING Leveransrekord under 2013 kopplade vi upp Sveriges alla ICA-butiker och bankomater samt vann vår största kund hittills i Svenska Spel. Produktion: DGC One AB, 2014

Läs mer

Årsredovisning 2009 ALLTELE. Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Årsredovisning 2009 ALLTELE. Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Årsredovisning 2009 ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) LULEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ SUNDSVALL OSLO STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Om AllTele AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999 Nu skapar vi nya värden människor emellan Årsredovisning 1999 1999 i korthet 1999 var ett både framgångsrikt och dramatiskt år i Telias historia. Det operativa resultatet uppgick till 6 727 MSEK, en ökning

Läs mer

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT et Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska ransportlösning för medienät, marksänd digital-tv, mobil-tv-nät och IPTV/ abel-tv-nät. Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband ENEA ÅRSREDOVISNING Powering the wireless broadband Årsredovisning 5 Du har troligtvis använt Eneas teknik utan att veta om det. Varje dag utnyttjar miljontals >>> Enea på mi samtal och kommunikationsprocesser

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Net Insightutvecklar och säljer nätverksväxlar för

Net Insightutvecklar och säljer nätverksväxlar för ÅRSREDOVISNING 2003 Net Insightutvecklar och säljer nätverksväxlar för fiberoptiska data- och videonät. Våra lösningar är världsledande när det gäller att klara videokvalitet i kombination med maximalt

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36 Årsredovisning 2013 Online Group 2013 Innehållsförteckning Online Group i korthet 1 2013 i sammandrag 1 VD har ordet 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Online Groups erbjudande 5 Organisation 10 Marknad

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

781 85 Borlänge Tel 0243-44 50 80 Fax 0243-44 50 84 www.banverket.se/telenat Årsrapport 2002 Pangea design

781 85 Borlänge Tel 0243-44 50 80 Fax 0243-44 50 84 www.banverket.se/telenat Årsrapport 2002 Pangea design Årsrapport 2002 2002 Rörelseresultatet uppgick till 53 Mkr (169) och resultatet efter finansnetto till 6 Mkr (122). Totalt sett uppgick intäkterna till 571 Mkr (662). Affärsområde Telefoni uppvisar en

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer